Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom

Dohodou sa odstraňujú clá a byrokracia, ktorým čelia európske firmy pri vývoze do Singapuru. Takisto sa ním odstraňujú ďalšie prekážky obchodu a zlepšuje sa obchod s kľúčovými tovarmi, ako je elektronika, potravinové výrobky a lieky. Dohodou sa takisto otvára singapurský trh pre vývoz služieb z EÚ, napríklad v doprave a telekomunikáciách.

Dohoda v skratke

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (EUSFTA) nadobudla platnosť 21. novembra 2019. Pozri úplné znenie dohody a jej prílohy.

EÚ a Singapur podpísali aj dohodu o ochrane investícií (EUSIPA). Nadobudne platnosť po ratifikácii všetkými členskými štátmi EÚ v súlade s ich vlastnými vnútroštátnymi postupmi.

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Dohoda EUSFTA prináša značné výhody pre podniky vrátane

 • lepší prístup na trh pre podniky EÚ v Singapure a naopak
 • menej zaťažujúce technické pravidlá
 • odstránenie duplicitného testovania určitých výrobkov
 • colné režimy a pravidlá pôvodu, ktoré uľahčujú obchod
 • ochrana práv duševného vlastníctva vrátane zemepisných označení – osobitné regionálne potravinové výrobky a nápoje, ako napríklad šunka Parma a írska whisky
 • nové príležitosti v oblasti environmentálnych služieb a zelené verejné obstarávanie
 • odstránenie prekážok obchodu a investícií do ekologických technológií

Ako bude obchodná dohoda prínosom pre poľnohospodárske komunity EÚ?

Pred uzatvorením obchodnej dohody Singapur podliehal nulovým clám na dovoz všetkých agropotravinárskych výrobkov okrem piva. Nadobudnutím platnosti dohody Singapur odstránil aj všetky svoje zostávajúce clá na pivo, stout a samsu.

Dohodou sa uznávajú a chránia zemepisné označenia vín, liehovín, poľnohospodárskych výrobkov a potravín s pôvodom na území EÚ alebo Singapuru.

Opatrenia stanovené v rámci sanitárnej a fytosanitárnej časti dohody sú zamerané aj na ochranu života a zdravia ľudí, zvierat a rastlín. Takéto opatrenia sa týkajú uznania oblastí s nízkym/bez výskytu škodcov alebo chorôb a zabezpečujú transparentnosť a výmenu informácií a predchádzanie obchodným prekážkam.

 

Singapur má veľmi malú poľnohospodársku pôdu, takže uspokojuje svoje potravinové potreby s dovozom.

Jeho poľnohospodárska výroba je malá a obmedzuje sa na

 • kvety
 • určité plody (najmä duriany a barambutany)
 • vajcia
 • zelenina
 • hydina
 • bravčové mäso

V roku 2019 EÚ-27 vyviezla do Singapuru 1,9 miliardy EUR agropotravinových výrobkov, čo je viac ako dvojnásobok pred 10 rokmi. Singapur je dnes 5. najväčším vývozným agropotravinárskym trhom EÚ v Ázii a jeho 18. mieste na svete.

Aký veľký je singapurský trh? Koľko obchodu EÚ so Singapurom uskutočňuje?

Singapur má 5,6 milióna obyvateľov a je kľúčovým obchodným, dopravným a finančným uzlom v Ázii. Keďže krajina má rozsiahlu sieť obchodných dohôd s viac ako 30 partnermi, každoročne obchoduje so zvyškom sveta viac ako 550 miliárd EUR.

Pokiaľ ide o EÚ, Singapur je 14. najväčším partnerom v oblasti obchodu s tovarom na svete a prvým partnerom v juhovýchodnej Ázii (SEA). Singapur je silne orientovanou ekonomikou na poskytovanie služieb aj piatym najväčším partnerom EÚ v oblasti obchodu so službami na svete.

S viac ako 10 000 európskymi spoločnosťami, ktoré zriadili svoje kancelárie/regionálne centrá v Singapure, sa krajina stalašiestym globálnym cieľom EÚ pre priame odchádzajúce investície a predstavuje dve tretiny priamych investícií EÚ do SEA.

Sadzby

Na vývoz do Singapuru

Pred uzatvorením dohody už takmer všetok tovar s pôvodom v EÚ mohol vstúpiť do Singapuru bez cla. Od nadobudnutia platnosti tejto dohody je Singapur povinný uplatňovať bezcolný prístup na všetok tovar s pôvodom v EÚ vrátane tovaru, ktorý predtým podliehal clám (ako pivo a stopka).

Na dovoz do EÚ

K 21. novembru 2019 vstúpilo približne 84 % dovozu zo Singapuru do EÚ bez cla.

Príklady sektorov, ktoré majú prospech z okamžitého odstránenia ciel, zahŕňajú:

 • elektronika
 • farmaceutické výrobky
 • väčšina petrochemických výrobkov (určité sadzby na petrochemické výrobky sa postupne zrušia až po 3 rokoch)
 • spracované poľnohospodárske výrobky (s výnimkou chemicky čistej fruktózy a kukurice cukrovej)

Takmer všetky zostávajúce clá, ktoré sa vzťahujú na singapurský tovar vstupujúci do EÚ, sa do novembra 2024 postupne zrušia.

EÚ bude aj po skončení obdobia postupného ukončovania uplatňovať clá na niekoľko výrobkov vrátane niektorých rybích výrobkov (Tilapia, Skipjack) a spracovaného poľnohospodárstva, ako aj chemicky čistej fruktózy a kukurice cukrovej.

Odstránenie ciel

V obchodnej dohode sú podrobne opísané kategórie postupného znižovania cla počas 5 rokov v prílohe 2-A k dohode.

 

Harmonogram odstránenia ciel pre váš konkrétny výrobok nájdete v Moje Trade Assistant (Moje Trade Assistant).

Pravidlá pôvodu

V tomto oddiele sa zavádzajú hlavné pravidlá pôvodu a postupy týkajúce sa pôvodu v obchodnej dohode.

Pôvod je „hospodárska štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste novinkou k téme, môžete nájsť úvod k hlavným pojmom v časti o tovare.

Pravidlá pôvodu

Na to, aby sa na váš výrobok vzťahovala preferenčná sadzba, musí spĺňať určité pravidlá, ktoré preukazujú jeho pôvod.

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v protokole 1 k dohode EUSFTA.

Má môj výrobok pôvod v EÚ alebo Singapure?

Aby sa na váš výrobok vzťahovala nižšia alebo nulová preferenčná sadzba podľa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom, váš výrobok musí mať pôvod v EÚ alebo Singapure. Výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v EÚ alebo Singapure, ak:

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v tejto kapitole (napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie, pravidlo o nepomenovaní). Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky (napríklad tolerancia a kumulácia).

 

Príklady hlavných druhov osobitných pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nesmie presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces má za následok zmenu nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (kapitola 48 harmonizovaného systému) z nepôvodnej buničiny (kapitola 47 harmonizovaného systému).
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom odevnom a chemickom odvetví.

 

Uplatniteľné pravidlá týkajúce sa výrobkov nájdete v My Trade Assistant (Moje Trade Assistant).

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať osobitné pravidlá pre výrobky

Predpokladá sa dodatočná flexibilita, ktorá vám pomôže dosiahnuť súlad s pravidlami špecifickými pre výrobky, ako sú tolerancie alebo kumulácia.

Tolerancia

Pravidlo tolerancie v dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom umožňuje výrobcovi použiť materiály bez pôvodu, ktoré sú podľa osobitného pravidla zvyčajne zakázané, pokiaľ ich čistá hmotnosť alebo hodnota nepresahuje

 • 10 % hmotnosti výrobku pre poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky patriace do kapitol 2 a 4 až 24 harmonizovaného systému, iné ako spracované produkty rybného hospodárstva kapitoly 16
 • 10 % ceny výrobku zo závodu pre priemyselné výrobky iné ako textílie a odevy

Osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámke 6 a poznámke 7 prílohy A Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe B

Táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty materiálov bez pôvodu uvedených v pravidlách pre jednotlivé výrobky.

Kumulácia

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom stanovuje tri spôsoby kumulácie pôvodu. Vezmite však na vedomie, že v súčasnosti sa uplatňuje len prvá (dvojstranná kumulácia).

 • dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom v Singapure sa môžu považovať za materiály s pôvodom v EÚ, ak sa používajú na výrobu výrobku v EÚ (a naopak)
 • Kumulácia s krajinou ASEAN-u, ktorá má preferenčnú dohodu s EÚ, ktorá umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v týchto krajinách považovali za materiály s pôvodom v Singapure alebo v EÚ, ak sa používajú pri výrobe výrobku.
  Upozorňujeme, že materiály uvedené v prílohe C k Protokolu o pravidlách pôvodu sú z tejto kumulácie vylúčené. V súčasnosti sa táto kumulácia neuplatňuje.
 • Kumulácia s krajinou ASEAN-u, ktorá nemá žiadnu preferenčnú dohodu s EÚ, ktorá umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v týchto krajinách považovali za materiály s pôvodom v EÚ alebo Singapure, keď sa používajú pri výrobe výrobkov uvedených v prílohe D k Protokolu o pravidlách pôvodu, sa v
  súčasnosti neuplatňuje.

Iné požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v Protokole o pravidlách pôvodu, ako je pravidlo nezmenenia.

