Najčastejšie otázky:

Aké je clo zaplatiť za hodnotu služieb, ako sú strojárstvo, vývoj, umelecké diela alebo dizajny vyvinuté v EÚ, vyvážané do tretej krajiny a potom dovážané napr. v rámci odevov, bicyklov späť do EÚ?

Výrobok, ktorý bol vyrobený mimo EÚ na základe inžinierskeho projektu alebo akéhokoľvek dizajnu (napr. odevy navrhnuté v EÚ, ale vyrobené v tretej krajine) vyvinuté v EÚ, nie je zaťažený daňou za hodnotu služieb poskytovaných v EÚ. Je to pod podmienkou, že takýto projekt, inžinierske alebo vývojové projekty boli potrebné na výrobu výrobku. Clo sa vyberá na základe colnej hodnoty dovážaného výrobku bez hodnoty služby vyrobenej v EÚ. Ak by sa takéto služby poskytovali mimo EÚ, colná hodnota tovaru by musela zahŕňať hodnotu týchto služieb [pozri článok 71 ods. 1 písm. b) bod iv) Colného kódexu Únie].

Ak potrebujete ďalšie informácie o výpočte colnej hodnoty v takýchto prípadoch, obráťte sa na svoj colný úrad alebo si pozrite Európsky prehľad colných hodnotení.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy