Komplexná a hospodárska obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou

CETA je obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou. Znižuje clá a uľahčuje vývoz tovaru a služieb, z čoho majú prospech ľudia a podniky v EÚ aj Kanade.

Dohoda CETA predbežne nadobudla platnosť 21. septembra 2017, čo znamená, že väčšina dohody sa v súčasnosti uplatňuje. Národné parlamenty v krajinách EÚ – a v niektorých prípadoch aj regionálne parlamenty – potom budú musieť schváliť dohodu CETA, aby mohla nadobudnúť plnú účinnosť.

Dohoda v skratke

Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou (CETA) predbežne nadobudla platnosť 21. septembra 2017.

Oblasti, ktoré ešte nenadobudli účinnosť, sú:

 • ochrana investícií a systém investičných súdov (ICS)
 • prístup na trh s portfóliovými investíciami
 • ustanovenia týkajúce sa kamkordovania
 • dve ustanovenia týkajúce sa transparentnosti správnych konaní, preskúmania a odvolania na úrovni členských štátov

Dohoda nadobudne platnosť v plnom rozsahu, keď ju parlamenty všetkých členských štátov formálne ratifikujú.

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Dohoda

 • odstraňuje alebo znižuje obchodné prekážky, clá a náklady súvisiace s vývozom
 • zjednodušuje papierovú prácu, technické predpisy, colné postupy a požiadavky na pravidlá pôvodu, požiadavky na testovanie výrobkov, informácie o obstarávaní, otázky duševného vlastníctva atď.
 • podporuje obchod s potravinami, živočíšnymi a rastlinnými produktmi a zároveň zachováva vysokú úroveň zdravia a bezpečnosti ľudí, zvierat a rastlín
 • umožňuje vašej spoločnosti uchádzať sa o verejné súťaže na všetkých úrovniach kanadskej vlády
 • vytvára dodatočný prístup na trh v určitých odvetviach, ponúka lepšiu mobilitu zamestnancov a uľahčuje vzájomné uznávanie kvalifikácií odborníkov
 • chráni širokú škálu zemepisných označení vysokokvalitných európskych potravinových výrobkov na kanadskom trhu
 • podporuje vysokokvalitné investície medzi EÚ a Kanadou

Zahrnuté oblasti zahŕňajú pravidlá prístupu na trh pre tovar, technické prekážky obchodu, sanitárne a fytosanitárne opatrenia, investície, služby, elektronický obchod, politiku hospodárskej súťaže, vládne obstarávanie, duševné vlastníctvo, regulačnú spoluprácu alebo urovnávanie sporov. Prílohy zahŕňajú zoznamy odstránenia ciel, kvóty, postupy, pravidlá pôvodu, vzájomné uznávanie posudzovania zhody atď.

 

Kapitoly dohody sú stručne vysvetlené tu a súvisiace znenie je možné stiahnuť.

Sadzby

Kanada a EÚ už 21. septembra 2017 zrušili 98 % svojich colných položiek a dohodli sa na postupnom odstránení takmer všetkých zostávajúcich colných položiek. Do roku 2024 bude zrušených 99 % všetkých colných položiek.

Kanadské výrobky, na ktoré sa vzťahuje prechodné postupné zrušenie ciel, zahŕňajú:

 • v motorových vozidlách
 • plavidlá
 • jačmeň a slad
 • rafinovaný cukor
 • zemiakový škrob,
 • kvety

Medzi európske výrobky, na ktoré sa vzťahuje prechodné zrušenie ciel, patria:

 • v motorových vozidlách
 • niektoré ryby a morské plody
 • surový a rafinovaný cukor
 • určité zrná

Postupné odstraňovanie ciel sa riadi harmonogramom odstraňovania ciel. Zníženia sú vyjadrené v kategóriách postupného znižovania v prílohe 2A k dohode.

 • A: nulové clo k 21. septembru 2017
 • B: clo, ktoré sa má znížiť na nulu pri rovnakých zníženiach počas 3 rokov
 • C: clo, ktoré sa má znížiť na nulu pri rovnakých zníženiach počas 5 rokov
 • D: clo, ktoré sa má znížiť na nulu pri rovnakých zníženiach počas 7 rokov
 • E: clo je oslobodené od odstránenia cla
 • S: clo zostáva rovnaké počas 5 rokov, po uplynutí ktorých sa odstráni v troch rovnakých etapách 1. januára 8. roku.
 • AV0 + EP: valorické clo sa rovná nule v čase nadobudnutia účinnosti; osobitné clo vyplývajúce zo systému vstupných cien uplatňovaného na tento pôvodný tovar sa zachová.

 

Môj obchodný asistent zobrazuje harmonogramy odstraňovania ciel pre príslušné colné položky.

Priemyselné výrobky

Obe strany sa dohodli na odstránení 100 % colných položiek pre priemyselné výrobky, z toho 99,6 % po nadobudnutí platnosti v prípade Kanady a 99,4 % pri nadobudnutí platnosti v prípade EÚ. Spomedzi niekoľkých výrobkov, ktoré neboli liberalizované v čase nadobudnutia účinnosti, je obmedzený počet automobilových výrobkov, ktoré budú liberalizované na recipročnom základe počas 3, 5 alebo 7 rokov (17 výrobkov v kanadskej colnej ponuke a zodpovedajúcich výrobkov v EÚ). Kanada liberalizuje svoje zostávajúce clá na lode počas 7 rokov (t. j. do roku 2024).

Poľnohospodárske výrobky

Po nadobudnutí účinnosti Kanada zrušila clá pre 90,9 % všetkých svojich poľnohospodárskych colných položiek. Do roku 2023 sa to zvýši na 91,7 %.

V prípade citlivých poľnohospodárskych výrobkov sa bude uplatňovať osobitné zaobchádzanie:

Colné kvóty

Obe strany uplatňujú colné kvóty na určité výrobky vrátane kanadského hovädzieho mäsa, bravčového mäsa a kukurice cukrovej, ako aj európskeho syra. Ide o konkrétne objemy tovaru, ktoré budú mať nárok na preferenčné sadzobné zaobchádzanie v danom časovom rámci.

Dovoz z Kanady

Prídel colných kvót sa vypočíta na základe množstiev, ktoré sú v rámci danej colnej kvóty k dispozícii, a požadovaného množstva, ktoré vnútroštátne orgány oznámili Európskej komisii.

Po tom, ako Komisia pridelené kvóty vypočíta a zverejní, musia členské štáty EÚ vydať dovozné alebo vývozné povolenia na množstvá udelené v rámci príslušných colných kvót.

Základné pravidlá simultánneho preskúmania sú vymedzené v nariadení Komisie 1301/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií.

Miery prideľovania colných kvót EÚ, pokiaľ ide o vydané dovozné licencie, sa uverejňujú každý mesiac a sú dostupné prostredníctvom Strediska pre monitorovanie trhu s mäsom.

V nasledujúcich nariadeniach sa vymedzuje, ako EÚ spravuje svoje rôzne colné kvóty pre dohodu CETA.

Vývoz do Kanady
 • Kanada uplatňuje ročný model prideľovania kvót na mliečne výrobky
 • žiadosť o kvóty sa podáva v prvej polovici novembra a vrátenie a prerozdelenie nevyužitých kvót sa uskutoční 1. augusta.
 • aby ste mohli získať kvótu, musíte mať pobyt v Kanade a pôsobiť v sektore syra.

Viac informácií o prideľovaní colných kvót na mliečne výrobky vyvážané z EÚ do Kanady v rámci dohody CETA možno nájsť v časti „Oznámenia“ na webovom sídle organizácie Global Affairs Canada.

V oznámeniach pre dovozcov sa stanovujú kritériá oprávnenosti na pridelenie každej príslušnej colnej kvóty. V oznámeniach sa poskytujú aj informácie o správe colných kvót vo všeobecnosti a o postupe predkladania žiadosti. Formuláre žiadostí a súvisiace dodatky sú pripojené ku každému oznámeniu.

Zoznam držiteľov syrov podľa dohody CETA z roku 2020

Zoznam držiteľov priemyselných kvót na syr podľa dohody CETA na rok 2020

2019 – Tabuľka využívania colnej kvóty CETA pre syr

Okrem toho treba poznamenať, že

 • na ovocie a zeleninu sa naďalej vzťahuje systém vstupných cien EÚ
 • na hydinu a vajcia sa zachovajú clá.

Vína a liehoviny

Osobitné clá na vína a liehoviny z EÚ, ktoré vstupujú do Kanady, boli zrušené po nadobudnutí platnosti dohody CETA.

Pokiaľ ide o liehoviny ako gin, vodka a whisky, CETA rieši necolné prekážky, ktoré výrazne obmedzovali schopnosť EÚ preniknúť na kanadský trh, a to najmä

 • uplatňovanie diferencovaného poplatku za náklady na služby (ktorý Kanada uložila na dovážané vína a liehoviny) na základe objemu, a nie hodnoty, a jeho výpočet transparentnejším spôsobom, čím sa znížia náklady výrobcov z EÚ na predaj ich výrobkov v Kanade
 • zmrazenie počtu kanadských externých súkromných predajní, ktoré sú otvorené len pre kanadských výrobcov a ktoré sú alternatívou k monopolu provinčných rád pre liehoviny
 • predchádzanie činnostiam mimo provincie niektorých rád pre liehoviny, ktoré viedli k nespravodlivej hospodárskej súťaži na kanadskom území a v tretích krajinách
 • zrušenie kanadských požiadaviek na miešanie dovážaných nebalených destilátov s miestnymi liehovinami pred plnením do fliaš (táto požiadavka zabránila označeniu dovážaných voľne ložených destilátov ako zemepisných označení pri plnení do fliaš v Kanade)

CETA zahŕňa dohodu medzi EÚ a Kanadou o alkoholických nápojoch z roku 1989, ako aj dohodu o vínach a liehovinách medzi EÚ a Kanadou z roku 2004, ktorá poskytuje silné právne záruky európskym a kanadským obchodníkom s vínom a liehovinami. Menšie zmeny dohody z roku 2004 sú uvedené v prílohe 30-B k dohode CETA

Rybárstvo

Kanada pri nadobudnutí účinnosti úplne zrušila všetky clá na produkty rybolovu.

EÚ po nadobudnutí účinnosti odstránila 95,5 % svojich ciel a súhlasila s ďalším odstránením zostávajúcich 4,5 % ciel do 3, 5 alebo 7 rokov.

Súčasne so zrušením ciel sa rozvinie udržateľné rybárstvo EÚ a Kanady používaním opatrení na monitorovanie, kontrolu a dohľad, ako aj bojom proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu.

 

Príslušná colná sadzba pre váš výrobok sa nachádza na stránke Môj obchodný asistent.

Pravidlá o pôvode

 

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu možno nájsť v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ obchodovaného tovaru. Ak ste noví v danej téme, prečítajte si úvod k hlavným pojmom v časti o tovare.

Pravidlá o pôvode

Pravidlá pôvodu sú stanovené v Protokole o pravidlách pôvodu a postupoch pôvodu v rámci Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) (Ú. v. EÚ L 11, 14.1.2017, s. 465). Pozrite si aj podrobné usmernenia o pravidlách pôvodu.

Je môj výrobok „pôvodný“ podľa dohody CETA medzi EÚ a Kanadou?

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky pre nižšiu alebo nulovú preferenčnú sadzbu podľa dohody CETA, musí váš výrobok pochádzať z EÚ alebo Kanady.

Výrobok „má pôvod“ v EÚ alebo Kanade, ak spĺňa jednu z týchto požiadaviek:

 • je úplne získané v EÚ alebo Kanade
 • sa vyrába výlučne z materiálov s pôvodom v EÚ alebo Kanade
 • bolo podrobené dostatočnej výrobe v EÚ alebo Kanade v súlade s osobitnými pravidlami pre výrobky stanovenými v prílohe 5

Pozri aj úvodné poznámky k prílohe 5.

Okrem toho sa v prílohe 5a stanovujú kvóty pôvodu a alternatívne osobitné pravidlá pre určité výrobky.

 

Príklady pravidiel týkajúcich sa konkrétnych výrobkov v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nesmie presiahnuť určité percento ceny výrobku zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom [napríklad výroba papiera (harmonizovaný systém, kapitola 48)] z vlákniny bez pôvodu (harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa osobitný výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu. Takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom a odevnom a chemickom odvetví.

Kombinácia týchto rôznych pravidiel je možná, pričom rôzne pravidlá sa plnia alternatívne alebo v kombinácii.

Tipy a triky na pomoc pri dodržiavaní špecifických pravidiel pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako sú tolerancie alebo kumulácia.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahu maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v pravidlách pre jednotlivé výrobky.
 • osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 HS, ktoré sú uvedené v prílohe 1.
Kumulácia

V dohode CETA sa stanovujú tri spôsoby kumulácie pôvodu

 • dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom v Kanade sa môžu považovať za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú na výrobu výrobku
 • úplná kumulácia – umožňuje zohľadniť opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch v EÚ alebo Kanade s cieľom pomôcť dodržať špecifické pravidlo pre výrobky
 • splnomocňujúca doložka pre rozšírenú kumuláciu – materiály s pôvodom v spoločnom partnerovi dohody o voľnom obchode sa môžu považovať za materiály s pôvodom v EÚ alebo v Kanade, ak sa používajú pri výrobe výrobku. Toto ustanovenie je podmienené dohodou zmluvných strán o uplatniteľných podmienkach.

Iné požiadavky

Váš výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v Protokole o pravidlách pôvodu, ako napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo o nepozmeňovaní.

Pravidlo o nepozmeňovaní

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Kanady (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom

 • vykladanie
 • opätovné naloženie
 • akákoľvek iná operácia potrebná na uchovanie výrobkov v dobrom stave alebo na prepravu produktu na územie EÚ alebo Kanady
 • skladovanie
 • rozdelenie zásielok

Colný orgán môže od dovozcu požadovať, aby preukázal, že výrobok, pre ktorý dovozca žiada o preferenčné sadzobné zaobchádzanie, bol odoslaný v súlade s pravidlami prepravy.

Vrátenie cla

Vrátenie predtým zaplatených ciel za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčnej sadzby, sa povoľuje len počas prvých troch rokov po nadobudnutí platnosti CETA, t. j. do 21. septembra 2020.

Postupy týkajúcesa pôvodu

Ak chcete požiadať o preferenčnú sadzbu, budete musieť dodržať postupy týkajúce sa pôvodu tovaru a nechať si svoju žiadosť overiť colnými orgánmi krajiny, do ktorej dovážate svoj tovar. Postupy sú stanovené v oddiele C Protokolu o pravidlách pôvodu dohody.

Ako požiadať o preferenčné sadzobné zaobchádzanie?

Dovozcovia môžu požiadať o preferenčné sadzobné zaobchádzanie na základe vyhlásenia o pôvode, ktoré poskytol vývozca.

Vyhlásenie o pôvode

V EÚ sa dôkaz o pôvode nevyžaduje, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje

 • 500 EUR v prípade malých balení alebo
 • 1 200 EUR v prípade výrobkov, ktoré sú súčasťou osobnej batožiny cestujúcich.
Vlastné vyhlásenie vývozcu

Vývozcovia môžu sami deklarovať, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo Kanade, a to poskytnutím vyhlásenia o pôvode.

V EÚ sa môže dokončiť buď

 • vývozca registrovaný v systéme registrovaných vývozcov (REX)
 • ktorýkoľvek vývozca za predpokladu, že celková hodnota výrobkov nepresahuje 6 000 EUR

Rovnaké číslo REX sa môže použiť aj v prípade niektorých iných preferenčných obchodných dohôd EÚ (napríklad obchodná dohoda EÚ s Japonskom).

 • znenie vyhlásenia o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ a nachádza sa v prílohe 2 k Protokolu o pravidlách pôvodu.
 • vyhlásenie o pôvode by malo byť uvedené na faktúre alebo na akomkoľvek obchodnom doklade, ktorý opisuje pôvodný výrobok dostatočne podrobne na to, aby umožňoval jeho identifikáciu.
 • vyhlásenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov odo dňa, keď ho vývozca vyplnil.
 • potvrdenie o pôvode sa zvyčajne vzťahuje na jednu zásielku, ale v Kanade sa môže vzťahovať aj na viaceré zásielky rovnakých výrobkov počas obdobia nepresahujúceho 1 rok.
Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či dovážaný výrobok je skutočne pôvodným výrobkom alebo či spĺňa iné požiadavky na pôvod.

V prípade pochybností môže colný orgán od dovozcu požadovať, aby preukázal, že výrobok, pre ktorý dovozca žiada o preferenčné sadzobné zaobchádzanie, bol odoslaný v súlade s pravidlami prepravy.

Overovanie je založené na týchto zásadách:

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej krajiny
 • kontroly pôvodu výrobkov vykonávané miestnymi colnými orgánmi. Návštevy dovážajúcej krajiny u vývozcu nie sú povolené

Po ukončení overovania orgány dovážajúcej krajiny s konečnou platnosťou určia pôvod a informujú orgány dovážajúcej strany o výsledkoch.

Praktická príručka o ustanoveniach dohody CETA o pravidlách pôvodu

Požiadaviek na výrobok

Technické pravidlá vymedzujú osobitné vlastnosti, ktoré by mal mať výrobok, ako je dizajn, etiketa, označovanie, balenie, funkčnosť alebo výkon, a sú navrhnuté napríklad na ochranu ľudského zdravia, bezpečnosti alebo životného prostredia. Pre obchodníkov však môže byť nákladné dodržiavať rôzne požiadavky na rôznych trhoch.

Technické pravidlá a predpisy EÚ a Kanady sa stali kompatibilnejšími, aby podniky mohli na oboch trhoch predávať rovnaký výrobok alebo rovnaký výrobok s menšími úpravami. To umožňuje malým spoločnostiam, najmä mikropodnikom, súťažiť s väčšími spoločnosťami a zúčastňovať sa na medzinárodných dodávateľských reťazcoch a elektronickom obchode.

Dohoda CETA obsahuje aj ustanovenia na zabezpečenie transparentnosti – napríklad to, že zainteresované osoby na oboch stranách sa môžu vyjadriť k navrhovaným technickým predpisom, ktoré Kanada alebo EÚ môžu vypracovať).

Okrem toho sa EÚ a Kanada dohodli na posilnení väzieb a spolupráce medzi svojimi normalizačnými orgánmi, ako aj ich skúšobnými, certifikačnými a akreditačnými organizáciami.

Uľahčenie osvedčovania regulovaných výrobkov

EÚ a Kanada sa dohodli na posilnení väzieb a spolupráce medzi svojimi normalizačnými orgánmi, ako aj ich skúšobnými, certifikačnými a akreditačnými organizáciami.

CETA obsahuje ustanovenia, ktoré pomáhajú predchádzať zbytočným narušeniam a zabezpečujú transparentnosť (napríklad, aby sa zainteresované osoby na oboch stranách mohli vyjadriť k navrhovaným technickým predpisom, ktoré Kanada alebo EÚ môžu vypracovať).

Posudzovanie zhody – vzájomné uznávanie

Kanada a EÚ sa dohodli, že budú akceptovať povinné osvedčenia o posudzovaní zhody vydané uznanými orgánmi posudzovania zhody so sídlom v EÚ a naopak pre odvetvia, na ktoré sa vzťahuje protokol CETA, s cieľom preukázať súlad s kanadskými požiadavkami alebo požiadavkami EÚ.

Protokol o vzájomnom uznávaní výsledkov posudzovania zhody nahrádza existujúcu dohodu o vzájomnom uznávaní a rozširuje rozsah výrobkov s možnosťou ďalšieho rozšírenia.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje protokol, sú

 • elektrické a elektronické zariadenia vrátane elektrických inštalácií a prístrojov a súvisiacich komponentov
 • rádiové a koncové telekomunikačné zariadenia
 • elektromagnetická kompatibilita (EMC)
 • hračky
 • stavebné výrobky
 • strojové zariadenia vrátane častí, komponentov vrátane bezpečnostných komponentov, vymeniteľné prídavné zariadenia a zostavy strojov
 • meracie prístroje
 • teplovodné kotly vrátane súvisiacich zariadení
 • vybavenie, stroje, prístroje, zariadenia, ovládacie komponenty, ochranné systémy, bezpečnostné zariadenia, ovládacie a regulačné zariadenia a súvisiace prístroje a systémy prevencie a detekcie na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (zariadenia ATEX)
 • zariadenia používané vo voľnom priestranstve, keďže sa týka emisií hluku v životnom prostredí
 • rekreačné plavidlá vrátane ich súčastí

Ako nájsť schválené orgány posudzovania zhody?

 • orgány uznané podľa existujúcej dohody o vzájomnom uznávaní budú aj naďalej v súlade s dohodou CETA.
 • na to, aby bol nový orgán posudzovania zhody uznaný, musí ustanovujúca strana poskytnúť druhej strane informácie uvedené v prílohe 3 k protokolu.

Databáza NANDO obsahuje notifikované a určené organizácie a iné relevantné informácie o posudzovaní zhody.

Schválené orgány posudzovania zhody

Potravinárske výrobky

CETA ďalej zjednodušuje schvaľovacie procesy, znižuje náklady a zlepšuje predvídateľnosť obchodu so živočíšnymi a rastlinnými výrobkami

 • všetky výrobky dovážané do EÚ musia spĺňať platné sanitárne a fytosanitárne normy a naopak
 • vyhľadávanie informácií a požiadaviek na vývoz potravinových výrobkov do Kanady
 • požiadavky na dovoz potravinových výrobkov do EÚ

Kanadská agentúra pre inšpekciu potravín (CFIA) stanovuje politiky a predpisy týkajúce sa dovozu potravín, poľnohospodárskych vstupov a poľnohospodárskych výrobkov.

Kanadská agentúra pohraničnej služby (CBSA) je zodpovedná za počiatočnú kontrolu dovozu potravín, poľnohospodárskych vstupov a poľnohospodárskych výrobkov.

Príklady požiadaviek na označovanie potravinových výrobkov v Kanade

 • jazykové požiadavky
 • bežný názov
 • netto množstvo
 • prísady a alergény
 • tabuľka faktov o výžive
 • totožnosť obchodníka 
 • „Najlepšie pred“ a „Balené do“ a dátumy exspirácie
 • pokyny na uchovávanie
 • krajina pôvodu
 • štandard totožnosti

Ďalšie požiadavky na označovanie nálepkami kanadskej agentúry pre inšpekciu potravín nájdete v nástroji priemyselného označovania.

Toto je zoznam právnych predpisov, ktoré môžete považovať za užitočné pri vývoze vašich potravinových výrobkov do Kanady.

Zvieratá a živočíšne výrobky

CETA potvrdzuje existujúcu spoluprácu medzi EÚ a Kanadou vo veterinárnej oblasti založenú na vysokej úrovni vzájomnej dôvery a zahŕňa ďalšie zjednodušenie schvaľovacieho procesu pre vývozcov.

 • Kanada znovu otvorila svoj trh s hovädzím mäsom pre devätnásť členských štátov EÚ
 • v prípade prepuknutia choroby (tzv. regionalizácia) sa zmluvné strany dohodli, že minimalizujú obchodné obmedzenia a obchod z nepostihnutých oblastí môže pokračovať bez prerušenia alebo zdĺhavých procesov opätovného schvaľovania.

Požiadavky na vývoz zvierat a živočíšnych produktov do Kanady

Rastliny, ovocie a zelenina

V dohode CETA sa stanovujú nové postupy na zjednodušenie a urýchlenie procesu schvaľovania rastlín, ovocia a zeleniny zo strany Kanady.

CETA umožňuje Kanade nahradiť súčasný prístup založený na jednotlivých krajinách a produktoch hodnoteniami a schvaľovacími postupmi pre ovocie a zeleninu v rámci celej EÚ.

Cieľom je vytvoriť pre vývozcov predvídateľnejšie regulačné prostredie.

Zmluvné strany sa dohodli, že pri všetkých kategóriách výrobkov zavedú zrýchlené postupy pre položky identifikované ako priority.

Informácie a požiadavky týkajúce sa vývozu rastlín a rastlinných produktov do Kanady

Liečivá

CETA vychádza zo vzájomného uznávania správnej výrobnej praxe a inšpekcií farmaceutických závodov, ktoré už existujú medzi EÚ a Kanadou, a obmedzuje duplicitné inšpekcie.

To znamená, že ako farmaceutický výrobca budete čeliť výrazne menšej administratívnej záťaži a nákladom a regulačné orgány EÚ a Kanady môžu lepšie využívať svoje zdroje tým, že obmedzia duplicitné kontroly a namiesto toho sa zamerajú na trhy s vyššími rizikami. Konkrétne

 • inšpekcie vykonávané na území EÚ ktorýmkoľvek orgánom členského štátu EÚ akceptuje Kanada a naopak
 • môžu sa uznať aj inšpekcie vykonávané v tretích krajinách.

 

V dnešnom svetovom hospodárstve pochádza 40 % hotových liekov uvádzaných na trh v EÚ zo zahraničia a 80 % účinných farmaceutických látok používaných na sprístupnenie liekov v EÚ.

Ďalšie informácie: Protokol o vzájomnom uznávaní programu dodržiavania a presadzovania, pokiaľ ide o správnu výrobnú prax pre farmaceutické výrobky.           

 

Osobitné pravidlá a požiadavky týkajúce sa vášho výrobku nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážka medzinárodného obchodu, a preto môžu byť pre vás ako vývozcu veľkou záťažou.

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje váš podnik alebo mu bráni vo vývoze, môžete nám povedať
 • pomocou online formulára uveďte, čo zastavíte svoj vývoz do Kanady, a EÚ zanalyzuje vašu situáciu a prijme vhodné opatrenia.

Kontaktujte nás

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dohoda zabezpečuje transparentnejšie a jednoduchšie colné postupy na uľahčenie obchodu a zníženie nákladov pre podniky.

Dokladov

V príručkách Krok za krokom sa opisujú rôzne druhy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z ďalej uvedených prvkov:

 • obchodná faktúra (vyhľadávať osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v časti Moja obchodná asistentka)
 • zoznam balení
 • dovozné licencie na určitý tovar
 • osvedčenia preukazujúce, že váš výrobok je v súlade s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, označovanie a balenie
 • dôkaz o pôvode – vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty je možné, že budete chcieť požiadať o záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo o záväzné informácie o pôvode tovaru.

 

Podrobné informácie o dokumentoch, ktoré musíte predložiť na colné konanie v súvislosti s vaším výrobkom, nájdete na stránke Môj obchodný asistent.

Postupy preukazovania a overovania pôvodu

Opis spôsobu preukázania pôvodu vašich výrobkov na účely uplatnenia preferenčnej sadzby a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o colnom postupe pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na stránke GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Dohoda CETA poskytuje lepšiu ochranu práv duševného vlastníctva európskym spoločnostiam, ktoré vyvážajú inovatívne, umelecké, odlišné a vysokokvalitné výrobky do Kanady, a poskytuje ochranu farmaceutickým výrobkom a zemepisným označeniam.

Kanada posilnila svoje hraničné opatrenia proti falšovaným ochranným známkam, pirátskemu tovaru chránenému autorským právom a falšovanému tovaru so zemepisným označením zavedením možnosti, aby colné orgány zadržali podozrivé falšované tovary.

Duševného vlastníctva

V obchodnej dohode sa stanovujú aj moderné pravidlá na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva.

Autorské práva v digitálnom veku

S dohodou CETA Kanada súhlasila so zosúladením svojho režimu ochrany autorských práv s nasledujúcimi „internetovými zmluvami“ Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).

 • zmluva WIPO o autorskom práve
 • zmluva WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch

V zmluvách o internete sa stanovujú normy zabraňujúce neoprávnenému prístupu k tvorivým dielam online alebo v digitálnej forme a ich používaniu, ktoré sú dôležité pre náš kreatívny priemysel.

Dohoda obsahuje dôležité ustanovenia týkajúce sa obmedzení zodpovednosti poskytovateľov internetových služieb za obsah porušujúci práva, ak spĺňajú niekoľko podmienok, ako napríklad systém účinného oznamovania takéhoto obsahu.

Kanada takisto súhlasila s tým, že zabezpečí, aby držitelia práv mohli účinne využívať technológie na ochranu svojich práv a udeľovať licencie na svoje diela online.

 • napríklad sa poskytuje ochrana a účinné prostriedky nápravy proti obchádzaniu technologických opatrení (ako je šifrovanie), ktoré používajú držitelia práv na ochranu svojich práv.
 • okrem toho je zakázané zámerne meniť alebo vymazávať elektronické „informácie o správe práv“, t. j. informácie sprevádzajúce akýkoľvek chránený materiál a identifikovať dielo, jeho tvorcov, výkonného umelca alebo vlastníka a podmienky jeho používania.
Vysielacie práva

Kanada tiež súhlasila s lepšou ochranou práv európskych umelcov tým, že výkonným umelcom poskytne výhradné právo povoliť alebo zakázať vysielanie bezdrôtovými prostriedkami a verejný prenos ich umeleckých výkonov.

Tieto práva zabezpečia, že európski aj kanadskí umelci budú odmeňovaní za svoju tvorivosť a budú mať motiváciu pokračovať vo vytváraní nových umeleckých diel.

 • Európski umelci môžu získať licenčné poplatky napríklad od kaviarní a maloobchodných zariadení, ktoré hrajú hudbu s cieľom prilákať spotrebiteľov
 • Kanada zabezpečí, aby sa za bezdrôtové vysielanie alebo za akýkoľvek verejný prenos platila jediná spravodlivá odmena a táto odmena sa rozdelí medzi príslušných výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov.
Ochrana odrôd rastlín

Kanada tiež súhlasila s posilnením ochrany odrôd rastlín na základe aktu z roku 1991 Medzinárodného dohovoru o ochrane nových odrôd rastlín (UPOV).

To znamená, že inovatívne odrody rastlín, ktoré môžu viesť napríklad k lepším výnosom, budú chránené, a preto sa pravdepodobne rýchlejšie uvedú na kanadský trh v prospech poľnohospodárov a spotrebiteľov.

EÚ je významným dodávateľom nových odrôd rastlín. Táto dôležitá výskumná a inovačná činnosť je chránená sui generis typom duševného vlastníctva, ktorý sa nazýva právo Spoločenstva k odrodám rastlín. Nevzťahuje sa na používanie geneticky modifikovaných organizmov.

Boj proti falšovaniu

Kanada sa tiež dohodla na posilnení svojich opatrení na hraniciach proti falšovaným ochranným známkam, pirátskym tovarom chráneným autorským právom a falšovanému tovaru so zemepisným označením, konkrétne zavedením možnosti, aby colné orgány zadržali falšovaný tovar ex officio.

 • Príslušné kanadské orgány môžu konať z vlastnej iniciatívy s cieľom dočasne zadržať tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva.
 • značky sa nemusia individuálne registrovať na kanadských colných orgánoch, aby mohli využívať ochranu

Kanada prijme alebo zachová postupy, podľa ktorých môže nositeľ práv požiadať príslušné orgány, aby pozastavili prepustenie tovaru alebo zadržali tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva.

Kanada takisto zaviedla možnosť, aby súdne orgány prijali potrebné predbežné opatrenia a priamo upustili od príkazov proti sprostredkovateľom, ktorí by falšovaný tovar uvádzali na trh.

Liečivá

Dohoda CETA zlepšuje práva duševného vlastníctva pre inovačné lieky tromi spôsobmi

 • inovátori, ktorí sú držiteľmi farmaceutického patentu, získavajú právo odvolať sa proti rozhodnutiam o povolení na uvedenie na trh v Kanade rovnakým spôsobom, ako by už iní výrobcovia mohli
 • Kanada sa zaväzuje uplatňovať svoj súčasný režim ochrany údajov (6 + 2 roky), čím poskytne právnu istotu v oblasti, v ktorej sú nevyhnutné dlhodobé investície.
 • Kanada zavedie systém obnovenia platnosti patentu v súlade so systémom EÚ s cieľom kompenzovať neodôvodnené oneskorenia v procese schvaľovania uvádzania na trh vrátane maximálneho obdobia dodatočnej ochrany (2 roky) – zmluvné strany sa dohodli na možnosti výnimiek na účely vývozu do tretích krajín.

Viac informácií o ochrane duševného vlastníctva v EÚ.

 

Európske poradenské centrum pre práva duševného vlastníctva ponúka službu linky pomoci na priamu podporu duševného vlastníctva. Na poradenstvo a podporu v otázkach práv duševného vlastníctva mimo trhu EÚ.

Zemepisné označenia

Zemepisné označenia vín a liehovín chránených v Kanade a EÚ sú uvedené v prílohe III písm. a) a prílohe IV písm. a) k dohode o obchode s vínom a liehovinami z roku 2004.

Okrem zemepisných označení chránených na základe dohody medzi EÚ a Kanadou o vínach a liehovinách začlenenej do dohody CETA Kanada súhlasila s ochranou 143 zemepisných označení – charakteristických potravín a nápojov z konkrétnych miest alebo regiónov v EÚ.

Kanada bude chrániť tieto tradičné európske výrobky pred napodobňovaním rovnako ako EÚ. Uvádzanie spotrebiteľov do omylu o skutočnom pôvode výrobku bude nezákonné, napríklad používaním vlajok, ktoré nepravdivo evokujú chránené zemepisné označenie EÚ alebo krajinu, z ktorej výrobok so zemepisným označením pochádza. Držitelia práv z EÚ budú môcť využívať administratívny postup na dodržiavanie práv zemepisných označení v Kanade namiesto toho, aby sa spoliehali len na zdĺhavejšie a zložitejšie konania vo vnútroštátnom súdnom systéme.

Zoznam zemepisných označení chránených v Kanade

Zoznam sa môže v budúcnosti rozšíriť o ďalšie výrobky, ak sa EÚ a Kanada tak dohodnú.

Viac informácií o ochrane zemepisných označení v Kanade vďaka dohode CETA nájdete v tejto praktickej príručke.

Pokiaľ ide o zemepisné označenia uvedené v dohode o obchode s vínom a liehovinami z roku 2004, držitelia práv týchto zemepisných označení musia na to, aby boli chránené v Kanade, zaregistrovať svoje zemepisné označenia na kanadskom úrade pre duševné vlastníctvo.

Postup registrácie je vysvetlený tu.

Elektronický obchod

V kapitole o elektronickom obchode sa vo všeobecných ustanoveniach uvádza, že zmluvné strany uznávajú význam uľahčenia využívania elektronického obchodu malými a strednými podnikmi.

Služby

Dohoda CETA zabezpečuje právnu istotu pre poskytovateľov služieb z EÚ a Kanady tým, že zaväzuje vysokú úroveň liberalizácie v Kanade a EÚ.

EÚ získava lepší prístup na kanadský trh, najmä pokiaľ ide o námorné služby.

Progresívna liberalizácia a transparentnosť

Kanada nemôže zaviesť nové kvóty alebo nové diskriminačné opatrenia voči poskytovateľom služieb z EÚ, s výnimkou obmedzeného súboru citlivých odvetví. V dohode sa takisto zaručuje, že poskytovatelia služieb z EÚ môžu využívať výhody

 • vyššia úroveň prístupu na trh nad rámec záväzkov Kanady v rámci WTO
 • najväčšia budúca liberalizácia, ktorú môže Kanada uskutočniť

Kanada odstránila niekoľko obmedzení týkajúcich sa občianstva a podmienok pobytu pre širokú škálu odborníkov na výkon praxe v Kanade vrátane

 • právnici
 • špecialisti v účtovníctve
 • architekti
 • inžinieri

V oblasti telekomunikácií, poštových a kuriérskych služieb Kanada prvýkrát zablokovala budúcu liberalizáciu.

Námorné služby

Nové otvorenie kanadského trhu námornej dopravy uľahčí prevádzkovateľom námornej dopravy z EÚ a ich väčším plavidlám pôsobiť v Kanade na účely napájania na dôležitej trase medzi Montrealom a Halifaxom.

Oba prístavy sú významné pre kanadské východné pobrežie. Montreal je veľký prístav, v ktorom sa manipuluje s 1,4 milióna štandardných kontajnerov (celkový počet dovozných a vývozných kontajnerov v roku 2015), zatiaľ čo spoločnosť Halifax vybavuje 0,4 milióna ekvivalentných jednotiek (ZEÚ) (2015).

EÚ je zďaleka svetovým lídrom v oblasti bagrovacích služieb. Vďaka dohode CETA Kanada otvára svoj trh v oblasti bagrovacích činností aj hospodárskym subjektom z EÚ, čo je trh, ktorého hodnota sa odhaduje na 150 miliónov až 400 miliónov CAD ročne (približne 104 miliónov EUR – 278 miliónov EUR ročne).

Oblasti regulácie

Okrem prijatých ambicióznych záväzkov prístupu na trh dohoda CETA obsahuje aj inovatívne a prísne oblasti regulácie, ktoré dopĺňajú a rozširujú záväzky, prijaté týmito dvomi zmluvnými stranami v súvislosti s prístupom na trh.

Tieto regulačné disciplíny zahŕňajú jeden z najrozsiahlejších a najkomplexnejších súborov vzájomne záväzných pravidiel domácej regulácie, ktoré sa zaoberajú režimami udeľovania licencií alebo udeľovania povolení pre takmer všetky služby a investičné činnosti. Text zaisťuje spravodlivé a transparentné režimy pre všetkých žiadateľov a umožňuje čo najplynulejší postup udeľovania povolení.

Pohyb odborníkov

Dohodnutý balík týkajúci sa dočasného vstupu odborníkov zahŕňa tieto výhody:

 • Spoločnosti z EÚ môžu vysielať svojich zamestnancov presunutých v rámci podniku do Kanady až na 3 roky – na základe predchádzajúcich dohôd sa táto výhoda vo všeobecnosti vzťahuje na všetky odvetvia.
 • predĺžená dĺžka pobytu pre odborníkov – poskytovatelia zmluvných služieb alebo nezávislí odborníci (vymedzení v dohode) budú môcť zostať na území druhej zmluvnej strany počas obdobia 12 mesiacov (dvojité, čo bolo predtým možné)

Poskytovatelia zmluvných služieb majú prospech z lepších podmienok vstupu a pobytu (ako je nediskriminačné zaobchádzanie s kanadskými dodávateľmi) v ďalších odvetviach. Tieto údaje zahŕňajú

 1. Poradenské a konzultačné služby týkajúce sa
  • ťažba
  • telekomunikačné služby,
  • poštové a kuriérske služby
  • poisťovacie služby a služby súvisiace s poistením
  • iné finančné služby
  • dopravné zariadenia
  • výroba
 2. Údržba a oprava zariadení, napríklad
  • plavidlá, zariadenia železničnej dopravy
  • motorové vozidlá, motocykle, snežné vozidlá a zariadenia cestnej dopravy
  • lietadlá a ich časti a súčasti
  • kovové výrobky, iné ako kancelárske stroje a iné typy zariadení a potrieb pre domácnosť
 3. Súvisiace vedecké a technické konzultačné služby
 4. Environmentálne služby,

Nové profily: preferenčný prístup na kanadský trh a nediskriminačné zaobchádzanie v Kanade sa budú vzťahovať aj na nové kategórie dodávateľov z EÚ, ako sú vymedzené v dohode: investori, krátkodobé obchodné návštevy a technológovia.

Kanada rozšíri na manželov/manželky zamestnancov EÚ presunutých v rámci podniku zaobchádzanie rovnocenné zaobchádzaniu, ktoré sa poskytuje manželom/manželkám kanadských zamestnancov presunutých v rámci podniku do EÚ.

Vzájomné uznávanie kvalifikácií

S cieľom uľahčiť mobilitu vysokokvalifikovaných odborníkov medzi EÚ a Kanadou sa v dohode CETA stanovuje rámec pre vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií a určujú sa všeobecné podmienky a usmernenia pre rokovania o dohodách týkajúcich sa konkrétnych povolaní.

CETA poskytuje podrobný rámec pre rokovania o dohodách o vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií a pre ich uzatváranie.

Dohoda ponecháva na združeniach regulovaných povolaní oboch strán, aby začali proces rokovaní o dohode o vzájomnom uznávaní tým, že poskytnú odporúčania príslušnému výboru CETA, a aby sa dohodli na konkrétnych podmienkach. Keď sa združenia dohodnú na zásadách a podľa postupov stanovených v rámci, dohoda o vzájomnom uznávaní sa stane právne záväznou, čím sa zabezpečí, že európski odborníci budú môcť uznať svoju kvalifikáciu príslušnými orgánmi v Kanade a naopak.

Verejné obstarávanie

Vďaka dohode CETA môžu teraz spoločnosti z EÚ predkladať ponuky na kanadské vládne obstarávanie na všetkých troch úrovniach vládneho obstarávania: federálne, provinčné a obecné.

V Kanade majú provincie a teritóriá jurisdikciu nad verejnými statkami, ako sú:

 • zdravotná starostlivosť
 • vzdelávanie
 • zvierat
 • vnútroprovinčná preprava.

Správa obcí

 • miestna doprava
 • školské rady
 • verejné služby atď.

Obstarávateľské subjekty, na ktoré sa vzťahuje dohoda CETA, sa nachádzajú v prílohách 19 – 1 až 19 – 8.

Dohoda CETA takisto prináša právnu istotu, že kanadské verejné agentúry a orgány nebudú schopné diskriminovať európske spoločnosti, t. j. obmedziť prístup spoločností k verejnému obstarávaniu.

Dodávatelia môžu napadnúť rozhodnutia o obstarávaní, o ktorých sa domnievajú, že sú v rozpore s povinnosťami vyplývajúcimi z dohody. V Kanade vykonáva túto úlohu kanadský tribunál pre medzinárodný obchod (ďalej len „CITT“).

Kanada takisto súhlasila so zvýšením transparentnosti postupu verejného obstarávania uverejnením všetkých svojich verejných súťaží na jednom webovom sídle verejného obstarávania v náležitom čase. V súčasnosti poskytuje táto webová stránka nástroj na vyhľadávanie možností verejného obstarávania od (federálnej) vlády.

Iné vládne obstarávanie (provinčné a územné samosprávy) v súčasnosti inzeruje oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na svojich vlastných webových sídlach o verejnom obstarávaní alebo v elektronickom systéme verejného obstarávania prevádzkovanom poskytovateľom služieb, ktorý je treťou stranou. 

 

Ak chcete zistiť, či máte nárok zúčastniť sa na danom verejnom obstarávaní mimo EÚ, použite Môj obchodný asistent pre obstarávanie

Kolektívneho

Keď dohoda CETA nadobudne konečnú platnosť, ponúkne investorom z EÚ väčšiu predvídateľnosť, transparentnosť a ochranu ich investícií v Kanade a rovnako investorom z Kanady v EÚ.

Ustanoveniami CETA o ochrane investícií a novým systémom investičných súdov sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany investorov, pričom sa v plnej miere zachová právo vlád regulovať a sledovať ciele verejnej politiky, ako je ochrana zdravia, bezpečnosti alebo životného prostredia.

Systém investičných súdov predstavuje zreteľné odchýlenie od starého prístupu urovnávania sporov medzi investorom a štátom a je dôkazom spoločného odhodlania EÚ a Kanady zaviesť spravodlivejší, transparentnejší a inštitucionalizovanejší systém riešenia investičných sporov.

Ustanovenia o investíciách v dohode CETA nahradia aj osem existujúcich bilaterálnych investičných dohôd medzi niektorými členskými štátmi EÚ a Kanadou.

Prahová hodnota na preskúmanie akvizícií kanadských spoločností podľa kanadského zákona Investment Canada Act sa podstatne zvyšuje zo súčasných 354 miliónov CAD na 1,5 miliardy CAD. Platí to pre všetkých investorov EÚ okrem tých, ktorí sú štátnymi podnikmi.

Ak plánujete investovať v Kanade, viac informácií nájdete tu.

POZNÁMKA: Ochrana investícií a systém investičných súdov, ako aj prístup na trh s portfóliovými investíciami sa nebudú predbežne vykonávať v súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/38 z 28. októbra 2016 o predbežnom vykonávaní Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (Ú. v. EÚ L 11, 14.1.2017, s. 1080 – „1081 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG).

Odkazy a kontakty

EURÓPSKA ÚNIA

Delegácia Európskej únie v Kanade

Sídlo:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Ottawa, Ontário, K2P 1P1

Tel.: + 1 6132386464

E-mail: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

RAKÚSKO

Rakúska spolková hospodárska komora (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

V KANADE

Výhoda Rakúska Toronto

Generálny konzulát Rakúska – EUR Obchodná sekcia Advantage Austria

Sídlo:

30 St. Clair Avenue West, Suite 1402, Toronto, Ontário, M4V 3A1

Tel.: + 1 4169673348

E-mail: toronto@advantageaustria.org 

Tel.: + 1 5148493708

E-mail: montreal@advantageaustria.org 

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, K1N 6M7

Tel. + 1 6137891444, 

E-mail: ottawa-ob@bmeia.gv.at

BELGICKO

Valónska agentúra pre zahraničný obchod a
investícieEUR Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Brusel Invest & Export

Obchod s Flámskom

V KANADE

Flámsko/Valónsko/Brusel

Obchodná odpoveď pre Ontário, Manitoba

Sídlo:

2 Bloor Street West – Suite 2508, Toronto, Ontário, M4W 3E2

Tel. + 1 416515 – 7777

E-mail: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flámsko
Trade rep. pre Québec, Newfoundland a Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nové Škótsko, Ostrov princa Eduarda

Sídlo:

999 Boulevard de Maisonneuve West – Suite 1600,Montreal (Québec) H3A 3L4

Tel.: + 1 514289 – 9955

E-mail: montreal@fitagency.com

 

Valónsko
Trade rep. pre Québec, Newfoundland a Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nové Škótsko, Ostrov princa Eduarda

Sídlo:

1250 René-Lévesque West – Suite 4115, Montreal, Québec, H3B 4W8

Tel.: + 1 514939 – 4049

 

Brusel –
Obchod pre Québec, Newfoundland a Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nové Škótsko, Ostrov princa Eduarda

Sídlo: 1010 Sherbrooke West – Suite 2404, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: + 1 514286 – 1581

E-mail: info@bruxelles-canada.com

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

360 Albert Street, 8. poschodie, Suite 820, Ottawa, Ontário, K1R 7X7

Tel.: + 1 6132367267

E-mail: ottawa@diplobel.fed.be

BULHARSKO

Bulharská agentúra na podporu malých a stredných podnikov (Small and medium Enterprises Promotion Agency) – ⇦длгарската
аěендид да наскаване далките и средните ◻редриидтиА, bulharská agentúra na podporu malých a stredných podnikov

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

325 Stewart Street, Ottawa, Ontario, K1N 6K5

Tel.: + 1 613893215

E-mail: Embassy.Ottawa@mfa.bg

CHORVÁTSKO

Exportný portál
Izvozni portál

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

229 Chapel St, Ottawa, Ontario, K1N 7Y6

Tel.: + 1 6135627820

E-mail: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Generálny konzulát

Sídlo:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8

Tel.: + 1 9052779051

E-mail: genmiss@mvep.hr
E-mail: croconsulate.miss@mvep.hr

CYPRUS

Obchodná služba ⇦
πηρεσία Εμπορίου

V KANADE

Vysoká komisia

Sídlo:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: + 1 6135630727

E-mail: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Honorárny konzulát

Sídlo:

435 Donald Street, Coquitlam, Britská Kolumbia, V3K 3Z9

Tel.: + 1 6049362268

E-mail: tberggre@sfu.ca

 

Obchodná sekcia

Sídlo:

13 Východný 40. ulica, New York, NY 10016

Tel.: + 1 2122139100

E-mail: ctncy@cyprustradeny.org

ČESKÁ REPUBLIKA

Národná agentúra na podporu obchodu Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky Českej republiky
– Česká agentúra na podporu obchodu

V KANADE

Českoobchod Kanada

Sídlo:

6707 Drive SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Tel.: + 1 4032694924

E-mail: calgary@czechtrade.cz
e-mail: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

251 Cooper Street, Ottawa, Ontario, K2P 0G2

Tel. + 1 6135623875

Internetová stránka: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Generálny konzulát Českej republiky

Sídlo:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Ontário, M4W 3E2

Internetová stránka: www.mzv.cz/toronto

E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_toronto@mzv.cz

DÁNSKO

Ministerstvo zahraničných vecí Dánska Udenrigsministeriet Eksportrådet

V KANADE

Dánska obchodná rada

Sídlo:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Ontário, M4W 3E2

Tel.: + 1 416962 – 5661

E-mail: yyzhkt@um.dk

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

47 Strelica Clarence, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1

Tel.: + 1 6135621811

E-mail: ottamb@um.dk 

ESTÓNSKO

Podnik Estónsko (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4

Tel.: + 1 6137894222

E-mail: embassy.ottawa@mfa.ee

FÍNSKO

Finpro

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontário, K1P 6L5

Tel.: + 1 6132882233

E-mail: embassy@finland.ca

E-mail: sanomat.ott@formin.fi

FRANCÚZSKO

Business France

V KANADE

Obchodný zástupca v Kanade: Business France

Toronto

Sídlo:

154 University Avenue Suite 400, Toronto, M5H 3Y9

Tel.: + 1 4169771257

 

Montreal: Bureau Business France,

Sídlo:

1501 McGill College, Bureau 1120, Montreal, QC H3A 3M8

Tel.: + 1 5146704000

 

Vancouver:

Sídlo:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, Britská Kolumbia V6E 3V6

Tel.: + 1 6046390923

E-mail: canada@businessfrance.fr

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

42 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1M 2C9

Tel.: + 1 6137891795

E-mail: politique@ambafrance-ca.org

NEMECKO

Nemecká agentúra pre rozvoj zahraničného obchodu a investícii (GTAI)

V KANADE

Nemecko-kanadská obchodná a priemyselná komora

Sídlo:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontário, M5G 1V2

Tel.: + 1 416598 – 3355

E-mail: info@germanchamber.ca

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

1 Waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, Kanada

Tel.: + 1 613 232 1101

E-mail: info@ottawa.diplo.de

GRÉCKO

Podnik Grécko, Invest a obchod Ε nejako-sektorovo
-frekvenčné, ΕěΑěΚΕěΑ ΕěΕěΔАΣΕΩύ ΚΑΚ ΕΚΩΚΕěΚΚύ ΕěěΚΚΕěΚΚΚА ΕěΕěΔΣΣΕΩΚ ΕΚΩτΕěΕěΚ ΕěΚΚΚΚΚΚАА

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

80 MacLaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6

Tel.: + 1 6132386271

E-mail: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Generálny konzulát

Sídlo:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontário, M5S 2B1

Tel.: + 1 4165150133

E-mail: ecocom-toronto@mfa.gr

MAĎARSKO

Maďarský národný obchodný úrad

Maďarská agentúra na podporu investícií
http://www.hipa.hu/

V KANADE

Generálny konzulát v Toronte

Sídlo:

175 Bloor Street East, Suite 1109, Južná veža, Toronto

Tel.: + 1 6473492550

E-mail: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

299 Waverley St., Ottawa, K2P 0V9

Tel.: + 1 6132307560

E-mail: mission.ott@mfa.gov.hu

ÍRSKO

Podnik Írsko

V KANADE

Obchodný zástupca v Kanade: Podnik Írsko

Sídlo:

2 Bloor St. W, Suite 1501, Toronto, Ontário, M4W 3E2

Tel.: + 1 4169345033

E-mail: client.service@enterprise-ireland.com

E-mail: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

Budova Varette, 130 Albert St, Ottawa, Ontario, K1P 5G4

Tel.: + 1 6132336281

E-mail: embassyofireland@rogers.com

TALIANSKO

Talianska obchodná agentúra
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

V KANADE

Talianska agentúra na podporu obchodu Generálneho konzulátu Talianska

Sídlo:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Toronto, Ontário, M4W 3L4

E-mail: toronto@ice.it

Tel.: + 1 4165981566

 

Sídlo:

1000 Rue Sherbrooke ouest, Bureau 1720, Montreal, Quebec, H3A 3G4

Tel.: + 1 5142840265

E-mail: montreal@ice.it

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

275 Slater St, Ottawa, Ontário, K1P 5H9

Tel.: + 1 6132322401

E-mail: ambasciata.ottawa@esteri.it 

LOTYŠSKO

Lotyšská agentúra pre investície a rozvoj
Latvijas Investīciju un attīstības aentūra


liaa.gov.lv

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

350 Sparks St, Ottawa, Ontário, K1R 7S8

Tel.: + 1 6132386014

E-mail: embassy.canada@mfa.gov.lv

LITVA

Podnik Litva

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

150 Metcalfe Str #1600, Ottawa, Ontário, K2P 1P1

Tel. + 1 61356754 58

E-mail: amb.ca@urm.lt

LUXEMBURSKO

Luxembursko pre podnikanie

V KANADE

Honorárny konzulát v Ottawe

Sídlo:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4

Tel.: + 1 6137554091

E-mail: luxconsulottawa@gmail.com

 

Veľvyslanectvo vo Washingtone DC

Sídlo:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC. 20008

Tel. + 1 2022654171

E-mail: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Maltský podnik

V KANADE

V Kanade Generálny konzulát v Toronte

Sídlo:

3300 Bloor St W, Etobicoke, Ontario, M8X 2X3

Tel.: + 1 4162070922

E-mail: maltaconsulate.toronto@gov.mt

HOLANDSKO

Holandská agentúra pre podnikanie
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein – online portál pre zahraničné a holandské startupy

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Tel.: + 1 613 237 503

E-mail: ott@minbuza.nl

 

Generálny konzulát v Toronte

Sídlo:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Toronto, Ontário, M5G 1Z3

Tel.: + 1 416 595 2402

Internetová stránka: www.hollandtradeandinvest.com
E-mail: tor-ea@minbuza.nl

POĽSKO

Poľská agentúra pre investície a obchod (bývalá poľská agentúra pre informácie a zahraničné investície)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


e-mail: invest@paih.gov.pl

Sekretariát predsedu:

Tel.: + 48 223349871

Odbor zahraničných investícií:

Tel.: + 48 223349875

Odbor hospodárskeho rozvoja:

Tel.: + 48 223349820

Odbor hospodárskej podpory:

Tel.: + 48 223349926

Odbor informácií a komunikácie:

Tel.: + 48 223349994

 

V KANADE

Poľská agentúra pre investície a obchod v Toronte

Sídlo:

438 University Avenue, Suite 1810, Toronto, Ontário, M5G 2K8

E-mail: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Ottawe

Sídlo:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontário, K1N 6H3

Tel. + 1 6137890468

E-mail: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Generálny konzulát Poľskej republiky v Toronte

Sídlo:

2603 Jazero Shore Blvd. Západ, Toronto, Ontário, M8V 1G5

Tel.: + 1 4162525471

Tel.: + 1 4164645405

E-mail: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Generálny konzulát Poľskej republiky vo Vancouveri

Sídlo:

1177 Street West Hastings, Suite 1600, Vancouver, Britská Kolumbia, V6E 2K3

Tel. + 1 6046883458

E-mail: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Konzulát Poľskej republiky v Montreale

Sídlo:

3501 Avenue du Musée, Montreal, Quebec, QC H3G 2C8

Tel. + 1 6137890468 

E-mail: michal.falenczyk@msz.gov.pl

PORTUGALSKO

AICEP Portugal Global – Trade and Investment Agency (Agentúra pre investície a portugalský zahraničný obchod)

V KANADE

Obchodná a investičná agentúra: AICEP Toronto

Sídlo:

438 University Avenue, Suite 1400, Toronto, Ontário, M5G 2K8

Tel.: + 1 4169214925

E-mail: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

645 ostrovný park Dr, Ottawa, Ontário, K1Y 0B8

Tel.: + 1 6137290883

E-mail: ottawa@mne.pt

RUMUNSKO

Ministerstvo hospodárstva, obchodu a podnikateľského prostredia

InvestRumunsko

Obchodná a priemyselná komora Rumunska

V KANADE

Rumunský úrad na podporu hospodárstva a obchodu

Sídlo:

1010, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 610, étage 6, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: + 1 5145048235

E-mail: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

655 Rideau St, Ottawa, Ontário, K1N 6A3

Tel.: + 1 6137893709

E-mail: ottawa@mae.ro

SLOVENSKO

SARIO – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Slovenská agentúra pre rozvoj obchodu a obchodu

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontário, K1M 2A2

Tel.: + 1 6137494442

E-mail: emb.ottawa@mzv.sk

SLOVINSKO

Spirit Slovinsko – Verejná agentúra pre podnikanie, internacionalizáciu, zahraničné investície a technológie
SPIRIT Slovenija

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontário, K2P 1P1

Tel.: + 1 6135655781

E-mail: sloembassy.ottawa@gov.si

ŠPANIELSKO

ICEX – Španielsky inštitút pre zahraničný obchod
ICEX España Exportación e Inversiones

V KANADE

Hospodársky a obchodný úrad

Sídlo:

151 Slater Street, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3

Tel.: + 1 6132360409

E-mail: ottawa@comercio.mineco.es

 

Úrad na podporu obchodu Toronto

Sídlo:

170 Univerzity Ave #602, Toronto, Ontário, M5H 3B3

Tel.: + 1 4169670488

E-mail:toronto@comercio.mineco.es

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

74 Stanley Ave, Ottawa, Ontario, K1M 1P4

Tel.: + 1 6137472252

E-mail: emb.ottawa@mae.es 

ŠVÉDSKO

Business Sweden – Švédska rada pre obchod a investície

V KANADE

Obchodný zástupca v Kanade: Business Sweden

Sídlo:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto Ontario M4W 3E2

Tel.: + 1 4169228152

E-mail: toronto@business-sweden.se

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Sídlo:

377 Dalhousie Street, Ottawa Ontario, K1N 9N8

Tel.: + 1 6132448200

E-mail: sweden.ottawa@gov.se

Obchodné komory a záujmové združenia

EURÓPSKA ÚNIA

Obchodná komora Európskej únie v Kanade (EUCCAN)

Sídlo:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontário, M5G 1V2

Tel.:  + 1 4165987087

E-mail: info@euccan.com 

 

Obchodná komora Európskej únie v západnej Kanade

E-mail: info@eu-canada.com

Zoznam miestnych a dvojstranných obchodných komôr EÚ a obchodných združení v Kanade sa nachádza na webovej stránke Obchodnej komory Európskej únie v Kanade (http://www.euccan.com). EUCCAN je zastrešujúcou organizáciou týchto veľmi rozmanitých štruktúr a organizácií.

Informačné nástroje

V týchto siedmich informačných prehľadoch sa vysvetľuje, čo je CETA a aké sú jej prínosy.

Zistite, ako sa zapojiť do postupov verejného obstarávania v Kanade

Viac informácií o obchodných príležitostiach, ktoré ponúka komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou

Ďalšie odkazy

Brožúra pre podniky – opisuje prínosy, kapitoly po kapitolách a poskytuje praktické tipy pre podniky

Infografika ilustruje prínosy CETA v jednotlivých členských štátoch EÚ

Podrobný sprievodca pre vývozcov do Kanady

Príbehy a svedectvá spoločností

Odporúčanie pre MSP

V septembri 2018 sa Spoločný výbor CETA dohodol na osobitnom odporúčaní pre MSP, aby každá zmluvná strana poskytovala MSP druhej zmluvnej strany online informácie o CETA a aby EÚ a Kanada spolupracovali tak, aby obchodná dohoda bola prínosom pre MSP.

Kanadské webové sídlo na podporu MSP EÚ, ktoré vyvážajú do Kanady

Webová stránka EÚ pre MSP z Kanady

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy