Varor producerade enligt bevarandebestämmelser

Den här sidan fungerar som referensdokument endast för EU-täckande produktkrav. Ytterligare krav kan gälla beroende på vilket EU-land som är bestämmelseland. Läs mer i Min handelsassistent.

På denna sida finns en allmän beskrivning av varje rubrik på alla EU-språk. Uppgifterna finns dock bara på engelska.

Importrestriktioner för ozonnedbrytande ämnen och fluorerade växthusgaser

Ozonnedbrytande produkter

I syfte att skydda miljön är det förbjudet att importera produkter och utrustning som innehåller ozonnedbrytande ämnen till Europeiska unionen. Detta förbud gäller import från alla länder, oavsett om de är parter i Montrealprotokollet från 1987 om ozonnedbrytande ämnen eller inte.

Ozonnedbrytande ämnen

För att skydda miljön är det endast tillåtet att importera ozonnedbrytande ämnen till Europeiska unionen (EU) om de uppfyller vissa villkor.

Förbud mot produkter som innehåller fluorerade växthusgaser

Utsläppande på marknaden av vissa produkter och viss utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser är förbjudet för att minska utsläppen av de fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyotoprotokollet.

Saluföringskrav för färger och lacker

Färger och lacker ska uppfylla de saluföringskrav som utformats för att förhindra negativa miljöeffekter av utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC).

Saluföring av produkter som innehåller fluorerade växthusgaser

Saluföring av produkter och utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser omfattas av bestämmelser om bland annat marknadsförbud, märkningskrav, rapportering av information och registreringsskyldigheter.

 

Skydd av utrotningshotade arter (Fauna och Flora)

Cites – Skydd av utrotningshotade arter

Import av arter som omfattas av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) omfattas av ett system med dubbelkontroll som omfattar export- och importkontroller både i ursprungslandet och vid EU:s utsedda införselställen.

Statistisk övervakning av handeln med storögd tonfisk och svärdfisk

Import av tonfisk och svärdfisk är endast tillåten om den berörda lasten åtföljs av ett statistiskt importdokument. Syftet med åtgärden är att bevara de berörda arterna.

Fångstdokumentationsplan för blåfenad tonfisk

Import av blåfenad tonfisk omfattas av ett fångstdokumentationssystem som syftar till att identifiera ursprunget för all blåfenad tonfisk i syfte att reglera bestånden av denna art, förbättra de statistiska uppgifternas kvalitet och tillförlitlighet samt förebygga, motverka och undanröja olagligt fiske.

Fångstdokumentationsplan för Dissostichus spp.

Import av Dissostichus spp (vanligen kallad tandnoting) måste åtföljas av ett fångstdokument för att genomföra CCAMLR:s övervakningsåtgärder (konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis).

Importkrav för sälprodukter

Import för kommersiella ändamål av pälsskinn av vitekoatungar av harpsäl och pälssälar samt varor framställda därav är förbjuden. Import av vissa specifika produkter av detta slag kan tillåtas om de uppfyller vissa krav.

Kontroll av olagligt fiske

Import av vissa fiskeriprodukter kontrolleras för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU)

Kontroll av olagligt timmer och olagliga trävaror

Import av olagligt avverkat timmer och trävaruprodukter från dessa är förbjuden.

System med Flegtlicenser för import av timmer

Import av trävaruprodukter som exporteras från länder som genomför detta frivilliga system är förbjuden om sändningen inte omfattas av en Flegtlicens.

 

Kontroll av produktions- och efterproduktionsprocesser där farliga ämnen används

Marknadsföringskrav för batterier och ackumulatorer

Med hänsyn till den mängd farliga ämnen som de innehåller och för att skydda miljön är det förbjudet att släppa ut vissa batterier och ackumulatorer på marknaden.

Marknadsföringskrav för elektrisk och elektronisk utrustning

Användningen av vissa farliga ämnen är begränsad i elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på EU-marknaden. Tillverkare och importörer av dessa produkter ansvarar för avfallshanteringen, särskilt för att främja återanvändning, materialåtervinning och andra former av återvinning av sådant avfall.

Radioaktiva produkter

Import av radioaktiva produkter är underkastad stränga restriktioner för att skydda miljön och folkhälsan från radioaktiva risker.

 
Dela sidan:

Genvägar