Preprava cez tretiu krajinu:Pravidlo nezmenenia

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Singapuru (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, ako napríklad

 • pridávanie alebo pripevnenie značiek, štítkov, pečatí alebo akejkoľvek dokumentácie na zabezpečenie súladu s osobitnými domácimi požiadavkami dovážajúcej krajiny
 • konzervovanie výrobkov v dobrom stave
 • skladovanie
 • rozdelenie zásielok

V prípade pochybností môžu colné orgány požiadať deklaranta o poskytnutie dôkazu o súlade. Dôkaz o súlade sa môže poskytnúť akýmkoľvek spôsobom vrátane

 • zmluvné prepravné doklady, ako sú nákladné listy
 • faktické alebo konkrétne dôkazy založené na označení alebo číslovaní balení
 • akékoľvek dôkazy týkajúce sa samotného tovaru

Vrátenie cla

Vrátenie ciel, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčnej colnej sadzby, nie je podľa tejto obchodnej dohody povolené.

Postupy stanovenia pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy týkajúce sa pôvodu. Postupy sú stanovené v oddiele B protokolu o pravidlách pôvodu dohody. Objasňujú napríklad, ako:

 • deklarovať pôvod výrobku
 • nárokovať preferencie
 • colné orgány môžu overiť pôvod výrobku

Ako si uplatniť nárok na zvýhodnenú tarifu?

Na to, aby dovozcovia mohli využívať zvýhodnenú tarifu, musia predložiť dôkaz o pôvode.

Na základe tejto dohody môžu dovozcovia žiadať o preferenčnú tarifu na základe vyhlásenia o pôvode, ktoré poskytol vývozca.

Vyhlásenie o pôvode

Vlastné vyhlásenie vývozcu

Vývozcovia môžu deklarovať, že ich výrobok pochádza z EÚ alebo Singapuru predložením vyhlásenia o pôvode

 • v EÚ je to možné
  • schválený vývozca
  • ktorýkoľvek vývozca za predpokladu, že celková hodnota zásielky nepresahuje 6000 EUR.
 • v Singapure ju môže urobiť vývozca, ktorý
  • je zaregistrovaná na singapurských orgánoch
  • dostal jedinečné číslo subjektu

 

Schváleným vývozcom

Colné orgány vyvážajúcej krajiny môžu oprávniť každého vývozcu, ktorý vyváža výrobky v rámci obchodnej dohody, aby vyhotovil vyhlásenia o pôvode na výrobky bez ohľadu na ich hodnotu. Vývozca musí colným orgánom poskytnúť dostatočné záruky, že štatút pôvodu výrobkov a splnenie všetkých ostatných požiadaviek dohody (protokolu) možno overiť. Colné orgány môžu odňať štatút schváleného vývozcu v prípade akéhokoľvek zneužitia.

Čo by malo vyhlásenie o pôvode obsahovať?

Na vyhotovenie vyhlásenia o pôvode by ste mali na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade napísať vyhlásenie, odtlačok pečiatky alebo vytlačiť tento text:

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento dokument (colné alebo príslušné vládne povolenie č....), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“

Znenie vyhlásenia o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ a nachádza sa v prílohe E k Protokolu o pravidlách pôvodu.

Svoje fakturačné vyhlásenie musíte podpísať osobne. Ak ste schváleným vývozcom, ste oslobodení od tejto požiadavky za predpokladu, že ste vašim colným orgánom poskytli písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.

Predloženie a platnosť

Vyhlásenie o pôvode sa môže výnimočne vyhotoviť po vývoze („dodatočné vyhlásenie“) pod podmienkou, že sa predloží v dovážajúcej krajine najneskôr dva roky v prípade EÚ a jeden rok v prípade Singapuru po vstupe tovaru na toto územie.

Mali by ste uchovávať a byť pripravení predložiť podporné doklady preukazujúce, že váš výrobok je pôvodný (napríklad vyhlásenia dodávateľa) a spĺňa ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu, ak o to požiadajú colné orgány.

Vyhlásenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov odo dňa vydania vývozcom.

Overenie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či dovážaný výrobok skutočne pochádza alebo spĺňa iné požiadavky na pôvod. Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom je založená na týchto zásadách:

 • overenie požadujú orgány dovážajúcej krajiny a vykonávajú ho orgány vyvážajúcej krajiny.
 • overovanie je založené na administratívnej spolupráci medzi colnými orgánmi dovážajúcich a vyvážajúcich krajín.
 • kontroly pôvodu výrobkov vykonávajú miestne colné orgány. Návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené
 • orgány vyvážajúcej zmluvnej strany prijmú konečné rozhodnutie o pôvode a informujú orgány dovážajúcej zmluvnej strany o výsledkoch.

Požiadavky na výrobky

Technické pravidlá a požiadavky

Obchodná dohoda zavádza kompatibilnejšie technické požiadavky a testovanie výrobkov a znižuje technické prekážky, ktoré by vám inak mohli sťažiť predaj vašich výrobkov v Singapure. Napríklad

 • Schválený hospodársky subjekt
 • zjednodušujú sa pravidlá týkajúce sa označovania a etiketovania
 • znižuje sa duplicita nákladných a časovo náročných postupov testovania výrobkov – napríklad Singapur uznáva súčasné normy EÚ a skúšky na automobiloch a automobilových súčiastkach
 • zavádza sa systém certifikácie prevádzkarní EÚ na produkciu mäsa, ktoré chcú vyvážať do Singapuru
Ako bude obchodná dohoda chrániť európske normy vrátane noriem bezpečnosti potravín?

Obchodná dohoda v žiadnom prípade neovplyvní, nezmení, neznižuje ani neznižuje normy EÚ v žiadnej oblasti.

To znamená, že singapurské výrobky a služby sa môžu predávať v EÚ len za rovnakých podmienok ako výrobky a služby EÚ. Musia spĺňať všetky pravidlá a predpisy EÚ, ako napríklad

 • technické pravidlá a normy
 • požiadavky na bezpečnosť spotrebiteľov
 • environmentálne požiadavky
 • pravidlá týkajúce sa zdravia zvierat a rastlín a hygieny
 • nariadenia o bezpečnosti potravín
Elektronika

Normy, technické predpisy a postupy posudzovania zhody sú založené na príslušných medzinárodných normách.

Cieľom dohody je zabrániť duplicitným a zaťažujúcim postupom testovania zhody pre bezpečnosť výrobkov a elektromagnetickú kompatibilitu

 • elektrické a elektronické zariadenia
 • elektrické spotrebiče v domácnosti
 • spotrebná elektronika

Singapur akceptuje vyhlásenie dodávateľa o zhode pre výrobky, ktoré sa považujú za výrobky s nízkym rizikom pre bezpečnosť spotrebiteľov, zdravie alebo životné prostredie.

Motorové vozidlá a časti vozidla

Na základe dohody je možné predávať nové motorové vozidlá a automobilové súčiastky z EÚ v Singapure bez akéhokoľvek ďalšieho skúšania alebo certifikácie za predpokladu, že sú certifikované v súlade s medzinárodnými normami prijatými v EÚ, najmä s predpismi Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN).

EÚ a Singapur sa tiež dohodli, že

 • zdržať sa zavádzania nových regulačných opatrení, ktoré sa líšia od medzinárodných noriem
 • umožniť predaj výrobkov obsahujúcich nové technológie, pokiaľ sa nepreukáže, že takéto technológie predstavujú významné riziko pre ľudské zdravie, bezpečnosť alebo životné prostredie.
Farmaceutické výrobky a zdravotnícke pomôcky

EÚ a Singapur sa dohodli, že

 • používať medzinárodné normy, postupy a usmernenia pre farmaceutické výrobky a zdravotnícke pomôcky
 • zabezpečiť, aby boli kótovanie, stanovovanie cien a úhrada liekov spravodlivé, primerané a nediskriminačné

EÚ uzná singapurské normy „správnej výrobnej praxe“ (GMP) pri výrobe účinných farmaceutických látok (API) za rovnocenné s jeho vlastnými normami, čo uľahčí vývoz singapurských API do EÚ.

Zdravotné a bezpečnostné požiadavky – SPS

Pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, zdravie zvierat a rastlín, EÚ aj Singapur majú zavedené prísne právne predpisy a postupy. Cieľom dohody je uľahčiť vývoz produktov živočíšneho pôvodu. EÚ a Singapur sa napríklad dohodli, že si navzájom vyhodnotia kontrolné a certifikačné systémy pre prevádzkarne na výrobu mäsa namiesto toho, aby vyžadovali kontrolu každého jednotlivého bitúnku alebo potravinárskeho závodu pred vývozom druhou stranou.

 

Osobitné pravidlá a požiadavky týkajúce sa vášho výrobku nájdete v My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážka medzinárodného obchodu, a preto môžu byť pre vás ako vývozcu veľkou záťažou.

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje váš podnik alebo vám bráni vo vývoze, môžete nám povedať,
 • nahláste, čo zastavuje váš vývoz do Singapuru prostredníctvom online formulára, a EÚ zanalyzuje vašu situáciu a prijme vhodné opatrenia

Kontaktujte nás

Doklady a postupy colného konania

Dohoda zabezpečuje efektívnejšie colné postupy na uľahčenie obchodu a zníženie nákladov pre podniky.

S cieľom posilniť bezpečnosť dodávateľského reťazca sa v ňom predpokladá, že EÚ a Singapur vstúpia do vzájomného uznávania programov obchodného partnerstva, ako je napríklad program EÚ „Schválené hospodárske subjekty“.

Dokumenty

V usmerneniach pre jednotlivé kroky sa opisujú rôzne typy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z nižšie uvedených prvkov.

 • Obchodná faktúra (pozri osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v My Trade Assistant)
 • baliaci list
 • Dovozné licencie na určitý tovar
 • Osvedčenia preukazujúce, že váš výrobok je v súlade s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, označovanie a balenie
 • Dôkaz o pôvode vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty môžete požiadať o záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo záväzné informácie o pôvode tovaru vopred.

 

Podrobné informácie o dokladoch, ktoré musíte predložiť na colné vybavenie vášho výrobku, nájdete na adrese My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Postupy

Opis spôsobu, ako preukázať pôvod vašich výrobkov na uplatnenie preferenčnej sadzby, a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi, nájdete v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o colnom postupe pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchodná dohoda obsahuje aj moderné pravidlá na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva.

Zemepisné označenia

Singapur posilnil svoj existujúci režim zemepisných označení vytvorením systému registrácie zemepisných označení v Singapure na ochranu výrobkov, ktoré majú osobitné vlastnosti alebo majú určitú povesť alebo iné vlastnosti z dôvodu ich zemepisného pôvodu. Výrobcovia z EÚ môžu požiadať o registráciu svojich zemepisných označení v Singapure. Výrobcovia z krajín mimo EÚ môžu takisto požiadať o registráciu zemepisných označení v Singapure, ak výrobky patria do predpísaných kategórií. 139 Zemepisných označení EÚ pre vína, liehoviny a určité poľnohospodárske výrobky požíva rovnakú úroveň ochrany ako v EÚ. Touto posilnenou ochranou sa posilní uznávanie autentických kvalitných potravinových výrobkov, vín a liehovín EÚ v Singapure zo strany spotrebiteľov, ako napríklad

 • Vína Bordeaux
 • Parmská šunka
 • Šampanské
 • Bavorské pivo

Patenty

Podľa dohody sa Singapur zaviazal poskytnúť predĺženie trvania patentovej ochrany s cieľom kompenzovať skrátenie patentovej životnosti vyplývajúce z prevádzkového administratívneho marketingového procesu.

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom

V obchodnej dohode sa stanovuje 70 rokov ochrany autorských práv. Stanovuje jednotnú primeranú odmenu pre výrobcov zvukových záznamov vysielaných alebo prenášaných na verejnosti. Toto sa vykoná najneskôr v novembri 2021. Dohodou sa zosúladia singapurské právne predpisy o autorských právach s krajinami, ktoré umožňujú výrobcom zvukových záznamov vyberať poplatky za vysielanie a verejné predvedenie.

Ochranné známky

EÚ a Singapur budú chrániť všeobecne známe ochranné známky na základe spoločného odporúčania Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Ochrana údajov zo skúšok

V dohode sa takisto predpokladá, že údaje z testov predložené na účely získania administratívneho povolenia na uvedenie farmaceutických a agrochemických výrobkov na trh budú chránené na obdobie 5 rokov, ktoré sa môže predĺžiť o ďalších 5 rokov.

Dizajny

V obchodnej dohode sa predpokladá, že Singapur zvýši podmienky ochrany zapísaných dizajnov na 10 rokov.

Presadzovanie

Dohoda obsahuje podrobné ustanovenia o občianskoprávnych exekučných opatreniach. Pokiaľ ide o presadzovanie práva na hraniciach, držitelia práv budú môcť požiadať, aby singapurské colné orgány zhabali falšovaný tovar s ochrannou známkou a pirátsky tovar chránený autorským právom.

Do novembra 2022 budú môcť držitelia práv požiadať, aby singapurské colné orgány zabavili aj falšovaný tovar so zemepisným označením a pirátsky dizajnový tovar, keď sa má doviezť alebo vyviezť.

Singapur a EÚ sa tiež zaviazali k postupom, ktoré umožnia orgánom pozastaviť prepustenie falšovaného tovaru s ochrannou známkou, pirátskeho tovaru chráneného autorským právom a falšovaného tovaru so zemepisným označením z vlastnej iniciatívy. Pokiaľ ide o falšovaný tovar so zemepisným označením, Singapur splní tento záväzok do novembra 2022.

Poradenské centrum pre práva duševného vlastníctva v juhovýchodnej Ázii ponúka asistenčnú službu na priamu podporu duševného vlastníctva pre MSP.

Služby

Obchodná dohoda sa vzťahuje na širokú škálu služieb a poskytuje poskytovateľom služieb dodatočný prístup na trh.

Konkrétne sa EÚ a Singapur dohodli na znížení alebo odstránení určitých obmedzení týkajúcich sa

 • počet poskytovateľov služieb
 • hodnota transakcií so službami alebo aktív
 • počet operácií v oblasti služieb alebo množstvo výstupov služieb
 • počet osôb, ktoré môžu byť zamestnané
 • konkrétny typ právnickej osoby povolený
 • limity pre zahraničné podiely/vlastné imanie

Vzťahuje sa to na širokú škálu odvetví vrátane

 • telekomunikačné služby
 • finančné služby
 • počítačové a súvisiace služby
 • dopravné služby
 • environmentálne služby
 • niektoré služby pre podniky (napríklad architektonické a inžinierske služby)
 • poštové služby

EÚ a Singapur sa tiež dohodli, že zabezpečia, aby sa rovnaké pravidlá a predpisy vzťahovali na domácich a zahraničných poskytovateľov služieb v určitých odvetviach s cieľom vytvoriť predvídateľnosť a rovnaké podmienky pre všetkých. Týka sa to napríklad:

 • poštové služby – zabezpečiť, aby sa dominantní účastníci trhu nezapájali do praktík narúšajúcich hospodársku súťaž
 • telekomunikačné služby – hlavní poskytovatelia, ako napríklad vlastníci sietí, musia poskytnúť iným operátorom prístup k špecifickým prvkom siete na neviazanom základe za primeraných a transparentných podmienok
 • medzinárodná námorná doprava – vymedziť príslušné záväzky a zabezpečiť jasnosť, pokiaľ ide o to, čo presne sa zaviazalo
 • počítačové služby – zachytávanie všetkých budúcich počítačových služieb na základe ich funkcií
 • domáca regulácia – komplexné ustanovenia o licenčných postupoch a odborných kvalifikáciách, ktorými sa zabezpečí, že keď investor požiada o licenciu na poskytovanie služieb alebo služieb, zaobchádza sa s nimi spravodlivo a sú chránené pred svojvoľnými obmedzeniami, pričom je zaručené ich právo odvolať sa

 

Služby sú nosným pilierom hospodárstiev EÚ a Singapuru. Singapur je hlavným centrom v juhovýchodnej Ázii pre poskytovateľov služieb z EÚ a predstavuje viac ako polovicu celkového obchodu s komerčnými službami medzi EÚ a ASEAN-om.

  Singapur
Odborné služby
 • architektonické služby
 • účtovníctvo
 • inžinierske a integrované inžinierske služby
 • služby urbanistického plánovania a krajinnej architektúry
 • služby poradenstva pre oblasť riadenia
 • medzinárodné obchodné rozhodcovské služby
 • právne služby
 • účtovníctvo
 • zdaňovanie
 • architektonické služby
 • integrované inžinierske
 • lekárske a stomatologické služby
 • veterinárne služby
Počítačové a súvisiace služby Všetky súvisiace služby v tejto oblasti Všetky súvisiace služby v tejto oblasti
Výskum a vývoj
 • prírodné vedy a interdisciplinárne vedy okrem služieb výskumu aampingu financovaných z verejných zdrojov
 • spoločenské a humanitné vedy
 • prírodné vedy
 • spoločenské vedy okrem právneho výskumu
Obchodné služby
 • reklama
 • prieskum trhu
 • služby poradenstva pre oblasť riadenia
 • poradenstvo a konzultácie týkajúce sa výroby
 • tlač a vydavateľstvo
 • kongresové služby
 • preklad
 • projektové služby
 • reklama
 • prieskum trhu
 • služby poradenstva pre oblasť riadenia
 • služby technického testovania a analýzy automobilov
 • služby súvisiace s výrobou
 • bezpečnostná konzultácia
 • monitorovanie poplachu
 • fotografické služby
 • správa kongresov a výstav
 • prekladateľské služby
Poštové služby Všetky súvisiace služby v tejto oblasti Základné a expresné listové služby
Telekomunikačné služby Služby pozostávajúce z prenosu a príjmu signálov elektromagnetickými prostriedkami, okrem vysielania

Služby (okrem vysielania), ako napríklad

 • služby založené na zariadeniach a službách
 • mobilné služby a sieťové služby s pridanou hodnotou
Environmentálne služby
 • A. Služby týkajúce sa odpadových vôd
 • nakladanie s tuhým/nebezpečným odpadom okrem cezhraničnej prepravy nebezpečného odpadu
 • ochrana okolitého ovzdušia a úpravy klímy a čistenie pôdy a vôd
 • znižovanie hladiny hluku a vibrácií
 • ochrana biodiverzity a krajiny
 • zber a likvidácia odpadu okrem služieb spojených so skládkovaním
 • nakladanie s nebezpečným odpadom
 • hygienické a podobné služby
 • služby čistenia výfukových plynov
 • služby znižovania hluku
 • služby spojené s ochranou prírody a krajiny
Cestovný ruch a služby spojené s cestovaním Služby cestovných kancelárií a zájazdov
 • hotelové a iné ubytovacie služby
 • služby spojené s podávaním jedál a nápojov okrem stravovacích služieb v stravovacích zariadeniach prevádzkovaných vládou
 • služby cestovných kancelárií a turistických sprievodcov
Doprava

Námorná doprava – služby súvisiace s

 • medzinárodná osobná a nákladná doprava
 • skladovanie a uskladňovanie
 • kontajnerová stanica a sklad
 • špeditérske a podporné služby pre námornú dopravu


Cestná a železničná doprava – podporné služby ako

 • agentúra pre nákladnú dopravu
 • manipulácia s nákladom
 • skladovanie

Námorná doprava – služby súvisiace s

 • medzinárodná osobná a nákladná doprava
 • služby námorných agentúr
 • medzinárodné vlečné siete
 • sprostredkovanie prepravy
 • zasielanie
 • prenájom plavidiel s posádkou

Cestná doprava – podporné služby ako

 • prenájom
 • určité podporné služby, ako je údržba a oprava častí motorových vozidiel
Výroba
 • potraviny a nápoje
 • odev
 • obuv
 • stroje
 • papierové výrobky
 • výpočtové a elektrické stroje a zariadenia
 • potraviny a nápoje
 • odev
 • papierové výrobky
 • chemikálie
 • určité strojové zariadenia
 • výpočtové a telekomunikačné zariadenia

Elektronický obchod

Singapur a EÚ uznávajú význam voľného toku informácií a dohodli sa, že neuložia clá na elektronické prenosy.

Obe strany sa tiež zhodli na tom, že

 • elektronický obchod by nemal poškodzovať práva duševného vlastníctva
 • rozvoj elektronického obchodu musí byť v súlade s medzinárodnými normami ochrany údajov

Verejné obstarávanie

Singapur a EÚ sú členmi Dohody WTO o vládnom obstarávaní (GPA).

Už pred uzatvorením obchodnej dohody mali otvorené a moderné systémy verejného obstarávania a pri verejnom obstarávaní uplatňovali vysoké štandardy transparentnosti a spravodlivosti v konaní a v mnohých prípadoch podniky z EÚ už boli schopné súťažiť o verejné zákazky v Singapure presahujúce určitú prahovú hodnotu.

Obchodná dohoda však ponúka spoločnostiam z EÚ ešte viac príležitostí súťažiť o verejné zákazky v Singapure.

Singapur

 • súhlasil s dodatočnými pravidlami verejného obstarávania
 • súhlasilo s nižšími prahovými hodnotami pre otvorené výberové konania pre subjekty, ako je Rada pre verejnoprospešné služby a Úrad pre trh s energiou
 • rozšíriť typy zmlúv o službách vo verejnom záujme, na ktoré sa vzťahujú záväzky týkajúce sa transparentnosti a nediskriminácie – je to dôležité, pretože prístup k informáciám je jednou z najväčších prekážok, s ktorými sa stretávajú menšie spoločnosti v EÚ pri prístupe na zahraničné trhy.

EÚ má

 • doplnenie do zoznamu subjektov otvorených na predkladanie ponúk na verejné zákazky, dodatočných ministerstiev, agentúr a iných orgánov na ústrednej úrovni v porovnaní s tými, ktoré sú uvedené v jej zozname Dohody WTO o vládnom obstarávaní, ako aj subjektov pôsobiacich v určitých odvetviach verejnoprospešných služieb
 • zahŕňali viac druhov zmlúv o službách vo verejnom záujme, na ktoré sa vzťahuje otvorená verejná súťaž, v porovnaní s tým, čo sa dohodlo v rámci WTO, ako napríklad
  • železničné služby
  • počítačové služby
  • telekomunikačné služby
  • územné architektonické služby

Obchod a trvalo udržateľný rozvoj

V obchodnej dohode sa stanovujú záväzné záväzky s cieľom zabezpečiť, aby vnútroštátne úrovne ochrany životného prostredia a práce boli v súlade so základnými medzinárodnými normami a dohodami.

Zakazujú sa ním postupy „prestajovania nadol“, pri ktorých dochádza k zníženiu pracovnoprávnych a environmentálnych právnych predpisov s cieľom prilákať obchod alebo investície, pričom sa uznávajú práva EÚ a Singapuru na stanovenie vlastnej úrovne ochrany životného prostredia a práce.

Cieľom obchodnej dohody je zvýšiť príspevok obchodu a investícií k trvalo udržateľnému rozvoju vrátane

 • sociálna zodpovednosť podnikov
 • iniciatívy v oblasti environmentálneho označovania
 • spravodlivý a etický obchod
 • ochrana a udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi, a to aj prostredníctvom udržateľného obhospodarovania lesov a ochrany a riadenia populácií rýb

Pracovné normy

Dohoda o voľnom obchode zahŕňa záväzky vykonávať dohovory Medzinárodnej organizácie práce (MOP), ktoré zmluvné strany ratifikovali, ale aj záväzky prijať potrebné kroky na ratifikáciu dohovorov MOP o základných právach, ktoré ešte nepodpísali, ako napríklad

 • ministerské vyhlásenie Hospodárskej a sociálnej rady OSN o plnej a produktívnej zamestnanosti a dôstojnej práci pre všetkých z roku 2006
 • deklaráciu MOP o základných zásadách a právach pri práci,
 • základné dohovory MOP

Životné prostredie a zmena klímy

Dohoda obsahuje záväzky EÚ a Singapuru týkajúce sa účinného vykonávania mnohostranných environmentálnych dohôd, ktorých zmluvnými stranami sú EÚ a/alebo Singapur, ako napríklad

 • dohovor OSN o biologickej diverzite
 • dohovor OSN o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi (CITES)
 • rámcový dohovor OSN o klimatickej zmene (UNFCCC)

Osobitné ustanovenia o zmene klímy ďalej zdôrazňujú úsilie EÚ a Singapuru v boji proti zmene klímy.

V dohode o voľnom obchode sa takisto predpokladá spolupráca medzi zmluvnými stranami, a to aj v oblasti environmentálneho označovania a zeleného verejného obstarávania, odstránenia prekážok obchodu s tovarom a službami šetrnými ku klíme, ako je napríklad tovar z obnoviteľných zdrojov energie z udržateľných zdrojov; postupné znižovanie dotácií na fosílne palivá a podpora postupov sociálnej zodpovednosti podnikov.

Investície

Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (EUSIPA) nadobudne platnosť po ratifikácii všetkými členskými štátmi EÚ v súlade s ich vlastnými vnútroštátnymi postupmi.

Keď nadobudne účinnosť, ďalej zlepší investičné prostredie a investorom ponúkne väčšiu istotu.

Dohodou sa zabezpečí, aby sa s európskymi a singapurskými investormi zaobchádzalo rovnako a spravodlivo a aby sa s nimi nezaobchádzalo diskriminačne, ako napríklad

 • nútené vyvlastnenie alebo vyvlastnenie bez riadnej náhrady
 • diskriminácia
 • zrušenie obchodných licencií
 • zneužívanie zo strany hostiteľského štátu, ako napríklad nedostatok riadneho procesu alebo neschopnosť uskutočňovať medzinárodné prevody kapitálu

Dohoda o ochrane investícií ponúkne investorom možnosť moderného a reformovaného mechanizmu riešenia investičných sporov – systému investičných súdov.

Základnými kameňmi nového systému investičných súdov sú:

 • stály investičný súd prvého stupňa
 • odvolací tribunál pre odvolania

Systém bude založený na zásadách transparentnosti konaní a ustanoveniach proti zneužívaniu systému. Napríklad dohoda o ochrane investícií obsahuje pravidlá na zabránenie podvodným alebo manipulačným nárokom, ako je reštrukturalizácia podniku na účely uplatnenia nároku.

Systém investičných súdov zabezpečí, aby sa dohoda o ochrane investícií vykladala právne správnym a predvídateľným spôsobom.

Užitočné odkazy a kontakty

Ministerstvo obchodu a priemyslu

100 High Street, #09 – 01, Štátna pokladnica, Singapur 179434

Telefón: + 65 6225 9911

Internet: www.mti.gov.sg

Podnik Singapur (ESG)

230 Victoria Street, úroveň 10 Bugis Junction Office Tower, Singapur 188024

Telefón: + 65 6898 1800

Internet: www.enterprisesg.gov.sg

Frankfurtský úrad ESG

Singapurské centrum, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko

Telefón: + 49 699207350

Londýnsky úrad ESG

Singapore Centre, First floor, Southwest House, 11a Regent Street, Londýn SW1Y 4LR, Spojené kráľovstvo

Telefón: + 44 2074842730

Delegácia Európskej únie v Singapure

250 North Bridge Road, #38 – 03 Raffles City Tower, Singapur 179101

Telefón: + 65 6336 7919

Internet: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

Ďalšie odkazy:

Viac informácií o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom a dohode o ochrane investícií nájdete na webovom sídle GR pre obchod. Prehľad nájdete aj tu.

Na tomto odkaze môžete vyhľadávať aj ďalšie informácie o obchodných vzťahoch medzi EÚ a Singapurom.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) takisto poskytuje podrobné informácie o vzťahoch medzi EÚ a Singapurom.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy