Δημόσιες συμβάσεις

Η εταιρεία σας επιθυμεί να πωλήσει υπηρεσίες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων;

Μάθετε πώς μπορείτε να υποβάλετε προσφορές για δημόσιες συμβάσεις, καθώς και τους σχετικούς κανόνες και διαδικασίες.

Αξιολογήστε την επιλεξιμότητά σας για συμμετοχή σε ξένη διαδικασία υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις

Για να μάθετε αν δικαιούστε να συμμετάσχετε σε συγκεκριμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις εκτός της ΕΕ, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Access2Procurement.

Η Access2Procurement έχει ως στόχο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αξιολογήσουν κατά πόσον δικαιούνται να συμμετάσχουν σε δημόσιο διαγωνισμό εκτός της ΕΕ. Για την αξιολόγηση απαιτείται η εισαγωγή από τον χρήστη πληροφοριών που περιέχονται συνήθως στην προκήρυξη του διαγωνισμού: Τον αναθέτοντα φορέα, το αντικείμενο και την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.

Ως πιλοτικό έργο, το εργαλείο επιτρέπει επί του παρόντος την αξιολόγηση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις από τον Καναδά (βάσει τόσο της ΣΔΣ όσο και της διμερούς ΣΟΕΣ). Η επόμενη χώρα που θα καλυφθεί θα είναι η Ιαπωνία. Άλλες χώρες θα ενσωματωθούν στο εργαλείο σε εύθετο χρόνο.

Access2Procurement Προμήθεια

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις