Talouskumppanuussopimukset

Tutustu EU:n talouskumppanuussopimuksiin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) kumppaneiden kanssa.

Lyhyesti

Talouskumppanuussopimukset ovat EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) maiden välisiä kauppa- ja kehityssopimuksia. Ne avaavat EU:n markkinat kokonaan ja välittömästi, kun taas AKT-kumppanit avautuvat vain osittain EU:n tuonnille siirtymäkausien aikana.

Talouskumppanuussopimukset:

 • Kyseessä on prosessi, joka juontaa juurensa Cotonoun sopimuksen allekirjoittamisesta.
 • ne on "räätälöity" erityisiin alueellisiin olosuhteisiin.
 • ovat WTO:n sääntöjen mukaisia sopimuksia, mutta menevät tavanomaisia vapaakauppasopimuksia pidemmälle ja keskittyvät AKT-maiden kehittämiseen ottaen huomioon niiden sosioekonomiset olosuhteet ja sisältäen yhteistyön ja avun, jolla autetaan AKT-maita hyötymään sopimuksista.
 • tarjota mahdollisuuksia laaja-alaiseen kauppaan liittyvään yhteistyöhön esimerkiksi terveysnormien ja muiden normien alalla.
 • perustaa yhteisiä instituutioita, jotka valvovat sopimusten täytäntöönpanoa ja käsittelevät kauppaan liittyviä kysymyksiä yhteistyössä.
 • Ne on suunniteltu muutosvoimiksi, jotka auttavat käynnistämään uudistukset ja edistävät hyvää talouden ohjausjärjestelmää. Tämä auttaa AKT-kumppaneita houkuttelemaan investointeja ja vauhdittamaan niiden talouskasvua.

Edunsaajamaat

Kaiken kaikkiaan 32 AKT-maata panee jo täytäntöön talouskumppanuussopimuksia seitsemällä alueella:

Kahta Afrikan aluetta – Länsi-Afrikkaa ja Itä-Afrikan yhteisöä – ei ole vielä saatu päätökseen, ja EU:n jäsenvaltiot ja 15 Länsi-Afrikan maata 16:sta ja kaksi Itä-Afrikan yhteisön viidestä maasta ovat allekirjoittaneet nämä alueelliset talouskumppanuussopimukset. 

Ks. yleiskatsaus talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta eri kumppanimaissa.

AKT-maita suosivat epäsymmetriset säännökset

Talouskumppanuussopimuksissa määrätään AKT-maita suosivista epäsymmetriamääräyksistä, kuten arkojen tuotteiden sulkemisesta vapauttamisen ulkopuolelle, pitkistä vapauttamisajoista, joustavista alkuperäsäännöistä sekä maataloutta, elintarviketurvaa ja alkuvaiheessa olevan teollisuuden suojelua koskevista erityisistä suojatoimista ja -toimenpiteistä.

 • Vaikka EU:n markkinat avataan välittömästi ja täysimääräisesti, AKT-mailla on 15 vuotta aikaa avata toimintansa EU:n tuonnille (suoja arkaluonteiselle tuonnille) ja poikkeustapauksissa jopa 25 vuotta. Lisäksi 20 prosenttia herkimpien tuotteiden tuottajista saa pysyvän suojan kilpailulta.

Tullit

 • EU myöntää AKT-maista tulevalle tuonnille nollatullit ja -kiintiöt. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvä, täysimääräinen ja ilmainen kaikille EPA:n tuotteille
 • AKT-maat poistavat tullit asteittain 15-25 vuoden kuluessa. Herkät tuotteet, kuten elintarvikkeet, voidaan jättää kokonaan vapauttamisen ulkopuolelle. Jos joidenkin EU:n tavaroiden tuonti AKT-maihin äkillisesti lisääntyy, sovelletaan suojatoimenpiteitä, kuten tuontikiintiöitä. Jotkin talouskumppanuussopimukset antavat AKT-maille mahdollisuuden ottaa käyttöön uusia tulleja erityisistä kehitykseen liittyvistä syistä.
 • Käytä My Trade Assistant -hakutoimintoa löytääksesi tarkat tiedot tietyn tuotteen tulleista ja tariffeista ottaen huomioon sen alkuperämaan ja määränpään. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tulliviranomaisiin.

Alkuperäsäännöt

 

Saadakseen etuuskohtelun tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tarkista kauppa-avustajani  interaktiivisesta”Alkuperäsääntöjen itsearviointityökalusta (ROSA)”,miten voit arvioida, täyttääkö tuotteesi alkuperäsäännöt, ja selvittää, miten voit laatia oikeat asiakirjat.

Joustavien alkuperäsääntöjen ansiosta AKT-maat voivat viedä tuotteita muista maista, erityisesti keskeisiltä aloilta - maataloudesta, kalastuksesta sekä tekstiileistä ja vaatteista. Tekstiilituote voi esimerkiksi tulla EU:hun tullitta, jos vähintään yksi sen tuotantovaihe – kuten kudonta tai neulonta – tapahtui talouskumppanuussopimusmaassa.

Suvaitsevaisuus

Talouskumppanuussopimuksiin sisältyvät toleranssit ovat lievempiä kuin tavanomaiset. Niiden osuus lopputuotteen noudettuna-hinnasta on 15 prosenttia, kun se useimmissa EU:n sopimuksissa on 10 prosenttia. Tekstiileihin ja vaatteisiin sovelletaan erityisiä poikkeamia.

Kumulaatio

Talouskumppanuussopimusten yleiset määräykset sisältävät seuraavat kumulaatiotyypit:

 • Kahdenvälinen kumulaatio EU:n kanssa
 • Diagonaalinen kumulaatio ja täysimääräinen kumulaatio MMA:iden ja AKT-maiden kanssa. Eri talouskumppanuussopimuksissa sovellettavissa määräyksissä voi olla eroja. Tarkista kunkin talouskumppanuussopimuksen asiaa koskevat määräykset. Useimmissa täytäntöön pannuissa talouskumppanuussopimuksissa kumulaatiota kaikkien (kussakin talouskumppanuussopimuksessa määriteltyjen) AKT-maiden kanssa sovelletaan vain, jos
  • alkuperäaseman saamiseen osallistuvat maat ovat tehneet hallinnollista yhteistyötä koskevia sopimuksia;
  • tuotantopanokset ja lopputuotteet ovat saaneet alkuperäaseman soveltamalla samoja alkuperäsääntöjä kuin talouskumppanuussopimukseen sisältyvät säännöt.
 • Kumulaatio naapureina olevien kehitysmaiden kanssa. Muun naapurina olevan kehitysmaan (joka kuuluu yhtenäiseen maantieteelliseen kokonaisuuteen) kuin AKT-valtion alkuperäaineksia voidaan pitää talouskumppanuussopimusvaltioiden alkuperäaineksina, jos ne sisältyvät siellä valmistettuun tuotteeseen. Huomatkaa, että
  • Luettelo siitä, mitä pidetään naapurimaana, on kunkin pöytäkirjan liitteenä.
  • Jotta tällaista kumulaatiota voitaisiin soveltaa, talouskumppanuussopimusmaiden on pyydettävä sitä.
  • Tässä tapauksessa naapurimaista tuleviin tuotantopanoksiin sovellettavat alkuperäsäännöt määritellään kussakin talouskumppanuussopimuksessa.

SADC:n talouskumppanuussopimuksessa, jota on sovellettu väliaikaisesti 16. syyskuuta 2016 alkaen, on kaksi muuta kumulaatiotyyppiä, jotka korvaavat naapureina olevien kehitysmaiden kanssa tapahtuvaa kumulaatiota koskevat määräykset. Ne ovat seuraavat:

 • Kumulaatio niiden ainesten osalta, joihin sovelletaan suosituimmuuskohtelua Euroopan unionissa
 • Kumulaatio sellaisten muiden maiden alkuperäainesten osalta, joilla on etuustulliton ja kiintiötön pääsy Euroopan unioniin

Käytännössä edellä mainittu antaa SADC:n talouskumppanuussopimusmaille mahdollisuuden alkuperäkumulaatioon kaikkien sellaisten ainesten osalta, joita voidaan tuoda EU:hun tullitta (tämä tapahtuu joko EU:n kanssa sovitun etuuskohtelujärjestelyn puitteissa – GSP-järjestelmä mukaan luettuna – tai suosituimmuuskohtelun perusteella). Näin ollen talouskumppanuussopimuksen allekirjoittajamaille vahvistetaan ”maailmanlaajuinen kumulaatio” tullittomille aineksille niiden alkuperästä riippumatta.

Suora kuljetus

Todisteet suorasta kuljetuksesta on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille.

Sovelletaan suoraa kuljetusta itäisen ja eteläisen Afrikan valtion (ESA) ja EU:n välillä (tai kumulaatiota koskevissa artikloissa mainittujen muiden maiden alueen kautta). Alkuperätuotteet voidaan kuljettaa putkijohdoissa muun kuin ESA-valtion tai EU:n alueen kautta.

Sovelletaan suoraa kuljetusta Tyynenmeren valtion ja EU:n välillä (tai kumulaatiota koskevissa artikloissa mainittujen muiden maiden alueen kautta). Samaa periaatetta sovelletaan Cariforum-valtioiden ja EU:n välisiin tavarakuljetuksiin.

SADC:n talouskumppanuussopimuksen osalta ”suoraa kuljetusta” koskevan määräyksen tiukemmat ehdot korvataan uudella järjestelmällä, jota kutsutaan ”muuttamattomaksi”. Muuttamatta jättämistä koskeva sääntö mahdollistaa lähetysten uudelleenlastauksen, varastoinnin ja jakamisen kolmansien maiden alueella.

Tullin haittapuoli

Tämä tarkoittaa, että palautusta voidaan hakea sellaisista aineksista maksetuista tulleista, jotka on aiemmin tuotu jatkojalostusta varten ja sen jälkeen viety maahan, joka on allekirjoittanut talouskumppanuussopimuksen EU:n kanssa.

Alusta koskevat ehdot

Aavalla merellä ja talouskumppanuussopimusmaiden talousvyöhykkeillä pyydettyä kalaa voidaan pitää talouskumppanuussopimusmaan alkuperäkalana ainoastaan, jos se on pyydetty tietyt vaatimukset täyttävillä aluksilla. Nämä kriteerit viittaavat aluksen rekisteröintipaikkaan, lippuun, jonka alla alus purjehtii, ja aluksen omistukseen.

On huomattava, että EPA:n alkuperäsääntöjen mukaan miehistön, päälliköiden tai päällystön jäsenten kansalaisuutta ei vaadita erikseen. Nämä alkuperäiseen Cotonoun sopimukseen sisältyneet vaatimukset on nyt poistettu, jotta helpotetaan alkuperän myöntämistä talouskumppanuussopimusmaiden pyytämälle kalalle.

Kumulaatiota koskevien määräysten vuoksi eri talouskumppanuussopimusvaltiot voivat täyttää nämä edellytykset.

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt

Tuotekohtaiset säännöt sisältyvät kunkin pöytäkirjan liitteeseen II. Joidenkin talouskumppanuussopimusten osalta liitteeseen 2A sisältyy kuitenkin joitakin lievempiä sääntöjä.

Käytä My Trade Assistant -hakutoimintoa löytääksesi tiettyyn tuotteeseen sovellettavat säännöt sen alkuperämaan ja kohdemaan perusteella.

Poikkeukset

Näiden määräysten lisäksi eri talouskumppanuussopimuksissa on myönnetty poikkeuksia tiettyä tuotetta koskevaan erityissääntöön. Esimerkiksi Cariforumin talouskumppanuussopimuksessa myönnettiin poikkeus Dominikaaniselle tasavallalle (katso Cariforumin talouskumppanuussopimus vaatteita koskevan erityissäännönosalta), ESAn ja Tyynenmeren talouskumppanuussopimuksissa myönnettiin poikkeus tonnikalasäilykkeille (ks. ESAn talouskumppanuussopimus tonnikalasäilykkeitä koskevan erityissäännön osalta) ja SADC:ntalouskumppanuussopimusmaille on myönnetty poikkeuksia useilla aloilla, myös tonnikalan ja hummerin osalta. (Ks. Namibian osalta valkotonnikalaa koskeva erityissääntö ja Mosambikin osalta katkarapuja ja hummeria koskeva erityissääntö.)

Alkuperäselvitykset

 • Valtuutetun viejän on pystyttävä todistamaan tulliviranomaisille tuotteidensa alkuperäasema ja muut niiden mahdollisesti asettamat vaatimukset.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän asemasi väärinkäytöstapauksissa. Lisätietoja menettelyistä saat oman maasi tulliviranomaisilta.

 • Jotta talouskumppanuussopimusmaista peräisin oleviin tuotteisiin voidaan soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta. Tämä voi olla joko
  • viejämaan tulliviranomaisten antama EUR.1-tavaratodistus. Todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään pyydettäessä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema, ja täytettävä alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset.
  • kauppalaskuilmoitus – minkä tahansa viejän antama enintään 6 000 euron arvoisista lähetyksistä tai valtuutetun viejän antama minkä tahansa arvoisista lähetyksistä
 • Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja jotka täyttävät alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan muut vaatimukset.

 

EUR.1-tavaratodistuksen ja kauppalaskuilmoituksen asianmukaiset mallit ovat jokaisessa talouskumppanuussopimuksessa käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan liitteinä.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • Tutustu teknisiin vaatimuksiin, sääntöihin ja menettelyihin, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia erityissääntöjä ja -määräyksiä Trade Assistant -tietokannasta. Jotta voit tarkastella tuotteesi vaatimuksia, sinun on ensin yksilöitävä sen tullikoodi. Jos et tiedä tullikoodia, voit hakea sitä tuotteesi nimellä sisäänrakennetussa hakukoneessa.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset SPS

 • Tutustu terveys-, turvallisuus-, terveys- ja kasvinsuojelustandardeihin, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotteeseesi ja sen alkuperämaahan sovellettavia terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevia sääntöjä Trade Assistant -tietokannasta. Jotta voit tarkastella tuotteesi vaatimuksia, sinun on ensin yksilöitävä sen tullikoodi. Jos et tiedä tullikoodia, voit hakea sitä tuotteesi nimellä sisäänrakennetulla hakukoneella.

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperän todistamista ja tarkastamista koskevat menettelyt

Edellä olevassa alkuperäsääntöjä koskevassa jaksossa on kuvaus siitä, miten tuotteiden alkuperä todistetaan tullietuuskohtelua haettaessa, sekä säännöistä, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista.  

Muut asiakirjat

Tutustu muihin tulliselvitysasiakirjoihin ja -menettelyihin, joita tarvitaan Euroopan unioniin tuontia varten.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelukauppa

Julkiset hankinnat

Investoinnit

Muut (kilpailu, leluturvallisuus)

Kilpailu

 • Vuodesta 2014 lähtien EU on lopettanut kaikkien talouskumppanuussopimusmaihin vietävien tuotteiden vientituet.
 • EU on minimoinut tuotantoa ja kauppaa vääristävät toimenpiteet
 • Jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopan tuonnin äkillisen kasvun vuoksi, talouskumppanuussopimukset mahdollistavat toimenpiteiden käynnistämisen teollisuudenalojen ja kehittymässä olevan teollisuuden suojelemiseksi.

Kestävä kehitys

Talouskumppanuussopimukset perustuvat nimenomaisesti  Cotonoun sopimuksessa vahvistettuihin "olennaisiin ja perustavanlaatuisiin" osiin eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan. Talouskumppanuussopimukset sisältävät näin ollen joitakin EU:n sopimusten vahvimpia sanoja oikeuksista ja kestävästä kehityksestä.

 • ”Täytäntöönpanosta pidättymistä koskeva lauseke” tarkoittaa, että (Cotonoun sopimuksen mukaisia) ”aiheellisia toimenpiteitä” voidaan toteuttaa, jos jokin osapuoli ei täytä olennaisia osia koskevia velvoitteitaan. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • Talouskumppanuussopimusten yhteisten toimielinten tehtävänä on seurata ja arvioida talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanon vaikutuksia osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Alueellinen yhdentyminen

Talouskumppanuussopimuksilla pyritään edistämään alueellista taloudellista yhdentymistä. Talouskumppanuussopimuksiin sisältyvissä alueellista etuuskohtelua koskevissa lausekkeissa määrätään, että saman alueen maat tarjoavat toisilleen vähintään samat edut kuin EU:lle.

Talouskumppanuussopimuksissa on siis kyse yhtä paljon talouskumppanuussopimukseen osallistuvien maiden välisestä kaupasta kuin EU:n kanssa käytävästä kaupasta.

 • EU tarjoaa kehitysapua ja kaupan valmiuksien kehittämistoimia, joilla tuetaan AKT-maiden maanviljelijöitä terveys- ja kasvinsuojelunormien ja muiden maatalouden normien noudattamisessa.

Valmiuksien kehittäminen ja tekninen apu

Kaikkien talouskumppanuussopimusten ohella EU antaa teknistä apua kauppaa tukevaan apuun. Tämä auttaa maita mukauttamaan tullimenettelyjään ja vähentämään paperityötä. Sinulle tämä tarkoittaa vähemmän vaivaa tullin kanssa.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Ks. kirjanen Kumppanuuden toteuttaminen käytännössä. EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) maiden väliset talouskumppanuussopimukset

Jaa tämä sivu: