Δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής

Εάν δεν είστε βέβαιοι για την καταγωγή των προϊόντων σας ή θέλετε απλώς ασφάλεια δικαίου, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής.

Οι δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής (ΔΠΚ) αφορούν γραπτή απόφαση που πιστοποιεί την καταγωγή των εμπορευμάτων σας και είναι δεσμευτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι αποφάσεις ΔΠΚ είναι δεσμευτικές για τον δικαιούχο και για τις τελωνειακές αρχές της ΕΕ. Οι δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής συνήθως ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Πώς και πού υποβάλλεται αίτηση για απόφαση ΔΠΚ;

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στις αρμόδιες αρχές της χώρας της ΕΕ στην οποία είναι εγκατεστημένη μια εταιρεία ή στην οποία προτίθεται να χρησιμοποιήσει το ΔΠΚ. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η περιγραφή των εμπορευμάτων στις δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής είναι πανομοιότυπη με τα εμπορεύματα που εξάγετε ή εισάγετε.

Οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους 120 ημέρες από την ημερομηνία καταχώρισης της αίτησής σας για να λάβουν απόφαση.

Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη δεσμευτικών πληροφοριών καταγωγής δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού καταγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις