Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom

Dohodou sa odstraňujú clá a byrokracia, ktorým čelia európske firmy pri vývoze do Singapuru. Takisto sa ním odstraňujú ďalšie obchodné prekážky a zlepšuje sa obchod s kľúčovými tovarmi, ako sú elektronika, potravinové výrobky a lieky. Dohodou sa otvára aj singapurský trh pre vývoz služieb z EÚ, napríklad v doprave a telekomunikáciách.

Dohoda v skratke

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (EUSFTA) nadobudla platnosť 21. novembra 2019. Pozri úplné znenie dohody a jej prílohy.

EÚ a Singapur podpísali aj dohodu o ochrane investícií (EUSIPA). Nadobudne platnosť po ratifikácii všetkými členskými štátmi EÚ v súlade s ich vlastnými vnútroštátnymi postupmi.

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Dohoda EUSFTA prináša významné výhody pre podniky vrátane

 • lepší prístup na trh pre podniky EÚ v Singapure a naopak
 • menej zaťažujúce technické pravidlá
 • odstránenie duplicitného testovania určitých výrobkov
 • colné postupy a pravidlá pôvodu, ktoré uľahčujú obchod
 • ochrana práv duševného vlastníctva vrátane zemepisných označení – osobitné regionálne potraviny a nápoje, ako sú parmská šunka a írska whiskey
 • nové príležitosti v oblasti environmentálnych služieb a zeleného verejného obstarávania
 • odstránenie prekážok obchodu a investícií do ekologických technológií

Aký prínos bude mať obchodná dohoda pre poľnohospodárske spoločenstvá EÚ?

Pred obchodnou dohodou mal Singapur nulové clá na dovoz všetkých agropotravinových výrobkov s výnimkou piva. V čase nadobudnutia platnosti dohody Singapur odstránil aj všetky svoje zostávajúce clá na pivo, pivo a samsu.

V dohode sa uznávajú a chránia zemepisné označenia vín, liehovín, poľnohospodárskych výrobkov a potravín s pôvodom na území EÚ alebo Singapuru.

Opatrenia plánované v časti dohody týkajúcej sa sanitárnych a fytosanitárnych opatrení sú zamerané aj na ochranu života a zdravia ľudí, zvierat a rastlín. Takéto opatrenia sa týkajú uznania oblastí bez výskytu škodcov alebo chorôb a zabezpečujú transparentnosť a výmenu informácií a vyhýbanie sa obchodným prekážkam.

 

Singapur má veľmi málo poľnohospodárskej pôdy, takže spĺňa svoje potravinové potreby dovozom.

Jeho poľnohospodárska výroba je malá a obmedzuje sa na

 • kvety
 • určité ovocie (najmä duriany a barbutány)
 • vajcia
 • zelenina
 • hydina
 • bravčové mäso

V roku 2019 EÚ27 vyviezla do Singapuru agropotravinárske výrobky vo výške 1,9 miliardy EUR, čo je viac ako dvojnásobok pred 10 rokmi. Singapur je dnes piatym najväčším poľnohospodársko-potravinárskym vývozným trhom EÚ v Ázii a jeho 18. trhom na celom svete.

Aký veľký je singapurský trh? Aký je objem obchodu EÚ so Singapurom?

Singapur, ktorý má 5,6 milióna obyvateľov, je kľúčovým obchodným, dopravným a finančným uzlom v Ázii. Vďaka rozsiahlej sieti obchodných dohôd s viac ako 30 partnermi každoročne obchoduje so zvyškom sveta viac ako 550 miliárd EUR.

Pokiaľ ide o EÚ, Singapur je 14. najväčším partnerom v oblasti obchodu s tovarom na svete a prvým v juhovýchodnej Ázii (SEA). Singapur je zároveň piatym najväčším partnerom EÚ v oblasti obchodu so službami na celom svete, keďže má hospodárstvo, ktoré je výrazne orientované na služby.

S viac ako 10 000 európskymi spoločnosťami, ktoré zriadili svoje kancelárie/regionálne centrá v Singapure, sa krajinastala šiestou celosvetovou destináciou EÚ pre odchádzajúcich priamych investícií a predstavuje dve tretiny priamych investícií EÚ do SEA.

Tarify

Na vývoz do Singapuru

Takmer všetok tovar s pôvodom v EÚ už mohol pred uzavretím dohody vstúpiť do Singapuru bez cla. Od nadobudnutia platnosti dohody je Singapur povinný uplatňovať bezcolný prístup na všetok tovar s pôvodom v EÚ vrátane tovaru, ktorý predtým podliehal clám (napr. pivo a pivo).

Na dovoz do EÚ

K 21. novembru 2019 približne 84 % dovozu zo Singapuru do EÚ vstúpilo bez cla.

Príklady odvetví, ktoré profitujú z okamžitého odstránenia ciel, zahŕňajú:

 • elektronika
 • farmaceutické výrobky
 • väčšina petrochemických výrobkov (určité clá na petrochemické látky sa postupne zrušia až po 3 rokoch)
 • spracované poľnohospodárske výrobky (s výnimkou chemicky čistej fruktózy a kukurice cukrovej)

Takmer všetky zostávajúce clá uplatňované na singapurský tovar vstupujúci do EÚ sa do novembra 2024 postupne zrušia.

EÚ bude aj po skončení obdobia postupného rušenia naďalej uplatňovať clá na niekoľko výrobkov vrátane niektorých produktov z rýb (Tilapia, Skipjack) a spracovaného poľnohospodárstva, ako aj chemicky čistej fruktózy a kukurice cukrovej.

Odstránenie ciel

V obchodnej dohode sa podrobne opisujú kategórie postupného znižovania ciel na odstránenie ciel počas piatich rokov v prílohe 2-A k dohode.

 

Harmonogram odstránenia ciel pre váš konkrétny výrobok nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Pravidlá pôvodu

 

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent s cieľom posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu sa nachádzajú v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste v tejto téme nový, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Pravidlá pôvodu

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v protokole 1 dohody EUSFTA.

Má môj výrobok pôvod v EÚ alebo Singapure?

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na uplatnenie nižšej alebo nulovej preferenčnej sadzby podľa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom, musí mať pôvod v EÚ alebo Singapure. Výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v EÚ alebo Singapure, ak je

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v kapitole (napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie, pravidlo nepozmeňovania). Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky (napríklad tolerancia a kumulácia).

 

Príklady hlavných druhov špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nesmie presiahnuť určitý percentuálny podiel jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodné materiály a konečný výrobok – napríklad výroba papiera (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom odevnom a chemickom odvetví.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržať špecifické pravidlá pre výrobky

Predpokladá sa dodatočná flexibilita, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako sú tolerancie alebo kumulácia.

Tolerancia

V dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi používať nepôvodné materiály, ktoré sú podľa osobitného pravidla bežne zakázané, pokiaľ ich čistá hmotnosť alebo hodnota nepresahuje

 • 10 % hmotnosti výrobku určeného na poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky zatriedené do kapitol 2 a 4 až 24 harmonizovaného systému, okrem spracovaných produktov rybolovu kapitoly 16
 • 10 % ceny výrobku zo závodu pre priemyselné výrobky iné ako textílie a odevy

Špecifické tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené v kapitolách 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámke 6 a poznámke 7 prílohy A Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe B.

Táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahu maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v špecifických pravidlách pre výrobky.

Kumulácia

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom stanovuje tri spôsoby kumulácie pôvodu. Upozorňujeme však, že v súčasnosti sa uplatňuje len prvá (dvojstranná kumulácia)

 • dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom v Singapure sa môžu započítať ako materiály s pôvodom v EÚ, ak sa používajú pri výrobe výrobku v EÚ (a naopak)
 • kumulácia s krajinou ASEAN-u, ktorá má preferenčnú dohodu s EÚ, ktorá umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v takýchto krajinách považovali za materiály s pôvodom v Singapure alebo EÚ, ak sa používajú pri výrobe výrobku.
  Upozorňujeme, že materiály uvedené v prílohe C k Protokolu o pravidlách pôvodu sú z tejto kumulácie vylúčené. V súčasnosti sa táto kumulácia neuplatňuje.
 • kumulácia s krajinou ASEAN, ktorá nemá preferenčnú dohodu s EÚ, ktorá umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v týchto krajinách považovali za materiály s pôvodom v EÚ alebo Singapure, ak sa používajú pri výrobe výrobkov uvedených v prílohe D k Protokolu o pravidlách pôvodu.
  V súčasnosti sa táto kumulácia neuplatňuje.

Ďalšie požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v Protokole o pravidlách pôvodu, ako je pravidlo nepozmeňovania.

Preprava cez tretiu krajinu: pravidlo o nezmenenej úprave

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Singapuru (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, ako napríklad

 • pridávanie alebo pripevnenie značiek, štítkov, pečatí alebo akejkoľvek dokumentácie na zabezpečenie súladu s osobitnými domácimi požiadavkami dovážajúcej krajiny
 • konzervovanie výrobkov v dobrom stave
 • skladovanie
 • rozdelenie zásielok

V prípade pochybností môžu colné orgány požiadať deklaranta, aby poskytol dôkaz o splnení požiadaviek. Dôkaz o zhode sa môže poskytnúť akýmkoľvek spôsobom vrátane:

 • zmluvné prepravné doklady, ako sú nákladné listy
 • faktické alebo konkrétne dôkazy založené na označení alebo číslovaní balení 
 • akýkoľvek dôkaz týkajúci sa samotného tovaru

Vrátenie cla

Vrátenie cla predtým zaplateného za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčného cla, nie je podľa tejto obchodnej dohody povolené.

Postupy týkajúce sa pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy pôvodu. Postupy sú stanovené v oddiele B Protokolu o pravidlách pôvodu dohody. Objasňujú napríklad, ako:

 • deklarovať pôvod výrobku
 • nárokovať si preferencie
 • colné orgány môžu overiť pôvod výrobku

Ako požiadať o preferenčnú sadzbu?

Na to, aby dovozcovia mohli využívať preferenčnú sadzbu, musia poskytnúť dôkaz o pôvode.

Podľa tejto dohody môžu dovozcovia požiadať o preferenčnú sadzbu na základe vyhlásenia o pôvode, ktoré poskytol vývozca.

Vyhlásenie o pôvode

Vlastné vyhlásenie vývozcu

Vývozcovia môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo Singapure, a to predložením vyhlásenia o pôvode

 • v EÚ sa to dá urobiť
  • schválený vývozca
  • vývozca za predpokladu, že celková hodnota zásielky nepresahuje 6 000 EUR.
 • v Singapure ho môže vyrobiť vývozca, ktorý
  • je zaregistrovaná orgánmi Singapuru
  • dostal jedinečné číslo subjektu

 

Schválení vývozcovia

Colné orgány vyvážajúcej krajiny môžu oprávniť každého vývozcu, ktorý vyváža výrobky v rámci obchodnej dohody, aby vyhotovoval vyhlásenia o pôvode pre výrobky bez ohľadu na ich hodnotu. Vývozca musí colným orgánom poskytnúť dostatočné záruky, že štatút pôvodu výrobkov a splnenie všetkých ostatných požiadaviek dohody (protokolu) možno overiť. Colné orgány môžu v prípade akéhokoľvek zneužitia odňať štatút schváleného vývozcu.

Čo by malo vyhlásenie o pôvode obsahovať?

Na vyhotovenie vyhlásenia o pôvode by ste mali napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť vyhlásenie na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade s týmto textom:

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (colné alebo príslušné vládne povolenie č....) vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“

Znenie vyhlásenia o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ a nachádza sa v prílohe E k Protokolu o pravidlách pôvodu.

Fakturačné vyhlásenie musíte podpísať osobne. Ak ste schválený vývozca, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.

Predloženie a platnosť

Vyhlásenie o pôvode sa môže výnimočne vyhotoviť po vývoze (ďalej len „dodatočné vyhlásenie“) pod podmienkou, že sa predloží v dovážajúcej krajine najneskôr dva roky v prípade EÚ a jeden rok v prípade Singapuru po vstupe tovaru na územie.

Ak o to colné orgány požiadajú, mali by ste uchovávať a byť pripravení predložiť podporné doklady preukazujúce, že váš výrobok je pôvodný (napríklad vyhlásenia dodávateľa) a spĺňa ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu.

Vyhlásenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov od dátumu vydania vývozcom.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom je založená na týchto zásadách:

 • overenie požadujú orgány dovážajúcej krajiny a vykonávajú ho orgány vyvážajúcej krajiny.
 • overovanie je založené na administratívnej spolupráci medzi colnými orgánmi dovážajúcich a vyvážajúcich krajín
 • kontroly pôvodu výrobkov vykonávajú miestne colné orgány. Návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené.
 • orgány vyvážajúcej zmluvnej strany vykonajú konečné určenie pôvodu a informujú orgány dovážajúcej zmluvnej strany o výsledkoch

Požiadavky na výrobok 

Technické pravidlá a požiadavky

Obchodná dohoda zavádza kompatibilnejšie technické požiadavky a testovanie výrobkov a znižuje technické prekážky, ktoré by vám inak mohli sťažiť predaj vašich výrobkov v Singapure. Napríklad:

 • Schválený hospodársky subjekt
 • pravidlá týkajúce sa označovania a označovania sa zjednodušujú
 • znižuje sa duplicita nákladných a časovo náročných postupov testovania výrobkov – napríklad Singapur uznáva súčasné normy EÚ a testovanie automobilov a automobilových súčiastok
 • zavádza sa systém certifikácie prevádzkarní EÚ na produkciu mäsa, ktoré chcú vyvážať do Singapuru.
Ako bude obchodná dohoda chrániť európske normy vrátane noriem bezpečnosti potravín?

Obchodná dohoda v žiadnom prípade neovplyvní, nezmení, nezníži ani neodstráni normy EÚ v žiadnej oblasti.

To znamená, že singapurské výrobky a služby sa v EÚ môžu predávať len za rovnakých podmienok ako výrobky a služby EÚ. Musia spĺňať všetky pravidlá a nariadenia EÚ, ako napríklad:

 • technické pravidlá a normy
 • požiadavky na bezpečnosť spotrebiteľov
 • environmentálne požiadavky
 • pravidlá týkajúce sa zdravia zvierat a rastlín a hygieny
 • predpisy o bezpečnosti potravín
Elektronika

Normy, technické predpisy a postupy posudzovania zhody sú založené na príslušných medzinárodných normách.

Cieľom dohody je zabrániť duplicitným a zaťažujúcim postupom skúšania zhody z hľadiska bezpečnosti výrobkov a elektromagnetickej kompatibility

 • elektrické a elektronické zariadenia
 • elektrické domáce spotrebiče
 • spotrebná elektronika

Singapur akceptuje vyhlásenie dodávateľa o zhode pre výrobky, ktoré sa považujú za výrobky s nízkym rizikom pre bezpečnosť spotrebiteľov, zdravie alebo životné prostredie.

Motorové vozidlá a časti vozidiel

Na základe dohody je možné predávať nové motorové vozidlá a automobilové súčiastky z EÚ v Singapure bez akýchkoľvek ďalších skúšok alebo osvedčení za predpokladu, že sú certifikované v súlade s medzinárodnými normami akceptovanými v EÚ, najmä s predpismi Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) o typovom schválení.

EÚ a Singapur sa tiež dohodli, že

 • zdržať sa zavádzania nových regulačných opatrení, ktoré sa líšia od medzinárodných noriem
 • umožniť predaj výrobkov obsahujúcich nové technológie, pokiaľ sa nepreukáže, že takéto technológie predstavujú významné riziko pre ľudské zdravie, bezpečnosť alebo životné prostredie
Lieky a zdravotnícke pomôcky

EÚ a Singapur sa dohodli, že

 • používať medzinárodné normy, postupy a usmernenia pre farmaceutické výrobky a zdravotnícke pomôcky
 • zabezpečiť spravodlivé, primerané a nediskriminačné zaraďovanie do zoznamu, stanovovanie cien a úhradu liekov

EÚ uzná singapurské normy „správnej výrobnej praxe“ (GMP) pri výrobe účinných farmaceutických látok (API) za rovnocenné s jej vlastnými, čím sa uľahčí vývoz singapurských API do EÚ.

Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť – SPS

Pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, zdravie zvierat a rastlín, EÚ aj Singapur majú zavedené prísne právne predpisy a postupy. Cieľom dohody je uľahčiť vývoz produktov živočíšneho pôvodu. EÚ a Singapur sa napríklad dohodli na vzájomnom hodnotení inšpekčných a certifikačných systémov prevádzkarní na výrobu mäsa namiesto toho, aby vyžadovali, aby každý jednotlivý bitúnok alebo závod na spracovanie potravín bol pred vývozom skontrolovaný druhou stranou.

 

Osobitné pravidlá a požiadavky týkajúce sa vášho výrobku nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážka medzinárodného obchodu, a preto pre vás ako vývozcu môžu predstavovať značnú záťaž.

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje váš podnik alebo vám bráni vo vývoze, môžete nám povedať.
 • pomocou online formulára uveďte, čo vám zastavíte vývoz do Singapuru, a EÚ preskúma vašu situáciu a prijme vhodné opatrenia

Kontaktujte nás

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dohoda zabezpečuje efektívnejšie colné postupy na uľahčenie obchodu a zníženie nákladov pre podniky.

S cieľom posilniť bezpečnosť dodávateľského reťazca sa v ňom predpokladá, že EÚ a Singapur vstúpia do vzájomného uznávania programov obchodného partnerstva, ako je program EÚ „schválené hospodárske subjekty“.

Dokumenty

Podrobné príručky opisujú rôzne typy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z ďalej uvedených prvkov:

 • obchodná faktúra (vyhľadajte osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v časti Môj obchodný asistent)
 • baliace list
 • dovozné licencie na určitý tovar
 • certifikáty preukazujúce súlad vášho výrobku s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú zdravotné a bezpečnostné požiadavky, označovanie a balenie
 • dôkaz o pôvode – vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty môžete požiadať o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo o záväznú informáciu o pôvode tovaru vopred.

 

Podrobné informácie o dokumentoch, ktoré musíte predložiť na colné konanie pre váš výrobok, nájdete na stránke My Trade Assistant.

Postupy

Opis toho, ako preukázať pôvod vašich výrobkov na účely podania žiadosti o preferenčnú sadzbu, a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o colnom režime pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchodná dohoda obsahuje aj moderné pravidlá na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva.

Zemepisné označenia

Singapur posilnil svoj existujúci režim zemepisných označení vytvorením systému registrácie zemepisných označení v Singapure na ochranu výrobkov, ktoré majú osobitné vlastnosti alebo majú určitú povesť alebo iné vlastnosti z dôvodu ich zemepisného pôvodu. Výrobcovia z EÚ môžu požiadať o registráciu svojich zemepisných označení v Singapure. Výrobcovia z krajín mimo EÚ môžu takisto požiadať o registráciu zemepisných označení v Singapure, ak výrobky patria do predpísaných kategórií. 139 zemepisných označení EÚ pre vína, liehoviny a určité poľnohospodárske výrobky požíva rovnakú úroveň ochrany ako v EÚ. Táto posilnená ochrana posilní uznávanie autentických kvalitných potravinových výrobkov, vín a liehovín v Singapure zo strany spotrebiteľov, ako sú:

 • Vína z Bordeaux
 • Parmská šunka
 • Champagne
 • Bavorské pivo

Patenty

Podľa dohody sa Singapur zaviazal predĺžiť trvanie patentovej ochrany s cieľom kompenzovať skrátenie patentovej životnosti vyplývajúce z administratívneho marketingového prevádzkového procesu.

Autorské právo a príbuzné práva

V obchodnej dohode sa stanovuje 70 rokov ochrany autorských práv. Stanovuje jedinú primeranú odmenu pre výrobcov zvukových nahrávok vysielaných alebo vyhotovených na verejnosti. Toto sa vykoná najneskôr v novembri 2021. Dohodou sa zosúladia singapurské právne predpisy v oblasti autorského práva s krajinami, ktoré umožňujú výrobcom zvukových záznamov vyberať poplatky za vysielanie a verejné predvedenie.

Ochranné známky

EÚ a Singapur budú chrániť známe ochranné známky na základe spoločného odporúčania Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Ochrana údajov zo skúšok

V dohode sa takisto predpokladá, že údaje z testov predložené na získanie administratívneho povolenia na uvedenie farmaceutických a agrochemických výrobkov na trh budú chránené na obdobie 5 rokov, ktoré sa môže predĺžiť o ďalších 5 rokov.

Priemyselné dizajny

V obchodnej dohode sa predpokladá, že Singapur predĺži podmienky ochrany zapísaných dizajnov na 10 rokov.

Presadzovanie práva

Dohoda obsahuje podrobné ustanovenia o opatreniach na presadzovanie občianskeho práva. Pokiaľ ide o presadzovanie práva na hraniciach, držitelia práv budú môcť požiadať, aby singapurské colné orgány zaistili falšovaný tovar z ochrannej známky a pirátsky tovar porušujúci autorské práva.

Do novembra 2022 budú môcť držitelia práv požiadať, aby singapurské colné orgány zaistili aj falšovaný tovar so zemepisným označením a pirátsky dizajn tovaru, keď sa majú doviezť alebo vyviezť.

Singapur a EÚ sa takisto zaviazali dodržiavať postupy, ktoré umožnia orgánom pozastaviť z vlastnej iniciatívy prepustenie falšovaného tovaru s ochrannou známkou, pirátskeho tovaru chráneného autorským právom a falšovaného tovaru so zemepisným označením. Pokiaľ ide o falšovaný tovar so zemepisným označením, Singapur tento záväzok splní do novembra 2022.

Poradenské centrum pre práva duševného vlastníctva v juhovýchodnej Ázii ponúka službu pomoci na priamu podporu duševného vlastníctva pre MSP.

Služby

Obchodná dohoda sa vzťahuje na širokú škálu služieb a poskytovateľom služieb poskytuje dodatočný prístup na trh.

Konkrétne sa EÚ a Singapur dohodli na znížení alebo odstránení určitých obmedzení týkajúcich sa

 • počet poskytovateľov služieb
 • hodnota transakcií alebo aktív v oblasti služieb
 • počet operácií v oblasti služieb alebo množstvo výstupov v oblasti služieb
 • počet osôb, ktoré môžu byť zamestnané
 • osobitný druh povoleného právneho subjektu
 • limity zahraničného podielu/vlastného imania

Vzťahuje sa to na širokú škálu odvetví vrátane

 • telekomunikačné služby
 • finančné služby
 • počítačové a súvisiace služby
 • dopravné služby
 • environmentálne služby
 • určité služby pre podniky (napríklad architektonické a inžinierske služby)
 • poštové služby

EÚ a Singapur sa takisto dohodli, že zabezpečia, aby sa rovnaké pravidlá a predpisy uplatňovali na domácich a zahraničných poskytovateľov služieb v určitých odvetviach s cieľom vytvoriť predvídateľnosť a rovnaké podmienky pre všetkých. To platí napríklad pre:

 • poštové služby – zabezpečiť, aby sa dominantní aktéri na trhu nezapájali do praktík narúšajúcich hospodársku súťaž
 • telekomunikačné služby – hlavní poskytovatelia, ako napríklad vlastníci sietí, musia poskytnúť iným operátorom prístup k špecifickým sieťovým prvkom na neviazanom základe a za primeraných a transparentných podmienok.
 • medzinárodná námorná doprava – vymedzenie príslušných záväzkov a zabezpečenie jasnosti, pokiaľ ide o to, čo presne je viazané
 • počítačové služby – zachytávať všetky budúce počítačové služby na základe ich funkcií
 • vnútroštátna právna úprava – komplexné ustanovenia o postupoch udeľovania licencií a odbornej kvalifikácii zabezpečujúce, že v prípade, keď investor požiada o licenciu na poskytovanie služby alebo neposkytnutia služby, sa s nimi zaobchádza spravodlivo a sú chránení pred svojvoľnými obmedzeniami, pričom je zaručené jeho právo na odvolanie

 

Služby sú oporou hospodárstiev EÚ a Singapuru. Singapur je hlavným centrom v juhovýchodnej Ázii pre poskytovateľov služieb z EÚ a predstavuje viac ako polovicu celkového obchodu s komerčnými službami medzi EÚ a ASEAN-om.

  Singapur
Odborné služby
 • architektonické služby 
 • účtovníctvo
 • inžinierske a integrované inžinierske služby
 • služby územného plánovania a krajinnej architektúry
 • poradenské služby v oblasti riadenia
 • medzinárodné obchodné rozhodcovské služby
 • právne služby
 • účtovníctvo
 • zdaňovanie
 • architektonické služby
 • integrované inžinierstvo
 • lekárske a stomatologické služby
 • veterinárne služby
Počítačové a súvisiace služby Všetky súvisiace služby v tejto oblasti Všetky súvisiace služby v tejto oblasti
Výskum a vývoj
 • prírodné vedy a interdisciplinárne vedy okrem služieb výskumu a vývoja financovaných z verejných zdrojov
 • spoločenské a humanitné vedy
 • prírodné vedy
 • spoločenské vedy okrem právneho výskumu
Služby pre podniky
 • reklama
 • prieskum trhu
 • poradenské služby v oblasti riadenia
 • poradenstvo a konzultácie týkajúce sa výroby
 • tlač a vydávanie
 • služby súvisiace s konventmi
 • preklad
 • dizajnérske služby
 • reklama 
 • prieskum trhu
 • poradenské služby v oblasti riadenia
 • služby technického testovania a analýzy automobilov
 • služby súvisiace s výrobou
 • konzultácia o bezpečnosti
 • monitorovanie poplachu
 • fotografické služby
 • služby súvisiace s riadením konventov a výstav
 • prekladateľské služby
Poštové služby Všetky súvisiace služby v tejto oblasti Základné a expresné listové služby
Telekomunikačné služby Služby pozostávajúce z prenosu a prijímania signálov elektromagnetickými prostriedkami, okrem vysielania

Služby (okrem rozhlasového a televízneho vysielania), ako napríklad

 • služby založené na zariadeniach a službách
 • mobilné služby a sieťové služby s pridanou hodnotou
Environmentálne služby
 • služby súvisiace s odpadovými vodami
 • nakladanie s tuhým/nebezpečným odpadom okrem cezhraničnej prepravy nebezpečného odpadu
 • ochrana okolitého ovzdušia a úprava klímy a čistenie pôdy a vôd
 • znižovanie hladiny hluku a vibrácií
 • ochrana biodiverzity a krajiny
 • zber a likvidácia odpadu okrem skládkových služieb
 • nakladanie s nebezpečným odpadom
 • asanačné a podobné služby
 • služby čistenia výfukových plynov
 • služby na znižovanie hluku
 • služby spojené s ochranou prírody a krajiny
Cestovný ruch a s ním súvisiace služby Cestovné kancelárie a služby spojené s prevádzkou zájazdov
 • hotelové a iné ubytovacie služby
 • služby spojené s podávaním jedál a nápojov okrem služieb stravovania v stravovacích zariadeniach prevádzkovaných vládou
 • služby cestovných kancelárií a sprievodcov cestovného ruchu
Doprava

Námorná doprava – služby súvisiace s

 • medzinárodná osobná a nákladná doprava
 • skladovanie a skladovanie
 • kontajnerová stanica a dep
 • špeditérske a podporné služby pre námornú dopravu


Cestná a železničná doprava – podporné služby ako

 • agentúra pre nákladnú dopravu
 • manipulácia s nákladom
 • skladovanie

Námorná doprava – služby súvisiace s

 • medzinárodná osobná a nákladná doprava
 • služby námorných agentúr
 • medzinárodné vlečenie
 • lodný maklérstvo
 • špeditérske služby
 • prenájom plavidiel s posádkou

Cestná doprava – podporné služby ako

 • služby spojené s prenájmom
 • určité podporné služby, ako napríklad údržba a oprava častí motorových vozidiel
Výroba
 • potraviny a nápoje
 • oblečenie
 • obuv
 • strojové zariadenia
 • výrobky z papiera
 • výpočtové a elektrické stroje a zariadenia
 • potraviny a nápoje
 • oblečenie
 • výrobky z papiera
 • chemické látky
 • určité strojové zariadenia
 • výpočtové a telekomunikačné zariadenia

Elektronický obchod

Singapur a EÚ uznávajú význam voľného toku informácií a dohodli sa, že neuložia clá na elektronické prenosy.

Obe strany sa tiež dohodli, že

 • elektronický obchod by nemal poškodzovať práva duševného vlastníctva
 • rozvoj elektronického obchodu musí byť zlučiteľný s medzinárodnými normami ochrany údajov

Verejné obstarávanie

Singapur a EÚ sú členmi Dohody WTO o vládnom obstarávaní (GPA).

Už pred obchodnou dohodou mali otvorené a moderné systémy verejného obstarávania a uplatňovali vysoké normy transparentnosti a procesnej spravodlivosti pri verejnom obstarávaní a v mnohých prípadoch sa firmy z EÚ už mohli uchádzať o verejné zákazky v Singapure nad určitou prahovou hodnotou.

Obchodná dohoda však ponúka podnikom z EÚ ešte viac príležitostí súťažiť o verejné zákazky v Singapure.

Singapur má

 • súhlasila s ďalšími pravidlami týkajúcimi sa verejného obstarávania
 • súhlasila so znížením prahovej hodnoty pre verejné súťaže pre subjekty, ako je Rada pre verejné služby a Úrad pre trh s energiou
 • rozšírenie druhov zmlúv o službách vo verejnom záujme, na ktoré sa vzťahujú záväzky týkajúce sa transparentnosti a nediskriminácie – je to dôležité, pretože prístup k informáciám je jednou z najväčších prekážok, s ktorými sa menšie spoločnosti v EÚ stretávajú pri prístupe na zahraničné trhy.

EÚ má

 • doplnené do zoznamu subjektov otvorených pre verejné zákazky ďalších ministerstiev, agentúr a iných orgánov ústrednej štátnej správy v porovnaní s tými, ktoré sú uvedené v jej zozname Dohody WTO o vládnom obstarávaní, ako aj subjektov pôsobiacich v určitých odvetviach verejnoprospešných služieb
 • zahrnula viac druhov zmlúv o službách vo verejnom záujme, na ktoré sa vzťahuje verejná súťaž, v porovnaní s tým, na čom sa dohodla v rámci WTO, ako napríklad
  • služby železničnej dopravy
  • počítačové služby
  • telekomunikačné služby
  • služby krajinnej architektúry

Obchod a trvalo udržateľný rozvoj

V obchodnej dohode sa stanovujú záväzné záväzky s cieľom zabezpečiť, aby boli vnútroštátne úrovne ochrany životného prostredia a práce v súlade so základnými medzinárodnými normami a dohodami.

Zakazuje praktiky „pretekov k dnu“, pri ktorých sa pracovné a environmentálne právne predpisy znižujú s cieľom prilákať obchod alebo investície, pričom sa uznáva právo EÚ a Singapuru stanoviť si vlastné úrovne ochrany životného prostredia a práce.

Cieľom obchodnej dohody je zvýšiť prínos obchodu a investícií k trvalo udržateľnému rozvoju vrátane

 • sociálna zodpovednosť podnikov
 • iniciatívy v oblasti udeľovania environmentálnej značky
 • spravodlivý a etický obchod
 • zachovanie prírodných zdrojov a udržateľné hospodárenie s nimi, a to aj prostredníctvom udržateľného obhospodarovania lesov a ochrany a riadenia populácií rýb

Pracovné normy

Dohoda o voľnom obchode zahŕňa záväzky vykonávať dohovory Medzinárodnej organizácie práce (MOP), ktoré zmluvné strany ratifikovali, ale aj záväzky podniknúť potrebné kroky na ratifikáciu dohovorov MOP o základných právach, ktoré ešte nie sú signatármi, ako napríklad

 • ministerské vyhlásenie Hospodárskej a sociálnej rady OSN o plnej a produktívnej zamestnanosti a dôstojnej práci pre všetkých z roku 2006
 • deklaráciu MOP o základných zásadách a právach pri práci,
 • základné dohovory MOP

Životné prostredie a zmena klímy

Dohoda obsahuje záväzky EÚ a Singapuru týkajúce sa účinného vykonávania mnohostranných dohôd v oblasti životného prostredia, ktorých zmluvnými stranami sú EÚ a/alebo Singapur, ako napríklad:

 • dohovor OSN o biologickej diverzite
 • dohovor OSN o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi (CITES)
 • rámcový dohovor OSN o klimatickej zmene (UNFCCC)

Osobitné ustanovenia o zmene klímy ďalej zdôrazňujú úsilie EÚ a Singapuru v boji proti zmene klímy.

V dohode o voľnom obchode sa takisto predpokladá spolupráca medzi zmluvnými stranami, a to aj v oblasti environmentálneho označovania a zeleného verejného obstarávania, odstraňovania prekážok obchodu s tovarom a službami šetrnými ku klíme, ako sú napríklad výrobky z udržateľných obnoviteľných zdrojov energie; postupné znižovanie dotácií na fosílne palivá a podpora postupov sociálnej zodpovednosti podnikov.

Investície

Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (EUSIPA) nadobudne platnosť po ratifikácii všetkými členskými štátmi EÚ v súlade s ich vlastnými vnútroštátnymi postupmi.

Keď nadobudne účinnosť, ďalej zlepší investičné prostredie a investorom poskytne väčšiu istotu.

Dohodou sa zabezpečí, aby sa s európskymi a singapurskými investormi zaobchádzalo rovnako a spravodlivo a aby nepodliehali žiadnemu diskriminačnému zaobchádzaniu, ako napríklad

 • nútené vyvlastnenie alebo vyvlastnenie bez náležitej náhrady
 • diskriminácia
 • zrušenie obchodných licencií
 • zneužívanie zo strany hostiteľského štátu, napríklad nedostatok riadneho procesu alebo neschopnosť uskutočniť medzinárodné prevody kapitálu

Dohoda o ochrane investícií poskytne investorom možnosť moderného a reformovaného mechanizmu riešenia investičných sporov – systému investičných súdov.

Základnými kameňmi nového systému investičných súdov sú:

 • stály investičný súd prvého stupňa
 • odvolací tribunál pre odvolania

Systém bude založený na zásadách transparentnosti konaní a ustanoveniach proti zneužívaniu systému. Napríklad dohoda o ochrane investícií obsahuje pravidlá na predchádzanie podvodným alebo manipulačným nárokom, ako je reštrukturalizácia podniku na účely podania žiadosti.

Systém investičných súdov zabezpečí, aby sa dohoda o ochrane investícií vykladala právne správnym a predvídateľným spôsobom.

Užitočné odkazy a kontakty

Ministerstvo obchodu a priemyslu

100 High Street, #09 – 01, ministerstvo financií, Singapur 179434

Tel: + 65 6225 9911

Webová stránka: www.mti.gov.sg

Podnik Singapur (ESG)

230 Street Victoria, Junction Office (Úroveň 10) Bugis Junction Office Tower, Singapur 188024

Tel: + 65 6898 1800

Webová stránka: www.enterprisesg.gov.sg

Kancelária ESG vo Frankfurte

Singapurské centrum, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko

Tel: + 49 699207350

Londýnska kancelária ESG

Singapore Centre, First Floor, Southwest House, 11a Regent Street, London SW1Y 4LR, Spojené kráľovstvo

Tel: + 44 2074842730

Delegácia Európskej únie v Singapure

250 North Bridge Road, #38 – 03 Raffles City Tower, Singapur 179101

Tel: + 65 6336 7919

Webová stránka: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

Ďalšie odkazy:

Viac informácií o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom a dohode o ochrane investícií nájdete na webovom sídle GR pre obchod. Prehľad nájdete tu aj v informačnom prehľade.

Ďalšie informácie o obchodných vzťahoch medzi EÚ a Singapurom môžete vyhľadávať aj na tomto odkaze.

Podrobné informácie o vzťahoch medzi EÚ a Singapurom poskytuje aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ).

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy