Споразумение за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство

ЕС и Обединеното кралство постигнаха споразумение по Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство, което се прилага временно от 1януари 2021 г. и влезе в сила на 1 май 2021 г.

Споразумението за търговия и сътрудничество обхваща не само търговията със стоки, услуги, инвестиции, обществени поръчки и ПИС, но и широк кръг от други ключови области от интерес за ЕС, като въздушния и автомобилния транспорт, енергетиката и устойчивостта, рибарството и координацията на системите за социална сигурност. Правилата за търговия и инвестиции се основават на всеобхватни ангажименти за равнопоставеност и устойчиво развитие.

 • В него се предвиждат нулеви мита и нулеви квоти за всички стоки, които отговарят на съответните правила за произход.
 • Тя позволява на инвеститорите от ЕС да установяват своите дружества на територията на Обединеното кралство и да ги експлоатират свободно в повечето сектори.
 • Тя предоставя достъп до пазара извън договореното с Япония, например, и включва регулаторни разпоредби за много ключови сектори на услугите.
 • Тя гарантира, че дружествата от ЕС, които вече са установени в Обединеното кралство, няма да бъдат дискриминирани в процедурите за възлагане на обществени поръчки.
 • С него се гарантират права на препродажба за творците от ЕС, които не са обхванати от международните конвенции за ПИС.
 • Тя гарантира ненарушена търговия и конкуренция за дружествата от ЕС в секторите на енергетиката и суровините и за промишлеността като цяло.
 • Той съдържа глава относно МСП, предназначена да насърчава участието на МСП в споразумението.
 • Двете страни се ангажираха да осигурят стабилни еднакви условия на конкуренция чрез поддържане на високи равнища на защита в области като:
  • опазване на околната среда,
  • борбата с изменението на климата и ценообразуването на въглеродните емисии;
  • социални и трудови права;
  • данъчна прозрачност и държавна помощ;
  • с ефективно прилагане на национално равнище, задължителен механизъм за уреждане на спорове и възможност и двете страни да предприемат коригиращи мерки.

За търговията със стоки между ЕС и Северна Ирландия се прилага Протоколът за Ирландия и Северна Ирландия, включен в Споразумението за оттегляне.

Жалби

Подаване на жалба

Текст на споразумението и преглед

Услуги

ЕС и Обединеното кралство са основни партньори по отношение на търговията с услуги и инвестициите. През 2021 г. Обединеното кралство беше вторият по големина търговски партньор на ЕС в областта на услугите след САЩ. Основните сектори на услугите, търгувани между ЕС и Обединеното кралство, са така наречените „други бизнес услуги“ (т.е. услуги за НИРД, правни услуги, архитектурни услуги и др.), финансови услуги и далекосъобщителни, компютърни и информационни услуги.

От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство вече не участва в единния пазар на ЕС и следователно вече не се ползва от принципите на свободно движение на хора, свободно предоставяне на услуги и свобода на установяване. В резултат на това, за да предлагат услуги в целия ЕС, може да се наложи доставчиците на услуги от Обединеното кралство да се установят в ЕС, за да продължат дейността си. Те трябва да спазват националните правила, процедури и разрешения, приложими за техните дейности във всяка държава членка, в която извършват дейност. Същото се отнася и за операторите от ЕС, т.е. те трябва да спазват вътрешните правила в Обединеното кралство, за да могат да предоставят услуги в Обединеното кралство.

Споразумението за търговия и сътрудничество (СТС) между ЕС и Обединеното кралство предвижда значителна степен на отвореност за търговията с услуги и инвестициите в много сектори, включително професионални и бизнес услуги (напр. правни услуги, одит, архитектурни услуги), услуги по доставка и телекомуникации, компютърни и цифрови услуги, финансови услуги, услуги за научноизследователска и развойна дейност, повечето транспортни услуги и услуги, свързани с околната среда. Освен това тя се прилага и за инвестиции в сектори, различни от услугите, като например производството, селското стопанство, горското стопанство, рибарството, енергетиката и други първични отрасли.

Действителното равнище на достъп до пазара ще зависи от начина, по който се предоставя услугата: дали се предоставя на трансгранична основа от държавата по произход на доставчика, например по интернет („тип 1“); дали се предоставя на потребителя в държавата на доставчика, например турист, който пътува в чужбина и купува услуги („тип 2“); дали се предоставя чрез местно предприятие, притежавано от чуждестранен доставчик на услуги („тип 3 „), или чрез временно присъствие на територията на друга държава от доставчик на услуги, който е физическо лице („тип 4“). На практика действителната способност да се предоставя конкретна услуга или да се инвестира в определен сектор зависи и от специфичните резерви, посочени в СТС, които могат да бъдат наложени на доставчици на услуги от ЕС, когато предоставят услуги в Обединеното кралство в някои сектори, и обратно.

По отношение на влизането и временния престой на физически лица със стопанска цел (както е посочено по-горе като „Начин 4“) ЕС и Обединеното кралство се споразумяха за широк набор от реципрочни ангажименти. Страните не могат да откажат такова влизане и престой по икономически причини (например квоти, тестове за икономическа необходимост) — въпреки че в някои случаи е възможно да има резерви по отношение на ангажиментите. Също така в някои случаи все още може да се изисква виза и/или разрешение за пребиваване или работа.

Споразумението обхваща следните категории лица:

 • Бизнес посетители за целите на установяването — например управител, който влиза в Обединеното кралство, за да създаде дъщерно дружество. Тези лица могат да дойдат 90 дни в рамките на 6-месечен период.
 • Служители по вътрешнокорпоративни трансфери — например мениджър, който дружество X в ЕС изпраща, за да работи в дъщерното си дружество Y в Обединеното кралство). Тези лица могат да идват за срок от 3 години (освен ако не са стажанти, като в този случай продължителността на престоя е ограничена до 1 година).
 • Краткосрочни бизнес посетители: на тези лица е разрешено да влизат в ЕС или Обединеното кралство, за да извършват определени (единадесет) дейности, изброени в параграф 8 от приложение 21. Те могат да дойдат 90 дни в рамките на 6-месечен период. Държавите членки и Обединеното кралство обаче могат да приемат резерви по отношение на някои от тези дейности.
 • Доставчици на услуги по договор: тези лица могат да влязат в ЕС (или в Обединеното кралство), за да изпълнят договор за услуги, който тяхното дружество има с клиент от ЕС (или с Обединеното кралство) за максимален срок от 12 месеца или за срока на договора — в зависимост от това кой от двата срока е по-кратък. Те следва да имат университетски степени и професионален опит, свързани с предоставяната услуга. Те могат да предоставят услугите, изброени в параграф 10 от приложение 22. Въпреки това държавите членки могат да приемат резерви по отношение на някои от тези дейности: вж. точка 12 от приложение 22 — т.е. условията за предоставяне на дадена услуга могат да бъдат по-ограничителни или дори невъзможни.
 • Независими специалисти. Същите като доставчиците на услуги по договор, но те са самостоятелно заети лица. Списъкът на разрешените услуги е включен в точка 11 от приложение 22.

Освен това се прилагат всички национални правила относно професионалните квалификации. СТС включва рамка, чрез която Европейският съюз и Обединеното кралство могат по-късно да се споразумеят, за всеки отделен случай и за конкретни професии, за допълнителни договорености за признаването на някои професионални квалификации, които ще се превърнат в приложение към самото споразумение. Тези договорености трябва да бъдат приети от Съвета за партньорство.

Практическа информация за доставчиците на услуги от ЕС за предоставяне на услуги в Обединеното кралство

Лице за търсене на свидетелства за управление

За предоставянето на услуга в Обединеното кралство — лиценз, необходим за някои стопански или други дейности.

Как да създадете предприятие в Обединеното кралство

Изискванията за създаване на предприятие в Обединеното кралство ще зависят от вида на предприятието, което искате да създадете, къде работите и дали приемате хора, които да ви помогнат. Ръководство за създаване на предприятие в Обединеното кралство

Признаване на професионални квалификации

Професионалната квалификация извън Обединеното кралство ще трябва да бъде официално призната от регулаторен орган на Обединеното кралство, за да може да упражнява професия, която е регулирана в Обединеното кралство. Информация относно регулаторните органи и регулираните професии в Обединеното кралство

Допълнителна информация за регулираните професии може да бъде намерена на уебсайта на Центъра за професионални квалификации на Обединеното кралство.

Информация за правните услуги и услугите в областта на морския транспорт

Новият търговски асистент по въпросите на услугите и инвестициите, достъпен на портала Access2Markets, предлага информация на дружествата от ЕС, които искат да предоставят правни услуги и услуги в областта на морския транспорт на Обединеното кралство. Той включва информация за изискванията, на които трябва да отговарят, както и данни за контакт на съответните регулаторни органи.

Правила за влизане и престой на квалифициран персонал

Обща информация относно изискванията за виза за различните категории кандидати.

По-конкретно за квалифициран персонал:

 1. Правила за бизнес посетителите
 2. Виза за квалифициран работник
 3. Вътрешнофирмена виза
 4. Т5 Временно работно — международно споразумение Работник
 5. Представител на отвъдморска стопанска дейност

Обществени поръчки

Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство включва Споразумението на СТО за държавните поръчки (СОП) и го надхвърля. Това означава, че всички ползи, свързани с двустранните правила и достъпа до пазара на Обединеното кралство за дружествата от ЕС, произтичащи от СДП, също се потвърждават съгласно СТС и подлежат на двустранно уреждане на спорове.

СТС надхвърля ангажиментите по СОП и предоставя допълнителен достъп до пазара:

 • Обхваща възложителите, експлоатиращи газови и топлофикационни мрежи, и частните възложители с монополни права във всички сектори на комуналните услуги,
 • Обхващане на някои допълнителни услуги, като например:
  • Хотелиерски и ресторантьорски услуги (CPC Prov. 641)
  • Услуги за сервиране на храна (CPC Prov. 642)
  • Услуги за сервиране на напитки (CPC Prov. 643)
  • Далекосъобщителни услуги (CPC Prov. 754)
  • Услуги, свързани с недвижими имоти срещу възнаграждение или по договор (CPC Prov. 8220)
  • Други бизнес услуги (CPC Prov. 87901, 87903, 87905—87907)
  • Образователни услуги (CPC Prov. 92)

СТС също така разширява приложимия набор от правила и следователно улеснява достъпа до пазара благодарение на:

 • засилено използване на електронни средства,
 • единен портал за всички обявления,
 • приемане на личните декларации,

В СТС включихме също така недискриминация за дружества, собственост на ЕС, установени в Обединеното кралство, за всички обществени поръчки, включително необхванати от международни задължения обществени поръчки, като например покупки с малка стойност (национално третиране под прага на СДП).

 

Повече информация относно достъпа до пазара на обществени поръчки в Обединеното кралство:

Обществени поръчки на стойност над 10,000 GBP

Обществени поръчки Шотландия

Обществени поръчки в Уелс

Обществени поръчки вСеверна Ирландия: eSourcing NI — eTenders NI

Обществени поръчки на стойност над 118,000 GBP

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки