Komplexná a hospodárska obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou

CETA je obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou. Znižuje clá a uľahčuje vývoz tovaru a služieb, z čoho majú prospech ľudia a podniky v EÚ aj Kanade.

Dohoda CETA predbežne nadobudla platnosť 21. septembra 2017, čo znamená, že väčšina dohody sa teraz uplatňuje. Národné parlamenty v krajinách EÚ – a v niektorých prípadoch aj regionálne – potom budú musieť dohodu CETA schváliť, aby mohla nadobudnúť plnú účinnosť.

Dohoda v skratke

Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou (CETA) predbežne nadobudla platnosť 21. septembra 2017.

Oblasti, ktoré ešte nenadobudli účinnosť, sú

 • ochrana investícií a systém investičných súdov (ICS)
 • prístup na trh portfóliových investícií
 • ustanovenia týkajúce sa kamerového systému
 • dve ustanovenia týkajúce sa transparentnosti správnych konaní, preskúmania a odvolania na úrovni členských štátov

Dohoda nadobudne plnú platnosť, keď ju formálne ratifikujú parlamenty všetkých členských štátov.

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Dohoda

 • odstraňuje alebo znižuje obchodné prekážky, clá a náklady súvisiace s vývozom
 • zjednodušuje prácu na papieri, technické predpisy, colné postupy a požiadavky na pravidlá pôvodu, požiadavky na testovanie výrobkov, informácie o obstarávaní, otázky duševného vlastníctva atď.
 • podporuje obchod s potravinami, živočíšnymi a rastlinnými výrobkami a zároveň zachováva vysokú úroveň zdravia a bezpečnosti ľudí, zvierat a rastlín
 • umožňuje vašej spoločnosti uchádzať sa o verejné súťaže na všetkých úrovniach kanadskej vlády
 • vytvára dodatočný prístup na trh v určitých odvetviach, ponúka lepšiu mobilitu pre zamestnancov a uľahčuje vzájomné uznávanie kvalifikácií pre odborníkov
 • chráni širokú škálu zemepisných označení vysokokvalitných európskych potravinových výrobkov na kanadskom trhu
 • podporuje vysokokvalitné investície medzi EÚ a Kanadou

Medzi zahrnuté oblasti patria pravidlá prístupu na trh pre tovar, technické prekážky obchodu, sanitárne a fytosanitárne opatrenia, investície, služby, elektronický obchod, politika hospodárskej súťaže, vládne obstarávanie, duševné vlastníctvo, regulačná spolupráca alebo urovnávanie sporov. Prílohy obsahujú harmonogramy odstraňovania ciel, kvóty, postupy, pravidlá pôvodu, vzájomné uznávanie posudzovania zhody atď.

 

Kapitoly dohody sú stručne vysvetlené tu a súvisiaci text je možné stiahnuť.

Tarify

Kanada a EÚ už 21. septembra 2017 zrušili 98 % svojich colných položiek a dohodli sa na postupnom odstránení takmer všetkých zostávajúcich colných položiek. Do roku 2024 bude zrušených 99 % všetkých colných položiek.

Kanadské výrobky, na ktoré sa vzťahuje prechodné postupné zrušenie ciel, zahŕňajú:

 • v motorových vozidlách
 • plavidlá
 • jačmeň a slad
 • rafinovaný cukor
 • zemiakový škrob,
 • kvetov

Európske výrobky, na ktoré sa vzťahuje prechodné postupné zrušenie ciel, zahŕňajú:

 • v motorových vozidlách
 • niektoré produkty z rýb a morských plodov
 • surový a rafinovaný cukor
 • určité zrná

Postupné odstraňovanie ciel sa riadi harmonogramom odstraňovania ciel. Zníženia sú vyjadrené v kategóriách postupného znižovania v prílohe 2A k dohode.

 • A: nulová colná sadzba k 21. septembru 2017
 • B: clo sa má znížiť na nulu rovnakým znížením počas 3 rokov
 • C: clo sa má znížiť na nulu pri rovnakých zníženiach počas 5 rokov
 • D: clo sa má znížiť na nulu pri rovnakých zníženiach počas 7 rokov
 • E: clo je oslobodené od odstránenia cla
 • S: clo zostáva rovnaké počas 5 rokov, po uplynutí ktorých sa odstránia v troch rovnakých etapách 1. januára roku 8.
 • AV0 + EP: valorické clo sa rovná nule v čase nadobudnutia účinnosti; osobitné clo vyplývajúce zo systému vstupných cien uplatniteľné na tento pôvodný tovar sa zachová.

 

Môj obchodný asistent zobrazuje harmonogram odstránenia ciel pre príslušné colné položky.

Priemyselný tovar

Obe strany sa dohodli na odstránení 100 % colných položiek pre priemyselné výrobky, z toho 99,6 % pri nadobudnutí platnosti v prípade Kanady a 99,4 % po nadobudnutí platnosti v prípade EÚ. Medzi niekoľkými výrobkami, ktoré neboli liberalizované v čase nadobudnutia účinnosti, patrí obmedzený počet automobilových výrobkov, ktoré budú liberalizované na recipročnom základe počas 3, 5 alebo 7 rokov (17 výrobkov v kanadskej tarifnej ponuke a zodpovedajúcich výrobkov v ponuke EÚ). Kanada liberalizuje svoje zostávajúce clá na lode počas siedmich rokov (t. j. do roku 2024).

Poľnohospodárske výrobky

Po nadobudnutí účinnosti Kanada odstránila clá na 90,9 % všetkých svojich poľnohospodárskych colných položiek. Do roku 2023 sa zvýši na 91,7 %.

V prípade citlivých poľnohospodárskych výrobkov sa bude uplatňovať osobitné zaobchádzanie:

Colné kvóty

Obe strany uplatňujú colné kvóty na určité výrobky vrátane kanadského hovädzieho mäsa, bravčového mäsa a kukurice cukrovej, ako aj európskeho syra. Ide o konkrétne objemy tovaru, ktoré budú mať nárok na preferenčné sadzobné zaobchádzanie v danom časovom rámci.

Dovoz z Kanady

Prídel colných kvót sa vypočíta na základe množstiev, ktoré sú v rámci danej colnej kvóty k dispozícii, a požadovaného množstva, ktoré vnútroštátne orgány oznámili Európskej komisii.

Po tom, ako Komisia pridelené kvóty vypočíta a zverejní, musia členské štáty EÚ vydať dovozné alebo vývozné povolenia na množstvá udelené v rámci príslušných colných kvót.

Základné pravidlá súčasného preskúmania sú vymedzené v nariadení Komisie 1301/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií.

Miery prideľovania colných kvót EÚ, pokiaľ ide o vydané dovozné licencie, sa uverejňujú každý mesiac a sú dostupné prostredníctvom Strediska pre monitorovanie trhu s mäsom.

V nasledujúcich nariadeniach sa vymedzuje, ako EÚ spravuje svoje rôzne colné kvóty pre CETA.

Vývoz do Kanady
 • Kanada uplatňuje ročný model prideľovania kvót na mliečne výrobky
 • žiadosť o kvóty sa podáva v prvej polovici novembra a vrátenie a prerozdelenie nevyužitých kvót sa uskutoční 1. augusta.
 • aby ste mohli získať kvótu, musíte mať pobyt v Kanade a pôsobiť v sektore výroby syra.

Viac informácií o prideľovaní colných kvót na mliečne výrobky vyvážané z EÚ do Kanady v rámci dohody CETA možno nájsť v časti „Oznámenia“ na webovom sídle Global Affairs Canada.

V oznámeniach pre dovozcov sa stanovujú kritériá oprávnenosti na získanie pridelenia v rámci každej príslušnej colnej kvóty. V oznámeniach sa takisto uvádzajú informácie o správe colných kvót vo všeobecnosti a o postupe podávania žiadostí. Formuláre žiadostí a súvisiace dodatky sú pripojené ku každému oznámeniu.

Zoznam držiteľov syra podľa dohody CETA z roku 2020

Zoznam držiteľov kvót pre priemyselný syr podľa dohody CETA 2020

2019 – Tabuľka využitia colnej kvóty dohody CETA na syr

Okrem toho poznamenal, že

 • ovocie a zelenina naďalej podliehajú systému vstupných cien EÚ
 • na hydinu a vajcia sa zachovajú clá.

Vína a liehoviny

V čase nadobudnutia platnosti dohody CETA sa zrušili osobitné clá na vína a liehoviny z EÚ vstupujúce do Kanady.

Pokiaľ ide o liehoviny, ako sú gin, vodka a whisky, CETA rieši necolné prekážky, ktoré výrazne obmedzujú schopnosť EÚ preniknúť na kanadský trh, a to najmä prostredníctvom

 • uplatňovanie diferencovaného poplatku podľa nákladov na služby (ukladaný Kanadou na dovážané vína a liehoviny) na základe objemu a nie hodnoty a jeho výpočet transparentnejším spôsobom, čím sa znížia náklady výrobcov z EÚ na predaj ich výrobkov v Kanade
 • zmrazenie počtu kanadských súkromných predajní mimo areálu, ktoré sú otvorené len pre kanadských výrobcov a ktoré sú alternatívou k monopolu provinčných rád pre alkoholické nápoje
 • predchádzanie činnostiam niektorých rád pre alkoholické nápoje mimo provincie, ktoré viedli k nekalej hospodárskej súťaži na území Kanady a v tretích krajinách
 • zrušenie kanadských požiadaviek na miešanie dovážaných voľne ložených liehovín s miestnymi liehovinami pred fľašovaním (táto požiadavka zabránila označovaniu dovážaných voľne ložených liehovín ako zemepisných označení pri plnení do fliaš v Kanade)

Dohoda CETA zahŕňa dohodu medzi EÚ a Kanadou o alkoholických nápojoch z roku 1989 a dohodu medzi EÚ a Kanadou z roku 2004 o vínach a liehovinách, ktoré ponúkajú silné právne záruky pre európskych a kanadských obchodníkov s vínom a liehovinami. Menšie zmeny dohody z roku 2004 sú uvedené v prílohe 30-B k dohode CETA

Rybárstvo

Kanada v čase nadobudnutia účinnosti úplne zrušila všetky clá na produkty rybného hospodárstva.

EÚ po nadobudnutí účinnosti odstránila 95,5 % svojich ciel a dohodla sa na ďalšom odstránení zvyšných 4,5 % ciel do 3, 5 alebo 7 rokov.

Súčasne so zrušením ciel sa rozvinie udržateľné rybárstvo EÚ a Kanady používaním opatrení na monitorovanie, kontrolu a dohľad, ako aj bojom proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu.

 

Vyhľadajte uplatniteľnú colnú sadzbu na váš výrobok v časti Môj obchodný asistent.

Pravidlá o pôvode

 

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu sa nachádzajú v tomto oddiele.

Pôvod je „hospodárska štátna príslušnosť“ obchodovaného tovaru. Ak ste novinkou k téme, nájdite úvod k hlavným pojmom v sekcii o tovare.

Pravidlá o pôvode

Pravidlá pôvodu sú stanovené v Protokole o pravidlách pôvodu a postupoch pôvodu ku Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou (CETA) (Ú. v. EÚ L 11, 14.1.2017, s. 465). Pozrite si aj podrobné usmernenia o pravidlách pôvodu.

Je môj výrobok „pôvodný“ podľa dohody CETA medzi EÚ a Kanadou?

Aby váš výrobok spĺňal podmienky pre nižšiu alebo nulovú preferenčnú sadzbu podľa dohody CETA, váš výrobok musí mať pôvod v EÚ alebo Kanade.

Výrobok „pochádza“ z EÚ alebo Kanady, ak spĺňa jednu z týchto požiadaviek:

 • je úplne získaný v EÚ alebo Kanade
 • je vyrobený výlučne z materiálov s pôvodom v EÚ alebo Kanade
 • sa podrobilo dostatočnej výrobe v EÚ alebo Kanade v súlade so špecifickými pravidlami pre výrobky stanovenými v prílohe 5

Pozri aj úvodné poznámky k prílohe 5.

Okrem toho sa v prílohe 5a stanovujú kvóty pôvodu a alternatívne pravidlá špecifické pre výrobky pre určité výrobky.

 

Príklady špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nemôže presiahnuť určité percento ceny výrobku zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom (napríklad výroba papiera (harmonizovaný systém, kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu. Takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom a odevnom a chemickom priemysle.

Kombinácia týchto rôznych pravidiel je možná s tým, že rôzne pravidlá sa plnia alternatívne alebo v kombinácii.

Tipy a triky na pomoc pri dodržiavaní špecifických pravidiel pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržať špecifické pravidlá pre výrobky, ako sú tolerancie alebo kumulácia.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok, až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v špecifických pravidlách pre výrobky.
 • osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do 50. až 63. kapitoly HS, ktoré sú uvedené v prílohe 1.
Kumulácia

V dohode CETA sa stanovujú tri spôsoby kumulácie pôvodu

 • dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom v Kanade sa môžu považovať za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku
 • úplná kumulácia – umožňuje zohľadniť opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch v EÚ alebo Kanade s cieľom pomôcť dosiahnuť súlad s osobitným pravidlom pre výrobky
 • splnomocňujúca doložka pre rozšírenú kumuláciu – materiály s pôvodom v spoločnom partnerovi dohody o voľnom obchode sa môžu považovať za materiály s pôvodom v EÚ alebo Kanade, ak sa používajú pri výrobe výrobku. Toto ustanovenie je podmienené dohodou zmluvných strán o uplatniteľných podmienkach.

Iné požiadavky

Váš výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v Protokole o pravidlách pôvodu, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo nepozmeňovania.

Pravidlo nepozmeňovania

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Kanady (a naopak) bez toho, aby boli ďalej spracované v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom.

 • vykladanie
 • opätovné naloženie
 • akákoľvek iná operácia potrebná na zachovanie výrobkov v dobrom stave alebo na prepravu výrobku na územie EÚ alebo Kanady
 • skladovanie
 • rozdelenie zásielok

Colný orgán môže od dovozcu požadovať, aby preukázal, že výrobok, v súvislosti s ktorým dovozca žiada preferenčné sadzobné zaobchádzanie, bol odoslaný v súlade s pravidlami prepravy.

Vrátenie cla

Vrátenie ciel predtým zaplatených za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža podľa preferenčnej sadzby, je povolené až počas prvých troch rokov po nadobudnutí platnosti dohody CETA, t. j. do 21. septembra 2020.

Postupy stanovenia pôvodu

Ak chcete požiadať o preferenčnú tarifu, budete musieť dodržať postupy týkajúce sa pôvodu a overiť vašu žiadosť colnými orgánmi krajiny, do ktorej dovážate svoj tovar. Postupy sú stanovené v oddiele C Protokolu o pravidlách pôvodu dohody.

Ako požiadať o preferenčné sadzobné zaobchádzanie?

Dovozcovia môžu požiadať o preferenčné sadzobné zaobchádzanie na základe vyhlásenia o pôvode, ktoré poskytol vývozca.

