Έλεγχος των ΑΞΕ

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) θα επιτρέψει στα κράτη μέλη της ΕΕ και στην Επιτροπή να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις από τρίτες χώρες που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη στην ΕΕ.

Ο κανονισμός για τη θέσπιση πλαισίου ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων της ΕΕ τέθηκε σε ισχύ την 10 Απριλίου 2019 και ο μηχανισμός συνεργασίας του θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 11 Οκτωβρίου 2020.

Ο κανονισμός συμπληρώνει το γενικό πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι το άνοιγμα της ΕΕ στις ΑΞΕ αντισταθμίζεται από κατάλληλους ελέγχους των πιθανών απειλών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Εμπορίου.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις