EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimus

Sopimuksella poistetaan tullit ja byrokratia, joita eurooppalaiset yritykset kohtaavat harjoittaessaan vientiä Singaporeen. Lisäksi sillä poistetaan muita kaupan esteitä ja parannetaan keskeisten tavaroiden, kuten elektroniikan, elintarvikkeiden ja lääkkeiden, kauppaa. Sopimus avaa myös Singaporen markkinat EU:n palveluviennille esimerkiksi liikenteen ja televiestinnän alalla.

Sopimus lyhyesti

EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimus (EUSFTA) tuli voimaan 21. marraskuuta 2019. Ks. sopimuksen koko teksti ja liitteet.

EU ja Singapore ovat myös allekirjoittaneet sijoitussuojasopimuksen (EUSIPA). Se tulee voimaan, kun kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen omien kansallisten menettelyjensä mukaisesti.

Mitkä ovat yrityksellesi koituvat hyödyt?

EUSFTA-sopimus hyödyttää merkittävästi yrityksiä, muun muassa

 • EU:n yritysten markkinoille pääsyn parantaminen Singaporessa ja päinvastoin
 • kevyemmät tekniset säännöt
 • tiettyjen tuotteiden päällekkäisten testien poistaminen
 • kauppaa helpottavat tullimenettelyt ja alkuperäsäännöt
 • Teollis- ja tekijänoikeuksien suoja, mukaan lukien maantieteelliset merkinnät – erityiset alueelliset elintarvikkeet ja juomat, kuten Parman kinkku ja irlantilainen viski
 • ympäristöpalvelujen uudet mahdollisuudet ja vihreät julkiset tarjouskilpailut
 • vihreän teknologian kaupan ja siihen tehtävien investointien esteiden poistaminen

Miten kauppasopimus hyödyttää EU:n maatalousyhteisöjä?

Ennen kauppasopimusta Singaporella ei ollut tulleja kaikkien maatalouselintarvikkeiden tuonnissa olutta lukuun ottamatta. Sopimuksen voimaantullessa Singapore myös poisti kaikki jäljellä olevat olutta, levyä ja samsua koskevat tullinsa.

Sopimuksella tunnustetaan EU:n tai Singaporen alueilta peräisin olevien viinien, väkevien alkoholijuomien, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteelliset merkinnät ja suojellaan niitä.

Lisäksi terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevaan sopimuksen osaan sisältyvillä toimenpiteillä pyritään suojelemaan ihmisten, eläinten ja kasvien elämää ja terveyttä. Tällaiset toimenpiteet liittyvät vähäisten/vapaiden tuholaisten tai tautien alueiden tunnustamiseen ja avoimuuden ja tietojenvaihdon varmistamiseen sekä kaupan esteiden välttämiseen.

 

Singaporella on hyvin vähän maatalousmaata, joten se täyttää elintarviketarpeensa tuonnilla.

Sen maataloustuotanto on pienimuotoista ja rajoittuu

 • kukat
 • tietyt hedelmät (lähinnä durianit ja rambutaanit)
 • munat
 • vihannekset
 • siipikarja
 • sianliha

Vuonna 2019 EU-27:n maatalouselintarvikkeiden vienti Singaporeen oli 1,9 miljardia euroa, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. Singapore on nykyisin EU:n viidenneksi suurin maatalouselintarvikkeiden vientimarkkina-alue Aasiassa ja 18. maailman suurin markkina-alue.

Kuinka suuret Singaporen markkinat ovat? Kuinka paljon EU käy kauppaa Singaporen kanssa?

Singaporen väkiluku on 5,6 miljoonaa, joten se on keskeinen kaupan, liikenteen ja rahoituksen keskus Aasiassa. Maalla on laaja kauppasopimusten verkosto yli 30 kumppanin kanssa, ja se käy vuosittain kauppaa muun maailman kanssa yli 550 miljardilla eurolla.

EU:ssa Singapore on maailman 14. suurin tavarakaupan kumppani ja ensimmäinen Kaakkois-Aasian kauppakumppani. Singapore on syvästi palvelusuuntautunut talous, ja se on myös EU:n viidenneksi suurin palvelukauppakumppani maailmassa.

Yli 10,000 eurooppalaista yritystä perusti toimistojaan/alueellisia keskuksiaan Singaporeen. Maasta tuli EU:n kuudenneksimaailmanlaajuiseksi kohdemaaksi ulkomaille suuntautuvat suorat sijoitukset, ja sen osuus EU:n suorista sijoituksista SEA:ssa on kaksi kolmasosaa.

Tariffit

Singaporeen suuntautuvaa vientiä varten

Jo ennen sopimusta lähes kaikki EU:sta peräisin olevat tavarat saattoivat tulla Singaporeen tullitta. Sopimuksen voimaantulosta lähtien Singaporen on sovellettava tullitonta pääsyä kaikkiin EU:sta peräisin oleviin tavaroihin, myös niihin, jotka aiemmin olivat tullien alaisia (kuten oluet ja levyt).

Tuonti EU:hun

Noin 84 prosenttia Singaporesta EU:hun suuntautuvasta tuonnista tuli tullitta 21. marraskuuta 2019.

Esimerkkejä aloista, jotka hyötyvät tullien välittömästä poistamisesta, ovat

 • elektroniikka
 • lääkeaineet
 • useimmat petrokemian aineet (tietyt petrokemian tullit poistetaan asteittain vasta kolmen vuoden kuluttua)
 • jalostetut maataloustuotteet (lukuun ottamatta kemiallisesti puhdasta fruktoosia ja sokerimaissia)

Lähes kaikki jäljellä olevat tullit, joita sovelletaan EU:hun tuotaviin singaporelaisiin tavaroihin, poistetaan asteittain ennen marraskuuta 2024.

EU jatkaa tullien soveltamista muutamiin tuotteisiin myös käytöstäpoistokauden päätyttyä, mukaan lukien eräät kalatuotteet (Tilapia, skipjack) ja jalostettu maatalous sekä kemiallisesti puhdas fruktoosi ja sokerimaissi.

Tullien poistaminen

Kauppasopimuksessa kuvataan tariffien poistamisen vaiheluokat viiden vuoden aikana yksityiskohtaisesti sopimuksen liitteessä 2- A.

 

Tietyn tuotteen tullien poistoaikataulu on My Trade Assistant -osiossa.

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista vuorovaikutteinen ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) , jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Tässä osiossaon yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä.

Alkuperä on kaupankäynnin kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosion pääkäsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EUSFTA-sopimuksen pöytäkirjassa 1.

Onko tuotteeni peräisin EU:sta vai Singaporesta?

Saadakseen EU:n ja Singaporen välisen vapaakauppasopimuksen mukaisen alennetun tai nollatullin tuotteenne on oltava peräisin EU:sta tai Singaporesta. Tuotteen katsotaan olevan peräisin EU:sta tai Singaporesta, jos se on

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset (esimerkiksi riittämätön valmistus tai käsittely, muuttumattomuussääntö). Tuotekohtaisten sääntöjen noudattamisessa on myös joitakin lisäjoustomahdollisuuksia (esim. toleranssi ja kumulaatio).

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta sen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muutokseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu lankaan – tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiilivaatteissa ja kemianteollisuudessa.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Lisäjoustoa tarvitaan, jotta voit noudattaa tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleransseja tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus

EU:n ja Singaporen välisen vapaakauppasopimuksen toleranssisääntö antaa tuottajalle mahdollisuuden käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka ovat tavallisesti kiellettyjä tuotekohtaisessa säännössä, kunhan niiden nettopaino tai arvo ei ylitä

 • 10 % tuotteen painosta harmonoidun järjestelmän 2 ja 4–24 ryhmään kuuluvissa maataloustuotteissa ja jalostetuissa maataloustuotteissa, lukuun ottamatta 16 ryhmän jalostettuja kalastustuotteita
 • 10 % tuotteen noudettuna-hinnasta, muiden teollisuustuotteiden kuin tekstiilien ja vaatteiden osalta

Erityisiä poikkeamia sovelletaan harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät liitteessä A olevaan 6 ja 7 huomautukseen. Liitteessä B olevan luettelon alkuhuomautukset

Tätä poikkeamaa ei voida käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittymiseen.

Kumulaatio

EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimuksessa määrätään kolmesta tavasta kumuloitua alkuperää. Huomatkaa kuitenkin, että tällä hetkellä sovelletaan vain ensimmäistä (kahdenvälinen kumulaatio).

 • kahdenvälinen kumulaatio – Singaporen alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa EU:ssa (ja päinvastoin)
 • kumulaatio sellaisen ASEAN-maan kanssa, jolla on EU:n kanssa etuuskohtelusopimus, jonka mukaan tällaisten maiden alkuperäaineksia voidaan pitää Singaporen tai EU:n alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa.
  Huomatkaa, että alkuperäsääntöpöytäkirjan liitteessä C luetellut ainekset eivät kuulu tämän kumulaation piiriin. Tätä kumulaatiota ei tällä hetkellä sovelleta.
 • kumulaatiota sellaisen ASEAN-maan kanssa, jolla ei ole etuuskohtelusopimusta EU:n kanssa, jonka mukaan tällaisten maiden alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n tai Singaporen alkuperäaineksina, kun niitä käytetään alkuperäsääntöpöytäkirjan liitteessä D lueteltujen tuotteiden valmistuksessa, ei
  tällä hetkellä sovelleta.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut alkuperäsääntöjä koskevassa pöytäkirjassa määritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten muuttumattomuussääntö.

Kuljetus kolmannen maan kautta: muuttumattomuussääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Singaporeen (ja päinvastoin) ilman, että niitä jalostetaan edelleen kolmannessa maassa.

Joitakin toimia voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • merkkien, etikettien, sinettien tai muiden asiakirjojen lisääminen tai kiinnittäminen tuojamaan omien erityisvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi
 • tuotteiden säilyminen hyvässä kunnossa
 • varastointi
 • lähetysten jakaminen

Epäselvissä tapauksissa tulliviranomaiset voivat pyytää ilmoittajaa toimittamaan todisteet vaatimusten noudattamisesta. Vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa millä tahansa tavalla, mukaan lukien

 • sopimusperusteiset kuljetusasiakirjat, kuten konossementit 
 • pakkausten merkitsemiseen tai numerointiin perustuvat tosiasialliset tai konkreettiset todisteet 
 • kaikki itse tavaroihin liittyvät todisteet

Tullinpalautus

Etuuskohtelutariffin mukaisesti vietävän tuotteen valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista aiemmin maksettujen tullien palauttaminen ei ole sallittua tämän kauppasopimuksen nojalla.

Alkuperämenettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyt vahvistetaan sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan B jaksossa. Niissä selvennetään esimerkiksi, miten

 • tuotteen alkuperän ilmoittaminen
 • hakea etuuskohtelua
 • tulliviranomaiset voivat tarkistaa tuotteen alkuperän

Miten tullietuuskohtelua haetaan?

Tullietuuskohtelun saamiseksi tuojien on esitettävä alkuperäselvitys.

Tämän sopimuksen mukaan tuojat voivat hakea tullietuuskohtelua viejän antaman alkuperäilmoituksen perusteella.

Alkuperäilmoitus

Viejän oma ilmoitus

Viejät voivat itse todeta tuotteensa olevan peräisin EU:sta tai Singaporesta antamalla alkuperäilmoituksen

 • EU:ssa se voidaan tehdä
  • valtuutettu viejä
  • kuka tahansa viejä, jos lähetyksen yhteisarvo on enintään 6000 euroa
 • Singaporessa sen voi valmistaa viejä, joka
  • on Singaporen viranomaisten rekisteröimä
  • on saanut yksilöllisen yhteisönumeron

 

Valtuutetut viejät

Viejämaan tulliviranomaiset voivat antaa kenelle tahansa viejälle, joka vie tuotteita kauppasopimuksen mukaisesti, luvan laatia alkuperäilmoituksia tuotteista niiden arvosta riippumatta. Viejän on annettava tulliviranomaisille riittävät takeet siitä, että tuotteiden alkuperäasema ja kaikkien muiden sopimuksen (pöytäkirja) vaatimusten täyttyminen voidaan todentaa. Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäytöstapauksissa.

Mitä alkuperäilmoituksen olisi sisällettävä?

Alkuperäilmoitus on kirjoitettava, leimattava tai tulostettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan seuraavasti:

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin tai toimivaltaisen viranomaisen lupa N:o...) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin selvästi ilmoiteta.”

Alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä, ja se on alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan liitteessä E.

Kauppalaskuilmoitus on allekirjoitettava käsin. Valtuutettu viejä vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos hakija antaa tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen siitä, että hän ottaa täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joilla sinut tunnistetaan.

Toimittaminen ja voimassaolo

Alkuperäilmoitus voidaan poikkeuksellisesti tehdä viennin jälkeen, jäljempänä ’jälkikäteen annettava ilmoitus’, jos se esitetään tuojamaassa viimeistään kahden vuoden kuluttua EU:n osalta ja Singaporen tapauksessa yhden vuoden kuluttua tavaroiden saapumisesta alueelle.

Sinun olisi tulliviranomaisten pyynnöstä säilytettävä ja oltava valmis esittämään täydentäviä asiakirjoja, joilla todistetaan, että tuote on alkuperätuote (esimerkiksi tavarantoimittajan ilmoitukset) ja täyttää muut alkuperäsääntöpöytäkirjan vaatimukset.

Alkuperäilmoitus on voimassa 12 kuukautta siitä päivästä, jona viejä on antanut sen.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimus perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • tarkastusta pyytävät tuojamaan viranomaiset, ja sen suorittavat viejämaan viranomaiset.
 • tarkastus perustuu tuoja- ja viejämaiden tulliviranomaisten väliseen hallinnolliseen yhteistyöhön.
 • paikalliset tullit tarkastavat tuotteiden alkuperän. Tuojaosapuolen käynnit viejän luona eivät ole sallittuja
 • viejäosapuolen viranomaiset määrittävät lopullisesti alkuperän ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset 

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Kauppasopimuksella otetaan käyttöön tuotteiden teknisiä vaatimuksia ja testausta ja vähennetään teknisiä esteitä, jotka muuten vaikeuttaisivat tuotteiden myyntiä Singaporessa. Esimerkiksi

 • Valtuutettu talouden toimija
 • merkintöjä ja varoituslipukkeita koskevia sääntöjä yksinkertaistetaan
 • tuotteiden testaamiseen liittyvien kalliiden ja aikaa vievien menettelyjen päällekkäisyyttä vähennetään – esimerkiksi Singapore tunnustaa autojen ja autonosien nykyiset EU:n standardit ja testit
 • otetaan käyttöön järjestelmä Singaporeen vientiä haluavien EU:n lihantuotantolaitosten sertifiointia varten.
Miten kauppasopimuksella suojellaan eurooppalaisia standardeja, myös elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia standardeja?

Kauppasopimuksella ei millään tavoin vaikuteta EU:n normeihin, muuteta, alenneta tai poisteta niitä millään alalla.

Tämä tarkoittaa, että singaporelaisia tuotteita ja palveluja voidaan myydä EU:ssa vain samoin ehdoin kuin EU:n tuotteita ja palveluja. Niiden on täytettävä kaikki EU:n säännöt ja määräykset, kuten

 • tekniset säännöt ja standardit
 • kuluttajien turvallisuutta koskevat vaatimukset
 • Joutsenmerkkivaatimukset
 • eläinten ja kasvien terveyttä ja hygieniaa koskevat säännöt
 • säännöt elintarvikkeiden turvallisuudesta
Elektroniikka

Standardit, tekniset määräykset ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt perustuvat asiaa koskeviin kansainvälisiin standardeihin.

Sopimuksella pyritään välttämään tuoteturvallisuutta ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat päällekkäiset ja raskaat vaatimustenmukaisuuden testausmenettelyt

 • Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
 • sähköiset kodinkoneet
 • kulutuselektroniikka

Singapore hyväksyy tavarantoimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tuotteista, joiden katsotaan aiheuttavan vähäisen riskin kuluttajien turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle.

Moottoriajoneuvot ja niiden osat

Sopimuksen mukaan uusia moottoriajoneuvoja ja autonosia voidaan myydä Singaporessa ilman lisätestejä tai -todistuksia edellyttäen, että ne on sertifioitu EU:ssa hyväksyttyjen kansainvälisten standardien ja erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) tyyppihyväksyntäsääntöjen mukaisesti.

EU ja Singapore ovat myös sopineet seuraavaa:

 • pidättäydyttävä ottamasta käyttöön uusia sääntelytoimenpiteitä, jotka poikkeavat kansainvälisistä standardeista
 • sallitaan uutta teknologiaa sisältävien tuotteiden myynti, paitsi jos tällaisen teknologian osoitetaan aiheuttavan merkittävän riskin ihmisten terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle.
Lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet

EU ja Singapore ovat sopineet seuraavaa:

 • käyttää farmaseuttisia tuotteita ja lääkinnällisiä laitteita koskevia kansainvälisiä standardeja, käytäntöjä ja ohjeita
 • varmistetaan, että lääkkeiden luettelointi, hinnoittelu ja korvaaminen ovat oikeudenmukaisia, kohtuullisia ja syrjimättömiä

EU tunnustaa Singaporen standardien, jotka koskevat vaikuttavien farmaseuttisten aineiden valmistuksessa käytettäviä hyviä tuotantotapoja (Good Manufacturing Practices, GMP), vastaavat sen omia standardeja, mikä helpottaa Singaporen vaikuttavien farmaseuttisten aineiden vientiä EU:hun.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – Terveys- ja kasvinsuojelutoimet

Elintarvikkeiden turvallisuuden sekä eläinten ja kasvien terveyden alalla sekä EU:lla että Singaporella on käytössä tiukat lait ja menettelyt. Sopimuksella pyritään helpottamaan eläinperäisten tuotteiden vientiä. Esimerkiksi EU ja Singapore ovat sopineet arvioivansa toistensa lihantuotantolaitosten tarkastus- ja sertifiointijärjestelmiä sen sijaan, että toisen osapuolen olisi tarkastettava kukin yksittäinen teurastamo tai elintarvikkeiden jalostuslaitos ennen vientiä.

 

Tuotekohtaiset säännöt ja vaatimukset löytyvät Oma kauppaavustaja -osiosta.

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset määräykset ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteen kansainväliselle kaupalle ja olla siten merkittävä rasite teille viejänä.

 • jos olet sitä mieltä, että sinulla on kaupan este, joka hidastaa liiketoimintaasi tai estää sen viennin, voit kertoa meille
 • ilmoita verkkolomakkeella, miten vienti Singaporeen lopetetaan, ja EU analysoi tilannettasi ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin

Ota yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan tehokkaammat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yrityksille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Siinä vahvistetaan toimitusketjun turvallisuutta ja edellytetään, että EU ja Singapore tunnustavat vastavuoroisesti kauppakumppanuusohjelmat, kuten valtuutettuja talouden toimijoita koskevan EU:n ohjelman.

Asiakirjaa

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitykseen.

Tuotteesi mukaan tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • kauppalasku (löydä sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset Oma kauppaavustaja)
 • pakkaus list
 • tiettyjä tavaroita koskevattuontitodistukset
 • todistus siitä, että tuote täyttää pakolliset tuotemääräykset, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset
 • alkuperäselvitys – alkuperäilmoitus

Varmuuden vuoksi voit halutessasi hakea sitovaa tariffitietoa ja /tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

 

Lisätietoja asiakirjoista, jotka sinun on esitettävä tuotteesi tulliselvitystä varten, saa Oma kauppa-avustaja.

Menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteidenne alkuperä voidaan todistaa tullietuuskohtelun saamiseksi, ja säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista, on edellä kohdassa ” Alkuperäsäännöt ”.

Lisätietoja tuonti- ja vientitullimenettelystä yleensä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Kauppasopimus sisältää myös nykyaikaisia sääntöjä teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi ja valvomiseksi.

Maantieteelliset merkinnät

Singapore on vahvistanut nykyistä maantieteellisten merkintöjen järjestelmää perustamalla järjestelmän maantieteellisten merkintöjen rekisteröimiseksi Singaporessa sellaisten tuotteiden suojaamiseksi, joilla on erityisominaisuuksia tai tiettyä mainetta tai muita ominaisuuksia niiden maantieteellisen alkuperän vuoksi. EU:n tuottajat voivat hakea maantieteellisten merkintöjensä rekisteröintiä Singaporessa. EU:n ulkopuoliset tuottajat voivat myös hakea maantieteellisten merkintöjen rekisteröintiä Singaporessa, jos tuotteet kuuluvat määrättyihin luokkiin. 139 EU:n maantieteellistä merkintää viineille, väkeville alkoholijuomille ja tietyille maataloustuotteille nauttii samantasoista suojaa kuin EU:ssa. Tämä tehostettu suoja vahvistaa EU:n aitojen elintarvikkeiden, viinien ja väkevien alkoholijuomien aitojen laatuominaisuuksien tunnustamista Singaporessa, kuten

 • Bordeaux-viinit
 • Parman kinkku
 • Samppanja
 • Baijerilainen olut

Patentteja

Sopimuksen mukaan Singapore sitoutui pidentämään patenttisuojan voimassaoloaikaa kompensoidakseen hallinnollisesta markkinointimenettelystä johtuvaa patenttiajan lyhenemistä.

Tekijänoikeudet ja lähioikeudet

Kauppasopimuksessa määrätään 70 vuoden tekijänoikeussuojasta. Siinä säädetään kertaluonteisesta kohtuullisesta korvauksesta yleisölle lähetettävien tai esitettyjen äänitallenteiden tuottajille. Tämä toteutetaan viimeistään marraskuussa 2021. Sopimuksella yhdenmukaistetaan Singaporen tekijänoikeuslainsäädäntö maiden kanssa, jotta äänitallenteiden tuottajat voivat kerätä yleisradiotoiminnasta ja julkisesta esitystä koskevista rojalteista maksettavia palkkioita.

Tavaramerkit

EU ja Singapore suojaavat tunnettuja tavaramerkkejä Maailman henkisen omaisuuden järjestön yhteisen suosituksen perusteella.

Testitietojen suojaaminen

Sopimuksessa määrätään myös, että lääkkeiden ja maatalouskemikaalien markkinoille saattamista koskevan hallinnollisen myyntiluvan saamiseksi toimitetut testitiedot suojataan viiden vuoden ajan, jota voidaan jatkaa viidellä vuodella.

Teolliset mallit

Kauppasopimuksessa määrätään, että Singapore pidentää rekisteröityjen mallien suojan voimassaoloaikaa kymmeneen vuoteen.

Täytäntöönpano

Sopimukseen sisältyy yksityiskohtaisia määräyksiä siviilioikeudellisista täytäntöönpanotoimista. Rajavalvonnassa oikeudenhaltijat voivat pyytää Singaporen tulliviranomaisia takavarikoimaan tavaramerkkioikeutta loukkaavat tuoteväärennökset ja tekijänoikeutta loukkaavat laittomasti valmistetut tavarat.

Marraskuuhun 2022 mennessä oikeudenhaltijat voivat pyytää Singaporen tulliviranomaisia takavarikoimaan myös väärennetyt maantieteellisellä merkinnällä varustetut tavarat ja laittomasti valmistetut mallitavarat niiden tuonnin tai viennin yhteydessä.

Singapore ja EU ovat myös sitoutuneet menettelyihin, joiden avulla viranomaiset voivat omasta aloitteestaan keskeyttää tavaramerkkioikeutta loukkaavien tuoteväärennösten, tekijänoikeutta loukkaavien piraattituotteiden ja maantieteellisten merkintöjen väärentämisen. Singapore panee maantieteellisiä merkintöjä koskevien väärennettyjen tuotteiden osalta täytäntöön tämän sitoumuksen marraskuuhun 2022 mennessä.

Kaakkois-Aasian teollis- ja tekijänoikeuksien neuvontapalvelu tarjoaa pk-yrityksille suoraa tukea teollis- ja tekijänoikeuksien alalla.

Palvelujen

Kauppasopimus kattaa laajan palveluvalikoiman, ja sillä lisätään palveluntarjoajien pääsyä markkinoille.

Käytännössä EU ja Singapore ovat sopineet vähentävänsä tai poistavansa tiettyjä rajoituksia, jotka koskevat

 • palveluntarjoajien lukumäärä
 • palveluja koskevien liiketoimien tai varojen arvo
 • palvelutoimintojen lukumäärä tai palvelutuotosten määrä
 • niiden henkilöiden määrä, jotka voivat olla työssä
 • sallitun oikeussubjektin tyyppi
 • ulkomaisen osakkeenomistuksen/oman pääoman rajoitukset

Tämä koskee monia eri aloja, kuten

 • televiestintäpalvelut
 • rahoituspalvelut
 • tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut
 • kuljetuspalvelut
 • ympäristöpalvelut
 • tietyt yrityspalvelut (kuten arkkitehti- ja insinööripalvelut)
 • postipalvelut

EU ja Singapore ovat myös sopineet varmistavansa, että kotimaisiin ja ulkomaisiin palveluntarjoajiin sovelletaan samoja sääntöjä ja määräyksiä tietyillä aloilla ennustettavuuden ja tasapuolisten toimintaedellytysten luomiseksi. Tämä koskee esimerkiksi seuraavia:

 • postipalvelut – varmistetaan, että määräävässä asemassa olevat markkinatoimijat eivät harjoita kilpailunvastaisia käytäntöjä
 • televiestintäpalvelut – suurten palveluntarjoajien, kuten verkon omistajien, on tarjottava muille operaattoreille pääsy tiettyihin verkkoelementteihin eriytetysti kohtuullisin ja läpinäkyvin ehdoin ja edellytyksin.
 • kansainvälinen meriliikenne – määritellään asiaankuuluvat sitoumukset ja varmistetaan selkeys siitä, mitä sitoumukset tarkkaan ottaen tehdään.
 • atk-palvelut – kattavat kaikki tulevat tietokonepalvelut niiden toimintojen perusteella
 • kotimainen sääntely – toimilupamenettelyjä ja ammattipätevyyttä koskevat kattavat säännökset, joilla varmistetaan, että kun sijoittaja hakee toimilupaa palvelun tai muun kuin palvelun tarjoamiseen, heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja heitä suojellaan mielivaltaisilta rajoituksilta samalla kun varmistetaan niiden muutoksenhakuoikeus.

 

Palvelut ovat EU:n ja Singaporen talouksien selkäranka. Singapore on EU:n palveluntarjoajien merkittävä keskus Kaakkois-Aasiassa, ja sen osuus EU:n ja ASEANin välisestä kaupallisten palvelujen kaupasta on yli puolet.

  EU Singapore
Ammatilliset palvelut
 • arkkitehtipalvelut 
 • kirjanpito
 • tekniset ja tekniset kokonaispalvelut
 • Kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut
 • johdon konsulttipalvelut
 • kansainväliset kaupalliset välimiespalvelut
 • oikeudelliset palvelut
 • kirjanpito
 • verotukseen.
 • arkkitehtipalvelut
 • rakennushankkeiden
 • Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut
 • eläinlääkintäpalvelut
Tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut Kaikki tähän liittyvät palvelut Kaikki tähän liittyvät palvelut
Tutkimus ja kehittäminen
 • luonnontieteet ja monitieteet, lukuun ottamatta julkisesti rahoitettuja T & K-palveluja
 • yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet
 • luonnontieteet
 • yhteiskuntatieteet, lukuun ottamatta oikeudellista tutkimusta
Yrityspalvelut
 • mainostaminen
 • markkinatutkimus
 • johdon konsulttipalvelut
 • valmistusteollisuuteen liittyvä neuvonta ja konsultointi
 • painaminen ja julkaiseminen
 • yleissopimukseen liittyvät palvelut
 • käännös
 • suunnittelupalvelut
 • mainostaminen 
 • markkinatutkimus
 • johdon konsulttipalvelut
 • ajoneuvojen tekniset testaus- ja analysointipalvelut
 • valmistusteollisuuteen liittyvät palvelut
 • tietoturvaan liittyvät kyselyt
 • hälytysten valvonta
 • valokuvauspalvelut
 • Konferenssi- ja näyttelyhallintopalvelut
 • käännöspalvelut
Postipalvelut Kaikki tähän alaan liittyvät palvelut Perus- ja pikakirjepalvelut
Televiestintäpalvelut Palvelut, jotka koostuvat sähkömagneettisten signaalien lähettämisestä ja vastaanottamisesta, lukuun ottamatta yleisradiotoimintaa

Palvelut (lukuun ottamatta yleisradiotoimintaa), kuten

 • toimitiloihin ja palveluihin perustuvat palvelut
 • matkaviestintäpalvelut ja lisäarvoverkkopalvelut
Ympäristöpalvelut
 • jätevesipalvelut
 • kiinteän/vaarallisen jätteen käsittely, lukuun ottamatta vaarallisten jätteiden rajat ylittäviä kuljetuksia
 • ilman ja ilmaston suojelu sekä maaperän ja vesien puhdistaminen
 • melun ja tärinän torjunta
 • biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu
 • jätteiden keruu- ja loppusijoituspalvelut, lukuun ottamatta kaatopaikkapalveluja
 • vaarallisten jätteiden käsittely
 • puhtaanapito ja vastaavat palvelut
 • pakokaasujen puhdistuspalvelut
 • meluntorjuntapalvelut
 • Luonnon- ja maisemansuojelupalvelut
Matkailu ja siihen liittyvät palvelut Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät 
 • Hotelli- ja muut majoituspalvelut
 • Elintarvike- ja juomatarjoilupalvelut, lukuun ottamatta hallituksen hallinnoimissa ruokailutiloissa tarjottavia ateriapalveluja
 • matkatoimistojen ja matkaoppaiden palvelut
Liikenne

Merenkulku – palvelut, jotka liittyvät

 • kansainvälinen henkilö- ja tavaraliikenne
 • varastointi ja varastointi
 • konttiasema ja varasto
 • meriliikenteen huolinta- ja tukipalvelut


Maantie- ja rautatieliikenne – tukipalvelut, kuten

 • Rahtikuljetustoimisto
 • lastinkäsittely
 • varastointi 

Merenkulku – palvelut, jotka liittyvät

 • kansainvälinen henkilö- ja tavaraliikenne
 • varustamon edustajan palvelut
 • kansainvälinen hinaus
 • laivameklaripalvelut
 • huolitseminen
 • alusten vuokraus miehistöineen

Maantieliikenne – tukipalvelut, kuten

 • vuokrauspalvelut
 • tietyt tukipalvelut, kuten moottoriajoneuvojen osien huolto ja korjaus
Valmistus
 • ruoka ja juomat
 • vaatetus
 • jalkineet
 • koneet ja laitteet
 • paperituotteet
 • Tietojenkäsittely- ja sähkökoneet ja -laitteet
 • ruoka ja juomat
 • vaatetus
 • paperituotteet
 • kemikaalit
 • tietyt koneet ja laitteet
 • Tietojenkäsittely- ja televiestintälaitteet

Sähköinen kaupankäynti

Singapore ja EU tunnustavat vapaan tiedonkulun tärkeyden ja ovat sopineet, ettei sähköisille lähetyksille aseteta tulleja.

Molemmat osapuolet ovat yhtä mieltä myös siitä, että

 • sähköinen kaupankäynti ei saisi heikentää teollis- ja tekijänoikeuksia
 • sähköisen kaupankäynnin kehittämisessä on noudatettava kansainvälisiä tietosuojanormeja.

Julkiset hankinnat

Singapore ja EU ovat WTO:n julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) jäseniä.

Jo ennen kauppasopimusta niillä oli jo ennen kauppasopimusta avoimet ja nykyaikaiset julkisten hankintojen järjestelmät, ja ne sovelsivat julkisiin tarjouskilpailuihinsa tiukkoja avoimuutta ja menettelyjen oikeudenmukaisuutta koskevia vaatimuksia, ja monissa tapauksissa EU:n yritykset pystyivät jo kilpailemaan Singaporessa tietyn kynnysarvon ylittävistä julkisista hankinnoista.

Kauppasopimus tarjoaa kuitenkin EU:n yrityksille entistä enemmän mahdollisuuksia kilpailla julkisista hankintasopimuksista Singaporessa.

Singaporella on

 • hyväksyi tarjouskilpailua koskevat lisäsäännöt
 • sopi avoimien tarjouskilpailujen kynnysarvojen alentamisesta julkisten palvelujen lautakunnan ja Energiamarkkinaviraston kaltaisten elinten osalta
 • avoimuutta ja syrjimättömyyttä koskevien sitoumusten kattamien julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tyyppien laajentaminen – tämä on tärkeää, koska tiedonsaanti on yksi suurimmista esteistä, joita EU:n pienemmät yritykset kohtaavat päästäkseen ulkomaisille markkinoille

EU:lla on

 • lisätään julkisia hankintoja koskeviin tarjouskilpailuihin avoimista yksiköistä luetteloon keskushallinnon ministeriöitä, virastoja ja muita elimiä – verrattuna niihin, jotka sisältyvät WTO:n julkisia hankintoja koskevien sopimusten luetteloon – sekä tietyillä yleishyödyllisten palvelujen aloilla toimivia yksiköitä
 • se on sisältänyt enemmän avoimen tarjouskilpailun piiriin kuuluvia julkisia palveluhankintoja koskevia sopimuksia kuin mitä se on sopinut WTO:ssa, kuten
  • rautatiepalvelut
  • tietokonepalvelut
  • televiestintäpalvelut
  • maisemasuunnittelupalvelut

Kauppa ja kestävä kehitys

Kauppasopimuksessa vahvistetaan sitovat sitoumukset sen varmistamiseksi, että kansallinen ympäristönsuojelun ja työsuojelun taso on keskeisten kansainvälisten normien ja sopimusten mukainen.

Siinä kielletään ”kilpaileminen alhaalta ylöspäin” -käytännöt, joissa työ- ja ympäristölainsäädäntöä alennetaan kaupan tai investointien houkuttelemiseksi, ja tunnustetaan EU:n ja Singaporen oikeus vahvistaa oma ympäristönsuojelun ja työsuojelun taso.

Kauppasopimuksen tavoitteena on tehostaa kaupan ja investointien vaikutusta kestävään kehitykseen, mukaan lukien

 • yrityksen yhteiskuntavastuu
 • ympäristömerkkialoitteet
 • reilu ja eettinen kauppa
 • luonnonvarojen säilyttäminen ja kestävä hoito, myös kestävän metsänhoidon sekä kalakantojen säilyttämisen ja hoidon avulla

Työelämän normit

Vapaakauppasopimus sisältää sitoumuksia panna täytäntöön Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimukset, jotka osapuolet ovat ratifioineet, mutta myös sitoumuksia toteuttaa tarvittavat toimet perusoikeuksia koskevien ILO:n yleissopimusten ratifioimiseksi, joita ne eivät vielä ole allekirjoittaneet, kuten

 • YK:n talous- ja sosiaalineuvoston ministerikokouksen julkilausuma täystyöllisyyden ja ihmisarvoisen työn luomisesta kaikille vuonna 2006
 • ILO:n julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista
 • ILO:n keskeiset yleissopimukset

Ympäristö ja ilmastonmuutos

Sopimukseen sisältyy EU:n ja Singaporen sitoumuksia sellaisten monenvälisten ympäristösopimusten tehokkaasta täytäntöönpanosta, joiden osapuolia EU ja/tai Singapore ovat, kuten

 • biologista monimuotoisuutta koskeva YK:n yleissopimus
 • YK:n yleissopimus uhanalaisten lajien kansainvälisestä kaupasta (CITES)
 • ilmastonmuutosta koskeva YK:n puitesopimus (UNFCCC)

Ilmastonmuutosta koskevissa erityismääräyksissä korostetaan entisestään EU:n ja Singaporen pyrkimyksiä torjua ilmastonmuutosta.

Vapaakauppasopimuksessa määrätään myös osapuolten välisestä yhteistyöstä, joka koskee muun muassa ympäristömerkintöjä ja ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja sekä ilmastoystävällisten tavaroiden ja palvelujen, kuten kestävien uusiutuvien energiatuotteiden, kaupan esteiden poistamista. fossiilisten polttoaineiden tukien asteittainen vähentäminen ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien käytäntöjen edistäminen.

Sijoitus

EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus (EUSIPA) tulee voimaan, kun kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen omien kansallisten menettelyjensä mukaisesti.

Kun se on tullut voimaan, se parantaa edelleen investointi-ilmapiiriä ja tarjoaa sijoittajille enemmän varmuutta.

Sopimuksella varmistetaan, että eurooppalaisia ja singaporelaisia sijoittajia kohdellaan yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti eikä heitä kohdella syrjivästi, kuten

 • pakkolunastus tai pakkolunastus ilman asianmukaista korvausta
 • syrjintä
 • toimilupien peruuttaminen
 • isäntävaltion väärinkäytökset, kuten asianmukaisen menettelyn puuttuminen tai kansainvälisten pääomansiirtojen puuttuminen

Sijoitussuojasopimus tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden nykyaikaiseen ja uudistettuun investointiriitojen ratkaisumekanismiin eli investointituomioistuinjärjestelmään.

Uuden investointituomioistuinjärjestelmän kulmakiviä ovat

 • pysyvä ensimmäisen oikeusasteen investointituomioistuin
 • muutoksenhakutuomioistuin (muutoksenhakutuomioistuin)

Järjestelmä perustuu menettelyjen avoimuuden periaatteisiin ja järjestelmän väärinkäytön estäviin säännöksiin. Esimerkiksi sijoitussuojasopimus sisältää sääntöjä, joilla estetään vilpilliset tai manipuloivat vaateet, kuten yrityksen uudelleenjärjestely vaateen esittämistä varten.

Investointituomioistuinjärjestelmällä varmistetaan, että investointisuojasopimusta tulkitaan oikeudellisesti asianmukaisella ja ennustettavalla tavalla.

Hyödyllisiä linkkejä ja yhteyksiä

Kauppa- ja teollisuusministeriö

100 High Street, #09–01, The Treasury, Singapore 179434

Puhelin: + 65 6225 9911

Verkkosivu: www.mti.gov.sg

Singaporen yritys (ESG)

230 Victoria Street, Level 10 Bugis Junction Office Tower, Singapore 188024

Puhelin: + 65 6898 1800

Verkkosivu: www.enterprisesg.gov.sg

ESG:n Frankfurtin toimisto

Singapore Centre, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt am Main, Saksa

Puhelin: + 49 699207350

ESG:n Lontoon toimisto

Singapore Centre, First Floor, Southwest House, 11a Regent Street, London SW1Y 4LR, Yhdistynyt kuningaskunta

Puhelin: + 44 2074842730

Euroopan unionin Singaporen-edustusto

250 North Bridge Road, #38–03 Raffles City Tower, Singapore 179101

Puhelin: + 65 6336 7919

Verkkosivu: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

Aiheeseen liittyvää:

Lisätietoja EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimuksesta ja investointisuojasopimuksesta on kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla. Yleiskatsaus on saatavilla myös tietosivuilla.

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) antaa myös yksityiskohtaista tietoa EU:n ja Singaporen suhteista.

Jaa tämä sivu: