Klassificering av plast

Denna vägledning hjälper dig att förstå klassificeringen av plastföremål för att fastställa tillämpliga tullsatser och icke-tariffära åtgärder som gäller för dina produkter.

I denna vägledning ges dessutom en översikt över den grundläggande kemin som är relaterad till polymerer, en enkel sammanfattning av tillverkningsprocesser och praktiska tips om klassificering av särskilda färdiga eller bearbetade varor.

 

Om du importerar polymerer i obearbetad form är det viktigt att känna till den kemiska sammansättningen och vad den dominerande monomeren är inom polymeren.

För bearbetade och färdiga produkter är det värdefullt att känna till den använda polymerens sammansättning och tillverkningsprocessen. KOM ihåg att om produktens utmärkande egenskaper är dess framställning från plast, t.ex. en plastflaska eller plastslang, kommer den att klassificeras i kapitel 39 i tulltaxan. Om varan däremot tas upp på annat ställe i tulltaxan, såsom en leksak som är gjord av plast, ska den klassificeras under motsvarande rubrik.

Polymerer i obearbetad form

Definitionen av ”obearbetad form” är

 • vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (dvs. emulsioner och suspensioner) och lösningar
 • block eller oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och sprutmassor), korn, fjäll eller liknande former

Polymerer är stora molekyler av monomerer och deras beståndsdelar kallas monomerenheter. En monomer är en molekyl eller en förening som vanligtvis innehåller kol och som kan omvandlas till polymerer, syntetiska hartser eller elastomerer i kombination med sig självt eller andra liknande molekyler eller föreningar.

Det finns många olika polymerer som uppvisar olika egenskaper och egenskaper och som används för olika ändamål. Polyvinylklorid (PVC) används ofta inom byggnadsindustrin för att användas i dubbla fönsterkarmar. Polypropylen och polyetentereftalat (PET) används ofta vid tillverkning av flaskor.

För att korrekt klassificera polymerer i obearbetad form måste du identifiera den dominerande monomeren.

 • polymerer av eten (headign 3901)
 • polymerer av propen (nr 3902)
 • polymerer av styren (nr 3903)
 • polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner (nr 3904)
 • polymerer av vinylacetat eller av andra vinylestrar (nr 3905)
 • akrylpolymerer (nr 3906)
 • polyacetaler, andra polyetrar samt epoxihartser, polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar och andra polyestrar (nr 3907)
 • polyamider (nr 3908)
 • aminoplaster, fenoplaster och polyuretaner (nr 3909)
 • silikoner (nr 3910)
 • Petroleumhartser, kumaronindenhartser, polyterpener, polysulfider, polysulfoner (nr 3911)

Sampolymerer framställs genom samtidig polymerisation av två eller flera olika monomerer. De innehåller mer än en typ eller upprepning av monomer. Exempelvis bildas sampolymeren (sampolymer av etylenklorid) genom polymerisering av eten och vinylklorid.

Enligt tulltaxan omfattar termen ”sampolymer” alla polymerer i vilka ingen monomer står för minst 95 % av det totala polymerinnehållet.

De tillverkas dock, sampolymerer – inklusive sampolykondensat, sampolyadditionsprodukter, segmentsampolymerer och ympad sampolymererna – klassificeras under rubriken kod som omfattar den dominerande monomeren. Om ingen monomer dominerar ska varorna klassificeras enligt det nummer som står sist i nummerordning som är relevant för var och en av mononomerna.

Kemiskt modifierade polymerer, där endast bihang till den huvudsakliga polymerkedjan har ändrats genom kemisk reaktion, klassificeras under koden för den omodifierade polymeren.

Bearbetade eller färdiga produkter

När det gäller klassificering av bearbetade eller färdiga plastprodukter är det värdefullt att känna till så mycket som möjligt av dem, inklusive

 • varornas funktion eller roll
 • polymerer som de består av
 • tillverkningsmetod

Varornas funktion eller funktion är avgörande för att klassificera dem korrekt. Sammansättningen och framställningsmetoden kan också krävas för att varorna ska kunna klassificeras korrekt, även om detta inte alltid är fallet. Det är dock en mycket bra idé att ha all denna information för hand, eftersom den kommer att påskynda säkerhetsindelningen.

Tillverkningsmetoder

Polymerer i obearbetad form bearbetas med hjälp av tre olika processer för att framställa färdiga produkter

 • Formsprutning används för att forma plast i ihåliga former – till exempel flaskor och containrar, leksaker eller bensintankar
 • Tryckformar används för att bilda särskilda former med hjälp av en form – till exempel knoppar, handtag, strykjärn eller elspisar, t.ex. stickproppar, uttag och lampdetaljer
 • Strängsprutning skapar former genom att tvinga fram material genom en metallformning, t.ex. film, folier, stänger, profiler, rör eller rör.

Särskilda typer av färdiga eller bearbetade varor

Om avklipp och annat avfall samt skrot (HS-nummer 3915) har omvandlats till ett primärt formulär, ska de klassificeras som sådana med användning av den lämpliga koden mellan 3901 och 3914.

Vid klassificering av rör och slangar (HS-nummer 3917) bör man komma ihåg att definitionen omfattar alla ihåliga produkter, i form av halvfabrikat eller i form av halvfabrikat, som används till att transportera gaser eller vätskor, t.ex. stänger av trädgårdsslangar, perforerade rör eller fixturer. Om varorna har ett inre tvärsnitt som inte är rund, oval, rektangulär eller någon annan regelbunden polygon, ska de dock klassificeras som profilerade former.

För klassificering av vägg- eller takbeklädnad av plast (HS-nummer 3918) ska de vara större än 54 cm och omfatta plast som är varaktigt anbringad på ett annat underlag än papper. Plastskiktet ska också dekoreras med hjälp av prägling, färg, formgivning eller prägling. Syftet med detta är att skilja dem från vissa översiktsdokument.

Det finns mycket specifika produkter som omfattas av byggplastvaror (HS-nummer 3925).

Denna nummerkod omfattar särskilt

 • cisterner, tankar (inbegripet slamavskiljare), kar och liknande behållare med en rymd av mer än 300 l
 • konstruktionsdelar som används i golv, väggar eller mellanväggar samt tak eller tak
 • takrännor och rännor
 • dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar
 • Balkonger, räcken, staket, grindar och liknande
 • fönsterluckor, markiser, persienner, spjäljalusier, rullgardiner och liknande artiklar samt delar och tillbehör till sådana artiklar
 • hyllkonstruktioner i stor skala för montering och fasta installationer, t.ex. i butiker, verkstäder och lagerbyggnader.
 • utsmyckningsdetaljer för dekorationer, t.ex. kupoler och doseecoter
 • beslag och liknande anordningar avsedda för permanent installation i eller på dörrar, fönster, trappor, väggar eller andra delar av byggnader – t.ex. knoppar, handtag, hakar, krokar, konsoler, handdukshängare, skyddsplattor för strömställare och andra skyddsplattor

I vissa fall kan textilier läggas till plastprodukter för förstärkning. Om plasten är porös endast på ett skikt med textilvävnad, ska den klassificeras under lämplig rubrik i kapitel 39. Om plasten täcks på båda sidorna ska varan klassificeras som textilvävnad med hjälp av lämplig kod i kapitel 59.

Gemensamma förkortningar för plast och polymerer

Förkortning

Post

ABS

Akrylnitril-butadien-styren

SÄSONGSUTJÄMING

Sampolymerer av butadienstyren

CA

Cellulosaacetat

CB

Cellulosabutyrat

CE

Cellulosa/cellofhane

EVA

Eten och vinylacetat

GPPS

Polystyren för allmänt bruk

GRP

Glasfiberarmerad polyester

HDPE

Högdensitetspolyeten

HIPS

Slagtålig polystyren (härdat)

LDPE

Polyeten med låg densitet

LLDPE

Linjär polyeten med låg densitet

MF

Melaminformaldehyd

OPP

Orienterat polypropylen

BETALNINGSBEMYNDIGANDEN

Polyamid (nylon)

BETALNINGSBEMYNDIGANDEN 6

Nylon6

BETALNINGSBEMYNDIGANDEN 6 6

Nylon6 6

BETALNINGSBEMYNDIGANDEN 4 6

Nylon4 6

BETALNINGSBEMYNDIGANDEN 6 10

Nylon6 10

BETALNINGSBEMYNDIGANDEN 11

Nylon11

BETALNINGSBEMYNDIGANDEN 12

Nylon12

PBT

Polybutentereftalat

PC

Polykarbonat

PE

Polyeten

BEN

Polyetentereftalat

Dela sidan:

Genvägar