Obchodná dohoda medzi EÚ, Kolumbiou, Peru a Ekvádorom

Obchodná dohoda medzi EÚ, Kolumbiou, Ekvádorom a Peru zahŕňa úplnú alebo čiastočnú liberalizáciu ciel, hmotnoprávne bezcolné kvóty, odstránenie regulačných alebo technických necolných prekážok a zavedenie opatrení na uľahčenie obchodu, ako sú colné režimy. Dohodou o obchode sa takisto liberalizujú pohyby kapitálu, investície a trhy verejného obstarávania. V neposlednom rade dohoda zaväzuje zmluvné strany k dodržiavaniu ľudských práv, zaručeniu zamestnaneckých práv a zabezpečeniu primeranej úrovne ochrany životného prostredia.

Dohoda v skratke

Komplexná obchodná dohoda EÚ s Kolumbiou a Peru sa predbežne vykonáva s Peru od 1. marca 2013 a s Kolumbiou od 1. augusta 2013.

Dňa 1. januára 2017 sa k dohode pripojil aj Ekvádor.

Úplné znenie a prílohy dohody s Kolumbiou, Peru a Ekvádorom.

Zoznam všetkých zmien a doplnení a príloh k dohode je k dispozícii na webovej stránke GR TRADE.

V dôsledku toho má EÚ v súčasnosti preferenčnú obchodnú dohodu s tromi krajinami Andského spoločenstva (výnimkou je Bolívia). Bolívia v súčasnosti využíva všeobecný systém preferencií EÚ, a to aj prostredníctvom osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a správu vecí verejných známeho ako VSP+. Bolívia by tiež mohla požiadať o rokovania o pristúpení k obchodnej dohode, ak si to želá.

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Obchodná dohoda medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom na strane druhej otvorila trhy na oboch stranách a

 • stabilnejšie a predvídateľnejšie podnikateľské prostredie
 • lepšie podmienky pre obchod prostredníctvom nových pravidiel týkajúcich sa necolných prekážok obchodu, hospodárskej súťaže, transparentnosti a práv duševného vlastníctva
 • znížené alebo nulové clá na takmer všetok tovar
 • lepší prístup k verejnému obstarávaniu a investičným trhom

Liberalizované sú aj bežné platby a pohyb kapitálu. To uľahčuje voľný pohyb služieb, investícií a prevádzkarní.

 

Obchodné vzťahy medzi EÚ a Kolumbiou, Ekvádorom a Peru

Najväčší vývoz EÚ do troch andských krajín je vyrobený tovar, najmä stroje a dopravné zariadenia, ako aj chemické výrobky.

Najväčší dovoz z Kolumbie, Peru a Ekvádoru do EÚ zasa tvoria poľnohospodárske výrobky, palivá a banské produkty.

Sadzby

Obchodná dohoda medzi EÚ, Kolumbiou, Peru a Ekvádorom poskytuje lepší prístup na trh znížením alebo odstránením ciel na dôležitý tovar pre dvojstranný obchod.

Počas prechodného obdobia EÚ ruší clá na takmer všetok vývoz pochádzajúci z Kolumbie, Peru a Ekvádoru s výnimkou určitých druhov zeleniny a ovocia.

Pre konkrétne citlivé výrobky sú zavedené colné kvóty. To znamená, že každý rok sa môže bez cla obchodovať len s obmedzeným množstvom citlivých výrobkov. Výrobky, na ktoré sa vzťahujú colné kvóty, sú:

 • huby
 • kukurica cukrová
 • sladkosti
 • hovädzí dobytok
 • kravské mlieko
 • rum
 • cukor
 • jogurt
 • banány

Tieto kvóty sa spravujú na základe zásady „kto prv príde, ten prv berie“. Lehota na podávanie žiadostí je od 1. januára do 31. decembra. Ak akýkoľvek dovoz, ktorý prichádza do EÚ, prekročí tieto colné kvóty, uplatní sa clo podľa doložky najvyšších výhod.

Vyhľadanie osobitných ustanovení týkajúcich sa ciel podľa kategórie výrobkov a uplatniteľných colných kvót v

Kolumbia, Ekvádor, Peru

Kolumbia, Peru a Ekvádor poskytujú aj colné výhody Európskej únie. Vzhľadom na asymetriu na úrovni rozvoja zmluvných strán je liberalizácia postupná a trvá až 17 rokov. Po zavedení všetkých znížení colných sadzieb

 • všetky priemyselné produkty a produkty rybného hospodárstva EÚ budú za určitých podmienok vyvezené do Peru, Kolumbie a Ekvádoru bez cla.
 • väčšina poľnohospodárskych výrobkov EÚ bude takisto vyvezená bez cla. Zoznam citlivých výrobkov je však z liberalizácie vylúčený, zatiaľ čo iné podliehajú colným kvótam.

Vyhľadanie osobitných ustanovení týkajúcich sa odstránenia ciel a uplatniteľných kvót v

 

Pred exportom

Pravidlá o pôvode

 

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu možno nájsť v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ obchodovaného tovaru. Ak ste noví v danej téme, prečítajte si úvod k hlavným pojmom v časti o tovare.

Pravidlá o pôvode

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v prílohe II týkajúcej sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce. Odkaz odkazuje na konsolidované znenie zohľadňujúce pristúpenie Ekvádoru v roku 2016 (Ú. v. EÚ L 356, 24.12.2016, s. 1093).

Je môj výrobok „pôvodný“ podľa obchodnej dohody?

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky pre nižšiu alebo nulovú preferenčnú sadzbu podľa obchodnej dohody medzi EÚ a Kolumbiou, Ekvádorom a Peru, musí mať pôvod v EÚ alebo v signatárskej andskej krajine. Výrobok sa považuje za pôvodný, ak je

 • úplne získaný v EÚ alebo v signatárskej andskej krajine
 • vyrobené v EÚ alebo v signatárskej andskej krajine s použitím nepôvodných materiálov a spĺňajú osobitné pravidlá pre výrobky stanovené v dodatku 2. Pravidlá pôvodu špecifické pre výrobky sú uvedené v dodatku 1 „Úvodné poznámky“. Alternatívne pravidlá špecifické pre určité výrobky sú uvedené aj v dodatku 2A.

 

Príklady hlavných druhov pravidiel týkajúcich sa konkrétnych výrobkov v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nemôže presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (harmonizovaný systém, kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom odevnom a chemickom odvetví.

Tipy a triky na pomoc pri dodržiavaní špecifických pravidiel pre výrobky

Počíta sa s dodatočnou flexibilitou, ktorá vám pomôže dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky, ako sú tolerancie alebo kumulácia.

Tolerancia

 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahu maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v pravidlách pre jednotlivé výrobky.
 • osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 HS, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 až 6 dodatku 1 „Úvodné poznámky“ k špecifickým pravidlám pôvodu pre výrobky

Kumulácia

V dohode o obchode medzi EÚ a Kolumbiou, Ekvádorom a Peru sa stanovuje niekoľko spôsobov kumulácie pôvodu

 • dvojstranná kumulácia umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v signatárskej andskej krajine považovali za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak) pri posudzovaní toho, či je konečný výrobok pôvodný
 • diagonálna kumulácia medzi EÚ, Kolumbiou, Ekvádorom a Peru
 • diagonálna kumulácia umožňuje, aby sa materiály s pôvodom v Kostarike, Salvádore, Guatemale, Hondurase, Nikarague, Paname, Venezuele za určitých podmienok považovali za materiály s pôvodom v Kolumbii, Ekvádore a Peru, ak sa používajú na výrobu výrobku

 

Ako funguje diagonálna kumulácia?

Diagonálna kumulácia sa vyskytuje medzi niekoľkými rôznymi krajinami, ktoré majú rovnaké pravidlá pôvodu a majú medzi sebou obchodné dohody. To je prípad, keď výrobca tovaru v ktorejkoľvek krajine môže dovážať materiály a používať ich tak, akoby pochádzali z ich vlastnej krajiny. Napríklad podľa dohovoru PEM môže moldavský obchodník, ktorý tvorí oblečenie na vývoz do EÚ, používať na výrobu odevu tkaniny s pôvodom v Moldavsku, Gruzínsku a na Ukrajine (a/alebo ktorákoľvek iná zmluvná strana dohovoru PEM). Požiadavka dvojitej transformácie (t. j. vyrobená z priadze) bola splnená a pri vývoze do EÚ sa považuje za krajinu s pôvodom v Moldavsku, a preto bude mať voľný prístup na trh EÚ.

Iné požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v protokole, ako napríklad pravidlo priamej dopravy.

Pravidlo priamej dopravy

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do signatárskej andskej krajiny (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Prekládka alebo dočasné uskladnenie v tretej krajine je povolené, ak výrobky zostávajú pod dohľadom colných orgánov a neprejdú inými operáciami ako

 • vykladanie
 • opätovné naloženie
 • akákoľvek operácia určená na ich uchovanie v dobrom stave

Pôvodné výrobky sa môžu prepravovať potrubím cez iné územie, ako je územie EÚ alebo signatárskych andských krajín.

Colným orgánom dovážajúcej krajiny sa poskytne dôkaz, že tieto podmienky boli splnené.

Vrátenie cla

Vrátenie predtým zaplatených ciel na nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčnej sadzby, je povolené podľa obchodnej dohody medzi EÚ a Kolumbiou, Ekvádorom a Peru.

Postupy týkajúcesa pôvodu

V oddiele 4 týkajúcom sa dôkazu o pôvode a oddiele 5 o dojednaniach o administratívnej spolupráci sa stanovujú postupy pôvodu týkajúce sa žiadosti o preferenčnú sadzbu a overovania colnými orgánmi.

Ako žiadať o preferenčnú sadzbu

Na to, aby dovozcovia mohli využívať preferenčnú sadzbu, musia predložiť dôkaz o pôvode, ktorým môže byť buď

Dôkaz o pôvode sa nevyžaduje, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje

 • 500 EUR pre malé balenia
 • 1 200 EUR za osobnú batožinu

Sprievodné osvedčenie EUR.1

 • Dodatok 3 obsahuje vzor osvedčenia EUR.1 a pokyny, ako ho vyplniť
 • Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny
 • vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.

Vyhlásenie o pôvode

Vývozcovia môžu sami deklarovať, že ich výrobok pochádza z EÚ alebo Kolumbie, Peru a Ekvádoru, a to predložením vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie o pôvode môže vyhotoviť

 • schválený vývozca
 • akýkoľvek vývozca, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje 6 000 EUR
Schváleným vývozcom

Vývozcovia na základe tejto dohody môžu požiadať svoje colné orgány o povolenie vyhotovovať vyhlásenia o pôvode pre výrobky akejkoľvek hodnoty.

Colné orgány môžu v prípade zneužitia odňať štatút schváleného vývozcu.

Ako vyhotoviť vyhlásenie o pôvode
 • vývozca by mal na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade identifikujúcom výrobok napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (dodatok 4)
  • „Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (colné [alebo príslušné vládne] povolenie č....) vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“
 • znenie vyhlásenia o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.
 • vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schváleným vývozcom, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete svojim colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré vás identifikuje
 • pri vypĺňaní vyhlásenia o pôvode by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.
 • vývozca môže vyhotoviť vyhlásenie o pôvode pri vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, alebo po vývoze pod podmienkou, že ho predloží dovážajúcej krajine najneskôr dva roky po dovoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.

 Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej strany
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi (návštevy dovážajúcej strany vývozcu nie sú povolené)

Po ukončení overovania orgány vyvážajúcej krajiny vykonajú konečné určenie pôvodu a informujú orgány dovážajúcej krajiny o výsledkoch.

Požiadaviek na výrobok 

Technické pravidlá a požiadavky

Technické pravidlá vymedzujú osobitné vlastnosti, ktoré by mal mať výrobok v súvislosti s jeho dizajnom, etiketami, označovaním, balením, funkčnosťou a výkonom, ktoré sú navrhnuté tak, aby chránili ľudské zdravie a bezpečnosť, ako aj environmentálne normy. Pre obchodníkov však môže byť nákladné dodržiavať rôzne požiadavky na rôznych trhoch.

V rámci obchodnej dohody EÚ a tri andské krajiny spolupracujú v oblasti dohľadu nad trhom, technických predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody. Zmluvné strany sa zaviazali k transparentnosti a zverejňovali všetky technické predpisy. Táto spolupráca uľahčuje obchod vo všeobecnosti a najmä s výrobkami, ako sú lieky, zdravotnícke pomôcky, optické nástroje, automobilový priemysel a iné typy strojových zariadení.

Partneri dohliadajú na výsledky posudzovania zhody vydané príslušnými orgánmi, ako aj na uzatváranie dohôd o uznávaní s certifikačnými orgánmi. Prispieva to k harmonizácii postupov posudzovania zhody medzi oboma regiónmi.

Označovanie

V dohode sa stanovujú inovačné pravidlá označovania a označovania, ktoré obmedzujú množstvo informácií požadovaných na trvalom štítku. Tým sa zabráni zaťažujúcim a zbytočným označeniam, ktoré nemajú pre spotrebiteľov prísny význam.

 • predchádzajúci súhlas s registráciou etikiet sa už nevyžaduje, pokiaľ etikety nie sú potrebné na ochranu zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín.
 • medzinárodné piktogramy a nomenklatúra pre etikety výrobkov sú povolené.
 • v prípade textilu a obuvi sú informácie, ktoré musia výrobcovia poskytovať na trvalých etiketách, obmedzené, čo znamená, že dočasné etikety sa používajú len na zobrazenie dodatočných informácií, ak je to potrebné.

Kolumbia – kontakty pre technické požiadavky

Ekvádor – kontakty pre technické požiadavky

Peru – kontakty pre technické požiadavky

Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia (SPS)

Obchodná dohoda medzi EÚ, Kolumbiou, Peru a Ekvádorom poskytuje rovnováhu medzi obchodom uľahčujúcim harmonizáciu sanitárnych a fytosanitárnych pravidiel a ochranou existujúcich vnútroštátnych sanitárnych pravidiel, čím sa zabezpečuje, aby normy neboli ohrozené.

V dohode sa stanovuje harmonizácia sanitárnych a fytosanitárnych opatrení vrátane osobitných pravidiel a postupov pre inšpekcie vnútroštátnych inštitúcií, overovanie informácií, transparentnosť a výmenu informácií.

V dohode sa takisto stanovuje zriadenie podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne opatrenia na riešenie akýchkoľvek problémov, ktoré by mohli vzniknúť v tejto oblasti, ako aj na sledovanie a monitorovanie sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, ktoré vykonávajú všetky zmluvné strany tejto dohody. Podvýbor napríklad dosiahol značný pokrok, pokiaľ ide o získanie skutočného prístupu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov z EÚ na kolumbijský trh.

Kolumbia – kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky (SPS)

Ekvádor – kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky

Peru – kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky (SPS)

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážky pre medzinárodný obchod, a preto môžu byť pre vás ako vývozcu veľkou záťažou.

 

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje váš podnik alebo mu bráni vo vývoze, môžete nám povedať
 • pomocou online formulára ohláste, čo zastavíte svoj vývoz do Kolumbie, Ekvádoru alebo Peru, potom EÚ zanalyzuje vašu situáciu a prijme vhodné opatrenia.

Kontaktujte nás

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dohoda zabezpečuje transparentnejšie a jednoduchšie colné postupy na uľahčenie obchodu a zníženie nákladov pre podniky.

Podrobné príručky opisujú rôzne druhy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z ďalej uvedených prvkov:

 • obchodná faktúra (vyhľadávať osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v časti Moja obchodná asistentka)
 • zoznam balení
 • dovozné licencie na určitý tovar
 • osvedčenia preukazujúce, že váš výrobok je v súlade s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, označovanie a balenie
 • dôkaz o pôvode – vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty môžete vopred požiadať o záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo záväzné informácie o pôvode tovaru.

Podrobné informácie o tom, ktoré dokumenty musíte predložiť na colné konanie v súvislosti s vaším výrobkom, nájdete na stránke Môj obchodný asistent.

Postupy preukazovania a overovania pôvodu

Opis spôsobu preukazovania pôvodu vašich výrobkov na účely uplatnenia preferenčných sadzieb a opis pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o colných postupoch pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchodná dohoda poskytuje silnejšiu ochranu práv duševného vlastníctva pre váš dovoz/vývoz do Kolumbie, Ekvádoru alebo Peru a z Kolumbie, Ekvádoru alebo Peru.

Vhlave VII obchodnej dohody medzi EÚ, Kolumbiou, Peru a Ekvádorom sa opätovne potvrdzujú záväzky zmluvných strán dohody TRIPS a Dohovoru o biodiverzite (CBD) a poskytuje sa im národné zaobchádzanie, ako aj zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod (DNV). To znamená, že s vaším duševným vlastníctvom v Kolumbii, Ekvádore alebo Peru sa bude zaobchádzať rovnako ako s duševným vlastníctvom štátnych príslušníkov týchto krajín.

Kolumbia, Ekvádor a Peru takisto zmenili a prijali nové právne predpisy s cieľom začleniť regionálne špeciality a zemepisné označenia podobným spôsobom ako EÚ.

Obchod so službami

Obchodná dohoda otvára trhy so službami v oboch regiónoch navzájom a poskytuje právnu istotu a predvídateľnosť, ktorú potrebujete ako poskytovateľ služieb. Ide nad rámec záväzkov prijatých v rámci Všeobecnej dohody WTO o obchode so službami, pričom konsoliduje prístup k dôležitým odvetviam, ako sú telekomunikácie, finančné a podnikateľské služby, environmentálne služby, distribučné služby a sektory, ktoré nie sú odvetviami služieb, pričom vyhradzuje právo zmluvných strán zmeniť aspekty osobitného významu (napr. obmedzenia minimálneho percentuálneho podielu pracovnej sily, ktoré musia byť miestne, počítačové služby používané pri cezhraničnej činnosti a pomocné služby používané v leteckej doprave).

Obchodnou dohodou sa takisto zabezpečuje, aby ste neboli diskriminovaní ako poskytovateľ služieb v odvetviach, ktoré sú vám otvorené.

Pozri hlavu IV Obchod so službami, usadzovanie sa a elektronický obchod.

Cezhraničné poskytovanie a usadenie sa služieb

Dohoda umožňuje takmer úplný prístup na trh pre cezhraničné služby a pre usadenie sa v širokej škále oblastí vrátane finančných služieb, odborných služieb, námornej dopravy a telekomunikačných služieb.

Na cezhraničné poskytovanie bankových služieb a služieb železničnej dopravy sa uplatňuje niekoľko obmedzení, ako sú obmedzenia týkajúce sa ochrany menšín.

Pozri prílohu VIII (Zoznam záväzkov týkajúcich sa cezhraničného poskytovania služieb)

Nediskriminačné obmedzenia sa vzťahujú aj na usadenie sa v odvetviach distribúcie a životného prostredia.

Príloha VII (Zoznam záväzkov týkajúcich sa usadzovania sa)

Pohyb osôb

Krátkodobé obchodné návštevy z EÚ sa môžu dočasne zdržiavať v Kolumbii, Ekvádore a Peru a naopak. Patria sem poskytovatelia služieb, ktorí boli zmluvne zaviazaní poskytovať službu v Európskej únii konečnému spotrebiteľovi (architektúra, inžinierstvo, lekárske služby, výskum a dizajn, prieskum trhu, obchodné veľtrhy, cestovný ruch).

Pozri prílohu IX (Výhrady týkajúce sa dočasnej prítomnosti fyzických osôb na obchodné účely).

Verejné obstarávanie

Obchodná dohoda medzi EÚ, Kolumbiou, Ekvádorom a Peru umožňuje spoločnostiam z EÚ predkladať ponuky a súťažiť vo verejných súťažiach v partnerských krajinách za rovnakých podmienok ako domáce spoločnosti.

V prílohe XII k dohode sa uvádzajú pravidlá uplatniteľné na verejné obstarávanie. Opisuje sa v ňom, na ktoré subjekty sa dohoda vzťahuje, ako aj tovar a služby, ktoré môžu byť predmetom verejného obstarávania. Uvádzajú sa v ňom aj vylúčené oblasti, ako je nadobúdanie alebo prenájom pôdy, daňové alebo depozitné agentúry a verejné služby zamestnanosti.

Napokon sa v dohode stanovujú všeobecné zásady verejného obstarávania vrátane postupov verejného obstarávania, používania elektronických médií, pravidiel pôvodu a kompenzácie.

Kolumbia – kontakty pre verejné obstarávanie

Ekvádor – kontakty pre verejné obstarávanie

Peru – kontakty pre verejné obstarávanie

Odkazy, kontakty a dokumenty

Kolumbia

Národné inštitúcie – Kolumbia

Banka Kolumbie

Carrera 7, č. 14 – 78, Cundinamarca, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 343 1111

Fax: + 57 1 2861686

Národné daňové a colné riaditeľstvo (DIAN)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

NIVEL Central, Carrera 8, č. 6 – 64, Edificio San Agustín, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6079999

Fax: + 57 1 3337841

Zastúpenia, obchodné komory a obchodné združenia – Kolumbia

Delegácia Európskej únie v Kolumbii

Calle 116 número 7 – 15, interiér 2, piso 12, Edificio Cusezar, Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 7477700

Fax: + 57 1 7470074

E-mail: delegation-colombia@eeas.europa.eu

Veľvyslanectvo Kolumbie v Belgicku

96A Avenue Franklin Roosevelt, Ixelles, 1050 Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 2 649 56 79

Fax: + 32 2 646 54 91

E-mail: ebruselas@cancilleria.gov.co

Internetová stránka: belgica.embajada.gov.co

Ministerstvo obchodu, priemyslu a cestovného ruchu

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)

Calle 28, č. 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 4199450

Fax: + 57 1 6967521

PROCOLOMBIA

Calle 28, č. 13 A-15, Piso 35 – 36, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 5600100, + 57 1 3275450

Fax: + 57 1 5600104

Internetová stránka: http://www.procolombia.co/

Jednotné kontaktné miesto pre zahraničný obchod (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle 28 č. 13 A – 15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6067676

Internetová stránka: http://vuce.gov.co/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pre technické požiadavky – Kolumbia

Superintendency for Industry and Trade (SIC) Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu (MINCIT)

Carrera 13 # 27 – 00, poschodie: A 3., 110311 Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 5920400, + 57 1 5870000

Fax: + 57 1 5870284

Internetová stránka: https://www.sic.gov.co/en/international-community-home

Kolumbijský inštitút pre technické normy a certifikáciu (ICONTEC)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Carrera 37 52 – 95, Edificio ICONTEC, PO Box 14237, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6078888

Fax: + 57 1 2221435

E-mail: direccion@icontec.org

Internetová stránka: https://www.icontec.org/

Národný akreditačný orgán Kolumbie (ONAC)

Organismo Nacional de Acreditación de Kolumbia

Calle 26 #57 – 83 Torre 8 – Oficina 1001, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 742 7592, ext 103

Fax: + 57 1 321 2938, ext 117

Internetová stránka: http://www.onac.org.co

Ministerstvo baníctva a energetiky

Ministerio de Minas y Energia (MINMINAS)

Calle 43, č. 57 – 31, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2200300

Fax: + 57 1 3245202, + 57 1 3245207

Národný úrad pre environmentálne licencie (ANLA)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (minambiente)

Calle 37, č. 8 – 40, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323434, + 57 1 3323400

Fax: + 57 1 3406212

Kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky (SPS) – Kolumbia

Oddelenie pre ochranu a reguláciu zdravia zvierat v kolumbijskom poľnohospodárskom inštitúte

Subgerencia de Protección y Regulación de la Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, č. 17 – 81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Centrum pre fytosanitárnu excelentnosť v kolumbijskom poľnohospodárskom inštitúte

Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 13 č. 37, Piso 6, Edificio Cavipetrol, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Fax: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Oddelenie pre ochranu poľnohospodárstva a reguláciu v rámci kolumbijského poľnohospodárskeho inštitútu

Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, č. 17 – 81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Národný technický výbor pre biologickú bezpečnosť v kolumbijskom poľnohospodárskom inštitúte

Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, č. 17 – 81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MINAGRICULTURA)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA)

Edificio Bancol, Carrera 8 č. 12B – 31 Piso 5, Bogotá D. C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2543300

Internetová stránka: https://www.minagricultura.gov.co/English/Paginas/default.aspx

Ministerstvo zahraničných vzťahov

Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, č. 5 – 51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3814000

Fax: + 57 1 3814747

Národný orgán pre akvakultúru a rybné hospodárstvo (AUNAP)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Edificio UGI, Calle 40A č. 13 – 09 Piso 6,14,15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3770500

E-mail: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Internetová stránka: https://www.aunap.gov.co/

Hygienický informačný systém pre dovoz a vývoz poľnohospodárskych a živočíšnych výrobkov (SISPAP)

Internetová stránka: https://www.ica.gov.co/

 

Oddelenie ministerstva zahraničných vecí pre multilaterálne záležitosti

Viceministerio de Asuntos multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, č. 5 – 51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3814000, + 57 1 3811128, + 57 1 3814014

Fax: + 57 1 3814747

Výskumný ústav pre biologické zdroje Alexander von Humboldt

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Calle 28 A, č. 15 – 09, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3202767

Kontakty pre verejné obstarávanie – Kolumbia

Kolumbia Efficient Buys Efficient

Odbornosť Kolumbie

Č. 7 Race 26 – 20 Floor 17,10 a 8, Building Tequendama, 110311, Bogota, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 7456788, + 57 1 7956600

Internetová stránka: https://colombiacompra.gov.co/

Kolumbijský elektronický systém verejného obstarávania (Secop)

 

Internetová stránka:

ODDIEL I: https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

SEKCIA II: https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

Virtuálny stoj kolumbijského štátu: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano

Ekvádor

Vnútroštátne inštitúcie – Ekvádor

Centrálna banka Ekvádoru

Banco Central del Ekvádor

Avenida 10 de Agosto č. 11 – 409 y Briceño, EC-170409 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2570013, + 593 2 2572522

Výbor pre zahraničný obchod (COMEX)

Comité de Comercio Exterior (COMEX)

Eloy Alfaro y Amazonas, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2239258

Fax: + 593 2 2543897

Národná colná správa Ekvádoru (SENAE)

Aduana del Ekvádor (SENAE)

Dirección General, Av. Malecón Simón Bolívar entre 9 de Octubre y P. Icaza, EC-Guayaquil, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3731030

Internetová stránka: https://www.aduana.gob.ec/

Národná rada pre zóny voľného obchodu (CONAZOFRA)

Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)

Avenida Orellana E9 – 195 y Avenida 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 601, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2223612, + 593 2 2225494, + 593 2 2559634

Podtajomník ministerstva výroby a priemyslu pre stredný a konečný priemysel poverený ministerstvom výroby, zahraničného obchodu, investícií a rybolovu

Subsecretaría de Industrias Intermedias y Finales, Viceministerio de Producción e Industrias, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Calle Yánez Pinzón N26 – 12, entre Avenida Colón y La Niña, Edificio Rigel, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3948760

Ministerstvo životného prostredia

Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3987600

Zastúpenia, obchodné komory a podnikateľské združenia – Ekvádor

Delegácia Európskej únie v Ekvádore

Orellana E11 – 160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2523912, + 593 2 2523161, + 593 2 2902103

E-mail: delegation-ecuador@eeas.europa.eu

Veľvyslanectvo Ekvádoru v Belgicku

AV. Louise 363 – 9. poschodie, 1050 Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 2644 3258

E-mail: consulado.ecuador@skynet.be / cecubruselas@cancilleria.gob.ec

Internetová stránka: http://bruselas.consulado.gob.ec/

Národné poľnohospodárske obchodné združenie

Federacion Nacional de camaras de Agricultura

AV. Amazonas 1429 Y Colon Edificio Espana, Piso 1, pošta 17 – 21 – 322, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2230185

Národné priemyselné obchodné združenie Ekvádoru

Federacion Nacional de camaras de Industrias del Ekvádor

AV. Amazonas Y Republica, Edificio Las camaras, Piso 10, P.O.BOX 17012438, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2230185

Fax: + 593 2 2448118

E-mail: camara@camindustriales.org.ec

PRO EKVÁDOR

Malecón Simón Bolivar 100 y 9 de Octubre, Edificio La Previsora piso 18, Guayaquil, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2597980

E-mail: contacto@proecuador.gob.ec

Internetová stránka: https://www.proecuador.gob.ec/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pre technické požiadavky – Ekvádor

Ekvádorská služba pre normalizáciu (INEN)

Servicio Ecuatoriano de Normalización

E8 – 29 Calles Baquerizo Moreno y Diego de Almagro, Edificio: INEN PO Box 17 – 01 – 3999, Quito, DM EC170517, Pichincha, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3825960, + 593 2 3825961

E-mail: direccionejecutiva.inen@gmail.com

Internetová stránka: https://www.normalizacion.gob.ec/

Riaditeľstvo pre validáciu a certifikáciu v rámci ekvádorského inštitútu pre normalizáciu

Dirección y Certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)

Baquerizo Moreno E8 – 29 y Diego de Almagro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2501885, + 593 2 2501886, + 593 2 2501887

Fax: + 593 2 2567815

Ekvádorská akreditačná služba

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)

AV. Amazonas N38 – 42 y Juan José Villalengua, Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2454393

Internetová stránka: http://www.acreditacion.gob.ec

Kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky (SPS) – Ekvádor

Ekvádorská agentúra pre zabezpečovanie kvality poľnohospodárskych výrobkov poverená ministerstvom poľnohospodárstva a chovu hospodárskych zvierat (AGROCALIDAD)

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD) 

Agentúra pre reguláciu a kontrolu fytosanitárnej a zoosanitárnej oblasti

Teléfono: (+ 593) 3828 860 

AV. Eloy Alfaro N30 – 350 y Av. Amazonas. ED. MAG, piso 9. Quito – Ekvádor

Internetová stránka: https://www.agrocalidad.gob.ec

Podtajomník pre akvakultúru ministerstva výroby, zahraničného obchodu, investícií a rybolovu (MPCEIP)

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

San Salvador E6 – 49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3827089

Internetová stránka: http://www.produccion.gob.ec/viceministerio-de-acuacultura-y-pesca/

Riaditeľstvo agrodiverzity podtajomníka poľnohospodárstva Ministerstva pôdohospodárstva a chovu hospodárskych zvierat

Dirección de Agrodiversidad de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Amazonas y Avenida Eloy Alfaro, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3960100, + 593 2 3960200, + 593 2 3961049, + 593 2 3961051, + 593 2 3961150

Ekvádorský inštitút pre duševné vlastníctvo, Národné riaditeľstvo pre práva k odrodám rastlín

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales

Avenida República 396 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3940000

Ministerstvo verejného zdravotníctva (MSP)

Ministerio de Salud Pública (MSP)

República del Salvador 36 – 64, entre Suecia y Naciones Unidas, EC-170515 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3814400

Ministerstvo výroby, zahraničného obchodu, investícií a rybolovu (MPCEIP)

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

San Salvador E6 – 49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3827089

Internetová stránka: http://www.produccion.gob.ec/

Národné riaditeľstvo pre biodiverzitu pod ministerstvom životného prostredia

Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Fax: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Riaditeľstvo pre životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj pod ministerstvom zahraničných vecí a migrácie

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Jerónimo Carrión y Avenida 10 de Agosto, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2993200 ext. + 593 2 2912101

Kontakty pre verejné obstarávanie – Ekvádor

Národná služba verejného obstarávania (SERCOP)

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

Avenida de Los Shyris 38 – 28 y el Telégrafo, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2440050

Compras Públicas

Internetová stránka: www.compraspublicas.gob.ec

 

Peru 

Vnútroštátne inštitúcie – Peru

Centrálna rezervná banka Peru

Banco Central de Reserva del Perú

441 – 445, Santa Rosa Street, Lima-1, PERU

Tel.: + 51 1 6132000

Internetová stránka: http://www.bcrp.gob.pe

Národný colný dozor Peru (SUNAT)

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

AV. Garcilaso de la Vega 1472, Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 3150730

Internetová stránka: http://www.sunat.gob.pe/

Ministerstvo hospodárstva a financií (MEF)

Ministerio de Economía y Finanzas

Jirón Junín 319, Cercado de Lima 15001, PE-Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 3115930

Ministerstvo zahraničného obchodu a cestovného ruchu (MINCETUR)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Corpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 5136100

E-mail: webmaster@mincetur.gob.pe

Internetová stránka: https://www.gob.pe/mincetur

Jednotné kontaktné miesto zahraničného obchodu (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Córpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 5136100, + 51 1 5131160

E-mail: vuce@mincetur.gob.pe

Internetová stránka: https://www.vuce.gob.pe/

Generálne riaditeľstvo pre environmentálne zdravie (DIGESA)

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

LAS Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince (Lima 14), Lima, PERU

Tel.: + 51 1 6314430

E-mail: consultas@digesa.minsa.gob.pe

Internetová stránka: http://www.digesa.minsa.gob.pe

Zastúpenia, obchodné komory a obchodné združenia – Peru

Delegácia Európskej únie v Peru

Víctor Andrés Belaúnde 332, 5to piso (Edificio Cromo), San Isidro, PERU

Tel.: + 51 1 4150800

Fax: + 51 1 4214563

E-mail: delegation-peru@eeas.europa.eu

Misia Peru pri Európskej únii

Veľvyslanectvo Peru, 212 Tervuren Avenue, 1150 Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 2 733 33 19

E-mail: info@embaperu.be

Internetová stránka: https://www.embajadaperu.be/

Obchodná komora Belgo Perú – Brusel

Rue Hobbema 75, 1000 Brusel, Belgicko

tel.: + 32475920974 E-mail:

 webová

stránka info@belgoperu.com: www.belgoperu.com 

Obchodná komora Belgo Perú – Antverpy

Luitenant Lippenslaan 44, 2140 Antverpy, Belgicko

Tel: + 32475920974 E-mail:

 webová

stránka info@belgoperu.com: www.belgoperu.com

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pre technické požiadavky – Peru

Národný inštitút kvality (INACAL)

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Ministerio de Producción

Calle Las Camelias 815, San Isidro, Lima 27, PERU

Tel.: + 51 1 6408820

E-mail: inacal@inacal.gob.pe

Internetová stránka: https://www.inacal.gob.pe/

Národný inštitút pre ochranu hospodárskej súťaže a ochranu duševného vlastníctva (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Fax: + 51 1 2241715

Ministerstvo dopravy a spojov, námestník ministerstva dopravy

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Viceministerio de Transportes

Jiron Zorritos 1203, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 6157800

Kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky (SPS) – Peru

Národná služba pre poľnohospodárske zdravotníctvo (SENASA), ministerstvo poľnohospodárstva a zavlažovania

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina č. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300

E-mail: senasacontigo@senasa.gob.pe

Národná zdravotnícka organizácia pre rybné hospodárstvo (SANIPES)

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

Domingo Orué N° 165, pisos 6 y 7, Surquillo, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2138570

Internetová stránka: https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/

Ministerstvo výroby (PRODUCE)

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Calle Uno Oeste 060 – Urbanización Córpac, Lima 15036, PERU

Tel.: + 51 1 6162222

E-mail: consultas@produce.gob.pe

Oddelenie pre zvieraciu karanténu, Generálne riaditeľstvo pre zdravie zvierat, Národný úrad pre poľnohospodárske zdravie, ministerstvo poľnohospodárstva a zavlažovania

Subdirección de cuarentena Animal, Dirección General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina č. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133324

Fax: + 51 1 3401486

E-mail: senasacontigo@senasa.gob.pe

Riaditeľstvo pre vynálezy a nové technológie (DIN), Národný inštitút pre ochranu hospodárskej súťaže a ochranu duševného vlastníctva (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Fax: + 51 1 2241715

Oddelenie pre rastlinnú karanténu, Generálne riaditeľstvo pre zdravie rastlín, Národný úrad pre poľnohospodárske zdravie, ministerstvo poľnohospodárstva a zavlažovania

Subdirección de cuarentena Vegetal, Dirección General de Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina č. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133309, + 51 1 3133321

Fax: + 51 1 3401486

Generálne riaditeľstvo pre biodiverzitu, ministerstvo životného prostredia

Dirección General de Diversidad Biológica, Ministerio del Ambiente (MINAM)

Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, PE-Lima 27, PERU

Tel.: + 51 1 6116000, rozšírenie 1349

Fax: + 51 1 6116000, rozšírenie 1349

Národný inštitút poľnohospodárskej inovácie

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Avenida La Molina 1981, Lima 12 – La Molina, Apartado Postal 2791, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3492600, predĺženie 295

Fax: + 51 1 3495646

Peruánsky výbor pre kozmetiku a hygienu v rámci obchodnej komory

Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) de Cámara de Comercio

Avenida Giuseppe Garibaldi (ex Gregorio Escobedo) 396, Jesús María, PE-Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 4633434

Generálne riaditeľstvo pre lieky, dodávky a drogy (DIGEMID)

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

AV. Parque de las Leyendas 240 Torre B, San Miguel, PERU

Tel.: + 51 1 6314300 

Internetová stránka: http://www.digemid.minsa.gob.pe/

Národná rada pre zákaz chemických zbraní pri ministerstve zahraničných vecí

Consejo Nacional para la Prohibicíon de las Armas Químicas (CONAPAC) bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Jirón Lampa 535, PE-Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 2042400, + 51 1 2042505

Fax: + 51 1 2042498

Kontakty pre verejné obstarávanie – Peru

Agentúra pre dohľad nad vládnym obstarávaním (OBSE)

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OBSE)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 6143636

Internetová stránka: https://portal.osce.gob.pe/osce/,

http://www.osce.gob.pe/english.asp

Národný register dodávateľov (RNP)

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 6135555, + 51 1 6135000

E-mail: rnpatiende@osce.gob.pe

Internetová stránka: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

Ďalšie odkazy

Zdroje

Obchodné vzťahy EÚ s Andským spoločenstvom (europa.eu) 

https://www.eumonitor.eu/

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/15808/Colombia%20and%20the%20EU

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community/2049/andean-community_en

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community_en

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy