REX-systemet

REX-systemet är ett särskilt fall av fakturadeklarationer som bygger på principen om självcertifiering av ekonomiska aktörer som själva utfärdar så kallade ursprungsförsäkringar.

En ursprungsförsäkran är en ursprungsdeklaration som den registrerade exportören lägger till på fakturan eller något annat kommersiellt dokument. Texten till ursprungsförsäkran finns i bilaga 22–07 till genomförandeförordningen till unionens tullkodex (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (EUT L 343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

För att ha rätt att upprätta en ursprungsförsäkran måste de ekonomiska aktörerna registreras i en databas av de behöriga myndigheterna i sitt ursprungsland. Efter denna registrering blir den ekonomiska aktören en ”registrerad exportör”.

Information om den registrerade exportörens uppgifter offentliggörs på EU:s REX-webbplats där ekonomiska aktörer kan kontrollera giltigheten i registreringarna av registrerade exportörer som lämnar in ursprungsförsäkringar.

Observera att för försändelser till ett värde av mindre än 6,000 EUR kan ursprungsförsäkran upprättas utan registreringsskyldighet.

Successivt genomförande av REX-systemet

REX-systemet ersätter gradvis det nuvarande systemet baserat på ursprungsintyg som utfärdas av statliga myndigheter och fakturadeklarationer som upprättas av ekonomiska aktörer.

Det har tillämpats först och gradvis för det allmänna preferenssystemet (GSP) och förväntas tillämpas fullt ut av alla länder som omfattas av det allmänna preferenssystemet senast i juni 2020.

Se det aktuella läget när det gäller genomförandet och förteckningen över länder som tillämpar den här

Dela sidan:

Genvägar