Komplexná a hospodárska obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou

CETA je obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou. Znižuje clá a uľahčuje vývoz tovaru a služieb v prospech ľudí a podnikov v EÚ aj Kanade.

CETA predbežne nadobudla platnosť 21. septembra 2017, čo znamená, že väčšina dohody sa v súčasnosti uplatňuje. Národné parlamenty v krajinách EÚ – a v niektorých prípadoch aj regionálne – budú musieť dohodu CETA schváliť skôr, ako bude môcť v plnej miere nadobudnúť účinnosť.

Dohoda v skratke

Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou (CETA) nadobudla platnosť predbežne 21. septembra 2017.

Oblasti, ktoré ešte nenadobudli účinnosť, sú

 • ochrana investícií a systém investičných súdov (ICS)
 • prístup na trh s portfóliovými investíciami
 • ustanovenia o kamkordovaní
 • dve ustanovenia týkajúce sa transparentnosti správnych konaní, preskúmania a odvolania na úrovni členských štátov

Dohoda nadobudne plnú účinnosť po tom, ako ju oficiálne ratifikujú všetky parlamenty členských štátov.

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Dohoda

 • odstraňuje alebo znižuje prekážky obchodu, clá a vývozné náklady
 • zjednodušuje prácu v papierovej forme, technické predpisy, colné postupy a pravidlá pôvodu, požiadavky na testovanie výrobkov, informácie o verejnom obstarávaní, otázky duševného vlastníctva atď.
 • podporuje obchod s potravinami, živočíšnymi a rastlinnými výrobkami a zároveň zachováva vysokú úroveň zdravia a bezpečnosti ľudí, zvierat a rastlín
 • umožňuje vašej spoločnosti predkladať ponuky na všetkých úrovniach kanadskej štátnej správy
 • vytvára dodatočný prístup na trh v určitých odvetviach, ponúka lepšiu mobilitu pre zamestnancov a uľahčuje vzájomné uznávanie kvalifikácií pre odborníkov
 • chráni širokú škálu zemepisných označení vysokokvalitných európskych potravinových výrobkov na kanadskom trhu
 • podporuje vysokokvalitné investície medzi EÚ a Kanadou

Zahrnuté oblasti zahŕňajú pravidlá prístupu na trh pre tovar, technické prekážky obchodu, sanitárne a fytosanitárne opatrenia, investície, služby, elektronický obchod, politiku hospodárskej súťaže, vládne obstarávanie, duševné vlastníctvo, regulačnú spoluprácu alebo urovnávanie sporov. Prílohy obsahujú zoznamy odstránenia ciel, kvóty, postupy, pravidlá pôvodu, vzájomné uznávanie posúdení zhody atď.

 

Kapitoly dohody sú stručne vysvetlené tu a súvisiaci text je možné stiahnuť.

Sadzby

Kanada a EÚ už 21. septembra 2017 zrušili 98 % svojich colných položiek a dohodli sa na postupnom odstránení takmer všetkých zostávajúcich colných položiek. Do roku 2024 sa zruší 99 % všetkých colných položiek.

Kanadské výrobky, na ktoré sa vzťahuje prechodné zrušenie ciel, zahŕňajú:

 • motorové vozidlá
 • lode
 • jačmeň a slad
 • rafinovaný cukor
 • zemiakový škrob
 • kvety

Medzi európske výrobky, na ktoré sa vzťahuje prechodné zrušenie ciel, patria:

 • motorové vozidlá
 • niektoré ryby a morské plody
 • surový a rafinovaný cukor
 • niektoré zrná

Postupné odstraňovanie ciel sa riadi harmonogramom odstraňovania ciel. Zníženia sú vyjadrené v kategóriách postupného znižovania v prílohe 2A k dohode.

 • A: Clo s nulovou sadzbou k 21. septembru 2017
 • B: Clo, ktoré sa má znížiť na nulu pri rovnakých zníženiach počas 3 rokov
 • C: Clo, ktoré sa má znížiť na nulu pri rovnakých zníženiach počas 5 rokov
 • D: Clo, ktoré sa má znížiť na nulu pri rovnakých zníženiach počas 7 rokov
 • E: Clo je oslobodené od odstránenia cla
 • S: Clo zostáva rovnaké počas 5 rokov, po uplynutí ktorých sa 1. januára roku 8 odstráni v troch rovnakých etapách.
 • AV0 + EP: Valorické clo rovné nule pri nadobudnutí účinnosti; Osobitné clo vyplývajúce zo systému vstupných cien uplatniteľné na tento tovar s pôvodom sa zachováva.

 

Môj obchodný asistent zobrazuje harmonogram odstránenia ciel pre príslušné colné položky.

Priemyselný tovar

Obe strany sa dohodli na odstránení 100 % colných položiek pre priemyselné výrobky, z toho 99,6 % po nadobudnutí účinnosti v prípade Kanady a 99,4 % po nadobudnutí účinnosti v prípade EÚ. Medzi málo výrobkov, ktoré neboli liberalizované v čase nadobudnutia účinnosti, patrí obmedzený počet automobilových výrobkov, ktoré budú liberalizované na recipročnom základe počas 3, 5 alebo 7 rokov (17 výrobkov v kanadskej colnej ponuke a zodpovedajúce výrobky v ponuke EÚ). Kanada liberalizuje svoje zostávajúce clá na lode počas 7 rokov (t. j. do roku 2024).

Poľnohospodárske výrobky

Nadobudnutím platnosti Kanada zrušila clá na 90,9 % všetkých svojich poľnohospodárskych colných položiek. Do roku 2023 sa zvýši na 91,7 %.

V prípade citlivých poľnohospodárskych výrobkov sa uplatní osobitné zaobchádzanie:

Colné kvóty

Obe strany uplatňujú colné kvóty na určité výrobky vrátane kanadského hovädzieho, bravčového a sladkej kukurice, ako aj európskeho syra. Ide o špecifické objemy tovaru, ktorý bude mať nárok na preferenčné sadzobné zaobchádzanie v danom časovom rámci.

Dovoz z Kanady

Prídel colných kvót sa vypočíta na základe množstiev, ktoré sú v rámci danej colnej kvóty k dispozícii, a požadovaného množstva, ktoré vnútroštátne orgány oznámili Európskej komisii.

Po tom, ako Komisia pridelené kvóty vypočíta a zverejní, musia členské štáty EÚ vydať dovozné alebo vývozné povolenia na množstvá udelené v rámci príslušných colných kvót.

Základné pravidlá súčasného preskúmania sú vymedzené v nariadení Komisie 1301/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií.

Miery prideľovania colných kvót EÚ, pokiaľ ide o vydané dovozné licencie, sa uverejňujú každý mesiac a sú prístupné prostredníctvom Strediska pre monitorovanie trhu s mäsom.

V týchto nariadeniach sa vymedzuje spôsob, akým EÚ spravuje svoje rôzne colné kvóty pre CETA

Vývoz do Kanady
 • Kanada uplatňuje ročný model prideľovania kvót na mliečne výrobky
 • žiadosť o kvóty sa podáva v prvej polovici novembra a vrátenie a prerozdelenie nevyužitých kvót sa uskutoční 1. augusta.
 • aby ste mohli získať kvótu, musíte mať pobyt v Kanade a pôsobiť v sektore syra.

Viac informácií o prideľovaní colných kvót na mliečne výrobky vyvážané z EÚ do Kanady v rámci dohody CETA možno nájsť v časti Notices on Global Affairs Canada webová stránka

V oznámeniach dovozcom sa stanovujú kritériá oprávnenosti na získanie pridelenia v rámci každej príslušnej colnej kvóty. Oznámenia takisto poskytujú informácie o správe colných kvót vo všeobecnosti a o postupe predkladania žiadostí. Formuláre žiadostí a súvisiace dodatky sú pripojené ku každému oznámeniu.

