Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou

CETA je obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou. Znižuje clá a uľahčuje vývoz tovaru a služieb, z čoho majú prospech ľudia a podniky v EÚ aj Kanade.

Dohoda CETA predbežne nadobudla platnosť 21. septembra 2017, čo znamená, že v súčasnosti sa uplatňuje väčšina dohody. Národné parlamenty v krajinách EÚ – a v niektorých prípadoch aj regionálne parlamenty – potom budú musieť schváliť dohodu CETA, aby mohla nadobudnúť plnú účinnosť.

Výzva na účasť na prieskumoch hodnotenia ex post dohody CETA.

Vyzývame občiansku spoločnosť, mimovládne organizácie, podniky, MSP a všetkých, ktorí si to želajú, aby sa s nami podelili o svoje skúsenosti s komplexnou hospodárskou a obchodnou dohodou medzi EÚ a Kanadou (CETA).

Zúčastnite sa jedného alebo viacerých z týchto prieskumov:

Viac informácií o hodnotení ex post dohody CETA a o tom, ako sa zapojiť, možno nájsť v hodnotení ex post Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi EÚ a Kanadou na webovom sídle.

Dohoda v skratke

Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou (CETA) predbežne nadobudla platnosť 21. septembra 2017.

Oblasti, ktoré ešte nenadobudli účinnosť, sú

 • ochrana investícií a systém investičných súdov (ICS)
 • prístup na trh s portfóliovými investíciami
 • ustanovenia o nahrávaní videozáznamov
 • dve ustanovenia týkajúce sa transparentnosti správnych konaní, preskúmania a odvolania na úrovni členských štátov

Dohoda nadobudne plnú účinnosť po tom, ako ju formálne ratifikujú parlamenty všetkých členských štátov.

Aké sú výhody pre vaše podnikanie?

Dohoda

 • odstraňuje alebo znižuje obchodné prekážky, clá a náklady súvisiace s vývozom
 • zjednodušuje papierovú prácu, technické predpisy, colné postupy a požiadavky na pravidlá pôvodu, požiadavky na testovanie výrobkov, informácie o obstarávaní, otázky duševného vlastníctva atď.
 • podporuje obchod s potravinami, živočíšnymi a rastlinnými výrobkami a zároveň zachováva vysokú úroveň zdravia a bezpečnosti ľudí, zvierat a rastlín
 • umožňuje vašej spoločnosti uchádzať sa o verejné súťaže na všetkých úrovniach kanadskej vlády
 • vytvára dodatočný prístup na trh v určitých odvetviach, ponúka lepšiu mobilitu pre zamestnancov a uľahčuje vzájomné uznávanie kvalifikácií odborníkov
 • chráni širokú škálu zemepisných označení vysokokvalitných európskych potravinových výrobkov na kanadskom trhu
 • podporuje vysokokvalitné investície medzi EÚ a Kanadou

Medzi zahrnuté oblasti patria pravidlá prístupu tovaru na trh, technické prekážky obchodu, sanitárne a fytosanitárne opatrenia, investície, služby, elektronický obchod, politika hospodárskej súťaže, vládne obstarávanie, duševné vlastníctvo, regulačná spolupráca alebo urovnávanie sporov. Prílohy obsahujú zoznamy odstránenia ciel, kvóty, postupy, pravidlá pôvodu, vzájomné uznávanie posudzovania zhody atď.

 

Kapitoly dohody sú stručne vysvetlené tu a súvisiaci text je možné stiahnuť.

Tarify

Kanada a EÚ už 21. septembra 2017 zrušili 98 % svojich colných položiek a dohodli sa na postupnom odstránení takmer všetkých zostávajúcich colných položiek. Do roku 2024 bude zrušených 99 % všetkých colných položiek.

Kanadské výrobky, na ktoré sa vzťahuje prechodné postupné zrušenie ciel, zahŕňajú:

 • motorové vozidlá
 • lode
 • jačmeň a slad
 • rafinovaný cukor
 • zemiakový škrob
 • kvety

Európske výrobky, na ktoré sa vzťahuje prechodné postupné zrušenie ciel, zahŕňajú:

 • motorové vozidlá
 • niektoré ryby a produkty z morských plodov
 • surový a rafinovaný cukor
 • určité zrná

Postupné odstraňovanie ciel sa riadi harmonogramom odstraňovania ciel. Zníženia sú vyjadrené v kategóriách postupného znižovania v prílohe 2A k dohode.

 • A: nulové clo k 21. septembru 2017
 • B: clo, ktoré sa má znížiť na nulu v rovnakých škrtoch počas troch rokov
 • C: clo, ktoré sa má znížiť na nulu v rovnakých škrtoch počas 5 rokov
 • D: clo, ktoré sa má znížiť na nulu v rovnakých škrtoch počas 7 rokov
 • E: clo je oslobodené od odstránenia cla
 • S: clo zostáva rovnaké počas 5 rokov, po ktorých sa odstránia v troch rovnakých etapách 1. januára roku 8.
 • AV0 + EP: valorické clo sa v čase nadobudnutia účinnosti rovná nule; osobitné clo vyplývajúce zo systému vstupných cien uplatniteľné na tento pôvodný tovar sa zachováva.

 

Môj obchodný asistent zobrazuje harmonogramy odstraňovania ciel pre príslušné colné položky.

Priemyselný tovar

Obe strany sa dohodli na zrušení 100 % colných položiek pre priemyselné výrobky, z čoho 99,6 % pri nadobudnutí platnosti v prípade Kanady a 99,4 % pri nadobudnutí platnosti v prípade EÚ. Medzi malý počet výrobkov, ktoré neboli liberalizované v čase nadobudnutia účinnosti, patrí obmedzený počet automobilových výrobkov, ktoré budú liberalizované na recipročnom základe počas 3, 5 alebo 7 rokov (17 výrobkov v kanadskej colnej ponuke a zodpovedajúce výrobky v ponuke EÚ). Kanada liberalizuje svoje zostávajúce clá na lode v priebehu siedmich rokov (t. j. do roku 2024).

Poľnohospodársky tovar

Nadobudnutím platnosti Kanada zrušila clá na 90,9 % všetkých svojich poľnohospodárskych colných položiek. Do roku 2023 sa tento podiel zvýši na 91,7 %.

V prípade citlivých poľnohospodárskych výrobkov sa bude uplatňovať osobitné zaobchádzanie:

Colné kvóty

Obe strany uplatňujú colné kvóty na určité výrobky vrátane kanadského hovädzieho mäsa, bravčového mäsa a kukurice cukrovej, ako aj európskeho syra. Ide o konkrétne objemy tovaru, ktoré budú oprávnené na preferenčné sadzobné zaobchádzanie v danom časovom rámci.

Dovoz z Kanady

Pridelené colné kvóty sa vypočítajú na základe množstiev dostupných v rámci colnej kvóty a požadovaného množstva, ktoré Komisii EÚ oznámili vnútroštátne orgány.

Keď Európska komisia vypočíta pridelené kvóty a zverejní ich, členské štáty EÚ musia vydať dovozné alebo vývozné licencie na požadované množstvá v rámci príslušných colných kvót.

Základné pravidlá simultánneho preskúmania sú vymedzené v nariadení Komisie (ES) č. 1301/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií.

Miery prideľovania colných kvót EÚ, pokiaľ ide o vydané dovozné licencie, sa uverejňujú každý mesiac a sú prístupné prostredníctvom Strediska pre monitorovanie trhu s mäsom.

V týchto nariadeniach sa vymedzuje, ako EÚ spravuje svoje rôzne colné kvóty na účely dohody CETA.

Vývoz do Kanady
 • Kanada uplatňuje ročný model prideľovania kvót na mliečne výrobky
 • žiadosť o kvóty sa podáva v prvej polovici novembra a vrátenie a prerozdelenie nevyužitých kvót sa uskutočňuje 1. augusta.
 • na to, aby ste mohli získať kvótu, musíte mať pobyt v Kanade a byť aktívny v sektore syra

Viac informácií o prideľovaní colných kvót na mliečne výrobky vyvážané z EÚ do Kanady v rámci dohody CETA možno nájsť v časti „Oznámenia“ na webovom sídle Global Affairs Canada.

V oznámeniach pre dovozcov sa stanovujú kritériá oprávnenosti na získanie pridelenia v rámci každej príslušnej colnej kvóty. Oznámenia obsahujú aj informácie o správe colných kvót vo všeobecnosti a o postupe podávania žiadostí. Formuláre žiadostí a súvisiace dodatky sú priložené ku každému oznámeniu.

Zoznam držiteľov syra podľa dohody CETA z roku 2020

Zoznam držiteľov kvót na priemyselný syr podľa dohody CETA z roku 2020

2019 – Tabuľka využitia colnej kvóty CETA na syr

Okrem toho je potrebné poznamenať, že

 • na ovocie a zeleninu sa naďalej vzťahuje systém vstupných cien EÚ
 • clá na hydinu a vajcia sa zachovajú

Vína a liehoviny

Nadobudnutím platnosti dohody CETA sa zrušili osobitné clá na vína a liehoviny z EÚ vstupujúce do Kanady.

Pokiaľ ide o liehoviny ako gin, vodka a whisky, dohoda CETA sa zaoberá necolnými prekážkami, ktoré výrazne obmedzovali schopnosť EÚ preniknúť na kanadský trh, a to najmä tým, že

 • uplatňovanie diferencovaného poplatku za služby (uloženého Kanadou na dovážané vína a liehoviny) na základe objemu, a nie hodnoty, a jeho výpočet transparentnejším spôsobom, čím sa znížia náklady výrobcov z EÚ na predaj ich výrobkov v Kanade
 • zmrazenie počtu kanadských externých súkromných predajní, ktoré sú otvorené len pre kanadských výrobcov a ktoré sú alternatívou k monopolu provinčných rád pre alkohol
 • predchádzanie mimoprovinčným činnostiam určitých rád pre liehoviny, ktoré viedli k nekalej hospodárskej súťaži na kanadskom území a v tretích krajinách
 • zrušenie kanadských požiadaviek na miešanie dovážaných liehovín vo veľkom s miestnymi liehovinami pred plnením do fliaš (táto požiadavka zabránila tomu, aby dovážané liehoviny vo veľkom boli pri plnení do fliaš v Kanade označené ako zemepisné označenia)

Dohoda CETA zahŕňa dohodu o alkoholických nápojoch medzi EÚ a Kanadou z roku 1989 a dohodu o vínach a liehovinách medzi EÚ a Kanadou z roku 2004, ktoré poskytujú silné právne záruky pre európskych a kanadských obchodníkov s vínom a liehovinami. Menšie zmeny dohody z roku 2004 sú uvedené v prílohe 30-B k dohode CETA. 

Rybné hospodárstvo

Kanada v čase nadobudnutia účinnosti úplne zrušila všetky clá na produkty rybného hospodárstva.

EÚ po nadobudnutí platnosti dohody zrušila 95,5 % svojich ciel a súhlasila s ďalším odstránením zvyšných 4,5 % ciel do 3, 5 alebo 7 rokov.

Súbežne so zrušením ciel budú EÚ a Kanada rozvíjať udržateľný rybolov prostredníctvom opatrení na monitorovanie, kontrolu a dohľad, ako aj prostredníctvom boja proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu.

 

Vyhľadajte príslušnú colnú sadzbu pre váš výrobok v časti Môj obchodný asistent.

Pravidlá pôvodu

 

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Skontrolujte interaktívnynástroj vlastného hodnotenia pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch stanovenia pôvodu sa nachádzajú v tomto oddiele.

Pôvod je "ekonomická štátna príslušnosť" obchodovaného tovaru. Ak ste v tejto téme noví, nájdite úvod do hlavných konceptov v časti tovar.

Pravidlá pôvodu

Pravidlá pôvodu sú stanovené v Protokole o pravidlách pôvodu a postupoch stanovenia pôvodu ku Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou (CETA) (Ú. v. EÚ L 11, 14.1.2017, s. 465). Prečítajte si aj podrobné usmernenia o pravidlách pôvodu.

Je môj výrobok „pôvodný“ podľa dohody CETA medzi EÚ a Kanadou?

Aby sa na váš výrobok vzťahovala nižšia alebo nulová preferenčná colná sadzba podľa dohody CETA, musí mať pôvod v EÚ alebo Kanade.

Výrobok „s pôvodom“ v EÚ alebo Kanade, ak spĺňa jednu z týchto požiadaviek:

 • je úplne získaný v EÚ alebo Kanade
 • sa vyrába výlučne z materiálov s pôvodom v EÚ alebo Kanade
 • bol podrobený dostatočnej výrobe v EÚ alebo Kanade v súlade so špecifickými pravidlami pre výrobky stanovenými v prílohe 5

Pozri aj úvodné poznámky k prílohe 5.

Okrem toho sa v prílohe 5a stanovujú kvóty pôvodu a alternatívne osobitné pravidlá pre určité výrobky.

 

Príklady pravidiel špecifických pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nesmie presiahnuť určitý percentuálny podiel ceny výrobku zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výsledkom výrobného procesu je zmena nomenklatúrneho zatriedenia nepôvodných materiálov a konečného výrobku [napríklad výroba papiera (kapitola 48 harmonizovaného systému) z nepôvodnej buničiny (kapitola 47 harmonizovaného systému)]
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu. Takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom a odevnom priemysle a chemickom priemysle.

Kombinácia týchto rôznych pravidiel je možná, pričom rôzne pravidlá sa plnia alternatívne alebo v kombinácii.

Tipy a triky, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako sú tolerancie alebo kumulácia.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané špecifickým pravidlom pre výrobky, až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v špecifických pravidlách pre výrobky
 • osobitné tolerancie sa uplatňujú na textílie a odevy zatriedené do 50. až 63. kapitoly HS, ktoré sú uvedené v prílohe 1
Kumulácia

V dohode CETA sa stanovujú tri spôsoby kumulácie pôvodu

 • dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom v Kanade možno považovať za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku
 • úplná kumulácia – umožňuje zohľadniť opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch v EÚ alebo Kanade s cieľom pomôcť dodržať špecifické pravidlo pre výrobky
 • splnomocňujúca doložka pre rozšírenú kumuláciu – materiály s pôvodom v spoločnom partnerovi dohody o voľnom obchode možno považovať za materiály s pôvodom v EÚ alebo Kanade, ak sa používajú pri výrobe výrobku. Toto ustanovenie je podmienené dohodou zmluvných strán o uplatniteľných podmienkach.

Ďalšie požiadavky

Váš výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v Protokole o pravidlách pôvodu, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo nepozmeňovania.

Pravidlo o nepozmeňovaní

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Kanady (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom.

 • vykladanie
 • prekládka
 • akákoľvek iná operácia potrebná na uchovanie výrobkov v dobrom stave alebo na prepravu výrobku na územie EÚ alebo Kanady
 • skladovanie
 • rozdelenie zásielok

Colný orgán môže od dovozcu požadovať, aby preukázal, že výrobok, na ktorý dovozca žiada preferenčné sadzobné zaobchádzanie, bol odoslaný v súlade s prepravnými pravidlami.

Vrátenie cla

Vrátenie ciel, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčnej colnej sadzby, je povolené len počas prvých troch rokov po nadobudnutí platnosti dohody CETA, t. j. do 21. septembra 2020.

Postupy stanovenia pôvodu

Ak chcete požiadať o preferenčnú sadzbu, budete musieť dodržať postupy týkajúce sa pôvodu a nechať si svoju žiadosť overiť colnými orgánmi krajiny, do ktorej dovážate svoj tovar. Postupy sú stanovené v oddiele C protokolu o pravidlách pôvodu dohody.

Ako požiadať o preferenčné sadzobné zaobchádzanie?

Dovozcovia môžu požiadať o preferenčné sadzobné zaobchádzanie na základe vyhlásenia o pôvode, ktoré poskytol vývozca.

Vyhlásenie o pôvode

V EÚ sa dôkaz o pôvode nevyžaduje, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje

 • 500 EUR v prípade malých balení alebo
 • 1 200 EUR v prípade výrobkov, ktoré sú súčasťou osobnej batožiny cestujúcich.
Vlastné vyhlásenie vývozcu

Vývozcovia môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo Kanade, a to predložením vyhlásenia o pôvode.

V EÚ môže byť dokončená buď

Rovnaké číslo REX možno použiť aj v prípade niektorých iných preferenčných obchodných dohôd EÚ (napríklad obchodnej dohody EÚ s Japonskom).

 • znenie vyhlásenia o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ a nachádza sa v prílohe 2 k Protokolu o pravidlách pôvodu
 • vyhlásenie o pôvode by malo byť uvedené na faktúre alebo akomkoľvek obchodnom doklade, ktorý opisuje pôvodný výrobok dostatočne podrobne na to, aby ho bolo možné identifikovať;
 • vyhlásenie o pôvode zostáva v platnosti 12 mesiacov odo dňa, keď ho vývozca vyplnil
 • zvyčajne sa potvrdenie o pôvode vzťahuje na jednu zásielku, ale v Kanade sa môže vzťahovať aj na viaceré zásielky rovnakých výrobkov počas obdobia nepresahujúceho jeden rok.
Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodným výrobkom alebo či spĺňa iné požiadavky na pôvod.

V prípade pochybností môže colný orgán od dovozcu požadovať, aby preukázal, že výrobok, na ktorý dovozca žiada preferenčné sadzobné zaobchádzanie, bol odoslaný v súlade s pravidlami prepravy.

Overovanie je založené na týchto zásadách:

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej krajiny
 • kontroly pôvodu výrobkov vykonávané miestnymi colnými orgánmi. Návštevy dovážajúcej krajiny u vývozcu nie sú povolené.

Po ukončení overovania orgány dovážajúcej krajiny vykonajú konečné určenie pôvodu a informujú orgány dovážajúcej strany o výsledkoch.

Praktická príručka o ustanoveniach dohody CETA týkajúcich sa pravidiel pôvodu

Požiadavky na výrobok

Technické pravidlá vymedzujú osobitné vlastnosti, ktoré by mal mať výrobok, ako je dizajn, označovanie, označovanie, balenie, funkčnosť alebo výkon, a sú navrhnuté napríklad na ochranu ľudského zdravia, bezpečnosti alebo životného prostredia. Pre obchodníkov však môže byť nákladné dodržiavať rôzne požiadavky na rôznych trhoch.

Technické pravidlá a predpisy EÚ a Kanady sa stali kompatibilnejšími, aby podniky mohli predávať rovnaký výrobok alebo rovnaký výrobok s menším počtom úprav na oboch trhoch. Malým spoločnostiam, najmä mikropodnikom, to umožňuje súťažiť s väčšími spoločnosťami a zúčastňovať sa na medzinárodných dodávateľských reťazcoch a elektronickom obchode.

Dohoda CETA obsahuje aj ustanovenia na zabezpečenie transparentnosti – napríklad, aby sa zainteresované osoby na oboch stranách mohli vyjadriť k navrhovaným technickým predpisom, ktoré môže vypracovať Kanada alebo EÚ).

EÚ a Kanada sa okrem toho dohodli na posilnení väzieb a spolupráce medzi svojimi normalizačnými orgánmi, ako aj ich skúšobnými, certifikačnými a akreditačnými organizáciami.

Uľahčenie certifikácie regulovaných výrobkov

EÚ a Kanada sa dohodli na posilnení väzieb a spolupráce medzi svojimi normalizačnými orgánmi, ako aj ich skúšobnými, certifikačnými a akreditačnými organizáciami.

Dohoda CETA obsahuje ustanovenia, ktoré pomáhajú predchádzať zbytočným narušeniam a zabezpečujú transparentnosť (napríklad, aby sa zainteresované osoby na oboch stranách mohli vyjadriť k navrhovaným technickým predpisom, ktoré môže vypracovať Kanada alebo EÚ).

Posudzovanie zhody – vzájomné uznávanie

Kanada a EÚ sa dohodli, že na preukázanie súladu s kanadskými požiadavkami alebo požiadavkami EÚ budú uznávať povinné osvedčenia o posudzovaní zhody vydané uznanými orgánmi posudzovania zhody so sídlom v EÚ a naopak pre odvetvia, na ktoré sa vzťahuje protokol CETA.

Protokol o vzájomnom uznávaní výsledkov posudzovania zhody nahrádza existujúcu dohodu o vzájomnom uznávaní a rozširuje rozsah výrobkov s možnosťou ďalšieho rozšírenia.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje protokol, sú:

 • elektrické a elektronické zariadenia vrátane elektrických inštalácií a prístrojov a súvisiace komponenty
 • rádiové a telekomunikačné koncové zariadenia
 • elektromagnetická kompatibilita (EMC)
 • hračky
 • stavebné výrobky
 • strojové zariadenia vrátane častí, komponentov vrátane bezpečnostných komponentov, vymeniteľných zariadení a zostáv strojov
 • meracie prístroje
 • teplovodné kotly vrátane súvisiacich zariadení
 • zariadenia, stroje, prístroje, zariadenia, ovládacie komponenty, ochranné systémy, bezpečnostné zariadenia, ovládacie a regulačné zariadenia a súvisiace prístrojové vybavenie a systémy prevencie a detekcie na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (zariadenia ATEX)
 • zariadenia používané vo voľnom priestranstve, pokiaľ ide o emisiu hluku v životnom prostredí
 • rekreačné plavidlá vrátane ich súčiastok

Ako nájsť schválené OPZ?

 • orgány uznané podľa existujúcej dohody o vzájomnom uznávaní tak budú robiť aj naďalej podľa dohody CETA
 • na to, aby bol nový orgán posudzovania zhody uznaný, musí určujúca strana poskytnúť druhej strane informácie uvedené v prílohe 3 k protokolu

Databáza NANDO obsahuje notifikované a určené organizácie a ďalšie relevantné informácie o posudzovaní zhody.

Schválené OPZ

Potravinové výrobky

Dohodou CETA sa ďalej zjednodušujú schvaľovacie procesy, znižujú náklady a zlepšuje predvídateľnosť obchodu so živočíšnymi a rastlinnými výrobkami

 • všetky výrobky dovážané do EÚ musia spĺňať uplatniteľné sanitárne a fytosanitárne normy a naopak
 • nájsť informácie a požiadavky na vývoz potravinových výrobkov do Kanady
 • požiadavky na dovoz potravinových výrobkov do EÚ

Kanadská agentúra pre inšpekciu potravín (CFIA) stanovuje politiky a predpisy týkajúce sa dovozu potravín, poľnohospodárskych vstupov a poľnohospodárskych výrobkov.

Kanadská agentúra pre pohraničné služby (CBSA) je zodpovedná za počiatočnú kontrolu dovozu potravín, poľnohospodárskych vstupov a poľnohospodárskych výrobkov.

Príklady požiadaviek na označovanie potravinových výrobkov v Kanade

 • jazykové požiadavky
 • bežný názov
 • čisté množstvo
 • Prísady a alergény
 • tabuľka faktov o výživovej hodnote
 • totožnosť dílera 
 • „Minimálna trvanlivosť do“, „Balené dňa“ a dátumy exspirácie
 • pokyny na uchovávanie
 • krajina pôvodu
 • štandard identity

Ďalšie požiadavky na označovanie nájdete v nástroji na označovanie priemyslu Kanadskej agentúry pre inšpekciu potravín.

Toto je zoznam predpisov, ktoré môžete považovať za užitočné pri vývoze potravinových výrobkov do Kanady

Zvieratá a živočíšne výrobky

Dohoda CETA potvrdzuje existujúcu spoluprácu medzi EÚ a Kanadou vo veterinárnej oblasti založenú na vysokej úrovni vzájomnej dôvery a zahŕňa ďalšie zjednodušenie schvaľovacieho procesu pre vývozcov.

 • Kanada opäť otvorila svoj trh s hovädzím mäsom pre devätnásť členských štátov EÚ
 • v prípade vypuknutia choroby (tzv. regionalizácia) sa zmluvné strany dohodli na minimalizácii obchodných obmedzení a obchod z nepostihnutých oblastí môže pokračovať bez prerušenia alebo zdĺhavých procesov opätovného schválenia.

Požiadavky na vývoz zvierat a živočíšnych produktov do Kanady

Rastliny, ovocie a zelenina

V dohode CETA sa stanovujú nové postupy na zjednodušenie a urýchlenie procesu schvaľovania rastlín, ovocia a zeleniny zo strany Kanady.

Dohoda CETA umožňuje Kanade nahradiť súčasný prístup podľa jednotlivých krajín a výrobkov postupmi posudzovania a schvaľovania ovocia a zeleniny v rámci celej EÚ.

Cieľom je vytvoriť predvídateľnejšie regulačné prostredie pre vývozcov.

Zmluvné strany sa dohodli, že pre všetky kategórie výrobkov zavedú zrýchlené postupy pre položky označené ako prioritné.

Informácie a požiadavky týkajúce sa vývozu rastlín a rastlinných produktov do Kanady

Farmaceutické prípravky

Dohoda CETA vychádza zo vzájomného uznávania osvedčených výrobných postupov a inšpekcií farmaceutických tovární, ktoré už existujú medzi EÚ a Kanadou, a obmedzuje duplicitné inšpekcie.

To znamená, že ako farmaceutický výrobca budete čeliť výrazne menšej administratívnej záťaži a nákladom a regulačné orgány EÚ a Kanady môžu lepšie využívať svoje zdroje tým, že obmedzia duplicitné kontroly a namiesto toho sa zamerajú na trhy, na ktorých existujú vyššie riziká. Konkrétne

 • Kanada akceptuje inšpekcie vykonávané na území EÚ ktorýmkoľvek orgánom členského štátu EÚ a naopak
 • môžu sa uznať aj inšpekcie vykonané v tretích krajinách

 

V dnešnom globálnom hospodárstve pochádza 40 % hotových liekov uvádzaných na trh v EÚ zo zámoria, rovnako ako 80 % účinných farmaceutických látok používaných na sprístupňovanie liekov v EÚ.

Viac informácií: Protokol o vzájomnom uznávaní programu dodržiavania a presadzovania správnej výrobnej praxe pre farmaceutické výrobky.           

 

Konkrétne pravidlá a požiadavky na váš výrobok nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážka medzinárodného obchodu, a preto môžu byť pre vás ako vývozcu značnou záťažou.

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje vaše podnikanie alebo vám bráni vo vývoze, môžete nám to povedať
 • prostredníctvom online formulára nahláste, čo bráni vášmu vývozu do Kanady, a EÚ zanalyzuje vašu situáciu a prijme vhodné opatrenia.

Kontaktujte nás

Doklady a postupy colného konania

Dohoda zabezpečuje transparentnejšie a jednoduchšie colné postupy s cieľom uľahčiť obchod a znížiť náklady pre podniky.

Dokumenty

V príručkách krok za krokom sa opisujú rôzne typy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné odbavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány vyžadovať všetky alebo niektoré z nižšie uvedených prvkov:

 • obchodná faktúra (konkrétne požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu nájdete v časti Môj obchodný asistent)
 • baliaci list
 • dovozné licencie na určitý tovar
 • certifikáty preukazujúce, že váš výrobok je v súlade s povinnými predpismi týkajúcimi sa výrobkov, ako sú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, označovanie a balenie,
 • dôkaz o pôvode – vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty treba uviesť, že o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo záväznú informáciu o pôvode tovaru môžete požiadať vopred.

 

Podrobné informácie o dokumentoch, ktoré musíte predložiť na colné odbavenie vášho výrobku, nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Postupy preukazovania a overovania pôvodu

Opis spôsobu preukázania pôvodu vašich výrobkov na účely uplatnenia preferenčného colného sadzobníka a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi nájdete v oddiele o pravidlách pôvodu uvedenom vyššie.

Informácie o colných postupoch pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Dohoda CETA ponúka lepšiu ochranu práv duševného vlastníctva pre európske spoločnosti vyvážajúce inovatívne, umelecké, odlišné a vysokokvalitné výrobky do Kanady a ponúka ochranu farmaceutických výrobkov a zemepisných označení.

Kanada posilnila svoje opatrenia na hraniciach proti falšovaným ochranným známkam, pirátskemu tovaru chránenému autorským právom a falšovanému tovaru so zemepisným označením tým, že zaviedla možnosť, aby colné orgány zadržali podozrivý falšovaný tovar.

Duševné vlastníctvo

V obchodnej dohode sa stanovujú aj moderné pravidlá na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva.

Autorské práva v digitálnom veku

Kanada sa dohodou CETA dohodla na zosúladení svojho režimu ochrany autorských práv s týmito „internetovými zmluvami“ Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).

 • Zmluvy WIPO o autorskom práve
 • Zmluva WIPO o umeleckých výkonoch a zvukových záznamoch

V zmluvách o internete sa stanovujú normy, ktoré bránia neoprávnenému prístupu k tvorivým dielam online alebo v digitálnej forme, ktoré sú dôležité pre náš kreatívny priemysel, a ich používaniu.

Dohoda obsahuje dôležité ustanovenia týkajúce sa obmedzení zodpovednosti poskytovateľov internetových služieb za obsah porušujúci práva, ak spĺňajú niekoľko podmienok, ako je napríklad systém účinného oznamovania takéhoto obsahu.

Kanada sa tiež dohodla, že zabezpečí, aby držitelia práv mohli účinne využívať technológie na ochranu svojich práv a udeľovať licencie na svoje diela online.

 • napríklad sa poskytuje ochrana a účinné prostriedky nápravy proti obchádzaniu technologických opatrení (ako je šifrovanie), ktoré držitelia práv používajú na ochranu svojich práv.
 • okrem toho je zakázané úmyselne meniť alebo vymazávať elektronické „informácie o správe práv“, t. j. informácie sprevádzajúce akýkoľvek chránený materiál a identifikujúce dielo, jeho tvorcov, výkonného umelca alebo vlastníka a podmienky jeho používania;
Vysielacie práva

Kanada takisto súhlasila s lepšou ochranou práv európskych umelcov tým, že výkonným umelcom poskytne výlučné právo povoliť alebo zakázať bezdrôtové vysielanie a verejný prenos ich výkonov.

Týmito právami sa zabezpečí, že európski aj kanadskí umelci budú odmenení za svoju tvorivosť a budú mať motiváciu pokračovať vo vytváraní nových umeleckých diel.

 • Európski umelci môžu získať licenčné poplatky napríklad od kaviarní a maloobchodných zariadení, ktoré hrajú hudbu s cieľom prilákať spotrebiteľov.
 • Kanada zabezpečí, aby sa za bezdrôtové vysielanie alebo akýkoľvek verejný prenos vyplatila jediná spravodlivá odmena a aby sa táto odmena rozdelila medzi príslušných výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov.
Ochrana rastlinných odrôd

Kanada tiež súhlasila s posilnením ochrany odrôd rastlín na základe Aktu Medzinárodného dohovoru o ochrane nových odrôd rastlín (UPOV) z roku 1991.

To znamená, že inovatívne odrody rastlín, ktoré môžu viesť napríklad k lepším výnosom, budú chránené, a preto je pravdepodobné, že sa rýchlejšie zavedú na kanadský trh v prospech poľnohospodárov a spotrebiteľov.

EÚ je významným poskytovateľom nových odrôd rastlín. Táto dôležitá výskumná a inovačná činnosť je chránená druhom duševného vlastníctva sui generis, ktoré sa nazýva právo Spoločenstva k odrodám rastlín. To nesúvisí s používaním geneticky modifikovaných organizmov.

Opatrenia proti falšovaniu

Kanada takisto súhlasila s posilnením svojich opatrení na hraniciach proti falšovaným ochranným známkam, pirátskemu tovaru chránenému autorským právom a falšovanému tovaru so zemepisným označením, konkrétne zavedením možnosti, aby colné orgány zadržali falšovaný tovar ex officio.

 • Príslušné kanadské orgány môžu konať z vlastnej iniciatívy s cieľom dočasne zadržať tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva.
 • značky nemusia byť individuálne registrované u kanadských colných orgánov, aby sa na ne vzťahovala ochrana

Kanada prijme alebo zachová postupy, na základe ktorých môže držiteľ práv požiadať svoje príslušné orgány, aby pozastavili prepustenie tovaru podozrivého z porušovania práva duševného vlastníctva alebo ho zadržali.

Kanada takisto zaviedla možnosť, aby súdne orgány prijali potrebné predbežné opatrenia a vydali príkazy na zdržanie sa konania priamo proti sprostredkovateľom, ktorí by falšovaný tovar uviedli na trh.

Farmaceutické prípravky

Dohodou CETA sa zlepšujú práva duševného vlastníctva inovatívnych liekov tromi spôsobmi

 • inovátori, ktorí sú držiteľmi farmaceutického patentu, získajú právo odvolať sa proti rozhodnutiam o povolení na uvedenie na trh v Kanade rovnakým spôsobom, ako by ostatní výrobcovia už mohli
 • Kanada sa zaväzuje dodržiavať svoj súčasný režim ochrany údajov (6 + 2 roky), čím poskytuje právnu istotu v oblasti, v ktorej sú dlhodobé investície nevyhnutné.
 • Kanada zavedie systém obnovenia patentovej lehoty v súlade so systémom EÚ s cieľom kompenzovať neodôvodnené oneskorenia v procese schvaľovania uvedenia na trh vrátane maximálneho obdobia dodatočnej ochrany (2 roky) – zmluvné strany sa dohodli na možnosti výnimiek na účely vývozu do tretích krajín

Viac informácií o ochrane duševného vlastníctva v EÚ.

 

Európske asistenčnépracovisko pre práva duševného vlastníctva ponúka službu linky pomoci pre priamu podporu v oblasti duševného vlastníctva. Poradenstvo a podpora v otázkach práv duševného vlastníctva mimo trhu EÚ.

Zemepisné označenia

Zemepisné označenia vín a liehovín chránených v Kanade a EÚ sú uvedené v prílohe III písm. a) a prílohe IV písm. a) k dohode o obchode s vínom a liehovinami z roku 2004.

Okrem zemepisných označení chránených podľa dohody o vínach a liehovinách medzi EÚ a Kanadou začlenenej do dohody CETA sa Kanada dohodla na ochrane 143 zemepisných označení – osobitných potravín a nápojov z konkrétnych miest alebo regiónov v EÚ.

Kanada bude chrániť tieto tradičné európske výrobky pred napodobeninami rovnakým spôsobom ako EÚ. Bude nezákonné zavádzať spotrebiteľov o skutočnom pôvode výrobku, napríklad používaním vlajok, ktoré nepravdivo evokujú chránené zemepisné označenie EÚ alebo krajinu, z ktorej výrobok so zemepisným označením pochádza. Držitelia práv z EÚ budú môcť využívať administratívny postup na presadzovanie práv zemepisných označení v Kanade namiesto toho, aby sa spoliehali len na zdĺhavejšie a zložitejšie konania vo vnútroštátnom súdnom systéme.

Zoznam chránených zemepisných označení v Kanade

Zoznam sa môže v budúcnosti rozšíriť aj na ďalšie výrobky, ak s tým EÚ a Kanada súhlasia.

Viac informácií o ochrane zemepisných označení v Kanade vďaka dohode CETA možno nájsť v tejto praktickej príručke.

Pokiaľ ide o zemepisné označenia uvedené v dohode o obchode s vínom a liehovinami z roku 2004, na to, aby mohli byť v Kanade chránené, musia držitelia práv k týmto zemepisným označeniam zaregistrovať svoje zemepisné označenia na Kanadskom úrade duševného vlastníctva.

Postup registrácie je vysvetlený tu.

Elektronický obchod

V kapitole o elektronickom obchode sa vo všeobecných ustanoveniach uvádza, že zmluvné strany uznávajú význam uľahčenia využívania elektronického obchodu malými a strednými podnikmi.

Služby

Dohoda CETA zabezpečuje právnu istotu pre poskytovateľov služieb z EÚ a Kanady tým, že zaväzuje vysokú úroveň liberalizácie v Kanade a EÚ.

EÚ získava lepší prístup na kanadský trh, najmä pokiaľ ide o námorné služby.

Postupná liberalizácia a transparentnosť

Kanada nemôže zaviesť nové kvóty alebo nové diskriminačné opatrenia voči poskytovateľom služieb z EÚ s výnimkou obmedzeného súboru citlivých odvetví. Dohoda takisto zaručuje, že poskytovatelia služieb z EÚ môžu využívať

 • vyššia úroveň prístupu na trh nad rámec záväzkov Kanady v rámci WTO
 • väčšina budúcej liberalizácie, ktorú Kanada môže uskutočniť

Kanada odstránila niekoľko obmedzení týkajúcich sa občianstva a podmienok pobytu pre celý rad odborníkov, ktorí môžu vykonávať prax v Kanade, vrátane

 • právnici
 • účtovníkov
 • architektov
 • inžinieri

V oblasti telekomunikácií a poštových a kuriérskych služieb Kanada po prvýkrát uzavrela liberalizáciu v budúcnosti.

Námorné služby

Nové otvorenie kanadského trhu námornej dopravy uľahčí prevádzkovateľom námornej dopravy z EÚ a ich väčším plavidlám pôsobiť v Kanade na zásobovanie na dôležitej trase medzi Montrealom a Halifaxom.

Oba prístavy sú významné na kanadskom východnom pobreží. Montreal je veľký prístav, ktorý spracúva 1,4 milióna štandardných kontajnerov (celkový počet dovozných a vývozných kontajnerov v roku 2015), zatiaľ čo Halifax spracúva 0,4 milióna dvadsaťstopových ekvivalentných jednotiek (TEU) (2015).

EÚ je jednoznačne svetovým lídrom v oblasti bagrovacích služieb. Vďaka dohode CETA Kanada otvára svoj trh s bagrovacími činnosťami aj pre prevádzkovateľov z EÚ, čo je trh, ktorého hodnota sa odhaduje na 150 až 400 miliónov CAD ročne (približne 104 až 278 miliónov EUR ročne).

Regulačné pravidlá

Okrem prijatých ambicióznych záväzkov týkajúcich sa prístupu na trh zahŕňa dohoda CETA aj inovačné a silné regulačné disciplíny, ktoré dopĺňajú a posilňujú záväzky týkajúce sa prístupu na trh, ktoré prijali obe strany.

Tieto regulačné pravidlá zahŕňajú jeden z najrozsiahlejších a najkomplexnejších súborov vzájomne záväzných pravidiel domácej regulácie, ktorý sa zaoberá režimami udeľovania licencií alebo povolení pre takmer všetky služby a investičné činnosti. Text zabezpečuje spravodlivé a transparentné režimy pre všetkých žiadateľov a čo najplynulejší postup povoľovania.

Pohyb odborníkov

Dohodnutý balík o dočasnom vstupe odborníkov zahŕňa tieto výhody:

 • Spoločnosti z EÚ môžu vyslať svojich zamestnancov presunutých v rámci podniku do Kanady až na 3 roky – na základe predchádzajúcich dohôd sa táto výhoda vzťahuje všeobecne na všetky odvetvia
 • predĺžená dĺžka pobytu pre odborníkov – poskytovateľov zmluvných služieb alebo nezávislých odborníkov (vymedzených v dohode) sa bude môcť zdržiavať na území druhej zmluvnej strany počas obdobia 12 mesiacov (dvojnásobok toho, čo bolo predtým možné),

Poskytovatelia zmluvných služieb majú prospech z lepších podmienok vstupu a pobytu (ako je nediskriminačné zaobchádzanie s kanadskými poskytovateľmi) v ďalších odvetviach. Patrí medzi ne

 1. Poradenské a konzultačné služby týkajúce sa
  • ťažba
  • telekomunikačné služby
  • poštové a kuriérske služby
  • poisťovacie služby a služby súvisiace s poistením
  • ostatné finančné služby
  • doprava
  • výrobné
 2. Údržba a oprava zariadení, ako sú
  • plavidlá, zariadenia železničnej dopravy
  • motorové vozidlá, motocykle, snežné skútre a zariadenia cestnej dopravy
  • lietadlá a ich časti a súčasti
  • kovové výrobky, nekancelárske stroje a iné typy zariadení a potrieb pre domácnosť
 3. Súvisiace vedecké a technické konzultačné služby
 4. Environmentálne služby

Nové profily: preferenčný prístup na kanadský trh a nediskriminačné zaobchádzanie v Kanade sa budú vzťahovať aj na nové kategórie dodávateľov z EÚ vymedzené v dohode: investori, krátkodobé obchodné návštevy a technológovia.

Kanada rozšíri na manželov/manželky zamestnancov presunutých v rámci podniku z EÚ rovnaké zaobchádzanie, aké sa poskytuje manželom/manželkám kanadských zamestnancov presunutých v rámci podniku v EÚ.

Vzájomné uznávanie kvalifikácií

S cieľom uľahčiť mobilitu vysokokvalifikovaných odborníkov medzi EÚ a Kanadou sa v dohode CETA stanovuje rámec pre vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií a všeobecné podmienky a usmernenia pre rokovanie o dohodách týkajúcich sa konkrétnych povolaní.

Dohoda CETA poskytuje podrobný rámec pre rokovania a uzatváranie dohôd o vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií.

Dohoda ponecháva na združeniach regulovaných povolaní oboch strán, aby začali proces rokovaní o dohode o vzájomnom uznávaní tým, že poskytnú odporúčania príslušnému výboru CETA, a aby sa dohodli na osobitných podmienkach. Keď sa združenia dohodnú na zásadách a dodržiavajú postupy stanovené v tomto rámci, dohoda o vzájomnom uznávaní sa stane právne záväznou, čím sa zabezpečí, aby príslušné orgány v Kanade mohli uznávať kvalifikácie európskych odborníkov a naopak.

Verejné obstarávanie

Vďaka dohode CETA sa teraz spoločnosti z EÚ môžu uchádzať o kanadské vládne zákazky na všetkých troch úrovniach vládneho obstarávania: federálne, provinčné a obecné.

V Kanade majú provincie a teritóriá jurisdikciu nad verejnými statkami, ako sú

 • zdravotná starostlivosť
 • vzdelávanie
 • blahobyt
 • vnútroregionálna doprava.

Obce spravujú

 • miestna doprava
 • školské rady
 • verejné služby atď.

Obstarávateľské subjekty, na ktoré sa vzťahuje dohoda CETA, sú uvedené v prílohách 19-1 až 19-8.

Dohoda CETA prináša aj právnu istotu, že kanadské verejné agentúry a orgány nebudú môcť diskriminovať európske spoločnosti – t. j. obmedziť prístup spoločností k verejnému obstarávaniu.

Dodávatelia môžu napadnúť rozhodnutia o obstarávaní, o ktorých sa domnievajú, že sú v rozpore so záväzkami vyplývajúcimi z dohody. V Kanade túto úlohu vykonáva Kanadský tribunál pre medzinárodný obchod (Canadian International Trade Tribunal, ďalej len „CITT“).

Kanada sprehľadnila postup verejného obstarávania tým, že zverejnila všetky svoje verejné súťaže na jedinom webovom sídle venovanom verejnému obstarávaniu s názvom CanadaBuys. Upozorňujeme, že na tejto stránke sa musíte zaregistrovať, aby ste mohli predkladať ponuky na kanadskom trhu.

 

Ak chcete zistiť, či ste oprávnení zúčastniť sa na danej verejnej súťaži v rámci verejného obstarávania mimo EÚ, použite funkciu Môj obchodný asistent pre obstarávanie.

Investície

Po definitívnom nadobudnutí platnosti dohody CETA sa investorom z EÚ a Kanady ponúkne väčšia predvídateľnosť, transparentnosť a ochrana ich investícií v Kanade a v EÚ.

Ustanoveniami dohody CETA o ochrane investícií a novým systémom investičných súdov sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany investorov, pričom sa v plnej miere zachová právo vlád regulovať a sledovať ciele verejnej politiky, ako je ochrana zdravia, bezpečnosti alebo životného prostredia.

Systém investičných súdov predstavuje jasný odklon od starého prístupu urovnávania sporov medzi investorom a štátom (ISDS) a preukazuje spoločné odhodlanie EÚ a Kanady vytvoriť spravodlivejší, transparentnejší a inštitucionalizovanejší systém urovnávania investičných sporov.

Investičné ustanovenia v dohode CETA nahradia aj osem existujúcich bilaterálnych investičných dohôd medzi určitými členskými štátmi EÚ a Kanadou.

Prahová hodnota na preskúmanie akvizícií kanadských spoločností podľa kanadského zákona o investovaní sa podstatne zvýšila zo súčasných 354 miliónov CAD na 1,5 miliardy CAD. Vzťahuje sa to na všetkých investorov z EÚ okrem tých, ktorí sú štátnymi podnikmi.

Ak plánujete investovať v Kanade, viac informácií nájdete tu.

Pozn.: Ochrana investícií a systém investičných súdov, ako aj prístup na trh s portfóliovými investíciami sa nebudú predbežne vykonávať v súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/38 z 28. októbra 2016 o predbežnom vykonávaní Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (Ú. v. EÚ L 11, 14.1.2017, s. 1080 – 1081 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG).

Prepojenia a kontakty

EURÓPSKA ÚNIA

Delegácia Európskej únie v Kanade

Adresa:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Ottawa, Ontário, K2P 1P1 Zobraziť na mape

Tel.: +1 6132386464

E-mail: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

RAKÚSKO

Rakúska spolková hospodárska komora (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

V KANADE

Výhoda Rakúsko Toronto

Generálny konzulát Rakúska – Obchodná sekcia Advantage Austria

Adresa:

30 St Clair Avenue West, Suite 1402, Toronto, Ontário, M4V 3A1 Zobraziť na mape

Tel.: +1 4169673348

E-mail: toronto@advantageaustria.org 

Tel.: +1 5148493708

E-mail: montreal@advantageaustria.org 

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontário, K1N 6M7 Zobraziť na mape

Tel. +1 6137891444, 

E-mail: ottawa-ob@bmeia.gv.at

BELGICKO

Valónska agentúra pre zahraničný obchod a investície Agence 
wallonne à l'Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Bruxelles Invest & Exportovať

Flámsky obchod

V KANADE

Flámsko/Valónsko/Brusel

Obchodný zástupca pre Ontário, Manitoba

Adresa:

2 Bloor Street West – Suite 2508, Toronto, Ontário, M4W 3E2

Tel. +1 416515-7777

E-mail: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flámsky
obchodný zástupca pre Quebec, Newfoundland a Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nové Škótsko, Ostrov princa Eduarda

Adresa:

999 Boulevard de Maisonneuve West – Suite 1600, Montreal (Québec) H3A 3L4

Tel.: +1 514289-9955

E-mail: montreal@fitagency.com

 

Valónsky
obchodný zástupca pre Quebec, Newfoundland a Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nové Škótsko, Ostrov princa Eduarda

Adresa:

1250 René-Lévesque West – Suite 4115, Montreal, Quebec, H3B 4W8

Tel.: +1 514939-4049

 

Obchodný
zástupca v Bruseli pre Quebec, Newfoundland a Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nové Škótsko, Ostrov princa Eduarda

Adresa: 1010 Sherbrooke West – Suite 2404, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: +1 514286-1581

E-mail: info@bruxelles-canada.com

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

360 Albert Street, 8th floor, Suite 820, Ottawa, Ontário, K1R 7X7 Zobraziť na mape

Tel.: +1 6132367267

E-mail: ottawa@diplobel.fed.be

BULHARSKO

Bulharská agentúra na podporu malých a stredných podnikov
българската агенция за насърчаване малките и средните предприятия

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

325 Stewart Street, Ottawa, Ontário, K1N 6K5 Zobraziť na mape

Tel.: +1 613893215

E-mail: Embassy.Ottawa@mfa.bg

CHORVÁTSKO

Exportovať portál
Izvozni portál

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

229 Chapel St, Ottawa, Ontário, K1N 7Y6 Zobraziť na mape

Tel.: +1 6135627820

E-mail: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Generálny konzulát

Adresa:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontário, L4Y 2B8 Zobraziť na mape

Tel.: +1 9052779051

E-mail: genmiss@mvep.hr
E-mail: croconsulate.miss@mvep.hr

CYPRUS

Obchodná služba
Υπηρεσία Εμπορίου

V KANADE

Vysoká komisia

Adresa:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontário, K2P 1P1 Zobraziť na mape

Tel.: +1 6135630727

E-mail: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Honorárny konzulát

Adresa:

435 Donald Street, Coquitlam, Britská Kolumbia, V3K 3Z9 Zobraziť na mape

Tel.: +1 6049362268

E-mail: tberggre@sfu.ca

 

Sekcia obchodu

Adresa:

13 East 40th Street, New York, NY 10016 Zobraziť na mape

Tel.: +1 2122139100

E-mail: ctncy@cyprustradeny.org

ČESKÁ REPUBLIKA

Národná agentúra na podporu obchodu Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky
CzechTrade – Česká agentura na podporu obchodu

V KANADE

CzechTrade Kanada

Adresa:

6707 Elbow Drive SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7 Zobraziť na mape

Tel.: +1 4032694924

E-mail: calgary@czechtrade.cz
E-mail: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

251 Cooper Street, Ottawa, Ontário, K2P 0G2 Zobraziť na mape

Tel. +1 6135623875

Webová stránka: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Generálny konzulát Českej republiky

Adresa:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Ontário, M4W 3E2 Zobraziť na mape

Webová stránka: www.mzv.cz/toronto

E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_toronto@mzv.cz

DÁNSKO

Ministerstvo zahraničných vecí Dánska Udenrigsministeriet Eksportrådet

V KANADE

Dánska rada pre obchod

Adresa:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Ontário, M4W 3E2 Zobraziť na mape

Tel.: +1 416962-5661

E-mail: yyzhkt@um.dk

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontário, K1N 9K1 Zobraziť na mape

Tel.: +1 6135621811

E-mail: ottamb@um.dk 

ESTÓNSKO

Podnik Estónsko (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus(EAS)

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, Ontário K1N 7E4 Zobraziť na mape

Tel.: +1 6137894222

E-mail: embassy.ottawa@mfa.ee

FÍNSKO

Finpro

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontário, K1P 6L5 Zobraziť na mape

Tel.: +1 6132882233

E-mail: embassy@finland.ca

E-mail: sanomat.ott@formin.fi

FRANCÚZSKO

Podnikateľské Francúzsko

V KANADE

Obchodný zástupca v Kanade: Podnikateľské Francúzsko

Toronto

Adresa:

154 University Avenue Suite 400, Toronto, M5H 3Y9 Zobraziť na mape

Tel.: +1 4169771257

 

Montreal: Bureau Business France, Francúzsko,

Adresa:

1501 McGill College, Bureau 1120, Montreal, QC H3A 3M8 Zobraziť na mape

Tel.: +1 5146704000

 

Vancouver:

Adresa:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, Britská Kolumbia V6E 3V6 Zobraziť na mape

Tel.: +1 6046390923

E-mail: canada@businessfrance.fr

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

42 Sussex Drive, Ottawa, Ontário, K1M 2C9 Zobraziť na mape

Tel.: + 1 6137891795

E-mail: politique@ambafrance-ca.org

NEMECKO

Nemecko Obchod a investície (GTAI)

V KANADE

Kanadská nemecká obchodná komora

Adresa:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontário, M5G 1V2 Zobraziť na mape

Tel.: +1 416598-3355

E-mail: info@germanchamber.ca

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

1 Waverley Street, Ottawa, Ontário, K2P 0T8, Kanada Zobraziť na mape

Tel.: +1 613 232 1101

E-mail: info@ottawa.diplo.de

GRÉCKO

Podnik Grécko Investovať a obchodovať
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

80 MacLaren Street Ottawa, Ontário, K2P 0K6 Zobraziť na mape

Tel.: +1 6132386271

E-mail: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Generálny konzulát

Adresa:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontário, M5S 2B1 Zobraziť na mape

Tel.: +1 4165150133

E-mail: ecocom-toronto@mfa.gr

MAĎARSKO

Maďarský národný obchodný dom

Maďarská agentúra na podporu investícií
http://www.hipa.hu/

V KANADE

Generálny konzulát v Toronte

Adresa:

175 Bloor Street East, Suite 1109, South Tower, Toronto Zobraziť na mape

Tel.: +1 6473492550

E-mail: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

299 Waverley St., Ottawa, K2P 0V9 Zobraziť na mape

Tel.: +1 6132307560

E-mail: mission.ott@mfa.gov.hu

ÍRSKO

Enterprise Írsko

V KANADE

Obchodný zástupca v Kanade: Enterprise Írsko

Adresa:

2 Bloor St. W, Suite 1501, Toronto, Ontário, M4W 3E2 Zobraziť na mape

Tel.: +1 4169345033

E-mail: client.service@enterprise-ireland.com

E-mail: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

Varette Building, 130 Albert St, Ottawa, Ontário, K1P 5G4 Zobraziť na mape

Tel.: +1 6132336281

E-mail: embassyofireland@rogers.com

TALIANSKO

Talianska obchodná agentúra
ICE —Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

V KANADE

Talianska agentúra na podporu obchodu Generálneho konzulátu Talianska

Adresa:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Toronto, Ontário, M4W 3L4 Zobraziť na mape

E-mail: toronto@ice.it

Tel.: +1 4165981566

 

Adresa:

1000 rue Sherbrooke ouest, Bureau 1720, Montreal, Québec, H3A 3G4 Zobraziť na mape

Tel.: +1 5142840265

E-mail: montreal@ice.it

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

275 Slater St, Ottawa, Ontário, K1P 5H9 Zobraziť na mape

Tel.: +1 6132322401

E-mail: ambasciata.ottawa@esteri.it 

LOTYŠSKO

Lotyšská agentúra pre investície a rozvoj
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra


liaaa@liaa.gov.lv

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

350 Sparks St, Ottawa, Ontário, K1R 7S8 Zobraziť na mape

Tel.: +1 6132386014

E-mail: embassy.canada@mfa.gov.lv

LITVA

Podnik Litva

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

150 Metcalfe Str #1600, Ottawa, Ontário, K2P 1P1 Zobraziť na mape

Tel. +1 61356754 58

E-mail: amb.ca@urm.lt

LUXEMBURSKO

Luxembursko pre podnikanie

V KANADE

Honorárny konzulát v Ottawe

Adresa:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontário, K1P 1A4 Zobraziť na mape

Tel.: +1 6137554091

E-mail: luxconsulottawa@gmail.com

 

Veľvyslanectvo vo Washingtone DC

Adresa:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Washington, D.C., Spojené štáty americké 20008

Tel. č. +1 2022654171

E-mail: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Maltský podnik

V KANADE

Generálny konzulát Kanady v Toronte

Adresa:

3300 Bloor St W, Etobicoke, Ontário, M8X 2X3 Zobraziť na mape

Tel.: +1 4162070922

E-mail: maltaconsulate.toronto@gov.mt

HOLANDSKO

Holandská agentúra pre podnikanie
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein – online portál pre zahraničné a holandské začínajúce podniky

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4 Zobraziť na mape

Tel.: +1 613 237 503

E-mail: ott@minbuza.nl

 

Generálny konzulát v Toronte

Adresa:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Toronto, Ontário, M5G 1Z3 Zobraziť na mape

Tel.: +1 416 595 2402

Webová stránka: www.hollandtradeandinvest.com
E-mail: tor-ea@minbuza.nl

POĽSKO

Poľská agentúra pre investície a obchod (bývalá Poľská agentúra pre informácie a zahraničné investície)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


E-mail: invest@paih.gov.pl

Sekretariát predsedu:

Tel.: +48 223349871

Oddelenie zahraničných investícií:

Tel.: +48 223349875

Oddelenie hospodárskeho rozvoja:

Tel.: +48 223349820

Oddelenie hospodárskej podpory:

Tel.: +48 223349926

Oddelenie informácií a komunikácie:

Tel.: +48 223349994

 

V KANADE

Poľská agentúra pre investície a obchod v Toronte

Adresa:

438 University Avenue, Suite 1810, Toronto, Ontário, M5G 2K8 Zobraziť na mape

E-mail: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Ottawe

Adresa:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontário, K1N 6H3 Zobraziť na mape

Tel. +1 6137890468

E-mail: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

 

Generálny konzulát Poľskej republiky v Toronte

Adresa:

2603 Lake Shore Blvd. - reštaurácie v okolí West, Toronto, Ontário, M8V 1G5 Zobraziť na mape

Tel.: +1 4162525471

Tel.: +1 4164645405

E-mail: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Generálny konzulát Poľskej republiky vo Vancouveri

Adresa:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, Britská Kolumbia, V6E 2K3 Zobraziť na mape

Tel. +1 6046883458

E-mail: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Konzulát Poľskej republiky v Montreale

Adresa:

3501 Avenue du Musée, Montreal, Quebec, QC H3G 2C8 Zobraziť na mape

Tel. +1 6137890468 

E-mail: michal.falenczyk@msz.gov.pl

PORTUGALSKO

aicep Portugal Global – Obchodná a investičná agentúra

V KANADE

Obchodná a investičná agentúra: aicep Toronto - reštauráciev okolí

Adresa:

438 University Avenue, Suite 1400, Toronto, Ontário, M5G 2K8 Zobraziť na mape

Tel.: +1 4169214925

E-mail: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

645 Island Park Dr, Ottawa, Ontário, K1Y 0B8 Zobraziť na mape

Tel.: +1 6137290883

E-mail: ottawa@mne.pt

RUMUNSKO

Ministerstvo pre podnikateľské prostredie, obchod a podnikanie

InvestRumunsko

Obchodná a priemyselná komora Rumunska

V KANADE

Rumunský úrad na podporu hospodárstva a obchodu

Adresa:

1010, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 610, étage 6, Montreal, Québec, H3A 2R7 Zobraziť na mape

Tel.: +1 5145048235

E-mail: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

655 Rideau St, Ottawa, Ontário, K1N 6A3 Zobraziť na mape

Tel.: +1 6137893709

E-mail: ottawa@mae.ro

SLOVENSKO

Sario – Slovenská
agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontário, K1M 2A2 Zobraziť na mape

Tel.: +1 6137494442

E-mail: emb.ottawa@mzv.sk

SLOVINSKO

SPIRIT Slovinsko — Verejná agentúra pre podnikanie, internacionalizáciu, zahraničné investície a technológie
SPIRIT Slovenija

V KANADE

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontário, K2P 1P1 Zobraziť na mape

Tel.: +1 6135655781

E-mail: sloembassy.ottawa@gov.si

ŠPANIELSKO

ICEX – Španielsky inštitút pre zahraničný obchod
ICEX España Exportación e Inversiones

V KANADE

Hospodársky a obchodný úrad

Adresa:

151 Slater Street, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3 Zobraziť na mape

Tel.: +1 6132360409

E-mail: ottawa@comercio.mineco.es

 

Toronto Trade Promotion Office (Úrad na podporu obchodu v Toronte)

Adresa:

170 University Ave #602, Toronto, Ontário, M5H 3B3 Zobraziť na mape

Tel.: +1 4169670488

E-mail:toronto@comercio.mineco.es

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

74 Stanley Ave, Ottawa, Ontário, K1M 1P4 Zobraziť na mape

Tel.: +1 6137472252

E-mail: emb.ottawa@mae.es 

ŠVÉDSKO

Podnikanie vo Švédsku – Švédska rada pre obchod a investície

V KANADE

Obchodný zástupca v Kanade: Podnikanie vo Švédsku

Adresa:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto Ontario M4W 3E2 Zobraziť na mape

Tel.: +1 4169228152

E-mail: toronto@business-sweden.se

 

Veľvyslanectvo v Ottawe

Adresa:

377 Dalhousie Street, Ottawa Ontario, K1N 9N8 Zobraziť na mape

Tel.: +1 6132448200

E-mail: sweden.ottawa@gov.se

Obchodné komory a podnikateľské združenia

EURÓPSKA ÚNIA

Obchodná komora Európskej únie v Kanade (EUCCAN)

Adresa:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontário, M5G 1V2 Zobraziť na mape

Tel.:  +1 4165987087

E-mail: info@euccan.com 

 

Obchodná komora Európskej únie v Kanade západ

E-mail: info@eu-canada.com

Zoznam miestnych a dvojstranných obchodných komôr a záujmových združení EÚ v Kanade možno nájsť na webovom sídle Obchodnej komory Európskej únie v Kanade (http://www.euccan.com). EUCCAN je zastrešujúcou organizáciou pre tieto veľmi rozmanité štruktúry a organizácie.

Informačné nástroje

Týchto sedem informačných prehľadov vysvetľuje, čo je CETA a aké sú jej prínosy

Zistite, ako sa zapojiť do postupov verejného obstarávania v Kanade

Ďalšie informácie o obchodných príležitostiach, ktoré ponúka komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou

Ďalšie odkazy

Brožúra pre podniky – opisuje prínosy, kapitolu po kapitole a poskytuje praktické tipy pre podniky

Infografika znázorňuje výhody dohody CETA v jednotlivých členských štátoch EÚ

Podrobná príručka pre vývozcov do Kanady

Firemné príbehy a posudky

Odporúčanie pre MSP

V septembri 2018 sa Spoločný výbor CETA dohodol na osobitnom odporúčaní pre MSP, aby každá zmluvná strana poskytovala online informácie o CETA MSP druhej zmluvnej strany a aby EÚ a Kanada spolupracovali tak, aby z obchodnej dohody mali prospech MSP.

Kanadské webové sídlo na podporu MSP z EÚ vyvážajúcich do Kanady

Webová stránka EÚ pre MSP z Kanady

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy