Συχνές ερωτήσεις:

Ποια είναι η υποχρέωση πληρωμής επί της αξίας των υπηρεσιών όπως η μηχανική, η ανάπτυξη, η τέχνη ή ο σχεδιασμός που αναπτύσσονται στην ΕΕ, εξάγονται σε τρίτη χώρα και στη συνέχεια εισάγονται π.χ. εντός ενδυμάτων, ποδηλάτων πίσω στην ΕΕ;

Το προϊόν που έχει παραχθεί εκτός της ΕΕ βάσει ενός τεχνικού έργου ή οποιουδήποτε είδους σχεδιασμού (π.χ. ενδυμάτων σχεδιασμένων στην ΕΕ αλλά παραγόμενων σε τρίτη χώρα) που αναπτύχθηκε στην ΕΕ, δεν επιβαρύνεται με δασμό για την αξία των υπηρεσιών που παρέχονται στην ΕΕ. Αυτό ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω σχέδιο σχεδιασμού, μηχανικής ή ανάπτυξης ήταν απαραίτητο για την παραγωγή του προϊόντος. Ο δασμός επιβάλλεται με βάση τη δασμολογητέα αξία του εισαγόμενου προϊόντος, εξαιρουμένης της αξίας της υπηρεσίας που παράγεται στην ΕΕ. Εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονταν εκτός της ΕΕ, η δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει την αξία των εν λόγω υπηρεσιών (βλ. άρθρο 71 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iv) του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα).

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον υπολογισμό της δασμολογητέας αξίας σε τέτοιες περιπτώσεις, επικοινωνήστε με το τελωνείο σας ή ανατρέξτε στην ευρωπαϊκή συλλογή δασμολογητέας αξίας.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις