Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)

Ръководство за внос на стоки

Планира ли Вашето дружество да внася стоки от държави извън ЕС? Този раздел ви помага да разберете дали вашето дружество е готово за внос и описва различните етапи от процеса на внос.

4 Стъпки къмвносна продукт

 
 

Планирате ли да внасяте продукт в ЕС за първи път?

Преди да направите това, проверете дали вашето дружество е готово:

 • Може ли продуктът да бъде успешен на вашия вътрешен пазар или в други страни от ЕС?
 • Има ли Вашето дружество капацитет да закупи продукта на чуждестранни пазари извън ЕС? Разполага ли тя с достатъчно персонал, време, финансови и правни ресурси?
 • Готово ли е Вашето дружество да извършва международни продажби, да избере най-подходящото транспортно средство и да премине през митнически процедури?
 • Разполага ли Вашето дружество с подробен финансов/маркетингов/бизнес план с ясно определени цели в подкрепа на вносните продукти от страни извън ЕС?
 • Вашето дружество има ли конкретна стратегия за това как да внася продукта на вашия пазар? Например можете да внасяте вашия продукт директно от производителя или непряко, като наемете на работа трета страна — такъв дистрибутор. Както прекият, така и непрекият внос могат да бъдат подпомагани и от платформи за електронна търговия.
 • Ако е приложимо, защитена ли е интелектуалната собственост, свързана с вашия продукт, на Вашия експортен пазар?
 • Разполага ли Вашето дружество с капацитет да анализира и проверява дали продуктът отговаря на стандартите на ЕС в областта на здравето, безопасността, техническите и/или маркетинговите стандарти?

Преди да продължите, разгледайте внимателно горепосочените въпроси и ги обсъдете във вашето дружество, за да решите дали сте готови да търгувате със страни извън ЕС или какви стъпки трябва да предприемете, за да се подготвите за това.

 

1

Стъпка 1: Намерете доставчик в чужбина

За да внасяте стоки от държави извън ЕС, започнете с идентифициране на възможните доставчици на продукта.

 • Търговските камари могат да ви дадат информация за пазарите и бизнес партньорите и да ви насочат към съответните доклади.
 • Специфични за търговията доставчици на новини или агенции за насърчаване на търговията, които обхващат анализ на пазара и оценка на бизнес възможностите, могат да бъдат от полза. Тези институции често предоставят проучвания за ключови сектори.
 • Търговските консултанти и съответните банки също могат да предоставят съвети.

Как да изберете вашите пазари на доставки?

Прожектиране на потенциалните пазари за внос, за да се прецени дали има доставка на вашия продукт.

Проверете статистическите данни за търговията на Вашия потенциален пазар на доставки.

Как да открием потенциални доставчици?

След като изберете пазар на доставки, разгледайте потенциалните търговски партньори и бизнес контакти.

Можете да намерите партньори и контакти на адрес:

 • Търговски панаири, организирани специално за купувачи и продавачи. Например Enterprise Europe Network организира редовни прояви за установяване на контакти за конкретни сектори, в които участват и дружества от държави извън ЕС.
 • Мероприятия или съдействие, предоставяни от търговски камари за установяване на контакти между потенциални бизнес партньори.

 

2

Проверка на условията и задълженията за внос и гарантиране, че продуктът отговаря на изискванията на ЕС

Условията за внос и митата ще зависят от това как искате да внасяте и на вашия пазар на доставки.

Кой може да внася в ЕС?

 • Обикновено трябва да сте установени в ЕС като дружество или място на стопанска дейност. Това включва регистрация за целите на ДДС.
 • Ако пребивавате извън ЕС, трябва да имате разрешително за работа, за да извършвате независима търговска дейност; освен това трябва да намерите лице, установено в ЕС, което е готово да действа от ваше име като износител (напр. доставчик на логистични услуги или митнически агент).

По принцип трябва да се регистрирате и в националния търговски регистър. За повече информация вижте Вашата местна търговска камара. Като вносител от ЕС трябва да подадете заявление за EORI номер. EORI е идентификационен номер, валиден в целия ЕС.

Съвет: Регистрацията EORI може да отнеме известно време, така че планирайте и кандидатствайте много напред.

В някои страни от ЕС дружествата над определен размер трябва да бъдат вписани в национален търговски регистър.
За повече информация вижте пазара на ЕС или проверете в местната търговска камара.

 • Ако пребивавате извън ЕС, трябва да сте учредени като фирма и/или да имате разрешително за работа, което ви позволява да извършвате независима търговска дейност.

Кои правила за внос или маркетинг се прилагат за внасяния от вас продукт в ЕС?

Проверете дали има някакви ограничения върху вноса в ЕС или в дадена държава членка.

Вносът на някои чувствителни стоки или вносът на определени стоки, идващи от конкретни държави, може да бъде забранен или ограничен. Може да се нуждаете от разрешителни, лицензия или официално одобрено уведомление за внос.

Проверете базата данниTARIC, за да видите дали се нуждаете от лицензия за внос на вашия продукт

Основните видове продукти, които са обект на ограничения за внос, са:

 • селскостопански продукти,
 • лекарствени продукти,
 • химикали,
 • изделия от желязо и стомана,
 • културни ценности,
 • текстилни продукти и облекло,
 • оръжия,
 • фалшифицирани или пиратски стоки,
 • непригодни статии/публикации/видеозаписи,
 • застрашени видове,
 • отпадъци,
 • някои живи животни и продукти, съдържащи животински вещества,
 • растения и продукти, съдържащи растителни вещества.

За такива продукти проверете кои правила се прилагат.

Какви вносни мита се прилагат за вашия продукт?

 • Може да се наложи вносните мита да бъдат платени за вашия продукт, когато той влезе в ЕС. ЕС е митнически съюз, което означава, че на мястото на въвеждане, където се изготвя декларацията за внос, се дължи единна вносна тарифа, независимо от държавата — членка на ЕС. След това продуктът може да се движи на пазара на ЕС без допълнителни митнически формалности.
 • Кой плаща тарифите зависи от споразумението с продавача, но често вносните мита се плащат от вносителя.

 

Какво представлява вносната тарифа?

Може ли моето дружество да се възползва от търговско споразумение на ЕС?

Ако ЕС има търговско споразумение със страната, от която искате да внасяте, митата върху вашия продукт могат да бъдат намалени или дори премахнати.

 • Те се наричат преференциални тарифни ставки.
 • преференциалната тарифна ставка зависи от това дали вашият продукт е в съответствие с правилата за произход
 • Квотите могат да се прилагат или въз основа на търговското споразумение, или въз основа на политиката на ЕС за селскостопански продукти — конкретен вид продукти.

За да научите какви са конкретните правила за Вашия продукт и пазар, който представлява интерес, консултирайте се с Моят търговски сътрудник.

Кога се нуждаете от сертификат за произход?

Често вашият доставчик трябва да представи доказателство за произхода на продукта в съответствие с правилата за произход на споразумението. Това доказателство може да бъде сертификат за произход или също така декларация за произход, издадена от одобрения износител или регистрирания износител (в системата REX), която също така предоставя своите номера на разрешение или регистрация.

Има ли допълнителни мита, които се прилагат?

 • Възможно е ЕС да прилага мерки за търговска защита по отношение на продукт, който се внася от конкретна държава.
 • Най-често използваните мита са антидъмпинговите мерки. Те са показани в My Trade Assistant. Митническите органи на ЕС могат да предоставят информация дали за вашия продукт се прилагат допълнителни мита, като например антидъмпингови мита.
 • В раздела за стоките е предоставено обяснение за различните видове мерки за търговска защита.
 • Ако търсите цялостен преглед на конкретните мерки, прилагани от всяка държава, посетете раздела за пазарите.

Какви вътрешни данъци се прилагат?

Данъкът върху добавенатастойност (ДДС) се прилага за стоки, продавани на пазара на ЕС, а следователно и за стоки, внесени от държави извън ЕС.ДДС варира във всяка държава — членка на ЕС, и обикновено се плаща от вносителя.

 • Ставката е същата, както ако сте закупили продукта на вътрешния си пазар.
 • Регистрираните по ДДС фирми могат да поискат възстановяване на ДДС при внос като данък по получени доставки, точно както могат да изискват възстановяване на националния си ДДС.
 • Изчисляването на Вашите плащания на ДДС се основава на стойността на вашите стоки, вносния ви акциз и акцизите, ако има такива. Повече за ДДС и ставките на държавите членки можете да прочетете тук.
 • За избрани стоки от вас ще се изисква да плащате акцизи, които са различни в различните страни от ЕС. Тези данъци се прилагат например за:
  • тютюневи изделия,
  • алкохолни напитки,
  • минерално масло,
  • енергийни продукти.

Как гарантирате, че вашият продукт отговаря на изискванията на ЕС?

За внасяните от Вас стоки важат същите изисквания, както за стоките, произведени в ЕС за пазара на ЕС.

Какви са изискванията за здраве, безопасност, опазване на околната среда и технически изисквания за вашия продукт и как да ги сертифицирате?

Повечето продукти трябва да отговарят на определени технически и/или здравни и хигиенни изисквания. Те могат да изискват различни видове изпитвания и сертифициране.

Това често се отнася за техническите изисквания за промишлените продукти, както и за здравните и хигиенните изисквания за храните и селскостопанските продукти.

Важно е да се прави разграничение между задължителни и доброволни изисквания.

Групите продукти, за които често се прилагат задължителни изисквания, включват:

 • химикали,
 • козметични,
 • лекарствени продукти,
 • селскостопански стоки, храни и фуражи,
 • живи животни,
 • и животински продукти.

Фитосанитарни сертификати, например, се изискват за вноса на:

 • повечето пресни плодове,
 • зеленчуци,
 • други растителни материали
 • продукти, съставени от животински продукти.

Маркировката „CE показва, че продуктът е в съответствие със законодателството на ЕС.

 • Маркировката „СЕ“ е задължителна за някои продукти, като например:
  • електроника,
  • медицински изделия,
  • играчки,
  • електрически уреди,
  • строителни продукти.
 • Маркировката „СЕ“ не се прилага за:
  • хранителни продукти,
  • моторни превозни средства,
  • химикали,
  • козметични,
  • фармацевтични продукти
  • и биоциди

Всички те имат свои специфични правила. Прочетете повече за маркировката „C‘E“.

Можете да намерите информация за специфичните изисквания, приложими за вашия продукт, в Моят търговски сътрудник.

Какви са изискванията за опаковане и етикетиране?

Държавите — членки на ЕС, често имат подробни изисквания за опаковане и етикетиране на продуктите.

Тези изисквания могат да бъдат задължителни или доброволни.

 • Задължителните маркировки и етикети върху потребителските продукти и техните опаковки обикновено са свързани с обществената безопасност, здравето и/или опазването на околната среда. Те могат да предоставят информация, като например съставките или срока на годност.
 • Доброволните маркировки са например тези, указващи биологичното производство на стоката от знака за екомаркировка на промишлени продукти.

Обикновено има различни агенции, които отговарят за различни отрасли, например медицински, електрически, хранителни и химически продукти, като всички те имат много различни изисквания.

 

3

Подготвяне на продажбата и организиране на транспорта

Как се поделят отговорностите между вас и вашия доставчик?

Можете да използвате Incoterms®, за да определите договорните си задължения.

Инкотермс®

 • Определяне на отговорностите на продавачите и купувачите за доставката, застраховката и превоза на стоки по договори за продажба
 • определете кой отговаря за митническите формалности по износа в ЕС и формалностите на Вашия пазар за износ.

Примери

„Свободен борд“ (FOB): това означава, че отговорност на вашия доставчик е да заплати всички местни разходи:

 • транспортиране на стоките до пристанището на изпращане
 • разходи за товарене
 • процедури за митническо оформяне в държавата износител.

Като купувач вие отговаряте за разходите за:

 • превоз от пристанището на изпращане нататък
 • застраховане
 • разтоварване
 • транспортиране от пристанището на пристигане до крайното местоназначение.

„Разходи, застраховка и навло“ (CIF) означава, че вашият доставчик е отговорен за местните разходи по FOB, плюс:

 • такси за навло
 • застраховане

Съгласно CIF вашият доставчик е отговорен за всички разходи, докато продуктите пристигнат на пристанището на местоназначение.

 

4

Подготовка на документите за митническо оформяне в ЕС

Какви документи да се подготвят за митниците?

 • Трябва да предоставите митническа декларация на вашия национален митнически орган. Митнически представител може да ви посъветва по този важен въпрос.
 • Трябва да представите обобщена декларация за въвеждане (ENS) преди пристигането на стоките на първия входен пункт в ЕС.
  • ENS следва да бъде представена в първото входно митническо учреждение в ЕС от превозвача на стоките или, в някои случаи, от вносителя или от представител на превозвача или вносителя.
  • Крайният срок за подаване на ENS зависи от вида транспорт на стоките. Още.
 • ЕС разполага с общ формуляр за декларация за внос за всички страни от ЕС, който се нарича единен административен документ (ЕАД). Още.
  • В зависимост от вида на стоките, допълнителните документи, които трябва да се представят на митническите органи, могат да включват:
  • търговска фактура,
  • транспортните документи,
  • сертификати за произход,
  • лицензии за внос,
  • резултати от изпитванията и други сертификати,
  • сертификати за инспекция (като здравни, ветеринарни или фитосанитарни сертификати).

