Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimus

Sopimuksella poistetaan tullit ja byrokratia, joita eurooppalaiset yritykset kohtaavat Singaporeen suuntautuvassa viennissä. Sillä poistetaan myös muita kaupan esteitä ja parannetaan keskeisten tuotteiden, kuten elektroniikan, elintarvikkeiden ja lääkkeiden, kauppaa. Sopimus avaa myös Singaporen markkinat EU:n palveluviennille esimerkiksi liikenteen ja televiestinnän alalla.

Sopimus lyhyesti

EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimus tuli voimaan 21. marraskuuta 2019. Ks. sopimuksen koko teksti ja liitteet.

EU ja Singapore ovat myös allekirjoittaneet sijoitussuojasopimuksen (EUSIPA). Sopimus tulee voimaan, kun kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen omien kansallisten menettelyjensä mukaisesti.

Mitkä ovat yrityksellesi koituvat hyödyt?

EU:n vapaakauppasopimuksesta on merkittävää hyötyä yrityksille, muun muassa

 • EU:n yritysten markkinoillepääsyn helpottaminen Singaporessa ja päinvastoin
 • kevyemmät tekniset säännöt
 • päällekkäisten testien poistaminen tietyiltä tuotteilta
 • kauppaa helpottavat tullimenettelyt ja alkuperäsäännöt
 • teollis- ja tekijänoikeuksien suoja, mukaan lukien maantieteelliset merkinnät – erityiset alueelliset elintarvikkeet ja juomat, kuten Parman kinkku ja irlantilainen viski
 • ympäristöpalveluihin ja ympäristöä säästäviin julkisiin tarjouskilpailuihin liittyvät uudet mahdollisuudet
 • kaupan esteiden poistaminen ja investoinnit vihreään teknologiaan

Miten kauppasopimus hyödyttää EU:n maatalousyhteisöjä?

Ennen kauppasopimusta Singaporella oli tullittomuus kaikkien maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuonnissa olutta lukuun ottamatta. Sopimuksen tullessa voimaan Singapore poisti myös kaikki jäljellä olevat oluen, stout’n ja samsun tariffinsa.

Sopimuksella tunnustetaan ja suojataan viinien, väkevien alkoholijuomien, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteelliset merkinnät, jotka ovat peräisin EU:n tai Singaporen alueelta.

Lisäksi sopimuksen terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevan osan mukaisilla toimenpiteillä pyritään suojelemaan ihmisten, eläinten ja kasvien elämää ja terveyttä. Tällaisilla toimenpiteillä pyritään tunnistamaan alueet, joilla tuholaisia tai tauteja esiintyy vähän tai joissa niitä ei esiinny lainkaan, ja varmistamaan avoimuus ja tiedonvaihto sekä kaupan esteiden välttäminen.

 

Singaporella on hyvin vähän maatalousmaata, joten se täyttää elintarviketarpeensa tuonnilla.

Sen maataloustuotanto on pienimuotoista ja rajoittuu

 • kukat
 • tietyt hedelmät (pääasiassa durianit ja rambutaanit)
 • munat
 • vihannekset
 • siipikarja
 • sianliha

Vuonna 2019 EU-27-maat veivät Singaporeen 1.9 miljardia euroa maatalouselintarvikkeita eli yli kaksi kertaa aikaisemmin kuin 10 vuotta. Singapore on tällä hetkellä EU:n 5. suurin maatalouselintarvikkeiden vientimarkkina-alue Aasiassa ja 18. maailman suurin.

Kuinka suuret Singaporen markkinat ovat? Kuinka paljon EU käy kauppaa Singaporen kanssa?

Singaporen asukasluku on 5.6 miljoonaa, ja se on Aasian keskeinen kaupan, liikenteen ja rahoituksen keskus. Maassa on laaja kauppasopimusverkosto yli 30 kumppanin kanssa, ja se käy vuosittain kauppaa yli 550 miljardin euron arvosta muun maailman kanssa.

EU pitää Singaporea maailman 14. suurimpana kauppakumppanina ja ensimmäisenä Kaakkois-Aasiassa. Singaporen talous on pitkälle palvelupainotteinen, ja se on myös EU:n 5. suurin palvelukauppakumppani maailmassa.

Yli 10,000 eurooppalaista yritystä perusti toimistonsa/alueellisen keskuksensa Singaporeen, joten maasta tuli EU:n 6.maailmanlaajuinen kohde ulkomaille suuntautuville suorille investoinneille, ja sen osuus EU:n suorista investoinneista SEA:han on kaksi kolmasosaa.

Tullit

Singaporeen suuntautuvassa viennissä

Ennen sopimusta lähes kaikki EU:sta peräisin olevat tavarat voitiin tuoda Singaporeen tullitta. Sopimuksen voimaantulosta lähtien Singaporen on täytynyt soveltaa tullitonta markkinoillepääsyä kaikkiin EU:sta peräisin oleviin tavaroihin, myös niihin, joihin aiemmin sovellettiin tulleja (kuten olut- ja stout-tuotteisiin).

Tuonti EU:hun

Singaporesta EU:hun tuoduista tuotteista noin 84 % oli tullittomia 21. marraskuuta 2019.

Esimerkkejä aloista, jotka hyötyvät tullien välittömästä poistamisesta:

 • elektroniikka
 • lääkkeet
 • useimmat petrokemian tuotteet (tietyt petrokemian tuotteiden tullit poistetaan asteittain vasta 3 vuoden kuluttua)
 • jalostetut maataloustuotteet (lukuun ottamatta kemiallisesti puhdasta fruktoosia ja sokerimaissia)

Lähes kaikki jäljellä olevat EU:hun tuotaviin singaporelaisiin tavaroihin sovellettavat tullit poistetaan asteittain ennen marraskuuta 2024.

EU jatkaa tullien soveltamista muutamaan tuotteeseen myös vaiheittaisen käytöstäpoiston päätyttyä, mukaan lukien eräät kalatuotteet (Tilapia, boniitti) ja jalostettu maatalous sekä kemiallisesti puhdas fruktoosi ja sokerimaissi.

Tullien poistaminen

Kauppasopimuksessa kuvataan 5 vuoden aikana tapahtuvassa tullien poistamisessa käytettävät porrastusluokat yksityiskohtaisesti sopimuksen liitteessä 2-A.

 

Kaupan alan avustajan sivustolla on aikataulu tietyn tuotteen tullien poistamiselle.

Alkuperäsäännöt

Tässä jaksossa esitellään kauppasopimuksen tärkeimmät alkuperäsäännöt ja alkuperämenettelyt.

Alkuperä on kauppatavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi teema, voit tutustua pääkäsitteisiin tavara-osiossa.

Alkuperäsäännöt

Saadakseen etuuskohtelun tuotteesi on noudatettava tiettyjä sääntöjä, jotka todistavat sen alkuperän.

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EUSFTA:n pöytäkirjassa N:o 1.

Onko tuotteeni peräisin EU:sta tai Singaporesta?

EU:n ja Singaporen välisen vapaakauppasopimuksen mukaisen alemman tai nollatullin soveltaminen edellyttää, että tuote on peräisin EU:sta tai Singaporesta. Tuotetta pidetään EU:n tai Singaporen alkuperätuotteena, jos

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut tässä luvussa eritellyt sovellettavat vaatimukset (esimerkiksi riittämätön valmistus tai käsittely, muuttamattomuussääntö). Lisäjoustoja on myös tarjolla tuotekohtaisten sääntöjen noudattamisen helpottamiseksi (esim. toleranssi ja kumulaatio).

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimuksiin sisältyvien tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokittelun muuttaminen – tuotantoprosessi johtaa ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välisen tariffiluokittelun muuttumiseen – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langoksi – tällaisia sääntöjä käytetään enimmäkseen tekstiili-, vaatetus- ja kemianteollisuudessa.

 

Sovellettavat tuotekohtaiset säännöt löytyvät kaupan alan avustajastani.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Joustavuuden lisääminen auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleransseja tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus

EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimuksessa sallittu poikkeama antaa tuottajalle mahdollisuuden käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka on tavallisesti kielletty tuotekohtaisessa säännössä, kunhan niiden nettopaino tai -arvo ei ylitä

 • 10 % tuotteen painosta harmonoidun järjestelmän 2 ja 4–24 ryhmään kuuluville maataloustuotteille ja jalostetuille maataloustuotteille, lukuun ottamatta 16 ryhmän jalostettuja kalastustuotteita
 • 10 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta muiden teollisuustuotteiden kuin tekstiilien ja vaatteiden osalta

Erityisiä sallittuja poikkeamia sovelletaan harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiili- ja vaatetustuotteisiin, jotka sisältyvät liitteessä A olevaan 6 huomautukseen ja 7 huomautukseen liitteessä B olevan luettelonalkuhuomautuksiin.

Tätä poikkeamaa ei voida käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittämiseen.

Kumulaatio

EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimuksessa määrätään kolmesta alkuperän kumuloitumistavasta. Huomatkaa kuitenkin, että tällä hetkellä sovelletaan vain ensimmäistä (kahdenvälinen kumulaatio).

 • kahdenvälinen kumulaatio – Singaporesta peräisin olevia aineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa EU:ssa (ja päinvastoin)
 • Kumulaatio sellaisen ASEAN-maan kanssa, jolla on EU:n kanssa etuuskohtelusopimus, jonka mukaan tällaisten maiden alkuperäaineksia voidaan pitää Singaporen tai EU:n alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa. on
  huomattava, että alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan liitteessä C luetellut ainekset eivät kuulu tämän kumulaation piiriin. Tällä hetkellä kumulaatiota ei sovelleta.
 • Kumulaatio sellaisen ASEAN-maan kanssa, jolla ei ole etuuskohtelusopimusta EU:n kanssa ja jonka mukaan tällaisten maiden alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n tai Singaporen alkuperäaineksina, kun niitä käytetään alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan liitteessä D lueteltujen tuotteiden valmistuksessa.
  tällä hetkellä kumulaatiota ei sovelleta.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut alkuperäsääntöjä koskevassa pöytäkirjassa määritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten muuttamattomuussääntö.

Kuljetus kolmannen maan kautta:Muuttamattomuussääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Singaporeen (ja päinvastoin) ilman jatkojalostusta kolmannessa maassa.

Joitakin toimintoja voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • merkkien, etikettien, sinettien tai muiden asiakirjojen lisääminen tai kiinnittäminen tuojamaan kansallisten erityisvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi
 • tuotteiden säilyttäminen hyvässä kunnossa
 • varastointi
 • lähetysten jakaminen

Epäselvissä tapauksissa tulliviranomaiset voivat pyytää tavaranhaltijaa toimittamaan todisteet vaatimusten noudattamisesta. Vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa millä tahansa tavalla, mukaan lukien

 • sopimusperusteiset kuljetusasiakirjat, kuten konossementit
 • pakkausten merkitsemiseen tai numerointiin perustuvat tosiseikat tai konkreettiset todisteet
 • itse tavaroihin liittyvät todisteet

Tullinpalautus

Tässä kauppasopimuksessa ei sallita sellaisten ei-alkuperäaineksista aiemmin maksettujen tullien palauttamista, jotka on käytetty sellaisen tuotteen tuottamiseen, joka viedään tullietuusjärjestelmän mukaisesti.

Alkuperämenettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyistä määrätään sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan B jaksossa. Niissä selvennetään esimerkiksi, miten:

 • ilmoittaa tuotteen alkuperä
 • etuuksien hakeminen
 • tulliviranomaiset voivat tarkastaa tuotteen alkuperän

Miten suosituimmuustariffia haetaan?

Etuuskohteluun oikeuttavan tariffin soveltaminen edellyttää, että tuojat esittävät alkuperäselvityksen.

Tämän sopimuksen mukaan tuojat voivat hakea etuuskohtelua viejän antaman alkuperäilmoituksen perusteella.

Alkuperäilmoitus

Viejän oma ilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on peräisin EU:sta tai Singaporesta, antamalla alkuperäilmoituksen.

 • EU:ssa se voidaan tehdä
  • valtuutettu viejä
  • kuka tahansa viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6,000 euroa
 • Singaporessa sen voi tehdä viejä, joka
  • on Singaporen viranomaisten rekisteröimä
  • on saanut yksikkönumeron

 

Valtuutetut viejät

Viejämaan tulliviranomaiset voivat antaa sellaiselle viejälle, joka vie tuotteita kauppasopimuksen mukaisesti, luvan laatia alkuperäilmoituksia tuotteista niiden arvosta riippumatta. Viejän on annettava tulliviranomaisille riittävät takeet siitä, että tuotteiden alkuperäasema ja kaikkien muiden sopimuksen (pöytäkirja) vaatimusten täyttyminen voidaan tarkastaa. Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäytöstapauksessa.

Mitä alkuperäilmoituksessa olisi oltava?

Alkuperäilmoituksen tekemiseksi sinun on kirjoitettava, leimattava tai painettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan seuraava teksti:

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin tai toimivaltaisen valtion lupa nro...) ilmoittaa, että kyseiset tuotteet ovat, jollei toisin ilmoiteta,... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.”

Alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä, ja se on alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan liitteessä E.

Kauppalaskuilmoitus on allekirjoitettava käsin. Jos yritys on valtuutettu viejä, se vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos se antaa tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joiden perusteella se voidaan tunnistaa.

Toimittaminen ja voimassaolo

Alkuperäilmoitus voidaan poikkeuksellisesti tehdä viennin jälkeen, jäljempänä ’takautuva ilmoitus’, jos se esitetään tuojamaassa viimeistään kahden vuoden kuluttua EU:n osalta ja yhden vuoden kuluttua Singaporen osalta tavaroiden saapumisesta alueelle.

Sinun olisi säilytettävä ja oltava valmis toimittamaan tositteet, joilla todistetaan, että tuote on peräisin (esimerkiksi hankkijan ilmoitukset) ja täyttää alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan muut vaatimukset, jos tulliviranomaiset sitä pyytävät.

Alkuperäilmoitus on voimassa 12 kuukautta siitä päivästä, jona viejä on sen antanut.

Alkuperän todentaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimus perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • tuojamaan viranomaiset pyytävät tarkastusta, ja sen suorittavat viejämaan viranomaiset.
 • tarkastus perustuu tuoja- ja viejämaiden tulliviranomaisten väliseen hallinnolliseen yhteistyöhön.
 • tuotteiden alkuperän valvonnasta vastaavat paikalliset tulliviranomaiset. Tuojaosapuolen vierailut viejän luona eivät ole sallittuja.
 • viejäosapuolen viranomaiset tekevät lopullisen määrityksen alkuperästä ja ilmoittavat sen tulokset tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Kauppasopimus parantaa tuotteiden teknisten vaatimusten ja testauksen yhteensopivuutta ja vähentää teknisiä esteitä, jotka voisivat muuten vaikeuttaa tuotteiden myyntiä Singaporessa. Esimerkiksi

 • Valtuutettu talouden toimija
 • merkintöjä koskevia sääntöjä yksinkertaistetaan
 • tuotteiden testausta koskevien kalliiden ja aikaa vievien menettelyjen päällekkäisyys vähenee. esimerkiksi Singapore tunnustaa EU:n nykyiset standardit ja autojen ja autonosien testauksen.
 • käytössä on sertifiointijärjestelmä EU:n lihantuotantolaitoksille, jotka haluavat viedä tuotteitaan Singaporeen.
Miten kauppasopimuksella suojataan eurooppalaisia standardeja, myös elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia standardeja?

Kauppasopimus ei millään tavoin vaikuta EU:n normeihin, muuta niitä, alita niitä tai poista niitä millään alalla.

Tämä tarkoittaa sitä, että singaporelaisia tuotteita ja palveluja voidaan myydä EU:ssa vain samoin ehdoin kuin EU:n tuotteita ja palveluja. Niiden on täytettävä kaikki EU:n säännöt ja määräykset, kuten

 • tekniset säännöt ja standardit
 • kuluttajien turvallisuutta koskevat vaatimukset
 • ympäristövaatimukset
 • eläinten ja kasvien terveyttä ja hygieniaa koskevat säännöt
 • säännöt elintarvikkeiden turvallisuudesta
Elektroniikka

Standardit, tekniset määräykset ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt perustuvat asiaa koskeviin kansainvälisiin standardeihin.

Sopimuksella pyritään välttämään päällekkäisiä ja raskaita vaatimustenmukaisuuden testausmenettelyjä tuoteturvallisuuden ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden osalta

 • sähkö- ja elektroniikkalaitteet
 • sähköiset kodinkoneet
 • kulutuselektroniikka

Singapore hyväksyy tavarantoimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tuotteille, joiden katsotaan aiheuttavan vähäisen riskin kuluttajien turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle.

Moottoriajoneuvot ja niiden osat

Sopimuksen mukaan EU:sta peräisin olevia uusia moottoriajoneuvoja ja autonosia voidaan myydä Singaporessa ilman lisätestausta tai -sertifiointia edellyttäen, että ne on sertifioitu EU:ssa hyväksyttyjen kansainvälisten standardien, erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) tyyppihyväksyntäsääntöjen, mukaisesti.

EU ja Singapore ovat myös sopineet seuraavaa:

 • pidättäydyttävä ottamasta käyttöön uusia sääntelytoimenpiteitä, jotka poikkeavat kansainvälisistä standardeista
 • sallia uutta teknologiaa sisältävien tuotteiden myynti, ellei tällaisen teknologian osoiteta aiheuttavan merkittävää riskiä ihmisten terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle
Lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet

EU ja Singapore ovat sopineet seuraavaa:

 • käytetään farmaseuttisia tuotteita ja lääkinnällisiä laitteita koskevia kansainvälisiä standardeja, käytäntöjä ja ohjeita
 • varmistetaan, että lääkkeiden luettelointi, hinnoittelu ja korvaukset ovat oikeudenmukaisia, kohtuullisia ja syrjimättömiä.

EU tunnustaa Singaporen hyvien tuotantotapojen standardit vaikuttavien farmaseuttisten aineiden valmistuksessa vastaaviksi, mikä helpottaa Singaporen farmaseuttisten aineiden vientiä EU:hun.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – terveys- ja kasvinsuojelutoimet

Elintarviketurvallisuuden sekä eläinten ja kasvien terveyden osalta sekä EU:lla että Singaporella on tiukat lait ja menettelyt. Sopimuksella pyritään helpottamaan eläinperäisten tuotteiden vientiä. EU ja Singapore ovat esimerkiksi sopineet arvioivansa toistensa tarkastus- ja sertifiointijärjestelmiä lihantuotantolaitosten osalta sen sijaan, että ne edellyttäisivät, että toinen osapuoli tarkastaa kunkin yksittäisen teurastamon tai elintarvikkeiden jalostuslaitoksen ennen vientiä.

 

Löydät tuotteesi erityissäännöt ja -vaatimukset kaupan alan avustajastani.

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteen kansainväliselle kaupalle ja siten muodostaa huomattavan rasitteen viejille.

 • jos olet sitä mieltä, että sinulla on kaupan este, joka hidastaa yrityksesi toimintaa tai estää sen viennin, voit kertoa meille
 • ilmoita verkkolomakkeella, mikä pysäyttää viennin Singaporeen, ja EU analysoi tilanteesi ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin

Ckoskettaa meitä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan tehokkaammat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yrityksille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Toimitusketjun turvallisuuden vahvistamiseksi siinä säädetään, että EU ja Singapore tunnustavat vastavuoroisesti kauppakumppanuusohjelmat, kuten valtuutettuja talouden toimijoita koskevan EU:n ohjelman.

Asiakirjat

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erilaisia asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitystä varten.

Tuotteen mukaan tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • Kauppalasku (sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset kaupan alan avustajallani)
 • pakkausnumerot
 • Tiettyjen tavaroidentuontitodistukset
 • Todistukset, joista käy ilmi, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset
 • Alkuperäselvitys — alkuperäilmoitus

Selvyyden vuoksi voit pyytää sitovaa tariffitietoa ja /tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

 

Tarkempia tietoja asiakirjoista, jotka sinun on esitettävä tuotteesi tulliselvitystä varten, saa Oma kaupan alan avustaja -henkilöltä.

Menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteiden alkuperä todistetaan tullietuuskohtelua haettaessa, sekä säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista, ovat edellä alkuperäsääntöjä koskevassa jaksossa.

Lisätietoa tuonti- ja vientitullimenettelyistä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivuilla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Kauppasopimukseen sisältyy myös nykyaikaisia sääntöjä teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi.

Maantieteelliset merkinnät

Singapore on vahvistanut nykyistä maantieteellisten merkintöjen järjestelmäänsä perustamalla järjestelmän maantieteellisten merkintöjen rekisteröimiseksi Singaporessa sellaisten tuotteiden suojaamiseksi, joilla on erityisiä ominaisuuksia tai joilla on tietty maine tai muita ominaisuuksia maantieteellisen alkuperänsä vuoksi. EU:n tuottajat voivat hakea maantieteellisten merkintöjen rekisteröintiä Singaporessa. EU:n ulkopuoliset tuottajat voivat myös hakea maantieteellisten merkintöjen rekisteröintiä Singaporessa, jossa tuotteet kuuluvat määrättyihin luokkiin. Viineille, väkeville alkoholijuomille ja tietyille maataloustuotteille myönnettävät 139 EU:n maantieteellistä merkintää nauttivat samantasoista suojaa kuin EU:ssa. Tämä tehostettu suoja vahvistaa sitä, että kuluttajat tunnustavat EU:n aidot laatuelintarvikkeet, viinit ja väkevät alkoholijuomat Singaporessa, kuten

 • Bordeaux’n viinit
 • Parman kinkku
 • Samppanja
 • Baijerin olut

Patentit

Sopimuksen mukaan Singapore sitoutui pidentämään patenttisuojan kestoa korvatakseen patenttien käyttöiän lyhentymisen, joka johtuu hallinnollisesta markkinointiprosessista.

Tekijänoikeus ja lähioikeudet

Kauppasopimuksessa määrätään 70 vuoden tekijänoikeussuojasta. Siinä säädetään yleisölle lähetettyjen tai luovutettujen äänitallenteiden tuottajille maksettavasta kohtuullisesta kertakorvauksesta. Tämä toteutetaan viimeistään marraskuussa 2021. Sopimuksella yhdenmukaistetaan Singaporen tekijänoikeuslainsäädäntö niiden maiden kanssa, joissa äänitallenteiden tuottajat voivat kerätä yleisradiotoiminnasta ja julkisista palveluista perittäviä rojalteja.

Tavaramerkit

EU ja Singapore suojelevat tunnettuja tavaramerkkejä Maailman henkisen omaisuuden järjestön yhteisen suosituksen perusteella.

Testitietojen suojaaminen

Sopimuksessa määrätään myös, että farmaseuttisten ja maatalouskemikaalien markkinoille saattamista koskevan hallinnollisen myyntiluvan saamiseksi toimitetut testitiedot suojataan 5 vuoden ajan, jota voidaan jatkaa vielä 5 vuodella.

Teollismallit

Kauppasopimuksen mukaan Singapore pidentää rekisteröityjen mallien suojan voimassaoloaikaa 10 vuoteen.

Täytäntöönpano

Sopimukseen sisältyy yksityisoikeudellisia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevia yksityiskohtaisia määräyksiä. Rajavalvonnan osalta oikeudenhaltijat voivat pyytää Singaporen tulliviranomaisia takavarikoimaan tavaramerkkioikeutta loukkaavia väärennettyjä tavaroita ja tekijänoikeutta loukkaavia piraattitavaroita.

Oikeudenhaltijat voivat marraskuuhun 2022 mennessä pyytää Singaporen tulliviranomaisia takavarikoimaan myös väärennetyt maantieteellisellä merkinnällä varustetut tavarat ja mallisuojatavarat, kun ne on tarkoitus tuoda maahan tai viedä maasta.

Singapore ja EU ovat myös sitoutuneet menettelyihin, joiden avulla viranomaiset voivat keskeyttää tavaramerkkioikeutta loukkaavien tuoteväärennösten, tekijänoikeutta loukkaavien piraattitavaroiden ja maantieteellistä merkintää loukkaavien tuoteväärennösten luovutuksen omasta aloitteestaan. Singapore panee maantieteellisten merkintöjen väärennösten osalta täytäntöön tämän sitoumuksen marraskuuhun 2022 mennessä.

Kaakkois-Aasian teollis- ja tekijänoikeuksien tukipalvelu (IPR Helpdesk) tarjoaa pk-yrityksille suoraa tukea teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvissä asioissa.

Palvelut

Kauppasopimus kattaa laajan palveluvalikoiman ja tarjoaa palveluntarjoajille lisäpääsyn markkinoille.

Käytännössä EU ja Singapore ovat sopineet vähentävänsä tai poistavansa tiettyjä rajoituksia, jotka koskevat

 • palveluntarjoajien lukumäärä
 • palveluja koskevien liiketoimien tai varojen arvo
 • palvelutapahtumien tai palvelujen tuotosten määrä
 • niiden henkilöiden lukumäärä, jotka voidaan palkata
 • tietyntyyppinen oikeussubjekti on sallittu
 • ulkomaisen osakkeenomistuksen/oman pääoman limiitit

Tämä koskee monia eri aloja, kuten

 • televiestintäpalvelut
 • rahoituspalvelut
 • tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut
 • kuljetuspalvelut
 • ympäristöpalvelut
 • tietyt yrityspalvelut (kuten arkkitehti- ja insinööripalvelut)
 • postipalvelut

EU ja Singapore ovat myös sopineet varmistavansa, että samoja sääntöjä ja määräyksiä sovelletaan kotimaisiin ja ulkomaisiin palveluntarjoajiin tietyillä aloilla ennustettavuuden ja tasapuolisten toimintaedellytysten luomiseksi. Tämä koskee esimerkiksi

 • postipalvelut – varmistetaan, että määräävässä asemassa olevat markkinatoimijat eivät ryhdy kilpailunvastaisiin käytäntöihin
 • televiestintäpalvelut – tärkeimpien palveluntarjoajien, kuten verkon omistajien, on tarjottava muille operaattoreille pääsy tiettyihin verkkoelementteihin eriytetyin ehdoin ja edellytyksin, jotka ovat kohtuullisia ja avoimia.
 • kansainvälinen meriliikenne – määritellään asiaan liittyvät sitoumukset ja varmistetaan selkeys siitä, mitä sitoumukset tarkalleen ottaen tehdään
 • tietokonepalvelut – kaikki tulevat tietokonepalvelut niiden toimintojen perusteella
 • kotimainen sääntely – kattavat säännökset toimilupamenettelyistä ja ammatillisesta pätevyydestä, joilla varmistetaan, että kun sijoittaja hakee lupaa palvelun tarjoamiseen tai palvelun suorittamatta jättämiseen, häntä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja suojellaan mielivaltaisilta rajoituksilta samalla kun taataan hänen valitusoikeutensa

 

Palvelut ovat EU:n ja Singaporen talouksien selkäranka. Singapore on EU:n palveluntarjoajien tärkeä keskus Kaakkois-Aasiassa, ja sen osuus kaikesta EU:n ja ASEANin välisestä kaupasta on yli puolet.

  EU Singapore
Ammatilliset palvelut
 • arkkitehtipalvelut
 • kirjanpito
 • tekniset palvelut ja tekniset kokonaispalvelut
 • kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut
 • johdon konsultointipalvelut
 • kansainväliset kaupalliset välimiespalvelut
 • oikeudelliset palvelut
 • kirjanpito
 • verotus
 • arkkitehtipalvelut
 • rakennushankkeiden
 • sairaanhoito- ja hammashoitopalvelut
 • eläinlääkintäpalvelut
Tietokonepalvelut ja niihin liittyvät palvelut Kaikki asiaan liittyvät palvelut tällä alalla Kaikki asiaan liittyvät palvelut tällä alalla
Tutkimus ja kehittäminen
 • luonnontieteet ja tieteidenväliset tieteet lukuun ottamatta julkisrahoitteisia t & D-palveluja
 • yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet
 • luonnontieteet
 • yhteiskuntatieteet, lukuun ottamatta oikeudellista tutkimusta
Yrityspalvelut
 • mainonta
 • markkinatutkimus
 • johdon konsultointipalvelut
 • valmistukseen liittyvä neuvonta ja konsultointi
 • painaminen ja kustantaminen
 • kokouspalvelut
 • kääntäminen
 • suunnittelupalvelut
 • mainonta
 • markkinatutkimus
 • johdon konsultointipalvelut
 • autojen tekniset testaus- ja analysointipalvelut
 • valmistukseen liittyvät palvelut
 • Turvallisuuskonsultointi
 • hälytysten valvonta
 • valokuvauspalvelut
 • konferenssi- ja näyttelypalvelut
 • käännöspalvelut
Postipalvelut Kaikki tähän alaan liittyvät palvelut Perus- ja pikalähetyspalvelut
Televiestintäpalvelut Sähkömagneettisten signaalien lähettämiseen ja vastaanottamiseen liittyvät palvelut, lukuun ottamatta yleisradiotoimintaa

Palvelut (yleisradiotoimintaa lukuun ottamatta), kuten

 • verkkopohjaiset ja palvelupohjaiset palvelut
 • matkaviestintäpalvelut ja lisäarvopalvelut
Ympäristöpalvelut
 • jätevesipalvelut
 • kiinteiden tai vaarallisten jätteiden käsittely pl. vaarallisten jätteiden kuljetus rajojen yli
 • ilman ja ilmaston suojelu sekä maaperän ja vesien puhdistaminen
 • melun ja tärinän torjunta
 • biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu
 • jätteiden keräys- ja loppusijoituspalvelut, lukuun ottamatta kaatopaikkapalveluja
 • vaarallisten jätteiden käsittely
 • puhtaanapito ja vastaavat palvelut
 • poistokaasujen puhdistuspalvelut
 • Meluntorjuntapalvelut
 • luonnon- ja maisemansuojelupalvelut
Matkailu ja siihen liittyvät palvelut Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut
 • hotelli- ja muut majoituspalvelut
 • ruoan ja juomien tarjoilupalvelut, lukuun ottamatta ateriantarjoilupalveluja hallituksen hallinnoimissa ruokailulaitoksissa
 • matkatoimistojen ja matkaoppaiden palvelut
Liikenne

Meriliikenne – palvelut, jotka liittyvät

 • kansainvälinen henkilö- ja tavaraliikenne
 • varastointi
 • konttiasema ja varasto
 • meriliikenteen huolinta- ja tukipalvelut


Maantie- ja rautatieliikenne – tukipalvelut, kuten

 • rahdinkuljetusvirasto
 • lastinkäsittely
 • varastointi

Meriliikenne – palvelut, jotka liittyvät

 • kansainvälinen henkilö- ja tavaraliikenne
 • varustamon edustajan palvelut
 • kansainvälinen hinaus
 • merikuljetusten välitystoiminta
 • Huolitseminen
 • alusten vuokraus miehistöineen

Maantieliikenne – tukipalvelut, kuten

 • vuokrauspalvelut
 • tietyt tukipalvelut, kuten moottoriajoneuvojen osien huolto ja korjaus
Valmistus
 • elintarvikkeet ja juomat
 • vaatteet
 • jalkineet
 • koneet
 • paperitavarat
 • tietokoneet ja sähkökoneet
 • elintarvikkeet ja juomat
 • vaatteet
 • paperitavarat
 • kemikaalit
 • tietyt konelaitteet
 • tietojenkäsittely- ja televiestintälaitteet

Verkkokauppa

Singapore ja EU tunnustavat vapaan tiedonkulun merkityksen ja ovat sopineet, ettei sähköisiin siirtoihin sovelleta tulleja.

Molemmat osapuolet ovat yhtä mieltä myös siitä, että

 • sähköinen kaupankäynti ei saisi heikentää teollis- ja tekijänoikeuksia
 • sähköisen kaupankäynnin kehityksen on oltava sopusoinnussa kansainvälisten tietosuojanormien kanssa.

Julkiset hankinnat

Singapore ja EU ovat WTO:n julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA-sopimus) jäseniä.

Jo ennen kauppasopimusta niillä oli avoimet ja nykyaikaiset julkisten hankintojen järjestelmät, ja ne sovelsivat julkisiin tarjouskilpailuihinsa korkeita avoimuutta ja menettelyjen oikeudenmukaisuutta koskevia vaatimuksia. monissa tapauksissa EU:n yritykset pystyivät jo kilpailemaan Singaporen julkisista hankinnoista tietyn kynnysarvon ylittävältä osalta.

Kauppasopimus tarjoaa kuitenkin EU:n yrityksille vielä enemmän mahdollisuuksia kilpailla julkisista hankintasopimuksista Singaporessa.

Singapore on

 • sopi tarjouskilpailuja koskevista lisäsäännöistä
 • sopi, että julkisten palvelujen lautakunnan ja Energiamarkkinaviraston kaltaisia elimiä koskevien avoimien tarjouskilpailumenettelyjen kynnysarvoja alennetaan.
 • avoimuutta ja syrjimättömyyttä koskevien sitoumusten kattamien julkisia palveluhankintoja koskevien sopimustyyppien laajentaminen – tämä on tärkeää, koska tiedonsaanti on yksi suurimmista esteistä, joita EU:n pienet yritykset kohtaavat pyrkiessään ulkomaisille markkinoille.

EU on

 • lisätään julkisia hankintoja koskevien tarjouskilpailujen kohteena olevien yhteisöjen luetteloon lisää keskushallinnon ministeriöitä, virastoja ja muita elimiä WTO:n julkisia hankintoja koskevan sopimuksen luetteloon sisältyvistä ministeriöistä, virastoista ja muista elimistä sekä tietyillä yleishyödyllisillä aloilla toimivia yksiköitä
 • sisälsi enemmän avoimen tarjouskilpailun piiriin kuuluvia julkisia palveluhankintoja koskevia sopimuksia kuin mitä se on sopinut WTO:ssa, kuten
  • rautatiepalvelut
  • tietokonepalvelut
  • televiestintäpalvelut
  • maisemasuunnittelupalvelut

Kauppa ja kestävä kehitys

Kauppasopimuksessa vahvistetaan sitovat sitoumukset sen varmistamiseksi, että kansallinen ympäristö- ja työsuojelun taso on yhdenmukainen keskeisten kansainvälisten normien ja sopimusten kanssa.

Siinä kielletään ”alhaisimmalla sääntelytasolla” toimivat käytännöt, joissa työ- ja ympäristölainsäädäntöä alennetaan kaupan tai investointien houkuttelemiseksi, ja tunnustetaan samalla EU:n ja Singaporen oikeus vahvistaa oma ympäristönsuojelun ja työsuojelun tasonsa.

Kauppasopimuksella pyritään lisäämään kaupan ja investointien vaikutusta kestävään kehitykseen, mukaan lukien

 • yrityksen yhteiskuntavastuu
 • ympäristömerkkialoitteet
 • reilu ja eettinen kauppa
 • luonnonvarojen säilyttäminen ja kestävä hoito, myös kestävän metsänhoidon sekä kalakantojen säilyttämisen ja hoidon avulla

Työelämän normit

Vapaakauppasopimukseen sisältyy sitoumuksia panna täytäntöön Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimukset, jotka osapuolet ovat ratifioineet, mutta myös sitoumuksia toteuttaa tarvittavat toimet sellaisten perusoikeuksia koskevien ILO:n yleissopimusten ratifioimiseksi, joita ne eivät vielä ole allekirjoittaneet.

 • YK:n talous- ja sosiaalineuvoston ministerikokouksen vuonna 2006 antama julkilausuma täyden ja tuottavan työllisyyden ja ihmisarvoisen työn luomisesta kaikille
 • ILO:n julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista
 • ILO:n keskeiset yleissopimukset

Ympäristö ja ilmastonmuutos

Sopimus sisältää EU:n ja Singaporen sitoumukset panna tehokkaasti täytäntöön monenväliset ympäristösopimukset, joissa EU ja/tai Singapore ovat osapuolina.

 • biologista monimuotoisuutta koskeva YK:n yleissopimus
 • uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva YK:n yleissopimus (CITES)
 • ilmastonmuutosta koskeva YK:n puitesopimus (UNFCCC)

Ilmastonmuutosta koskevat erityissäännökset korostavat EU:n ja Singaporen pyrkimyksiä torjua ilmastonmuutosta.

Vapaakauppasopimuksessa määrätään myös osapuolten välisestä yhteistyöstä, joka koskee muun muassa ympäristömerkintöjä ja ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja sekä kaupan esteiden poistamista ilmastoystävällisiltä tuotteilta ja palveluilta, kuten kestäväpohjaisilta uusiutuvan energian tuotteilta; fossiilisten polttoaineiden tukien asteittainen vähentäminen ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien käytäntöjen edistäminen.

Investoinnit

EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus (EUSIPA) tulee voimaan, kun kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen omien kansallisten menettelyjensä mukaisesti.

Kun se on tullut voimaan, se parantaa entisestään investointi-ilmapiiriä ja antaa sijoittajille enemmän varmuutta.

Sopimuksella varmistetaan, että eurooppalaisia ja singaporelaisia sijoittajia kohdellaan yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti ja että heitä ei kohdella syrjivästi, kuten

 • pakkolunastukset tai pakkolunastukset ilman asianmukaista korvausta
 • syrjintä
 • toimilupien peruuttaminen
 • isäntävaltion väärinkäytökset, kuten asianmukaisen menettelyn puuttuminen tai se, että se ei pysty suorittamaan kansainvälisiä pääomansiirtoja

Investointisuojasopimus tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden nykyaikaiseen ja uudistettuun investointiriitojen ratkaisumekanismiin eli investointituomioistuinjärjestelmään.

Uuden investointituomioistuinjärjestelmän kulmakiviä ovat

 • pysyvä ensimmäisen oikeusasteen investointituomioistuin
 • muutoksenhakutuomioistuin

Järjestelmä perustuu menettelyjen avoimuuden periaatteisiin ja järjestelmän väärinkäytön estäviin säännöksiin. Esimerkiksi investointisuojasopimus sisältää sääntöjä, joilla estetään vilpilliset tai manipuloivat vaateet, kuten yrityksen uudelleenjärjestely vaateen esittämistä varten.

Investointituomioistuinjärjestelmällä varmistetaan, että investointisuojasopimusta tulkitaan oikeudellisesti asianmukaisella ja ennakoitavalla tavalla.

Hyödyllisiä linkkejä ja yhteyksiä

Kauppa- ja teollisuusministeriö

100 High Street, # 09–01, The Treasury, Singapore 179434

Puhelin: + 65 6225 9911

Verkkosivusto: www.mti.gov.sg

Yritys Singapore (ESG)

230 Victoria Street, Level 10 Bugis Junction Office Tower, Singapore 188024

Puhelin: + 65 6898 1800

Verkkosivusto: www.enterprisesg.gov.sg

ESG:n Frankfurtin toimisto

Singaporen keskus, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt am Main, Saksa

Puhelin: + 49 699207350

ESG:n Lontoon toimisto

Singapore Centre, First Floor, Southwest House, 11a Regent Street, London SW1Y 4LR, Yhdistynyt kuningaskunta

Puhelin: + 44 2074842730

Euroopan unionin edustusto Singaporessa

250 North Bridge Road, # 38–03 Raffles City Tower, Singapore 179101

Puhelin: + 65 6336 7919

Verkkosivusto: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

Aiheeseen liittyvää:

Lisätietoja EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimuksesta ja sijoitussuojasopimuksesta on kauppapolitiikan pääosaston verkkosivuilla. Yleiskatsaus on saatavilla myös tietosivulla.

Tästä linkistä voi hakea myös muita tietoja EU:n ja Singaporen kauppasuhteista.

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) antaa myös yksityiskohtaista tietoa EU:n ja Singaporen suhteista.

Share this page:

Linkit