Talouskumppanuussopimukset Cariforum (keskimäärin)

Tutustu EU:n talouskumppanuussopimuksiin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) kumppaneiden kanssa.

Lyhyesti

 

Talouskumppanuussopimukset ovatEU:n sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) maiden välillä neuvoteltuja kauppa- ja kehityssopimuksia. Ne avaavat EU:n markkinat kokonaan ja välittömästi, kun taas AKT-kumppanit avaavat siirtymäkauden aikana vain osittain EU:n tuonnille.

 

Talouskumppanuussopimukset:

 • kyseessä on Cotonoun sopimuksen allekirjoittamiseen liittyvä prosessi.
 • ne ovat ”tailorisia” alueellisten erityisolosuhteiden mukaan.
 • ovat WTO:n sääntöjen mukaisia sopimuksia, mutta menevät perinteisiä vapaakauppasopimuksia pidemmälle ja keskittyvät AKT-maiden kehitykseen ottaen huomioon niiden sosioekonomiset olosuhteet ja mukaan lukien yhteistyö ja apu AKT-maiden auttamiseksi hyötymään sopimuksista.
 • tarjotaan mahdollisuuksia laaja-alaiselle kauppayhteistyölle esimerkiksi terveysnormien ja muiden standardien alalla.
 • perustetaan yhteisiä instituutioita, jotka seuraavat sopimusten täytäntöönpanoa ja käsittelevät kauppaan liittyviä kysymyksiä yhteistyössä.
 • ne on suunniteltu muutoksen vetureiksi, jotka auttavat käynnistämään uudistuksen ja edistävät hyvää talouden ohjausta ja hallintaa. Tämä auttaa AKT-kumppaneita houkuttelemaan investointeja ja vauhdittamaan niiden talouskasvua.

Edunsaajamaat

Talouskumppanuussopimuksia pannaan jo täytäntöön 32 AKT-maassa seitsemällä alueella:

Kaksi Afrikan aluetta – Länsi-Afrikka ja Itä-Afrikan yhteisö – eivät ole vielä saaneet päätökseen allekirjoittamisprosessejaan, kun taas EU:n jäsenvaltiot ja 15 Länsi-Afrikan 16 maasta ja kaksi viidestä EAC-maasta ovat allekirjoittaneet nämä alueelliset talouskumppanuussopimukset.

Ks. katsaus talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanoon eri kumppanimaissa.

AKT-maita koskevat epäsymmetriset määräykset

Talouskumppanuussopimuksiin sisältyy AKT-maita koskevia epäsymmetrisiä määräyksiä, kuten arkaluontoisten tuotteiden jättäminen vapauttamisen ulkopuolelle, pitkät vapauttamisajat, joustavat alkuperäsäännöt sekä maataloutta, elintarviketurvaa ja alkuvaiheen teollisuuden suojelua koskevat erityiset suojatoimenpiteet ja toimenpiteet.

 • Vaikka EU:n markkinat avataan välittömästi ja täysimääräisesti, AKT-valtioilla on 15 vuotta aikaa avata EU:n tuonti (suoja herkälle tuonnille) ja poikkeustapauksissa jopa 25 vuotta. Lisäksi 20 prosenttia kaikkein arkaluonteisimmista tuotteista on jatkuvasti suojattu kilpailulta.

Tullit

 • EU myöntää tullittomia ja kiintiöttömiä kiintiöitä AKT-maista tulevalle tuonnille. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvä, täysimääräinen ja kaikille talouskumppanuussopimuksen tuotteille vapaa
 • AKT-maat poistavat tullit asteittain 15-25 vuoden kuluessa. Herkät tuotteet, kuten elintarvikkeet, voidaan jättää kokonaan markkinoiden vapauttamisen ulkopuolelle. Jos joidenkin EU:n tavaroiden tuonti AKT-maihin lisääntyy yhtäkkiä, sovelletaan tuontikiintiöiden kaltaisia suojatoimenpiteitä. Jotkin talouskumppanuussopimukset antavat AKT-maille mahdollisuuden ottaa käyttöön uusia tulleja erityisistä kehitykseen liittyvistä syistä.
 • Käyttäkää trading Assistant -hakutoimintoa löytääksesi tarkat tiedot tietyn tuotteen tullimaksuista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaan ja määränpään. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tulliviranomaisiin.

Alkuperäsäännöt

Joustavat alkuperäsäännöt antavat AKT-maille mahdollisuuden viedä tuotteita, joihin liittyy tuotantopanoksia muista maista, erityisesti keskeisillä aloilla, kuten maataloudessa, kalastuksessa sekä tekstiili- ja vaatetusalalla. Esimerkiksi tekstiilituote voi tulla eu:hun tullitta, jos vähintään yksi sen tuotannon vaihe – kuten kudonta tai neulominen – tapahtui talouskumppanuussopimusmaassa.

Ennen vientiä/tuontia on varmistettava, että

 • Tarkista tuotteeseen sovellettavat alkuperäsäännöt hakulomakkeessa
 • Ota yhteyttä tulliviranomaisiin.

Poikkeama

Talouskumppanuussopimuksiin sisältyvät toleranssit ovat tavanomaista lievempiä. Niiden osuus lopputuotteen noudettuna lähettäjältä -hinnasta on 15 prosenttia useimmissa EU:n sopimuksissa sovitun 10 prosentin sijaan. Tekstiili- ja vaatetusalalla sovelletaan erityisiä poikkeamia.

Tuen kasautuminen

Talouskumppanuussopimusten yleisiin määräyksiin sisältyvät seuraavat kumulaatiotyypit:

 • Kahdenvälinen kumulaatio EU:n kanssa
 • Diagonaalinen kumulaatio ja täydellinen kumulaatio MMA:iden ja AKT-maiden kanssa. Eri talouskumppanuussopimuksiin sovellettavissa säännöksissä voi olla eroja. Tarkista kunkin talouskumppanuussopimuksen asiaa koskevat määräykset. Useimmissa täytäntöönpannuissa talouskumppanuussopimuksissa kumulointia kaikkien AKT-maiden kanssa (määritelty kussakin talouskumppanuussopimuksessa) sovelletaan vain, jos
  • alkuperäaseman saamiseen osallistuvat maat ovat tehneet hallinnollista yhteistyötä koskevia sopimuksia;
  • tuotantopanokset ja lopputuotteet ovat saaneet alkuperäaseman talouskumppanuussopimukseen sisältyvien alkuperäsääntöjen mukaisesti.
 • Kumulaatio naapureina olevien kehitysmaiden kanssa. Sellaisen naapurikehitysmaan (joka kuuluu johdonmukaiseen maantieteelliseen kokonaisuuteen) alkuperäaineksia, jotka eivät ole AKT-valtioita, voidaan pitää talouskumppanuussopimusvaltioiden alkuperäaineksina, jos ne sisältyvät niissä valmistettuun tuotteeseen. Huom.
  • Luettelo naapurimaasta on liitetty kuhunkin pöytäkirjaan.
  • Jotta tämäntyyppistä kumulaatiota voitaisiin soveltaa, talouskumppanuussopimusmaiden on pyydettävä sitä.
  • Tässä tapauksessa naapurimaista peräisin oleviin tuotantopanoksiin sovellettavat alkuperäsäännöt määritellään kussakin talouskumppanuussopimuksessa.

SADC:n talouskumppanuussopimukseen, jota on sovellettu väliaikaisesti 16 päivästä syyskuuta 2016 alkaen, sovelletaan kahta muuntyyppistä kumulaatiota, jotka korvaavat naapureina olevien kehitysmaiden kanssa tapahtuvaa kumulaatiota koskevat määräykset. Ne ovat:

 • Kumulaatio aineksille, joihin sovelletaan suosituimmuuskohtelua (MFN) tullivapaasti Euroopan unionissa
 • Kumulaatio sellaisten muiden maiden alkuperäaineksille, joihin sovelletaan etuustullia ja kiintiötöntä pääsyä Euroopan unioniin

Käytännössä edellä mainittu antaa SADC:n talouskumppanuussopimusmaille mahdollisuuden soveltaa alkuperäkumulaatiota kaikkien sellaisten ainesten osalta, joita voidaan tuoda eu:hun tullitta (tämä tapahtuu joko EU:n kanssa sovellettavan etuusjärjestelyn, GSP-järjestelmä mukaan luettuna, puitteissa tai suosituimmuuskohtelun perusteella). Näin ollen talouskumppanuussopimuksen allekirjoittajamaille vahvistetaan ”maailmanlaajuinen kumulaatio” nollatullin aineksille niiden alkuperästä riippumatta.

Suora kuljetus

Todiste suorasta kuljetuksesta on toimitettava tuojamaan tulliviranomaisille.

Suoraa kuljetusta itäisen ja eteläisen Afrikan valtion (ESA) ja EU:n (tai muiden kumulaatiota koskevissa artikloissa mainittujen maiden alueen kautta) välillä sovelletaan. Alkuperätuotteet voidaan kuljettaa putkijohdoissa muiden kuin ESA-valtion tai EU:n alueiden kautta.

Suoraa kuljetusta Tyynenmeren valtion ja EU:n välillä (tai muiden kumulaatiota koskevissa artikloissa mainittujen maiden alueen kautta) sovelletaan. Samaa periaatetta sovelletaan tavaroiden kuljettamiseen CARIFORUM-valtioiden ja EU:n välillä.

SADC:n talouskumppanuussopimuksen osalta suoraa kuljetusta koskevan määräyksen tiukemmat ehdot korvataan uudella järjestelmällä, jota kutsutaan muuttamattomaksi. Muuttumattomuussääntö mahdollistaa lähetysten jälleenlaivauksen, varastoinnin ja jakamisen kolmansien maiden alueella.

Tullinpalautus

Tämä tarkoittaa, että vientitukea voidaan hakea sellaisista aineksista maksetuista tulleista, jotka on aiemmin tuotu jatkojalostusta varten ja viety maahan, joka on allekirjoittanut talouskumppanuussopimuksen EU:n kanssa.

Aluksia koskevat edellytykset

Talouskumppanuussopimusmaiden aavalla merellä ja talousvyöhykkeillä pyydettyjä kaloja voidaan pitää talouskumppanuussopimusmaan alkuperätuotteina ainoastaan, jos ne ovat tiettyjen kriteerien täyttävien alusten pyytämiä. Nämä perusteet koskevat aluksen rekisteröintipaikkaa, lippuvaltiota, jonka alla alus purjehtii, ja niiden omistajuutta.

On huomattava, että talouskumppanuussopimuksen alkuperäsääntöjen mukaan miehistön, päälliköiden tai päällystön kansallisuudesta ei ole erityistä vaatimusta. Nämä vaatimukset, jotka sisältyivät alkuperäiseen Cotonoun sopimukseen, on nyt poistettu, jotta helpotettaisiin alkuperän myöntämistä talouskumppanuussopimusmaiden pyytämille kaloille.

Kumulaatiota koskevien määräysten vuoksi eri talouskumppanuussopimusvaltiot voivat täyttää nämä edellytykset.

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt

Tuotekohtaiset säännöt sisältyvät kunkin pöytäkirjan liitteeseen II. Joidenkin talouskumppanuussopimusten osalta liitteeseen 2A sisältyy kuitenkin joitakin lievempiä sääntöjä.

 

Hae Oma Trade Assistant —valikosta tiettyyn tuotteeseen sovellettavat säännöt sen alkuperämaan ja määrämaan perusteella.

Poikkeukset

Näiden määräysten lisäksi eri talouskumppanuussopimuksissa on myönnetty poikkeuksia tuotteen erityissäännöstä. Esimerkiksi Cariforumin talouskumppanuussopimuksessa myönnettiin Dominikaaniselle tasavallalle poikkeus (ks. Cariforumin talouskumppanuussopimus vaatekappaleita koskevan erityissäännön osalta), ESAn ja Tyynenmeren talouskumppanuussopimukset tonnikalasäilykkeiden osalta (ks. ESA:n talouskumppanuussopimus tonnikalasäilykkeitä koskevasta erityissäännöstä) ja SADC:ntalouskumppanuussopimusvaltioille on myönnetty poikkeuksia useilla aloilla, muun muassa tonnikalan ja hummerin osalta. (Ks. Namibiaa koskeva erityissääntö valkotonnikalalle ja Mosambikille katkarapuja ja hummeria koskeva erityissääntö).

Alkuperäselvitys

 • Tullakseen valtuutetuksi viejäksi sinun on pystyttävä todistamaan tulliviranomaisillenne tuotteiden alkuperäasema sekä muut niiden mahdollisesti asettamat vaatimukset.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäyttötapauksissa. Lisätietoja menettelyistä saa tulliviranomaisiltasi.

 • Tullietuuskohtelun saamiseksi talouskumppanuussopimusmaista peräisin olevien tuotteiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta. Tämä voi olla joko
  • viejämaan tulliviranomaisten antama EUR.1-tavaratodistus. Todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema ja jotka täyttävät alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan muut vaatimukset.
  • kauppalaskuilmoitus – jonka antaa kuka tahansa viejä enintään 6 000 euron arvoisista lähetyksistä tai valtuutetut viejät minkä tahansa arvoisista lähetyksistä
 • Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä olisi oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja jotka täyttävät alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan muut vaatimukset.

 

Asianmukaiset EUR.1-tavaratodistuksen ja kauppalaskuilmoituksen mallit ovat jokaisessa talouskumppanuussopimuksessa käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan liitteinä.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • Tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotettasi ja sen alkuperämaata koskevia sääntöjä ja määräyksiä Trade Assistant -tietokannasta. Tuotevaatimukset saa näkyviin antamalla tullinimikkeen. Jos et tiedä tullikoodia, voit hakea sitä tuotteen nimellä sisäänrakennetussa hakukoneessa.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset SPS

Tullausasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperän todistamista ja tarkastamista koskevat menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteidenne alkuperä voidaan todistaa tullietuuskohtelun hakemiseksi, ja säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastusta, löytyy edellä olevasta alkuperäsääntöjä koskevasta osasta.

Muut asiakirjat

Lue muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tuonti Euroopan unioniin edellyttää.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelujen kauppa

 • Tietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • Yleistä tietoa palvelukauppaa sääntelevistä säännöistä, määräyksistä ja välineistä

Julkiset hankinnat

Investointi

Muut (kilpailu, leluturvallisuusdirektiivi)

Kilpailu

 • EU on lopettanut vuodesta 2014 kaikkien talouskumppanuusmaihin vietävien tuotteiden vientituet.
 • EU on minimoinut tuotantoa ja kauppaa vääristävät toimenpiteet
 • Jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopasta tulevan tuonnin kasvun vuoksi, talouskumppanuussopimukset mahdollistavat sellaisten toimenpiteiden käynnistämisen, joilla suojellaan teollisuudenaloja ja varhaisessa kehitysvaiheessa olevaa teollisuutta.

Kestävä kehitys

Talouskumppanuussopimukset perustuvat nimenomaisesti Cotonoun sopimuksessa vahvistettuihin ”olennaisiin ja perustavanlaatuisiin” osiin eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan. Näin ollen talouskumppanuussopimukset sisältävät EU:n sopimuksissa vahvimman, oikeuksia ja kestävää kehitystä koskevan sanan.

 • ’Täytäntöönpanokieltolausekkeella’ tarkoitetaan, että (Cotonoun sopimuksen mukaisia) ”aiheellisia toimenpiteitä” voidaan toteuttaa, jos jokin osapuoli ei täytä olennaisia osia koskevia velvoitteitaan. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • Yhteisten talouskumppanuussopimuselinten tehtävänä on seurata ja arvioida talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanon vaikutusta osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Alueellinen yhdentyminen

Talouskumppanuussopimuksilla pyritään edistämään alueellista taloudellista yhdentymistä. Talouskumppanuussopimusten alueellisia etuuksia koskevissa lausekkeissa määrätään, että saman alueen maat tarjoavat toisilleen vähintään samat edut kuin eu:lle.

Talouskumppanuussopimuksissa on siis kyse yhtä paljon talouskumppanuussopimuksen maiden välisestä kaupasta kuin EU:n kanssa käytävästä kaupasta.

 • EU tarjoaa kehitysapua ja kaupan valmiuksien kehittämistoimia, joilla autetaan AKT-maiden viljelijöitä noudattamaan terveys-, kasvinsuojelu- ja muita maatalousnormeja.

Toimintaedellytysten kehittäminen ja tekninen apu

EU antaa jokaisen talouskumppanuussopimuksen ohella teknistä apua kauppaa tukevalle avulle. Tämä auttaa maita mukauttamaan tullimenettelyjään ja vähentämään paperityötä. Tämä tarkoittaa, että tulliasioissa on vähemmän hämmennystä.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Ks. esite ”Kumppanuus käytäntöön”. EU:n sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) maiden väliset talouskumppanuussopimukset

Jaa tämä sivu:

Linkit