Frihandelsavtalet mellan EU och Nya Zeeland

Avtalet tar bort tullar och byråkrati som europeiska företag möter när de exporterar till Nya Zeeland.

Överenskommelsen i korthet

Frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland, som undertecknades i Bryssel den 9 juli 2023, träder i kraft den 1 maj 2024.

Läs mer

Observeraatt informationen på denna sida togs fram 2022. Det är viktigt att notera att på grund av handelsförbindelsernas dynamiska karaktär kanske vissa uppgifter inte längre är aktuella. Mer information om handelsavtalet mellan EU och Nya Zeeland finnsi de viktigaste delarna av handelsavtalet mellan EU och Nya Zeeland. 

För att utforska den omfattande avtalstexten, navigera till EU–Nya Zeeland: Texten till avtalet. Texten är lämpligen uppdelad i kapitel och bilagor för enkel konsultation.

Höjdpunkter

EU:s nuvarande bilaterala handel med Nya Zeeland uppgår redan till 7,8 miljarder euro per år för varor och 3,7 miljarder euro för tjänster. EU exporterar varor till Nya Zeeland till ett värde av 5,5 miljarder euro per år och importerar produkter från Nya Zeeland till ett värde av 2,3 miljarder euro, vilket resulterar i ett handelsöverskott för EU på 3,2 miljarder euro.

När det gäller tjänster exporterar EU mer än dubbelt så mycket som det importerar: 2,6 miljarder euro i tjänster som tillhandahålls av EU-företag till kunder i Nya Zeeland jämfört med 1,1 miljarder euro i tjänster som tillhandahålls till EU-kunder av företag från Nya Zeeland.

Enligt en konsekvensbedömning av frihandelsavtalet förväntas handeln mellan Nya Zeeland och EU öka med 30 %, och enbart avskaffandet av tullar kommer att spara företagen 140 miljoner euro i tullar per år. Dessutom skulle EU:s investeringsflöden till Nya Zeeland kunna öka med över 80 %.

Överenskommelsen:

 • skapar betydande ekonomiska möjligheter för företag, jordbrukare och konsumenter,
 • respekterar Parisavtalet om klimatförändringar och arbetstagarnas grundläggande rättigheter, som kan verkställas genom handelssanktioner som en sista utväg, och
 • stärker EU:s förbindelser med en likasinnad allierad i den ekonomiskt dynamiska regionen Indiska oceanen/Stilla havet.

De viktigaste inslagen i avtalet

 1. Handel med varor

Genom avtalet avskaffas tullar på alla EU-varor som exporteras till Nya Zeeland när avtalet träder i kraft, bland annat på livsmedel och drycker och särskilt höga tullar på industriprodukter. Genom förordningen avskaffas eller sänks också EU:s tullar avsevärt på de flesta av Nya Zeelands varor som exporteras till EU.

 1. Ursprungsregler

EU och Nya Zeeland har enats om ursprungsregler som säkerställer att endast produkter som bearbetats i betydande omfattning hos en av parterna kan omfattas av tullförmånerna i avtalet. Ursprungsdokumentationen bygger på företagens självcertifiering. Kontrollen grundar sig på den lokala tullens kontakter med importören och kan följas av administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna.

 1. Tull- och handelslättnader

EU och Nya Zeeland strävar efter att tillhandahålla effektiva tullförfaranden för näringsidkare, med lämpliga bestämmelser som säkerställer insyn i lagstiftning, formulär, förfaranden som ska följas vid gränsen, enkel tillgång till information om tillämpade tariffer, tillgång till kontaktpunkter vid förfrågningar och samråd med företag innan ny tullagstiftning antas.

 1. Handelspolitiska åtgärder

Avtalet bekräftar möjligheten att hantera all illojal handel mellan parterna genom att använda de handelspolitiska skyddsinstrumenten (antidumpning, antisubvention, globala skyddsåtgärder). Avtalet innehåller också en bilateral skyddsmekanism som gör det möjligt för EU och Nya Zeeland att införa tillfälliga åtgärder om en betydande ökning av förmånsimporten orsakar, eller hotar att orsaka, allvarlig skada för deras inhemska industri.

 1. Sanitära och fytosanitära åtgärder

Kapitlet om sanitära och fytosanitära frågor, som omfattar livsmedelssäkerhet, djurhälsa och växtskydd, antimikrobiell resistens och bedrägerier med handelsvaror, håller en hög standard. Avtalet bekräftar principerna i WTO:s SPS-avtal, inbegripet försiktighetsprincipen, vilket innebär att offentliga myndigheter har laglig rätt att agera för att skydda människors, djurs eller växters hälsa eller miljön mot en uppfattad risk även när den vetenskapliga analysen inte är slutgiltig.

 1. Hållbara livsmedelssystem

EU och Nya Zeeland samarbetar för att stärka politiken och fastställa program som bidrar till utvecklingen av hållbara, inkluderande, hälsosamma och motståndskraftiga livsmedelssystem och för att gemensamt delta i omställningen till hållbara livsmedelssystem.

 1. Djurskydd

EU och Nya Zeeland åtar sig att samarbeta bilateralt och internationellt för att främja utvecklingen och genomförandet av vetenskapligt grundade djurskyddsnormer.

 1. Tekniska handelshinder

Avtalet främjar öppenhet och användning av internationella standarder för att underlätta marknadstillträde och samtidigt skydda de skyddsnivåer som varje part anser lämpliga. EU-företag kan visa att de uppfyller Nya Zeelands tekniska föreskrifter genom bedömningar av överensstämmelse som utförs i EU av erkända organ för vissa sektorer. Nya Zeeland har gått med på att godta EU-typgodkännandeintyg för motorfordon och många kategorier av dessa som godkänts i EU behöver ingen ytterligare certifiering. Märknings- och märkningskrav får också utföras på den importerande partens territorium, och båda sidor kan samarbeta i frågor som rör marknadskontroll. Avtalet innehåller särskilda bestämmelser om vin och spritdrycker för att skapa en plattform för att främja standarder för vinproduktion och märkning, i syfte att öka konvergensen mellan dessa standarder.

 1. Liberalisering av investeringar och handel med tjänster

Avtalet säkerställer lika villkor mellan EU:s tjänsteleverantörer och deras konkurrenter i Nya Zeeland. De tjänster som omfattas omfattar ett brett spektrum av sektorer och det finns sektorsspecifika bestämmelser för leveranstjänster, telekommunikation, finansiella tjänster och internationella sjötransporttjänster. Avtalet innehåller också bestämmelser om rörlighet för yrkesutövare för affärsändamål, t.ex. chefer eller specialister som EU-företag utstationerar till sina dotterbolag i Nya Zeeland och deras familjemedlemmar.

 1. Digital handel

Avtalet säkerställer förutsägbarhet och rättssäkerhet för företag och en säker onlinemiljö för konsumenter som deltar i digitala handelstransaktioner över gränserna och undanröjer hinder och förhindrar diskriminering mellan online- och offlineverksamhet. Det underlättar gränsöverskridande dataflöden genom att föreskriva ett förbud mot omotiverade datalokaliseringskrav samtidigt som en hög nivå av personuppgifts- och integritetsskydd bibehålls, vilket är en viktig bidragande faktor till förtroendet för den digitala miljön.

 1. Kapitalrörelser, betalningar och överföringar samt tillfälliga skyddsåtgärder

I detta kapitel anges att om en viss transaktion liberaliseras enligt avtalet (t.ex. inrättandet av ett företag för utländska direktinvesteringar) måste även de pengar som krävs för transaktionen överföras (t.ex. investerarens bidrag till det utländska dotterbolagets kapital, betalningar i samband med andra transaktioner, t.ex. varuhandel). Samtidigt gör detta kapitel det möjligt för båda sidor att vid behov vidta åtgärder när de tillämpar sina lagar och andra författningar, t.ex. i samband med konkurs, handel med eller handel med värdepapper.

 1. Offentlig upphandling

EU och Nya Zeeland öppnar ömsesidigt sina upphandlingsmarknader utöver vad som redan omfattas av WTO:s avtal om offentlig upphandling. Nya Zeeland tillåter EU-företag att lämna anbud, på samma villkor som lokala företag, för kontrakt med alla offentliga myndigheter vars upphandling regleras av upphandlingsregler. I gengäld öppnar EU för nyzeeländska leverantörer och tjänsteleverantörer upphandling av alla varor och tjänster av centrala statliga myndigheter som ännu inte hade omfattats av avtalet om offentlig upphandling, upphandling av hälsorelaterade varor (läkemedel och medicintekniska produkter) av regionala offentliga enheter och upphandling av leverantörer av allmännyttiga tjänster som är verksamma på områdena hamnar och flygplatser.

 1. Konkurrensbegränsande beteende och kontroll av företagskoncentrationer

EU och Nya Zeeland enades om att en effektiv konkurrenslagstiftning ska upprätthållas i båda jurisdiktionerna, som genomförs av operativt oberoende myndigheter. Dessa myndigheter ska agera på ett öppet och icke-diskriminerande sätt och respektera rätten till försvar. I avtalet föreskrivs också samarbete mellan myndigheterna.

 1. Subventioner

EU och Nya Zeeland erkänner att vissa subventioner kan snedvrida marknadernas funktion och skada miljön, och enades därför om att i princip inga subventioner som negativt påverkar konkurrensen eller handeln eller skadar miljön bör beviljas. Dessutom enades EU och Nya Zeeland om en övergripande transparensmekanism genom vilken subventioner som beviljas både varu- och tjänsteleverantörer bör offentliggöras.

 1. Statsägda företag

I avtalet fastställs bindande regler för beteendet hos statsägda företag, utsedda monopol och företag som beviljats exklusiva eller särskilda privilegier. Reglerna säkerställer lika villkor genom att de statligt ägda företagen åläggs att agera i enlighet med affärsmässiga överväganden och icke-diskriminering. Detta innebär att de statligt ägda företagens köp- och försäljningsbeslut måste vara kommersiellt motiverade, i enlighet med marknadsekonomiska principer, på ett sätt som ett privatägt företag skulle agera på.

 1. Immateriella rättigheter

EU och Nya Zeeland har enats om omfattande bestämmelser om immateriella rättigheter för ett effektivt skydd och upprätthållande av immateriella rättigheter som uppmuntrar innovation och kreativitet för respektive industri. Avtalet innehåller bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter, varumärken, industriella formgivningar, växtsorter och skydd av hemlig information samt solida bestämmelser om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, inbegripet gränsåtgärder. När det gäller geografiska beteckningar skyddar avtalet den fullständiga förteckningen över EU:s viner och spritdrycker och 163 av EU:s mest kända geografiska beteckningar för livsmedel, och förutser möjligheten att lägga till fler geografiska beteckningar i framtiden. Detta kommer att göra det olagligt att sälja imitationer.

 1. Handel och hållbar utveckling

Avtalet innehåller ett särskilt kapitel om handel och hållbar utveckling som omfattar arbete, kvinnors egenmakt samt miljö- och klimatfrågor. För första gången i EU:s handelsavtal föreskrivs dessutom i kapitlet om handel och hållbar utveckling möjligheten till handelssanktioner som en sista utväg i händelse av allvarliga överträdelser av de centrala åtagandena om handel och hållbar utveckling. Det skyddar båda parters rätt att reglera och förbjuder parterna att försvaga eller underlåta att tillämpa sina lagar för att uppmuntra handel eller investeringar. Avtalet ger det civila samhällets organisationer en aktiv roll för att övervaka genomförandet av avtalet.

 1. Maori

EU och Nya Zeeland erkänner vikten av att alla nyzeeländare, inklusive maorifolket, kan dra nytta av de handels- och investeringsmöjligheter som avtalet medför. Särskilda bestämmelser säkerställer att samarbetet om handel med maoriprodukter underlättas och att informationsutbytet underlättas.

 1. Deltagande av det civila samhället

Avtalet ger det civila samhället en framträdande roll i genomförandet, bland annat när det gäller bestämmelserna om handel och hållbar utveckling. EU och Nya Zeeland kommer att hålla icke-statliga organisationer, näringslivs- och arbetsgivarorganisationer samt fackföreningar som är verksamma inom ekonomi, hållbar utveckling, sociala frågor, mänskliga rättigheter, miljöfrågor och andra frågor informerade om hur de genomför avtalet. Dessa grupper i det civila samhället kommer att kunna framföra sina synpunkter och bidra till diskussionerna om hur handelsdelen av avtalet genomförs.

 1. God regleringspraxis och regleringssamarbete

Avtalet främjar insyn i regleringsprocessen och säkerställer att information finns tillgänglig i god tid genom offentliga samråd, konsekvensbedömningar av föreslagna regleringsåtgärder och översyner av regleringsåtgärder. Dessutom kan Nya Zeeland och EU samarbeta om regleringsverksamhet av ömsesidigt intresse.

 1. Små och medelstora företag

Avtalet tillgodoser de små och medelstora företagens särskilda behov. Enligt avtalet ska båda parter tillhandahålla information om marknadstillträde på en särskild webbplats för små och medelstora företag och inrätta en kontaktpunkt för små och medelstora företag på båda sidor som ska samarbeta för att hitta sätt för dessa företag att dra nytta av de möjligheter som avtalet erbjuder.

 1. Energi och råvaror

Kapitlet om energi och råvaror kompletterar bestämmelserna i andra kapitel som är relevanta för energi (varor, tjänster och investeringar, tekniska handelshinder, statsägda företag, upphandling) genom att ge ett betydande värde på ett antal områden. Kapitlet förbjuder exportmonopol för energi eller råvaror, förbjuder omotiverade statliga ingripanden i prissättningen av energivaror och råvaror samt förbjuder export eller dubbel prissättning där exportpriserna skulle sättas över de inhemska priserna.

 1. Tvistlösning

Genom avtalet inrättas en rättvis, effektiv och ändamålsenlig mekanism för att lösa tvister som kan uppstå när det gäller tolkningen och tillämpningen av avtalets bestämmelser. Bland annat ingår oberoende panelmedlemmar och ett korrekt rättsförfarande och öppenhet som inbegriper öppna utfrågningar, offentliggörande av beslut och möjlighet för berörda parter att lämna synpunkter skriftligen.

Faktablad

Guider

Dela sidan:

Genvägar