Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien

EU och Storbritannien har nått en överenskommelse om handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket, som tillämpas provisoriskt från och med den1 januari 2021 och trädde i kraft den 1 maj 2021.

Handels- och samarbetsavtalet omfattar inte bara handel med varor, tjänster, investeringar, offentlig upphandling och immateriella rättigheter, utan även ett brett spektrum av andra viktiga områden av intresse för EU, såsom luft- och vägtransporter, energi och hållbarhet, fiske och samordning av de sociala trygghetssystemen. Reglerna för handel och investeringar bygger på omfattande åtaganden om lika villkor och hållbar utveckling.

 • Avtalet föreskriver nolltullsatser och nollkvoter för alla varor som uppfyller de tillämpliga ursprungsreglerna.
 • Det gör det möjligt för investerare i EU att etablera sina företag på Förenade kungarikets territorium och driva dem fritt inom de flesta sektorer.
 • Det ger marknadstillträde utöver det som överenskommits med exempelvis Japan och innehåller bestämmelser för många viktiga tjänstesektorer.
 • Det säkerställer att EU-företag som redan är etablerade i Förenade kungariket inte diskrimineras i samband med offentlig upphandling.
 • Den säkrar följerättigheter för konstnärer i EU, som inte omfattas av internationella konventioner om immateriella rättigheter.
 • Den säkerställer en icke snedvriden handel och konkurrens för EU-företag inom energi- och råvarusektorerna och för industrin i allmänhet.
 • Det innehåller ett kapitel om små och medelstora företag som är utformat för att främja små och medelstora företags deltagande i avtalet.
 • Båda parter har åtagit sig att säkerställa stabila lika villkor genom att upprätthålla höga skyddsnivåer på områden som
  • miljöskydd,
  • kampen mot klimatförändringar och koldioxidprissättning,
  • sociala rättigheter och arbetstagarrättigheter,
  • skattetransparens och statligt stöd.
  • med en effektiv inhemsk tillämpning, en bindande tvistlösningsmekanism och möjlighet för båda parter att vidta korrigerande åtgärder.

För varuhandeln mellan EU och Nordirland gäller protokollet om Irland och Nordirland som ingår i utträdesavtalet.

Klagomål

Lämna in ett klagomål

Avtalstext och översikt

Tjänster

EU och Förenade kungariket är viktiga partner när det gäller handel med tjänster och investeringar. År 2021 var Förenade kungariket EU:s näst största handelspartner för tjänster, efter USA. De viktigaste tjänstesektorerna som var föremål för handel mellan EU och Förenade kungariket var så kallade ”andra företagstjänster” (dvs. FoU-tjänster, juridiska tjänster, arkitekttjänster osv.), finansiella tjänster och telekommunikationstjänster, datatjänster och informationstjänster.

Från och med den 1 januari 2021 deltar Förenade kungariket inte längre i EU:s inre marknad och omfattas därför inte längre av principerna om fri rörlighet för personer, fritt tillhandahållande av tjänster och etableringsfrihet. Till följd av detta kan brittiska tjänsteleverantörer, för att kunna erbjuda tjänster i hela EU, behöva etablera sig i EU för att fortsätta sin verksamhet. De måste följa de nationella regler, förfaranden och tillstånd som gäller för deras verksamhet i varje medlemsstat där de är verksamma. Detsamma gäller för EU-operatörer, dvs. de måste följa de nationella reglerna i Förenade kungariket för att kunna tillhandahålla tjänster i Förenade kungariket.

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket föreskriver en betydande grad av öppenhet för handel med tjänster och investeringar inom många sektorer, däribland yrkesmässiga tjänster och företagstjänster (t.ex. juridiska tjänster, revisionstjänster, arkitekttjänster), leverans- och telekommunikationstjänster, datorrelaterade och digitala tjänster, finansiella tjänster, forsknings- och utvecklingstjänster, de flesta transporttjänster och miljötjänster. Det gäller också investeringar i andra sektorer än tjänstesektorn, såsom tillverkning, jordbruk, skogsbruk, fiske, energi och andra primärindustrier.

Marknadstillträdets faktiska nivå beror på hur tjänsten tillhandahålls: om den tillhandahålls på ett gränsöverskridande sätt från leverantörens hemland, t.ex. via internet (leveranssätt 1), tillhandahålls konsumenten i leverantörens land, till exempel en turist som reser utomlands och köper tjänster (leveranssätt 2), tillhandahålls via ett lokalt etablerat företag som ägs av den utländska tjänsteleverantören (leveranssätt 3), eller genom tillfällig närvaro från en tjänsteleverantör som är en fysisk person på ett annat lands territorium (leveranssätt 4). I praktiken beror den faktiska möjligheten att tillhandahålla en viss tjänst eller investera i en viss sektor också på särskilda förbehåll i handels- och samarbetsavtalet, som kan åläggas tjänsteleverantörer från EU när de tillhandahåller tjänster i Förenade kungariket inom vissa sektorer, och vice versa.

När det gäller fysiska personers inresa och tillfälliga vistelse för affärsändamål (nedan kallat leveranssätt 4) har EU och Förenade kungariket enats om ett brett spektrum av ömsesidiga åtaganden. Parterna kan inte vägra inresa och vistelse av ekonomiska skäl (t.ex. kvoter, prövning av det ekonomiska behovet) – även om det i vissa fall kan finnas reservationer mot åtagandena. Dessutom kan det i vissa fall fortfarande krävas visum och/eller uppehålls- eller arbetstillstånd.

Följande kategorier av personer omfattas av avtalet:

 • Affärsresenärer för etableringsändamål – t.ex. en chef som kommer till Förenade kungariket för att inrätta ett dotterbolag. Dessa personer kan komma i fråga i 90 dagar under en 6-månadersperiod.
 • Personer som är föremål för företagsintern förflyttning – t.ex. en chef som företaget X i EU skickar för att arbeta i sitt dotterbolag Y i Förenade kungariket). Dessa personer kan komma i 3 år (om de inte är praktikanter, i vilket fall vistelsen är begränsad till 1 år).
 • Affärsresenärer på kortare vistelse: dessa personer får komma till EU eller Förenade kungariket för att utföra vissa (elva) verksamheter som förtecknas i punkt 8 i bilaga 21. De kan komma i 90 dagar under en 6-månadersperiod. Medlemsstaterna och Förenade kungariket får dock göra reservationer mot vissa av dessa verksamheter.
 • Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis: dessa personer kan komma till EU (eller till Förenade kungariket) för att genomföra ett tjänsteavtal som deras företag har med en kund i EU (eller med en brittisk kund) under högst 12 månader eller avtalets löptid – beroende på vilken period som är kortast. De bör ha universitetsexamina och yrkeserfarenhet med anknytning till den tjänst som tillhandahålls. De kan tillhandahålla de tjänster som förtecknas i punkt 10 i bilaga 22. Medlemsstaterna får dock göra reservationer i fråga om vissa av dessa verksamheter: se punkt 12 i bilaga 22, det vill säga villkoren för att tillhandahålla en viss tjänst kan vara mer restriktiva eller till och med omöjliga.
 • Oberoende yrkesutövare. Samma som tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis, men de är egenföretagare. Förteckningen över tillåtna tjänster finns i punkt 11 i bilaga 22.

Dessutom gäller alla nationella bestämmelser om yrkeskvalifikationer. Handels- och samarbetsavtalet innehåller en ram genom vilken Europeiska unionen och Förenade kungariket senare, från fall till fall och för särskilda yrken, kan komma överens om ytterligare arrangemang för erkännande av vissa yrkeskvalifikationer, vilka skulle bli en bilaga till själva avtalet. Sådana arrangemang måste antas av partnerskapsrådet.

Praktisk information för tjänsteleverantörer i EU att tillhandahålla tjänster i Storbritannien

Licenssökare

För att tillhandahålla en tjänst i Förenade kungariket krävs en licens för viss affärsverksamhet eller annan verksamhet.

Hur man startar ett företag i Storbritannien

Villkoren för att starta ett företag i Storbritannien beror på vilken typ av företag du vill skapa, var du arbetar och om du tar på dig människor för att hjälpa till. Vägledning om hur man startar ett företag i Storbritannien

Erkännande av yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer som inte är brittiska måste erkännas officiellt av ett brittiskt tillsynsorgan för att kunna arbeta inom ett yrke som är reglerat i Förenade kungariket. Information om tillsynsorgan och reglerade yrken i Förenade kungariket

Mer information om reglerade yrken finns på webbplatsen för det brittiska centrumet för yrkeskvalifikationer.

Information om juridiska tjänster och sjötransporttjänster

Den nya handelsassistenten för tjänster och investeringar, som finns tillgänglig på Access2Markets portal, erbjuder information till företag i EU som vill tillhandahålla juridiska tjänster och sjötransporttjänster till Förenade kungariket. Den innehåller information om de krav som de måste uppfylla samt kontaktuppgifter till de berörda tillsynsmyndigheterna.

Regler för inresa och vistelse för kvalificerad personal

Allmän information om viseringskrav för olika kategorier av sökande.

Närmare bestämt för kvalificerad personal:

 1. Regler för affärsresenärer
 2. Visering för kvalificerad arbetskraft
 3. Visering inom företaget
 4. T5 Arbetstagare enligt det tillfälliga avtalet om arbetstagare
 5. Företrädare för ett utländskt företag

Offentlig upphandling

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket omfattar WTO-avtalet om offentlig upphandling och går längre än det. Det innebär att alla fördelar i samband med de bilaterala reglerna och tillträdet till den brittiska marknaden för EU-företag som härrör från avtalet om offentlig upphandling också bekräftas inom ramen för handels- och samarbetsavtalet och omfattas av bilateral tvistlösning.

Handels- och samarbetsavtalet går längre än åtagandena i avtalet om offentlig upphandling och ger ytterligare marknadstillträde:

 • Omfatta upphandlande enheter som driver gas- och värmenät och privatägda upphandlande enheter med monopolrättigheter inom alla allmännyttiga sektorer,
 • Omfattar vissa ytterligare tjänster, t.ex. följande:
  • Hotell- och restaurangtjänster (CPC Prov. 641)
  • Restaurangtjänster (CPC Prov. 642)
  • Tjänster avseende dryckesservering (CPC Prov. 643)
  • Telekommunikationstjänster (CPC Prov. 754)
  • Fastighetstjänster på arvodes- eller kontraktsbasis (CPC Prov. 8220)
  • Övriga företagstjänster (CPC Prov. 87901, 87903, 87905–87907)
  • Utbildningstjänster (CPC Prov. 92)

Handels- och samarbetsavtalet utvidgar också den tillämpliga uppsättningen regler och underlättar följaktligen marknadstillträdet genom följande:

 • ökad användning av elektroniska medel,
 • en enda portal för alla meddelanden.
 • godkännande av egenförsäkran.

I handels- och samarbetsavtalet inkluderade vi också icke-diskriminering för EU-ägda företag som är etablerade i Förenade kungariket för alla offentliga upphandlingar, inklusive upphandling som inte omfattas, t.ex. inköp av mindre värde (nationell behandling under tröskelvärdet i avtalet om offentlig upphandling).

 

Mer information om tillträde till den brittiska upphandlingsmarknaden:

Offentliga kontrakt till ett värde av mer än 10,000 pund

Offentliga kontrakt i Skottland

Offentliga kontrakt i Wales

Nordirlands offentliga kontrakt: eSourcing NI – eTenders NI

Offentliga kontrakt till ett värde av mer än 118,000 pund

Dela sidan:

Genvägar