Zoznam držiteľov syrov CETA na rok 2020

CETA – zoznam držiteľov kvót na priemyselné výrobky z roku 2020

2019 – tabuľka využitia colnej kvóty CETA na syry

Okrem toho poznamenávajú, že:

 • na ovocie a zeleninu sa naďalej vzťahuje systém vstupných cien EÚ
 • clá na hydinu a vajcia sa zachovajú

Vína a liehoviny

Osobitné clá na vína a liehoviny z EÚ vstupujúce do Kanady boli zrušené nadobudnutím platnosti dohody CETA.

Pokiaľ ide o liehoviny ako gin, vodka a whisky, dohoda CETA rieši necolné prekážky, ktoré výrazne obmedzujú schopnosť EÚ preniknúť na kanadský trh, a to najmä tým, že

 • uplatňovanie diferenčného poplatku za služby (ktorý Kanada ukladá na dovážané vína a liehoviny) na základe objemu a nie hodnoty a jeho výpočet transparentnejším spôsobom, čím sa znížia náklady výrobcov z EÚ na predaj ich výrobkov v Kanade
 • zmrazenie počtu kanadských externých súkromných predajní, ktoré sú otvorené len pre kanadských výrobcov a ktoré sú alternatívou k monopolu provinčných alkoholových dosiek
 • predchádzanie činnostiam nevhodným na výrobu určitých alkoholových dosiek, ktoré viedli k nekalej hospodárskej súťaži na kanadskom území a v tretích krajinách
 • zrušenie kanadských požiadaviek na miešanie dovezených voľne ložených liehovín s miestnymi liehovinami pred plnením do fliaš (táto požiadavka zabráni označeniu dovážaných veľkoobjemových liehovín ako zemepisných označení pri plnení do fliaš v Kanade)

CETA zahŕňa dohodu medzi EÚ a Kanadou o alkoholických nápojoch z roku 1989, ako aj dohodu medzi EÚ a Kanadou o vínach a liehovinách z roku 2004, ktorá poskytuje silné právne záruky pre európskych a kanadských obchodníkov s vínom a liehovinami. Menšie zmeny dohody z roku 2004 sú uvedené v prílohe 30-B k dohode CETA.

Rybolov

Kanada v čase nadobudnutia platnosti úplne zrušila všetky clá na produkty rybného hospodárstva.

EÚ po nadobudnutí platnosti odstránila 95,5 % svojich ciel a dohodla sa, že zostávajúce 4,5 % ciel odstráni do 3, 5 alebo 7 rokov.

Súčasne so zrušením ciel sa rozvinie udržateľné rybárstvo EÚ a Kanady používaním opatrení na monitorovanie, kontrolu a dohľad, ako aj bojom proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu.

 

Vyhľadajte uplatniteľnú colnú sadzbu pre váš výrobok u môjho obchodného asistenta.

Pravidlá pôvodu

V tomto oddiele sa zavádzajú hlavné pravidlá pôvodu a postupy týkajúce sa pôvodu v obchodnej dohode.

Pôvod je „hospodárska štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste novinkou k téme, nájdite úvod k hlavným pojmom v časti o tovare.

Pravidlá pôvodu

Váš výrobok musí spĺňať určité pravidlá, ktoré dokazujú jeho pôvod, aby sa naň vzťahovala preferenčná sadzba.

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v Protokole o pravidlách pôvodu a postupoch pôvodu Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) (Ú. v. EÚ L 11, 14.1.2017, s. 465). Pozrite si aj podrobné usmernenia o pravidlách pôvodu.

Je môj výrobok „pôvodný“ podľa dohody CETA medzi EÚ a Kanadou?

Aby sa na váš výrobok vzťahovala nižšia alebo nulová preferenčná sadzba podľa dohody CETA, váš výrobok musí mať pôvod v EÚ alebo Kanade.

Výrobok „pochádza“ v EÚ alebo Kanade, ak spĺňa jednu z týchto požiadaviek:

 • je úplne získaný v EÚ alebo Kanade
 • sa vyrába výlučne z materiálov s pôvodom v EÚ alebo Kanade
 • Prešlo dostatočnou výrobou v EÚ alebo Kanade v súlade s pravidlami pre jednotlivé výrobky stanovenými v prílohe 5

Pozri aj úvodné poznámky k prílohe 5.

Okrem toho sa v prílohe 5a stanovujú kvóty pôvodu a alternatívne pravidlá špecifické pre určité výrobky.

 

Príklady pravidiel špecifických pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nesmie presiahnuť určité percento ceny výrobku zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces má za následok zmenu nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom [napríklad výroba papiera (kapitola 48 harmonizovaného systému) z nepôvodnej buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)]
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien pre priadzu. Takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom a odevnom odvetví a v chemickom priemysle.

Kombinácia týchto rôznych pravidiel je možná s tým, že jednotlivé pravidlá sa budú plniť alternatívne alebo v kombinácii.

 

Uplatniteľné pravidlá týkajúce sa výrobkov nájdete v My Trade Assistant (Moje Trade Assistant).

Tipy a triky na pomoc pri dodržiavaní osobitných pravidiel pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať osobitné pravidlá pre výrobky, ako sú tolerancie alebo kumulácia.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť materiály bez pôvodu, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok, až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v pravidlách pre jednotlivé výrobky.
 • Osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 HS, ktoré sú zahrnuté v prílohe 1
Kumulácia

V dohode CETA sa stanovujú tri spôsoby kumulácie pôvodu

 • dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom v Kanade sa môžu považovať za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku
 • úplná kumulácia – umožňuje zohľadniť opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch v EÚ alebo Kanade s cieľom pomôcť pri dodržiavaní osobitného pravidla pre výrobok
 • splnomocňujúca doložka pre rozšírenú kumuláciu – materiály s pôvodom v spoločnom partnerovi dohody o voľnom obchode sa môžu považovať za materiály s pôvodom v EÚ alebo Kanade, ak sa používajú pri výrobe výrobku. Toto ustanovenie je podmienené dohodou zmluvných strán o uplatniteľných podmienkach.

Iné požiadavky

Váš výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v Protokole o pravidlách pôvodu, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo nezmenenia.

Pravidlo nezmenenia

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Kanady (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom

 • vykládka
 • opätovné naloženie
 • akákoľvek iná operácia potrebná na konzervovanie výrobkov v dobrom stave alebo na prepravu výrobku na územie EÚ alebo Kanady
 • skladovanie
 • rozdelenie zásielok

Colný orgán môže od dovozcu požadovať, aby preukázal, že výrobok, v súvislosti s ktorým dovozca žiada o preferenčné sadzobné zaobchádzanie, bol odoslaný v súlade s pravidlami prepravy.

Vrátenie cla

Vrátenie ciel, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčnej colnej sadzby, je povolené len počas prvých troch rokov po nadobudnutí platnosti dohody CETA, t. j. do 21. septembra 2020.

Postupy stanovenia pôvodu

Ak chcete uplatniť preferenčnú colnú sadzbu, budete musieť dodržať postupy týkajúce sa pôvodu a nechať si overiť svoju žiadosť colnými orgánmi krajiny, do ktorej dovážate tovar. Postupy sú stanovené v oddiele C protokolu o pravidlách pôvodu dohody.

Ako požiadať o preferenčné sadzobné zaobchádzanie?

Dovozcovia môžu požiadať o preferenčné sadzobné zaobchádzanie na základe vyhlásenia o pôvode, ktoré poskytol vývozca.

Vyhlásenie o pôvode

V EÚ sa nevyžaduje dôkaz o pôvode, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje

 • 500 EUR v prípade malých balení alebo
 • 1200 EUR v prípade výrobkov, ktoré sú súčasťou osobnej batožiny cestujúcich.
Vlastné vyhlásenie vývozcu

Vývozcovia môžu na základe vyhlásenia o pôvode deklarovať, že ich výrobok pochádza z EÚ alebo Kanady.

V EÚ ho možno dokončiť buď

 • Vývozca registrovaný v systéme registrovaných vývozcov (REX)
 • ktorýkoľvek vývozca za predpokladu, že celková hodnota výrobkov nepresahuje 6000 EUR.

Rovnaké číslo REX sa môže použiť aj v prípade niektorých iných preferenčných obchodných dohôd EÚ (napríklad obchodnej dohody EÚ s Japonskom).

 • Znenie vyhlásenia o pôvode môže byť vyhotovené v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ a nachádza sa v prílohe 2 k Protokolu o pravidlách pôvodu.
 • vyhlásenie o pôvode by malo byť uvedené na faktúre alebo na akomkoľvek obchodnom doklade, ktorý opisuje pôvodný výrobok dostatočne podrobne na to, aby ho bolo možné identifikovať.
 • vyhlásenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov odo dňa, keď ho vývozca vyplnil.
 • potvrdenie o pôvode sa zvyčajne bude týkať jednej zásielky, ale v Kanade sa môže vzťahovať aj na viaceré zásielky rovnakých výrobkov počas obdobia nepresahujúceho 1 rok.
Overenie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či dovážaný výrobok skutočne pochádza alebo spĺňa iné požiadavky na pôvod.

V prípade pochybností môže colný orgán požadovať od dovozcu, aby preukázal, že výrobok, pre ktorý dovozca žiada o preferenčné sadzobné zaobchádzanie, bol odoslaný v súlade s pravidlami prepravy.

Overovanie sa zakladá na týchto zásadách:

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej krajiny
 • kontroly pôvodu výrobkov vykonávané miestnymi colnými orgánmi. Návštevy dovážajúcej krajiny u vývozcu nie sú povolené

Po ukončení overovania orgány dovážajúcej krajiny vykonajú konečné určenie pôvodu a informujú orgány dovážajúcej strany o výsledkoch.

Praktická príručka k ustanoveniam CETA o pravidlách pôvodu

Požiadavky na výrobky

Technické pravidlá vymedzujú osobitné vlastnosti, ktoré by mal mať výrobok, ako napríklad dizajn, označovanie, označovanie, balenie, funkčnosť alebo výkonnosť, a sú určené napríklad na ochranu ľudského zdravia, bezpečnosti alebo životného prostredia. Pre obchodníkov však môže byť nákladné dodržiavať rôzne požiadavky na rôznych trhoch.

Technické pravidlá a predpisy EÚ a Kanady boli lepšie kompatibilné, aby podniky mohli predávať rovnaký výrobok alebo rovnaký výrobok s menšími úpravami na oboch trhoch. To umožňuje malým spoločnostiam, najmä mikropodnikom, súťažiť s väčšími spoločnosťami a zúčastňovať sa na medzinárodných dodávateľských reťazcoch a elektronickom obchode.

Dohoda CETA obsahuje aj ustanovenia na zabezpečenie transparentnosti – napríklad, že zainteresované osoby na oboch stranách sa môžu vyjadriť k navrhovaným technickým predpisom, ktoré Kanada alebo EÚ môžu vypracovať).

Okrem toho sa EÚ a Kanada dohodli na posilnení väzieb a spolupráce medzi svojimi orgánmi, ktoré stanovujú normy, ako aj na ich skúšobných, certifikačných a akreditačných organizáciách.

Uľahčenie osvedčovania regulovaných výrobkov

EÚ a Kanada sa dohodli na posilnení väzieb a spolupráce medzi svojimi orgánmi, ktoré stanovujú normy, ako aj na ich skúšobných, certifikačných a akreditačných organizáciách.

CETA obsahuje ustanovenia, ktoré pomáhajú vyhnúť sa zbytočným narušeniam a zabezpečiť transparentnosť (napríklad, aby sa zainteresované osoby na oboch stranách mohli vyjadriť k navrhovaným technickým predpisom, ktoré Kanada alebo EÚ môžu vypracovať).

Posudzovanie zhody – vzájomné uznávanie

Kanada a EÚ sa dohodli, že na preukázanie súladu s kanadskými požiadavkami alebo požiadavkami EÚ budú akceptovať povinné osvedčenia o posudzovaní zhody vydané uznanými orgánmi posudzovania zhody so sídlom v EÚ a naopak pre odvetvia, na ktoré sa vzťahuje protokol CETA.

Protokol o vzájomnom uznávaní výsledkov posudzovania zhody nahrádza existujúcu dohodu o vzájomnom uznávaní a rozširuje rozsah výrobkov s možnosťou ďalšieho rozšírenia.

Výrobky, na ktoré sa protokol vzťahuje, sú:

 • elektrické a elektronické zariadenia vrátane elektrických inštalácií a prístrojov a súvisiacich komponentov
 • rádiové a koncové telekomunikačné zariadenia
 • elektromagnetická kompatibilita (EMC)
 • hračky
 • stavebné výrobky
 • strojové zariadenia vrátane častí, komponentov vrátane bezpečnostných komponentov, vymeniteľných zariadení a zostáv strojov
 • meracie prístroje
 • teplovodné kotly vrátane súvisiacich zariadení
 • zariadenia, stroje, prístroje, zariadenia, ovládacie komponenty, ochranné systémy, bezpečnostné zariadenia, kontrolné a regulačné prístroje a súvisiace prístrojové a preventívne a detekčné systémy na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (zariadenia ATEX)
 • zariadenia používané vo voľnom priestranstve, pokiaľ ide o emisie hluku v životnom prostredí
 • rekreačné plavidlá vrátane ich komponentov

Ako nájsť schválené orgány posudzovania zhody?

 • orgány uznané podľa existujúcej dohody o vzájomnom uznávaní tak budú aj naďalej podľa dohody CETA.
 • Na uznanie nového orgánu posudzovania zhody musí určujúca strana poskytnúť druhej strane informácie uvedené v prílohe 3 k protokolu.

Databáza NANDO obsahuje notifikované a určené organizácie a ďalšie relevantné informácie o posudzovaní zhody.

Schválené orgány posudzovania zhody

Potravinárske výrobky

Dohodou CETA sa ďalej zjednodušujú schvaľovacie procesy, znižujú náklady a zlepšuje predvídateľnosť obchodu so živočíšnymi a rastlinnými výrobkami

 • všetky produkty dovážané do EÚ musia spĺňať platné sanitárne a fytosanitárne normy a naopak
 • Vyhľadávanie informácií a požiadaviek na vývoz potravinových výrobkov do Kanady
 • požiadavky na dovoz potravinových výrobkov do EÚ

Kanadská agentúra pre inšpekciu potravín (CFIA) stanovuje politiky a predpisy pre dovoz potravín, poľnohospodárskych vstupov a poľnohospodárskych výrobkov.

Za počiatočnú dovoznú inšpekciu potravín, poľnohospodárskych vstupov a poľnohospodárskych výrobkov je zodpovedný Kanadský úrad pohraničnej služby (CBSA).

Príklady požiadaviek na označovanie potravinových výrobkov v Kanade

 • jazykové požiadavky
 • bežný názov
 • netto množstvo
 • zložky a alergény
 • tabuľka údajov o výživovej hodnote
 • totožnosť predajcu 
 • „Best Before“, „Packaged“ a dátum skončenia platnosti
 • pokyny na uchovávanie
 • krajina pôvodu
 • norma identity

Viac požiadaviek na označovanie nájdete v nástroji kanadskej agentúry pre inšpekciu potravín pre priemyselné označovanie.

Toto je zoznam nariadení, ktoré môžete považovať za užitočné pri vývoze vašich potravinových výrobkov do Kanady.

Zvieratá a živočíšne výrobky

Dohodou CETA sa potvrdzuje existujúca spolupráca medzi EÚ a Kanadou vo veterinárnej oblasti založená na vysokej úrovni vzájomnej dôvery a zahŕňa ďalšie zjednodušenie schvaľovacieho procesu pre vývozcov.

 • Kanada opätovne otvorila svoj trh s hovädzím mäsom pre devätnásť členských štátov EÚ
 • v prípade vypuknutia nákazy (tzv. regionalizácia) sa zmluvné strany dohodli na minimalizovaní obchodných obmedzení a obchod z nepostihnutých oblastí môže pokračovať bez prerušenia alebo zdĺhavého opätovného schválenia.

Požiadavky na vývoz zvierat a živočíšnych produktov do Kanady

Rastliny, ovocie a zelenina

V dohode CETA sa stanovujú nové postupy na zjednodušenie a urýchlenie procesu schvaľovania rastlín, ovocia a zeleniny Kanadou.

Dohoda CETA umožňuje Kanade nahradiť súčasný prístup založený na jednotlivých krajinách a výrobkoch hodnoteniami a postupmi schvaľovania ovocia a zeleniny v rámci celej EÚ.

Cieľom je vytvoriť pre vývozcov predvídateľnejšie regulačné prostredie.

Zmluvné strany sa dohodli, že pri všetkých kategóriách výrobkov zavedú zrýchlené postupy pre položky identifikované ako priority.

Informácie a požiadavky týkajúce sa vývozu rastlinných a rastlinných produktov do Kanady

Farmaceutické výrobky

Dohoda CETA vychádza zo vzájomného uznávania osvedčených výrobných postupov a inšpekcií farmaceutických závodov, ktoré už existujú medzi EÚ a Kanadou, a znižuje počet duplicitných inšpekcií.

Znamená to, že ako výrobca farmaceutických výrobkov budete čeliť výrazne menšej administratívnej záťaži a nákladom a regulačné orgány EÚ a Kanady môžu lepšie využívať svoje zdroje tým, že znížia duplicitné kontroly a namiesto toho sa zamerajú na trhy s vyššími rizikami. Konkrétne

 • inšpekcie vykonávané na území EÚ ktorýmkoľvek orgánom členského štátu EÚ sú akceptované Kanadou a naopak
 • môžu sa uznať aj inšpekcie vykonávané v tretích krajinách

 

V dnešnom globálnom hospodárstve 40 % hotových liekov predávaných v EÚ pochádza zo zahraničia, a tak 80 % účinných farmaceutických látok používaných na sprístupnenie liekov v EÚ.

Ďalšie informácie: Protokol o vzájomnom uznávaní programu zhody a presadzovania, pokiaľ ide o správnu výrobnú prax v oblasti farmaceutických výrobkov.

 

Osobitné pravidlá a požiadavky týkajúce sa vášho výrobku nájdete v My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážka medzinárodného obchodu, a preto môžu byť pre vás ako vývozcu veľkou záťažou.

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje váš podnik alebo vám bráni vo vývoze, môžete nám povedať,
 • nahláste, čo zastavuje váš vývoz do Kanady prostredníctvom online formulára, a EÚ zanalyzuje vašu situáciu a prijme vhodné opatrenia.

Kontaktujte nás

Doklady a postupy colného konania

Dohoda zabezpečuje transparentnejšie a jednoduchšie colné postupy na uľahčenie obchodu a zníženie nákladov pre podniky.

Dokumenty

V príručkách jednotlivých krokov sa opisujú rôzne typy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z nižšie uvedených prvkov.

 • Obchodná faktúra (pozri osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v My Trade Assistant)
 • baliaci list
 • Dovozné licencie na určitý tovar
 • Osvedčenia preukazujúce, že váš výrobok je v súlade s povinnými predpismi týkajúcimi sa výrobkov, ako sú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, označovanie a balenie
 • Dôkaz o pôvode vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty môžete požiadať o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo záväznú informáciu o pôvode tovaru vopred.

 

Podrobné informácie o dokladoch, ktoré musíte predložiť na colné vybavenie vášho výrobku, nájdete na adrese My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Postupy preukazovania a overovania pôvodu

Opis spôsobu, ako preukázať pôvod vašich výrobkov na uplatnenie preferenčnej sadzby, a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi, nájdete v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o colnom postupe pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Dohoda CETA ponúka európskym spoločnostiam, ktoré vyvážajú inovatívne, umelecké, odlišné a vysokokvalitné výrobky do Kanady, lepšiu ochranu práv duševného vlastníctva a poskytuje ochranu farmaceutickým výrobkom a zemepisným označeniam.

Kanada posilnila svoje opatrenia na hraniciach proti falšovaným ochranným známkam, pirátskemu tovaru chránenému autorským právam a falšovanému tovaru so zemepisným označením tým, že zaviedla možnosť, aby colné orgány zadržali podozrivý falšovaný tovar.

Duševné vlastníctvo

V obchodnej dohode sa stanovujú aj moderné pravidlá na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva.

Autorské práva v digitálnom veku

Kanada sa dohodla na zosúladení svojho režimu ochrany autorských práv s týmito „internetovými zmluvami“ Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).

 • zmluva WIPO o autorských právach
 • zmluva WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch

V internetových zmluvách sa stanovujú normy zabraňujúce neoprávnenému prístupu k tvorivým dielam online alebo v digitálnej forme a ich neoprávnenému používaniu, ktoré sú dôležité pre náš kreatívny priemysel.

Dohoda obsahuje dôležité ustanovenia týkajúce sa obmedzení zodpovednosti poskytovateľov internetových služieb za porušovanie obsahu, ak spĺňajú viaceré podmienky, ako napríklad systém účinného oznamovania takéhoto obsahu.

Kanada tiež súhlasila s tým, že zabezpečí, aby držitelia práv mohli účinne využívať technológiu na ochranu svojich práv a poskytovať licencie na svoje diela online.

 • napríklad sa poskytuje ochrana a účinné prostriedky nápravy proti obchádzaniu technologických opatrení (ako je šifrovanie), ktoré držitelia práv používajú na ochranu svojich práv.
 • okrem toho je zakázané úmyselne meniť alebo vymazávať elektronické „informácie o správe práv“, t. j. informácie sprevádzajúce akýkoľvek chránený materiál, a identifikovať dielo, jeho tvorcov, výkonného umelca alebo vlastníka, ako aj podmienky jeho používania.
Vysielacie práva

Kanada sa tiež dohodla na lepšej ochrane práv európskych umelcov tým, že výkonným umelcom udelí výlučné právo povoliť alebo zakázať bezdrôtové vysielanie a verejný prenos ich výkonov.

Tieto práva zabezpečia, aby európski aj kanadskí umelci boli odmeňovaní za svoju tvorivosť a mali motiváciu naďalej vytvárať nové umelecké diela.

 • Európski umelci môžu získať odmeny napríklad od kaviarní a maloobchodných prevádzok, ktoré hrajú hudbu s cieľom prilákať spotrebiteľov
 • Kanada zabezpečí, aby sa za bezdrôtové vysielanie alebo za akýkoľvek verejný prenos vyplácala jednotná spravodlivá odmena a aby sa táto odmena rozdelila medzi príslušných výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov.
Ochrana odrôd rastlín

Kanada súhlasila s tým, že posilní ochranu odrôd rastlín na základe zákona o Medzinárodnom dohovore o ochrane nových odrôd rastlín z roku 1991.

To znamená, že inovatívne odrody rastlín, ktoré môžu viesť napríklad k lepším výnosom, budú chránené, a preto je pravdepodobné, že sa rýchlejšie uvedú na kanadský trh v prospech poľnohospodárov a spotrebiteľov.

EÚ je významným dodávateľom nových odrôd rastlín. Táto dôležitá výskumná a inovačná činnosť je chránená sui generis typom duševného vlastníctva, ktorý sa nazýva právo Spoločenstva k odrodám rastlín. Nevzťahuje sa na používanie geneticky modifikovaných organizmov.

Boj proti falšovaniu

Kanada sa tiež dohodla na posilnení svojich opatrení na hraniciach proti falšovaným ochranným známkam, pirátskemu tovaru chránenému autorským právam a falšovanému tovaru so zemepisným označením, konkrétne zavedením možnosti, aby colné orgány zadržali falšovaný tovar z úradnej moci.

 • Príslušné kanadské orgány môžu konať z vlastnej iniciatívy s cieľom dočasne zadržať tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva.
 • značky nemusia byť individuálne registrované kanadskými colnými orgánmi, aby mohli požívať ochranu

Kanada prijme alebo zachová postupy, podľa ktorých môže nositeľ práv požiadať príslušné orgány, aby pozastavili prepustenie tovaru alebo zadržali tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva.

Kanada takisto zaviedla možnosť, aby súdne orgány prijali potrebné predbežné opatrenia a vydali príkazy na zastavenie a zrušenie priamo proti sprostredkovateľom, ktorí by uviedli falšovaný tovar na trh.

Farmaceutické výrobky

Dohoda CETA zlepšuje práva duševného vlastníctva pre inovačné lieky tromi spôsobmi

 • inovátori, ktorí sú držiteľmi farmaceutického patentu, majú právo odvolať sa proti rozhodnutiam o povolení na uvedenie na trh v Kanade rovnakým spôsobom ako iní výrobcovia, ktorí už mohli
 • Kanada sa zaväzuje dodržiavať svoj súčasný režim ochrany údajov (6 + 2 roky), čím poskytuje právnu istotu v oblasti, v ktorej sú nevyhnutné dlhodobé investície.
 • Kanada zavedie systém obnovenia patentových termínov v súlade so systémom EÚ na kompenzáciu neodôvodnených oneskorení v procese schvaľovania uvedenia na trh vrátane maximálneho obdobia doplnkovej ochrany (2 roky) – strany sa dohodli na možnosti výnimiek na účely vývozu do tretích krajín.

Viac informácií o ochrane duševného vlastníctva v EÚ.

 

Európske poradenské centrum pre práva duševného vlastníctva ponúka asistenčnú službu na priamu podporu duševného vlastníctva. Na účely poradenstva a podpory v otázkach práv duševného vlastníctva mimo trhu EÚ.

Zemepisné označenia

Zemepisné označenia vín a liehovín chránených v Kanade a EÚ sú uvedené v prílohe III písm. a) a prílohe IV písm. a) k dohode o obchode s vínom a liehovinami z roku 2004.

Kanada sa okrem zemepisných označení chránených v rámci dohody o víne a liehovinách medzi EÚ a Kanadou, ktorá je súčasťou dohody CETA, dohodla aj na ochrane 143 zemepisných označení – osobitných potravín a nápojov z konkrétnych miest alebo regiónov v EÚ.

Kanada bude tieto európske výrobky chrániť pred imitáciami takmer rovnakým spôsobom ako EÚ. Bude nezákonné zavádzať spotrebiteľov, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku, napríklad použitím vlajok, ktoré falošne evokujú chránené zemepisné označenie EÚ, alebo krajiny, z ktorej výrobok so zemepisným označením pochádza. Držitelia práv z EÚ budú môcť využívať administratívny postup na presadzovanie práv zemepisných označení v Kanade namiesto toho, aby sa spoliehali len na zdĺhavejšie a zložitejšie konania v rámci vnútroštátneho súdneho systému.

Zoznam chránených zemepisných označení v Kanade

Zoznam sa môže v budúcnosti rozšíriť o ďalšie výrobky, ak sa EÚ a Kanada tak dohodnú.

Viac informácií o ochrane zemepisných označení v Kanade vďaka dohode CETA nájdete v tejto praktickej príručke.

Pokiaľ ide o zemepisné označenia uvedené v dohode o obchode s vínom a liehovinami z roku 2004, na to, aby boli v Kanade chránení, musia držitelia práv týchto zemepisných označení zaregistrovať svoje zemepisné označenia na kanadskom úrade duševného vlastníctva.

Postup registrácie je vysvetlený tu.

Elektronický obchod

V kapitole o elektronickom obchode sa vo všeobecných ustanoveniach uvádza, že zmluvné strany uznávajú význam uľahčenia využívania elektronického obchodu malými a strednými podnikmi.

Služby

Dohodou CETA sa zabezpečuje právna istota pre poskytovateľov služieb z EÚ a Kanady prostredníctvom záväznej vysokej úrovne liberalizácie v Kanade a EÚ.

EÚ získava lepší prístup na kanadský trh, najmä pokiaľ ide o námorné služby.

Progresívna liberalizácia a transparentnosť

Kanada nemôže zaviesť nové kvóty alebo nové diskriminačné opatrenia voči poskytovateľom služieb z EÚ s výnimkou obmedzeného súboru citlivých odvetví. Dohoda tiež zaručuje poskytovateľom služieb z EÚ prospech

 • vyššia úroveň prístupu na trh nad rámec záväzkov Kanady v rámci WTO
 • najväčšia budúca liberalizácia, ktorú Kanada môže uskutočniť

Kanada odstránila niekoľko obmedzení týkajúcich sa občianstva a podmienok pobytu pre celý rad odborníkov, ktorí vykonávajú prax v Kanade, vrátane

 • právnici
 • účtovníci
 • architekti
 • inžinieri

V oblasti telekomunikácií a poštových a kuriérskych služieb Kanada po prvýkrát zablokovala liberalizáciu v budúcnosti.

Námorné služby

Nové otvorenie kanadského trhu námornej dopravy uľahčí námorným prevádzkovateľom EÚ a ich väčším plavidlám pôsobiť v Kanade na účely napájania na dôležitej trase medzi Montrealom a Halifaxom.

Oba prístavy sú významné pre kanadské východné pobrežie. Montreal je veľký prístav, v ktorom sa manipuluje s 1,4 miliónom štandardných kontajnerov (celkový počet dovozných a vývozných kontajnerov v roku 2015), zatiaľ čo Halifax manipuluje s 0,4 milióna jednotiek s ekvivalentom dvadsaťstopy (TEU) (2015).

EÚ je zďaleka svetovým lídrom v oblasti bagrovania. Dohodou CETA Kanada otvára svoj trh bagrovania aj subjektom z EÚ, pričom tento trh sa odhaduje na 150 miliónov až 400 miliónov CAD ročne (približne 104 miliónov EUR – 278 miliónov EUR ročne).

Oblasti regulácie

Okrem prijatých ambicióznych záväzkov prístupu na trh dohoda CETA obsahuje aj inovatívne a prísne oblasti regulácie, ktoré dopĺňajú a rozširujú záväzky, prijaté týmito dvomi zmluvnými stranami v súvislosti s prístupom na trh.

Tieto regulačné pravidlá zahŕňajú jeden z najrozsiahlejších a najkomplexnejších súborov vzájomne záväzných pravidiel domácej regulácie, ktoré sa zaoberajú režimami udeľovania licencií alebo povolení pre takmer všetky služby a investičné činnosti. Text zaisťuje spravodlivé a transparentné režimy pre všetkých žiadateľov a umožňuje čo najplynulejší postup udeľovania povolení.

Pohyb odborníkov

Dohodnutý balík týkajúci sa dočasného vstupu odborníkov zahŕňa tieto prínosy:

 • Spoločnosti EÚ môžu vyslať svojich zamestnancov presunutých v rámci podniku do Kanady až na 3 roky – na základe predchádzajúcich dohôd sa tento prínos vo všeobecnosti vzťahuje na všetky odvetvia.
 • predĺžená dĺžka pobytu pre odborníkov – poskytovateľov zmluvných služieb alebo nezávislých odborníkov (vymedzených v dohode) bude môcť zostať na území druhej zmluvnej strany počas obdobia 12 mesiacov (dvojnásobok toho, čo bolo predtým možné)

Poskytovatelia zmluvných služieb využívajú lepšie podmienky vstupu a pobytu (ako je nediskriminačné zaobchádzanie s kanadskými dodávateľmi) v ďalších odvetviach. Tieto údaje zahŕňajú

 1. Poradenské a konzultačné služby týkajúce sa
  • ťažba
  • telekomunikačné služby
  • poštové a kuriérske služby
  • poisťovacie služby a služby súvisiace s poistením
  • ostatné finančné služby
  • doprava
  • výroba
 2. Údržba a oprava zariadení, ako napríklad
  • plavidlá, zariadenia železničnej dopravy
  • motorové vozidlá, motocykle, snežné vozidlá a zariadenia cestnej dopravy
  • lietadlá a ich časti a súčasti
  • kovové výrobky, iné ako kancelárske stroje a ostatné typy zariadení a potrieb pre domácnosť
 3. Súvisiace vedecké a technické konzultačné služby
 4. Environmentálne služby

Nové profily: Preferenčný prístup na kanadský trh a nediskriminačné zaobchádzanie v Kanade sa budú vzťahovať aj na nové kategórie dodávateľov z EÚ vymedzené v dohode: Investori, krátkodobé návštevy na obchodné účely a technológovia.

Kanada rozšíri na manželov/manželky zamestnancov EÚ presunutých v rámci podniku zaobchádzanie rovnocenné zaobchádzaniu, ktoré sa poskytuje manželom/manželkám kanadských zamestnancov presunutých v rámci podniku do EÚ.

Vzájomné uznávanie kvalifikácií

S cieľom uľahčiť mobilitu vysokokvalifikovaných odborníkov medzi EÚ a Kanadou sa v dohode CETA stanovuje rámec pre vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií a stanovujú sa všeobecné podmienky a usmernenia pre rokovania o dohodách týkajúcich sa povolania.

CETA poskytuje podrobný rámec pre rokovania a uzatváranie dohôd o vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií.

Dohoda ponecháva na združeniach regulovaných povolaní oboch strán, aby iniciovali proces rokovaní o dohode o vzájomnom uznávaní poskytnutím odporúčaní príslušnému výboru CETA a dohodli sa na osobitných podmienkach. Keď sa združenia dohodnú na zásadách a podľa postupov stanovených v tomto rámci, dohoda o vzájomnom uznávaní sa stane právne záväznou, čím sa zabezpečí, aby európski odborníci mohli získať uznanie svojej kvalifikácie príslušnými orgánmi v Kanade a naopak.

Verejné obstarávanie

Na základe dohody CETA sa teraz spoločnosti z EÚ môžu uchádzať o kanadské vládne súťaže na všetkých troch úrovniach verejného obstarávania: Federálne, provinčné a obecné.

V Kanade majú provincie a teritóriá právomoc nad verejnými statkami, ako sú:

 • zdravotná starostlivosť
 • vzdelávanie
 • zvierat
 • vnútroprovinčná preprava.

Správa obcí

 • miestna doprava
 • školské rady
 • verejnoprospešné služby atď.

Obstarávateľské subjekty, na ktoré sa vzťahuje dohoda CETA, sa nachádzajú v prílohách 19 – 1 až 19 – 8.

Dohoda CETA takisto prináša právnu istotu, že kanadské verejné agentúry a orgány nebudú môcť diskriminovať európske spoločnosti, t. j. obmedziť prístup spoločností k verejnému obstarávaniu.

Dodávatelia môžu napadnúť rozhodnutia o obstarávaní, o ktorých sa domnievajú, že sú v rozpore s povinnosťami vyplývajúcimi z dohody. V Kanade vykonáva túto úlohu kanadský tribunál pre medzinárodný obchod (CITT).

Kanada tiež súhlasila s tým, aby sa verejná súťaž stala transparentnejšou, a to včas zverejnením všetkých svojich verejných súťaží na jednom webovom sídle verejného obstarávania. V súčasnosti táto webová stránka poskytuje nástroj na vyhľadávanie možností obstarávania zo strany (federálnej) vlády.

Iné vládne obstarávanie (provinčná a územná samospráva) v súčasnosti zverejňuje oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na svojich vlastných webových sídlach alebo v elektronickom systéme verejného obstarávania prevádzkovanom poskytovateľom služieb, ktorý je treťou stranou.

 

Ak chcete zistiť, či máte nárok zúčastniť sa na danej verejnej súťaži v rámci verejného obstarávania mimo EÚ, použite "Access2Procurement

Investície

Keď dohoda CETA nadobudne konečnú platnosť, ponúkne investorom z EÚ väčšiu predvídateľnosť, transparentnosť a ochranu ich investícií v Kanade a rovnako investorom z Kanady v EÚ.

Ustanovenia dohody CETA o ochrane investícií a nový systém investičných súdov (ICS) zabezpečia vysokú úroveň ochrany investorov a zároveň v plnej miere zachovajú právo vlád regulovať a sledovať ciele verejnej politiky, ako je ochrana zdravia, bezpečnosti alebo životného prostredia.

Systém investičných súdov predstavuje zreteľné odchýlenie od starého prístupu urovnávania sporov medzi investorom a štátom a je dôkazom spoločného odhodlania EÚ a Kanady zaviesť spravodlivejší, transparentnejší a inštitucionalizovanejší systém riešenia investičných sporov.

Ustanovenia o investíciách v dohode CETA nahradia aj osem existujúcich bilaterálnych investičných dohôd medzi niektorými členskými štátmi EÚ a Kanadou.

Prahová hodnota na preskúmanie akvizícií kanadských spoločností podľa zákona o investovaní Kanady sa podstatne zvýšila zo súčasných 354 miliónov CAD na 1,5 miliardy CAD. To platí pre všetkých investorov z EÚ okrem tých, ktorí sú štátnymi podnikmi.

Ak plánujete investovať v Kanade, viac informácií nájdete tu.

POZNÁMKA: Ochrana investícií a systém investičných súdov, ako aj prístup na trh s portfóliovými investíciami sa nebudú predbežne vykonávať v súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/38 z 28. októbra 2016 o predbežnom vykonávaní Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (Ú. v. EÚ L 11, 14.1.2017, s. 1080 – 1081 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG).

Odkazy a kontakty

EURÓPSKA ÚNIA

Delegácia Európskej únie v Kanade

Adresa:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: + 1 6132386464

E-mail: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

RAKÚSKO

Rakúska spolková hospodárska komora (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

V KANADE

Výhoda Austria Toronto

Rakúsky generálny konzulát – obchodná sekcia EUR Advantage Austria

Adresa:

30 St. Clair Avenue West, Suite 1402, Toronto, Ontario, M4V 3A1

Tel.: + 1 4169673348

E-mail: toronto@advantageaustria.org 

Tel.: + 1 5148493708

E-mail: montreal@advantageaustria.org 

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, K1N 6M7

Tel.: + 1 6137891444 

E-mail: ottawa-ob@bmeia.gv.at

BELGICKO

Valónska agentúra pre zahraničný obchod a investície
EUR Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Brusel Invest & Export

Obchod vo Flámsku

V KANADE

Flámsko/Valónsko/Brusel

Obchodné zast. pre Ontario, Manitoba

Adresa:

2 Bloor Street West – Suite 2508, Toronto, Ontario, M4 W 3E2

Tel.: + 1 416515 – 7777

E-mail: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flanders
Trade rep. for Québec, Newfoundland and Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Škótsko, Prince Edward Island

Adresa:

999 Boulevard de Maisonneuve West – Suite 1600,Montreal (Québec) H3A 3L4

Tel.: + 1 514289 – 9955

E-mail: montreal@fitagency.com

 

Valónsky
obchodný zástupca pre Québec, Newfoundland a Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nové Škótsko, Ostrov princa Eduarda

Adresa:

1250 René-Lévesque West – Suite 4115, Montreal, Québec, H3B 4W8

Tel.: + 1 514939 – 4049

 

Bruselský
obchodný zástupca pre Québec, Newfoundland a Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nové Škótsko, Ostrov princa Eduarda

Adresa: 1010 Sherbrooke West – Suite 2404, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: + 1 514286 – 1581

E-mail: info@bruxelles-canada.com

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

360 Albert Street, 8. poschodie, Suite 820, Ottawa, Ontario, K1R 7X7

Tel.: + 1 6132367267

E-mail: ottawa@diplobel.fed.be

BULHARSKO

Bulharská agentúra na podporu malých a stredných podnikov
Българската агенция за насърчаване малките и средните предприятия

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

325 Stewart Street, Ottawa, Ontario, K1N 6K5

Tel.: + 1 613893215

E-mail: Embassy.Ottawa@mfa.bg

CHORVÁTSKO

Portál
exportovať Izvozni

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

229 Chapel St, Ottawa, Ontário, K1N 7Y6

Tel.: + 1 6135627820

E-mail: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Generálny konzulát

Adresa:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8

Tel.: + 1 9052779051

E-mail: Genmiss@mvep.hr
emailová adresa: croconsulate.miss@mvep.hr

CYPRUS

Obchodná služba
Υπηρεσία Εμπορίου

V KANADE

Vysoká Komisia

Adresa:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: + 1 6135630727

E-mail: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Honorárny konzulát

Adresa:

435 Donald Street, Coquitlam, Britská Kolumbia, V3K 3Z9

Tel.: + 1 6049362268

E-mail: tberggre@sfu.ca

 

Obchodná sekcia

Adresa:

13 East 40th Street, New York, NY 10016

Tel.: + 1 2122139100

E-mail: ctncy@cyprustradeny.org

ČESKÁ REPUBLIKA

Národná agentúra na podporu obchodu Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky
— Česká agentura na podporu obchodu

V KANADE

CzechTrade Canada

Adresa:

6707 Elbow Drive SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Tel.: + 1 4032694924

E-mail: Calgary@czechtrade.cz
emailová adresa: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

251 Cooper Street, Ottawa, Ontario, K2P 0G2

Tel.: + 1 6135623875

Internet: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Generálny konzulát Českej republiky

Adresa:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario, M4 W 3E2

Internet: www.mzv.cz/toronto

E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_toronto@mzv.cz

DÁNSKO

Ministerstvo zahraničných vecí Dánska Udenrigsministeriet Eksportrådet

V KANADE

Dánska obchodná rada (Trade Council of Denmark)

Adresa:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Ontario, M4 W 3E2

Tel.: + 1 416962 – 5661

E-mail: yyzhkt@um.dk

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1

Tel.: + 1 6135621811

E-mail: ottamb@um.dk 

ESTÓNSKO

Enterprise Estonia (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4

Tel.: + 1 6137894222

E-mail: embassy.ottawa@mfa.ee

FÍNSKO

Finpro

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario, K1P 6L5

Tel.: + 1 6132882233

E-mail: embassy@finland.ca

E-mail: sanomat.ott@formin.fi

FRANCÚZSKO

Business France

V KANADE

Obchodný zástupca v Kanade: Business France

Toronto

Adresa:

154 University Avenue Suite 400, Toronto, M5H 3Y9

Tel.: + 1 4169771257

 

Montreal: Bureau Business France,

Adresa:

1501 McGill College, kancelária 1120, Montreal, QC H3A 3M8

Tel.: + 1 5146704000

 

Vancouver:

Adresa:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, Britská Kolumbia V6E 3V6

Tel.: + 1 6046390923

E-mail: canada@businessfrance.fr

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

42 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1M 2C9

Tel.: + 1 6137891795

E-mail: politique@ambafrance-ca.org

NEMECKO

Nemecká agentúra pre rozvoj zahraničného obchodu a investícii (Germany Trade and Invest – GTAI)

V KANADE

Nemecko-kanadská obchodná a priemyselná komora

Adresa:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tel.: + 1 416598 – 3355

E-mail: info@germanchamber.ca

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

1 Waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, Kanada

Tel.: + 1 613 232 1101

E-mail: info@ottawa.diplo.de

GRÉCKO

Enterprise Greece Invest a obchod
ΕΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ Ε 2004/8ΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

80 MacLaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6

Tel.: + 1 6132386271

E-mail: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Generálny konzulát

Adresa:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontario, M5S 2B1

Tel.: + 1 4165150133

E-mail: ecocom-toronto@mfa.gr

MAĎARSKO

Maďarský národný obchodný úrad

Maďarská agentúra na podporu investícií
http://www.hipa.hu/

V KANADE

Generálny konzulát v Toronte

Adresa:

175 Bloor Street East, Suite 1109, South Tower, Toronto

Tel.: + 1 6473492550

E-mail: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

299 Waverley St., Ottawa, K2P 0V9

Tel.: + 1 6132307560

E-mail: mission.ott@mfa.gov.hu

ÍRSKO

Enterprise Ireland

V KANADE

Obchodný zástupca v Kanade: Enterprise Ireland

Adresa:

2 Bloor St. W, Suite 1501, Toronto, Ontario, M4 W 3E2

Tel.: + 1 4169345033

E-mail: client.service@enterprise-ireland.com

E-mail: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

Budova Varette, 130 Albert St., Ottawa, Ontario, K1P 5G4

Tel.: + 1 6132336281

E-mail: embassyofireland@rogers.com

TALIANSKO

Talianska obchodná agentúra
ICE —Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

V KANADE

Talianska agentúra na podporu obchodu generálneho konzulátu Talianska

Adresa:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Toronto, Ontario, M4 W 3L4

E-mail: toronto@ice.it

Tel.: + 1 4165981566

 

Adresa:

1000 rue Sherbrooke ouest, kancelária 1720, Montreal, Québec, H3A 3G4

Tel.: + 1 5142840265

E-mail: montreal@ice.it

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

275 Slater St., Ottawa, Ontario, K1P 5H9

Tel.: + 1 6132322401

E-mail: ambasciata.ottawa@esteri.it 

LOTYŠSKO

Lotyšská agentúra pre investície a rozvoj
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra


liaa@liaa.gov.lv

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

350 Sparks St, Ottawa, Ontario, K1R 7S8

Tel.: + 1 6132386014

E-mail: embassy.canada@mfa.gov.lv

LITVA

Podnik Litva

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

150 Metcalfe Str #1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: + 1 61356754 58

E-mail: amb.ca@urm.lt

LUXEMBURSKO

Luxembourg for Business (Úrad na podporu zahraničného obchodu)

V KANADE

Honorárny konzulát v Ottawe

Adresa:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4

Tel.: + 1 6137554091

E-mail: luxconsulottawa@gmail.com

 

Veľvyslanectvo vo Washingtone DC

Adresa:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC. 20008

Tel.: + 1 2022654171

E-mail: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Malta Enterprise.

V KANADE

V kanadskom generálnom konzuláte v Toronte

Adresa:

3300 Bloor St. W, Etobicoke, Ontario, M8X 2X3

Tel.: + 1 4162070922

E-mail: maltaconsulate.toronto@gov.mt

HOLANDSKO

Holandská agentúra pre podnikanie
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein – internetový portál pre zahraničné a holandské start-upy

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Tel.: + 1 613 237 503

E-mail: ott@minbuza.nl

 

Generálny konzulát v Toronte

Adresa:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Toronto, Ontario, M5G 1Z3

Tel.: + 1 416 595 2402

Internet: Www.hollandtradeandinvest.com
emailová adresa: tor-ea@minbuza.nl

POĽSKO

Poľská investičná a obchodná agentúra (bývalá Poľská informačná a zahraničná investičná agentúra)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


E-mail: invest@paih.gov.pl

Sekretariát predsedu:

Tel. + 48 223349871

Odbor zahraničných investícií:

Tel. + 48 223349875

Odbor hospodárskeho rozvoja:

Tel. + 48 223349820

Odbor podpory hospodárstva:

Tel. + 48 223349926

Odbor informácií a komunikácie:

Tel. + 48 223349994

 

V KANADE

Poľská agentúra pre investície a obchod v Toronte

Adresa:

438 Univerzita Avenue, Suite 1810, Toronto, Ontário, M5G 2K8

E-mail: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Ottawe

Adresa:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontario, K1N 6H3

Tel.: + 1 6137890468

E-mail: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Generálny konzulát Poľskej republiky v Toronte

Adresa:

2603 jazero Shore Blvd. Západ, Toronto, Ontário, M8V 1G5

Tel.: + 1 4162525471

Tel.: + 1 4164645405

E-mail: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Generálny konzulát Poľskej republiky vo Vancouveri

Adresa:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, Britská Kolumbia, V6E 2K3

Tel.: + 1 6046883458

E-mail: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Konzulát Poľskej republiky v Montreale

Adresa:

3501 Avenue du Musée, Montreal, Québec, QC H3G 2C8

Tel.: + 1 6137890468 

E-mail: michal.falenczyk@msz.gov.pl

PORTUGALSKO

AICEP Portugal Global – Trade and Investment Agency (Agentúra pre investície a portugalský zahraničný obchod)

V KANADE

Obchodná a investičná agentúra: AICEP Toronto

Adresa:

438 Univerzita Avenue, Suite 1400, Toronto, Ontário, M5G 2K8

Tel.: + 1 4169214925

E-mail: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

645 ostrovný park Dr., Ottawa, Ontario, K1Y 0B8

Tel.: + 1 6137290883

E-mail: ottawa@mne.pt

RUMUNSKO

Ministerstvo hospodárstva, obchodu a podnikateľského prostredia

InvestRumunsko

Obchodná a priemyselná komora Rumunska

V KANADE

Romania’s Economic and Trade Promotion Bureau (Rumunská kancelária pre podporu hospodárstva a obchodu)

Adresa:

1010, rue Sherbrooke Ouest, kancelária 610, étage 6, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: + 1 5145048235

E-mail: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

655 Rideau St, Ottawa, Ontario, K1N 6A3

Tel.: + 1 6137893709

E-mail: ottawa@mae.ro

SLOVENSKO

SARIO – Slovenská agentúra
pre rozvoj investícií a obchodu

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontario, K1M 2A2

Tel.: + 1 6137494442

E-mail: emb.ottawa@mzv.sk

SLOVINSKO

Spoločnosť spirit Slovenia – Public Agency for Entrepreneurship, internacionalisation, Foreign Investments and Technology
SPIRIT Slovenija

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: + 1 6135655781

E-mail: sloembassy.ottawa@gov.si

ŠPANIELSKO

ICEX – Španielsky inštitút pre zahraničný obchod
ICEX España Exportación e Inversiones

V KANADE

Hospodársky a obchodný úrad

Adresa:

151 Slater Street, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3

Tel.: + 1 6132360409

E-mail: ottawa@comercio.mineco.es

 

Úrad na podporu obchodu v Toronte

Adresa:

170 University Ave #602, Toronto, Ontário, M5H 3B3

Tel.: + 1 4169670488

E—mail:toronto@comercio.mineco.es

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

74 Stanley Ave, Ottawa, Ontario, K1M 1P4

Tel.: + 1 6137472252

E-mail: emb.ottawa@mae.es 

ŠVÉDSKO

Business Sweden – Švédska rada pre obchod a investície

V KANADE

Obchodný zástupca v Kanade: Podnik Švédsko

Adresa:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto Ontario M4 W 3E2

Tel.: + 1 4169228152

E-mail: toronto@business-sweden.se

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

377 Dalhousie Street, Ottawa Ontario, K1N 9N8

Tel.: + 1 6132448200

E-mail: sweden.ottawa@gov.se

Obchodné komory a záujmové združenia

EURÓPSKA ÚNIA

Obchodná komora Európskej únie v Kanade (EUCCAN)

Adresa:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tel.:  + 1 4165987087

E-mail: info@euccan.com 

 

Obchodná komora Európskej únie v západnej Kanade

E-mail: info@eu-canada.com

Zoznam miestnych a dvojstranných obchodných komôr a záujmových združení EÚ v Kanade sa nachádza na webovom sídle Obchodnej komora Európskej únie v Kanade (http://www.euccan.com). EUCCAN je zastrešujúcou organizáciou týchto veľmi rozmanitých štruktúr a organizácií.

Informačné nástroje

V týchto siedmich informačných prehľadoch sa vysvetľuje, čo je CETA a aké výhody má dohoda CETA.

Zistite, ako sa zapojiť do procesov verejného obstarávania v Kanade

Viac informácií o obchodných príležitostiach, ktoré ponúka komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou

Ďalšie odkazy

Brožúra pre podniky — opisuje prínosy podľa jednotlivých kapitol a poskytuje praktické rady pre podniky

Infografika ilustruje výhody CETA podľa jednotlivých členských štátov EÚ

Podrobný sprievodca pre vývozcov do Kanady

Podnikové príbehy a svedectvá

Odporúčanie pre MSP

V septembri 2018 sa Spoločný výbor CETA dohodol na osobitnom odporúčaní pre MSP, aby každá zmluvná strana poskytovala MSP druhej zmluvnej strany online informácie o CETA a aby EÚ a Kanada spolupracovali tak, aby z obchodnej dohody mali prospech MSP.

Webová stránka Kanady na podporu MSP z EÚ vyvážajúcich do Kanady

Webové sídlo EÚ pre MSP z Kanady

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy