Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)

Talouskumppanuussopimukset

Lue EU:n talouskumppanuussopimuksista Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) kumppanimaiden kanssa.

Lyhyesti

 

Talouskumppanuussopimukset ovat kauppa- ja kehityssopimuksia, joista EU neuvottelee Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) maiden kanssa. Ne avaavat EU:n markkinat kokonaan ja välittömästi, kun taas AKT-maat avaavat ne vain osittain EU:n tuonnille siirtymäkausina.

 

Talouskumppanuussopimukset:

 • Prosessi juontaa juurensa Cotonoun sopimuksen allekirjoittamisesta.
 • ovat ”räätälöityjä” erityisten alueellisten olosuhteiden mukaan.
 • ovatko sopimukset WTO:n sääntöjen mukaisia, mutta menevät perinteisiä vapaakauppasopimuksia pidemmälle, keskittyen AKT-maiden kehitykseen, ottaen huomioon niiden sosioekonomiset olosuhteet ja ottaen huomioon yhteistyön ja avun, joilla AKT-maita autetaan hyötymään sopimuksista.
 • annetaan mahdollisuus laaja-alaiseen kauppayhteistyöhön esimerkiksi terveysnormien ja muiden standardien alalla.
 • luodaan yhteisiä instituutioita, jotka seuraavat sopimusten täytäntöönpanoa ja käsittelevät kauppaan liittyviä kysymyksiä yhteistyössä.
 • ne on suunniteltu toimimaan muutoksen liikkeellepanevana voimana, joka auttaa vauhdittamaan uudistuksia ja edistämään hyvää talouden ohjausta ja hallintaa. Tämä auttaa AKT-kumppaneita houkuttelemaan investointeja ja vauhdittamaan talouskasvua.

Edunsaajamaat

Kaiken kaikkiaan 32 AKT-maata panee jo täytäntöön talouskumppanuussopimuksia 7 alueella:

Kaksi Afrikan aluetta – Länsi-Afrikka ja Itä-Afrikan yhteisö (EAC) – eivät ole vielä saaneet päätökseen allekirjoitusprosessiaan, kun taas EU:n jäsenvaltiot ja 15 Länsi-Afrikan maata 16:sta ja 2 EAC-maata 5:sta ovat allekirjoittaneet nämä alueelliset talouskumppanuussopimukset.

Ks. yleiskatsaus talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta eri kumppanimaissa.

AKT-maita suosivat epäsymmetriset määräykset

Talouskumppanuussopimuksissa määrätään AKT-maita suosivista epäsymmetrisistä määräyksistä, kuten arkojen tuotteiden jättämisestä vapauttamisen ulkopuolelle, pitkistä vapauttamisajoista, joustavista alkuperäsäännöistä sekä erityisistä suojatoimista ja toimenpiteistä maatalouden, elintarviketurvan ja kehittymässä olevan teollisuuden suojelemiseksi.

 • Vaikka EU:n markkinat avataan välittömästi ja täysimääräisesti, AKT-mailla on 15 vuotta aikaa avata tuonti EU:hun (suojaten herkkää tuontia) ja poikkeustapauksissa jopa 25 vuotta. Lisäksi tuottajat, joiden osuus kaikkein herkimmistä tuotteista on 20 %, saavat pysyvän suojan kilpailulta.

Tullit

 • EU myöntää AKT-maista tulevalle tuonnille nollatulleja ja -kiintiöitä. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvä, täysimääräinen ja vapaa kaikille talouskumppanuussopimuksesta peräisin oleville tuotteille
 • AKT-maat poistavat tullit asteittain 15–25 vuoden aikana. Arat tuotteet, kuten elintarvikkeet, voidaan jättää kokonaan vapauttamisen ulkopuolelle. Jos joidenkin EU:n tavaroiden tuonti AKT-maihin äkillisesti kasvaa, sovelletaan suojatoimenpiteitä, kuten tuontikiintiöitä. Jotkin talouskumppanuussopimukset antavat AKT-maille mahdollisuuden ottaa käyttöön uusia tulleja erityisistä kehitykseen liittyvistä syistä.
 • Kauppa-avustajani hakutoiminnolla etsitään tarkat tiedot tietyn tuotteen tullimaksuista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaa ja määränpää. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tulliviranomaisiisi.

Alkuperäsäännöt

Joustavat alkuperäsäännöt antavat AKT-maille mahdollisuuden viedä muista maista peräisin olevia tuotantopanoksia sisältäviä tuotteita erityisesti keskeisillä aloilla – maataloudessa, kalastuksessa sekä tekstiili- ja vaatetusalalla. Esimerkiksi tekstiilituote voi tulla EU:hun tullitta, jos vähintään yksi valmistusvaihe – kuten kutominen tai neulominen – tapahtui talouskumppanuussopimusmaassa.

Ennen vientiä/tuontia on varmistettava, että

 • Tarkista tuotteeseen sovellettavat alkuperäsäännöt hakulomakkeessa
 • Ota yhteyttä tulliviranomaisiisi.

Suvaitsevaisuus

Talouskumppanuussopimuksiin sisältyvät toleranssit ovat tavanomaista sallivampia. Niiden määrä lopputuotteen noudettuna lähettäjältä -hinnassa on 15 % useimpien EU:n sopimusten mukaisen 10 %: n sijaan. Tekstiili- ja vaatetusalalla sovelletaan erityisiä toleransseja.

Kumulaatio

Talouskumppanuussopimusten yleiset määräykset sisältävät seuraavanlaisia kumulaatioita:

 • Kahdenvälinen kumulaatio EU:n kanssa
 • Diagonaalinen ja täysi kumulaatio MMA:iden ja AKT-maiden kanssa. Eri talouskumppanuussopimuksiin sovellettavissa määräyksissä voi olla eroja. Tarkista kutakin talouskumppanuussopimusta koskevat määräykset. Useimpiin täytäntöönpantuihin talouskumppanuussopimuksiin sovelletaan kumulaatiota kaikkien AKT-maiden kanssa (sellaisina kuin ne on määritelty kussakin talouskumppanuussopimuksessa) vain, jos
  • alkuperäaseman saamiseen osallistuvat maat ovat tehneet hallinnollista yhteistyötä koskevia sopimuksia;
  • tuotantopanokset ja lopputuotteet ovat saaneet alkuperäaseman soveltamalla samoja alkuperäsääntöjä kuin talouskumppanuussopimukseen sisältyvät alkuperäsäännöt.
 • Kumulaatio naapureina olevien kehitysmaiden kanssa. Naapurina olevan kehitysmaan (joka kuuluu yhtenäiseen maantieteelliseen kokonaisuuteen), joka ei ole AKT-valtio, alkuperäaineksia voidaan pitää talouskumppanuussopimusvaltioiden alkuperäaineksina, jos ne sisältyvät siellä valmistettuun tuotteeseen. Huomatkaa, että
  • Luettelo siitä, mitä pidetään naapurimaana, on liitetty jokaiseen pöytäkirjaan.
  • Jotta tällaista kumulaatiota voidaan soveltaa, talouskumppanuussopimusmaiden on pyydettävä sitä.
  • Tässä tapauksessa naapurimaista tuleviin tuotantopanoksiin sovellettavat alkuperäsäännöt määritellään kussakin talouskumppanuussopimuksessa.

SADC:n talouskumppanuussopimuksessa, jota on sovellettu väliaikaisesti vuodesta 16/9/2016 lähtien, on kaksi muuta kumulaatiotyyppiä, jotka korvaavat naapureina olevien kehitysmaiden kanssa tehtävää kumulaatiota koskevat määräykset. Ne ovat:

 • Kumulaatio sellaisten ainesten osalta, joihin sovelletaan suosituimmuuskohtelua Euroopan unionissa
 • Kumulaatio sellaisten muiden maiden alkuperäainesten osalta, joihin sovelletaan etuustullia ja kiintiötöntä pääsyä Euroopan unioniin

Käytännössä SADC:n talouskumppanuussopimusmaat voivat soveltaa alkuperäkumulaatiota kaikkiin aineksiin, joita voidaan tuoda EU:hun tullitta (tämä tapahtuu joko EU:n kanssa tehdyn etuuskohtelujärjestelyn puitteissa, GSP-järjestelmä mukaan luettuna, tai suosituimmuuskohtelun perusteella). Näin ollen talouskumppanuussopimusten allekirjoittajamaille vahvistetaan ”maailmanlaajuinen kumulaatio” aineksille niiden alkuperästä riippumatta.

Suora kuljetus

Todiste suorasta kuljetuksesta on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille.

Suoraa kuljetusta itäisen ja eteläisen Afrikan valtion (ESA) ja EU:n (tai muiden kumulaatiota koskevissa artikloissa mainittujen maiden alueen kautta) välillä sovelletaan. Alkuperätuotteet voidaan kuljettaa putkijohdoissa muun kuin ESA-valtion tai EU:n alueen kautta.

Suoraa kuljetusta Tyynenmeren valtion ja EU:n välillä (tai kumulaatiota koskevissa artikloissa mainittujen muiden maiden alueen kautta) sovelletaan. Samaa periaatetta sovelletaan Cariforum-valtioiden ja EU:n väliseen tavarakuljetukseen.

SADC:n talouskumppanuussopimuksessa ”suoraa kuljetusta” koskevan määräyksen tiukemmat ehdot korvataan uudella järjestelmällä, jota kutsutaan ”muuttumattomaksi”. Muuttamattomuussäännön mukaan lähetykset voidaan jälleenlaivata, varastoida ja jakaa osiin kolmansien maiden alueella.

Tullinpalautus

Se tarkoittaa, että palautusta voidaan hakea sellaisista aineksista maksetuista tulleista, jotka on aiemmin tuotu jatkojalostusta varten ja viety maahan, joka on allekirjoittanut talouskumppanuussopimuksen EU:n kanssa.

Alusten kunto

Talouskumppanuussopimusmaiden avomerellä ja talousvyöhykkeillä pyydettyjen kalojen voidaan katsoa olevan peräisin talouskumppanuussopimusmaasta ainoastaan, jos ne on pyydetty tietyt kriteerit täyttävillä aluksilla. Nämä perusteet koskevat aluksen rekisteröintipaikkaa, sen lippua, jolla alus purjehtii, ja sen omistusta.

Huomatkaa, että EPA:n alkuperäsäännöissä ei edellytetä miehistön, päälliköiden tai päällystön kansalaisuutta. Nämä vaatimukset, jotka sisältyivät alkuperäiseen Cotonoun sopimukseen, on nyt poistettu, jotta helpotettaisiin alkuperäaseman myöntämistä talouskumppanuussopimusmaiden pyytämistä kaloista.

Kumulaatiota koskevien määräysten vuoksi nämä edellytykset voivat täyttyä eri talouskumppanuussopimusvaltioissa.

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt

Tuotekohtaiset säännöt sisältyvät kunkin pöytäkirjan liitteeseen II. Joidenkin talouskumppanuussopimusten osalta liitteeseen 2 A sisältyy kuitenkin joitakin löyhempiä sääntöjä.

Poikkeukset

Näiden määräysten lisäksi useiden talouskumppanuussopimusten nojalla on myönnetty poikkeuksia tuotetta koskevaan erityissääntöön. Esimerkiksi Cariforumin talouskumppanuussopimuksessa myönnettiin poikkeus Dominikaaniselle tasavallalle (ks. Cariforumin talouskumppanuussopimus vaatteita koskevan erityissäännön osalta), ESA:n ja Tyynenmeren talouskumppanuussopimuksissa myönnettiin poikkeus tonnikalasäilykkeiden osalta (ks. ESAn talouskumppanuussopimus tonnikalasäilykkeitä koskevan erityissäännön osalta)ja SADC:n talouskumppanuussopimusmaille on myönnetty poikkeuksia useilla aloilla, muun muassa tonnikalan ja hummerin osalta. (ks. Namibian osalta valkotonnikalaa koskeva erityissääntö ja Mosambikin osalta katkarapuja ja hummeria koskeva erityissääntö).

Alkuperäselvitys

 • Tullakseen valtuutetuksi viejäksi teidän on pystyttävä todistamaan tulliviranomaisillenne tuotteidensa alkuperäasema ja muut niiden mahdollisesti asettamat vaatimukset.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman, jos sitä käytetään väärin. Lisätietoja menettelyistä saa tulliviranomaisilta.

 • Jotta talouskumppanuussopimusmaista peräisin oleviin tuotteisiin voidaan soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta. Tämä voi olla jompikumpi seuraavista:
  • viejämaan tulliviranomaisten antama EUR.1-tavaratodistus. Todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään pyynnöstä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema, ja täytettävä alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset.
  • kauppalaskuilmoitus – minkä tahansa viejän antama, enintään 6 000 euron arvoisista lähetyksistä tai valtuutetun viejän antama, minkä tahansa arvoisista lähetyksistä
 • Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä sinun on oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteenne alkuperäasema ja jotka täyttävät alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan muut vaatimukset.

 

Asianmukaiset mallit EUR.1-tavaratodistusta ja kauppalaskuilmoitusta varten ovat kaikissa talouskumppanuussopimuksissa alkuperätuotteiden käsitteen määritelmää ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan liitteinä.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • Tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia erityissääntöjä ja -määräyksiäTrade Assistant -tietokannasta. Joshaluat nähdä tuotetta koskevat vaatimukset, sinun on ensin yksilöitävä sen tullikoodeksi. Jos et tiedä tullikoodeksia, voit hakea sitä tuotteen nimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperän todistamista ja todentamista koskevat menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteiden alkuperä todistetaan tullietuuskohtelua haettaessa, sekä säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista, ovat edellä alkuperäsääntöjä koskevassa jaksossa.

Muut asiakirjat

Lue muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tarvitaan Euroopan unioniin suuntautuvassa tuonnissa.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelujen kauppa

 • Lisätietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • Yleistietoa palvelukauppaa koskevista säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

Investoinnit

Muut (kilpailu, kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva direktiivi)

Kilpailu

 • EU on vuodesta 2014 lähtien lopettanut kaikkien talouskumppanuussopimusmaihin vietävien tuotteiden vientituet.
 • EU on minimoinut tuotantoa ja kauppaa vääristäviä toimenpiteitä
 • Jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopasta tulevan tuonnin kasvun vuoksi, talouskumppanuussopimukset mahdollistavat toimenpiteiden käynnistämisen teollisuudenalojen ja kehittymässä olevan teollisuuden suojelemiseksi.

Kestävä kehitys

Talouskumppanuussopimukset perustuvat nimenomaisesti Cotonoun sopimuksessa vahvistettuihin ”olennaisiin ja perustavanlaatuisiin” osatekijöihin eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan. Talouskumppanuussopimukset sisältävät näin ollen joitakin vahvimpia oikeuksia ja kestävää kehitystä koskevia sanamuotoja, jotka sisältyvät EU:n sopimuksiin.

 • ”Täytäntöönpanosta pidättymistä koskevalla lausekkeella” tarkoitetaan, että (Cotonoun sopimuksen mukaisia) aiheellisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa, jos jokin osapuoli ei täytä olennaisia osia koskevia velvoitteitaan. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • Talouskumppanuussopimusten yhteisten elinten tehtävänä on seurata ja arvioida talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanon vaikutuksia osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Alueellinen yhdentyminen

Talouskumppanuussopimuksilla pyritään edistämään alueellista taloudellista yhdentymistä. Talouskumppanuussopimuksiin sisältyvissä alueellista suosituimmuuskohtelua koskevissa lausekkeissa määrätään, että saman alueen maat tarjoavat toisilleen vähintään samat edut kuin EU.

Talouskumppanuussopimukset koskevat näin ollen yhtä paljon talouskumppanuussopimusten piiriin kuuluvien maiden välistä kauppaa kuin EU:n kanssa käytävää kauppaa.

 • EU tarjoaa kehitysapua ja kaupan valmiuksien kehittämistä koskevia toimenpiteitä, joilla tuetaan AKT-maiden viljelijöitä terveys- ja kasvinsuojelunormien sekä muiden maatalousnormien noudattamisessa.

Valmiuksien kehittäminen ja tekninen apu

Kaikkien talouskumppanuussopimusten ohella EU antaa kauppaa tukevaa apua koskevaa teknistä apua. Tämä auttaa maita mukauttamaan tullimenettelyjään ja vähentämään paperityötä. Sinulle tämä tarkoittaa sitä, että tulliasiointi on vähäisempää.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Ks. kirjanen ”Kumppanuus käytäntöön”. Talouskumppanuussopimukset EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) maiden välillä

Jaa tämä sivu:

Linkit