EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimus

Sopimuksella poistetaan tullit ja byrokratia, joita eurooppalaiset yritykset kohtaavat Singaporeen suuntautuvassa viennissä. Sillä poistetaan myös muita kaupan esteitä ja parannetaan keskeisten tuotteiden, kuten elektroniikan, elintarvikkeiden ja lääkkeiden, kauppaa. Sopimus avaa Singaporen markkinat myös EU:n palveluviennille esimerkiksi liikenteen ja televiestinnän alalla.

Sopimus lyhyesti

EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimus (EUSFTA) tuli voimaan 21. marraskuuta 2019. Ks. sopimuksen koko teksti ja liitteet.

EU ja Singapore ovat myös allekirjoittaneet sijoitussuojasopimuksen (EUSIPA). Se tulee voimaan sen jälkeen, kun kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen omien kansallisten menettelyjensä mukaisesti.

Mitä hyötyä yrityksellesi on?

EUSFTA-sopimuksesta on merkittävää hyötyä yrityksille, muun muassa

 • EU:n yritysten parempi pääsy Singaporen markkinoille ja päinvastoin
 • vähemmän kuormittavat tekniset säännöt
 • päällekkäisten testien poistaminen tiettyjen tuotteiden osalta
 • kauppaa helpottavat tullimenettelyt ja alkuperäsäännöt
 • Teollis- ja tekijänoikeuksien suoja, mukaan lukien maantieteelliset merkinnät – erityiset alueelliset elintarvikkeet ja juomat, kuten Parman kinkku ja irlantilainen viski
 • ympäristöpalveluihin ja ympäristöä säästäviin julkisiin tarjouskilpailuihin liittyvät uudet mahdollisuudet
 • vihreän teknologian kaupan ja siihen tehtävien investointien esteiden poistaminen

Miten kauppasopimus hyödyttää EU:n maatalousyhteisöjä?

Singaporella oli ennen kauppasopimusta tullittomuus kaikkien maatalous- ja elintarviketuotteiden tuonnissa olutta lukuun ottamatta. Sopimuksen tullessa voimaan Singapore poisti myös kaikki jäljellä olevat olut-, sammi- ja samsutariffinsa.

Sopimuksessa tunnustetaan EU:n tai Singaporen alueilta peräisin olevien viinien, väkevien alkoholijuomien, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteelliset merkinnät ja suojataan niitä.

Lisäksi terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevassa sopimuksen osassa esitetyillä toimenpiteillä pyritään suojelemaan ihmisten, eläinten ja kasvien elämää ja terveyttä. Tällaisilla toimenpiteillä tarkoitetaan vähän tai ei lainkaan tuholaisia tai tauteja aiheuttavien alueiden tunnustamista ja varmistetaan avoimuus ja tietojenvaihto sekä kaupan esteiden välttäminen.

 

Singaporella on hyvin vähän maatalousmaata, joten se täyttää elintarviketarpeensa tuonnilla.

Sen maataloustuotanto on pienimuotoista ja rajoittuu

 • kukat
 • tietyt hedelmät (pääasiassa durianit ja rambutaanit)
 • munat
 • vihannekset
 • siipikarja
 • sianliha

Vuonna 2019 EU-27 vei 1,9 miljardia euroa maatalous- ja elintarviketuotteita Singaporeen, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Singapore on nykyään EU:n viidenneksi suurin maatalouselintarvikkeiden vientimarkkina-alue Aasiassa ja sen 18. maailmanmarkkina-alueella.

Kuinka suuret Singaporen markkinat ovat? Kuinka paljon EU käy kauppaa Singaporen kanssa?

Singapore, jonka väkiluku on 5,6 miljoonaa, on Aasian keskeinen kauppa-, liikenne- ja rahoituskeskus. Koska maalla on laaja kauppasopimusten verkosto yli 30 kumppanin kanssa, se käy vuosittain kauppaa yli 550 miljardin euron arvosta muun maailman kanssa.

EU:n kannalta Singapore on maailman neljänneksi suurin kauppakumppani tavarakaupassa ja ensimmäinen Kaakkois-Aasiassa. Singapore on erittäin palvelusuuntautunut talous, ja se on myös EU:n viidenneksi suurin palvelukauppakumppani maailmassa.

Yli 10 000 eurooppalaista yritystä perusti toimistojaan tai alueellisia keskuksiaan Singaporeen, ja siitä tuli EU:n kuudesmaailmanlaajuinen kohde ulkomaille suuntautuville suorille sijoituksille, ja sen osuus EU:n suorista sijoituksista SEA:ään on kaksi kolmasosaa.

Tariffit

Singaporeen suuntautuvassa viennissä

Ennen sopimusta lähes kaikki peräisin olevat tavarat saattoivat tulla Singaporeen tullitta. Sopimuksen voimaantulosta lähtien Singaporen on täytynyt soveltaa tullitonta pääsyä kaikkiin peräisin oleviin tavaroihin, mukaan lukien tuotteet, joihin aiemmin sovellettiin tulleja (kuten olut ja olut).

Suuntautuvaa tuontia varten

Marraskuun 21. päivänä 2019 noin 84 prosenttia Singaporesta tulevasta tuonnista oli tullitonta.

Esimerkkejä aloista, jotka hyötyvät tullien välittömästä poistamisesta, ovat muun muassa seuraavat:

 • elektroninen tekniikka
 • farmaseuttiset tuotteet
 • useimmat petrokemikaalit (tietyt petrokemian tullit poistetaan asteittain vasta kolmen vuoden kuluttua)
 • jalostetut maataloustuotteet (lukuun ottamatta kemiallisesti puhdasta fruktoosia ja sokerimaissia)

Lähes kaikki singaporelaisten tuotavien tavaroiden jäljellä olevat tullit poistetaan asteittain ennen marraskuuta 2024.

EU jatkaa tullien soveltamista joihinkin tuotteisiin vielä käytöstä poistamisen jälkeenkin, kuten joihinkin kalatuotteisiin (Tilapia, Skipjack) ja jalostettuun maatalouteen sekä kemiallisesti puhtaaseen fruktoosiin ja sokerimaissiin.

Tullien poistaminen

Kauppasopimuksessa kuvataan tullien poistamisen vaiheluokat viiden vuoden aikana yksityiskohtaisesti sopimuksen liitteessä 2- A.

 

Tietyn tuotteen tullien poistoaikataulu löytyy My Trade Assistant -sivustosta.

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaamiseksi tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tutustu vuorovaikutteiseen alkuperäsääntöjenitsearviointityökaluun (ROSA) ( Oma Trade Assistant)sen arvioimiseksi, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä on tässä jaksossa.

Alkuperä on kaupan kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosiossa oleviin keskeisiin käsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EUSFTA-sopimuksen pöytäkirjassa 1.

Onko tuotteeni peräisin tai Singaporesta?

EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimuksen mukaisen alhaisemman tai nollatullin saaminen edellyttää, että tuote on peräisin tai Singaporesta. Tuotetta pidetään EU:n tai Singaporen alkuperätuotteena, jos se on

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut tässä luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset (esimerkiksi riittämätön valmistus tai käsittely, muuttumattomuussääntö). Lisäksi on joitakin joustomahdollisuuksia, jotka auttavat noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä (esim. sietokyky ja kumulaatio).

 

Esimerkkejä tärkeimmistä tuotekohtaisten sääntöjen tyypeistä EU:n kauppasopimuksissa

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien tuotteessa olevien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muuttumiseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoitu järjestelmä 47 ryhmä)
 • erityiset toimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langaksi – tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiilivaatteiden ja -kemian aloilla.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Joustovaraa on tarkoitus lisätä tuotekohtaisten sääntöjen, kuten sallittujen poikkeamien tai kumulaation, noudattamiseksi.

Toleranssi (sallittu poikkeama

EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimuksessa sallittu poikkeamasääntö antaa tuottajalle mahdollisuuden käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka on tavallisesti kielletty tuotekohtaisessa säännössä, kunhan niiden nettopaino tai arvo ei ylitä

 • 10 % harmonoidun järjestelmän 2 ja 4–24 ryhmän maataloustuotteille ja jalostetuille maataloustuotteille tarkoitetun tuotteen painosta, lukuun ottamatta 16 ryhmän jalostettuja kalastustuotteita
 • 10 % tuotteen noudettuna-hinnasta, muiden teollisuustuotteiden kuin tekstiilien ja vaatteiden osalta

Harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiili- ja vaatetustuotteisiin, jotka sisältyvät liitteessä A olevaan 6 ja 7 huomautukseen, sovelletaan erityisiä poikkeamia.

Tätä poikkeamaa ei voida käyttää minkään tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvokynnyksen ylittymiseen.

Kumulaatio

EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimuksessa määrätään kolmesta alkuperäkumulaatiotavasta. Huomaa kuitenkin, että tällä hetkellä sovelletaan vain ensimmäistä (kahdenvälinen kumulaatio).

 • kahdenvälinen kumulaatio – Singaporen alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa (ja päinvastoin)
 • kumulaatio sellaisen ASEAN-maan kanssa, jolla on EU:n kanssa etuuskohtelusopimus, jonka nojalla tällaisten maiden alkuperäaineksia voidaan pitää Singaporen tai EU:n alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa.
  Huomatkaa, että alkuperäsääntöpöytäkirjan liitteessä C luetellut ainekset eivät kuulu tämän kumulaation soveltamisalaan. Tätä kumulaatiota ei tällä hetkellä sovelleta.
 • kumulaatiota sellaisen ASEAN-maan kanssa, jolla ei ole etuuskohtelusopimusta EU:n kanssa, jonka perusteella tällaisten maiden alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n tai Singaporen alkuperäaineksina, kun niitä käytetään alkuperäsääntöpöytäkirjan liitteessä D lueteltujen tuotteiden valmistukseen. Tätä kumulaatiota ei
  tällä hetkellä sovelleta.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut alkuperäsääntöjä koskevassa pöytäkirjassa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset, kuten muuttumattomuussääntö.

Kuljetus kolmannen maan kautta: muuttumattomuussääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava Singaporeen (ja päinvastoin) ilman jatkojalostusta kolmannessa maassa.

Joitakin toimintoja voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • merkkien, etikettien, sinettien tai muiden asiakirjojen lisääminen tai kiinnittäminen tuojamaan erityisten kansallisten vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi
 • tuotteiden säilyttäminen hyvässä kunnossa
 • varastointi
 • lähetysten jakaminen osiin

Epäselvissä tapauksissa tulliviranomaiset voivat pyytää tavaranhaltijaa toimittamaan todisteet vaatimusten noudattamisesta. Vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa millä tahansa tavalla, mukaan lukien

 • sopimusperusteiset kuljetusasiakirjat, kuten konossementit 
 • pakkausten merkintöihin tai numeroihin perustuvat tosiseikat tai konkreettiset todisteet
 • kaikki tavaroihin itseensä liittyvät todisteet

Tullinpalautus

Tämän kauppasopimuksen mukaan ei-alkuperäaineksista, joita on käytetty etuustullilla viedyn tuotteen tuottamiseen, aiemmin maksettujen tullien palauttaminen ei ole sallittua.

Alkuperää koskevat menettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyistä määrätään sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan B jaksossa. Niissä selvennetään esimerkiksi, miten

 • ilmoittaa tuotteen alkuperä
 • etuuksien hakeminen
 • tulliviranomaiset voivat tarkastaa tuotteen alkuperän

Miten haetaan tullietuuskohtelua?

Saadakseen tullietuuskohtelun tuojien on esitettävä alkuperäselvitys.

Tämän sopimuksen mukaan tuojat voivat hakea tullietuuskohtelua viejän antaman alkuperäilmoituksen perusteella.

Alkuperäilmoitus

Viejän oma ilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on peräisin tai Singaporesta, antamalla alkuperäilmoituksen

 • se voidaan tehdä
  • valtuutettu viejä
  • kuka tahansa viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6 000 euroa
 • Singaporessa sitä voi valmistaa viejä, joka
  • jonka Singaporen viranomaiset ovat rekisteröineet
  • on saanut yksilöllisen tunnistenumeron

 

Valtuutetut viejät

Viejämaan tulliviranomaiset voivat antaa kauppasopimuksen nojalla tuotteita vievälle viejälle luvan laatia tuotteiden alkuperäilmoituksia niiden arvosta riippumatta. Viejän on annettava tulliviranomaisille riittävät takeet siitä, että tuotteiden alkuperäasema ja kaikkien muiden sopimuksen (pöytäkirja) vaatimusten täyttyminen voidaan tarkastaa. Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäyttötapauksissa.

Mitä alkuperäilmoituksessa olisi oltava?

Alkuperäilmoituksen laatimiseksi teidän on kirjoitettava, leimattava tai tulostettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan seuraava teksti:

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tulli tai valtion myöntämä toimivaltainen lupa nro...) ilmoittaa, että jollei selvästi toisin ilmoiteta, kyseiset tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.”

Alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä, ja se on alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan liitteessä E.

Kauppalaskuilmoitus on allekirjoitettava henkilökohtaisesti. Jos olet valtuutettu viejä, teidät vapautetaan tästä vaatimuksesta sillä edellytyksellä, että annatte tulliviranomaisillenne kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa.

Toimittaminen ja voimassaolo

Alkuperäilmoitus voidaan poikkeuksellisesti tehdä viennin jälkeen, jäljempänä ’jälkikäteisvakuutus’, edellyttäen, että se esitetään tuojamaassa viimeistään kahden vuoden kuluttua EU:n osalta ja yhden vuoden kuluttua Singaporen osalta tavaroiden saapumisesta alueelle.

Jos tulliviranomaiset sitä pyytävät, sinun on säilytettävä ja oltava valmis toimittamaan täydentäviä asiakirjoja, joilla todistetaan, että tuote on alkuperätuote (esimerkiksi hankkijan ilmoitukset) ja täyttää muut alkuperäsääntöpöytäkirjan vaatimukset.

Alkuperäilmoitus on voimassa 12 kuukautta siitä päivästä, jona viejä on antanut sen.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimus perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • tarkastuksen ovat pyytäneet tuojamaan viranomaiset, ja tarkastuksen suorittavat viejämaan viranomaiset.
 • tarkastus perustuu tuoja- ja viejämaiden tulliviranomaisten väliseen hallinnolliseen yhteistyöhön.
 • paikalliset tulliviranomaiset tarkastavat tuotteiden alkuperän. Tuojaosapuolen vierailut viejään eivät ole sallittuja
 • viejäosapuolen viranomaiset tekevät lopullisen alkuperän määrityksen ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotteita koskevat vaatimukset 

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Kauppasopimuksella otetaan käyttöön yhdenmukaisemmat tekniset vaatimukset ja tuotteiden testaus ja vähennetään teknisiä esteitä, jotka muuten vaikeuttaisivat tuotteiden myyntiä Singaporessa. Esimerkiksi

 • Valtuutettu talouden toimija
 • merkintöjä ja etiketöintiä koskevia sääntöjä yksinkertaistetaan
 • tuotteiden testaamiseen liittyvien kalliiden ja aikaa vievien menettelyjen päällekkäisyys vähenee – esimerkiksi Singapore tunnustaa nykyiset EU:n standardit ja autojen ja autonosien testauksen
 • EU:n lihantuotantolaitosten, jotka haluavat viedä tuotteita Singaporeen, sertifiointijärjestelmä on otettu käyttöön
Miten kauppasopimuksella suojellaan eurooppalaisia normeja, mukaan lukien elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat normit?

Kauppasopimus ei vaikuta millään tavoin EU:n normeihin, muuttaa, alentaa tai poistaa niitä miltään alalta.

Tämä tarkoittaa, että singaporelaisia tuotteita ja palveluja voidaan myydä vain samoin ehdoin kuin EU:n tuotteita ja palveluja. Niiden on täytettävä kaikki EU:n säännöt ja määräykset, kuten

 • tekniset säännöt ja standardit
 • kuluttajien turvallisuutta koskevat vaatimukset
 • ympäristövaatimukset
 • eläinten ja kasvien terveyttä ja hygieniaa koskevat säännöt
 • elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat määräykset
Elektroninen tekniikka

Standardit, tekniset määräykset ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt perustuvat asiaa koskeviin kansainvälisiin standardeihin.

Sopimuksella pyritään välttämään päällekkäisiä ja raskaita vaatimustenmukaisuuden testausmenettelyjä, jotka koskevat tuoteturvallisuutta ja sähkömagneettista yhteensopivuutta

 • Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
 • sähkökäyttöiset kodinkoneet
 • kulutuselektroniikka

Singapore hyväksyy tavarantoimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tuotteille, joiden katsotaan aiheuttavan vähäisen riskin kuluttajien turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle.

Moottoriajoneuvot ja ajoneuvon osat

Sopimuksella on mahdollista myydä Singaporessa uusia moottoriajoneuvoja ja autonosia ilman lisätestejä tai -todistuksia edellyttäen, että ne on sertifioitu hyväksyttyjen kansainvälisten standardien, erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) tyyppihyväksyntäsääntöjen mukaisesti.

EU ja Singapore ovat myös sopineet, että

 • pidättäydyttävä ottamasta käyttöön uusia sääntelytoimenpiteitä, jotka poikkeavat kansainvälisistä standardeista
 • sallitaan uutta teknologiaa sisältävien tuotteiden myynti, ellei ole osoitettu, että tällainen teknologia aiheuttaa merkittävän riskin ihmisten terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle.
Lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet

EU ja Singapore ovat sopineet, että

 • farmaseuttisia tuotteita ja lääkinnällisiä laitteita koskevien kansainvälisten standardien, käytäntöjen ja ohjeiden käyttö
 • varmistetaan, että lääkkeiden luettelointi, hinnoittelu ja korvaukset ovat oikeudenmukaisia, kohtuullisia ja syrjimättömiä

EU tunnustaa, että Singaporen vaatimukset, jotka koskevat vaikuttavien farmaseuttisten aineiden valmistuksessa noudatettavia hyviä tuotantotapoja (GMP), vastaavat sen omia standardeja, mikä helpottaa Singaporen API:n vientiä.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – Terveys- ja kasvinsuojelutoimet

Elintarvikkeiden turvallisuuden sekä eläinten ja kasvien terveyden alalla sekä että Singaporessa on käytössä tiukat lait ja menettelyt. Sopimuksen tavoitteena on helpottaa eläinperäisten tuotteiden vientiä. Esimerkiksi EU ja Singapore ovat sopineet arvioivansa toistensa lihantuotantolaitoksia koskevat tarkastus- ja sertifiointijärjestelmät sen sijaan, että toisen osapuolen olisi tarkastettava kukin yksittäinen teurastamo tai elintarvikkeiden jalostuslaitos ennen vientiä.

 

Löydät valmistetta koskevat erityissäännöt ja -vaatimukset My Trade Assistant -sivustolta.

Luku Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteen kansainväliselle kaupalle ja muodostaa näin ollen huomattavan rasitteen sinulle viejänä.

 • jos uskot, että sinulla on kaupan este, joka hidastaa liiketoimintaasi tai estää sinua viemästä maasta, voit kertoa meille
 • ilmoita verkkolomakkeella, mikä estää viennin Singaporeen, ja EU analysoi tilannettasi ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin

Ota meihin yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella tehostetaan tullimenettelyjä kaupan helpottamiseksi ja yritysten kustannusten vähentämiseksi.

Toimitusketjun turvallisuuden vahvistamiseksi siinä ennakoidaan, että EU ja Singapore aloittavat kauppakumppanuusohjelmien, kuten EU:n valtuutettuja talouden toimijoita koskevan ohjelman, vastavuoroisen tunnustamisen.

Asiakirjat

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka olisi laadittava tuotteiden tulliselvitystä varten.

Tuotteestasi riippuen tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai osaa seuraavista seikoista:

 • kauppalasku (täsmennettiin sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset My Trade Assistant -lehdessä)
 • pakkauslisejät
 • tiettyjä tavaroita koskevattuontitodistukset
 • todistukset siitä, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset
 • alkuperäselvitys – alkuperäilmoitus

Selkeyden vuoksi voidaan todeta, että voit hakea sitovaa tariffitietoa ja/tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

 

Tarkempia tietoja asiakirjoista, jotka tuotteenne tulliselvitystä varten on esitettävä, saa osoitteesta My Trade Assistant.

Menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteiden alkuperä todistetaan tullietuuskohtelun hakemiseksi, sekä säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista, on edellä kohdassa ” Alkuperäsäännöt ”.

Lisätietoja tuonnin ja viennin tullimenettelyistä yleensä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Kauppasopimus sisältää myös nykyaikaiset säännöt teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi.

Maantieteelliset merkinnät

Singapore on vahvistanut nykyistä maantieteellisten merkintöjen järjestelmää ottamalla käyttöön maantieteellisten merkintöjen rekisteröintijärjestelmän Singaporessa sellaisten tuotteiden suojaamiseksi, joilla on erityisiä ominaisuuksia tai joilla on tietty maine tai muita ominaisuuksia niiden maantieteellisen alkuperän vuoksi. EU:n tuottajat voivat hakea maantieteellisten merkintöjensä rekisteröintiä Singaporessa. EU:n ulkopuoliset tuottajat voivat myös hakea maantieteellisten merkintöjen rekisteröintiä Singaporessa, jos tuotteet kuuluvat määrättyihin luokkiin. Viinejä, väkeviä alkoholijuomia ja tiettyjä maataloustuotteita koskevien EU:n maantieteellisten merkintöjen suojan taso on sama kuin. Tämä tehostettu suoja vahvistaa sitä, että kuluttajat tunnustavat Singaporessa aidot laadukkaat EU:n elintarvikkeet, viinit ja väkevät alkoholijuomat, kuten

 • Bordeaux-viinit
 • Parman kinkku
 • Champagne
 • Baijerilainen olut

Patentit

Sopimuksen mukaan Singapore sitoutui pidentämään patenttisuojan voimassaoloaikaa kompensoidakseen hallinnollisesta markkinointiprosessista johtuvaa patentin elinkaaren lyhenemistä.

Tekijänoikeus ja lähioikeudet

Kauppasopimuksessa määrätään 70 vuoden tekijänoikeussuojasta. Siinä säädetään kertaluonteisesta kohtuullisesta korvauksesta yleisradioitujen tai julkisesti välitettyjen äänitallenteiden tuottajille. Tämä toteutetaan viimeistään marraskuussa 2021. Sopimuksella yhdenmukaistetaan Singaporen tekijänoikeuslainsäädäntö maiden kanssa, joiden ansiosta äänitallenteiden tuottajat voivat kerätä yleisradiomaksuista ja julkisesta esittämisestä maksettavia korvauksia.

Tavaramerkit

EU ja Singapore suojelevat tunnettuja tavaramerkkejä Maailman henkisen omaisuuden järjestön yhteisen suosituksen perusteella.

Testitietojen suojaaminen

Sopimuksessa määrätään myös, että farmaseuttisten tuotteiden ja maatalouskemikaalien markkinoille saattamista koskevan hallinnollisen myyntiluvan saamiseksi toimitetut testitiedot suojataan viiden vuoden ajan, jota voidaan jatkaa vielä viidellä vuodella.

Teolliset mallit

Kauppasopimuksessa määrätään, että Singapore nostaa rekisteröityjen mallien suojan voimassaoloaikaa kymmeneen vuoteen.

Täytäntöönpano

Sopimus sisältää yksityiskohtaisia määräyksiä siviilioikeudellisista täytäntöönpanotoimista. Rajavalvonnassa oikeudenhaltijat voivat pyytää Singaporen tulliviranomaisia takavarikoimaan tavaramerkkioikeutta loukkaavat tuoteväärennökset ja tekijänoikeutta loukkaavat piraattituotteet.

Marraskuuhun 2022 mennessä oikeudenhaltijat voivat pyytää Singaporen tulliviranomaisia takavarikoimaan myös väärennettyjä maantieteellisellä merkinnällä varustettuja tavaroita ja laittomasti valmistettuja suunnittelutavaroita, kun niitä on tarkoitus tuoda tai viedä.

Singapore ja EU ovat myös sitoutuneet menettelyihin, joiden avulla viranomaiset voivat omasta aloitteestaan keskeyttää tavaramerkkioikeutta loukkaavien tuoteväärennösten, tekijänoikeutta loukkaavien piraattituotteiden ja maantieteellisten merkintöjen väärentämisen. Singapore panee tämän sitoumuksen täytäntöön tuoteväärennösten osalta marraskuuhun 2022 mennessä.

Kaakkois-Aasian teollis- ja tekijänoikeuksien tukipalvelu tarjoaa pk-yrityksille suoraa tukea teollis- ja tekijänoikeuksien alalla.

Palvelut

Kauppasopimus kattaa laajan valikoiman palveluja ja tarjoaa palveluntarjoajille lisäpääsyn markkinoille.

Käytännössä EU ja Singapore ovat sopineet tiettyjen rajoitusten vähentämisestä tai poistamisesta

 • palveluntarjoajien lukumäärä
 • palveluliiketoimien tai -varojen arvo
 • palvelutapahtumien lukumäärä tai palvelujen tuotosten määrä
 • niiden henkilöiden lukumäärä, jotka voivat olla työssä
 • tietyntyyppisestä oikeushenkilöstä sallittu
 • ulkomaista osakkuutta/omaa pääomaa koskevat rajoitukset

Tämä koskee monia eri aloja, kuten

 • televiestintäpalvelut
 • rahoituspalvelut
 • tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut
 • liikennepalvelut
 • ympäristöpalvelut
 • tietyt liike-elämän palvelut (kuten arkkitehti- ja insinööripalvelut)
 • postipalvelut

EU ja Singapore ovat myös sopineet varmistavansa, että kotimaisiin ja ulkomaisiin palveluntarjoajiin tietyillä aloilla sovelletaan samoja sääntöjä ja määräyksiä ennakoitavuuden ja tasapuolisten toimintaedellytysten luomiseksi. Tämä koskee esimerkiksi seuraavia:

 • postipalvelut – varmistetaan, että määräävässä asemassa olevat markkinatoimijat eivät ryhdy kilpailunvastaisiin käytäntöihin
 • televiestintäpalvelut – suurten palveluntarjoajien, kuten verkon omistajien, on tarjottava muille operaattoreille pääsy tiettyihin verkkoelementteihin eriytetysti kohtuullisin ja avoimin ehdoin ja edellytyksin
 • kansainvälinen meriliikenne – määritellään asiaan liittyvät sitoumukset ja varmistetaan selvyys siitä, mitä on tarkalleen ottaen sitouduttu
 • tietokonepalvelut – kaikki tulevat tietokonepalvelut niiden toimintojen perusteella
 • kansallinen sääntely – toimilupamenettelyjä ja ammattipätevyyttä koskevat kattavat säännökset, joilla varmistetaan, että kun sijoittaja hakee toimilupaa palvelun tai muun kuin palvelun tarjoamiseen, heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja heitä suojellaan mielivaltaisilta rajoituksilta samalla kun varmistetaan heidän muutoksenhakuoikeutensa

 

Palvelut ovat EU:n ja Singaporen talouksien selkäranka. Singapore on EU:n palveluntarjoajien merkittävä keskus Kaakkois-Aasiassa, ja sen osuus EU:n ja ASEANin välisestä kaupallisilla palveluilla käytävästä kaupasta on yli puolet.

  EU Singaporen tasavalta
Asiantuntijapalvelut
 • arkkitehtipalvelut 
 • kirjanpito
 • tekniset ja integroidut tekniset palvelut
 • Kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut
 • liikkeenjohdon konsultointipalvelut
 • kansainväliset kaupalliset välityspalvelut
 • oikeudelliset palvelut
 • kirjanpito
 • verotus
 • arkkitehtipalvelut
 • integroitu tekninen suunnittelu
 • Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut
 • eläinlääkintäpalvelut
Tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut Kaikki tähän liittyvät palvelut tällä alalla Kaikki tähän liittyvät palvelut tällä alalla
Tutkimus ja kehittäminen
 • luonnontieteet ja tieteidenväliset tieteet, lukuun ottamatta julkisrahoitteisia T & K-palveluja
 • yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet
 • luonnontieteet
 • yhteiskuntatieteet (pl. oikeustieteet)
Liike-elämän palvelut
 • mainonta
 • markkinatutkimus
 • liikkeenjohdon konsultointipalvelut
 • valmistukseen liittyvä neuvonta ja konsultointi
 • painaminen ja julkaiseminen
 • yleissopimuksen mukaiset palvelut
 • kääntäminen
 • suunnittelupalvelujen suunnittelu
 • mainonta 
 • markkinatutkimus
 • liikkeenjohdon konsultointipalvelut
 • ajoneuvojen tekniset testaus- ja analysointipalvelut
 • valmistukseen liittyvät palvelut
 • turvallisuutta koskeva kuuleminen
 • hälytysten valvonta
 • valokuvauspalvelut
 • konferenssien ja näyttelyiden hallinnointipalvelut
 • käännöspalvelut
Postipalvelut Kaikki tähän liittyvät palvelut tällä alalla Perus- ja pikakirjepalvelut
Televiestintäpalvelut Palvelut, jotka koostuvat sähkömagneettisten signaalien lähettämisestä ja vastaanottamisesta, lukuun ottamatta yleisradiotoimintaa

Palvelut (lukuun ottamatta yleisradiotoimintaa), kuten

 • toimitilapohjaiset ja palvelupohjaiset palvelut
 • matkaviestintäpalvelut ja lisäarvoverkkopalvelut
Ympäristöpalvelut
 • jätevesipalvelut
 • kiinteiden tai vaarallisten jätteiden käsittely pl. vaarallisten jätteiden kuljetus rajojen yli
 • ilman suojelu ja ilmastokäsittely sekä maaperän ja vesien puhdistaminen
 • melun ja tärinän torjunta
 • biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu
 • jätteiden keräys- ja käsittelypalvelut, lukuun ottamatta kaatopaikkapalveluja
 • vaarallisten jätteiden käsittely
 • puhtaanapito ja vastaavat palvelut
 • pakokaasujen puhdistuspalvelut
 • meluntorjuntapalvelut
 • luonnon ja maisemien suojelua koskevat palvelut
Matkailu ja matkailuun liittyvät palvelut Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut 
 • Hotelli- ja muut majoituspalvelut
 • Ateria- ja juomapalvelupalvelut, lukuun ottamatta ateriapalveluja hallituksen ylläpitämissä ruokailulaitoksissa
 • matkatoimistot ja matkaoppaat
Kuljetus

Merenkulku – palvelut, jotka liittyvät

 • kansainvälinen henkilö- ja tavaraliikenne
 • varastointi ja varastointi
 • konttiasema ja varasto
 • huolinta- ja meriliikenteen tukipalvelut


Maantie- ja rautatieliikenne – tukipalvelut, kuten

 • tavaraliikenteestä vastaava virasto
 • lastinkäsittely
 • varastointi

Merenkulku – palvelut, jotka liittyvät

 • kansainvälinen henkilö- ja tavaraliikenne
 • varustamon edustajan palvelut
 • kansainvälinen hinaus
 • laivanvälittäjät
 • huolinta huolinta
 • alusten vuokraus miehistöineen

Maantieliikenne – tukipalvelut, kuten

 • vuokrauspalvelut
 • tietyt tukipalvelut, kuten moottoriajoneuvojen osien huolto ja korjaus
Valmistusteollisuus
 • elintarvikkeet ja juomat
 • vaatteet
 • jalkineet
 • koneet ja laitteet
 • paperituotteet
 • tietojenkäsittely- ja sähkökoneet ja -laitteet
 • elintarvikkeet ja juomat
 • vaatteet
 • paperituotteet
 • kemikaalit
 • tietyt koneet ja laitteet
 • tietojenkäsittely- ja televiestintälaitteet

Sähköinen kaupankäynti

Singapore ja EU tunnustavat vapaan tiedonkulun tärkeyden ja ovat päättäneet olla ottamatta käyttöön tulleja sähköisille siirroille.

Molemmat osapuolet ovat yhtä mieltä myös siitä, että

 • sähköinen kaupankäynti ei saisi heikentää teollis- ja tekijänoikeuksia
 • sähköisen kaupankäynnin kehittämisen on oltava sopusoinnussa kansainvälisten tietosuojanormien kanssa.

Julkiset hankinnat

Singapore ja EU ovat WTO:n julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) jäseniä.

Jo ennen kauppasopimusta niillä oli avoimet ja nykyaikaiset julkisten hankintojen järjestelmät ja ne sovelsivat julkisiin tarjouskilpailuihinsa tiukkoja avoimuutta ja menettelyn oikeudenmukaisuutta koskevia vaatimuksia, ja monissa tapauksissa EU:n yritykset pystyivät jo kilpailemaan Singaporessa tietyn kynnysarvon ylittävistä julkisista hankinnoista.

Kauppasopimus tarjoaa kuitenkin EU:n yrityksille vielä enemmän mahdollisuuksia kilpailla Singaporen julkisista hankintasopimuksista.

Singaporessa on

 • sopi tarjouskilpailuja koskevista lisäsäännöistä
 • sopi alemmista kynnysarvoista avoimissa tarjouskilpailumenettelyissä, jotka koskevat esimerkiksi yleishyödyllisten palvelujen lautakuntaa ja Energiamarkkinavirastoa.
 • avoimuutta ja syrjimättömyyttä koskevien sitoumusten kattamien julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tyyppien laajentaminen – tämä on tärkeää, koska tiedonsaanti on yksi suurimmista esteistä, joita EU:n pienemmät yritykset kohtaavat pyrkiessään ulkomaisille markkinoille

EU:n

 • lisätään luetteloon yksiköistä, jotka ovat avoinna julkisia hankintoja koskevia tarjouksia varten, keskushallinnon ministeriöiden, virastojen ja muiden elinten lisäksi – verrattuna WTO:n julkisia hankintoja koskevan sopimuksen luetteloon – sekä tietyillä yleishyödyllisten palvelujen aloilla toimivista yksiköistä.
 • se sisälsi enemmän avoimen tarjouskilpailun piiriin kuuluvia julkisia palveluhankintoja koskevia sopimuksia kuin mitä se on sopinut, kuten
  • rautatiepalvelut
  • tietokonepalvelut
  • televiestintäpalvelut
  • maiseman arkkitehtipalvelut

Kauppa ja kestävä kehitys

Kauppasopimuksessa asetetaan sitovia sitoumuksia, joilla varmistetaan, että ympäristön ja työsuojelun kansallinen taso on kansainvälisten perusnormien ja -sopimusten mukainen.

Siinä kielletään käytännöt, joissa työ- ja ympäristölainsäädäntöä alennetaan kaupan tai investointien houkuttelemiseksi, ja tunnustetaan samalla EU:n ja Singaporen oikeus vahvistaa oma ympäristö- ja työsuojelun tasonsa.

Kauppasopimuksella pyritään lisäämään kaupan ja investointien vaikutusta kestävään kehitykseen, mukaan lukien

 • yritysten yhteiskuntavastuu
 • ympäristömerkkiä koskevat aloitteet
 • oikeudenmukainen ja eettinen kauppa
 • luonnonvarojen säilyttäminen ja kestävä hoito muun muassa kestävän metsänhoidon sekä kalakantojen säilyttämisen ja hoidon avulla

Työelämän normit

Vapaakauppasopimus sisältää sitoumuksia panna täytäntöön Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimukset, jotka osapuolet ovat ratifioineet, mutta myös sitoumuksia ryhtyä tarvittaviin toimiin sellaisten ILO:n yleissopimusten ratifioimiseksi, jotka koskevat perusoikeuksia, joita ne eivät vielä ole allekirjoittaneet, kuten

 • YK:n talous- ja sosiaalineuvoston ministerikokouksen vuonna 2006 antama julkilausuma täyden ja tuottavan työllisyyden ja ihmisarvoisen työn tuottamisesta kaikille
 • ILO:n julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista
 • ILO:n keskeiset yleissopimukset

Ympäristö ja ilmastonmuutos

Sopimukseen sisältyy EU:n ja Singaporen sitoumuksia panna tehokkaasti täytäntöön monenväliset ympäristösopimukset, joiden osapuolia EU ja/tai Singapore ovat, kuten

 • biologista monimuotoisuutta koskeva YK:n yleissopimus
 • uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva YK:n yleissopimus (CITES)
 • ilmastonmuutosta koskeva YK:n puitesopimus (UNFCCC)

Ilmastonmuutosta koskevissa erityissäännöksissä korostetaan edelleen EU:n ja Singaporen pyrkimyksiä torjua ilmastonmuutosta.

Vapaakauppasopimuksessa määrätään myös osapuolten välisestä yhteistyöstä, joka koskee muun muassa ympäristömerkintöjä ja ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja sekä ilmastoystävällisten tavaroiden ja palvelujen, kuten kestävien uusiutuvan energian tuotteiden, kaupan esteiden poistamista. fossiilisten polttoaineiden tukien asteittainen vähentäminen ja yritysten yhteiskuntavastuun käytäntöjen edistäminen.

Investoinnit

EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus (EUSIPA) tulee voimaan sen jälkeen, kun kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen omien kansallisten menettelyjensä mukaisesti.

Kun se on tullut voimaan, se parantaa entisestään investointiympäristöä ja tarjoaa sijoittajille enemmän varmuutta.

Sopimuksella varmistetaan, että eurooppalaisia ja singaporelaisia sijoittajia kohdellaan yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti eikä heitä kohdella syrjivästi, kuten

 • pakkolunastus tai pakkolunastus ilman asianmukaista korvausta
 • syrjintä
 • toimilupien peruuttaminen
 • isäntävaltion väärinkäytökset, kuten asianmukaisen menettelyn puuttuminen tai kansainvälisten pääomansiirtojen mahdottomuus

Sijoitussuojasopimus tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden nykyaikaiseen ja uudistettuun investointiriitojen ratkaisumekanismiin eli investointituomioistuinjärjestelmään.

Uuden investointituomioistuinjärjestelmän kulmakiviä ovat

 • pysyvä ensimmäisen oikeusasteen investointituomioistuin
 • muutoksenhakutuomioistuin muutoksenhakua varten

Järjestelmä perustuu menettelyjen avoimuuden periaatteisiin ja järjestelmän väärinkäytön estämiseen. Esimerkiksi sijoitussuojasopimus sisältää sääntöjä, joilla estetään vilpilliset tai manipuloivat vaateet, kuten yrityksen uudelleenjärjestely vaateen esittämistä varten.

Investointituomioistuinjärjestelmällä varmistetaan, että investointisuojasopimusta tulkitaan oikeudellisesti oikealla ja ennakoitavalla tavalla.

Hyödyllisiä linkkejä ja kontakteja

Norjan kauppa- ja teollisuusministeriö

100 High Street, #09–01, valtiovarainministeriö, Singapore 179434

Puhelin: + 65 6225 9911

Internet-sivusto: www.mti.gov.sg

Singaporen yritys (ESG)

230 Victoria Street, taso 10 Bugis Junction Office Tower, Singapore 188024

Puhelin: + 65 6898 1800

Internet-sivusto: www.enterprisesg.gov.sg

ESG:n Frankfurtin toimisto

Singapore Centre, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt am Main, Saksa

Puhelin: + 49 699207350

ESG:n Lontoon toimisto

Singapore Centre, First Floor, Southwest House, 11a Regent Street, London SW1Y 4LR, Yhdistynyt kuningaskunta

Puhelin: + 44 2074842730

Euroopan unionin edustusto Singaporessa

250 North Bridge Road, #38–03 Raffles City Tower, Singapore 179101

Puhelin: + 65 6336 7919

Internet-sivusto: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

Muita linkkejä:

Lisätietoja EU:n ja Singaporen välisestä vapaakauppasopimuksesta ja investointisuojasopimuksesta on kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla. Yleiskatsaus on saatavilla myös tietokoosteessa täällä.

Tästä linkistä voi hakea myös muita tietoja EU:n ja Singaporen kauppasuhteista.

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) antaa myös yksityiskohtaista tietoa EU:n ja Singaporen suhteista.

Jaa tämä sivu: