Snabbguide för att arbeta med ursprungsregler

Snabbguide för att arbeta med ursprungsregler

Ursprungsregler – varför behöver vi dem?

Ursprungsregler är en viktig del av EU:s handelsavtal. För att omfattas av en lägre tullsats eller nolltullsats enligt ett EU-handelsavtal måste din produkt uppfylla avtalets särskilda ursprungsregler.

Ursprungsreglerna avgör i vilket land en produkt köptes eller tillverkades – dess ”ekonomiska nationalitet” – och bidrar till att säkerställa att tullmyndigheterna tillämpar lägre tullar korrekt så att företag i frihandelsavtalsländerna kan dra nytta av dem.

Det är lika enkelt som 1, 2 och 3!

Ett handelsavtals ursprungsregler kan se ut vid första anblicken, men när du väl förstår grunderna är det lätt.

Tre steg för att betala lägre tullar:

Börja dra nytta av lägre tullar för din import eller export!

För att hitta information om export/import av en viss produkt till/från ett specifikt frihandelsavtalspartnerland, se det interaktiva verktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar korrekta ursprungsintyg.

För att få en överblick över de allmänna principerna för fastställande av ursprung i EU:s frihandelsavtal, se avsnittet nedan:

1

Se om din produkt uppfyller kraven

Hur man får reda på om din produkt uppfyller kraven för lägre tullar

I varje handelsavtal fastställs särskilda ursprungsregler för varje produkt.

Uppfyller din produkt ett av ursprungskriterierna?

För det första, avgöra om din produkt är helt framställd i det berörda landet. Om så är fallet skulle det kunna omfattas av lägre tullar. Att vara helt framställd är främst relevant för levande djur och jordbruksprodukter.

Om din produkt inte är helt framställd i det berörda landet måste den uppfylla andra produktspecifika regler. Om det finns alternativa regler behöver din produkt endast uppfylla ett av dem.

Detta är vanligtvis reglerna.

eller

 • definiera vilka produkter som kan anses vara stödberättigande om de uteslutande är framställda av ursprungsmaterial

Exempel på grundläggande produktspecifika regler

 • mervärdesregeln – värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial får inte överstiga en viss procentandel av produktens pris fritt fabrik
 • ändring av klassificering enligt tulltaxan – produktionsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialen och slutprodukten. Till exempel tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) av massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet).
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs. Till exempel spinning av fibrer i garn. Sådana regler används främst inom textil- och beklädnadssektorn och den kemiska sektorn.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Om din produkt inte direkt uppfyller de grundläggande produktspecifika reglerna kan ytterligare en uppsättning regler hjälpa din produkt att få ursprungsstatus.

Ytterligare flexibilitet gäller främst tolerans och kumulation. Handelsavtalet får också innehålla vissa undantag.

Tolerans
 • toleransregeln tillåter användning av icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudet enligt den produktspecifika regeln upp till en viss procentandel – vanligtvis 10 % eller 15 % – av produktens pris fritt fabrik
 • du kan inte använda denna tolerans för att överskrida tröskelvärdet för det tillåtna maximivärdet för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.
Kumulering
 • kumulation gör det möjligt för dig att anse att du har sitt ursprung i ditt land eller i ditt land
 • allt använt icke-ursprungsmaterial

eller

 • bearbetning utförd i ett annat land

Det finns tre huvudtyper av kumulation

 • bilateral kumulation (två partner) – material med ursprung i partnerlandet får användas som material med ursprung i ert land (och vice versa).  Denna kumulation gäller alla EU:s förmånsordningar.
 • diagonal kumulation (fler än två partner som tillämpar identiska ursprungsregler) – material med ursprung i ett definierat tredjeland (som nämns i den relevanta kumulationsbestämmelsen) får användas som material med ursprung i ert land
 • full kumulation – processer som utförs i ett EU-land eller något annat definierat land (som nämns i den relevanta bestämmelsen om kumulation) kan anses ha utförts i ert land.
Undantag från bestämmelserna
 • särskilda undantag kan också gälla – kontrollera handelsavtalet

Om din produkt uppfyller alla regler måste du överväga ett antal ytterligare krav.

Uppfyller din produkt också alla andra tillämpliga krav?

Produkten måste uppfylla alla andra tillämpliga krav, såsom minimala åtgärder (tillräcklig bearbetning eller behandling) och regler för direkt transport.

Minimala åtgärder – tillräcklig bearbetning eller behandling
 • du måste kontrollera att bearbetningen eller behandlingen i ditt land är mer omfattande än de minimala åtgärder som krävs.
 • de minimala åtgärderna anges i handelsavtalets ursprungsregler. De kan omfatta insatser såsom
  • förpackning
  • enkel skärning
  • enkel montering
  • enkel blandning
  • strykning eller pressning av textilier
  • målnings- eller poleringsarbeten
 • om tillverkningen i ert land är en av de produkter som anges i förteckningen och inget annat har gjorts där, vilket innebär att inget material har tillverkats eller bearbetats, kan produkten inte anses ha ursprungsstatus, även om de produktspecifika ursprungsreglerna var uppfyllda.
Direkt transportregel eller transport genom ett tredjeland
 • även om din produkt räknas som ”ursprungsprodukt” måste du ändå se till att produkten har skickats från exportlandet och anlänt till bestämmelselandet utan att manipuleras i något annat land, förutom de åtgärder som krävs för att hålla produkten i gott skick.
 • i varje handelsavtal fastställs de särskilda villkoren
 • vanligtvis tillåts omlastning eller tillfällig lagring i ett tredjeland om produkterna står under tullmyndigheternas övervakning och inte genomgår någon annan verksamhet än
  • lossning
  • omlastning
  • varje åtgärd för att hålla dem i gott skick.
 • observera att du måste bevisa för tullmyndigheterna i importlandet att din produkt har transporterats direkt.
Tullrestitution

Vissa handelsavtal medger tullrestitution.

Det innebär att om du betalar tull på icke-ursprungsmaterial som du använder för att tillverka en produkt som du sedan exporterar enligt en förmånstull, kan du ansöka om återbetalning av dessa tullar.

Vem kan hjälpa till att avgöra om din produkt uppfyller kraven?

 • använd ROSA för att hjälpa dig att bedöma om din produkt uppfyller reglerna. Gå till Min handelsassistent och välj din produkt och marknad för att få hjälp
 • om du vill vara rättsligt säker på att du i förväg tillämpar rätt produktkod på dina varor kan du ansöka om ett beslut om bindande klassificeringsbesked.
 • om du är osäker på dina varors ursprung kan du också ansöka om bindande ursprungsbesked. Ett beslut om bindande ursprungsbesked intygar dina varors ursprung och är bindande i Europeiska unionen. Observera att ett bindande ursprungsbesked inte befriar dig från skyldigheten att tillhandahålla ursprungsintyg i enlighet med reglerna i det relevanta handelsavtalet.

Om din produkt är ”ursprungsprodukt”

När du vet att din produkt omfattas av lägre tullar (din produkt räknas som ”ursprungsprodukt”) är nästa steg att bevisa dess ursprungsstatus för tullmyndigheterna i bestämmelselandet. Först då kan du betala lägre tullar.

2

Bevis på din produkts ursprung

I varje handelsavtal fastställs särskilda ursprungsregler. Du kan titta på dem i avsnittet om marknader eller i sökresultaten för Min handelsassistent.  Reglerna anger hur du kan styrka din produkts ursprung.

Bevis på ursprung

Det finns olika typer av ursprungsintyg beroende på handelsavtal. Vanligtvis kan de vara antingen

 • ett officiellt ursprungsintyg utfärdat av exportlandets tullmyndigheter (t.ex. ”varucertifikat EUR.1”).
 • en egendeklaration från exportören (ofta kallad ”ursprungsdeklaration” eller ”fakturadeklaration”).

För officiella ursprungsintyg, handelsavtalet

 • innehåller ett exempel
 • ger instruktioner om hur du fyller i den

För egen försäkran, handelsavtalet

 • anger vilken text som ska ingå på fakturan eller i andra dokument som identifierar produkterna.

Ursprungsintyget är giltigt i ett visst antal månader från och med utfärdandedagen.

Normalt krävs inget ursprungsintyg för produkter av lågt värde.

En exportör som ansöker om ett ursprungscertifikat bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.

För att kunna självdeklarera ursprunget måste exportören vanligtvis ha förhandsgodkänts av tullmyndigheterna med status som godkänd exportör.

3

Visa upp dina produkter och dokument för tullklarering

När du har alla nödvändiga handlingar för tullklarering, inklusive korrekt ursprungsintyg för din produkt, är du beredd att lämna in din ansökan om lägre tull till tullmyndigheterna i destinationslandet.

I varje handelsavtals ursprungsregler anges hur tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna får kontrollera om en importerad produkt verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra ursprungskrav. Verifieringen baseras vanligtvis på

 • administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna i importlandet och exportlandet
 • kontroller utförda av lokala tullmyndigheter

Börja dra nytta av lägre tullar för din import eller export!

Vad händer om din produkt inte uppfyller kraven?

Om din produkt inte uppfyller ursprungsreglerna i handelsavtalet kommer normala tullar att gälla. 

 • för länder som är medlemmar i Världshandelsorganisationen kommer tullsatser för mest gynnad nation (MGN-tullsatser) att tillämpas.
 • för andra länder kommer den allmänna tullsatsen (GEN-tullsatser) att tillämpas.
 • Rosa hjälper dig att hitta ursprungsreglerna för din produkt
Dela sidan:

Genvägar