Vyhlásenie o pôvode

V EÚ sa dôkaz o pôvode nevyžaduje, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje

 • 500 EUR v prípade malých balení alebo
 • 1 200 EUR v prípade výrobkov, ktoré sú súčasťou osobnej batožiny cestujúcich.
Vlastné vyhlásenie vývozcu

Vývozcovia môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo Kanade, a to predložením vyhlásenia o pôvode.

V EÚ ho možno vyplniť buď

 • vývozca registrovaný v systéme registrovaných vývozcov (REX)
 • ktorýkoľvek vývozca za predpokladu, že celková hodnota výrobkov nepresahuje 6 000 EUR

Rovnaké číslo REX sa môže použiť aj v prípade niektorých ďalších preferenčných obchodných dohôd EÚ (napríklad obchodnej dohody EÚ s Japonskom).

 • znenie vyhlásenia o pôvode je možné vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ a možno ho nájsť v prílohe 2 k Protokolu o pravidlách pôvodu.
 • vyhlásenie o pôvode by malo byť uvedené na faktúre alebo na akomkoľvek obchodnom doklade, ktorý opisuje pôvodný výrobok dostatočne podrobne na to, aby bolo možné identifikovať ho.
 • vyhlásenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov odo dňa, keď ho vývozca vyplnil.
 • potvrdenie o pôvode sa zvyčajne vzťahuje na jednu zásielku, ale v Kanade sa môže vzťahovať aj na viaceré zásielky identických výrobkov počas obdobia nepresahujúceho jeden rok.
Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky na pôvod.

V prípade pochybností môže colný orgán od dovozcu požadovať, aby preukázal, že výrobok, v súvislosti s ktorým dovozca žiada preferenčné sadzobné zaobchádzanie, bol odoslaný v súlade s pravidlami prepravy.

Overovanie sa zakladá na týchto zásadách:

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej krajiny
 • kontroly pôvodu výrobkov vykonávané miestnymi colnými orgánmi. Návštevy dovážajúcej krajiny u vývozcu nie sú povolené

Po ukončení overovania orgány dovážajúcej krajiny vykonajú konečné určenie pôvodu a o výsledkoch informujú orgány dovážajúcej strany.

Praktická príručka o ustanoveniach dohody CETA o pravidlách pôvodu

Požiadaviek na výrobok

V technických pravidlách sa vymedzujú osobitné vlastnosti, ktoré by mal mať výrobok, ako napríklad dizajn, etiketovanie, označovanie, balenie, funkčnosť alebo výkon, a sú navrhnuté napríklad na ochranu ľudského zdravia, bezpečnosti alebo životného prostredia. Pre obchodníkov však môže byť nákladné dodržiavať rôzne požiadavky na rôznych trhoch.

Technické pravidlá a predpisy EÚ a Kanady sa zlepšili, aby podniky mohli predávať rovnaký výrobok alebo rovnaký výrobok s menšími úpravami na oboch trhoch. To umožňuje malým podnikom, najmä mikropodnikom, súťažiť s väčšími spoločnosťami a zúčastňovať sa na medzinárodných dodávateľských reťazcoch a elektronickom obchode.

Dohoda CETA obsahuje aj ustanovenia na zabezpečenie transparentnosti – napríklad, aby zainteresované osoby na oboch stranách mohli predložiť pripomienky k navrhovaným technickým predpisom, ktoré Kanada alebo EÚ môžu vypracovať).

Okrem toho sa EÚ a Kanada dohodli na posilnení väzieb a spolupráce medzi svojimi normalizačnými orgánmi, ako aj ich testovacími, certifikačnými a akreditačnými organizáciami.

Uľahčenie osvedčovania regulovaných výrobkov

EÚ a Kanada sa dohodli na posilnení väzieb a spolupráce medzi svojimi normalizačnými orgánmi, ako aj ich testovacími, certifikačnými a akreditačnými organizáciami.

Dohoda CETA obsahuje ustanovenia, ktoré pomáhajú predchádzať zbytočným narušeniam a zabezpečovať transparentnosť (napríklad, že zainteresované osoby na oboch stranách sa môžu vyjadriť k navrhovaným technickým predpisom, ktoré Kanada alebo EÚ môžu vypracovať).

Posudzovanie zhody – vzájomné uznávanie

Kanada a EÚ sa dohodli, že na preukázanie súladu s kanadskými požiadavkami alebo požiadavkami EÚ budú uznávať povinné osvedčenia o posudzovaní zhody vydané uznanými orgánmi posudzovania zhody so sídlom v EÚ a naopak v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje protokol CETA.

Protokolom o vzájomnom uznávaní výsledkov posudzovania zhody sa nahrádza existujúca dohoda o vzájomnom uznávaní (MRA) a rozširuje sa pokrytie výrobkov s možnosťou ďalšieho rozšírenia.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje protokol, sú

 • elektrické a elektronické zariadenia vrátane elektrických inštalácií a prístrojov a súvisiacich komponentov
 • rádiové a koncové telekomunikačné zariadenia
 • elektromagnetická kompatibilita (EMC)
 • hračky
 • stavebné výrobky
 • strojové zariadenia vrátane častí, komponentov vrátane bezpečnostných komponentov, vymeniteľných zariadení a zostáv strojov
 • meracie prístroje
 • teplovodné kotly vrátane súvisiacich zariadení
 • zariadenia, stroje, prístroje, zariadenia, ovládacie komponenty, ochranné systémy, bezpečnostné zariadenia, ovládacie zariadenia a regulačné zariadenia a súvisiace prístrojové a preventívne a detekčné systémy na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (zariadenia ATEX)
 • zariadenia používané vo voľnom priestranstve, pokiaľ ide o emisiu hluku v životnom prostredí
 • rekreačné plavidlá vrátane ich komponentov

Ako nájsť schválené OPZ?

 • orgány uznané podľa existujúcej dohody o vzájomnom uznávaní budú aj naďalej v rámci dohody CETA.
 • na uznanie nového orgánu posudzovania zhody musí určujúca strana poskytnúť druhej strane informácie uvedené v prílohe 3 k protokolu.

Databáza NANDO obsahuje notifikované a určené organizácie a ďalšie relevantné informácie o posudzovaní zhody.

Schválené OPZ

Potravinárske výrobky

CETA ďalej zjednodušuje schvaľovacie procesy, znižuje náklady a zlepšuje predvídateľnosť obchodu so živočíšnymi a rastlinnými výrobkami

 • všetky produkty dovážané do EÚ musia spĺňať platné sanitárne a fytosanitárne normy a naopak
 • vyhľadávanie informácií a požiadaviek na vývoz potravín do Kanady
 • požiadavky na dovoz potravinových výrobkov do EÚ

Kanadská agentúra pre inšpekciu potravín (CFIA) stanovuje politiky a predpisy týkajúce sa dovozu potravín, poľnohospodárskych vstupov a poľnohospodárskych výrobkov.

Kanadská agentúra pohraničných služieb (CBSA) je zodpovedná za počiatočnú kontrolu dovozu potravín, poľnohospodárskych vstupov a poľnohospodárskych výrobkov.

Príklady požiadaviek na označovanie potravinových výrobkov v Kanade

 • jazykové požiadavky
 • bežný názov
 • netto množstvo
 • zložky a alergény
 • tabuľka údajov o výživovej hodnote
 • totožnosť predajcu 
 • „Minimálna trvanlivosť pred“, „balený(-é)“ a dátumy exspirácie
 • pokyny na uchovávanie
 • krajina pôvodu
 • úroveň identity

Ďalšie požiadavky na označovanie nájdete v nástroji Kanadskej agentúry pre inšpekciu potravín na označovanie priemyslu.

Toto je zoznam nariadení, ktoré by ste mohli považovať za užitočné pri vývoze vašich potravín do Kanady.

Zvieratá a živočíšne výrobky

CETA potvrdzuje existujúcu spoluprácu medzi EÚ a Kanadou vo veterinárnej oblasti založenú na vysokej úrovni vzájomnej dôvery a zahŕňa ďalšie zjednodušenie schvaľovacieho procesu pre vývozcov.

 • Kanada opätovne otvorila svoj trh s hovädzím mäsom pre devätnásť členských štátov EÚ
 • v prípade vypuknutia choroby (tzv. regionalizácia) sa zmluvné strany dohodli na minimalizácii obchodných obmedzení a obchod z nepostihnutých oblastí môže pokračovať bez prerušenia alebo zdĺhavých procesov opätovného schválenia.

Požiadavky na vývoz zvierat a živočíšnych produktov do Kanady

Rastliny, ovocie a zelenina

Dohodou CETA sa stanovujú nové postupy na zjednodušenie a urýchlenie procesu schvaľovania rastlín, ovocia a zeleniny zo strany Kanady.

Dohoda CETA umožňuje Kanade nahradiť súčasný prístup podľa jednotlivých krajín a jednotlivých výrobkov hodnoteniami a schvaľovacími postupmi pre ovocie a zeleninu v rámci celej EÚ.

Cieľom je vytvoriť pre vývozcov predvídateľnejšie regulačné prostredie.

Zmluvné strany sa dohodli, že pri všetkých kategóriách výrobkov zavedú zrýchlené postupy pre položky identifikované ako priority.

Informácie a požiadavky na vývoz rastlín a rastlinných produktov do Kanady

Liečivá

Dohoda CETA vychádza zo vzájomného uznávania osvedčených výrobných postupov a inšpekcií farmaceutických závodov, ktoré už existujú medzi EÚ a Kanadou, a obmedzuje duplicitné inšpekcie.

To znamená, že ako farmaceutický výrobca budete čeliť výrazne menšej administratívnej záťaži a nákladom a regulačné orgány EÚ a Kanady môžu lepšie využívať svoje zdroje obmedzením duplicitných kontrol a namiesto toho sa zamerať na trhy s vyššími rizikami. Konkrétne

 • inšpekcie, ktoré na území EÚ vykonáva ktorýkoľvek orgán členského štátu EÚ, Kanada akceptuje a naopak
 • môžu sa uznať aj inšpekcie vykonané v tretích krajinách

 

V dnešnom globálnom hospodárstve 40 % hotových liekov uvádzaných na trh v EÚ pochádza zo zahraničia, a tak 80 % účinných farmaceutických látok používaných na sprístupňovanie liekov v EÚ.

Viac informácií: Protokol o vzájomnom uznávaní programu súladu a presadzovania, pokiaľ ide o správnu výrobnú prax pre farmaceutické výrobky.           

 

Osobitné pravidlá a požiadavky týkajúce sa vášho výrobku nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážka medzinárodného obchodu, a preto môžu byť pre vás ako vývozcu veľkou záťažou.

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej prekážke, ktorá spomaľuje váš podnik alebo vám bráni vyvážať, môžete nám povedať
 • nahláste, čo zastavujete svoj vývoz do Kanady prostredníctvom online formulára, a EÚ zanalyzuje vašu situáciu a prijme vhodné opatrenia.

Kontaktujte nás

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dohoda zabezpečuje transparentnejšie a jednoduchšie colné postupy s cieľom uľahčiť obchod a znížiť náklady pre podniky.

Dokumenty

V príručkách „Krok za krokom“ sa opisujú rôzne typy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné konanie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z týchto prvkov.

 • obchodná faktúra (vyhľadajte osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu na Môj obchodný asistent)
 • zoznam balení
 • dovozné licencie na určitý tovar
 • osvedčenia o vašom výrobku sú v súlade s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú zdravotné a bezpečnostné požiadavky, označovanie a balenie
 • dôkaz o pôvode – vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty je možné, že budete chcieť požiadať o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo o záväznú informáciu o pôvode tovaru vopred.

 

Podrobné informácie o dokladoch, ktoré musíte predložiť na colné konanie pre váš výrobok, nájdete na Môj obchodný asistent.

Postupy dokazovania a overovania pôvodu

Opis spôsobu preukázania pôvodu vašich výrobkov na uplatnenie preferenčnej sadzby a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o colnom režime pre dovoz a vývoz vo všeobecnosti nájdete na GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

CETA poskytuje lepšiu ochranu práv duševného vlastníctva európskym spoločnostiam, ktoré vyvážajú do Kanady inovatívne, umelecké, odlišné a vysokokvalitné výrobky, a ponúka ochranu farmaceutických výrobkov a zemepisných označení.

Kanada posilnila svoje opatrenia na hraniciach proti falšovaným ochranným známkam, pirátskemu tovaru chránenému autorským právom a falšovanému tovaru so zemepisným označením, a to zavedením možnosti, aby colné orgány zadržali podozrivý falšovaný tovar.

Duševné vlastníctvo

V obchodnej dohode sa stanovujú aj moderné pravidlá na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva.

Autorské práva v digitálnom veku

Kanada sa v rámci dohody CETA dohodla na zosúladení svojho režimu ochrany autorských práv s nasledujúcimi „internetovými zmluvami Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO“).

 • zmluva WIPO o autorskom práve
 • zmluva WIPO o umeleckých výkonoch a zvukovom zázname

V zmluvách o internete sa stanovujú normy, ktoré bránia neoprávnenému prístupu k tvorivým dielam a ich používaniu online alebo v digitálnej forme, ktoré sú dôležité pre náš kreatívny priemysel.

Dohoda obsahuje dôležité ustanovenia týkajúce sa obmedzení zodpovednosti poskytovateľov internetových služieb za obsah porušujúci práva, ak spĺňajú viaceré podmienky, ako je systém účinného oznamovania takéhoto obsahu.

Kanada takisto súhlasila s tým, že zabezpečí, aby nositelia práv mohli účinne využívať technológie na ochranu svojich práv a udeľovať licencie na svoje diela online.

 • napríklad sa poskytuje ochrana a účinné prostriedky nápravy proti obchádzaniu technologických opatrení (ako je šifrovanie), ktoré držitelia práv používajú na ochranu svojich práv.
 • okrem toho je zakázané zámerne meniť alebo odstraňovať elektronické „informácie o správe práv“, t. j. informácie sprevádzajúce akýkoľvek chránený materiál a identifikáciu diela, jeho tvorcov, výkonného umelca alebo vlastníka, ako aj podmienky jeho použitia.
Vysielacie práva

Kanada tiež súhlasila s lepšou ochranou práv európskych umelcov tým, že výkonným umelcom udelí výhradné právo povoliť alebo zakázať bezdrôtové vysielanie a verejný prenos ich umeleckých výkonov.

Tieto práva zabezpečia, že umelci, európski aj kanadskí, budú odmeňovaní za svoju tvorivosť a budú mať motiváciu naďalej vytvárať nové umelecké diela.

 • Európski umelci môžu získať odmeny napríklad od kaviarní a maloobchodných zariadení, ktoré hrajú hudbu na prilákanie spotrebiteľov
 • Kanada zabezpečí, aby sa za vysielanie bezdrôtovými prostriedkami alebo za akýkoľvek verejný prenos zaplatila jednotná spravodlivá odmena a táto odmena sa rozdelí medzi príslušných výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov.
Ochrana odrôd rastlín

Kanada súhlasila s tým, že posilní ochranu odrôd rastlín na základe zákona o Medzinárodnom dohovore o ochrane nových odrôd rastlín z roku 1991.

To znamená, že inovačné odrody rastlín, ktoré môžu viesť napríklad k lepším výnosom, budú chránené, a preto budú pravdepodobne rýchlejšie uvedené na kanadský trh v prospech poľnohospodárov a spotrebiteľov.

EÚ je významným dodávateľom nových odrôd rastlín. Táto dôležitá výskumná a inovačná činnosť je chránená sui generis typom duševného vlastníctva, ktorý sa nazýva právo Spoločenstva k odrodám rastlín. Nevzťahuje sa na používanie geneticky modifikovaných organizmov.

Boj proti falšovaniu

Kanada sa tiež dohodla na posilnení svojich opatrení na hraniciach proti falšovaným ochranným známkam, pirátskemu tovaru chránenému autorským právom a falšovanému tovaru so zemepisným označením, a to zavedením možnosti, aby colné orgány zadržali falšovaný tovar ex officio.

 • Príslušné kanadské orgány môžu konať z vlastnej iniciatívy s cieľom dočasne zadržať tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva.
 • na to, aby sa na značky vzťahovala ochrana, nemusia byť individuálne zaregistrované kanadskými colnými orgánmi.

Kanada prijme alebo zachová postupy, podľa ktorých môže nositeľ práv požiadať príslušné orgány, aby pozastavili prepustenie tovaru alebo zadržali tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva.

Kanada takisto zaviedla pre súdne orgány možnosť prijať potrebné predbežné opatrenia a vydávať príkazy na zdržanie sa konania priamo voči sprostredkovateľom, ktorí by na trh uvádzali falšovaný tovar.

Liečivá

Dohodou CETA sa zlepšujú práva duševného vlastníctva inovatívnych farmaceutických výrobkov tromi spôsobmi

 • inovátori, ktorí sú držiteľmi farmaceutického patentu, získajú právo odvolať sa proti rozhodnutiam o povolení na uvedenie na trh v Kanade rovnakým spôsobom ako ostatní výrobcovia už mohli
 • Kanada sa zaväzuje k svojmu súčasnému režimu ochrany údajov (6 + 2 roky), čím poskytuje právnu istotu v oblasti, v ktorej sú nevyhnutné dlhodobé investície.
 • Kanada zavedie systém obnovy patentových lehôt v súlade so systémom EÚ s cieľom kompenzovať neodôvodnené oneskorenia v procese schvaľovania uvedenia na trh vrátane maximálneho obdobia doplnkovej ochrany (2 roky) – strany sa dohodli na možnosti výnimiek na účely vývozu do tretích krajín.

Viac informácií o ochrane duševného vlastníctva v EÚ.

 

Európske asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva ponúka službu asistenčnej linky na priamu podporu v oblasti duševného vlastníctva. Poradenstvo a podpora v otázkach práv duševného vlastníctva mimo trhu EÚ.

Zemepisné Označenia

Zemepisné označenia vín a liehovín chránených v Kanade a EÚ sú uvedené v prílohe III písm. a) a v prílohe IV písm. a) k Dohode o obchode s vínom a liehovinami z roku 2004.

Kanada sa okrem zemepisných označení chránených podľa dohody medzi EÚ a Kanadou o víne a liehovinách začlenenej do CETA dohodla na ochrane 143 zemepisných označení – typických potravín a nápojov z konkrétnych miest alebo regiónov v EÚ.

Kanada bude tieto európske výrobky chrániť pred imitáciami takmer rovnakým spôsobom ako EÚ. Bude nezákonné zavádzať spotrebiteľov, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku, napríklad používaním vlajok, ktoré nepravdivo vyvolávajú mylnú predstavu o chránenom zemepisnom označení EÚ alebo krajine, z ktorej tento výrobok so zemepisným označením pochádza. Držitelia práv z EÚ budú môcť využiť administratívny postup na dodržiavanie práv na zemepisné označenia v Kanade namiesto toho, aby sa spoliehali len na zdĺhavejšie a zložitejšie konania v rámci vnútroštátneho súdneho systému.

Zoznam zemepisných označení chránených v Kanade

Zoznam sa môže v budúcnosti rozšíriť o ďalšie výrobky, ak sa EÚ a Kanada tak dohodnú.

Viac informácií o ochrane zemepisných označení v Kanade vďaka dohode CETA sa nachádza v tejto praktickej príručke.

Pokiaľ ide o zemepisné označenia uvedené v dohode o obchode s vínom a liehovinami z roku 2004, držitelia práv na tieto zemepisné označenia musia zaregistrovať svoje zemepisné označenia na Kanadskom úrade pre duševné vlastníctvo, aby boli chránené v Kanade.

Postup registrácie je vysvetlený tu.

Elektronický obchod

V kapitole o elektronickom obchode sa vo všeobecných ustanoveniach uvádza, že zmluvné strany uznávajú význam uľahčenia využívania elektronického obchodu malými a strednými podnikmi.

Služby

Dohodou CETA sa zabezpečuje právna istota pre poskytovateľov služieb z EÚ a Kanady tým, že zaväzuje vysokú úroveň liberalizácie v Kanade a EÚ.

EÚ získava väčší prístup na kanadský trh, najmä pokiaľ ide o námorné služby.

Progresívna liberalizácia a transparentnosť

Kanada nemôže zaviesť nové kvóty alebo nové diskriminačné opatrenia voči poskytovateľom služieb z EÚ, s výnimkou obmedzeného súboru citlivých odvetví. V dohode sa takisto zaručuje, že poskytovatelia služieb z EÚ môžu využívať výhody

 • vyššia úroveň prístupu na trh presahujúca rámec záväzkov Kanady v rámci WTO
 • väčšina budúcej liberalizácie, ktorú Kanada môže uskutočniť

Kanada odstránila niekoľko obmedzení týkajúcich sa občianstva a podmienok pobytu pre celý rad odborníkov, ktorí môžu vykonávať prax v Kanade, vrátane

 • právnici
 • špecialisti v účtovníctve
 • architektov
 • inžinieri

V oblasti telekomunikácií a poštových a kuriérskych služieb Kanada po prvýkrát zablokovala liberalizáciu v budúcnosti.

Námorné služby

Nové otvorenie kanadského trhu námornej dopravy uľahčí prevádzkovateľom námornej dopravy z EÚ a ich väčším plavidlám prevádzku v Kanade na dôležitej trase medzi Montrealom a Halifaxom.

Oba prístavy sú významné pre kanadské východné pobrežie. Montreal je veľký prístav, ktorý manipuluje 1,4 milióna štandardných kontajnerov (celkový objem dovozných a vývozných kontajnerov v roku 2015), zatiaľ čo spoločnosť Halifax má k dispozícii 0,4 milióna jednotiek ekvivalentu dvadsaťstop (TEU) (2015).

EÚ je zďaleka svetovým lídrom v bagrovacích službách. Dohodou CETA Kanada otvára svoj trh s bagrovacími činnosťami aj hospodárskym subjektom z EÚ, čo je trh, ktorého hodnota sa odhaduje na 150 miliónov – 400 miliónov CAD ročne (približne 104 miliónov EUR – 278 miliónov EUR ročne).

Oblasti regulácie

Okrem prijatých ambicióznych záväzkov prístupu na trh dohoda CETA obsahuje aj inovatívne a prísne oblasti regulácie, ktoré dopĺňajú a rozširujú záväzky, prijaté týmito dvomi zmluvnými stranami v súvislosti s prístupom na trh.

Tieto regulačné disciplíny zahŕňajú jeden z najrozsiahlejších a najkomplexnejších súborov vzájomne záväzných pravidiel týkajúcich sa domácej regulácie, ktoré sa zaoberajú režimami udeľovania licencií alebo povolení pre takmer všetky služby a investičné činnosti. Text zaisťuje spravodlivé a transparentné režimy pre všetkých žiadateľov a umožňuje čo najplynulejší postup udeľovania povolení.

Pohyb odborníkov

Dohodnutý balík týkajúci sa dočasného vstupu odborníkov zahŕňa tieto výhody:

 • Spoločnosti z EÚ môžu vysielať svojich zamestnancov presunutých v rámci podniku do Kanady až na 3 roky – na základe predchádzajúcich dohôd sa táto výhoda vo všeobecnosti vzťahuje na všetky odvetvia.
 • predĺžené trvanie pobytu pre odborníkov – poskytovateľov zmluvných služieb alebo nezávislých odborníkov (vymedzených v dohode) bude môcť zostať na území druhej zmluvnej strany počas obdobia 12 mesiacov (dvojnásobok toho, čo bolo predtým možné).

Poskytovatelia zmluvných služieb využívajú lepšie podmienky vstupu a pobytu (napríklad nediskriminačné zaobchádzanie s kanadskými dodávateľmi) v ďalších odvetviach. Tieto údaje zahŕňajú

 1. Poradenské a konzultačné služby týkajúce sa
  • ťažba
  • telekomunikačné služby
  • poštové a doručovateľské služby
  • poisťovacie služby a služby súvisiace s poistením
  • iné finančné služby
  • doprava
  • výrobné
 2. Údržba a oprava zariadení, ako napríklad
  • plavidlá, zariadenia železničnej dopravy
  • motorové vozidlá, motocykle, snežné skútre a zariadenia cestnej dopravy
  • lietadlá a ich časti a súčasti
  • kovové výrobky, iné ako kancelárske stroje a iné typy zariadení a potrieb pre domácnosť
 3. Súvisiace vedecké a technické konzultačné služby
 4. Environmentálne služby

Nové profily: preferenčný prístup na kanadský trh a nediskriminačné zaobchádzanie v Kanade sa budú vzťahovať aj na nové kategórie dodávateľov z EÚ vymedzené v dohode: investori, krátkodobé návštevy na obchodné účely a technológovia.

Kanada rozšíri na manželov/manželky zamestnancov EÚ presunutých v rámci podniku zaobchádzanie rovnocenné zaobchádzaniu, ktoré sa poskytuje manželom/manželkám kanadských zamestnancov presunutých v rámci podniku do EÚ.

Vzájomné uznávanie kvalifikácií

S cieľom uľahčiť mobilitu vysokokvalifikovaných odborníkov medzi EÚ a Kanadou sa dohodou CETA stanovuje rámec pre vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií a stanovujú sa všeobecné podmienky a usmernenia pre rokovania o dohodách špecifických pre jednotlivé povolania.

Dohoda CETA poskytuje podrobný rámec pre rokovania o dohodách o vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií a ich uzatváranie.

V dohode sa ponecháva na združeniach regulovaných profesií oboch zmluvných strán, aby začali proces rokovaní o dohode o vzájomnom uznávaní poskytovaním odporúčaní príslušnému výboru CETA a dohodli sa na konkrétnych podmienkach. Keď sa združenia dohodnú na zásadách a v súlade s postupmi stanovenými v rámci, dohoda o vzájomnom uznávaní sa stane právne záväznou, čím sa zabezpečí, aby európski odborníci mohli získať uznanie ich kvalifikácie príslušnými orgánmi v Kanade a naopak.

Verejné obstarávanie

Vďaka dohode CETA sa spoločnosti z EÚ teraz môžu uchádzať o verejné súťaže kanadskej vlády na všetkých troch úrovniach vládneho obstarávania: spolková, provinčná a obecná.

V Kanade majú provincie a územia jurisdikciu nad verejnými statkami, ako sú:

 • zdravotná starostlivosť
 • vzdelávanie
 • blahobyt
 • preprava v rámci provincií.

Obce riadia

 • miestna doprava
 • školské rady
 • verejnoprospešné služby atď.

Obstarávateľské subjekty, na ktoré sa vzťahuje dohoda CETA, sa nachádzajú v prílohách 19 – 1 až 19 – 8.

Dohoda CETA takisto prináša právnu istotu, že kanadské verejné agentúry a orgány nebudú môcť diskriminovať európske spoločnosti, t. j. obmedziť prístup spoločností k verejnej súťaži.

Dodávatelia môžu napadnúť rozhodnutia o obstarávaní, o ktorých sa domnievajú, že sú v rozpore s povinnosťami vyplývajúcimi z dohody. V Kanade vykonáva túto úlohu Kanadský medzinárodný obchodný tribunál (ďalej len „CITT“).

Kanada zvýšila transparentnosť postupu verejného obstarávania uverejnením všetkých svojich verejných súťaží na jednom webovom sídle venovanom verejnému obstarávaniu s názvom CanadaBuys. Upozorňujeme, že sa musíte zaregistrovať na tejto stránke, aby ste mohli predkladať ponuky na kanadskom trhu.

 

Ak chcete zistiť, či máte právo zúčastniť sa na danej verejnej súťaži verejného obstarávania mimo EÚ, použite Môj obchodný asistent pre verejné obstarávanie.

Investície

Keď dohoda CETA nadobudne konečnú platnosť, ponúkne investorom z EÚ väčšiu predvídateľnosť, transparentnosť a ochranu ich investícií v Kanade a rovnako investorom z Kanady v EÚ.

Ustanoveniami dohody CETA o ochrane investícií a novým systémom investičných súdov sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany investorov, pričom sa v plnej miere zachová právo vlád regulovať a sledovať ciele verejnej politiky, ako je ochrana zdravia, bezpečnosti alebo životného prostredia.

Systém investičných súdov predstavuje zreteľné odchýlenie od starého prístupu urovnávania sporov medzi investorom a štátom a je dôkazom spoločného odhodlania EÚ a Kanady zaviesť spravodlivejší, transparentnejší a inštitucionalizovanejší systém riešenia investičných sporov.

Ustanoveniami o investíciách v dohode CETA sa takisto nahradí osem existujúcich dvojstranných investičných dohôd medzi určitými členskými štátmi EÚ a Kanadou.

Prahová hodnota na preskúmanie akvizícií kanadských spoločností podľa kanadského zákona o investovaní sa podstatne zvýšila zo súčasných 354 miliónov CAD na 1,5 miliardy CAD. Týka sa to všetkých investorov z EÚ okrem tých, ktorí sú štátnymi podnikmi.

Ak plánujete investovať v Kanade, ďalšie informácie nájdete tu.

POZN.: Ochrana investícií a systém investičných súdov, ako aj prístup na trh portfóliových investícií sa nebudú predbežne vykonávať v súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/38 z 28. októbra 2016 o predbežnom vykonávaní Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (Ú. v. EÚ L 11, 14.1.2017, s. 1080 – 1081 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG).

Odkazy a kontakty

EURÓPSKA ÚNIA

Delegácia Európskej únie v Kanade

Sídlo:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Ottawa, Ontário, K2P 1P1

Tel.: + 1 6132386464

E-mail: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

RAKÚSKO

Rakúska spolková hospodárska komora (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

V KANADE

Výhoda Rakúska Toronto

Generálny konzulát Rakúska – obchodná sekcia EUR – Výhoda Rakúska

Sídlo:

30 St Clair Avenue West, Suite 1402, Toronto, Ontário, M4V 3A1

Tel.: + 1 4169673348

E-mail: toronto@advantageaustria.org 

Tel.: + 1 5148493708

E-mail: montreal@advantageaustria.org 

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontário, K1N 6M7

Tel. + 1 6137891444, 

E-mail: ottawa-ob@bmeia.gv.at

BELGICKO

Valónska agentúra pre zahraničný obchod a investície
EUR Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Bruxelles Invest & Export

Flámsky obchod

V KANADE

Flámsko/Valónsko/Brusel

Obchodné zast. pre Ontario, Manitoba

Sídlo:

2 Bloor Street West – Suite 2508, Toronto, Ontário, M4W 3E2

Tel. + 1 416515 – 7777

E-mail: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flanders
Trade rep. pre Québec, Newfoundland a Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Škótsko, ostrov princa Edarda

Sídlo:

999 Boulevard de Maisonneuve West – Suite 1600,Montreal (Québec) H3A 3L4

Tel.: + 1 514289 – 9955

E-mail: montreal@fitagency.com

 

Valónsko
Trade rep. pre Québec, Newfoundland a Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Škótsko, ostrov princa Edarda

Sídlo:

1250 René-Lévesque West – Suite 4115, Montreal, Québec, H3B 4W8

Tel.: + 1 514939 – 4049

 

Bruselský
obchod pre Québec, Newfoundland a Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Škótsko, ostrov princa Edarda

Sídlo: 1010 Sherbrooke West – Suite 2404, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: + 1 514286 – 1581

E-mail: info@bruxelles-canada.com

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

360 Albert Street, 8. poschodie, Suite 820, Ottawa, Ontário, K1R 7X7

Tel.: + 1 6132367267

E-mail: ottawa@diplobel.fed.be

BULHARSKO

Bulharská agentúra na podporu malých a stredných podnikov,
малгарската агенόия όа насКаване малките и средните Кред иятиятия

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

325 Stewart Street, Ottawa, Ontário, K1N 6K5

Tel.: + 1 613893215

E-mail: Embassy.Ottawa@mfa.bg

CHORVÁTSKO

Exportovať
portál Izvozni

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

229 Chapel St, Ottawa, Ontário, K1N 7Y6

Tel.: + 1 6135627820

E-mail: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Generálny konzulát

Sídlo:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontário, L4Y 2B8

Tel.: + 1 9052779051

E-mail: genmiss@mvep.hr
e-mail: croconsulate.miss@mvep.hr

CYPRUS

Obchodná služba
όπηρεσία Εμπορίου

V KANADE

Vysoká komisia

Sídlo:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontário, K2P 1P1

Tel.: + 1 6135630727

E-mail: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Honorárny konzulát

Sídlo:

435 Donald Street, Coquitlam, Britská Kolumbia, V3K 3Z9

Tel.: + 1 6049362268

E-mail: tberggre@sfu.ca

 

Obchodná sekcia

Sídlo:

13 East 40th Street, New York, NY 10016

Tel.: + 1 2122139100

E-mail: ctncy@cyprustradeny.org

ČESKEJ REPUBLIKE

Národná agentúra na podporu obchodu Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky Czech Trade
– Česká agentura na podporu obchodu

V KANADE

Česká obchodná Kanada

Sídlo:

6707 Elbow Drive SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Tel.: + 1 4032694924

E-mail: calgary@czechtrade.cz
e-mail: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

251 Cooper Street, Ottawa, Ontário, K2P 0G2

Tel. + 1 6135623875

Internetová stránka: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Generálny konzulát Českej republiky

Sídlo:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Ontário, M4W 3E2

Internetová stránka: www.mzv.cz/toronto

E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_toronto@mzv.cz

DÁNSKO

Ministerstvo zahraničných vecí Dánska Udenrigsministeriet Eksportrådet

V KANADE

Dánska obchodná rada

Sídlo:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Ontário, M4W 3E2

Tel.: + 1 416962 – 5661

E-mail: yyzhkt@um.dk

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontário, K1N 9K1

Tel.: + 1 6135621811

E-mail: ottamb@um.dk 

ESTÓNSKO

Enterprise Estonia (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, Ontário K1N 7E4

Tel.: + 1 6137894222

E-mail: embassy.ottawa@mfa.ee

FÍNSKO

Finpro

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontário, K1P 6L5

Tel.: + 1 6132882233

E-mail: embassy@finland.ca

E-mail: sanomat.ott@formin.fi

FRANCÚZSKO

Business France

V KANADE

Obchodný zástupca v Kanade: Business France

Toronto

Sídlo:

154 University Avenue Suite 400, Toronto, M5H 3Y9

Tel.: + 1 4169771257

 

Montreal: Bureau Business France,

Sídlo:

1501 McGill College, Bureau 1120, Montreal, QC H3A 3M8

Tel.: + 1 5146704000

 

Vancouver:

Sídlo:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, Britská Kolumbia V6E 3V6

Tel.: + 1 6046390923

E-mail: canada@businessfrance.fr

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

42 Sussex Drive, Ottawa, Ontário, K1M 2C9

Tel.: + 1 6137891795

E-mail: politique@ambafrance-ca.org

NEMECKO

Nemecká agentúra pre rozvoj zahraničného obchodu a investícii (GTAI)

V KANADE

Nemecko-kanadská obchodná a priemyselná komora

Sídlo:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontário, M5G 1V2

Tel.: + 1 416598 – 3355

E-mail: info@germanchamber.ca

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

1 Waverley Street, Ottawa, Ontário, K2P 0T8, Kanada

Tel.: + 1 613 232 1101

E-mail: info@ottawa.diplo.de

GRÉCKO

Enterprise Greece Invest and Trade Ε.“; Ε Ε Ε ΕόΑ ΕКΑ ΕΠΕόΔόΣΕΩό ΚΑů ΕόΩ ΕόΩ Ε ΕόΩ Ε ΕόΩ Ε ΕόΠ Ε Ε-Πό Ε-Πό Ε Ε-Πό Εз Εз Ε-Πό ΑΑů Ε-
Ωό Ε-Ωό Ε-Ωό Ε ΕόΠ Ε ΕόΠό Ε ΕόΠό Ε Ε-Πό Ε-Πό Ε Εό Ε-Р Ε-Trade, Invest and Trade (podnik Grécko Invest and Trade Ε-T Ε-T Ε

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

80 MacLaren Street Ottawa, Ontário, K2P 0K6

Tel.: + 1 6132386271

E-mail: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Generálny konzulát

Sídlo:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontário, M5S 2B1

Tel.: + 1 4165150133

E-mail: ecocom-toronto@mfa.gr

MAĎARSKO

Maďarský národný obchodný dom

Maďarská agentúra na podporu investícií
http://www.hipa.hu/

V KANADE

Generálny konzulát v Toronte

Sídlo:

175 Bloor Street East, Suite 1109, South Tower, Toronto

Tel.: + 1 6473492550

E-mail: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

299 Waverley St., Ottawa, K2P 0V9

Tel.: + 1 6132307560

E-mail: mission.ott@mfa.gov.hu

ÍRSKO

Enterprise Ireland

V KANADE

Obchodný zástupca v Kanade: Enterprise Ireland

Sídlo:

2 Bloor St. W, Suite 1501, Toronto, Ontário, M4W 3E2

Tel.: + 1 4169345033

E-mail: client.service@enterprise-ireland.com

E-mail: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

Budova Varette, 130 Albert St, Ottawa, Ontário, K1P 5G4

Tel.: + 1 6132336281

E-mail: embassyofireland@rogers.com

TALIANSKO

Talianska obchodná agentúra
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

V KANADE

Talianska agentúra na podporu obchodu generálneho konzulátu Talianska

Sídlo:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Toronto, Ontário, M4W 3L4

E-mail: toronto@ice.it

Tel.: + 1 4165981566

 

Sídlo:

1000 rue Sherbrooke ouest, Predsedníctvo 1720, Montreal, Québec, H3A 3G4

Tel.: + 1 5142840265

E-mail: montreal@ice.it

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

275 Slater St, Ottawa, Ontário, K1P 5H9

Tel.: + 1 6132322401

E-mail: ambasciata.ottawa@esteri.it 

LOTYŠSKO

Lotyšská agentúra pre investície a rozvoj
Latvijas Investīciju un attīstības aěentūra


liaa@liaa.gov.lv

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

350 Sparks St, Ottawa, Ontário, K1R 7S8

Tel.: + 1 6132386014

E-mail: embassy.canada@mfa.gov.lv

LITVA

Podnik Litva

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

150 Metcalfe Str #1600, Ottawa, Ontário, K2P 1P1

Tel. + 1 61356754 58

E-mail: amb.ca@urm.lt

LUXEMBURSKO

Luxembursko pre podnikanie

V KANADE

Honorárny konzulát v Ottawe

Sídlo:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontário, K1P 1A4

Tel.: + 1 6137554091

E-mail: luxconsulottawa@gmail.com

 

Veľvyslanectvo vo Washingtone DC

Sídlo:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC. 20008

Tel. + 1 2022654171

E-mail: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Maltský podnik

V KANADE

Generálny konzulát v Kanade v Toronte

Sídlo:

3300 Bloor St W, Etobicoke, Ontário, M8X 2X3

Tel.: + 1 4162070922

E-mail: maltaconsulate.toronto@gov.mt

HOLANDSKO

Holandská agentúra pre podnikanie
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein – internetový portál pre zahraničné a holandské start-upy

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontário, K1R, 1A4

Tel.: + 1 613 237 503

E-mail: ott@minbuza.nl

 

Generálny konzulát v Toronte

Sídlo:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Toronto, Ontário, M5G 1Z3

Tel.: + 1 416 595 2402

Internetová stránka: www.hollandtradeandinvest.com
e-mail: tor-ea@minbuza.nl

POĽSKO

Poľská agentúra pre investície a obchod (bývalá poľská agentúra pre informácie a zahraničné investície)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


e-mail: invest@paih.gov.pl

Sekretariát predsedu:

Tel.: + 48 223349871

Odbor zahraničných investícií:

Tel.: + 48 223349875

Odbor hospodárskeho rozvoja:

Tel.: + 48 223349820

Odbor hospodárskej podpory:

Tel.: + 48 223349926

Odbor informácií a komunikácie:

Tel.: + 48 223349994

 

V KANADE

Poľská investičná a obchodná agentúra v Toronte

Sídlo:

438 University Avenue, Suite 1810, Toronto, Ontário, M5G 2K8

E-mail: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Ottawe

Sídlo:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontário, K1N 6H3

Tel. + 1 6137890468

E-mail: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Generálny konzulát Poľskej republiky v Toronte

Sídlo:

2603 jazero Shore Blvd. Západ, Toronto, Ontário, M8V 1G5

Tel.: + 1 4162525471

Tel.: + 1 4164645405

E-mail: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Generálny konzulát Poľskej republiky vo Vancouveri

Sídlo:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, Britská Kolumbia, V6E 2K3

Tel. + 1 6046883458

E-mail: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Konzulát Poľskej republiky v Montreale

Sídlo:

3501 Avenue du Musée, Montreal, Québec, QC H3G 2C8

Tel. + 1 6137890468 

E-mail: michal.falenczyk@msz.gov.pl

PORTUGALSKO

AICEP Portugal Global – Trade and Investment Agency (Agentúra pre investície a portugalský zahraničný obchod)

V KANADE

Agentúrapre obchod a investície: AICEP Toronto

Sídlo:

438 University Avenue, Suite 1400, Toronto, Ontário, M5G 2K8

Tel.: + 1 4169214925

E-mail: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

645 ostrovný park Dr., Ottawa, Ontário, K1Y 0B8

Tel.: + 1 6137290883

E-mail: ottawa@mne.pt

RUMUNSKO

Ministerstvo hospodárstva, obchodu a podnikateľského prostredia

InvestRumunsko

Obchodná a priemyselná komora Rumunska

V KANADE

Rumunský úrad pre hospodársku a obchodnú podporu

Sídlo:

1010, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 610, étage 6, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: + 1 5145048235

E-mail: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

655 Rideau St, Ottawa, Ontário, K1N 6A3

Tel.: + 1 6137893709

E-mail: ottawa@mae.ro

SLOVENSKO

SARIO – Slovenská agentúra
pre rozvoj investícií a obchodu

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontário, K1M 2A2

Tel.: + 1 6137494442

E-mail: emb.ottawa@mzv.sk

SLOVINSKO

Spirit Slovenia – Verejná agentúra pre podnikanie, internacionalizáciu, zahraničné investície a technológie
SPIRIT Slovenija

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontário, K2P 1P1

Tel.: + 1 6135655781

E-mail: sloembassy.ottawa@gov.si

ŠPANIELSKO

ICEX – Španielsky inštitút pre zahraničný obchod
ICEX España Exportación e Inversiones

V KANADE

Hospodársky a obchodný úrad

Sídlo:

151 Slater Street, Suite 801, Ottawa, Ontário, K1P 5H3

Tel.: + 1 6132360409

E-mail: ottawa@comercio.mineco.es

 

Úrad na podporu obchodu v Toronte

Sídlo:

170 University Ave #602, Toronto, Ontário, M5H 3B3

Tel.: + 1 4169670488

E-mail:toronto@comercio.mineco.es

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

74 Stanley Ave, Ottawa, Ontário, K1M 1P4

Tel.: + 1 6137472252

E-mail: emb.ottawa@mae.es 

ŠVÉDSKO

Business Sweden – Švédska rada pre obchod a investície

V KANADE

Obchodný zástupca v Kanade: Business Sweden

Sídlo:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto Ontário M4W 3E2

Tel.: + 1 4169228152

E-mail: toronto@business-sweden.se

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

377 Dalhousie Street, Ottawa Ontário, K1N 9N8

Tel.: + 1 6132448200

E-mail: sweden.ottawa@gov.se

Obchodné komory a podnikateľské združenia

EURÓPSKA ÚNIA

Obchodná komora Európskej únie v Kanade (EUCCAN)

Sídlo:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontário, M5G 1V2

Tel.:  + 1 4165987087

E-mail: info@euccan.com 

 

Obchodná komora Európskej únie v západnej Kanade

E-mail: info@eu-canada.com

Zoznam miestnych a dvojstranných obchodných a obchodných komôr EÚ v Kanade sa nachádza na webovom sídle Obchodnej komory Európskej únie v Kanade (http://www.euccan.com). EUCCAN je zastrešujúcou organizáciou týchto veľmi rozmanitých štruktúr a organizácií.

Informačné nástroje

Týchto sedem informačných prehľadov vysvetľuje, čo je CETA a jej prínosy.

Zistite, ako sa zapojiť do procesov verejného obstarávania v Kanade

Viac informácií o obchodných príležitostiach, ktoré ponúka komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou

Ďalšie odkazy

Brožúra pre podniky – opisuje výhody, kapitoly a praktické tipy pre podniky

Infografika znázorňuje výhody dohody CETA v jednotlivých členských štátoch EÚ

Podrobný sprievodca pre vývozcov do Kanady

Príbehy a svedectvá spoločností

Odporúčanie pre MSP

Spoločný výbor CETA sa v septembri 2018 dohodol na osobitnom odporúčaní pre MSP, aby každá zmluvná strana poskytovala MSP druhej zmluvnej strany online informácie o CETA a aby EÚ a Kanada spolupracovali tak, aby z obchodnej dohody mali prospech MSP.

Kanadská webová stránka na podporu MSP z EÚ, ktoré vyvážajú do Kanady

Webové sídlo EÚ pre MSP z Kanady

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy