Utomeuropeiska länder och territorier

Importerar ditt företag produkter från Europeiska unionens utomeuropeiska länder och territorier (ULT)? Detta avsnitt hjälper dig att förstå ursprungsreglerna för ULT.

I korthet

De utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) är konstitutionellt beroende av tre EU-medlemsstater: Danmark, Frankrike och Nederländerna.

 • Medborgare i ULT är EU-medborgare men de utomeuropeiska länderna och territorierna ingår inte i EU:s territorium.
 • ULT omfattas inte direkt av unionsrätten, men de har status som associerade länder enligt Lissabonfördraget.
 • status som ”associerad” bidrar till deras ekonomiska och sociala utveckling

Förteckning över utomeuropeiska länder och territorier

 • Aruba (Nederländerna)
 • Curação (Nederländerna)
 • Franska Polynesien (Frankrike)
 • Grönland (Danmark)
 • Nya Kaledonien (Frankrike)
 • Saint Barthélemy (Frankrike)
 • Sint Maarten (Nederländerna)
 • Saint-Pierre-et-Miquelon (Frankrike)
 • Wallis och Futuna (Frankrike)
 • Bonaire, Sint Eustatius och Saba (Nederländerna)  
 • Franska sydliga och antarktiska Länder (Frankrike)  

Ursprungsregler

De ursprungsregler som föreslås för ULT går utöver reglerna i den allmänna preferenssystemet genom att

 • att tillåta ULT att avvika från ursprungsreglerna.

Tolerans

Toleransen är fastställd till

 • 15 % av produktens vikt, när det gäller produkter enligt kapitel 2 i HS och kapitlen 4–24, utom bearbetade fiskeriprodukter enligt kapitel 16, och
 • 15 % av produktens pris fritt fabrik, när det gäller andra produkter, utom produkter enligt kapitlen 50–63. (Artikel 6 i bilaga II till beslutet)

Kumulering

Ursprung kan kumuleras på följande sätt:

 • kumulation med Europeiska unionens medlemsstater (artikel7 i bilaga II tillbeslutet)
 • kumulation med EPA-länder (artikel 8 i bilagaII)
 • kumulation med andra länder som omfattas av tull- och kvotfritt tillträde till Europeiska unionens marknad inom ramen för det allmänna preferenssystemet(artikel 9 i bilagaII)
 • kumulation med unionens partnerländer i frihandelsavtalet (artikel 10 i bilagaII)

Produktspecifika ursprungsregler

Förteckningen över produkter och bearbetning eller behandling som ger ursprungsstatus återfinns i tillägg I till rådets beslut (EU) 2021/1764 av den 5 oktober 2021.

Undantag

På initiativ av Europeiska kommissionen eller på begäran av en EU-medlemsstat eller ett utomeuropeiskt land eller territorium får ett ULT beviljas ett tillfälligt undantag från bestämmelserna i bilaga II.

Bevis på ursprung

För att omfattas av förmånstullsatser vid EU:s gräns måste produkter med ursprung i ULT åtföljas av antingen

 • ett varucertifikat EUR.1 – utfärdat av tullmyndigheterna i exportlandet – den exportör (eller det befullmäktigade ombud) som ansöker om ett certifikat ska vara beredd att på begäran uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus och att de uppfyller övriga villkor i bilagan om ursprungsregler.
 • en ursprungsdeklaration – utfärdad av en exportör för sändningar till ett värde av högst 10,000 EUR, eller av godkända exportörer, för sändningar av vilket värde som helst.

När du fyller i en ursprungsdeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker era produkters ursprungsstatus och uppfylla övriga krav i bilagan om ursprungsregler.

För att upprätta en ursprungsdeklaration ska du skriva ut, stämpla eller skriva ut följande deklaration (på lämpligt språk) på fakturan, följesedeln eller annan kommersiell handling:

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr...) ) förklarar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung. ”

De olika språkversionerna finns tillsammans med förklarande anmärkningar i förlagan till ursprungsdeklaration (sidorna 103 och 104 i rådets beslut 2013/755/EU). Om du utfärdar deklarationen för hand måste du göra detta med bläck med tryckbokstäver.

 • du måste underteckna din fakturadeklaration för hand. Om du är en godkänd exportör är du befriad från detta krav förutsatt att du ger era tullmyndigheter ett skriftligt åtagande att ta fullt ansvar för alla ursprungsdeklarationer som identifierar dig.
 • för att bli godkänd exportör måste du kunna visa att era tullmyndigheter kan bevisa att era produkter har ursprungsstatus, liksom alla andra krav som de ställer. Tullmyndigheterna kan återkalla din status som godkänd exportör om du missbrukar den på något sätt. Kontakta tullmyndigheterna för att få veta mer om förfarandena.

Ursprungsintyget är giltigt i 10 månader.

När kumuleringsbestämmelser används

 • bevis för ursprungsstatus för de insatsvaror som kommer från andra ULT eller från EU bör styrkas genom ett varucertifikat EUR.1, en ursprungsdeklaration eller en leverantörsdeklaration (fullständig kumulation).
 • vid kumulation med ett EPA-land eller ett land med vilket EU har undertecknat ett frihandelsavtal bör bevis på ursprungsstatus lämnas i enlighet med bestämmelserna i det berörda avtalet.
 • vid kumulation med en person som omfattas av det allmänna preferenssystemet bör bevis för ursprungsstatus lämnas i enlighet med förordning (EEG) nr 2454/93.
Dela sidan:

Genvägar