Obchodná dohoda medzi EÚ a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom

Obchodná dohoda medzi EÚ a Kolumbiou a Ekvádorom a Peru zahŕňa úplnú alebo čiastočnú liberalizáciu ciel, podstatné bezcolné kvóty, odstránenie regulačných alebo technických necolných prekážok a zavedenie opatrení na uľahčenie obchodu, ako sú colné postupy. Dohodou o obchode sa liberalizujú aj pohyby kapitálu, investície a trhy verejného obstarávania. V neposlednom rade dohoda zaväzuje zmluvné strany k dodržiavaniu ľudských práv, zaručeniu zamestnaneckých práv a zabezpečeniu primeranej úrovne ochrany životného prostredia.

Dohoda v skratke

Komplexná obchodná dohoda EÚ s Kolumbiou a Peru sa predbežne vykonáva s Peru od 1. marca 2013 a s Kolumbiou od 1. augusta 2013.

K dohode sa 1. januára 2017 pripojil aj Ekvádor.

Úplné znenie dohody s Kolumbiou, Peru a Ekvádorom a jej prílohy.

Zoznam všetkých zmien a príloh k dohode je k dispozícii na webovej stránke GR TRADE.

V dôsledku toho má EÚ v súčasnosti preferenčnú obchodnú dohodu s tromi krajinami Andského spoločenstva (Bolívia je výnimkou). Bolívia v súčasnosti využíva všeobecný systém preferencií (VSP) EÚ, a to aj prostredníctvom osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a správu vecí verejných známeho ako VSP+. Bolívia by tiež mohla požiadať o rokovanie o pristúpení k obchodnej dohode, ak si to želá.

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Dohodou o obchode medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom na strane druhej sa otvorili trhy na oboch stranách a

 • stabilnejšie a predvídateľnejšie podnikateľské prostredie
 • lepšie podmienky pre obchod prostredníctvom nových pravidiel o necolných prekážkach, hospodárskej súťaži, transparentnosti a právach duševného vlastníctva
 • znížené alebo nulové clá na takmer všetok tovar
 • lepší prístup k verejnému obstarávaniu a investičným trhom

Liberalizujú sa aj bežné platby a pohyb kapitálu. Tým sa uľahčuje voľný pohyb služieb, investícií a prevádzkarní.

 

Obchodné vzťahy medzi EÚ a Kolumbiou, Ekvádorom a Peru

Najväčší vývoz EÚ do troch andských krajín je vyrobený tovar, najmä stroje a dopravné zariadenia, ako aj chemické výrobky.

Na druhej strane najväčší dovoz z Kolumbie, Peru a Ekvádoru do EÚ tvoria poľnohospodárske produkty, palivá a ťažobné produkty.

Tarify

Obchodná dohoda medzi EÚ, Kolumbiou, Peru a Ekvádorom poskytuje lepší prístup na trh znížením alebo odstránením ciel na dôležitý tovar pre dvojstranný obchod.

Počas prechodného obdobia EÚ odstraňuje clá na takmer všetok vývoz z Kolumbie, Peru a Ekvádoru s výnimkou určitých druhov zeleniny a ovocia.

Pre konkrétne citlivé výrobky sú zavedené colné kvóty. To znamená, že každý rok sa môže obchodovať len s obmedzeným množstvom citlivých výrobkov oslobodených od cla. Výrobky, na ktoré sa vzťahujú colné kvóty, sú:

 • huby
 • kukurica cukrová
 • sladkosti
 • hovädzí dobytok
 • kravské mlieko
 • rum
 • cukor
 • jogurt
 • banány

Tieto kvóty sa spravujú na základe zásady „kto prv príde, ten prv berie“. Lehota na podávanie žiadostí je od 1. januára do 31. decembra. Ak akýkoľvek dovoz, ktorý prichádza do EÚ, prekročí tieto colné kvóty, uplatní sa clo podľa doložky najvyšších výhod.

Vyhľadanie osobitných ustanovení týkajúcich sa ciel podľa kategórie výrobkov a uplatniteľných colných kvót v

Kolumbia, Ekvádor, Peru

Kolumbia, Peru a Ekvádor takisto poskytujú Európskej únii colné výhody. Vzhľadom na asymetriu úrovní rozvoja zmluvných strán je liberalizácia postupná, pričom sa rozkladá až na obdobie 17 rokov. Po zavedení všetkých znížení ciel

 • všetky priemyselné produkty a produkty rybného hospodárstva EÚ sa za určitých podmienok budú bez cla vyvážať do Peru, Kolumbie a Ekvádoru.
 • väčšina poľnohospodárskych výrobkov z EÚ sa takisto bude vyvážať bez cla. Zoznam citlivých výrobkov je však vylúčený z liberalizácie, zatiaľ čo iné podliehajú colným kvótam.

Vyhľadanie osobitných ustanovení týkajúcich sa odstránenia ciel a uplatniteľných kvót v

 

Pred vývozom

Pravidlá pôvodu

 

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent s cieľom posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu sa nachádzajú v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste v tejto téme nový, nájdite úvod k hlavným pojmom v časti o tovare.

Pravidlá pôvodu

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v prílohe II týkajúcej sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce. Odkaz sa vzťahuje na konsolidované znenie, v ktorom sa zohľadňuje pristúpenie Ekvádoru v roku 2016 (Ú. v. EÚ L 356, 24.12.2016, s. 1093).

Je môj výrobok „pôvodný“ podľa obchodnej dohody?

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na uplatnenie nižšej alebo nulovej preferenčnej colnej sadzby podľa obchodnej dohody medzi EÚ a Kolumbiou, Ekvádorom a Peru, musí mať pôvod v EÚ alebo signatárskej andskej krajine. Výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom, ak je

 • úplne získaný v EÚ alebo signatárskej andskej krajine
 • vyrobený v EÚ alebo v signatárskej andskej krajine s použitím nepôvodných materiálov a spĺňa špecifické pravidlá pre výrobky stanovené v dodatku 2. Pre špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky pozri dodatok 1 „Úvodné poznámky“. Pozri aj dodatok 2A pre alternatívne špecifické pravidlá pre určité výrobky.

 

Príklady hlavných druhov špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nesmie presiahnuť určitý percentuálny podiel jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodné materiály a konečný výrobok – napríklad výroba papiera (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom odevnom a chemickom odvetví.

Tipy a triky na pomoc pri dodržiavaní špecifických pravidiel pre výrobky

Predpokladá sa dodatočná flexibilita, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako sú tolerancie alebo kumulácia.

Tolerancia

 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok, až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahu maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v špecifických pravidlách pre výrobky.
 • špecifické tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 HS, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 až 6 dodatku 1 „Úvodné poznámky“ k špecifickým pravidlám pôvodu pre výrobky.

Kumulácia

V dohode o obchode medzi EÚ a Kolumbiou, Ekvádorom a Peru sa stanovuje niekoľko spôsobov kumulácie pôvodu

 • dvojstranná kumulácia umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v signatárskej andskej krajine započítali ako materiály s pôvodom v EÚ (a naopak) pri posudzovaní, či je konečný výrobok pôvodný
 • diagonálna kumulácia medzi EÚ, Kolumbiou, Ekvádorom a Peru
 • diagonálna kumulácia umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v Kostarike, Salvádore, Guatemale, Hondurase, Nikarague, Paname, Venezuele za určitých podmienok počítali ako materiály s pôvodom v Kolumbii, Ekvádore a Peru, ak sa používajú pri výrobe výrobku

 

Ako diagonálna kumulácia funguje?

Diagonálna kumulácia prebieha medzi niekoľkými rôznymi krajinami, ktoré majú rovnaké pravidlá pôvodu a majú medzi sebou obchodné dohody. Je to vtedy, keď výrobca tovaru v ktorejkoľvek krajine môže dovážať materiály a používať ich tak, ako keby pochádzali zo svojej vlastnej krajiny. Napríklad podľa dohovoru PEM môže moldavský obchodník, ktorý vytvára oblečenie na vývoz do EÚ, použiť na výrobu odevov textílie s pôvodom v Moldavsku, Gruzínsku a na Ukrajine (a/alebo v akejkoľvek inej zmluvnej strane dohovoru PEM). Požiadavka dvojitej transformácie (t. j. vyrobenej z priadze) bola splnená a pri vývoze do EÚ sa považuje za krajinu pochádzajúcu z Moldavska, a preto bude mať voľný prístup na trh EÚ.

Ďalšie požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v protokole, ako je pravidlo priamej prepravy.

Pravidlo priamej prepravy

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do signatárskej andskej krajiny (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Prekládka alebo dočasné uskladnenie v tretej krajine je povolené, ak výrobky zostávajú pod dohľadom colných orgánov a nie sú podrobené iným operáciám ako:

 • vykládka
 • opätovné nabíjanie
 • každá operácia určená na ich uchovanie v dobrom stave

Pôvodné výrobky sa môžu prepravovať potrubím cez iné územie, ako je územie EÚ alebo signatárskych andských krajín.

Colným orgánom dovážajúcej krajiny sa predloží dôkaz, že tieto podmienky boli splnené.

Vrátenie cla

V rámci obchodnej dohody medzi EÚ a Kolumbiou, Ekvádorom a Peru sa povoľuje vrátenie cla predtým zaplateného za nepôvodné materiály použité na výrobu produktu, ktorý sa vyváža v rámci preferenčného cla.

Postupy týkajúcesa pôvodu

V oddiele 4 týkajúcom sa dôkazu o pôvode a oddiele 5 o dojednaniach o administratívnej spolupráci sa stanovujú postupy pôvodu týkajúce sa uplatňovania preferenčného colného sadzobníka a overovania colnými orgánmi.

Ako požiadať o preferenčnú sadzbu

Na to, aby dovozcovia mohli využívať zvýhodnenú tarifu, musia predložiť dôkaz o pôvode, ktorý môže byť buď

Dôkaz o pôvode sa nevyžaduje, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje

 • 500 EUR v prípade malých balení
 • 1 200 EUR za osobnú batožinu

Sprievodné osvedčenie EUR.1

 • Dodatok 3 obsahuje vzor osvedčenia EUR.1 a pokyny na jeho vyplnenie
 • Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny
 • vývozca, ktorý žiada o osvedčenie, by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.

Vyhlásenie o pôvode

Vývozcovia môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok pochádza z EÚ alebo Kolumbie, Peru a Ekvádoru, a to predložením vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie o pôvode môže vyhotoviť

 • schválený vývozca
 • ktorýkoľvek vývozca, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje 6 000 EUR.
Schválení vývozcovia

Vývozcovia podľa tejto dohody môžu požiadať svoje colné orgány o povolenie vyhotovovať vyhlásenia o pôvode pre výrobky akejkoľvek hodnoty.

Colné orgány môžu v prípade zneužitia odňať štatút schváleného vývozcu.

Ako vyhotovovať vyhlásenie o pôvode
 • vývozca by mal uviesť, opečiatkovať alebo vytlačiť nasledujúce vyhlásenie na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade identifikujúcom výrobok (dodatok 4)
  • „Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (colné [alebo príslušné vládne] povolenie č....) vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“
 • znenie vyhlásenia o pôvode môže byť vyhotovené v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.
 • vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schválený vývozca, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za každé vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.
 • pri vypĺňaní vyhlásenia o pôvode by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.
 • vývozca môže vyhotoviť vyhlásenie o pôvode pri vývoze alebo po vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, pod podmienkou, že ho dovážajúcej krajine predloží najneskôr dva roky po dovoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.

 Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcich a vyvážajúcich strán
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi (návštevy dovážajúcej strany pri vývozcovi nie sú povolené)

Po ukončení overovania orgány vyvážajúcej krajiny vykonajú konečné určenie pôvodu a informujú orgány dovážajúcej krajiny o výsledkoch.

Požiadavky na výrobok 

Technické pravidlá a požiadavky

V technických pravidlách sa vymedzujú osobitné vlastnosti, ktoré by mal mať výrobok v súvislosti s jeho dizajnom, etiketami, označovaním, balením, funkčnosťou a výkonom, ktoré sú určené na ochranu ľudského zdravia a bezpečnosti, ako aj environmentálne normy. Pre obchodníkov však môže byť nákladné dodržiavať rôzne požiadavky na rôznych trhoch.

V rámci obchodnej dohody EÚ a tri andské krajiny spolupracujú v oblasti dohľadu nad trhom, technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody. Strany sú odhodlané presadzovať transparentnosť a zverejňovať všetky technické predpisy. Táto spolupráca uľahčuje obchod vo všeobecnosti, a najmä s výrobkami, ako sú lieky, zdravotnícke pomôcky, optické nástroje, automobilový priemysel a iné typy strojov.

Partneri dohliadajú na výsledky posudzovania zhody vydané príslušnými orgánmi, ako aj na uzatváranie dohôd o uznávaní s certifikačnými orgánmi. To prispieva k harmonizácii postupov posudzovania zhody medzi oboma regiónmi.

Označovanie etiketou

V dohode sa stanovujú inovatívne pravidlá označovania a označovania, ktoré obmedzujú množstvo informácií požadovaných na trvalom označení. Tým sa zabráni zaťažujúcim a zbytočným označeniam, ktoré nie sú prísne relevantné pre spotrebiteľov.

 • predchádzajúci súhlas na registráciu etikiet sa už nevyžaduje, pokiaľ nie sú etikety potrebné na ochranu zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín.
 • medzinárodné piktogramy a nomenklatúra pre etikety výrobkov sú povolené.
 • v prípade textilu a obuvi sú informácie, ktoré musia výrobcovia uvádzať na trvalých etiketách, obmedzené, čo znamená, že dočasné etikety sa používajú len na zobrazenie dodatočných informácií, ak je to potrebné.

Kolumbia – kontaktné údaje týkajúce sa technických požiadaviek

Ekvádor – kontakty týkajúce sa technických požiadaviek

Peru – kontaktné údaje pre technické požiadavky

Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia (SPS)

Obchodná dohoda medzi EÚ, Kolumbiou, Peru a Ekvádorom zabezpečuje rovnováhu medzi harmonizáciou sanitárnych a fytosanitárnych pravidiel, ktorá uľahčuje obchod, a ochranou existujúcich vnútroštátnych hygienických pravidiel, čím sa zabezpečuje, aby normy neboli ohrozené.

V dohode sa stanovuje harmonizácia sanitárnych a fytosanitárnych opatrení vrátane osobitných pravidiel a postupov pre inšpekcie vnútroštátnych inštitúcií, overovanie informácií, transparentnosť a výmena informácií.

V dohode sa takisto stanovuje zriadenie podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne opatrenia na riešenie akýchkoľvek problémov, ktoré by mohli vzniknúť v tejto oblasti, ako aj na sledovanie a monitorovanie sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, ktoré vykonávajú všetky zmluvné strany tejto dohody. Podvýbor napríklad dosiahol značný pokrok, pokiaľ ide o získanie skutočného prístupu poľnohospodárskych výrobkov a produktov spracovania potravín z EÚ na kolumbijský trh.

Kolumbia – kontaktné údaje pre sanitárne/rastlinolekárske požiadavky (SPS)

Ekvádor – kontaktné údaje pre sanitárne/rastlinolekárske požiadavky (SPS)

Peru – kontaktné údaje pre sanitárne/rastlinolekárske požiadavky (SPS)

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážky medzinárodného obchodu, a preto pre vás ako vývozcu môžu predstavovať značnú záťaž.

 

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje váš podnik alebo vám bráni vo vývoze, môžete nám povedať.
 • nahláste informácie o zastavení vášho vývozu do Kolumbie, Ekvádoru alebo Peru prostredníctvom online formulára, potom EÚ preskúma vašu situáciu a prijme vhodné opatrenia.

Kontaktujte nás

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dohoda zabezpečuje transparentnejšie a jednoduchšie colné postupy s cieľom uľahčiť obchod a znížiť náklady pre podniky.

Podrobné príručky opisujú rôzne typy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z ďalej uvedených prvkov:

 • obchodná faktúra (vyhľadajte osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v časti Môj obchodný asistent)
 • baliaci list
 • dovozné licencie na určitý tovar
 • certifikáty preukazujúce súlad vášho výrobku s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú zdravotné a bezpečnostné požiadavky, označovanie a balenie
 • dôkaz o pôvode – vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty môžete požiadať o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo o záväznú informáciu o pôvode tovaru vopred.

Podrobné informácie o tom, ktoré dokumenty musíte predložiť na colné konanie v súvislosti s vaším výrobkom, nájdete na stránke My Trade Assistant.

Postupy preukazovania a overovania pôvodu

Opis toho, ako preukázať pôvod vašich výrobkov na účely podania žiadosti o preferenčné sadzby, a opis pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o colných režimoch pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchodná dohoda poskytuje silnejšiu ochranu práv duševného vlastníctva pre Váš dovoz/vývoz do Kolumbie, Ekvádoru alebo Peru a z Kolumbie, Ekvádoru alebo Peru.

Vhlave VII obchodnej dohody medzi EÚ, Kolumbiou, Peru a Ekvádorom sa opätovne potvrdzujú záväzky zmluvných strán dohody TRIPS a Dohovoru o biodiverzite a priznáva sa im národné zaobchádzanie, ako aj zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod (DNV). To znamená, že s vašim duševným vlastníctvom v Kolumbii, Ekvádore alebo Peru sa bude zaobchádzať rovnako ako s duševným vlastníctvom štátnych príslušníkov týchto krajín.

Kolumbia, Ekvádor a Peru tiež zmenili a prijali nové právne predpisy s cieľom začleniť regionálne špeciality a zemepisné označenia podobným spôsobom ako EÚ.

Obchod so službami

Obchodná dohoda otvára medzi sebou trhy so službami v oboch regiónoch a poskytuje právnu istotu a predvídateľnosť, ktoré potrebujete ako poskytovateľ služieb. Ide nad rámec záväzkov prijatých v rámci Všeobecnej dohody WTO o obchode so službami, konsoliduje prístup k dôležitým odvetviam, ako sú telekomunikácie, finančné a obchodné služby, environmentálne služby, distribučné služby a sektory, ktoré nie sú službami, pričom si vyhradzuje právo zmluvných strán na zmenu aspektov osobitného významu (napr. obmedzenia minimálneho percentuálneho podielu pracovnej sily, ktorá musí byť miestna, počítačové služby používané v cezhraničnej činnosti a pomocné služby používané v leteckej doprave).

Obchodná dohoda takisto zabezpečuje, že nebudete diskriminovaný ako poskytovateľ služieb v odvetviach, ktoré sú pre vás otvorené.

Pozri hlavu IV Obchod so službami, usadzovanie sa a elektronický obchod.

Cezhraničné poskytovanie a zriaďovanie služieb

Dohoda umožňuje takmer úplný prístup na trh pre cezhraničné služby a usadenie sa v širokej škále viacerých oblastí vrátane finančných služieb, odborných služieb, námornej dopravy a telekomunikačných služieb.

Na cezhraničné poskytovanie bankových a železničných dopravných služieb sa uplatňuje niekoľko obmedzení, napríklad tie, ktoré sa týkajú ochrany menšín.

Pozri prílohu VIII (Zoznam záväzkov týkajúcich sa cezhraničného poskytovania služieb)

Nediskriminačné obmedzenia sa vzťahujú aj na usadenie sa v odvetviach distribúcie a životného prostredia.

Príloha VII (Zoznam záväzkov týkajúcich sa usadzovania sa)

Pohyb osôb

Krátkodobé obchodné návštevy EÚ sa môžu dočasne zdržiavať v Kolumbii, Ekvádore a Peru a naopak. Patria sem poskytovatelia služieb, ktorí boli zmluvne zazmluvnení na poskytovanie služby v Európskej únii konečnému spotrebiteľovi (architektúra, inžinierske, lekárske služby, výskum a dizajn, prieskum trhu, veľtrhy, cestovný ruch).

Pozri prílohu IX (Výhrady týkajúce sa dočasnej prítomnosti fyzických osôb na obchodné účely).

Verejné obstarávanie

Obchodná dohoda medzi EÚ, Kolumbiou a Ekvádorom a Peru umožňuje spoločnostiam z EÚ predkladať ponuky a súťažiť o verejné súťaže v partnerských krajinách za rovnakých podmienok ako domáce spoločnosti.

V prílohe XII k dohode sa uvádzajú pravidlá uplatniteľné na verejné obstarávanie. Opisuje sa v ňom, na ktoré subjekty sa dohoda vzťahuje, ako aj tovary a služby, ktoré môžu byť predmetom verejného obstarávania. Uvádzajú sa v ňom aj vylúčené oblasti, ako napríklad nadobúdanie alebo prenájom pozemkov, daňové alebo depozitné agentúry a verejné služby zamestnanosti.

V dohode sa napokon stanovujú všeobecné zásady verejného obstarávania vrátane postupov verejného obstarávania, používania elektronických médií, pravidiel pôvodu a kompenzácie.

Kolumbia – kontakty na účely verejného obstarávania

Ekvádor – kontakty na účely verejného obstarávania

Peru – kontakty na účely verejného obstarávania

Odkazy, kontakty a dokumenty

Kolumbia

Vnútroštátne inštitúcie – Kolumbia

Kolumbijská centrálna banka

Carrera 7, č. 14 – 78, Cundinamarca, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 343 1111

Fax: + 57 1 2861686

Národné daňové a colné riaditeľstvo (DIAN)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

NIVEL Central, Carrera 8, č. 6 – 64, Edificio San Agustín, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6079999

Fax: + 57 1 3337841

Zastúpenia, obchodné komory a podnikateľské združenia – Kolumbia

Delegácia Európskej únie v Kolumbii

Calle 116 número 7 – 15, interiér 2, piso 12, Edificio Cusezar, Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 7477700

Fax: + 57 1 7470074

E-mail: delegation-colombia@eeas.europa.eu

Veľvyslanectvo Kolumbie v Belgicku

96A Avenue Franklin Roosevelt, Ixelles, 1050 Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 2 649 56 79

Fax: + 32 2 646 54 91

E-mail: ebruselas@cancilleria.gov.co

Webová stránka: belgica.embajada.gov.co

Ministerstvo obchodu, priemyslu a cestovného ruchu

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)

Calle 28, č. 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 4199450

Fax: + 57 1 6967521

PROCOLOMBIA

Calle 28, č. 13 A-15, Piso 35 – 36, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 5600100, + 57 1 3275450

Fax: + 57 1 5600104

Webová stránka: http://www.procolombia.co/

Jednotné kontaktné miesto pre zahraničný obchod (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Výzva 28 č. 13 A – 15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6067676

Webová stránka: http://vuce.gov.co/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontaktné údaje pre technické požiadavky – Kolumbia

Dohľad nad priemyslom a obchodom (SIC) v rámci ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu (MINCIT)

Carrera 13 # 27 – 00, poschodia: A 3., 110311 Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 5920400, + 57 1 5870000

Fax: + 57 1 5870284

Webová stránka: https://www.sic.gov.co/en/international-community-home

Kolumbijský inštitút pre technické normy a certifikáciu (ICONTEC)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Carrera 37 52 – 95, Edificio ICONTEC, PO Box 14237, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6078888

Fax: + 57 1 2221435

E-mail: direccion@icontec.org

Webová stránka: https://www.icontec.org/

Vnútroštátny akreditačný orgán Kolumbie (ONAC)

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

Calle 26 #57 – 83 Torre 8 – Oficina 1001, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 742 7592, ext 103

Fax: + 57 1 321 2938, ext 117

Webová stránka: http://www.onac.org.co

Ministerstvo baníctva a energetiky

Ministerio de Minas y Energia (MINMINAS)

Calle 43, č. 57 – 31, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2200300

Fax: + 57 1 3245202, + 57 1 3245207

Vnútroštátny orgán pre environmentálne licencie (ANLA)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (minambiente)

Calle 37, č. 8 – 40, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323434, + 57 1 3323400

Fax: + 57 1 3406212

Kontaktné osoby pre sanitárne/rastlinolekárske požiadavky – Kolumbia

Oddelenie pre ochranu a reguláciu zdravia zvierat v rámci Kolumbijského poľnohospodárskeho inštitútu

Subgerencia de Protección y Regulación de la Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, č. 17 – 81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Centrum pre fytosanitárnu excelentnosť v rámci Kolumbijského poľnohospodárskeho inštitútu

Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 13 č. 37, Piso 6, Edificio Cavipetrol, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Fax: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Oddelenie ochrany a regulácie poľnohospodárstva v rámci Kolumbijského poľnohospodárskeho inštitútu

Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, č. 17 – 81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Národný technický výbor pre biologickú bezpečnosť v rámci Kolumbijského poľnohospodárskeho inštitútu

Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, č. 17 – 81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MINAGRICULTURA)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA)

Edificio Bancol, Carrera 8 č. 12B – 31 Piso 5, Bogotá D. C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2543300

Webová stránka: https://www.minagricultura.gov.co/English/Paginas/default.aspx

Ministerstvo zahraničných vzťahov

Ministerio de Relaciones Exteriores Exteriores

Výzva 10, č. 5 – 51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3814000

Fax: + 57 1 3814747

Vnútroštátny orgán pre akvakultúru a rybolov (AUNAP)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Edificio UGI, Calle 40A č. 13 – 09 Piso 6,14,15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3770500

E-mail: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Webová stránka: https://www.aunap.gov.co/

Sanitárny informačný systém na dovoz a vývoz poľnohospodárskych a živočíšnych výrobkov (SISPAP)

Webová stránka: https://www.ica.gov.co/

 

Oddelenie pre multilaterálne záležitosti ministerstva zahraničných vecí

Viceministerio de Asuntos multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Výzva 10, č. 5 – 51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3814000, + 57 1 3811128, + 57 1 3814014

Fax: + 57 1 3814747

Výskumný inštitút pre biologické zdroje Alexander von Humboldt

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Calle 28 A, č. 15 – 09, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3202767

Kontakty pre verejné obstarávanie – Kolumbia

Kolumbia Buys Efficient

Kolumbia Compra Eficiente (Kolumbia Compra Eficiente)

Č. 7 Race 26 – 20 poschodie 17,10 a 8, budova Tequendama, 110311, Bogota, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 7456788, + 57 1 7956600

Webová stránka: https://colombiacompra.gov.co/

Kolumbijský elektronický systém verejného obstarávania (Secop)

 

Webová stránka:

SECOP I: https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

SECOP II: https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

Virtuálny sklad kolumbijského štátu: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano

Ekvádor

Vnútroštátne inštitúcie – Ekvádor

Centrálna banka Ekvádoru

Banco Central del Ekvádor

Avenida 10 de Agosto No. 11 – 409 y Briceño, ES-170409 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2570013, + 593 2 2572522

Výbor pre zahraničný obchod (COMEX)

Comité de Comercio Exterior (COMEX)

Eloy Alfaro y Amazonas, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2239258

Fax: + 593 2 2543897

Národná colná správa Ekvádoru (SENAE)

Aduana del Ekvádor (SENAE)

Dirección General, Av. Malecón Simón Bolívar entre 9 de Octubre y P. Icaza, EC-Guayaquil, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3731030

Webová stránka: https://www.aduana.gob.ec/

Národná rada pre zóny voľného obchodu (CONAZOFRA)

Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)

Avenida Orellana E9 – 195 y Avenida 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 601, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2223612, + 593 2 2225494, + 593 2 2559634

Tajomník ministerstva výroby a priemyslu ministerstva výroby, zahraničného obchodu, investícií a rybného hospodárstva pre sprostredkovateľské a konečné priemyselné odvetvia

Subsecretaría de Industrias Intermedias y Finales, Viceministerio de Producción e Industrias, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Calle Yánez Pinzón N26 – 12, entre Avenida Colón y La Niña, Edificio Rigel, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3948760

Ministerstvo životného prostredia

Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3987600

Zastúpenia, obchodné komory a podnikateľské združenia – Ekvádor

Delegácia Európskej únie v Ekvádore

Orellana E11 – 160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2523912, + 593 2 2523161, + 593 2 2902103

E-mail: delegation-ecuador@eeas.europa.eu

Ekvádorské veľvyslanectvo v Belgicku

AV. Louise 363 – 9. poschodie, 1050 Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 2644 3258

E-mail: consulado.ecuador@skynet.be / cecubruselas@cancilleria.gob.ec

Webová stránka: http://bruselas.consulado.gob.ec/

Národné poľnohospodárske obchodné združenie

Federacion Nacional de camaras de Agricultura

AV. Amazonas 1429 Y Colon Edificio Espana, Piso 1, Pošta 17 – 21 – 322, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2230185

Národné priemyselné obchodné združenie Ekvádoru

Federacion Nacional de camaras de Industrias del Ekvádor

AV. Amazonas Y Republica, Edificio Las camaras, Piso 10, P.O.BOX 17012438, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2230185

Fax: + 593 2 2448118

E-mail: camara@camindustriales.org.ec

PRO EKVÁDOR

Malecón Simón Bolivar 100 y 9 de Octubre, Edificio La Previsora piso 18, Guayaquil, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2597980

E-mail: contacto@proecuador.gob.ec

Webová stránka: https://www.proecuador.gob.ec/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontaktné údaje pre technické požiadavky – Ekvádor

Ekvádorská služba pre normalizáciu (INEN)

Servicio Ecuatoriano de Normalización

E8 – 29 Calles Baquerizo Moreno y Diego de Almagro, Edificio: INEN PO Box 17 – 01 – 3999, Quito, DM EC170517, Pichincha, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3825960, + 593 2 3825961

E-mail: direccionejecutiva.inen@gmail.com

Webová stránka: https://www.normalizacion.gob.ec/

Riaditeľstvo pre validáciu a certifikáciu v rámci ekvádorského inštitútu pre normalizáciu

Dirección y Certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)

Baquerizo Moreno E8 – 29 y Diego de Almagro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2501885, + 593 2 2501886, + 593 2 2501887

Fax: + 593 2 2567815

Ekvádorská akreditačná služba

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)

AV. Amazonas N38 – 42 y Juan José Villalengua, Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2454393

Webová stránka: http://www.acreditacion.gob.ec

Kontaktné osoby pre sanitárne/rastlinolekárske požiadavky – Ekvádor

Ekvádorská agentúra na zabezpečenie kvality poľnohospodárskych výrobkov poverená ministerstvom poľnohospodárstva a chovu hospodárskych zvierat (AGROCALIDAD)

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD)

Agentúra pre fyto a zoosanitárnu reguláciu a kontrolu

Teléfono: (+ 593) 3828 860 

AV. Eloy Alfaro N30 – 350 y Av. Amazonas. ED. MAG, piso 9. Quito – Ekvádor

Webová stránka: https://www.agrocalidad.gob.ec

Tajomník pre akvakultúru ministerstva výroby, zahraničného obchodu, investícií a rybného hospodárstva (MPCEIP)

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

San Salvador E6 – 49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3827089

Webová stránka: http://www.produccion.gob.ec/viceministerio-de-acuacultura-y-pesca/

Riaditeľstvo agrodiverzity podtajomníka poľnohospodárstva Ministerstva pôdohospodárstva a chovu hospodárskych zvierat

Dirección de Agrodiversidad de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Amazonas y Avenida Eloy Alfaro, ES-170516 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3960100, + 593 2 3960200, + 593 2 3961049, + 593 2 3961051, + 593 2 3961150

Ekvádorský inštitút pre duševné vlastníctvo, Národné riaditeľstvo pre práva k odrodám rastlín

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales

Avenida República 396 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3940000

Ministerstvo verejného zdravia (MSP)

Ministerio de Salud Pública (MSP)

República del Salvador 36 – 64, entre Suecia y Naciones Unidas, ES-170515 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3814400

Ministerstvo výroby, zahraničného obchodu, investícií a rybného hospodárstva (MPCEIP)

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

San Salvador E6 – 49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3827089

Webová stránka: http://www.produccion.gob.ec/

Národné riaditeľstvo pre biodiverzitu ministerstva životného prostredia

Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, ES-170517 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Fax: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Riaditeľstvo pre životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj, ministerstvo zahraničných vecí a migrácie

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Jerónimo Carrión y Avenida 10 de Agosto, ES-170517 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2993200 ext. + 593 2 2912101

Kontakty pre verejné obstarávanie – Ekvádor

Vnútroštátny úrad pre verejné obstarávanie (SERCOP)

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

Avenida de Los Shyris 38 – 28 y el Telégrafo, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2440050

Compras Públicas

Webová stránka: www.compraspublicas.gob.ec

 

Peru 

Národné inštitúcie – Peru

Centrálna rezervná banka Peru

Banco Central de Reserva del Perú

441 – 445, ulica Santa Rosa, Lima-1, PERU

Tel.: + 51 1 6132000

Webová stránka: http://www.bcrp.gob.pe

Národný colný dohľad Peru (SUNAT)

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

AV. Garcilaso de la Vega 1472, Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 3150730

Webová stránka: http://www.sunat.gob.pe/

Ministerstvo hospodárstva a financií (MEF)

Ministerio de Economía y Finanzas

Jirón Junín 319, Cercado de Lima 15001, PE-Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 3115930

Ministerstvo zahraničného obchodu a cestovného ruchu (MINCETUR)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Corpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 5136100

E-mail: webmaster@mincetur.gob.pe

Webová stránka: https://www.gob.pe/mincetur

Jednotné kontaktné miesto pre zahraničný obchod (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Córpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 5136100, + 51 1 5131160

E-mail: vuce@mincetur.gob.pe

Webová stránka: https://www.vuce.gob.pe/

Generálne riaditeľstvo pre zdravie životného prostredia (DIGESA)

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

LAS Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince (Lima 14), Lima, PERU

Tel.: + 51 1 6314430

E-mail: consultas@digesa.minsa.gob.pe

Webová stránka: http://www.digesa.minsa.gob.pe

Zastúpenia, obchodné komory a podnikateľské združenia – Peru

Delegácia Európskej únie v Peru

Víctor Andrés Belaúnde 332, 5to piso (Edificio Cromo), San Isidro, PERU

Tel.: + 51 1 4150800

Fax: + 51 1 4214563

E-mail: delegation-peru@eeas.europa.eu

Misia Peru pri Európskej únii

Veľvyslanectvo Peru, 212 Tervuren Avenue, 1150 Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 2 733 33 19

E-mail: info@embaperu.be

Webová stránka: https://www.embajadaperu.be/

Obchodná komora Belgo Perú – Brusel

Rue Hobbema 75, 1000 Brusel, Belgicko

Tel: + 32 475 920 974 e-mail:

 info@belgoperu.com

webová stránka: www.belgoperu.com 

Obchodná komora Belgo Perú – Antverpy

Luitenant Lippenslaan 44, 2140 Antverpy, Belgicko

Tel: + 32 475 920 974 e-mail:

 info@belgoperu.com

webová stránka: www.belgoperu.com

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontaktné údaje pre technické požiadavky – Peru

Národný inštitút kvality (INACAL)

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Ministerio de Producción

Calle Las Camelias 815, San Isidro, Lima 27, PERU

Tel.: + 51 1 6408820

E-mail: inacal@inacal.gob.pe

Webová stránka: https://www.inacal.gob.pe/

Národný inštitút na ochranu hospodárskej súťaže a duševného vlastníctva (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Fax: + 51 1 2241715

Ministerstvo dopravy a spojov, námestník ministerstva dopravy

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Viceministerio de Transportes

Jiron Zorritos 1203, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 6157800

Kontaktné osoby pre sanitárne/rastlinolekárske požiadavky (SPS) – Peru

Národná služba pre zdravie poľnohospodárstva (SENASA), ministerstvo poľnohospodárstva a zavlažovania

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina č. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300

E-mail: senasacontigo@senasa.gob.pe

Národná organizácia pre zdravie rybného hospodárstva (SANIPES)

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

Domingo Orué N° 165, pisos 6 y 7, Surquillo, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2138570

Webová stránka: https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/

Ministerstvo výroby (PRODUCE)

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Calle Uno Oeste 060 – Urbanización Córpac, Lima 15036, PERU

Tel.: + 51 1 6162222

E-mail: consultas@produce.gob.pe

Subriaditeľstvo pre karanténu zvierat, Generálne riaditeľstvo pre zdravie zvierat, Národný útvar pre poľnohospodárske zdravie, Ministerstvo poľnohospodárstva a zavlažovania

Subdirección de cuarentena Animal, Dirección General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina č. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133324

Fax: + 51 1 3401486

E-mail: senasacontigo@senasa.gob.pe

Riaditeľstvo pre vynálezy a nové technológie (DIN), Národný inštitút na ochranu hospodárskej súťaže a duševného vlastníctva (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Fax: + 51 1 2241715

Čiastkové riaditeľstvo pre fytosanitárnu karanténu, Generálne riaditeľstvo pre zdravie rastlín, Národný útvar pre poľnohospodárske zdravie, Ministerstvo poľnohospodárstva a zavlažovania

Subdirección de cuarentena Vegetal, Dirección General de Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina č. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133309, + 51 1 3133321

Fax: + 51 1 3401486

Generálne riaditeľstvo pre biologickú diverzitu, ministerstvo životného prostredia

Dirección General de Diversidad Biológica, Ministerio del Ambiente (MINAM)

Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, PE-Lima 27, PERU

Tel.: + 51 1 6116000, rozšírenie 1349

Fax: + 51 1 6116000, rozšírenie 1349

Národný inštitút pre poľnohospodárske inovácie

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Avenida La Molina 1981, Lima 12 – La Molina, Apartado Postal 2791, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3492600, predĺženie 295

Fax: + 51 1 3495646

Peruánsky výbor pre kozmetiku a hygienu v rámci obchodnej komory

Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) de Cámara de Comercio

Avenida Giuseppe Garibaldi (ex Gregorio Escobedo) 396, Jesús María, PE-Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 4633434

Generálne riaditeľstvo pre lieky, dodávky a lieky (DIGEMID)

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

AV. Parque de las Leyendas 240 Torre B, San Miguel, PERU

Tel.: + 51 1 6314300 

Webová stránka: http://www.digemid.minsa.gob.pe/

Národná rada pre zákaz chemických zbraní pri ministerstve zahraničných vecí

Consejo Nacional para la Prohibicíon de las Armas Químicas (CONAPAC) bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Jirón Lampa 535, PE-Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 2042400, + 51 1 2042505

Fax: + 51 1 2042498

Kontakty na účely verejného obstarávania – Peru

Agentúra pre dohľad nad vládnym obstarávaním (OBSE)

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OBSE)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 6143636

Webová stránka: https://portal.osce.gob.pe/osce/,

http://www.osce.gob.pe/english.asp

Národný register dodávateľov (RNP)

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 6135555, + 51 1 6135000

E-mail: rnpatiende@osce.gob.pe

Webová stránka: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

Ďalšie odkazy

Zdroje

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/

https://www.eumonitor.eu/

http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_search.cfm?langId=EN

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/15808/Colombia%20and%20the%20EU

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community/2049/andean-community_en

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community_en

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=993

 

 

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy