Utomeuropeiska länder och territorier

Importerar ert företag produkter från Europeiska unionens utomeuropeiska länder och territorier (ULT)? Detta avsnitt hjälper dig att förstå ursprungsreglerna för ULT.

I korthet

De utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) är konstitutionellt beroende av tre EU-medlemsstater: Danmark, Frankrike och Nederländerna.

 • Medborgare i ULT är EU-medborgare, men de utomeuropeiska länderna och territorierna ingår inte i EU:s territorium.
 • ULT omfattas inte direkt av EU-lagstiftningen, men de har status som ”associerade” enligt Lissabonfördraget.
 • ”associerad” status bidrar till deras ekonomiska och sociala utveckling

Förteckning över utomeuropeiska länder och territorier

 • Aruba (Nederländerna)
 • Curação (Nederländerna)
 • Franska Polynesien (Frankrike)
 • Grönland (Danmark)
 • Nya Kaledonien (Frankrike)
 • Saint-Barthélemy (Frankrike)
 • Sint Maarten (Nederländerna)
 • Saint-Pierre-et-Miquelon (Frankrike)
 • Wallis och Futuna (Frankrike)
 • Bonaire, Sint Eustatius och Saba (Nederländerna)  
 • Franska sydliga och antarktiska landskapen (Frankrike)  

Ursprungsregler

De ursprungsregler som föreslås för ULT går utöver reglerna i den allmänna preferensordningen genom att

 • göra det möjligt för ULT att avvika från ursprungsreglerna.

Tolerans

Toleransen är fastställd till

 • 15 % av produktens vikt för produkter som omfattas av kapitel 2 i Harmoniserade systemet och kapitlen 4–24, utom bearbetade fiskeriprodukter i kapitel 16, och
 • 15 % av produktens pris fritt fabrik för andra produkter, utom produkter som omfattas av kapitlen 50–63. (Artikel 6 i bilaga VI till beslutet)

Kumulering

Ursprung kan kumuleras på följande sätt:

 • Kumulation med Europeiska unionens medlemsstater (artikel7 i bilaga VI tillbeslutet)
 • Kumulation med EPA-länder (artikel 8 i bilagaVI)
 • Kumulation med andra länder som omfattas av tull- och kvotfritt tillträde till Europeiska unionens marknad inom ramen för det allmänna preferenssystemet(artikel 9 i bilagaVI)
 • Kumulation med unionens partnerländer i frihandelsavtalet (artikel 10 i bilagaVI)

Produktspecifika ursprungsregler

Förteckningen över produkter och bearbetnings- eller förädlingsprocesser som ger ursprungsstatus återfinns i tillägg II till rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013.

Undantag

På initiativ av Europeiska kommissionen eller på begäran av en EU-medlemsstat eller ett utomeuropeiskt land eller territorium får ett utomeuropeiskt land eller territorium beviljas ett tillfälligt undantag från bestämmelserna i bilaga VI.

Bevis på ursprung

För att varor med ursprung i ULT ska omfattas av förmånstullsatser vid EU:s gräns måste de åtföljas av antingen

 • Ett varucertifikat EUR.1 — utfärdat av tullmyndigheterna i exportlandet – den exportör (eller befullmäktigat ombud) som ansöker om ett certifikat måste vara beredd att på begäran uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus och uppfyller övriga villkor i bilagan till ursprungsreglerna.
 • en ursprungsdeklaration – utfärdad av en exportör, för sändningar till ett värde av högst 10,000 EUR, eller av godkända exportörer, för sändningar oavsett värde.

När du fyller i en ursprungsdeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker era produkters ursprungsstatus och uppfyller övriga krav i bilagan om ursprungsregler.

För att upprätta en ursprungsdeklaration bör du skriva in, stämpla eller skriva ut följande deklaration (på lämpligt språk) på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling:

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tullens tillstånd nr...) Förklarar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung. ”

Du hittar de olika språkversionerna tillsammans med förklarande anmärkningar i förlagan till ursprungsdeklaration (sidorna 103 och 104 i rådets beslut 2013/755/EU). Om du utfärdar deklarationen för hand måste du göra det med bläck med tryckbokstäver.

 • du måste underteckna fakturadeklarationen för hand. Om du är en godkänd exportör är du befriad från detta krav förutsatt att du lämnar ett skriftligt åtagande till Era tullmyndigheter att du tar fullt ansvar för alla ursprungsdeklarationer som identifierar dig.
 • för att bli godkänd exportör måste du kunna visa era tullmyndigheter att du kan bevisa att dina produkter har ursprungsstatus och andra krav som de kan ställa. Tullmyndigheterna kan återkalla din status som godkänd exportör om du missbrukar den på något sätt. Om du vill veta mer om förfarandena kan du kontakta dina tullmyndigheter.

Ursprungsintyget är giltigt i 10 månader.

Vid tillämpning av bestämmelser om kumulation

 • beviset för ursprungsstatus för insatsvaror från andra ULT eller från EU bör visas i ett varucertifikat EUR.1, en ursprungsdeklaration eller en leverantörsdeklaration (fullständig kumulation).
 • vid kumulation med ett EPA-land eller ett land med vilket EU har undertecknat ett frihandelsavtal bör bevis på ursprungsstatus lämnas i enlighet med bestämmelserna i det berörda avtalet.
 • Vid kumulation med en stödmottagare inom det allmänna preferenssystemet bör bevis på ursprungsstatus lämnas i enlighet med förordning (EEG) nr 2454/93.
Dela sidan:

Genvägar