Митническото оформяне може да бъде подадено от вносителя или от митнически представител, който е лицето, определено от вносителя да изпълни всички митнически формалности, изисквани съгласно митническото законодателство на ЕС.

За повече информация относно документите и процесите се обърнете към вашия национален митнически орган, търговска камара или агенция за насърчаване на търговията.Още.

Какво се случва, когато стоките ви пристигнат на границата?

 • Те се поставят на временно складиране под митнически надзор (не повече от 90 дни) до митническото им оформяне.
  • Вашите стоки могат да бъдат уравнени въз основа на представените от Вас документи, или
  • Стоките ви могат да бъдат избрани за проверка на документи и от вас може да бъде поискано да представите допълнителни документи, преди стоките да могат да бъдат оформени, или
  • Вашите стоки могат също да бъдат избрани за проверка на документ или физическа проверка.

Може ли продуктът ви да бъде продаван навсякъде в ЕС, след като е бил изчистен?

Когато митническите органи са изчистили даден продукт, той има същия статут като продукт от ЕС и може да се движи свободно в рамките на ЕС и да се продава навсякъде в рамките на пазара на ЕС.

 • Всички държави от ЕС прилагат една и съща тарифа за стоки, внасяни от държави извън ЕС.
 • Същите правила се прилагат за вноса, независимо от държавата от ЕС, през която той влиза на пазара на ЕС.

Къде можете да намерите повече информация?

 • търговски камари
 • Мрежата „Enterprise Europe“
 • митнически служби
 • Министерства или регулаторни органи във вашата целева държава
 • ръководства за избрани търговски споразумения

Вашият контролен списък: 4 стъпки за внос на продукт

Стъпка 1: Намерете доставчик в чужбина

 • Да се оценят потенциалните държави, представляващи интерес, и да се сравни конкурентоспособността на потенциалните доставчици (например сравнение на цените, включително разходите, свързани с вноса, като например тарифи и транспортни разходи.
 • Определете бизнес партньорите/доставчиците.
 • Посочете агенция/институция/партньор за подпомагане на формалностите на процесите на внос (например за изготвяне на договори, условия за плащане, кредитоспособност на доставчика).

Стъпка 2: Оценка на условията и митата за внос и гарантиране, че продуктът отговаря на изискванията на ЕС

 • Получаване на регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI номер) (кандидатствайте достатъчно рано).
 • Проверете дали не се прилага ограничение върху вноса.
 • Проверете дали ЕС има търговско споразумение с държавата, от която искате да внасяте.
 • Не, ако вашият продукт отговаря на съответните правила за произход и посочете приложимата (преференциална) тарифна ставка.
 • Да се прецени дали се прилагат други мита (например за търговска защита) или вътрешни данъци.
 • Определяне на изискванията по отношение на здравето, безопасността, околната среда и техническите изисквания в ЕС.
 • Гарантират, че продуктът отговаря на изискванията и доставчикът може да предостави необходимата сертификация.
 • Проверете правилата за опаковане и етикетиране в ЕС.
 • Да прецени дали се изисква сертификат за произход, който износителят трябва да представи, и какъв вид сертификат се представя в зависимост от това дали съществува търговско споразумение или договореност, приложими между ЕС и държавата на произход на стоките.

Стъпка 3: Подготвяне на продажбата и организиране на транспорта

 • Изготвя и подписва договора с доставчика, включително споразумение за това кой носи отговорност за какво и организира процеса на транспортиране.
 • Да се координира с потенциалните институции, които подпомагат процеса.

Стъпка 4: Подготвяне на документите за митническо оформяне на границата

 • Свържете се с митнически представител за съвет в случай на съмнения
 • Осигуряване на достъп до обобщената декларация за въвеждане
 • Изготвя допълнителни документи за митническо оформяне на вноса (търговска фактура, транспортни документи, сертификат за произход (като формуляр А, Eur.1/Eur.Med, съобщение REX, издадено от регистриран износител, или декларация за произход, издадена от упълномощен износител), лицензия за внос, резултати от изпитвания, сертификати за инспекция (като здравни, ветеринарни или фитосанитарни сертификати) попълва и подава декларацията за внос/единния административен документ (ЕАД)
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки