Talouskumppanuussopimukset

Tutustu EU:n talouskumppanuussopimuksiin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) kumppaneiden kanssa.

Lyhyesti

 

Talouskumppanuussopimukset ovatEU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT-maiden) välisiä kauppa- ja kehityssopimuksia. Ne avaavat EU:n markkinat täysimääräisesti ja välittömästi, kun taas AKT-maat avaavat EU:n tuonnille vain osittain siirtymäkauden aikana.

 

Talouskumppanuussopimukset:

 • ovat Cotonoun sopimuksen allekirjoittamisesta juontuva prosessi.
 • ne ”tehdyvät” erityisten alueellisten olosuhteiden mukaisesti.
 • ovat WTO:n sääntöjen mukaisia sopimuksia, mutta ne menevät perinteisiä vapaakauppasopimuksia pidemmälle ja keskittyvät AKT-maiden kehittämiseen ottaen huomioon niiden sosioekonomiset olosuhteet ja mukaan lukien yhteistyö ja apu, jolla autetaan AKT-maita hyötymään sopimuksista.
 • tarjota tilaa laajalle kaupan alan yhteistyölle esimerkiksi terveysnormien ja muiden standardien alalla.
 • perustetaan yhteisiä instituutioita, jotka seuraavat sopimusten täytäntöönpanoa ja käsittelevät kauppaan liittyviä kysymyksiä yhteistyössä.
 • ne on suunniteltu muutoksen moottoreiksi, jotka auttavat uudistusten käynnistämisessä ja edistävät talouden hyvää ohjausta ja hallintaa. Tämä auttaa AKT-maita houkuttelemaan investointeja ja vauhdittamaan talouskasvuaan.

Edunsaajamaat

Kaiken kaikkiaan 32 AKT-maata panee jo täytäntöön talouskumppanuussopimuksia seitsemällä alueella:

Kaksi Afrikan aluetta – Länsi-Afrikka ja Itä-Afrikan yhteisö (EAC) – eivät ole vielä saaneet päätökseen allekirjoitusprosessiaan, kun taas EU:n jäsenvaltiot ja 15 Länsi-Afrikan 16 maasta ja kaksi viidestä EAC-maasta ovat allekirjoittaneet nämä alueelliset talouskumppanuussopimukset.

Ks. yleiskatsaus talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanosta eri kumppanimaissa.

AKT-maita suosivat epäsymmetriset säännökset

Talouskumppanuussopimuksiin sisältyy AKT-maita suosivia epäsymmetrisiä määräyksiä, kuten arkojen tuotteiden jättäminen vapauttamisen ulkopuolelle, pitkät vapauttamisajat, joustavat alkuperäsäännöt sekä maataloutta, elintarviketurvaa ja alkuvaiheessa olevan teollisuuden suojelua koskevat erityiset suojatoimet ja toimenpiteet.

 • Vaikka EU:n markkinat avataan välittömästi ja täysimääräisesti, AKT-valtioilla on 15 vuotta aikaa avata EU:n tuonti (herkän tuonnin suoja) ja poikkeustapauksissa jopa 25 vuotta. Lisäksi 20 prosenttia herkimmistä tuotteista tuottajilla on pysyvä suoja kilpailulta.

Tariffit

 • EU myöntää AKT-maista tulevalle tuonnille nollatulleja ja -kiintiöitä. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvä, täysimääräinen ja maksuton kaikille talouskumppanuussopimuksen tuotteille
 • AKT-maat luopuvat asteittain tulleista 15–25 vuoden aikana. Arat tuotteet, kuten elintarvikkeet, voidaan jättää kokonaan vapauttamisen ulkopuolelle. Jos joidenkin EU:n tavaroiden tuonti AKT-maihin lisääntyy äkillisesti, sovelletaan tuontikiintiöiden kaltaisia suojatoimenpiteitä. Joissakin talouskumppanuussopimuksissa AKT-maat voivat ottaa käyttöön uusia tulleja erityisistä kehitykseen liittyvistä syistä.
 • Voit hakea täsmällistä tietoa tietyn tuotteen tulleista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaan ja määränpään. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä maanne tulliviranomaisiin.

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaamiseksi tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tutustu vuorovaikutteiseen alkuperäsääntöjenitsearviointityökaluun (ROSA) ( Oma Trade Assistant)sen arvioimiseksi, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Joustavat alkuperäsäännöt antavat AKT-maille mahdollisuuden viedä tuotteita tuotantopanoksin muista maista, erityisesti keskeisillä aloilla, kuten maataloudessa, kalastuksessa sekä tekstiili- ja vaatetusalalla. Tekstiilituote voi esimerkiksi tulla tullitta, jos vähintään yksi sen tuotantovaihe – kuten kutominen tai neulominen – tapahtui talouskumppanuussopimusmaassa.

Toleranssi (sallittu poikkeama

Talouskumppanuussopimuksiin sisältyvät poikkeamat ovat tavanomaista lievempiä. Ne nousevat 15 prosenttiin lopputuotteen noudettuna-hinnasta sen sijaan, että useimmissa EU:n sopimuksissa olisi sovittu 10 prosentista. Tekstiili- ja vaatetusalalla sovelletaan erityisiä poikkeamia.

Kumulaatio

Talouskumppanuussopimusten yleiset määräykset sisältävät seuraavan kumulaation:

 • Kahdenvälinen kumulaatio EU:n kanssa
 • Diagonaalinen kumulaatio ja täysi kumulaatio ja AKT-maiden kanssa. Eri talouskumppanuussopimuksiin sovellettavissa määräyksissä voi olla eroja. Tarkista kunkin talouskumppanuussopimuksen asiaa koskevat määräykset. Useimmissa täytäntöönpannuissa talouskumppanuussopimuksissa kumulointia kaikkien (kussakin talouskumppanuussopimuksessa määriteltyjen) AKT-maiden kanssa sovelletaan vain, jos
  • alkuperäaseman saamiseen osallistuvat maat ovat tehneet hallinnollista yhteistyötä koskevia sopimuksia;
  • tuotantopanokset ja lopputuotteet ovat saaneet alkuperäaseman soveltaen samoja alkuperäsääntöjä kuin talouskumppanuussopimukseen sisältyvät säännöt.
 • Kumulaatio naapureina olevien kehitysmaiden kanssa. Naapurissa sijaitsevan kehitysmaan (joka kuuluu yhtenäiseen maantieteelliseen kokonaisuuteen) alkuperäaineksia, jotka eivät kuulu AKT-valtioon, voidaan pitää talouskumppanuussopimusvaltioiden alkuperäaineksina, jos ne sisältyvät siellä valmistettuun tuotteeseen. Huomatkaa, että
  • Kunkin pöytäkirjan liitteenä on luettelo siitä, mitä pidetään naapurimaana.
  • Jotta tällaista kumulaatiota voitaisiin soveltaa, talouskumppanuussopimusmaiden on pyydettävä sitä.
  • Tässä tapauksessa naapurimaista tuleviin tuotantopanoksiin sovellettavat alkuperäsäännöt määritellään kussakin talouskumppanuussopimuksessa.

SADC:n talouskumppanuussopimuksessa, jota on sovellettu väliaikaisesti 16. syyskuuta 2016 alkaen, on kaksi muuta kumulaatiota, jotka korvaavat kumulaatiota naapureina olevien kehitysmaiden kanssa koskevat määräykset. Ne ovat seuraavat:

 • Kumulaatio sellaisten ainesten osalta, joihin sovelletaan suosituimmuuskohtelua Euroopan unionissa
 • Kumulaatio sellaisten muiden maiden alkuperäainesten osalta, joihin sovelletaan etuustullia ja kiintiövapaata pääsyä Euroopan unioniin

Käytännössä edellä esitetty sallii SADC:n talouskumppanuussopimusmaille alkuperäkumulaation kaikkien sellaisten ainesten osalta, joita voidaan tuoda tullitta (tämä tapahtuu joko etuuskohtelujärjestelyn puitteissa EU:n kanssa – GSP-järjestelmä mukaan luettuna – tai suosituimmuuskohtelun perusteella). Näin ollen talouskumppanuussopimuksen allekirjoittajamaille vahvistetaan tullittomien ainesten maailmanlaajuinen kumulaatio niiden alkuperästä riippumatta.

Suora kuljetus

Suorasta kuljetuksesta on esitettävä todisteet tuojamaan tulliviranomaisille.

Suoraa kuljetusta itäisen ja eteläisen Afrikan valtion (ESA) ja EU:n välillä (tai muiden kumulaatiota koskevissa artikloissa mainittujen maiden alueen kautta) sovelletaan. Alkuperätuotteet voidaan kuljettaa putkijohdoissa muun kuin ESA-valtion tai EU:n alueen kautta.

Sovelletaan suoraa kuljetusta Tyynenmeren valtion ja EU:n välillä (tai muiden kumulaatiota koskevissa artikloissa mainittujen maiden alueen kautta). Samaa periaatetta sovelletaan tavarankuljetuksiin Cariforumin valtioiden ja EU:n välillä.

SADC:n talouskumppanuussopimuksen suoria kuljetuksia koskevan määräyksen tiukemmat ehdot korvataan uudella ”muuttumattomuus” -järjestelmällä. Muuttumattomuussääntö mahdollistaa lähetysten uudelleenlastauksen, varastoinnin ja jakamisen kolmansien maiden alueella.

Tullinpalautus

Tämä tarkoittaa, että tukea voidaan hakea aineksista, jotka on aiemmin tuotu jatkojalostettavaksi ja sitten viety maahan, joka on allekirjoittanut talouskumppanuussopimuksen EU:n kanssa.

Alusten olosuhteet

Aavalla merellä ja talouskumppanuussopimusmaiden talousvyöhykkeillä pyydettyä kalaa voidaan pitää talouskumppanuussopimusmaan alkuperätuotteena ainoastaan, jos sen ovat pyytäneet alukset, jotka täyttävät tietyt edellytykset. Nämä kriteerit koskevat aluksen rekisteröintipaikkaa, lippua, jonka alla alus on, sekä aluksen omistusta.

On huomattava, että talouskumppanuussopimuksen alkuperäsääntöjen mukaan miehistön, päälliköiden tai päällystön kansalaisuutta ei vaadita erikseen. Nämä vaatimukset, jotka sisältyivät alkuperäiseen Cotonoun sopimukseen, on nyt poistettu, jotta helpotetaan alkuperäaseman myöntämistä talouskumppanuussopimusmaiden pyytämille kaloille.

Kumulaatiota koskevien määräysten vuoksi eri talouskumppanuussopimusvaltiot voivat täyttää nämä edellytykset.

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt

Tuotekohtaiset säännöt sisältyvät kunkin pöytäkirjan liitteeseen II. Joidenkin talouskumppanuussopimusten osalta liitteeseen 2A sisältyy kuitenkin joitakin höllennettyjä sääntöjä.

 

Löydät tiettyyn tuotteeseen sovellettavat säännöt alkuperämaan ja kohdemaan perusteella.

Poikkeukset

Näiden määräysten lisäksi eri talouskumppanuussopimusten nojalla on myönnetty poikkeuksia tiettyä tuotetta koskevasta erityissäännöstä. Esimerkiksi Cariforumin talouskumppanuussopimuksessa myönnettiin Dominikaaniselle tasavallalle poikkeus (ks. Cariforumin talouskumppanuussopimus vaatteita koskevan erityissäännön osalta), ESA:n ja Tyynenmeren talouskumppanuussopimukset myönsivät yhden tonnikalasäilykkeiden osalta (ks. ESA:n talouskumppanuussopimus tonnikalasäilykkeitä koskevan erityissäännön osalta)ja SADC:n talouskumppanuussopimusmaille on myönnetty poikkeuksia useilla aloilla, muun muassa tonnikalan ja hummerin osalta. (Ks. Namibian osalta erityissääntö valkotonnikalalle ja Mosambikille erityissääntönä katkaravuille, katkaravuille ja hummereille).

Alkuperäselvitykset

 • Tullakseen valtuutetuksi viejäksi teidän on pystyttävä todistamaan tulliviranomaisillenne tuotteiden alkuperäasema ja kaikki muut näiden mahdollisesti asettamat vaatimukset.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäytössä. Lisätietoja menettelyistä saat tulliviranomaisilta.

 • Jotta talouskumppanuussopimusmaista peräisin oleviin tuotteisiin voitaisiin soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta. Tämä voi olla joko
  • viejämaan tulliviranomaisten antama EUR.1-tavaratodistus. Todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään pyynnöstä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema, ja täytettävä alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset.
  • kauppalaskuilmoitus, jonka on antanut viejä enintään 6 000 euron arvoisista lähetyksistä tai valtuutetut viejät minkä tahansa arvoisista lähetyksistä
 • Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä teidän olisi oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja jotka täyttävät alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset.

 

EUR.1-tavaratodistuksen ja kauppalaskuilmoituksen asianmukaiset mallit ovat jokaisessa talouskumppanuussopimuksessa käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan liitteinä.

Tuotteita koskevat vaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • Tutustu teknisiin vaatimuksiin, sääntöihin ja menettelyihin, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotteeseenne ja sen alkuperämaaseen sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä kauppa-avustajien tietokannasta. Tuotevaatimukset saa näkyviin antamalla tullinimikkeen. Jos et tiedä tullikoodia, voit hakea sitä tuotteen nimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – terveys- ja kasvinsuojelutoimet

 • Tutustu terveys-, turvallisuus-, terveys- ja kasvinsuojelunormeihin, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotteeseen ja sen alkuperämaaseen sovellettavia terveys-, turvallisuus- ja terveys- sekä terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevia sääntöjä kauppa-assistenttitietokannasta. Tuotevaatimukset saa näkyviin antamalla tullinimikkeen. Jos et tiedä tuotteesi tullinimikettä, voit hakea sitä tuotteen nimellä.

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperän todistamista ja tarkastamista koskevat menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteiden alkuperä todistetaan tullietuuskohtelun hakemiseksi, sekä säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista, on edellä kohdassa ”Alkuperäsäännöt”.

Muut asiakirjat

Lisätietoa muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tarvitaan tuonnissa Euroopan unioniin.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelukauppa

 • Tietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • Yleistä tietoa palvelukauppaa koskevista säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

Investoinnit

Muut (kilpailu, liikenne ja kestävä kehitys)

Kilpailu

 • EU on vuodesta 2014 lopettanut vientituet kaikille talouskumppanuussopimusmaihin viedyille tuotteille.
 • EU on minimoinut toimenpiteet tuotantoa ja kauppaa vääristävillä toimenpiteillä
 • Jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopan tuonnin lisääntymisen vuoksi, talouskumppanuussopimukset mahdollistavat toimenpiteiden käynnistämisen teollisuuden alojen ja kehittymässä olevan teollisuuden suojelemiseksi.

Kestävä kehitys

Talouskumppanuussopimukset perustuvat nimenomaisesti Cotonoun sopimukseen sisältyviin ”olennaisiin ja perustavanlaatuisiin” osiin eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan. Talouskumppanuussopimukset sisältävät näin ollen vahvimpia EU:n sopimuksiin sisältyviä oikeuksia ja kestävää kehitystä koskevia käsitteitä.

 • ”Täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva lauseke” tarkoittaa, että (Cotonoun sopimuksen) ”aiheellisiin toimenpiteisiin” voidaan ryhtyä, jos jokin osapuoli ei täytä velvoitteitaan olennaisten osien osalta. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • Talouskumppanuussopimusten yhteisten elinten tehtävänä on seurata ja arvioida talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanon vaikutuksia osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Alueellinen yhdentyminen

Talouskumppanuussopimuksilla pyritään edistämään alueellista taloudellista yhdentymistä. Talouskumppanuussopimuksiin sisältyvissä alueellista etuuskohtelua koskevissa lausekkeissa määrätään, että saman alueen maat tarjoavat toisilleen vähintään samat edut kuin.

Talouskumppanuussopimukset koskevat näin ollen yhtä paljon talouskumppanuussopimukseen kuuluvien maiden välistä kauppaa kuin EU:n kanssa käytävää kauppaa.

 • EU tarjoaa kehitysapua ja kaupan valmiuksien kehittämistoimia, joilla tuetaan AKT-maiden viljelijöitä terveys-, kasvinsuojelu- ja muiden maatalousvaatimusten noudattamisessa.

Toimintaedellytysten kehittäminen ja tekninen apu

Kaikkien talouskumppanuussopimusten ohella EU antaa kauppaa tukevaa teknistä apua. Tämä auttaa maita mukauttamaan tullimenettelyjään ja vähentämään paperityötä. Tämä tarkoittaa, että tulliasioissa on vähemmän pulaa.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Ks. käsikirja Kumppanuus käytäntöön. EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) maiden väliset talouskumppanuussopimukset

Jaa tämä sivu: