Kumulácia

S cieľom zistiť, či bol výrobok dostatočne transformovaný v partnerskej krajine, je dôležité vedieť, kedy sa použité materiály a vstupy môžu považovať za materiály s pôvodom v EÚ alebo v partnerskej krajine. Preferenčné pravidlá pôvodu EÚ zahŕňajú koncepciu kumulácie, ktorá vám ako dovozcom alebo vývozcom za určitých okolností umožňuje považovať nepôvodné materiály dovezené z tretích krajín alebo spracovanie vykonané v inej ako partnerskej krajine za materiály s pôvodom v EÚ alebo v partnerskej krajine. Existujú tri druhy kumulácie, ktoré sa používajú v preferenčných režimoch EÚ. Tieto tri typy sa líšia, pokiaľ ide o počet krajín zapojených do operácie a aké druhy materiálov – pôvodné alebo nepôvodné – sa môžu kumulovať.

A) Dvojstranná kumulácia

Dvojstranná kumulácia sa uplatňuje na dve strany: EÚ a jej partnerskou krajinou. Umožňuje použitie materiálov s pôvodom v EÚ ako materiálov s pôvodom vo vašej partnerskej krajine a naopak?. Táto kumulácia sa uplatňuje na všetky preferenčné režimy EÚ.

Dvojstranná kumulácia sa uplatňuje na tieto tri hlavné pravidlá opísané v dostatočne transformovanej časti tovaru takto:

  • ak sa použije pravidlo pridanej hodnoty, bilaterálna kumulácia vám umožní nezahrnúť hodnotu materiálov s pôvodom v EÚ do maximálnej percentuálnej prahovej hodnoty nepôvodných materiálov.
  • ak sa používa zmena pravidiel nomenklatúrneho zatriedenia, nemusíte overiť, či došlo k zmene nomenklatúrneho zatriedenia materiálov s pôvodom v EÚ, ktoré použil výrobca vo vašej partnerskej krajine.
  • ak sa použije výroba z určitých výrobkov, nemusíte overovať, či materiály s pôvodom v EÚ odkazujú na neskorší výrobný stav.

Diagonálna kumulácia

Diagonálna kumulácia je podobná bilaterálnej kumulácii, ale používa sa v dohodách s viac ako dvoma krajinami. Umožňuje vám použiť materiály s pôvodom vo vymedzenej krajine (ako sa uvádza v príslušnom ustanovení o kumulácii), ktoré sa líši od vašej partnerskej krajiny, z ktorej chcete doviezť ako materiál s pôvodom vo vašej partnerskej krajine. Diagonálna kumulácia sa môže uplatniť len na výrobky, ktoré majú pôvod v označenej krajine, t. j. v iných krajinách, ktoré sú členmi dohody a ktoré sa ďalej spracúvajú vo vašej partnerskej krajine.

Diagonálna kumulácia sa uplatňuje na tieto tri hlavné pravidlá opísané v dostatočne transformovanej časti tovaru takto:

  • ak sa použije pravidlo pridanej hodnoty, diagonálna kumulácia vám neumožňuje zohľadniť hodnotu materiálov s pôvodom v definovanej krajine v maximálnej percentuálnej prahovej hodnote nepôvodných materiálov.
  • ak sa používa zmena pravidiel nomenklatúrneho zatriedenia, nemusíte overovať, či pri dovoze výrobku z vašej partnerskej krajiny došlo k zmene nomenklatúrneho zatriedenia materiálov s pôvodom v uvedenej krajine.
  • ak sa použije výroba z určitých výrobkov, nemusíte overiť, či materiály s pôvodom v danej krajine odkazujú na neskorší výrobný stav (t. j. tkaninu).

C) Úplná kumulácia

Úplná kumulácia zohľadňuje nielen materiály s pôvodom v EÚ alebo vo vymedzenej krajine (ako sa uvádza v príslušnom ustanovení o kumulácii), ale aj vstupy, ktoré sú v EÚ alebo v ktorejkoľvek z vymedzených krajín nepôvodné na účely stanovenia obsahu s pôvodom.

Na rozdiel od bilaterálnej alebo diagonálnej kumulácie vám plná kumulácia umožňuje považovať materiály na kumuláciu, ktoré nemajú pôvod v EÚ alebo v partnerskej krajine. Tieto nepôvodné materiály mohli byť dovezené výrobcom vo vašej partnerskej krajine a použité vo výrobnom procese. Pri plnom kumulovaní sa tieto nepôvodné vstupy môžu použiť aj na účely kumulácie a počítajú sa ako výrobky s pôvodom vo vašej partnerskej krajine.

Úplná kumulácia sa uplatňuje na tieto tri hlavné pravidlá opísané v dostatočne transformovanej časti tovaru takto:

  • ak sa použije pravidlo pridanej hodnoty, úplná kumulácia vám neumožňuje zohľadniť hodnotu materiálov dovážaných vo vašej partnerskej krajine v maximálnom percentuálnom podiele
  • ak sa používa pravidlo o zmene colnej klasifikácie, nemusíte si overiť, či došlo k nomenklatúrnemu zatriedeniu materiálov, ktoré dováža vaša partnerská krajina.
  • ak sa použije výroba z určitých výrobkov, nemusíte overiť, či materiály, ktoré ste doviezli z vašej partnerskej krajiny, sa týkajú neskoršieho výrobného stavu (t. j. textílie).

Pamätajte, že ak je spracovanie vykonané vo vašej partnerskej krajine iba jednou z operácií vykonaných na zozname minimálnych operácií (odkaz na oddiel o minimálnych operáciách), potom sa kumulácia nemôže uplatniť.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy