EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimus

Sopimuksella poistetaan tullimaksut ja byrokratia, joita eurooppalaiset yritykset kohtaavat viedessään Singaporeen. Se poistaa myös muita kaupan esteitä ja parantaa keskeisten tuotteiden, kuten elektroniikan, elintarvikkeiden ja lääkkeiden, kauppaa. Sopimus avaa Singaporen markkinat myös EU:n palveluviennille, esimerkiksi liikenteessä ja televiestinnässä.

Sopimus lyhyesti

EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimus (EUSFTA) tuli voimaan 21 päivänä marraskuuta 2019. Ks. sopimuksen koko teksti ja liitteet.

EU ja Singapore ovat myös allekirjoittaneet sijoitussuojasopimuksen (EUSIPA). Se tulee voimaan sen jälkeen, kun kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen omien kansallisten menettelyjensä mukaisesti.

Mitkä ovat hyödyt yrityksellesi?

EUSFTA-sopimuksesta on merkittävää hyötyä yrityksille, muun muassa

 • EU:n yritysten markkinoille pääsyn parantaminen Singaporessa ja päinvastoin
 • vähemmän kuormittavat tekniset säännöt
 • päällekkäisten testien poistaminen tiettyjen tuotteiden osalta
 • kauppaa helpottavat tullimenettelyt ja alkuperäsäännöt
 • Teollis- ja tekijänoikeuksien suoja, mukaan lukien maantieteelliset merkinnät – erityiset alueelliset elintarvikkeet ja juomatuotteet, kuten Parman kinkku ja irlantilainen viski
 • ympäristöpalvelujen ja ympäristöä säästävien julkisten tarjouskilpailujen uudet mahdollisuudet
 • kaupan esteiden poistaminen ja vihreään teknologiaan investoiminen

Miten kauppasopimus hyödyttää EU:n maatalousyhteisöjä?

Ennen kauppasopimusta Singaporen kaikkien maatalouselintarvikkeiden tuontia ei kannettu oluita lukuun ottamatta. Sopimuksen tullessa voimaan Singapore poisti myös kaikki jäljellä olevat oluen, stoutin ja samsu-tullinsa.

Sopimuksessa tunnustetaan ja suojataan maantieteelliset merkinnät EU:n tai Singaporen alueilta peräisin oleville viineille, väkeville alkoholijuomille, maataloustuotteille ja elintarvikkeille.

Lisäksi sopimuksen terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevassa osassa esitetyillä toimenpiteillä pyritään suojelemaan ihmisten, eläinten ja kasvien elämää ja terveyttä. Tällaisilla toimenpiteillä tarkoitetaan vähäisten tai vapaiden tuhooja- tai tautialueiden tunnustamista ja varmistetaan avoimuus ja tiedonvaihto sekä kaupan esteiden välttäminen.

 

Singaporella on hyvin vähän maatalousmaata, joten se täyttää elintarviketarpeensa tuonnilla.

Sen maataloustuotanto on pienimuotoista ja rajoittuu

 • kukat
 • tietyt hedelmät (pääasiassa durianit ja rambutaanit)
 • munat
 • kasvikset
 • siipikarja
 • sianliha

Vuonna 2019 EU-27 vei Singaporeen 1,9 miljardia euroa maatalous- ja elintarviketuotteita, eli yli kaksikymmentä vuotta aiemmin. Singapore on tällä hetkellä EU:n viidenneksi suurimmat maatalouselintarvikkeiden vientimarkkinat Aasiassa ja 18. maailmassa.

Kuinka suuret Singaporen markkinat ovat? Kuinka paljon EU käy kauppaa Singaporen kanssa?

Singaporessa on 5,6 miljoonaa asukasta, ja se on keskeinen kaupan, liikenteen ja rahoituksen keskus Aasiassa. Maalla on laaja kauppasopimusverkosto yli 30 kumppanin kanssa, ja se käy vuosittain yli 550 miljardin euron arvosta kauppaa muun maailman kanssa.

Singapore on EU:n 14:nneksi suurin kauppakumppani maailmassa ja ensimmäinen Kaakkois-Aasiassa. Singaporella on syvään palvelusuuntautunut talous, ja se on myös EU:n viidenneksi suurin palvelukauppakumppani maailmassa.

Yli 10 000 eurooppalaista yritystä perusti toimistonsa/alueellisen keskuksensa Singaporeen. Maasta tuli EU:n kuudes suorien ulkomaisten sijoitustenkohdemaa, ja sen osuus EU:n suorista sijoituksista SEA:ssa on kaksi kolmasosaa.

Tullit

Singaporeen suuntautuvassa viennissä

Lähes kaikki eu:sta peräisin olevat tavarat saattoivat tulla Singaporeen tullitta jo ennen sopimuksen tekemistä. Sopimuksen voimaantulon jälkeen Singaporen on sovellettava tullitonta pääsyä kaikkiin eu:sta peräisin oleviin tavaroihin, myös tavaroihin, joihin aiemmin sovellettiin tulleja (kuten olut ja stout).

Tuonti eu:hun

Singaporesta eu:hun suuntautuvasta tuonnista noin 84 prosenttia tuli tullitta 21 päivänä marraskuuta 2019.

Esimerkkejä aloista, jotka hyötyvät tullien välittömästä poistamisesta, ovat

 • elektroniikka
 • lääkkeet
 • useimmat petrokemian tuotteet (tietyt petrokemian tuotteiden tullit poistetaan asteittain vasta kolmen vuoden kuluttua)
 • jalostetut maataloustuotteet (lukuun ottamatta kemiallisesti puhdasta fruktoosia ja sokerimaissia)

Lähes kaikki eu:hun saapuviin Singaporen tavaroihin sovellettavat tullit poistetaan asteittain ennen marraskuuta 2024.

EU jatkaa tullien soveltamista muutamiin tuotteisiin myös asteittaisen poistamisen jälkeenkin, mukaan lukien eräät kalatuotteet (Tilapia, Skipjack) ja jalostettu maatalous sekä kemiallisesti puhdas fruktoosi ja sokerimaissi.

Tullien poistaminen

Kauppasopimuksessa kuvataan yksityiskohtaisesti sopimuksen liitteessä 2-A tariffien poistamisen vaiheluokat viiden vuoden aikana.

 

Tuotteen tullien poistamisaikataulu on saatavilla Oma Trade Assistant -sivustolla.

Alkuperäsäännöt

Tässä jaksossa esitellään kauppasopimuksen tärkeimmät alkuperäsäännöt ja alkuperämenettelyt.

Alkuperä on kaupan kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdanto tavaraosion pääkäsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Tullietuuskohtelun saamiseksi tuotteen on oltava tiettyjen alkuperänsä osoittavien sääntöjen mukainen.

Mistä alkuperäsäännöt löytyvät?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EUSFTA-sopimuksen pöytäkirjassa 1.

Onko tuotteeni peräisin eu:sta vai Singaporesta?

Saadakseen EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimuksen mukaisen alemman tai nollatullin tuotteen on oltava peräisin eu:sta tai Singaporesta. Tuotteen katsotaan olevan EU:n tai Singaporen alkuperätuote, jos

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut tässä luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset (esimerkiksi riittämätön valmistus tai käsittely, muuttumattomuussääntö). Lisäksi on olemassa lisäjoustoa, joka auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä (esim. sallittu poikkeama ja kumulaatio).

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien tuotteessa olevien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttimäärää sen noudettuna-hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muutokseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin valmistus (harmonoitu järjestelmä, 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langaksi – tällaisia sääntöjä käytetään enimmäkseen tekstiilivaatteiden ja kemian aloilla.

 

Sovellettavat tuotekohtaiset säännöt löytyvät Oma Trade Assistant -sivustolta.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Joustavuutta on lisätty tuotekohtaisten sääntöjen, kuten sallittujen poikkeamien tai kumulaation, noudattamisen helpottamiseksi.

Poikkeama

EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimuksessa sallitaan se, että tuottaja käyttää tuotekohtaisessa säännössä kiellettyjä ei-alkuperäaineksia, kunhan niiden nettopaino tai arvo on enintään

 • 10 % harmonoidun järjestelmän 2 ja 4-24 ryhmään kuuluvien maataloustuotteiden ja jalostettujen maataloustuotteiden painosta, lukuun ottamatta 16 ryhmän jalostettuja kalastustuotteita
 • 10 % tuotteen noudettuna-hinnasta muiden teollisuustuotteiden kuin tekstiilien ja vaatteiden osalta

Harmonoidun järjestelmän 50-63 ryhmään luokiteltaville tekstiili- ja vaatetustuotteille, jotka sisältyvät liitteessä A olevan luettelon 6 huomautukseen ja 7 huomautukseen, sovelletaan erityisiä poikkeamia.

Tätä poikkeamaa ei saa käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittymiseen.

Tuen kasautuminen

EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimuksessa määrätään kolmesta alkuperän yhdistävästä tavasta. Huomaa kuitenkin, että tällä hetkellä sovelletaan vain ensimmäistä (kahdenvälinen kumulaatio).

 • kahdenvälinen kumulaatio – Singaporen alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa eu:ssa (ja päinvastoin)
 • Kumulaatio sellaisen ASEAN-maan kanssa, jolla on etuuskohtelusopimus EU:n kanssa ja jonka mukaan tällaisten maiden alkuperäaineksia voidaan pitää Singaporen tai EU:n alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa.
  Huomatkaa, että alkuperäsääntöpöytäkirjan liitteessä C luetellut ainekset eivät kuulu tämän kumulaation soveltamisalaan. Tällä hetkellä tätä kumulaatiota ei sovelleta.
 • Kumulaatio sellaisen ASEAN-maan kanssa, jolla ei ole etuuskohtelusopimusta EU:n kanssa ja jonka mukaan tällaisten maiden alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n tai Singaporen alkuperäaineksina, kun niitä käytetään alkuperäsääntöpöytäkirjan liitteessä D lueteltujen tuotteiden valmistuksessa.
  Tällä hetkellä tätä kumulaatiota ei sovelleta.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut alkuperäsääntöjä koskevassa pöytäkirjassa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset, kuten muuttumattomuussääntö.

Kuljetus kolmannen maan kautta:Muuttumattomuussääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava eu:sta Singaporeen (ja päinvastoin) ilman, että niitä jatkojalostetaan kolmannessa maassa.

Joitakin toimia voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • merkkien, etikettien, sinettien tai muiden asiakirjojen lisääminen tai kiinnittäminen tuojamaan erityisten kansallisten vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi
 • tuotteiden säilyttäminen hyvässä kunnossa
 • varastointi
 • lähetysten jakaminen

Epäselvissä tapauksissa tulliviranomaiset voivat pyytää tavaranhaltijaa toimittamaan todisteet vaatimustenmukaisuudesta. Vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa millä tahansa tavalla, mukaan lukien

 • sopimusperusteiset kuljetusasiakirjat, kuten konossementit
 • kollien merkitsemiseen tai numeroimiseen perustuva tosiasiallinen tai konkreettinen näyttö
 • tavaroihin itseensä liittyvät todisteet

Tullinpalautus

Etuuskohtelun mukaisesti viedyn tuotteen valmistamiseen käytetyistä ei-alkuperäaineksista aiemmin maksettujen tullien palauttaminen ei ole sallittua tämän kauppasopimuksen nojalla.

Alkuperämenettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyistä määrätään sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan B jaksossa. Niissä selvennetään esimerkiksi, miten

 • tuotteen alkuperän ilmoittaminen
 • etuuksien hakeminen
 • tulliviranomaiset voivat tarkastaa tuotteen alkuperän

Miten tullietuuskohtelua haetaan?

Tullietuuskohtelun saamiseksi tuojien on esitettävä alkuperäselvitys.

Tämän sopimuksen mukaan tuojat voivat hakea tullietuuskohtelua viejän antaman alkuperäilmoituksen perusteella.

Alkuperäilmoitus

Viejän oma ilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa tuotteensa olevan peräisin eu:sta tai Singaporesta antamalla alkuperäilmoituksen.

 • eu:ssa se voidaan tehdä
  • valtuutettu viejä
  • kuka tahansa viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6 000 euroa
 • Singaporessa sen voi valmistaa viejä, joka
  • on Singaporen viranomaisten rekisteröimä
  • on saanut Yksilöllisen numeron

 

Valtuutetut viejät

Viejämaan tulliviranomaiset voivat antaa kauppasopimuksen mukaisesti tuotteita vieville viejille luvan laatia tuotteiden alkuperäilmoituksia niiden arvosta riippumatta. Viejän on annettava tulliviranomaisille riittävät takeet siitä, että tuotteiden alkuperäasema ja kaikkien muiden sopimuksen (pöytäkirja) vaatimusten täyttyminen voidaan tarkastaa. Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäyttötapauksissa.

Mitä alkuperäilmoituksen olisi sisällettävä?

Alkuperäilmoituksen kirjoittaminen edellyttää seuraavan tekstin kirjoittamista, leimausta tai tulostamista kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan:

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tulli tai toimivaltainen valtion lupa N:o...) ilmoittaa, että jollei toisin ilmoiteta selvästi, nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.”

Alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä, ja se on alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan liitteessä E.

Kauppalaskuilmoitus on allekirjoitettava käsin. Jos olette valtuutettu viejä, sinut vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos annatte tulliviranomaisillenne kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun sinun tunnistamisilmoituksista.

Toimittaminen ja voimassaolo

Alkuperäilmoitus voidaan poikkeuksellisesti antaa viennin jälkeen, jäljempänä ’takautuva vakuutus’, edellyttäen, että se esitetään tuojamaassa viimeistään kahden vuoden kuluttua EU:n osalta ja Singaporen tapauksessa vuoden kuluessa tavaroiden saapumisesta alueelle.

Jos tulliviranomaiset sitä pyytävät, sinun on säilytettävä ja valmistauduttava toimittamaan todistusasiakirjat, joilla todistetaan, että tuote on alkuperätuote (esimerkiksi hankkijan ilmoitukset) ja että se täyttää alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan muut vaatimukset.

Alkuperäilmoitus on voimassa 12 kuukautta siitä päivästä, jona viejä on antanut sen.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkistaa, onko tuotu tuote todella alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimus perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • tuojamaan viranomaiset pyytävät tarkastusta, ja tarkastuksen suorittavat viejämaan viranomaiset.
 • tarkastus perustuu tuoja- ja viejämaiden tulliviranomaisten väliseen hallinnolliseen yhteistyöhön.
 • paikalliset tulliviranomaiset tarkastavat tuotteiden alkuperän. Tuojaosapuolen vierailut viejään eivät ole sallittuja
 • viejäosapuolen viranomaiset määrittävät lopullisen alkuperän ja ilmoittavat tulokset tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Kauppasopimuksella otetaan käyttöön tuotteita koskevia yhdenmukaisempia teknisiä vaatimuksia ja testausta ja vähennetään teknisiä esteitä, jotka muutoin vaikeuttavat tuotteiden myyntiä Singaporessa. Esimerkiksi

 • Valtuutettu talouden toimija
 • merkintöjä ja päällysmerkintöjä koskevia sääntöjä yksinkertaistetaan
 • tuotteiden testaamiseen liittyvien kalliiden ja aikaa vievien menettelyjen päällekkäisyys vähenee – esimerkiksi Singapore tunnustaa nykyiset EU:n standardit ja autojen ja autonosien testaamisen
 • otetaan käyttöön järjestelmä sellaisten EU:n lihantuotantolaitosten sertifiointia varten, jotka haluavat viedä tuotteita Singaporeen
Miten kauppasopimuksella suojataan eurooppalaisia standardeja, mukaan lukien elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat normit?

Kauppasopimus ei millään tavoin vaikuta, muuteta, madaltaa tai poistaa EU:n normeja millään alalla.

Tämä tarkoittaa sitä, että singaporelaisia tuotteita ja palveluja voidaan myydä eu:ssa vain samoin ehdoin kuin EU:n tuotteita ja palveluja. Niiden on täytettävä kaikki EU:n säännöt ja määräykset, kuten

 • tekniset säännöt ja standardit
 • kuluttajien turvallisuusvaatimukset
 • ympäristövaatimukset
 • eläinten ja kasvien terveyttä ja hygieniaa koskevat säännöt
 • säännöt elintarvikkeiden turvallisuudesta
Elektroniikka

Standardit, tekniset määräykset ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt perustuvat asiaa koskeviin kansainvälisiin standardeihin.

Sopimuksella pyritään välttämään päällekkäisiä ja raskaita vaatimustenmukaisuuden testausmenettelyjä, jotka koskevat tuoteturvallisuutta ja sähkömagneettista yhteensopivuutta

 • Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
 • sähköiset kodinkoneet
 • kulutuselektroniikka

Singapore hyväksyy tavarantoimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tuotteille, joiden katsotaan aiheuttavan vähäisen riskin kuluttajien turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle.

Moottoriajoneuvot ja ajoneuvon osat

Sopimuksen myötä eu:sta peräisin olevia uusia moottoriajoneuvoja ja autonosia voidaan myydä Singaporessa ilman lisätestausta tai -sertifiointia edellyttäen, että ne on sertifioitu eu:ssa hyväksyttyjen kansainvälisten standardien, erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) tyyppihyväksyntäsääntöjen mukaisesti.

EU ja Singapore ovat myös sopineet seuraavaa:

 • pidättäydyttävä ottamasta käyttöön uusia sääntelytoimenpiteitä, jotka poikkeavat kansainvälisistä standardeista
 • sallia uusia teknologioita sisältävien tuotteiden myynti, paitsi jos tällaisten teknologioiden on osoitettu aiheuttavan merkittävän riskin ihmisten terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle
Lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet

EU ja Singapore ovat sopineet seuraavaa:

 • käyttää farmaseuttisia tuotteita ja lääkinnällisiä laitteita koskevia kansainvälisiä standardeja, käytäntöjä ja ohjeita
 • varmistetaan, että lääkkeiden luettelointi, hinnoittelu ja korvaaminen ovat tasapuolisia, kohtuullisia ja syrjimättömiä

EU tunnustaa Singaporen hyvien tuotantotapojen standardit vaikuttavien farmaseuttisten aineiden valmistuksessa sen omia standardeja vastaaviksi, mikä helpottaa Singaporen vaikuttavien farmaseuttisten aineiden vientiä eu:hun.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – Terveys- ja kasvinsuojelutoimet

Sekä eu:lla että Singaporella on elintarvikkeiden turvallisuuden sekä eläinten ja kasvien terveyden osalta tiukat lait ja menettelyt. Sopimuksen tarkoituksena on helpottaa eläinperäisten tuotteiden vientiä. Esimerkiksi EU ja Singapore ovat sopineet arvioivansa toistensa lihantuotantolaitosten tarkastus- ja sertifiointijärjestelmiä sen sijaan, että vaadittaisiin, että toinen osapuoli tarkastaa kunkin yksittäisen teurastamon tai elintarvikkeiden jalostuslaitoksen ennen kuin se voi viedä tuotteita.

 

Löydät tuotettasi koskevat erityissäännöt ja -vaatimukset Oma kauppa-avustaja.

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteen kansainväliselle kaupalle ja siten aiheuttaa huomattavia rasitteita teille viejänä.

 • jos katsot olevansi kaupan este, joka hidastaa yritystäsi tai estää sinua harjoittamasta vientiä, voit kertoa asiasta.
 • ilmoita, milloin vienti Singaporeen lopetetaan käyttämällä sähköistä lomaketta, ja EU analysoi tilanteenne ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin

Ota yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan tehokkaampi tullimenettely kaupan helpottamiseksi ja yrityksille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Toimitusketjun turvallisuuden parantamiseksi siinä edellytetään, että EU ja Singapore tunnustavat vastavuoroisesti kauppakumppanuusohjelmat, kuten valtuutettuja talouden toimijoita koskevan EU:n ohjelman.

Asiakirjat

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitystä varten.

Tuotteesta riippuen tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • Kauppalasku (löydetty erityisvaatimukset, jotka koskevat sen muotoa ja sisältöä Oma kauppa-avustaja)
 • pakkausluettelo
 • Tiettyjen tavaroidentuontitodistukset
 • Todistukset, joista käy ilmi, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaaminen
 • Alkuperäselvitys — alkuperäilmoitus

Varmuuden vuoksi voitte haluta hakea sitovaa tariffitietoa ja/tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

 

Lisätietoja asiakirjoista, jotka sinun on esitettävä tuotteen tulliselvitystä varten, on Oma Trade Assistant -sivustolla.

Menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteidenne alkuperä voidaan todistaa tullietuuskohtelun hakemiseksi, ja säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastusta, löytyy edellä olevasta alkuperäsääntöjä koskevasta osasta.

Tietoa tuontiin ja vientiin sovellettavasta tullimenettelystä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Kauppasopimus sisältää myös nykyaikaiset säännöt teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi.

Maantieteelliset merkinnät

Singapore on vahvistanut nykyistä maantieteellisten merkintöjen järjestelmäänsä perustamalla järjestelmän maantieteellisten merkintöjen rekisteröimiseksi Singaporessa sellaisten tuotteiden suojaamiseksi, joilla on erityisominaisuuksia tai joilla on tiettyjä mainetta tai muita ominaisuuksia maantieteellisen alkuperänsä vuoksi. EU:n tuottajat voivat hakea maantieteellisten merkintöjensä rekisteröintiä Singaporessa. EU:n ulkopuoliset tuottajat voivat myös hakea maantieteellisten merkintöjen rekisteröintiä Singaporessa, jossa tuotteet kuuluvat määrättyihin luokkiin. 139 Viinien, väkevien alkoholijuomien ja tiettyjen maataloustuotteiden EU:n maantieteellisten merkintöjen suojan taso on sama kuin eu:ssa. Tämä tehostettu suoja vahvistaa kuluttajien mahdollisuuksia tunnustaa EU:n elintarviketuotteiden, viinien ja väkevien alkoholijuomien aito laatu Singaporessa, kuten

 • Bordeaux-viinit
 • Parman kinkku
 • Champagne
 • Baijerin olut

Patentit

Sopimuksen mukaan Singapore sitoutui pidentämään patenttisuojan voimassaoloaikaa korvatakseen patenttien käyttöiän lyhenemisen, joka johtuu kaupan pitämisen hallinnollisesta operatiivisesta prosessista.

Tekijänoikeus ja lähioikeudet

Kauppasopimuksessa määrätään 70 vuoden tekijänoikeussuojasta. Siinä säädetään kertaluonteisesta kohtuullisesta korvauksesta yleisölle lähetettyjen tai esitettyjen äänitallenteiden tuottajille. Tämä toteutetaan viimeistään marraskuussa 2021. Sopimuksella yhdenmukaistetaan Singaporen tekijänoikeuslainsäädäntö maiden kanssa, joiden mukaan äänitallenteiden tuottajat voivat periä yleisradiotoiminnasta ja julkisesta esityksestä maksettavia rojalteja.

Tavaramerkit

EU ja Singapore suojelevat tunnettuja tavaramerkkejä Maailman henkisen omaisuuden järjestön yhteisen suosituksen perusteella.

Testitietojen suojaaminen

Sopimuksessa määrätään myös, että farmaseuttisten ja maatalouskemikaalien markkinoille saattamista koskevan hallinnollisen hyväksynnän saamiseksi toimitetut testitiedot suojataan viiden vuoden ajan, jota voidaan jatkaa viidellä vuodella.

Teollismallit

Kauppasopimuksessa määrätään, että Singapore nostaa rekisteröityjen mallien suoja-ajat kymmeneen vuoteen.

Täytäntöönpano

Sopimus sisältää yksityiskohtaisia määräyksiä siviilioikeudellisista täytäntöönpanotoimista. Rajojen valvonnan osalta oikeudenhaltijat voivat pyytää Singaporen tulliviranomaisia takavarikoimaan tavaramerkkioikeutta loukkaavia tuoteväärennöksiä ja tekijänoikeutta loukkaavia piraattituotteita.

Marraskuuhun 2022 mennessä oikeudenhaltijat voivat pyytää Singaporen tulliviranomaisia takavarikoimaan myös maantieteellisten merkintöjen tuoteväärennöksiä ja laittomasti valmistettuja mallitavaroita, kun ne on tarkoitus tuoda maahan tai viedä maasta.

Singapore ja EU ovat myös sitoutuneet menettelyihin, joiden avulla viranomaiset voivat omasta aloitteestaan keskeyttää tavaramerkkioikeutta loukkaavien tuoteväärennösten, tekijänoikeutta loukkaavien piraattituotteiden ja väärennettyjen maantieteellisten merkintöjen luovuttamisen. Tuoteväärennösten osalta Singapore panee tämän sitoumuksen täytäntöön marraskuuhun 2022 mennessä.

Kaakkois-Aasian teollis- ja tekijänoikeuksien tukipalvelu tarjoaa pk-yrityksille suoraa tukea teollis- ja tekijänoikeuksien alalla.

Palvelut

Kauppasopimus kattaa laajan palveluvalikoiman ja tarjoaa palveluntarjoajille lisäpääsyn markkinoille.

Käytännössä EU ja Singapore ovat sopineet tiettyjen rajoitusten vähentämisestä tai poistamisesta

 • palveluntarjoajien lukumäärä
 • palveluja koskevien liiketoimien tai varojen arvo
 • palvelutoimintojen lukumäärä tai palvelujen tuotosten määrä
 • niiden henkilöiden lukumäärä, jotka voivat olla työssä
 • tietyn tyyppisestä oikeushenkilöstä, joka on sallittu
 • ulkomaisen osakkeenomistuksen/oman pääoman enimmäismäärät

Tämä koskee monia eri aloja, kuten

 • televiestintäpalvelut
 • rahoituspalvelut
 • tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut
 • kuljetuspalvelut
 • ympäristöpalvelut
 • tietyt yrityspalvelut (kuten arkkitehti- ja insinööripalvelut)
 • postipalvelut

EU ja Singapore ovat myös sopineet varmistavansa, että samoja sääntöjä ja määräyksiä sovelletaan kotimaisiin ja ulkomaisiin palveluntarjoajiin tietyillä aloilla ennustettavuuden ja tasapuolisten toimintaedellytysten luomiseksi. Tämä koskee esimerkiksi

 • postipalvelut – varmistetaan, että määräävässä asemassa olevat markkinatoimijat eivät harjoita kilpailunvastaisia käytäntöjä
 • televiestintäpalvelut – suurten palveluntarjoajien, kuten verkon omistajien, on tarjottava muille operaattoreille pääsy tiettyihin verkkoelementteihin eriytetysti kohtuullisin ja läpinäkyvin ehdoin ja edellytyksin.
 • kansainvälinen meriliikenne – määritä asiaankuuluvat sitoumukset ja varmistaa, mitä sitoumuksia tarkalleen ottaen tehdään
 • tietokonepalvelut – kattaa kaikki tulevat tietokonepalvelut niiden toimintojen perusteella
 • kansallinen sääntely – kattavat säännökset toimilupamenettelyistä ja ammattipätevyydestä, joilla varmistetaan, että kun sijoittaja hakee toimilupaa palvelun tarjoamiseen tai muuhun kuin palvelun tarjoamiseen, heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja heitä suojellaan mielivaltaisilta rajoituksilta samalla kun heidän muutoksenhakuoikeutensa taataan

 

Palvelut ovat EU:n ja Singaporen talouksien selkäranka. Singapore on EU:n palveluntarjoajille Kaakkois-Aasiassa merkittävä keskus, ja sen osuus kaikesta EU:n ja ASEANin välisestä kaupallisten palvelujen kaupasta on yli puolet.

  EU Singapore
Ammatilliset palvelut
 • arkkitehtipalvelut
 • kirjanpito
 • tekniset palvelut ja tekniset kokonaispalvelut
 • Kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut
 • johdon konsultointipalvelut
 • kansainväliset kaupalliset välimiespalvelut
 • oikeudelliset palvelut
 • kirjanpito
 • verotus
 • arkkitehtipalvelut
 • rakennushankkeiden
 • sairaanhoito- ja hammashoitopalvelut
 • eläinlääkintäpalvelut
Tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut Kaikki tähän liittyvät palvelut Kaikki tähän liittyvät palvelut
Tutkimus ja kehitys
 • luonnontieteet ja tieteidenväliset tieteet, lukuun ottamatta julkisin varoin rahoitettuja tutkimus- ja kehittämispalveluja
 • yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet
 • luonnontieteet
 • yhteiskuntatieteet, lukuun ottamatta oikeudellista tutkimusta
Yrityspalvelut
 • mainonta
 • markkinatutkimus
 • johdon konsultointipalvelut
 • valmistusta koskeva neuvonta ja konsultointi
 • painaminen ja kustantaminen
 • kokouspalvelut
 • käännös
 • suunnittelupalvelut
 • mainonta
 • markkinatutkimus
 • johdon konsultointipalvelut
 • ajoneuvojen tekniset testaus- ja analysointipalvelut
 • teollisuuteen liittyvät palvelut
 • turvatoimiin tutustuminen
 • hälytysten valvonta
 • valokuvauspalvelut
 • kokousten ja näyttelyiden hallintopalvelut
 • käännöspalvelut
Postipalvelut Kaikki tähän liittyvät palvelut Perus- ja pikakirjepalvelut
Televiestintäpalvelut Palvelut, jotka koostuvat sähkömagneettisten signaalien lähettämisestä ja vastaanottamisesta, yleisradiotoimintaa lukuun ottamatta

Palvelut (pl. yleisradiotoiminta), kuten

 • laitteisto- ja palvelupohjaiset palvelut
 • matkaviestintäpalvelut ja lisäarvoverkkopalvelut
Ympäristöpalvelut
 • jätevesipalvelut
 • kiinteiden tai vaarallisten jätteiden käsittely pl. vaarallisten jätteiden kuljetus rajojen yli
 • ilman ja ilmaston suojelu sekä maaperän ja vesien puhdistaminen
 • melun ja tärinän torjunta
 • biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu
 • jätteiden keruu- ja käsittelypalvelut, lukuun ottamatta kaatopaikkapalveluja
 • vaarallisten jätteiden käsittely
 • puhtaanapito ja vastaavat palvelut
 • poistokaasujen puhdistuspalvelut
 • Meluntorjuntapalvelut
 • luonnon ja maisemien suojelua koskevat palvelut
Matkailu ja siihen liittyvät palvelut Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut
 • Hotelli- ja muut majoituspalvelut
 • Elintarvike- ja juomatarjoilupalvelut, lukuun ottamatta ateriatarjoilupalveluja hallituksen ylläpitämissä ruokailutiloissa
 • matkatoimistot ja matkaoppaat
Liikenne

Meriliikenne – palvelut, jotka liittyvät

 • kansainvälinen henkilö- ja tavaraliikenne
 • varastointi
 • konttiasema ja -varasto
 • meriliikenteen huolinta- ja tukipalvelut


Maantie- ja rautatieliikenteen tukipalvelut, kuten

 • tavaraliikennevirasto
 • lastinkäsittely
 • varastointi

Meriliikenne – palvelut, jotka liittyvät

 • kansainvälinen henkilö- ja tavaraliikenne
 • varustamon edustajan palvelut
 • kansainväliset hinauspalvelut
 • laivameklarointi
 • huolitseminen
 • alusten vuokraus miehistöineen

Tieliikenne – tukipalvelut, kuten

 • vuokrauspalvelut
 • tietyt tukipalvelut, kuten moottoriajoneuvojen osien huolto ja korjaus
Valmistus
 • ruoka ja juomat
 • vaatteet
 • jalkineet
 • koneet
 • paperituotteet
 • tietojenkäsittely- ja sähkökoneet
 • ruoka ja juomat
 • vaatteet
 • paperituotteet
 • kemikaalit
 • tietyt koneet ja laitteet
 • Tietojenkäsittely- ja televiestintälaitteet

Sähköinen kaupankäynti

Singapore ja EU tunnustavat vapaan tiedonkulun tärkeyden ja ovat sopineet, ettei sähköisille lähetyksille aseteta tulleja.

Molemmat osapuolet ovat yhtä mieltä myös siitä, että

 • sähköinen kaupankäynti ei saisi heikentää teollis- ja tekijänoikeuksia
 • sähköisen kaupankäynnin kehittämisen on oltava yhteensopivaa kansainvälisten tietosuojanormien kanssa.

Julkiset hankinnat

Singapore ja EU ovat WTO:n julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) jäseniä.

Jo ennen kauppasopimusta niillä oli jo avoimet ja nykyaikaiset julkisten hankintojen järjestelmät, ja ne sovelsivat julkisiin tarjouskilpailuihinsa tiukkoja avoimuutta ja menettelyjen oikeudenmukaisuutta koskevia vaatimuksia, ja monissa tapauksissa EU:n yritykset pystyivät jo kilpailemaan tietyn kynnysarvon ylittävistä julkisista hankinnoista Singaporessa.

Kauppasopimus tarjoaa kuitenkin vieläkin enemmän mahdollisuuksia EU:n yrityksille kilpailla Singaporen julkisia hankintoja koskevista sopimuksista.

Singapore on

 • hyväksyi tarjouskilpailuja koskevat lisäsäännöt
 • sopivat avoimiin tarjouskilpailuihin sovellettavien kynnysarvojen alentamisesta yleishyödyllisiä palveluja käsittelevän lautakunnan ja Energiamarkkinaviraston kaltaisten elinten osalta
 • avoimuutta ja syrjimättömyyttä koskevien sitoumusten piiriin kuuluvien julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tyyppien laajentaminen – tämä on tärkeää, koska tiedonsaanti on yksi suurimmista esteistä EU:n pienten yritysten pääsyssä ulkomaisille markkinoille

EU on

 • lisätään julkisia hankintoja koskeviin tarjouskilpailuihin avoinna olevien yksiköiden luetteloon muita keskustason ministeriöitä, virastoja ja muita elimiä WTO:n julkisia hankintoja koskevien sopimusten luetteloon verrattuna sekä tietyillä yleishyödyllisten palvelujen aloilla toimivia yksiköitä
 • lisäsi avoimen tarjouskilpailun piiriin kuuluvia julkisia palveluhankintoja koskevia sopimuksia WTO:ssa sovittuihin sopimuksiin verrattuna, kuten
  • rautatiepalvelut
  • tietokonepalvelut
  • televiestintäpalvelut
  • maisema-arkkitehdin palvelut

Kauppa ja kestävä kehitys

Kauppasopimuksessa asetetaan sitovat sitoumukset sen varmistamiseksi, että ympäristönsuojelun ja työsuojelun kansallinen taso on yhdenmukainen keskeisten kansainvälisten normien ja sopimusten kanssa.

Siinä kielletään kilpajuoksu alhaalta ylöspäin -käytännöt, joissa työ- ja ympäristölainsäädäntöä alennetaan kaupankäynnin tai investointien houkuttelemiseksi. Samalla tunnustetaan EU:n ja Singaporen oikeus vahvistaa oma ympäristönsuojelun ja työsuojelun taso.

Kauppasopimuksella pyritään lisäämään kaupan ja investointien vaikutusta kestävään kehitykseen, mukaan lukien

 • yritysten sosiaalinen vastuu
 • ympäristömerkkialoitteet
 • reilu ja eettinen kauppa
 • luonnonvarojen säilyttäminen ja kestävä hoito, myös kestävän metsänhoidon sekä kalakantojen säilyttämisen ja hoidon avulla

Työelämän normit

Vapaakauppasopimus sisältää sitoumukset panna täytäntöön Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimukset, jotka osapuolet ovat ratifioineet, mutta myös sitoumukset ryhtyä tarvittaviin toimiin sellaisten perusoikeuksia koskevien ILO:n yleissopimusten ratifioimiseksi, joita ne eivät vielä ole allekirjoittaneet, kuten

 • YK:n talous- ja sosiaalineuvoston ministerijulistus täyden ja tuottavan työllisyyden ja ihmisarvoisen työn tuottamisesta kaikille vuonna 2006
 • ILO:n julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista
 • ILO:n keskeiset yleissopimukset

Ympäristö ja ilmastonmuutos

Sopimus sisältää EU:n ja Singaporen sitoumukset panna tehokkaasti täytäntöön monenväliset ympäristösopimukset, joiden osapuolia EU ja/tai Singapore ovat, kuten

 • biologista monimuotoisuutta koskeva YK:n yleissopimus
 • villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva YK:n yleissopimus (CITES)
 • ilmastonmuutosta koskeva YK:n puitesopimus (UNFCCC)

Ilmastonmuutosta koskevissa erityissäännöksissä korostetaan entisestään EU:n ja Singaporen toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Vapaakauppasopimuksessa määrätään myös osapuolten välisestä yhteistyöstä, joka koskee muun muassa ympäristömerkintöjä ja ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja sekä kaupan esteiden poistamista ilmastoystävällisiltä tavaroilta ja palveluilta, kuten kestäviltä uusiutuvia energialähteitä käyttäviltä tavaroilta ja palveluilta. fossiilisten polttoaineiden tukien asteittainen vähentäminen ja yritysten yhteiskuntavastuukäytäntöjen edistäminen.

Investointi

EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus (EUSIPA) tulee voimaan, kun kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen omien kansallisten menettelyjensä mukaisesti.

Kun se on tullut voimaan, se parantaa entisestään investointiympäristöä ja lisää varmuutta investoijille.

Sopimuksella varmistetaan, että eurooppalaisia ja singaporelaisia sijoittajia kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti ja että heitä ei kohdella syrjivästi, kuten

 • pakkolunastus tai pakkolunastus ilman asianmukaista korvausta
 • syrjintä
 • toimilupien peruuttaminen
 • isäntävaltion väärinkäytökset, kuten asianmukaisen menettelyn puuttuminen tai kansainvälisten pääomansiirtojen laiminlyönti

Sijoitussuojasopimus tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden nykyaikaiseen ja uudistettuun investointiriitojen ratkaisumekanismiin, investointituomioistuinjärjestelmään.

Uuden investointituomioistuinjärjestelmän kulmakiviä ovat

 • pysyvä ensimmäisen oikeusasteen investointituomioistuin
 • muutoksenhakutuomioistuin

Järjestelmä perustuu menettelyjen avoimuuden periaatteisiin ja säännöksiin, joilla estetään järjestelmän väärinkäyttö. Esimerkiksi sijoitussuojasopimus sisältää sääntöjä, joilla estetään vilpilliset tai manipuloivat vaateet, kuten yrityksen uudelleenjärjestely vaateen esittämistä varten.

Investointituomioistuinjärjestelmällä varmistetaan, että investointisuojasopimusta tulkitaan oikeudellisesti asianmukaisella ja ennakoitavalla tavalla.

Hyödyllisiä linkkejä ja yhteystietoja

Kauppa- ja teollisuusministeriö

100 High Street, #09-01, the Treasury, Singapore 179434

Puhelin: + 65 6225 9911

Verkkosivusto: www.mti.gov.sg

Enterprise Singapore (ESG)

230 Victoria Street, taso 10 Bugis Junction Office Tower, Singapore 188024

Puhelin: + 65 6898 1800

Verkkosivusto: www.enterprisesg.gov.sg

ESG:n Frankfurtin toimisto

Singapore Centre, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt am Main, Saksa

Puhelin: + 49 699207350

ESG:n Lontoon toimisto

Singapore Centre, First Floor, Southwest House, 11a Regent Street, London SW1Y 4LR, Yhdistynyt kuningaskunta

Puhelin: + 44 2074842730

Euroopan unionin edustusto Singaporessa

250 North Bridge Road, #38-03 Raffles City Tower, Singapore 179101

Puhelin: + 65 6336 7919

Verkkosivusto: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

Aiheeseen liittyvää:

Lisätietoja EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimuksesta ja investointisuojasopimuksesta on kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla. Yleiskatsaus löytyy myös tietosivulta täältä.

Voit hakea myös muita tietoja EU:n ja Singaporen kauppasuhteista tästä linkistä.

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) antaa myös yksityiskohtaisia tietoja EU:n ja Singaporen suhteista.

Jaa tämä sivu:

Linkit