Talouskumppanuussopimus – itäinen ja eteläinen Afrikka

EU:n ja ESAn talouskumppanuussopimuksen ansiosta molempien alueiden ihmisten ja yritysten on helpompi investoida keskenään ja käydä kauppaa keskenään sekä vauhdittaa kehitystä itäisessä ja eteläisessä Afrikassa. Lue, miten EU:n talouskumppanuussopimukset viiden Afrikan valtion kanssa voivat hyödyttää kauppaasi.

Lyhyesti

Mauritius, Seychellit, Zimbabwe ja Madagaskar allekirjoittivat Euroopan unionin sekä itäisen ja eteläisen Afrikan välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen (EU-ESA-väliaikainen talouskumppanuussopimus) elokuussa 2009, ja sitä sovellettiin väliaikaisesti toukokuussa 2012. Tammikuussa 2013 Euroopan parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimukselle. Komorit allekirjoitti sopimuksen heinäkuussa 2017 ja alkoi soveltaa sitä helmikuussa 2019.

EU:n ja ESAn väliaikaiseen talouskumppanuussopimukseen sisältyvät seuraavat:

 • ESA-valtioista peräisin olevaa tuontia koskevien EU:n tullien ja kiintiöiden poistaminen;
 • ESA-markkinoiden asteittainen avaaminen EU:n viennille;
 • alkuperäsääntöjä, kalastusta ja kaupan suojatoimia koskevat yksityiskohtaiset säännökset;
 • kaupan teknisiä esteitä koskeva yhteistyö sekä eläinten ja kasvien terveyttä koskevat standardit;
 • kehitysyhteistyötä koskevat säännöt;
 • riitojenratkaisumekanismit.

Sopimusta jo soveltavat viisi maata ovat ilmoittaneet olevansa valmiita siirtymään tavarakaupasta kohti kattavampaa sopimusta. Neuvottelut talouskumppanuussopimuksen soveltamisalan laajentamisesta palvelukauppaan, investointeihin, kestävään kehitykseen ja kilpailuun aloitettiin 2. lokakuuta 2019. Lisäksi osapuolet sopivat paketista, jolla nykyaikaistetaan tämän talouskumppanuussopimuksen alkuperäsääntöjä.

Edunsaajamaat

 • Komorit
 • Madagaskar
 • Mauritius
 • Seychellit
 • Zimbabwe
 • Sopimus on avoin alueen muille maille.

ESA-maita suosivat epäsymmetriset säännökset

EU:n ja ESAn talouskumppanuussopimuksessa on ESA-maita suosivia epäsymmetrisiä määräyksiä, kuten arkojen tuotteiden jättäminen vapauttamisen ulkopuolelle, pitkät vapauttamisajat, joustavat alkuperäsäännöt sekä maataloutta, elintarviketurvaa ja kehittymässä olevan teollisuuden suojelua koskevat erityiset suojatoimet ja toimenpiteet.

 • Vaikka EU:n markkinat avattiin välittömästi ja kokonaan, ESA-valtiot avaavat markkinansa osittain tulevalle tuonnille ottaen täysin huomioon kehitystasojen erot.

Tariffit

EU myöntää 100-prosenttisen tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn ESA-maista tulevalle tuonnille. Kaikilla tuotteilla on pysyvä, täysimääräinen ja maksuton pääsy EU:n markkinoille.

ESA-maat luopuvat tehtävistään osittain väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen liitteenä olevien yksilöllisten aikataulujensa mukaisesti seuraavasti:

 • Madagaskar vapauttaa 81 prosenttia EU:n tuonnista;
 • Mauritius 96 %;
 • Seychellit 98 prosenttia;
 • Zimbabwe 80 prosenttia.

Herkät tuotteet voidaan jättää kokonaan vapauttamisen ulkopuolelle. Tärkeimmät vapautukset vapauttamisesta ovat seuraavat:

 • Madagaskar: liha, maito ja juusto, kalastus, vihannekset, viljat, öljyt ja rasvat, elintarvikevalmisteet, sokeri, kaakao, juomat, tupakka, kemikaalit, muovi- ja paperitavarat, tekstiilit, metallitavarat, huonekalut;
 • Mauritius: elävät eläimet ja liha, eläinperäiset syötävät tuotteet, rasvat, elintarvikevalmisteet ja juomat, kemikaalit, muovit ja kumitavarat nahasta ja turkisnahasta, rauta ja teräs sekä kulutustavarat;
 • Seychellit: liha, kalastus, juomat, tupakka, nahkatuotteet, lasi- ja keramiikkatuotteet ja ajoneuvot;
 • Zimbabwe: eläinperäiset tuotteet, viljat, juomapaperi, muovi ja kumi, tekstiilit ja vaatteet, jalkineet, lasi ja keramiikka, kulutuselektroniikka ja ajoneuvot.

Voit hakea täsmällistä tietoa tietyn tuotteen tulleista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaan ja määränpään. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä maanne tulliviranomaisiin.

Alkuperäsäännöt

Etuuskohtelunsaamiseksi tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tutustu vuorovaikutteiseen alkuperäsääntöjenitsearviointityökaluun (ROSA) ( Oma Trade Assistant)sen arvioimiseksi, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

 

Tuotteita koskevat vaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • Tutustu teknisiin vaatimuksiin, sääntöihin ja menettelyihin, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotteeseenne ja sen alkuperämaaseen sovellettavat erityissäännöt ja -määräykset kauppa-assistenttien tietokannasta.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – terveys- ja kasvinsuojelutoimet

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperäselvitykset

Tullakseen valtuutetuksi viejäksi teidän on pystyttävä todistamaan tulliviranomaisillenne tuotteiden alkuperäasema ja kaikki muut näiden mahdollisesti asettamat vaatimukset.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäytössä. Lisätietoja menettelyistä saat tulliviranomaisilta.

Jotta ESA-maista peräisin oleviin tuotteisiin voitaisiin soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta. Tämä voi olla joko

 1. viejämaan tulliviranomaisten antama EUR.1-tavaratodistus. Todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään pyynnöstä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema, ja täytettävä alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset.
 2. kauppalaskuilmoitus, jonka on antanut kuka tahansa viejä enintään 6 000 euron arvoisista lähetyksistä tai valtuutetut viejät minkä tahansa arvoisista lähetyksistä. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä teidän olisi oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja jotka täyttävät alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset.

Muut asiakirjat

Lisätietoa muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tarvitaan tuonnissa Euroopan unioniin.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelukauppa

 • Tietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • Yleistä tietoa palvelukauppaa koskevista säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

Investoinnit

Muut (kilpailu, liikenne ja kestävä kehitys)

Kilpailu

 • EU on vuodesta 2014 lopettanut vientituet kaikille talouskumppanuussopimusmaihin viedyille tuotteille.
 • EU on minimoinut toimenpiteet tuotantoa ja kauppaa vääristävillä toimenpiteillä
 • Jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopan tuonnin äkillisen kasvun vuoksi, talouskumppanuussopimuksen nojalla voidaan käynnistää toimenpiteitä teollisuuden alojen ja kehittymässä olevan teollisuuden suojelemiseksi.

Kestävä kehitys

EU:n ja ESAn välinen talouskumppanuussopimus perustuu nimenomaisesti Cotonoun sopimukseen sisältyviin ”olennaisiin ja perustavanlaatuisiin” osiin eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan.

 • ”Täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva lauseke” tarkoittaa, että (Cotonoun sopimuksen) ”aiheellisiin toimenpiteisiin” voidaan ryhtyä, jos jokin osapuoli ei täytä velvoitteitaan olennaisten osien osalta. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • Talouskumppanuussopimuksen yhteisten toimielinten tehtävänä on seurata ja arvioida talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanon vaikutuksia osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Alueellinen yhdentyminen

Talouskumppanuussopimuksella edistetään ESA-maiden valmiutta panna täytäntöön Afrikan mantereen vapaakauppa-alue Afrikan unionin puitteissa, mikä muodostaa perustan alueelliselle taloudelliselle yhdentymiselle.

Kehitysyhteistyö, valmiuksien kehittäminen ja tekninen apu

 • EU on valmis antamaan tukea, jota rahoitetaan olemassa olevista välineistä, pääasiassa EU:n kehitysbudjetista ja Euroopan kehitysrahastosta (EKR), kauppaa tukevan avun kautta.
 • Viiden ESA-maan pyynnöstä Euroopan unioni on jo sopinut rahoitustuen antamisesta talouskumppanuussopimusten koordinointimekanismin perustamista varten. Sen tavoitteena on varmistaa asianmukainen koordinointi ja tekninen tuki viidelle ESA-maalle, jotta ne voivat osallistua tehokkaasti neuvotteluprosessiin. Koordinointimekanismi on jo auttanut ESA-osapuolta tulevien neuvottelujen määritysvaiheen valmisteluissa.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: