Príručka pre dovoz služieb

Plánuje vaša spoločnosť dovážať služby z krajín mimo EÚ? Tento oddiel vám pomôže pochopiť, či je vaša spoločnosť pripravená na dovoz, a opisuje jednotlivé kroky procesu dovozu.

4 Kroky naimportovanie služby

 
 
1

Krok 1: Pochopiť, ako možno služby dovážať

Zvyčajne existujú štyri rôzne spôsoby, ako dovážať vašu službu z trhu mimo EÚ (nazýva sa aj ""spôsob poskytovania"). Sú vymedzené v medzinárodnej dohode, konkrétne vo Všeobecnej dohode Svetovej obchodnej organizácie o obchode so službami.

Cezhraničné poskytovanie služieb (spôsob 1):

 

Ak má vaša spoločnosť sídlo v jednej krajine a dováža služby od dodávateľa v inej krajine, nazýva sa to cezhraničné poskytovanie služieb.

Hranicu prekročí len služba.

Tento druh služby sa často poskytuje prostredníctvom online portálov, telefónu alebo e-mailu.

Príklad:

Poisťovňa usadená v Španielsku dostáva marketingové poradenstvo od dodávateľskej spoločnosti v USA.

Medzi ďalšie príklady služieb, ktoré sa často vyvážajú cez cezhraničné poskytovanie, patria:

 • prieskum trhu
 • štatistická analýza
 • komunikačné poradenstvo, ako napríklad poradenské služby v oblasti marketingu
 • odborné služby (napr. právne služby, architektonické služby, účtovnícke služby)
 • služby súvisiace s počítačmi
 • telekomunikačné služby
 • kuriérske služby

Spotreba služieb v zahraničí (spôsob 2):

Ak spoločnosť poskytuje služby na domácom trhu zahraničnému zákazníkovi, nazýva sa spotreba služieb v zahraničí. Vo všeobecnosti ide o menej relevantný spôsob poskytovania služieb pri dovoze služieb. Zákazník prekročí hranicu a využije službu na zahraničnom trhu.

Príklad:

Taliansky zákazník cestuje do Južnej Kórey a zostáva v hoteli alebo v Dinese v reštaurácii, čím spotrebúva služby v Južnej Kórei.

Obchodná prítomnosť v zahraničí (režim 3):

 

Ak zahraničná spoločnosť preukáže prítomnosť v EÚ, môže sa to považovať za obchodnú prítomnosť v zahraničí.

To zahŕňa otvorenie dcérskej spoločnosti, pobočky alebo zastúpenia v inej krajine.

Príklad:

Americká banka otvára pobočku vo Francúzsku alebo kanadská stavebná spoločnosť sa rozhodne otvoriť dcérsku spoločnosť v Nemecku.

Medzi odvetvia, v ktorých je táto forma poskytovania služieb bežná, patria:

 • finančné služby
 • telekomunikačné služby
 • environmentálne služby

Vo všeobecnosti sa založenie zahraničnej spoločnosti v inej krajine nazýva priame zahraničné investície.

Prítomnosť fyzických osôb v zahraničí (spôsob 4):

 

Ak vaša spoločnosť dováža službu prostredníctvom zamestnanca, ktorý cestuje zo zahraničia do EÚ s cieľom dočasne poskytovať službu vašej spoločnosti, dovážate službu prostredníctvom prítomnosti fyzickej osoby v zahraničí.

Službu vám môžu poskytnúť rôzne typy pracovníkov:

 • zamestnanci presunutí v rámci podniku:
  Ide o zamestnancov zahraničnej spoločnosti (často vedúcich pracovníkov, manažérov, špecialistov), ktorí sú presunutí na obchodnú prítomnosť tejto spoločnosti v krajine v rámci EÚ.
 • obchodné návštevy:
  Ide o krátkodobé pobyty v dĺžke niekoľkých mesiacov (často obmedzené na 3 mesiace) bez odmeny v krajine EÚ. Obchodné návštevy majú zvyčajne vedúce postavenie v zahraničnej spoločnosti a sú zodpovedné za založenie podniku na cieľovom trhu.
 • zmluvní poskytovatelia služieb:
  Ide o zamestnancov zahraničnej spoločnosti, ktorí poskytujú službu na základe zmluvy, ktorú majú s konečným spotrebiteľom v EÚ. Poskytovatelia zmluvných služieb sa posielajú do zahraničia, pretože zahraničná spoločnosť nemá obchodnú prítomnosť v EÚ a ich dočasný pobyt v EÚ je potrebný na splnenie zmluvy o poskytovaní služieb.

Okrem týchto kategórií zamestnancov spoločnosti patria do kategórie prítomnosti fyzickej osoby v zahraničí aj nezávislí odborníci, ktorí sú samostatne zárobkovo činnými osobami:

 • nezávislí odborníci:
  Ide o samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré poskytujú službu na základe zmluvy o poskytovaní služieb v zahraničí.

Medzi odvetvia, ktoré často poskytujú služby prostredníctvom zamestnancov v zahraničí, patria služby IKT, inžinierske alebo odborné služby alebo iné služby, ktoré sa spoliehajú na podporu po predaji.

Príklady:

 • spoločnosti v oblasti informačných technológií, ktoré vysielajú svojich odborníkov v oblasti IT, aby poskytli poradenstvo o projekte alebo nainštalovali softvér na miestnej úrovni;
 • inžinierske spoločnosti, ktoré vysielajú svojich zamestnancov na prevádzku na mieste na projekty;
 • právnici, ktorí cestujú s cieľom poskytovať poradenstvo zákazníkom nachádzajúcim sa v inej krajine;
 • priemyselné spoločnosti, ktoré vysielajú svojich zamestnancov na služby plánovania a údržby

Vo všeobecnosti platí, že tá istá služba sa môže poskytovať v rôznych druhoch dopravy: Napríklad právne služby sa môžu poskytovať zákazníkovi e-mailom (režim 1), usadenou pridruženou spoločnosťou v zahraničí (režim 3) alebo prítomnosťou právnika v zahraničí (režim 4).

2

Nájsť trh a predajcu

Pri dovoze služieb z krajín mimo EÚ by ste mali najprv identifikovať trh a predajcu, z ktorého chcete dovážať.

 • Obchodné komory vám môžu poskytnúť informácie o rôznych trhoch a obchodných partneroch a nasmerovať vás na príslušné správy.
 • Pomôcť môžu poskytovatelia spravodajstva špecifickí pre obchod alebo agentúry na podporu obchodu vo vašej krajine alebo na vašom vybranom dovoznom trhu, ktoré zahŕňajú analýzu trhu a posúdenie podnikateľských príležitostí. Tieto orgány často poskytujú štúdie o kľúčových sektoroch dovozu.
 • Poradenstvo môžu poskytovať aj konzultanti a príslušné banky.

Ako si vybrať svoj trh s dodávkami?

Preverte potenciálne dovozné trhy s cieľom posúdiť, či existuje ponuka vašich služieb.

Obchodné štatistiky zobrazia, či vaša krajina, o ktorú máte záujem, už vyváža službu a kam smeruje export.

Ako nájsť potenciálnych dodávateľov?

Po výbere jedného alebo viacerých trhov s dodávkami sa pozrite na potenciálnych obchodných partnerov a obchodné kontakty.

Partnerov a kontakty nájdete na:

 

 • Obchodné veľtrhy osobitne organizované pre kupujúcich a predávajúcich, aby sa stretli. Napríklad sieť Enterprise Europe Network organizuje pravidelné podujatia na nadväzovanie kontaktov pre konkrétne odvetvia, na ktorých sa zúčastňujú aj spoločnosti z krajín mimo EÚ.
 • Podujatia alebo pomoc, ktorú poskytujú obchodné komory s cieľom nadviazať kontakty medzi potenciálnymi obchodnými partnermi.

 

3

Overte si, či vaša spoločnosť môže využívať výhody vyplývajúce z obchodnej dohody EÚ

EÚ často uzatvára dvojstranné obchodné dohody s krajinami mimo EÚ.

è Skontrolujte, či má EÚ obchodnú dohodu s krajinou, z ktorej chcete dovážať, v časti Trhy.

Obchodné dohody EÚ sa môžu vzťahovať na obchod so službami v kľúčových odvetviach a často znižujú alebo dokonca odstraňujú prekážky vývozu v týchto odvetviach. Príkladmi takýchto kľúčových sektorov sú:

 • finančné služby,
 • telekomunikácie,
 • námorná doprava,
 • profesionálne služby,
 • digitálny obchod.

Ako má moja spoločnosť prospech z obchodnej dohody?

 

Obchodné dohody EÚ

 • Poskytnúť pre vás stabilnejší a predvídateľnejší súbor pravidiel pri obchodovaní so zahraničnými trhmi
 • Zabezpečiť, aby právne predpisy krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, nediskriminovali výrobky EÚ
 • Vytvoriť nové a lepšie exportné príležitosti pre vašu spoločnosť a uľahčiť investovanie v zahraničí.

Čo ak sa na môj útvar nevzťahuje dohoda EÚ?

Ak EÚ ešte nemá obchodnú dohodu s krajinou, do ktorej chcete vyvážať, alebo ak sa na váš sektor nevzťahuje konkrétna dohoda, mali by ste:

 • skontrolujte podmienky prístupu na trh uvedené vo Všeobecnej dohode WTO o obchode so službami.

Členovia WTO uvádzajú svoje prekážky vývozu služieb vo svojich listinách záväzkov.

4

Posúdiť trhové požiadavky

 

 • Požiadavky budú závisieť od toho, odkiaľ chcete dovážať a ako chcete dovážať (pozri krok 2).

Podrobné informácie o osobitných požiadavkách na vašom vybranom trhu s dodávkami môžete preskúmať v časti o trhu.

Aké požiadavky musíte skontrolovať pri cezhraničnom poskytovaní služieb (režim 1)?

 • Požiadavky na povolenie a licenciu: To znamená, že váš zahraničný dodávateľ môže potrebovať určité licencie, aby mohol poskytovať služby do EÚ.
 • Požiadavka vzájomného uznávania diplomov a kvalifikácií: EÚ musí akceptovať príslušné diplomy a iné kvalifikácie poskytovateľov služieb v zahraničí, aby ste mohli od nich dovážať služby. Platí to pre niektoré dovozy profesionálnych služieb: Príklad: zahraničný audítor nemusí mať možnosť skontrolovať účty spoločnosti z EÚ, a preto ako spoločnosť z EÚ nemôžete doviezť túto službu z príslušnej krajiny.
 • Osobitné obmedzeniapre niektoré odvetvia služieb v EÚ: Napríklad v niektorých prípadoch existujú obmedzenia a obmedzenia poisťovacích služieb. Podobne by si niektoré dovozy produktov finančných služieb mohli vyžadovať „rovnocennosť“ (ktorú poskytuje EÚ), aby ste ich mohli dovážať z príslušnej krajiny.

Aké požiadavky musíte skontrolovať na spotrebu v zahraničí (režim 2)?

K spotrebe v zahraničí dochádza vtedy, keď zákazník cestuje mimo svojej krajiny a spotrebúva službu, ktorá sa tam poskytuje.

 • Práve spoločnosť, ktorá vám poskytuje svoje služby, by mala skontrolovať všetky požiadavky, ktoré sa uplatňujú v ich krajine, aby vám mohla poskytovať službu. Preto je to pre vás ako dovozcu služieb EÚ vo všeobecnosti menej relevantné.

Aké požiadavky musíte skontrolovať, pokiaľ ide o obchodnú prítomnosť (režim 3)?

Niektoré krajiny EÚ môžu mať požiadavky na obchodnú prítomnosť, pokiaľ ide o dovoz služieb z krajiny mimo EÚ.

 • Vyžaduje sa prítomnosť na mieste: Niektoré služby, napríklad niektoré poisťovacie služby, sa nemôžu poskytovať do EÚ bez miestnej obchodnej prítomnosti poskytovateľa v EÚ.

Aké požiadavky musíte skontrolovať na prítomnosť fyzických osôb (režim 4)?

Dovoz služby si veľmi často vyžaduje, aby zamestnanec cestoval zo zahraničia do EÚ s cieľom dočasne poskytnúť službu vašej spoločnosti. Napríklad inžinier zahraničnej spoločnosti môže potrebovať cestovať do vašej krajiny, aby aktualizoval stroj/softvér alebo udržiaval zariadenia. Pri poskytovaní služieb týmto spôsobom však môžu existovať obmedzenia mobility osôb. Požiadavky na prešetrenie zahŕňajú:

 • Podmienka trvalého pobytu: poskytovatelia služieb môžu byť rezidenti v krajine, v ktorej má vaša spoločnosť sídlo.
 • Požiadavky na občianstvo: poskytovatelia služieb môžu byť občanom krajiny, v ktorej má vaša spoločnosť sídlo.
 • Licenčné a certifikačné požiadavky: zahraniční poskytovatelia služieb možno budú musieť predložiť osobitné preukazy, osvedčenia o odbornej príprave, osvedčenia o vzdelaní alebo iné osvedčenia o kvalifikácii. Je dôležité vedieť, či sú niektoré osvedčenia platné v EÚ. Môže sa tiež stať, že ich musia poskytovať subjekty EÚ pre určité povolania/služby.
 • Požiadavky na obchodné víza a pracovné povolenia: môžu byť zavedené požiadavky na prechodný pobyt a víza a môžu sa napríklad určiť, či zahraničný zamestnanec môže počas pobytu priviesť svojho manžela/manželku alebo deti.
 • Testy hospodárskych potrieb/skúšky trhu práce: EÚ môže od zahraničnej spoločnosti požadovať, aby preukázala, že miestna pracovná sila nemôže uspokojiť potreby služieb.
 • Obmedzenia vstupu/kvóty: na poskytovanie služieb zo zahraničia v určitých povolaniach sa môžu uplatňovať určité vstupné obmedzenia alebo kvóty.
 • Požiadavky na vzdelanie a iné kvalifikačné požiadavky: je dôležité vedieť, či sú určité zahraničné certifikáty platné v EÚ.

Čo potrebujete na to, aby ste sa dozvedeli?

Takisto musíte zistiť, aké daňové predpisy sa uplatňujú pri nákupe služieb z krajín mimo EÚ. Je možné, že nakupujete služby od dodávateľov z krajín mimo EÚ bez DPH, ale pre určité druhy služieb môžu existovať výnimky.

Pri nákupe služieb z krajiny mimo EÚ sa príslušné služby považujú za poskytnuté v krajine, v ktorej je vaša spoločnosť usadená alebo v ktorej má trvalé zastúpenie. V dôsledku toho sa služby, ktoré kupujete, môžu poskytovať vo vašej krajine EÚ, čo znamená, že pri nákupe musíte uviesť DPH a zaregistrovať sa na účely DPH.

Táto požiadavka sa nevzťahuje na určité služby. Tieto výnimky zvyčajne závisia od právnych predpisov krajiny EÚ, v ktorej má vaša spoločnosť stálu prítomnosť.

Kde môžete nájsť viac informácií?

Váš kontrolný zoznam: 4 Kroky na importovanie služby

Krok 1: Pochopiť, ako možno služby dovážať

 • Rozhodnutie o tom, ako by ste chceli túto službu importovať

Krok 2: Nájsť trh a predajcu

 • Vyberte si nový dovozný trh a posúdite konkurencieschopnosť služby (dôležité zahrnúť súvisiace dovozné náklady do výpočtov cien)
 • Identifikovať potenciálnych predajcov
 • Identifikovať agentúru/inštitúciu/partnera, ktorý potrebuje podporu pri formalitách procesu dovozu (napríklad pri príprave zmlúv, kontrole platobných podmienok, obmedzeniach prevodu kapitálu v krajine predávajúceho)

Krok 3: Overte si, či vaša spoločnosť môže využívať výhody vyplývajúce z obchodnej dohody EÚ

 • Overte si, či má EÚ obchodnú dohodu s krajinou, z ktorej by ste chceli dovážať
 • Preskúmať podmienky prístupu na trh v listine záväzkov

Krok 4: Posúdiť trhové požiadavky

 • Posúdiť, či sa na vaše služby vzťahujú nejaké obmedzenia alebo zákazy
 • Skontrolujte, ktoré požiadavky sa vzťahujú na dovoz vašej služby
 • Ak chcete, aby jedna zo zamestnancov spoločnosti predávajúceho sprevádzala službu, ktorú dovážate, skontrolujte aj osobitné požiadavky, ktoré sa uplatňujú
 • Uveďte, aké daňové predpisy sa uplatňujú pri nákupe služieb z krajín mimo EÚ
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy