Systém REX

Systém REX je osobitný prípad fakturačných vyhlásení založených na zásade samocertifikácie zo strany hospodárskych subjektov, ktoré samy vydávajú tzv. vyhlásenia o pôvode.

Vyhlásenie o pôvode je vyhlásenie o pôvode doplnené zapísaným vývozcom na faktúre alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade. Znenie vyhlásenia o pôvode je uvedené v prílohe 22 – 07 k VA k CKÚ [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 (Ú. v. EÚ L 343 – 29/12/2015) (CELEX 32015R2447)].

Na to, aby hospodárske subjekty mali právo urobiť vyhlásenie o pôvode, musia byť zaregistrované príslušnými orgánmi svojej krajiny pôvodu v databáze. Po tejto registrácii sa hospodársky subjekt stane „registrovaným vývozcom“.

Informácie o údajoch registrovaného vývozcu sa uverejňujú na webovej lokalite sekcie REX EÚ, na ktorej sú hospodárske subjekty schopné overiť platnosť registrácií zaregistrovaných vývozcov, ktorí predkladajú vyhlásenia o pôvode.

Upozorňujeme, že v prípade zásielok s hodnotou nižšou ako 6,000 EUR sa vyhlásenie o pôvode môže vykonať bez povinnosti registrácie.

Postupné zavádzanie systému REX

Systém REX postupne nahrádza súčasný systém založený na osvedčeniach o pôvode, ktoré vydávajú štátne orgány, a na fakturačných vyhláseniach hospodárskych subjektov.

Prvýkrát a postupne sa uplatňuje na všeobecný systém preferencií (VSP) a predpokladá sa, že ho všetky krajiny VSP v plnom rozsahu uplatňujú do júna 2020.

Pozri svoj súčasný stav vykonávania a zoznam krajín, ktoré ho uplatňujú.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy