Δημόσιες συμβάσεις

Η εταιρεία σας επιθυμεί να πωλήσει υπηρεσίες στην αγορά δημόσιων συμβάσεων;

Μάθετε πώς να υποβάλετε προσφορά για δημόσιες συμβάσεις, καθώς και τους σχετικούς κανόνες και διαδικασίες.

Αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς σας για συμμετοχή σε δημόσιο διαγωνισμό της αλλοδαπής

Για να μάθετε αν δικαιούστε να συμμετάσχετε σε συγκεκριμένο διαγωνισμό για δημόσιες συμβάσεις εκτός της ΕΕ, χρησιμοποιήστε το εργαλείο My Trade Assistant for Procurement.

Ο εμπορικός βοηθός μου για τις δημόσιες συμβάσεις έχει ως στόχο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες να αξιολογήσουν αν δικαιούνται να συμμετάσχουν σε δημόσιο διαγωνισμό εκτός της ΕΕ. Η αξιολόγηση απαιτεί την εισαγωγή από τον χρήστη των πληροφοριών που συνήθως περιέχονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού: τον αναθέτοντα φορέα, το αντικείμενο και την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.

Ως πιλοτικό έργο, το εργαλείο επιτρέπει επί του παρόντος την αξιολόγηση των δημόσιων συμβάσεων από τον Καναδά (βάσει τόσο της ΣΔΣ όσο και της διμερούς CETA). Η επόμενη χώρα που θα καλυφθεί θα είναι η Ιαπωνία. Περαιτέρω χώρες θα ενσωματωθούν στο εργαλείο εν ευθέτω χρόνω.

Ελέγξτε τον εμπορικό βοηθό μου για τις δημόσιες συμβάσεις

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις