Avtal om ekonomiskt partnerskap

Lär dig mer om EU:s avtal om ekonomiskt partnerskap med partner i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS).

I korthet

 

Avtal omekonomiskt partnerskap är handels- och utvecklingsavtal som förhandlats fram mellan EU och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS). De öppnar EU:s marknader fullt ut och omedelbart, medan AVS-partnerna endast delvis öppnar sig för EU-import under övergångsperioder.

 

Avtal om ekonomiskt partnerskap:

 • är en process som går tillbaka till undertecknandet av Cotonouavtalet.
 • är skräddarsydda för att passa specifika regionala förhållanden.
 • är WTO-förenliga avtal, men går längre än konventionella frihandelsavtal, med fokus på AVS-ländernas utveckling, med beaktande av deras socioekonomiska förhållanden och inbegripet samarbete och bistånd för att hjälpa AVS-länderna att dra nytta av avtalen.
 • ge utrymme för ett omfattande handelssamarbete på områden som sanitära normer och andra standarder.
 • inrätta gemensamma institutioner som övervakar genomförandet av avtalen och hanterar handelsfrågor på ett samarbetsinriktat sätt.
 • är utformade för att vara drivkrafter för förändring som kommer att bidra till att snabbt få igång reformer och bidra till god ekonomisk styrning. Detta kommer att hjälpa AVS-partnerna att locka till sig investeringar och stimulera deras ekonomiska tillväxt.

Stödmottagande länder

Totalt sett håller 32 AVS-länder redan på att genomföra avtal om ekonomiskt partnerskap i 7 regioner:

Två regioner i Afrika – Västafrika och Östafrikanska gemenskapen – har ännu inte slutfört sina förfaranden för undertecknande, medan EU:s medlemsstater och 15 av 16 västafrikanska länder och 2 av 5 EAC-länder har undertecknat dessa regionala avtal om ekonomiskt partnerskap.

Se en översikt över genomförandet av avtalen om ekonomiskt partnerskap i olika partnerländer.

Asymmetriska bestämmelser till förmån för AVS-länderna

Avtalen om ekonomiskt partnerskap innehåller bestämmelser om asymmetri till förmån för AVS-länderna, såsom uteslutning av känsliga produkter från liberalisering, långa liberaliseringsperioder, flexibla ursprungsregler samt särskilda skyddsåtgärder och åtgärder för jordbruk, tryggad livsmedelsförsörjning och skydd av nyetablerade industrier.

 • EU:s marknader öppnas omedelbart och helt och hållet, men AVS-länderna har 15 år på sig att importera till EU (med skydd för känslig import) och upp till 25 år i undantagsfall. Dessutom kommer tillverkare av 20 % av de känsligaste varorna att få permanent skydd mot konkurrens.

Tariffer

 • EU beviljar nolltullar och nollkvoter för import från AVS-länderna. Tillträdet till EU:s marknad är permanent, fullständigt och fritt för alla produkter från avtalet om ekonomiskt partnerskap
 • AVS-länderna fasar gradvis ut tullarna under 15–25 år. Känsliga produkter som livsmedel kan helt uteslutas från liberaliseringen. Om importen av vissa EU-varor till AVS-länderna plötsligt ökar gäller skyddsåtgärder såsom importkvoter. Vissa avtal om ekonomiskt partnerskap gör det möjligt för AVS-länderna att införa nya tullar av särskilda utvecklingsrelaterade skäl.
 • Använd sökalternativet Min handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och tullar för din specifika produkt, med hänsyn tagen till ursprungsland och bestämmelseland. Om du är osäker, kontakta era tullmyndigheter.

Ursprungsregler

 

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla de ursprungsregler som anges i avtalet. Kontrollera det interaktivaverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA) i min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Flexibla ursprungsregler gör det möjligt för AVS-länderna att exportera produkter med insatsvaror från andra länder, särskilt inom nyckelsektorer – jordbruk, fiske, textilier och kläder. En textilprodukt kan till exempel föras in i EU tullfritt om åtminstone ett led i tillverkningen – t.ex. vävning eller stickning – ägde rum i ett EPA-land.

Tolerans

Toleranserna i avtalen om ekonomiskt partnerskap är mildare än de vanliga. De uppgår till 15 % i priset fritt fabrik för slutprodukten, i stället för 10 % som anges i de flesta av EU:s avtal. För textilier och kläder gäller särskilda toleranser.

Kumulation

De allmänna bestämmelserna i avtalen om ekonomiskt partnerskap omfattar följande typer av kumulation:

 • Bilateral kumulation med EU
 • Diagonal kumulation och fullständig kumulation med ULT och AVS-länderna. Det kan finnas skillnader mellan de bestämmelser som är tillämpliga i de olika avtalen om ekonomiskt partnerskap. Kontrollera de relevanta bestämmelserna för varje avtal om ekonomiskt partnerskap. I de flesta av de genomförda avtalen om ekonomiskt partnerskap kommer kumulering med alla AVS-länder (enligt definitionen i varje avtal om ekonomiskt partnerskap) endast att gälla om
  • de länder som är involverade i erhållandet av ursprungsstatus har ingått avtal om administrativt samarbete,
  • insatsvarorna och slutprodukterna har erhållit ursprungsstatus genom tillämpning av samma ursprungsregler som de som ingår i avtalet om ekonomiskt partnerskap.
 • Kumulation med angränsande utvecklingsländer. Material med ursprung i ett angränsande utvecklingsland (som tillhör en sammanhängande geografisk enhet) som inte är en AVS-stat kan betraktas som material med ursprung i EPA-staterna när det ingår i en produkt som framställts där. Observera att
  • Förteckningen över vad som betraktas som ett grannland finns i varje protokoll.
  • För att denna typ av kumulation ska kunna tillämpas måste den begäras av EPA-länderna.
  • I detta fall fastställs ursprungsreglerna för insatsvaror från grannländerna i varje avtal om ekonomiskt partnerskap.

För det ekonomiska partnerskapsavtalet med SADC som tillämpas provisoriskt sedan 16/9/2016 finns det två andra typer av kumulation som ersätter bestämmelserna om kumulation med angränsande utvecklingsländer. De är följande:

 • Kumulation med avseende på material som omfattas av tullfri behandling som mest gynnad nation i Europeiska unionen
 • Kumulation med avseende på material med ursprung i andra länder som omfattas av förmånstullar och kvotfritt tillträde till Europeiska unionen

I praktiken tillåter ovanstående avtalsslutande SADC-länder ursprungskumulation för alla material som kan importeras till EU till nolltullsats (detta sker antingen inom ramen för en förmånsordning med EU – inbegripet GSP-systemet – eller på grundval av principen om mest gynnad nation). Således fastställs en ”global kumulation” för tullfria material oavsett ursprung för de länder som undertecknat avtalet om ekonomiskt partnerskap.

Direkttransport

Bevis för direkttransport måste företes för tullmyndigheterna i importlandet.

Direkttransport mellan en stat i östra och södra Afrika (ESA) och EU (eller genom territoriet för de andra länder som nämns i artiklarna om kumulation) är tillämplig. Ursprungsprodukter får transporteras i rörledning genom andra territorier än en ESA-stats eller EU:s territorium.

Direkttransport mellan en Stillahavsstat och EU (eller genom territoriet för de andra länder som nämns i artiklarna om kumulation) ska tillämpas. Samma princip gäller för varutransporter mellan Cariforum-staterna och EU.

För avtalet om ekonomiskt partnerskap med SADC ska de strängare villkoren i bestämmelsen om ”direkta transporter” ersättas med ett nytt system som kallas ”oförändrat”. Regeln om förbud mot ändringar tillåter omlastning, lagring och uppdelning av sändningar på tredjeländers territorium.

Tullrestitution

Det innebär att återbetalning kan begäras för tull som betalats för material som tidigare importerats för vidare bearbetning och därefter exporterats till ett land som har undertecknat ett avtal om ekonomiskt partnerskap med EU.

Villkor för fartyg

Fisk som fångats på det fria havet och i EPA-ländernas exklusiva ekonomiska zoner kan anses ha sitt ursprung i ett EPA-land endast om den fångas av fartyg som uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier hänför sig till ett fartygs registreringsplats, till den flagg under vilken fartyget seglar och till dess ägande.

Observera att det enligt EPA:s ursprungsregler inte finns något särskilt krav på besättningens, befälhavarnas eller befälens nationalitet. Dessa krav, som fanns i det ursprungliga Cotonouavtalet, har nu tagits bort för att underlätta tilldelningen av ursprung till fisk som fångats av länder som omfattas av avtal om ekonomiskt partnerskap.

På grund av bestämmelserna om kumulation kan dessa villkor uppfyllas av olika EPA-stater.

Produktspecifika ursprungsregler

Produktspecifika regler ingår i bilaga II till varje protokoll. För vissa avtal om ekonomiskt partnerskap ingår dock vissa mindre stränga regler i bilaga 2A.

 

Använd sökalternativet Min handelsassistent för att hitta de regler som gäller för din specifika produkt, baserat på ursprungsland och destinationsland.

Undantag

Utöver dessa bestämmelser har undantag från den särskilda regeln för en produkt beviljats inom ramen för olika avtal om ekonomiskt partnerskap. Genom avtalet om ekonomiskt partnerskap med Cariforum beviljades exempelvis Dominikanska republiken ett undantag (se avtalet om ekonomiskt partnerskap med Cariforum om särskilda regler för kläder), avtalen om ekonomiskt partnerskap mellan ESA och Stillahavsområdet beviljade ett undantag för konserverad tonfisk (se avtalet om ekonomiskt partnerskap med ESA för en särskild regel för konserverad tonfisk) och slutligen har de avtalsslutande SADC-länderna beviljats undantag i flera områden, bland annat när det gäller tonfisk och hummer. (se för Namibia en särskild regel för långfenad tonfisk och för Moçambique som särskild regel för räkor och hummer).

Ursprungsintyg

 • För att bli godkänd exportör måste du kunna bevisa för era tullmyndigheter att era produkter har ursprungsstatus, liksom eventuella andra krav som de ställer.

Tullmyndigheterna kan återkalla din status som godkänd exportör vid missbruk. Om du vill veta mer om förfarandena kan du kontakta dina tullmyndigheter.

 • För att omfattas av förmånstullsatser måste produkter med ursprung i EPA-länder åtföljas av ett ursprungsintyg. Ursprungsintyget är giltigt i 10 månader. Det kan vara antingen
  • ett varucertifikat EUR.1 – utfärdat av tullmyndigheterna i exportlandet. Den exportör (eller det befullmäktigade ombud) som ansöker om ett certifikat ska vara beredd att på begäran uppvisa handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus och att de uppfyller övriga villkor i protokollet om ursprungsregler.
  • en fakturadeklaration – utfärdad av en exportör, för sändningar till ett värde av högst 6 000 EUR, eller av godkända exportörer, för sändningar av vilket värde som helst
 • När en fakturadeklaration fylls i bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker era produkters ursprungsstatus och uppfyller övriga villkor i protokollet om ursprungsregler.

 

Lämpliga förlagor till varucertifikat EUR.1 och fakturadeklaration återfinns i varje EPA-avtal som bilagor till protokollet om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • Lär dig mer om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen.
 • Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland i databasen för handelsassistenter. För att hitta kraven för din produkt måste du alltså känna till dess varukod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med namnet på din vara i den inbyggda sökmotorn.

Hälso- och säkerhetskrav (SPS)

Dokument och förfaranden för tullklarering

Förfaranden för styrkande och kontroll av ursprung

För en beskrivning av hur ni kan styrka era produkters ursprung för att ansöka om förmånstull och av reglerna för tullmyndigheternas kontroll av ursprung, se avsnittet om ursprungsregler ovan.

Andra dokument

Läs om andra tullklareringsdokument och förfaranden som krävs för import till Europeiska unionen.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Handel med tjänster

Offentlig upphandling

Investeringar

Övriga (konkurrens, handel och hållbar utveckling)

Konkurrens

 • Sedan 2014 har EU stoppat exportsubventionerna för alla produkter som exporteras till länder som omfattas av avtalet om ekonomiskt partnerskap.
 • EU har minimerat åtgärderna med produktion och handelssnedvridande åtgärder
 • Om den lokala industrin hotas på grund av ökad import från Europa är det enligt avtalen om ekonomiskt partnerskap möjligt att vidta åtgärder för att skydda industrisektorer och nyetablerade industrier.

Hållbar utveckling

Avtalen om ekonomiskt partnerskap grundar sig uttryckligen på de ”väsentliga och grundläggande” delar som anges i Cotonouavtalet, dvs. mänskliga rättigheter, demokratiska principer, rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning. Avtalen om ekonomiskt partnerskap innehåller således några av de starkaste formuleringarna i EU:s avtal om rättigheter och hållbar utveckling.

 • Klausulen om icke-genomförande innebär att ”lämpliga åtgärder” (i enlighet med Cotonouavtalet) kan vidtas om någon part underlåter att fullgöra sina skyldigheter i fråga om grundsatserna. Detta kan inbegripa upphävande av handelsförmåner.
 • De gemensamma EPA-institutionerna har till uppgift att övervaka och bedöma hur genomförandet av avtalen om ekonomiskt partnerskap påverkar parternas hållbara utveckling. I enlighet med Cotonouavtalet har det civila samhället och parlamentsledamöter en tydlig roll.

Regional integration

Avtalen om ekonomiskt partnerskap syftar till att bidra till regional ekonomisk integration. I klausuler om regionala preferenser i avtal om ekonomiskt partnerskap anges att länder i samma region ger varandra åtminstone samma fördelar som de gör för EU.

Avtalen om ekonomiskt partnerskap handlar därför lika mycket om handel mellan länderna i ett avtal om ekonomiskt partnerskap som om handel med EU.

 • EU tillhandahåller utvecklingsbistånd och åtgärder för kapacitetsuppbyggnad på handelsområdet för att hjälpa jordbrukare i AVS-länderna att uppfylla sanitära, fytosanitära och andra jordbruksnormer.

Kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd

Tillsammans med varje avtal om ekonomiskt partnerskap tillhandahåller EU tekniskt bistånd för handelsrelaterat bistånd. Detta hjälper länderna att anpassa sina tullförfaranden och minska pappersarbetet. För dig innebär detta mindre besvär i samband med tullfrågor.

Användbara länkar och dokument

Se broschyren ”Med partnerskap i praktiken”. Avtal om ekonomiskt partnerskap mellan EU och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS)

Dela sidan:

Genvägar