Η Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS)

Τι είναι η GATS;

Η Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS) είναι μια συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που τέθηκε σε ισχύ το 1995.

Οι στόχοι είναι

 • δημιουργία ενός αξιόπιστου και προβλέψιμου συστήματος διεθνών κανόνων για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών
 • διευκόλυνση της προοδευτικής ελευθέρωσης των αγορών υπηρεσιών

Όλα τα μέλη του ΠΟΕ είναι συμβαλλόμενα μέρη της GATS.

Οι θεμελιώδεις αρχές της GATS εφαρμόζονται, κατ’ αρχήν, σε όλους τους τομείς υπηρεσιών.

Υπάρχουν δύο εξαιρέσεις

 • υπηρεσίες που παρέχονται κατά την άσκηση κρατικής εξουσίας σε εμπορική βάση, όπως συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, δημόσια υγεία, εκπαίδευση
 • υπηρεσίες που σχετίζονται με τις αεροπορικές μεταφορές

Η GATS εφαρμόζεται επίσης σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό κ.λπ.).

Οι κυβερνήσεις παραμένουν ελεύθερες να αποφασίζουν ποιοι τομείς υπηρεσιών θα απελευθερώσουν στην πράξη.

Βασικές αρχές

Ημεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους (ΜΕΚ) εξασφαλίζει ότι κάθε υπογράφουσα χώρα αντιμετωπίζει τις υπηρεσίες και τους παρόχους υπηρεσιών οποιασδήποτε χώρας μέλους αδιακρίτως, όχι λιγότερο ευνοϊκά από εκείνες οποιασδήποτε άλλης χώρας, υπό τους όρους και τα όρια που αναφέρονται στον πίνακα συγκεκριμένων υποχρεώσεων.

εκτός από ορισμένες προϋποθέσεις, δύο χώρες δεν μπορούν να προβαίνουν σε προτιμησιακές ρυθμίσεις που εισάγουν διακρίσεις έναντι άλλων χωρών.

Η αρχή της εθνικής μεταχείρισης ορίζει ότι κάθε κράτος μέλος αντιμετωπίζει τις υπηρεσίες μιας άλλης χώρας μέλους όχι λιγότερο ευνοϊκά από τα δικά της εθνικά προϊόντα, υπό τους όρους και τα όρια που αναφέρονται στους πίνακες συγκεκριμένων υποχρεώσεων.

οι χώρες δεν μπορούν να εφαρμόζουν μέτρα που εισάγουν διακρίσεις προς όφελος των εγχώριων υπηρεσιών ή των παρόχων υπηρεσιών

Άλλες δεσμεύσεις

 • οι κυβερνήσεις πρέπει να δημοσιεύουν όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς με διαφανή και εύκολα προσβάσιμο τρόπο
 • οι κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται με εύλογο, αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο
 • τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα μονοπώλια και οι αποκλειστικοί πάροχοι υπηρεσιών δεν κάνουν κατάχρηση της θέσης τους
 • τα κράτη μέλη θα διαβουλεύονται σχετικά με τρόπους εξάλειψης των επιχειρηματικών πρακτικών που ενδέχεται να περιορίσουν τον ανταγωνισμό
 • οι χώρες ενδέχεται να προσχωρήσουν σε συμφωνίες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
 • οι διεθνείς μεταφορές και πληρωμές για τρέχουσες συναλλαγές που αφορούν υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών δεν μπορούν να περιοριστούν, εκτός από τις περιπτώσεις δυσκολιών στο ισοζύγιο πληρωμών και υπό ορισμένες προϋποθέσεις

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS)

Ταξινόμηση τομέων υπηρεσιών

Η GATS καλύπτει όλες τις υπηρεσίες με λίγες εξαιρέσεις. Ο κατάλογος των τομέων και υποτομέων υπηρεσιών που καλύπτονται περιλαμβάνεται στον κατάλογο τομεακής ταξινόμησης των υπηρεσιών.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

 1. Ποιοι δασμοί επιβάλλονται όταν το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί στην ΕΕ εξάγεται σε τρίτη χώρα και είναι ενσωματωμένο σε άλλο προϊόν εκεί, π.χ. αυτοκίνητο, όταν το εν λόγω προϊόν εισάγεται στη συνέχεια στην ΕΕ;
 2. Ποια είναι η υποχρέωση πληρωμής επί της αξίας των υπηρεσιών όπως η μηχανική, η ανάπτυξη, η τέχνη ή ο σχεδιασμός που αναπτύσσονται στην ΕΕ, εξάγονται σε τρίτη χώρα και στη συνέχεια εισάγονται π.χ. εντός ενδυμάτων, ποδηλάτων πίσω στην ΕΕ;
 3. Οφείλονται δασμοί για το εισαγόμενο λογισμικό από 3η χώρα;
 4. Τι είναι ο εμπορικός βοηθός μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 5. Τι σημαίνει «όρος πρόσβασης στην αγορά» για τις υπηρεσίες;
 6. Για ποιους όρους πρόσβασης στην αγορά μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 7. Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με χώρες που δεν καλύπτονται από τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 8. Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες για τον βοηθό μου στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων;
 9. Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες για τον Εμπορικό Βοηθό μου στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων;
 10. Τι σημαίνει «τρόπος παροχής υπηρεσιών»;