Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας

Η συμφωνία καταργεί τους τελωνειακούς δασμούς και τη γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όταν εξάγουν στη Νέα Ζηλανδία.

Η συμφωνία με μια ματιά

Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 9 Ιουλίου 2023, θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαΐου 2024.

Περισσότερες πληροφορίες

Σας ενημερώνουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα παρήχθησαν το 2022. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι λόγω της δυναμικής φύσης των εμπορικών σχέσεων, ορισμένα από τα δεδομένα μπορεί να μην είναι πλέον επίκαιρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας, ανατρέξτε στα βασικά στοιχεία της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας. 

Για να εξερευνήσετε το πλήρες κείμενο της συμφωνίας, μεταβείτε στην ιστοσελίδα ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας: Κείμενο της συμφωνίας. Το κείμενο χωρίζεται εύκολα σε κεφάλαια και παραρτήματα για εύκολη διαβούλευση.

Στιγμιότυπα

Το τρέχον διμερές εμπόριο της ΕΕ με τη Νέα Ζηλανδία ανέρχεται ήδη σε 7,8 δισ. ευρώ ετησίως για αγαθά και 3,7 δισ. ευρώ για υπηρεσίες. Η ΕΕ εξάγει στη Νέα Ζηλανδία προϊόντα αξίας 5,5 δισ. ευρώ ετησίως και εισάγει προϊόντα της Νέας Ζηλανδίας ύψους 2,3 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα εμπορικό πλεόνασμα για την ΕΕ ύψους 3,2 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες, η ΕΕ εξάγει περισσότερο από το διπλάσιο των εισαγωγών της: 2,6 δισ. ευρώ σε υπηρεσίες που παρέχονται από επιχειρήσεις της ΕΕ σε πελάτες στη Νέα Ζηλανδία έναντι 1,1 δισ. ευρώ σε υπηρεσίες που παρέχονται σε πελάτες της ΕΕ από επιχειρήσεις της Νέας Ζηλανδίας.

Σύμφωνα με εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με τη ΣΕΣ, το εμπόριο μεταξύ της Νέας Ζηλανδίας και της ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί κατά 30 %, με την κατάργηση και μόνο των δασμών να εξοικονομεί για τις επιχειρήσεις 140 εκατ. ευρώ σε δασμούς ετησίως. Επιπλέον, οι επενδυτικές ροές της ΕΕ προς τη Νέα Ζηλανδία θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά περισσότερο από 80 %.

Η συμφωνία:

 • δημιουργεί σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, τους γεωργούς και τους καταναλωτές·
 • σέβεται τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και τα βασικά εργασιακά δικαιώματα, τα οποία επιβάλλονται μέσω εμπορικών κυρώσεων ως έσχατη λύση, και
 • εδραιώνει τους δεσμούς της ΕΕ με έναν ομόφρονα σύμμαχο στην οικονομικά δυναμική περιοχή του Ινδοειρηνικού.

Βασικά στοιχεία της συμφωνίας

 1. Εμπορευματικές συναλλαγές

Η συμφωνία καταργεί τους δασμούς σε όλα τα προϊόντα της ΕΕ που εξάγονται στη Νέα Ζηλανδία κατά την έναρξη ισχύος της, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων και των ποτών και των ιδιαίτερα υψηλών δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα. Επίσης, καταργεί ή μειώνει σημαντικά τους δασμούς της ΕΕ για τα περισσότερα προϊόντα της Νέας Ζηλανδίας που εξάγονται στην ΕΕ.

 1. Κανόνες καταγωγής

Η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία έχουν συμφωνήσει κανόνες καταγωγής, οι οποίοι διασφαλίζουν ότι μόνο τα προϊόντα που έχουν υποστεί σημαντική μεταποίηση σε ένα από τα μέρη μπορούν να επωφεληθούν από τις δασμολογικές προτιμήσεις της συμφωνίας. Η τεκμηρίωση της καταγωγής βασίζεται στην αυτοπιστοποίηση από τις επιχειρήσεις. Η επαλήθευση βασίζεται σε επαφές των τοπικών τελωνείων με τον εισαγωγέα και μπορεί να ακολουθείται από διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών.

 1. Διευκόλυνση των τελωνείων και του εμπορίου

Η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία καταβάλλουν προσπάθειες για την παροχή αποτελεσματικών τελωνειακών διαδικασιών στους εμπόρους, με επαρκείς διατάξεις που διασφαλίζουν τη διαφάνεια της νομοθεσίας, των εντύπων, των διαδικασιών που πρέπει να τηρούνται στα σύνορα, την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους ισχύοντες δασμούς, την πρόσβαση σε σημεία επαφής σε περίπτωση ερευνών και τη διαβούλευση με τις επιχειρήσεις πριν από τη θέσπιση νέων τελωνειακών νομοθεσιών.

 1. Μέσα έννομης προστασίας για το εμπόριο

Η συμφωνία επιβεβαιώνει τη δυνατότητα αντιμετώπισης τυχόν αθέμιτων εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των μερών με τη χρήση των μέσων εμπορικής άμυνας (αντιντάμπινγκ, αντεπιδοτήσεις, παγκόσμιες διασφαλίσεις). Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης διμερή μηχανισμό διασφάλισης, ο οποίος επιτρέπει στην ΕΕ και τη Νέα Ζηλανδία να επιβάλλουν προσωρινά μέτρα σε περίπτωση που σημαντική αύξηση των προτιμησιακών εισαγωγών προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στον εγχώριο κλάδο παραγωγής τους.

 1. Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα

Το κεφάλαιο για τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα (ΥΦΠ), το οποίο καλύπτει την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των ζώων και των φυτών, τη μικροβιακή αντοχή (ΜΑ) και την απάτη σε εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας, τηρεί υψηλά πρότυπα. Η συμφωνία επιβεβαιώνει τις αρχές της συμφωνίας ΥΦΠ του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της «αρχής της προφύλαξης», που σημαίνει ότι οι δημόσιες αρχές έχουν νόμιμο δικαίωμα να ενεργούν για την προστασία της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, ή του περιβάλλοντος, έναντι ενός αντιληπτού κινδύνου, ακόμη και όταν η επιστημονική ανάλυση δεν είναι οριστική.

 1. Βιώσιμα συστήματα τροφίμων

Η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία συνεργάζονται για την ενίσχυση των πολιτικών και τον καθορισμό προγραμμάτων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη βιώσιμων, χωρίς αποκλεισμούς, υγιεινών και ανθεκτικών συστημάτων τροφίμων και για την από κοινού συμμετοχή στη μετάβαση προς βιώσιμα συστήματα τροφίμων.

 1. Καλή μεταχείριση των ζώων

Η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία δεσμεύονται να συνεργαστούν σε διμερές και διεθνές επίπεδο για την προώθηση της ανάπτυξης και της εφαρμογής επιστημονικά τεκμηριωμένων προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων.

 1. Τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο

Η συμφωνία προωθεί τη διαφάνεια και τη χρήση διεθνών προτύπων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά, διασφαλίζοντας παράλληλα τα επίπεδα προστασίας που κάθε μέρος θεωρεί κατάλληλα. Οι εταιρείες της ΕΕ μπορούν να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τους τεχνικούς κανονισμούς της Νέας Ζηλανδίας με αξιολογήσεις συμμόρφωσης που διενεργούνται στην ΕΕ από αναγνωρισμένους οργανισμούς για ορισμένους τομείς. Η Νέα Ζηλανδία συμφώνησε να αποδεχθεί τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ για μηχανοκίνητα οχήματα και πολλές κατηγορίες αυτών που έχουν εγκριθεί στην ΕΕ δεν χρειάζονται περαιτέρω πιστοποίηση. Οι απαιτήσεις σήμανσης και επισήμανσης μπορούν επίσης να εφαρμόζονται στο έδαφος του εισάγοντος μέρους και οι δύο πλευρές μπορούν να συνεργάζονται σε θέματα εποπτείας της αγοράς. Η συμφωνία περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τον οίνο και τα οινοπνευματώδη ποτά, ώστε να παρέχει μια πλατφόρμα για την προώθηση προτύπων στην παραγωγή οίνου και την επισήμανση, προκειμένου να αυξηθεί η σύγκλιση των εν λόγω προτύπων.

 1. Ελευθέρωση των επενδύσεων και συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

Η συμφωνία διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών της ΕΕ και των ανταγωνιστών τους στη Νέα Ζηλανδία. Οι καλυπτόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα τομέων και υπάρχουν ειδικές τομεακές κανονιστικές διατάξεις για τις υπηρεσίες παράδοσης, τις τηλεπικοινωνίες, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με την κυκλοφορία των επαγγελματιών για επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως τα διευθυντικά στελέχη ή οι ειδικοί που αποσπούν οι εταιρείες της ΕΕ στις θυγατρικές τους στη Νέα Ζηλανδία και στα μέλη των οικογενειών τους.

 1. Ψηφιακό εμπόριο

Η συμφωνία διασφαλίζει την προβλεψιμότητα και την ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και ένα ασφαλές επιγραμμικό περιβάλλον για τους καταναλωτές που συμμετέχουν σε διασυνοριακές συναλλαγές ψηφιακού εμπορίου, αίρει τους φραγμούς και αποτρέπει τις διακρίσεις μεταξύ επιγραμμικών και μη επιγραμμικών δραστηριοτήτων. Διευκολύνει τις διασυνοριακές ροές δεδομένων, απαγορεύοντας τις αδικαιολόγητες απαιτήσεις γεωγραφικού περιορισμού δεδομένων, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής που συμβάλλει σημαντικά στην εμπιστοσύνη στο ψηφιακό περιβάλλον.

 1. Κίνηση κεφαλαίων, πληρωμές και μεταφορές και προσωρινά μέτρα διασφάλισης

Το κεφάλαιο αυτό ορίζει ότι εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή ελευθερωθεί βάσει της συμφωνίας (π.χ. ίδρυση επιχείρησης άμεσων ξένων επενδύσεων), τότε πρέπει να μεταφερθούν και τα χρήματα που απαιτούνται για τη συναλλαγή (π.χ. η συνεισφορά του επενδυτή στο κεφάλαιο της αλλοδαπής θυγατρικής, πληρωμές σε σχέση με άλλες συναλλαγές, όπως το εμπόριο αγαθών). Ταυτόχρονα, το παρόν κεφάλαιο επιτρέπει και στις δύο πλευρές να λαμβάνουν μέτρα, εάν χρειάζεται, κατά την εφαρμογή των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεών του, για παράδειγμα σε σχέση με την πτώχευση, τη διαπραγμάτευση ή τη διαπραγμάτευση κινητών αξιών.

 1. Δημόσιες συμβάσεις

Η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία ανοίγουν αμοιβαία τις αγορές τους στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων πέραν όσων καλύπτονται ήδη από τη συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ). Η Νέα Ζηλανδία επιτρέπει στις εταιρείες της ΕΕ να υποβάλλουν προσφορές, επί ίσοις όροις με τις τοπικές εταιρείες, για συμβάσεις με όλες τις δημόσιες αρχές των οποίων οι δημόσιες συμβάσεις ρυθμίζονται από τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων. Σε αντάλλαγμα, η ΕΕ ανοίγει για τους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών της Νέας Ζηλανδίας την προμήθεια όλων των αγαθών και υπηρεσιών από τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές που δεν είχαν ακόμη καλυφθεί από τη ΣΔΣ, την προμήθεια αγαθών σχετικών με την υγεία (φαρμακευτικών προϊόντων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων) από περιφερειακούς κυβερνητικούς φορείς και την προμήθεια παρόχων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που δραστηριοποιούνται στους τομείς των λιμένων και των αερολιμένων.

 1. Αντιανταγωνιστική συμπεριφορά και έλεγχος των συγκεντρώσεων

Η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία συμφώνησαν ότι πρέπει να διατηρηθούν αποτελεσματικές νομοθεσίες περί ανταγωνισμού και στις δύο δικαιοδοσίες, οι οποίες εφαρμόζονται από λειτουργικά ανεξάρτητες αρχές. Οι αρχές αυτές πρέπει να ενεργούν με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις, σεβόμενες τα δικαιώματα υπεράσπισης. Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη συνεργασία μεταξύ των αρχών.

 1. Επιδοτήσεις

Η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία αναγνωρίζουν ότι ορισμένες επιδοτήσεις ενδέχεται να στρεβλώσουν την εύρυθμη λειτουργία των αγορών και να βλάψουν το περιβάλλον, και για τον σκοπό αυτό συμφώνησαν ότι καταρχήν δεν θα πρέπει να χορηγούνται επιδοτήσεις που επηρεάζουν αρνητικά τον ανταγωνισμό ή το εμπόριο ή βλάπτουν το περιβάλλον. Επιπλέον, η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία συμφώνησαν σε έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό διαφάνειας μέσω του οποίου θα πρέπει να δημοσιοποιούνται οι επιδοτήσεις που χορηγούνται τόσο σε παρόχους αγαθών όσο και σε παρόχους υπηρεσιών.

 1. Κρατικές επιχειρήσεις

Η συμφωνία θεσπίζει δεσμευτικούς κανόνες σχετικά με τη συμπεριφορά των κρατικών επιχειρήσεων, των ορισθέντων μονοπωλίων και των επιχειρήσεων στις οποίες χορηγούνται αποκλειστικά ή ειδικά προνόμια. Οι κανόνες διασφαλίζουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού, απαιτώντας από τις κρατικές επιχειρήσεις να ενεργούν με βάση εμπορικά κριτήρια και την απαγόρευση των διακρίσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις αγοράς και πώλησης των κρατικών επιχειρήσεων πρέπει να έχουν εμπορικά κίνητρα, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας της αγοράς, κατά τρόπο ώστε να ενεργεί μια ιδιωτική επιχείρηση.

 1. Πνευματική ιδιοκτησία

Η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία έχουν συμφωνήσει σε ολοκληρωμένες διατάξεις περί διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) για την αποτελεσματική προστασία και επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, οι οποίες ενθαρρύνουν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα για τους αντίστοιχους κλάδους. Η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, τις φυτικές ποικιλίες και την προστασία των μη δημοσιοποιημένων πληροφοριών, καθώς και στέρεες διατάξεις σχετικά με την επιβολή των ΔΔΙ, συμπεριλαμβανομένων των συνοριακών μέτρων. Όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ), η συμφωνία προστατεύει τον πλήρη κατάλογο των οίνων και των αλκοολούχων ποτών της ΕΕ και 163 από τις πιο γνωστές ΓΕ τροφίμων της ΕΕ, και προβλέπει την ευκαιρία να προστεθούν περισσότερες ΓΕ στο μέλλον. Αυτό θα καταστήσει παράνομη την πώληση απομιμήσεων.

 1. Εμπόριο και Αειφόρος Ανάπτυξη

Η συμφωνία περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ), το οποίο καλύπτει την εργασία, τη χειραφέτηση των γυναικών, καθώς και περιβαλλοντικά και κλιματικά θέματα. Επιπλέον, για πρώτη φορά στην εμπορική συμφωνία της ΕΕ, το κεφάλαιο ΕΒΑ προβλέπει τη δυνατότητα εμπορικών κυρώσεων ως έσχατη λύση, σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των βασικών δεσμεύσεων ΕΒΑ. Προστατεύει το δικαίωμα και των δύο μερών να θεσπίζουν ρυθμίσεις και απαγορεύει στα μέρη να αποδυναμώνουν ή να μην επιβάλλουν τη νομοθεσία τους προκειμένου να ενθαρρύνουν το εμπόριο ή τις επενδύσεις. Η συμφωνία παρέχει στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας.

 1. Μαορί

Η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία αναγνωρίζουν ότι είναι σημαντικό όλοι οι Νεοζηλανδοί, συμπεριλαμβανομένων των Μαορί, να μπορούν να επωφεληθούν από τις εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η συμφωνία. Ειδικές διατάξεις διασφαλίζουν τη διευκόλυνση της συνεργασίας για το εμπόριο προϊόντων Μαορί και την ανταλλαγή πληροφοριών.

 1. Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών

Η συμφωνία δίνει στην κοινωνία των πολιτών εξέχοντα ρόλο στην εφαρμογή της, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις διατάξεις για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία θα ενημερώνουν τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις οργανώσεις επιχειρήσεων και εργοδοτών, καθώς και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της οικονομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος και σε άλλα θέματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν τη συμφωνία. Αυτές οι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών θα είναι σε θέση να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συνεισφέρουν στις συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του εμπορικού σκέλους της συμφωνίας.

 1. Ορθές ρυθμιστικές πρακτικές και ρυθμιστική συνεργασία

Η συμφωνία προωθεί τη διαφάνεια στη ρυθμιστική διαδικασία, διασφαλίζοντας την έγκαιρη ενημέρωση μέσω δημόσιων διαβουλεύσεων, εκτιμήσεων επιπτώσεων των προτεινόμενων ρυθμιστικών μέτρων και επανεξετάσεων των ρυθμιστικών μέτρων. Επιπλέον, η Νέα Ζηλανδία και η ΕΕ μπορούν να συνεργάζονται σε ρυθμιστικές δραστηριότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

 1. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Η συμφωνία καλύπτει τις ειδικές ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Απαιτεί και από τα δύο μέρη να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά σε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο για τις ΜΜΕ και δημιουργεί ένα «σημείο επαφής για τις ΜΜΕ» σε κάθε πλευρά, το οποίο θα συνεργάζεται για τον προσδιορισμό τρόπων με τους οποίους οι εν λόγω εταιρείες θα μπορούν να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η συμφωνία.

 1. Ενέργεια και Πρώτες Ύλες

Το κεφάλαιο για την ενέργεια και τις πρώτες ύλες συμπληρώνει τις διατάξεις άλλων κεφαλαίων που αφορούν την ενέργεια (αγαθά, υπηρεσίες και επενδύσεις, τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, κρατικές επιχειρήσεις, δημόσιες συμβάσεις), παρέχοντας σημαντική αξία σε διάφορους τομείς. Το κεφάλαιο απαγορεύει τα εξαγωγικά μονοπώλια για την ενέργεια ή τις πρώτες ύλες, απαγορεύει την αδικαιολόγητη κρατική παρέμβαση στον καθορισμό των τιμών των ενεργειακών αγαθών και των πρώτων υλών, καθώς και απαγορεύει την εξαγωγή ή τη διπλή τιμολόγηση όταν οι τιμές εξαγωγής καθορίζονται πάνω από τις εγχώριες τιμές.

 1. Επίλυση διαφορών

Η συμφωνία θεσπίζει έναν δίκαιο, αποδοτικό και αποτελεσματικό μηχανισμό για την επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν όσον αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή των διατάξεών της. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει ανεξάρτητα μέλη της ειδικής ομάδας και τη δέουσα διαδικασία και διαφάνεια που συνεπάγεται ανοικτές ακροάσεις, τη δημοσίευση αποφάσεων και τη δυνατότητα των ενδιαφερόμενων μερών να υποβάλλουν γραπτώς τις απόψεις τους.

Ενημερωτικά δελτία

Οδηγοί

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις