Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom

Dohodou sa odstraňujú clá a byrokracia, ktorým čelia európske firmy pri vývoze do Singapuru. Odstraňujú sa ním aj iné prekážky obchodu a zlepšuje sa obchod s kľúčovým tovarom, ako je elektronika, potravinové výrobky a lieky. Dohodou sa otvára aj singapurský trh pre vývoz služieb z EÚ, napríklad v doprave a telekomunikáciách.

Dohoda v skratke

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (EUSFTA) nadobudla platnosť 21. novembra 2019. Pozri úplné znenie dohody a jej prílohy.

EÚ a Singapur podpísali aj dohodu o ochrane investícií (EUSIPA). Platnosť nadobudne po ratifikácii všetkými členskými štátmi EÚ v súlade s ich vlastnými vnútroštátnymi postupmi.

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Dohoda EUSFTA prináša značné výhody pre podniky vrátane

 • lepší prístup na trh pre podniky EÚ v Singapure a naopak
 • menej zaťažujúce technické pravidlá
 • odstránenie duplicitného testovania určitých výrobkov
 • colné postupy a pravidlá pôvodu, ktoré uľahčujú obchod
 • ochrana práv duševného vlastníctva vrátane zemepisných označení – osobitné regionálne potravinové a nápojové výrobky, ako je parmská šunka a írska whiskey
 • nové príležitosti v oblasti environmentálnych služieb a zeleného verejného obstarávania
 • odstránenie prekážok obchodu a investícií do ekologických technológií

Aký prínos bude mať obchodná dohoda pre poľnohospodárske komunity EÚ?

Pred obchodnou dohodou mal Singapur nulové clá na dovoz všetkých agropotravinových výrobkov okrem piva. V čase nadobudnutia platnosti dohody Singapur takisto zrušil všetky svoje zostávajúce clá na pivo, pivo a samsu.

V dohode sa uznávajú a chránia zemepisné označenia vín, liehovín, poľnohospodárskych výrobkov a potravín s pôvodom na území EÚ alebo Singapuru.

Opatrenia plánované v rámci sanitárnej a fytosanitárnej časti dohody sú tiež zamerané na ochranu života a zdravia ľudí, zvierat a rastlín. Takéto opatrenia sa týkajú uznania oblastí so škodcami alebo chorobami s nízkym výskytom/bez výskytu a zabezpečujú transparentnosť a výmenu informácií a vyhýbanie sa obchodným prekážkam.

 

Singapur má veľmi málo poľnohospodárskej pôdy, takže uspokojuje svoje potravinové potreby dovozom.

Jeho poľnohospodárska výroba je malého rozsahu a obmedzuje sa na

 • kvety
 • určité druhy ovocia (najmä durianov a ramanov)
 • vajcia
 • zelenina
 • hydina
 • bravčové mäso

V roku 2019 vyviezla EÚ27 do Singapuru agropotravinové výrobky v hodnote 1,9 miliardy EUR, čo je viac ako dvojnásobok pred 10 rokmi. Singapur je v súčasnosti piatym najväčším vývozným trhom EÚ v oblasti agropotravinárskych výrobkov v Ázii a jej 18. svetovom trhu.

Aký veľký je singapurský trh? Koľko obchodu robí EÚ so Singapurom?

Singapur, ktorý má 5,6 milióna obyvateľov, je kľúčovým obchodným, dopravným a finančným centrom v Ázii. Keďže má rozsiahlu sieť obchodných dohôd s viac ako 30 partnermi, každoročne obchoduje so zvyškom sveta viac ako 550 miliárd EUR.

Pokiaľ ide o EÚ, Singapur je 14. najväčším partnerom v oblasti obchodu s tovarom na svete a prvým partnerom v juhovýchodnej Ázii (SEA). Singapur, ktorý má hospodárstvo výrazne orientované na služby, je aj piatym najväčším partnerom EÚ v oblasti obchodu so službami na svete.

S viac ako 10,000 európskymi spoločnosťami, ktoré založili svoje kancelárie/regionálne centrá v Singapure, sa krajina stalašiestou svetovou destináciou EÚ pre odchádzajúce priame investície a predstavuje dve tretiny priamych investícií EÚ do SEA.

Sadzby

Na vývoz do Singapuru

Pred uzavretím dohody mohol takmer všetok tovar s pôvodom v EÚ vstúpiť do Singapuru bez cla. Od nadobudnutia platnosti dohody je Singapur povinný uplatňovať bezcolný prístup na všetok tovar s pôvodom v EÚ vrátane tovaru, ktorý predtým podliehal clu (napríklad pivo a pivo).

Na dovoz do EÚ

K 21. novembru 2019 je približne 84 % dovozu zo Singapuru do EÚ oslobodených od cla.

Príklady odvetví, ktoré majú prospech z okamžitého odstránenia ciel, zahŕňajú:

 • elektronika
 • liečivá
 • väčšina petrochemických látok (niektoré clá na petrochemické látky sa postupne zrušia až po 3 rokoch)
 • spracované poľnohospodárske výrobky (s výnimkou chemicky čistej fruktózy a kukurice cukrovej)

Takmer všetky zostávajúce clá vzťahujúce sa na singapurský tovar vstupujúci do EÚ sa postupne zrušia pred novembrom 2024.

EÚ bude naďalej uplatňovať clá na niekoľko výrobkov aj po skončení obdobia postupného vyraďovania vrátane niektorých produktov rybolovu (Tilapia, Skipjack) a spracovaného poľnohospodárstva, ako aj chemicky čistej fruktózy a kukurice cukrovej.

Zrušenie ciel

V obchodnej dohode sa podrobne opisujú kategórie postupného znižovania ciel počas piatich rokov v prílohe 2-A k dohode.

 

Harmonogram odstraňovania ciel pre váš konkrétny výrobok nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Pravidlá o pôvode

 

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu možno nájsť v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ obchodovaného tovaru. Ak ste noví v danej téme, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Pravidlá o pôvode

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v protokole 1 k dohode EUSFTA.

Má môj výrobok pôvod v EÚ alebo Singapure?

Na to, aby sa na váš výrobok vzťahovala nižšia alebo nulová preferenčná sadzba podľa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom, musí váš výrobok pochádzať z EÚ alebo Singapuru. Výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v EÚ alebo v Singapure, ak

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v kapitole (napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie, pravidlo o nepozmeňovaní). Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky (napríklad tolerancia a kumulácia).

 

Príklady hlavných druhov špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nemôže presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (harmonizovaný systém, kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom odevnom a chemickom odvetví.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky

Počíta sa s dodatočnou flexibilitou, ktorá vám pomôže dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky, ako sú tolerancie alebo kumulácia.

Tolerancia

V dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok, pokiaľ ich čistá hmotnosť alebo hodnota nepresahuje

 • 10 % hmotnosti výrobku v prípade poľnohospodárskych a spracovaných poľnohospodárskych výrobkov zatriedených do kapitol 2 a 4 až 24 harmonizovaného systému, okrem spracovaných produktov rybolovu kapitoly 16
 • 10 % ceny výrobku zo závodu v prípade priemyselných výrobkov iných ako textil a odevy

Špecifické tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámke 6 a poznámke 7 k prílohe A Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe B.

Táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahu maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v pravidlách pre špecifické výrobky.

Kumulácia

V dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom sa stanovujú tri spôsoby kumulácie pôvodu. Upozorňujeme však, že v súčasnosti sa uplatňuje len prvá (dvojstranná kumulácia).

 • dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom v Singapure sa môžu považovať za materiály s pôvodom v EÚ, ak sa používajú pri výrobe výrobku v EÚ (a naopak)
 • kumulácia s krajinou ASEAN-u, ktorá má s EÚ preferenčnú dohodu, ktorá umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v týchto krajinách považovali za materiály s pôvodom v Singapure alebo v EÚ, ak sa používajú pri výrobe výrobku.
  Upozorňujeme, že materiály uvedené v prílohe C k Protokolu o pravidlách pôvodu sú z tejto kumulácie vylúčené. V súčasnosti sa táto kumulácia neuplatňuje.
 • kumulácia s krajinou ASEAN-u, ktorá nemá preferenčnú dohodu s EÚ, ktorá umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v týchto krajinách považovali za materiály s pôvodom v EÚ alebo Singapure, ak sa používajú pri výrobe výrobkov uvedených v prílohe D k Protokolu o pravidlách pôvodu.
  Táto kumulácia sa v súčasnosti neuplatňuje.

Iné požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v Protokole o pravidlách pôvodu, ako napríklad pravidlo o nepozmeňovaní.

Preprava cez tretiu krajinu: pravidlo o nepozmeňovaní

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Singapuru (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, napríklad

 • pridanie alebo pripevnenie značiek, štítkov, pečatí alebo akejkoľvek dokumentácie na zabezpečenie súladu s osobitnými vnútroštátnymi požiadavkami dovážajúcej krajiny
 • konzervácia výrobkov v dobrom stave
 • skladovanie
 • rozdelenie zásielok

V prípade pochybností môžu colné orgány požiadať deklaranta, aby poskytol dôkaz o splnení podmienok. Dôkaz o súlade sa môže poskytnúť akýmkoľvek spôsobom vrátane

 • zmluvné prepravné doklady, ako sú nákladné listy 
 • faktické alebo konkrétne dôkazy založené na označení alebo číslovaní obalov 
 • akýkoľvek dôkaz týkajúci sa samotného tovaru

Vrátenie cla

Vrátenie predtým zaplatených ciel na nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža podľa preferenčnej sadzby, nie je podľa tejto obchodnej dohody povolené.

Postupy týkajúce sa pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy pôvodu. Postupy sú stanovené v oddiele B Protokolu o pravidlách pôvodu k dohode. Objasňujú napríklad, ako:

 • deklarovať pôvod výrobku
 • nárokovať si preferencie
 • colné orgány môžu overiť pôvod výrobku

Ako požiadať o preferenčnú tarifu?

Na to, aby dovozcovia mohli využívať preferenčnú sadzbu, musia predložiť dôkaz o pôvode.

Podľa tejto dohody môžu dovozcovia žiadať o preferenčnú sadzbu na základe vyhlásenia o pôvode poskytnutého vývozcom.

Vyhlásenie o pôvode

Vlastné vyhlásenie vývozcu

Vývozcovia môžu sami deklarovať, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo Singapure, a to poskytnutím vyhlásenia o pôvode

 • v EÚ sa môže urobiť
  • schváleným vývozcom
  • ktorýmkoľvek vývozcom za predpokladu, že celková hodnota zásielky nepresahuje 6 000 EUR
 • v Singapure ho môže vyhotoviť vývozca, ktorý
  • je zaregistrovaná na singapurských orgánoch
  • dostal jedinečné číslo subjektu

 

Schváleným vývozcom

Colné orgány vyvážajúcej krajiny môžu oprávniť každého vývozcu, ktorý vyváža výrobky na základe obchodnej dohody, aby vyhotovil vyhlásenia o pôvode pre výrobky bez ohľadu na ich hodnotu. Vývozca musí colným orgánom poskytnúť dostatočné záruky, že štatút pôvodu výrobkov a splnenie všetkých ostatných požiadaviek dohody (protokolu) možno overiť. Colné orgány môžu odňať štatút schváleného vývozcu v prípade akéhokoľvek zneužitia.

Čo by malo vyhlásenie o pôvode obsahovať?

Vyhlásenie o pôvode by ste mali napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade tento text:

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (colné alebo príslušné vládne povolenie č....), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“

Znenie vyhlásenia o pôvode možno vyhotoviť v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ a možno ho nájsť v prílohe E k Protokolu o pravidlách pôvodu.

Vyhlásenie na faktúre musíte podpísať ručne. Ak ste schváleným vývozcom, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete svojim colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za každé vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.

Predloženie a platnosť

Vyhlásenie o pôvode sa môže výnimočne vyhotoviť po vývoze („dodatočné vyhlásenie“) pod podmienkou, že sa predloží v dovážajúcej krajine najneskôr dva roky v prípade EÚ a jeden rok v prípade Singapuru po vstupe tovaru na územie.

Mali by ste uchovávať a byť pripravení predložiť podporné doklady preukazujúce, že váš výrobok je pôvodný (napríklad vyhlásenia dodávateľa) a spĺňa ostatné požiadavky Protokolu o pravidlách pôvodu, ak o to požiadajú colné orgány.

Vyhlásenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov odo dňa jeho vydania vývozcom.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom je založená na týchto zásadách:

 • overenie požadujú orgány dovážajúcej krajiny a vykonávajú ho orgány vyvážajúcej krajiny.
 • overovanie je založené na administratívnej spolupráci medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej krajiny.
 • kontroly pôvodu výrobkov vykonávajú miestne colné orgány. Návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené
 • orgány vyvážajúcej zmluvnej strany vykonajú konečné určenie pôvodu a informujú orgány dovážajúcej zmluvnej strany o výsledkoch

Požiadaviek na výrobok 

Technické pravidlá a požiadavky

V obchodnej dohode sa zavádzajú kompatibilnejšie technické požiadavky a testovanie výrobkov a znižujú sa technické prekážky, ktoré by inak mohli sťažiť predaj vašich výrobkov v Singapure. Napríklad

 • Schválený hospodársky prevádzkovateľ
 • zjednodušujú sa pravidlá označovania a označovania etiketami
 • duplicita nákladných a časovo náročných postupov testovania výrobkov sa znižuje – napríklad Singapur uznáva súčasné normy EÚ a testovanie automobilov a automobilových súčiastok
 • bol zavedený systém certifikácie zariadení na produkciu mäsa v EÚ, ktoré chcú vyvážať do Singapuru
Ako bude obchodná dohoda chrániť európske normy vrátane noriem bezpečnosti potravín?

Obchodná dohoda žiadnym spôsobom neovplyvní, nebude meniť, znižovať ani eliminovať normy EÚ v žiadnej oblasti.

To znamená, že singapurské výrobky a služby sa môžu predávať v EÚ len za rovnakých podmienok ako výrobky a služby EÚ. Musia spĺňať všetky pravidlá a predpisy EÚ, napríklad

 • technické pravidlá a normy
 • požiadavky na bezpečnosť spotrebiteľov
 • environmentálne požiadavky
 • pravidlá týkajúce sa zdravia zvierat a rastlín a hygieny
 • nariadenia o bezpečnosti potravín
Elektronika

Normy, technické predpisy a postupy posudzovania zhody sú založené na príslušných medzinárodných normách.

Cieľom dohody je zabrániť duplicitným a zaťažujúcim postupom testovania zhody pre bezpečnosť výrobkov a elektromagnetickú kompatibilitu

 • elektrické a elektronické zariadenia
 • spotrebná elektronika (vrátane
 • výroba spotrebnej elektroniky

Singapur akceptuje vyhlásenie dodávateľa o zhode v prípade výrobkov, ktoré sa považujú za výrobky s nízkym rizikom pre bezpečnosť spotrebiteľov, zdravie alebo životné prostredie.

Motorové vozidlá a časti vozidiel

Na základe dohody je možné predávať nové motorové vozidlá a automobilové súčiastky z EÚ v Singapure bez akýchkoľvek dodatočných skúšok alebo osvedčení za predpokladu, že sú certifikované v súlade s medzinárodnými normami prijatými v EÚ, najmä s predpismi o typovom schválení Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN).

EÚ a Singapur sa tiež dohodli, že:

 • zdržať sa zavádzania nových regulačných opatrení, ktoré sa líšia od medzinárodných noriem
 • umožniť predaj výrobkov zahŕňajúcich nové technológie, pokiaľ sa nepreukáže, že takéto technológie predstavujú významné riziko pre ľudské zdravie, bezpečnosť alebo životné prostredie
Lieky a zdravotnícke pomôcky

EÚ a Singapur sa dohodli, že:

 • používať medzinárodné normy, postupy a usmernenia pre farmaceutické výrobky a zdravotnícke pomôcky
 • zabezpečiť, aby zoznam, stanovovanie cien a úhrada farmaceutických výrobkov boli spravodlivé, primerané a nediskriminačné

EÚ uzná singapurské normy správnej výrobnej praxe (SVP) pri výrobe účinných farmaceutických látok (API) za rovnocenné s jeho normami, ktoré uľahčia vývoz singapurských účinných látok do EÚ.

Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia – SPS

Pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, zdravie zvierat a rastlín, EÚ aj Singapur majú zavedené prísne právne predpisy a postupy. Cieľom dohody je uľahčiť vývoz produktov živočíšneho pôvodu. EÚ a Singapur sa napríklad dohodli, že budú navzájom hodnotiť svoje inšpekčné a certifikačné systémy pre prevádzkarne na výrobu mäsa namiesto toho, aby vyžadovali, aby bol každý jednotlivý bitúnok alebo závod na spracovanie potravín pred vývozom podrobený kontrole druhej zmluvnej strany.

 

Osobitné pravidlá a požiadavky týkajúce sa vášho výrobku nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážka medzinárodného obchodu, a preto môžu byť pre vás ako vývozcu veľkou záťažou.

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje váš podnik alebo mu bráni vo vývoze, môžete nám povedať
 • informujte o zastavení vášho vývozu do Singapuru pomocou online formulára a EÚ zanalyzuje vašu situáciu a prijme primerané opatrenia

Kontaktujte nás

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dohoda zabezpečuje efektívnejšie colné postupy na uľahčenie obchodu a zníženie nákladov pre podniky.

S cieľom posilniť bezpečnosť dodávateľského reťazca sa v ňom predpokladá, že EÚ a Singapur začnú vzájomné uznávanie programov obchodného partnerstva, ako je program EÚ „Schválené hospodárske subjekty“.

Dokladov

Podrobné príručky opisujú rôzne druhy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z ďalej uvedených prvkov:

 • obchodná faktúra (vyhľadávať osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v časti Moja obchodná asistentka)
 • balenie list
 • dovozné licencie na určitý tovar
 • osvedčenia preukazujúce, že váš výrobok je v súlade s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, označovanie a balenie
 • dôkaz o pôvode – vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty môžete vopred požiadať o záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo záväzné informácie o pôvode tovaru.

 

Podrobné informácie o dokumentoch, ktoré musíte predložiť na colné konanie v súvislosti s vaším výrobkom, nájdete na stránke Môj obchodný asistent.

Postupy

Opis spôsobu preukázania pôvodu vašich výrobkov na účely uplatnenia preferenčnej sadzby a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o colnom postupe pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchodná dohoda obsahuje aj moderné pravidlá na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva.

Označenia geografického pôvodu

Singapur posilnil svoj existujúci režim zemepisných označení zriadením systému registrácie zemepisných označení v Singapure na ochranu výrobkov, ktoré majú osobitné vlastnosti alebo majú určitú povesť alebo iné vlastnosti vyplývajúce z ich zemepisného pôvodu. Výrobcovia z EÚ môžu požiadať o registráciu svojich zemepisných označení v Singapure. Výrobcovia z krajín mimo EÚ môžu takisto požiadať o zápis zemepisných označení do registra v Singapure, ak výrobky patria do predpísaných kategórií. 139 ZO EÚ pre vína, liehoviny a určité poľnohospodárske výrobky požívajú rovnakú úroveň ochrany ako v EÚ. Touto zvýšenou ochranou sa posilní uznávanie autentických kvalitných potravinových výrobkov, vín a liehovín zo strany spotrebiteľov v Singapure, ako napríklad

 • Vína z Bordeaux
 • Parmská šunka
 • Champagne
 • Bavorské pivo

Patenty

Na základe dohody sa Singapur zaviazal poskytnúť predĺženie trvania patentovej ochrany s cieľom kompenzovať skrátenie patentovej životnosti v dôsledku administratívneho marketingového procesu.

Autorské práva a s nimi súvisiace práva

V obchodnej dohode sa stanovuje 70 rokov ochrany autorských práv. Stanovuje jednotnú primeranú odmenu pre producentov zvukových záznamov vysielaných alebo vysielaných na verejnosti. Vykoná sa najneskôr v novembri 2021. Dohodou sa zosúladia singapurské zákony o autorskom práve s krajinami, ktoré umožňujú výrobcom zvukových záznamov vyberať poplatky za vysielanie a verejné predvedenie.

Ochranné známky

EÚ a Singapur budú chrániť známe ochranné známky na základe spoločného odporúčania Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Ochrana údajov zo skúšok

V dohode sa takisto stanovuje, že údaje z testov predložené na získanie administratívneho povolenia na uvedenie farmaceutických a agrochemických výrobkov na trh budú chránené na obdobie piatich rokov, ktoré sa môže predĺžiť o ďalších 5 rokov.

Dizajny

V obchodnej dohode sa predpokladá, že Singapur predĺži lehoty ochrany zapísaných dizajnov na 10 rokov.

Presadzovanie práva

Dohoda obsahuje podrobné ustanovenia o občianskoprávnych opatreniach na presadzovanie práva. Pokiaľ ide o presadzovanie práva na hraniciach, držitelia práv budú môcť požadovať, aby singapurské colné orgány zabavili falšovaný tovar s ochrannou známkou a pirátsky tovar chránený autorským právom.

Do novembra 2022 budú môcť držitelia práv požadovať, aby singapurské colné orgány zabavili aj falšovaný tovar so zemepisným označením a pirátsky tovar na dizajn, keď sa má doviezť alebo vyviezť.

Singapur a EÚ sa takisto zaviazali uplatňovať postupy, ktoré umožnia orgánom z vlastnej iniciatívy pozastaviť prepustenie falšovaného tovaru s ochrannou známkou, pirátskeho tovaru chráneného autorským právom a falšovaného tovaru so zemepisným označením. Pokiaľ ide o falšovaný tovar so zemepisným označením, Singapur splní tento záväzok do novembra 2022.

Poradenské centrum pre práva duševného vlastníctva v juhovýchodnej Ázii ponúka službu linky pomoci na priamu podporu duševného vlastníctva pre MSP.

Služby

Obchodná dohoda sa vzťahuje na širokú škálu služieb a poskytovateľom služieb poskytuje dodatočný prístup na trh.

EÚ a Singapur sa konkrétne dohodli, že znížia alebo odstránia určité obmedzenia týkajúce sa

 • počet poskytovateľov služieb
 • hodnota transakcií so službami alebo aktív
 • počet operácií v oblasti služieb alebo množstvo výstupov služieb
 • počet osôb, ktoré môžu byť zamestnané
 • osobitný druh povoleného právneho subjektu
 • limity zahraničného podielu/vlastného imania

Vzťahuje sa to na širokú škálu odvetví vrátane:

 • telekomunikačné služby,
 • finančných služieb
 • počítačové a súvisiace služby
 • dopravné služby
 • environmentálne služby,
 • určité služby pre podniky (napríklad architektonické a inžinierske služby)
 • poštové služby

EÚ a Singapur sa tiež dohodli, že zabezpečia, aby sa rovnaké pravidlá a predpisy uplatňovali na domácich a zahraničných poskytovateľov služieb v určitých odvetviach s cieľom vytvoriť predvídateľnosť a rovnaké podmienky. Týka sa to napríklad:

 • poštové služby – zabezpečiť, aby sa dominantní účastníci trhu nezapájali do praktík narúšajúcich hospodársku súťaž
 • telekomunikačné služby – hlavní poskytovatelia, ako napríklad vlastníci sietí, musia poskytnúť iným operátorom prístup ku konkrétnym sieťovým prvkom na neviazanom základe za primeraných a transparentných podmienok.
 • medzinárodná námorná doprava – vymedziť príslušné záväzky a zabezpečiť jednoznačnosť toho, čo presne sa zaväzuje
 • počítačové služby – zachytenie všetkých budúcich počítačových služieb na základe ich funkcií
 • vnútroštátna regulácia – komplexné ustanovenia o postupoch udeľovania licencií a odborných kvalifikáciách, ktorými sa zabezpečí, že keď investor požiada o licenciu na poskytovanie služby alebo nie, zaobchádza sa s nimi spravodlivo a že je chránený pred svojvoľnými obmedzeniami, pričom je zaručené jeho právo na odvolanie

 

Služby sú oporou hospodárstiev EÚ a Singapuru. Singapur je hlavným centrom v juhovýchodnej Ázii pre poskytovateľov služieb z EÚ a predstavuje viac ako polovicu celkového obchodu s komerčnými službami medzi EÚ a ASEAN-om.

  Singapur
Profesionálne služby
 • architektonické služby 
 • účtovné
 • inžinierske a integrované inžinierske služby
 • služby urbanistického plánovania a krajinnej architektúry
 • služby poradenstva pre oblasť riadenia
 • medzinárodné obchodné arbitrážne služby
 • právne služby
 • účtovné
 • daňová politika;
 • architektonické služby
 • integrované inžinierstvo
 • lekárske a stomatologické služby
 • veterinárne služby
Počítačové a súvisiace služby Všetky súvisiace služby v tejto oblasti Všetky súvisiace služby v tejto oblasti
Výskum a vývoj
 • prírodné vedy a interdisciplinárne vedy s výnimkou služieb výskumu a vývoja financovaných z verejných zdrojov
 • spoločenské a humanitné vedy
 • prírodné vedy
 • spoločenské vedy okrem právneho výskumu
Obchodné služby
 • reklama
 • prieskum trhu
 • služby poradenstva pre oblasť riadenia
 • poradenstvo a konzultácie týkajúce sa výroby
 • tlač a vydávanie
 • konvenčné služby
 • preklady
 • konštrukčné a dizajnové služby
 • reklama 
 • prieskum trhu
 • služby poradenstva pre oblasť riadenia
 • technické skúšky a analýzy automobilov
 • služby súvisiace s výrobou
 • konzultácia o bezpečnosti
 • monitorovanie poplachu
 • fotografické služby
 • riadenie konvencií a výstav
 • prekladateľské služby
Poštové služby Všetky súvisiace služby v tejto oblasti Základné a expresné listové služby
Telekomunikačné služby, Služby pozostávajúce z prenosu a príjmu signálov elektromagnetickými prostriedkami s výnimkou vysielania

Služby (okrem rozhlasového a televízneho vysielania), ako napríklad

 • služby založené na zariadeniach a službách
 • mobilné služby a sieťové služby s pridanou hodnotou
Environmentálne služby,
 • A. Služby týkajúce sa odpadových vôd
 • nakladanie s tuhým/nebezpečným odpadom okrem cezhraničnej prepravy nebezpečného odpadu
 • ochrana okolitého ovzdušia a úprava klímy a čistenie pôdy a vôd
 • znižovanie hluku a vibrácií
 • ochrana biodiverzity a krajiny
 • zber a zneškodňovanie odpadu okrem skládok odpadu
 • nakladanie s nebezpečným odpadom
 • asanačné a podobné služby
 • čistenie výfukových plynov
 • služby na znižovanie hluku
 • služby na ochranu prírody a krajiny
Cestovný ruch a služby súvisiace s cestovaním Služby cestovných kancelárií a prevádzky zájazdov 
 • hotelové a iné ubytovacie služby
 • služby podávania jedál a nápojov okrem stravovacích služieb v stravovacích zariadeniach prevádzkovaných vládou
 • cestovné kancelárie a turistickí sprievodcovia
Dopravné zariadenia

Námorníctvo – služby súvisiace s

 • medzinárodná osobná a nákladná doprava
 • skladovanie a skladovanie
 • kontajnerová stanica a depa
 • špeditérske a podporné služby pre námornú dopravu


Cestná a železničná doprava – podporné služby ako napríklad

 • agentúra pre nákladnú dopravu
 • manipulácia s nákladom
 • skladovanie 

Námorníctvo – služby súvisiace s

 • medzinárodná osobná a nákladná doprava
 • služby námorných agentúr
 • medzinárodné vlečenie
 • sprostredkovanie lodnej dopravy
 • špeditérske služby
 • prenájom plavidiel s posádkou

Cestná doprava – podporné služby ako

 • služby prenájmu
 • niektoré podporné služby, ako je údržba a oprava častí motorových vozidiel
Výroba
 • potraviny a nápoje
 • oblečenie
 • oblečenie a obuv
 • strojové zariadenia
 • papierové výrobky
 • výpočtové a elektrické stroje
 • potraviny a nápoje
 • oblečenie
 • papierové výrobky
 • chemikálií
 • určité strojové zariadenia
 • výpočtové a telekomunikačné zariadenia

Elektronický obchod

Singapur a EÚ uznávajú význam voľného toku informácií a dohodli sa, že neuložia clá na elektronické prenosy.

Obe strany sa tiež zhodli na tom, že

 • elektronický obchod by nemal poškodzovať práva duševného vlastníctva
 • rozvoj elektronického obchodu musí byť v súlade s medzinárodnými normami ochrany údajov

Verejné obstarávanie

Singapur a EÚ sú členmi Dohody WTO o vládnom obstarávaní (GPA).

Už pred obchodnou dohodou mali otvorené a moderné systémy verejného obstarávania a uplatňovali vysoké normy transparentnosti a procesnej spravodlivosti na svoje verejné obstarávanie a v mnohých prípadoch už firmy z EÚ mohli súťažiť o verejné zákazky v Singapure presahujúce určitú prahovú hodnotu.

Obchodná dohoda však ponúka podnikom z EÚ ešte viac príležitostí súťažiť o verejné zákazky v Singapure.

Singapur má

 • súhlasilo s dodatočnými pravidlami týkajúcimi sa verejného obstarávania
 • súhlasili s nižšími prahovými hodnotami pre otvorené výberové konania pre subjekty, ako je Rada pre verejné služby a Úrad pre trh s energiou
 • rozšírenie typov zmlúv o službách vo verejnom záujme, na ktoré sa vzťahujú záväzky týkajúce sa transparentnosti a nediskriminácie – je to dôležité, pretože prístup k informáciám je jednou z najväčších prekážok, s ktorými sa menšie spoločnosti EÚ stretávajú pri prístupe na zahraničné trhy.

EÚ má

 • doplnené do zoznamu subjektov otvorených pre predkladanie ponúk na verejné zákazky ďalšie ministerstvá, agentúry a iné orgány ústrednej štátnej správy – v porovnaní s tými, ktoré sú uvedené v zozname Dohody WTO o vládnom obstarávaní – ako aj subjekty pôsobiace v určitých odvetviach verejnoprospešných služieb
 • zahrnulo viac typov zmlúv o službách vo verejnom záujme, na ktoré sa vzťahuje verejná súťaž, v porovnaní s tým, na čom sa dohodla vo WTO, ako napríklad
  • železničné služby
  • počítačové služby
  • telekomunikačné služby,
  • služby krajinnej architektúry

Obchod a udržateľný rozvoj

V obchodnej dohode sa stanovujú záväzné záväzky s cieľom zabezpečiť, aby domáce úrovne ochrany životného prostredia a práce boli v súlade so základnými medzinárodnými normami a dohodami.

Zakazuje praktiky „pretekov k dnu“, pri ktorých sa pracovné a environmentálne právne predpisy znižujú s cieľom prilákať obchod alebo investície, pričom sa uznávajú práva EÚ a Singapuru stanoviť si vlastnú úroveň ochrany životného prostredia a práce.

Cieľom obchodnej dohody je zvýšiť prínos obchodu a investícií k trvalo udržateľnému rozvoju vrátane

 • sociálna zodpovednosť podnikov
 • iniciatívy na udeľovanie environmentálnej značky
 • spravodlivý a etický obchod
 • ochrana prírodných zdrojov a udržateľné hospodárenie s nimi, a to aj prostredníctvom udržateľného obhospodarovania lesov a ochrany a riadenia populácií rýb

Pracovné normy

Dohoda o voľnom obchode zahŕňa záväzky vykonávať dohovory Medzinárodnej organizácie práce (MOP), ktoré zmluvné strany ratifikovali, ale aj záväzky podniknúť potrebné kroky na ratifikáciu dohovorov MOP o základných právach, ktorých signatármi ešte nie sú:

 • ministerské vyhlásenie Hospodárskej a sociálnej rady OSN o plnej a produktívnej zamestnanosti a dôstojnej práci pre všetkých z roku 2006
 • deklaráciu MOP o základných zásadách a právach pri práci,
 • základné dohovory MOP

Životné prostredie a zmena klímy

Dohoda obsahuje záväzky EÚ a Singapuru týkajúce sa účinného vykonávania mnohostranných environmentálnych dohôd, ktorých zmluvnými stranami sú EÚ a/alebo Singapur, ako napríklad

 • dohovor OSN o biologickej diverzite
 • dohovor OSN o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi (CITES)
 • rámcový dohovor OSN o klimatickej zmene (UNFCCC)

Osobitné ustanovenia o zmene klímy ďalej zdôrazňujú úsilie EÚ a Singapuru v boji proti zmene klímy.

V dohode o voľnom obchode sa takisto predpokladá spolupráca medzi zmluvnými stranami, a to aj pokiaľ ide o environmentálne označovanie a zelené verejné obstarávanie, odstránenie prekážok obchodu s tovarom a službami šetrnými ku klíme, ako je tovar z udržateľných obnoviteľných zdrojov energie; postupné znižovanie dotácií na fosílne palivá a podpora postupov sociálnej zodpovednosti podnikov.

Kolektívneho

Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (EUSIPA) nadobudne platnosť po ratifikácii všetkými členskými štátmi EÚ v súlade s ich vlastnými vnútroštátnymi postupmi.

Keď nadobudne účinnosť, ďalej zlepší investičné prostredie a investorom ponúkne väčšiu istotu.

Dohodou sa zabezpečí, aby sa s európskymi a singapurskými investormi zaobchádzalo rovnako a spravodlivo a aby sa na nich nevzťahovalo žiadne diskriminačné zaobchádzanie, napríklad

 • nútené vyvlastnenie alebo vyvlastnenie bez náležitej náhrady
 • diskriminácia
 • zrušenie obchodných licencií
 • zneužívanie zo strany hostiteľského štátu, ako napríklad chýbajúci riadny proces alebo neschopnosť uskutočniť medzinárodné prevody kapitálu

Dohoda o ochrane investícií ponúkne investorom možnosť moderného a reformovaného mechanizmu riešenia investičných sporov – systému investičných súdov.

Základnými kameňmi nového systému investičných súdov sú:

 • stály investičný súd prvého stupňa
 • odvolací tribunál pre odvolania

Systém bude založený na zásadách transparentnosti konaní a ustanoveniach proti zneužívaniu systému. Napríklad dohoda o ochrane investícií obsahuje pravidlá na predchádzanie podvodným alebo manipulatívnym nárokom, ako je reštrukturalizácia podniku na účely predloženia nároku.

Systém investičných súdov zabezpečí, aby sa dohoda o ochrane investícií interpretovala právne správnym a predvídateľným spôsobom.

Užitočné odkazy a kontakty

Ministerstvo obchodu a priemyslu

100 High Street, #09 – 01, ministerstvo financií, Singapur 179434

Tel.: + 65 6225 9911

Internetová stránka: www.mti.gov.sg

Podnik Singapur (ESG)

230 Victoria Street, veža 10 Bugis Junction Office Tower, Singapur 188024

Tel.: + 65 6898 1800

Internetová stránka: www.enterprisesg.gov.sg

Kancelária ESG vo Frankfurte

Singapurské centrum, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko

Tel.: + 49 699207350

Kancelária ESG v Londýne

Singapurské centrum, First Floor, Southwest House, 11a Regent Street, London SW1Y 4LR, Spojené kráľovstvo

Tel.: + 44 2074842730

Delegácia Európskej únie v Singapure

250 North Bridge Road, #38 – 03 Raffles City Tower, Singapur 179101

Tel.: + 65 6336 7919

Internetová stránka: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

Ďalšie odkazy:

Viac informácií o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom a dohode o ochrane investícií nájdete na webovom sídle GR pre obchod. Prehľad nájdete aj v informačných prehľadoch.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) poskytuje aj podrobné informácie o vzťahoch medzi EÚ a Singapurom.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy