Ръководство за внос на стоки

Планира ли Вашето дружество да внася стоки от държави извън ЕС? Този раздел ви помага да разберете дали вашето дружество е готово за импортиране и очертава различните етапи на процеса на импортиране.

4 стъпки към внос на продукт

 
 

Планирате ли да внасяте продукт в ЕС за първи път?

Преди да направите това, проверете дали вашето дружество е готово:

 • Може ли продуктът да бъде успешен на вашия вътрешен пазар или в други страни от ЕС?
 • Вашето дружество има ли капацитет да купува продукта на чуждестранни пазари извън ЕС? Разполага ли с достатъчно персонал, време, финансови и правни ресурси?
 • Готово ли е Вашето дружество да извършва международни продажби, да избере най-подходящото транспортно средство и да премине през митнически процедури?
 • Вашето дружество има ли цялостен финансов/маркетингов/бизнес план с ясно определени цели в подкрепа на вносните продукти от държави извън ЕС?
 • Вашето дружество разполага ли с конкретна стратегия за това как да внася продукта на вашия пазар? Например можете да внасяте вашия продукт директно от производителя или непряко, като използвате трета страна — такъв дистрибутор. Както прекият, така и непрекият внос също могат да бъдат подкрепени от платформи за електронна търговия.
 • Ако е приложимо, защитена ли е интелектуалната собственост, свързана с Вашия продукт, на Вашия експортен пазар?
 • Вашето дружество има ли капацитет да анализира и проверява дали продуктът отговаря на стандартите на ЕС в областта на здравето, безопасността, техническите и/или маркетинговите стандарти?

Преди да продължите, разгледайте внимателно горепосочените въпроси и ги обсъдете в рамките на вашето дружество, за да решите дали сте готови да търгувате с държави извън ЕС или какви стъпки трябва да предприемете, за да се подготвите за това.

 

1

Стъпка 1: Намерете доставчик в чужбина

За да внасяте стоки от държави извън ЕС, започнете с идентифициране на възможните доставчици на продукта.

 • Търговските камари могат да ви дадат информация за пазарите и бизнес партньорите и да ви насочат към съответните доклади.
 • Доставчиците на специфични за търговията новинарски доставчици или агенции за насърчаване на търговията, които обхващат пазарния анализ и оценката на бизнес възможностите, могат да бъдат от полза. Тези институции често предоставят проучвания за ключови сектори.
 • Търговски консултанти и съответни банки също могат да предоставят съвети.

Как да изберете вашите пазари на доставки?

Прожектиране на потенциалните пазари за внос, за да се прецени дали има доставка на вашия продукт.

Проверете търговската статистика на вашия потенциален пазар на доставки.

Как да намерите потенциални доставчици?

След като изберете пазар на доставки, разгледайте потенциалните търговски партньори и бизнес контакти.

Можете да намерите партньори и контакти на адрес:

 • търговски панаири, специално организирани за купувачи и продавачи, за да се срещнат. Например Enterprise Europe Network организира редовни прояви за намиране на партньори за конкретни сектори, в които участват и дружества от държави извън ЕС.
 • събития или помощ, предоставяни от търговски камари за установяване на контакти между потенциални бизнес партньори.

 

2

Проверка на условията и митата за внос и гарантиране, че продуктът отговаря на изискванията на ЕС

Условията и митата за внос ще зависят от това как искате да внасяте и на вашия пазар на доставки.

Кой може да внася в ЕС?

 • Обикновено трябва да сте установени в ЕС като дружество или място на стопанска дейност. Това включва регистрация за целите на ДДС.
 • Ако пребивавате извън ЕС, трябва да имате разрешение за работа, за да извършвате независима търговска дейност; освен това трябва да намерите лице, установено в ЕС, което желае да действа от Ваше име като износител (например доставчик на логистични услуги или митнически агент).

Като цяло трябва да се регистрирате и в националния търговски регистър. За повече информация проверете в местната търговска камара. Като вносител от ЕС трябва да подадете заявление за EORI номер. EORI е идентификационен номер, който е валиден в целия ЕС.

Връх: Регистрацията на EORI може да отнеме известно време, затова планирайте и кандидатствайте много по-рано.

В някои страни от ЕС дружествата над определен размер трябва да бъдат включени в национален търговски регистър.
За повече информация вижте пазара на ЕС или проверете във вашата местна търговска камара.

 • Ако пребивавате извън ЕС, трябва да сте установени като фирма и/или да имате разрешително за работа, което ви позволява да извършвате независима търговска дейност.

Какви правила за внос или предлагане на пазара се прилагат за Вашия внесен продукт в ЕС?

Проверете дали има някакви ограничения върху вноса в ЕС или в конкретна държава членка.

Вносът на някои чувствителни стоки или вносът на някои стоки, идващи от определени държави, може да бъде забранен или ограничен. Може да се нуждаете от разрешителни, лиценз или да представите официално одобрено уведомление за внос.

Проверете базата данниTARIC, за да видите дали се нуждаете от лиценз за внос за вашия продукт

Основните видове продукти, за които са наложени ограничения върху вноса, са:

 • селскостопански продукти,
 • лекарствени продукти,
 • химикали,
 • продукти от желязо и стомана,
 • културни ценности,
 • текстилни продукти и облекло,
 • оръжия,
 • фалшифицирани или пиратски стоки,
 • неприлични статии/публикации/видеозаписи,
 • застрашени видове,
 • отпадъци,
 • някои живи животни и продукти, съдържащи животински вещества,
 • растения и продукти, съдържащи растителни вещества.

За такива продукти се проверява кои правила се прилагат.

Какви вносни мита се прилагат за вашия продукт?

 • Може да се наложи да платите вносните мита за вашия продукт, когато той влезе в ЕС. ЕС е митнически съюз, което означава, че единна вносна тарифа се дължи на мястото на въвеждане, където се изготвя декларацията за внос, независимо от държавата — членка на ЕС. След това продуктът може да се движи на пазара на ЕС без допълнителни митнически формалности.
 • Кой плаща тарифите зависи от споразумението с продавача, но често вносните мита се плащат от вносителя.

 

Какво представлява вносната тарифа?

Може ли моето дружество да се възползва от търговско споразумение на ЕС?

Ако ЕС има търговско споразумение със страната, от която искате да внасяте, митата върху вашия продукт могат да бъдат намалени или дори премахнати.

 • Те се наричат преференциални тарифни ставки.
 • Преференциалната тарифна ставка зависи от съответствието на вашия продукт с правилата за произход
 • Квоти могат да се прилагат или въз основа на търговското споразумение, или въз основа на политиката на ЕС за селскостопанските продукти за определен вид продукти.

За да научите какви са специфичните правила, въведени за вашия продукт и пазар, представляващ интерес, консултирайте се с „Моят търговски асистент“.

Кога се нуждаете от сертификат за произход?

Често вашият доставчик трябва да представи доказателство за произхода на продукта в съответствие с правилата за произход на споразумението. Това доказателство може да бъде сертификат за произход или също така декларация за произход, издадена от одобрения износител или регистрирания износител (в системата REX), който също така предоставя своите номера на разрешение или регистрация.

Има ли допълнителни мита, които се прилагат?

 • Възможно е ЕС да прилага мерки за търговска защита по отношение на продукт, който се внася от конкретна държава.
 • Най-често използваните мита са антидъмпинговите мерки. Те са показани в „Моят търговски асистент“. Митнически орган на ЕС може да предостави информация дали за вашия продукт се прилагат допълнителни мита, като например антидъмпингови мита.
 • Обяснение на различните видове мерки за търговска защита е дадено в раздела за стоките.
 • Ако търсите цялостен преглед на конкретните мерки, прилагани от всяка държава, посетете раздела за пазарите.

Какви вътрешни данъци се прилагат?

Данъкът върху добавенатастойност (ДДС) се прилага за стоки, продавани на пазара на ЕС, и следователно и за стоки, внасяни от държави извън ЕС. ДДС варира във всяка държава — членка на ЕС, и обикновено се плаща от вносителя.

 • Ставката е същата, както ако сте закупили продукта на вътрешния си пазар.
 • Регистрираните по ДДС предприятия могат да възстановят ДДС при внос като данък по получени доставки, точно както могат да поискат възстановяване на вътрешните си плащания на ДДС.
 • Изчисляването на плащанията на ДДС се основава на стойността на вашите стоки, вашето вносно мито и акцизите, ако те се прилагат. Можете да прочетете повече за ДДС и ставките на държавите членки тук.
 • За избрани стоки ще трябва да плащате акцизи, които са различни в различните страни от ЕС. Тези данъци се прилагат например за:
  • тютюневи изделия,
  • алкохолни напитки,
  • минерално масло,
  • енергийни продукти.

Как гарантирате, че вашият продукт отговаря на изискванията на ЕС?

За внасяните от вас стоки важат същите изисквания, както за стоките, произведени в ЕС за пазара на ЕС.

Какви са изискванията по отношение на здравето, безопасността, околната среда и техническите изисквания за вашия продукт и как да ги сертифицирате?

Повечето продукти трябва да отговарят на определени технически и/или здравни и хигиенни изисквания. За тях може да са необходими различни видове изпитвания и сертифициране.

Това често се отнася за техническите изисквания за промишлените продукти и за здравните и хигиенните изисквания за храните и селскостопанските продукти.

Важно е да се прави разграничение между задължителни и доброволни изисквания.

Продуктовите групи, в които често се прилагат задължителни изисквания, включват:

 • химикали,
 • козметика,
 • лекарствени продукти,
 • селскостопански стоки, храни и фуражи,
 • живи животни,
 • и животински продукти.

Фитосанитарни сертификати, например, се изискват за вноса на:

 • повечето пресни плодове,
 • зеленчуци,
 • други растителни материали
 • продукти, съставени от животински продукти.

Маркировката „СЕ“ показва, че продуктът е в съответствие със законодателството на ЕС.

 • Маркировката „СЕ“ е задължителна за някои продукти, като например:
  • електроника,
  • медицински изделия,
  • играчки,
  • електрически уреди,
  • строителни продукти.
 • Маркировката „СЕ“ не се прилага за:
  • хранителни продукти,
  • моторни превозни средства,
  • химикали,
  • козметика,
  • фармацевтични продукти,
  • и биоциди

Всички те имат свои собствени специфични правила. Прочетете повече за „С“ Е Маркировка.

Информация за специфичните изисквания, приложими за вашия продукт, можете да намерите в Моят търговски асистент.

Какви са изискванията за опаковане и етикетиране?

Държавите — членки на ЕС, често имат подробни изисквания за опаковане и етикетиране на продуктите.

Тези изисквания могат да бъдат задължителни или доброволни.

 • Задължителните маркировки и етикети върху потребителските продукти и техните опаковки обикновено са свързани с обществената безопасност, здравето и/или околната среда. Те могат да предоставят информация като съставките или срока на годност.
 • Доброволни маркировки са например тези, които указват биологичното производство на стоката от екомаркировката върху промишлените продукти.

Обикновено съществуват различни агенции, отговарящи за различни отрасли, например медицински, електрически, хранителни и химически, като всички те имат много различни изисквания.

 

3

Подготвяне на продажбата и организиране на транспорта

Как се поделят отговорностите между Вас и вашия доставчик?

Можете да използвате Incoterms®, за да определите договорните си задължения.

Инкотермс® 

 • определяне на отговорностите на продавачите и купувачите за доставката, застраховането и транспортирането на стоки по договори за продажба
 • определете кой отговаря за митническите формалности по износа в ЕС и формалностите на вашия експортен пазар.

Примери

„Безплатно на борда“ (FOB): означава, че вашият доставчик носи отговорност за заплащането на всички местни разходи:

 • транспортиране на стоките до пристанището на изпращане
 • разходи за товарене
 • процедури за митническо оформяне в държавата износител.

В качеството си на купувач вие отговаряте за разходите за:

 • транспорт от пристанището на товарене нататък
 • осигуряване
 • разтоварване
 • транспортиране от пристанището на пристигане до крайното местоназначение.

„Стойност, застраховка и навло“ (CIF) означава, че вашият доставчик отговаря за местните разходи под FOB, плюс:

 • такси за превоз на товари
 • осигуряване

При CIF вашият доставчик отговаря за всички разходи до пристигането на продуктите в пристанището на местоназначение.

 

4

Подгответе документите за митническо оформяне в ЕС

Какви документи да се подготвят за митниците?

 • Трябва да представите митническа декларация на вашия национален митнически орган. Митнически представител може да ви посъветва по този важен въпрос.
 • Трябва да представите обобщена декларация за въвеждане (ENS) преди пристигането на стоките на първия входен пункт в ЕС.
  • ENS следва да бъде представена в първото входно митническо учреждение на ЕС от превозвача на стоките или в някои случаи от вносителя получател, или от представител на превозвача или вносителя.
  • Крайният срок за подаване на ENS зависи от вида транспорт за стоките. Още.
 • ЕС разполага с общ формуляр за декларация за внос за всички държави от ЕС, който се нарича единен административен документ (ЕАД). Още.
  • В зависимост от вида на стоките допълнителните документи, които трябва да бъдат представени на митническите органи, могат да включват:
  • търговска фактура,
  • транспортните документи,
  • сертификати за произход,
  • лицензии за внос,
  • резултати от изпитвания и други сертификати,
  • сертификати за инспекция (като здравни, ветеринарни или фитосанитарни сертификати).

Митническото оформяне може да бъде подадено от вносителя или от митнически представител, който е лицето, определено от вносителя да извърши всички митнически формалности, изисквани съгласно митническото законодателство на ЕС.

За повече информация относно документите и процесите попитайте вашия национален митнически орган, търговска камара или агенция за насърчаване на търговията. Още.

Какво се случва, когато стоките ви пристигнат на границата?

 • Те се поставят на временно складиране под митнически надзор (не повече от 90 дни) до митническото оформяне.
  • Вашите стоки могат да бъдат уравнени въз основа на представените от Вас документи, или
  • Вашите стоки могат да бъдат избрани за проверка на документи и от вас може да бъде поискано да представите допълнителни документи, преди стоките ви да могат да бъдат освободени, или
  • Вашите стоки могат също така да бъдат избрани за проверка на документ или физическа проверка.

Може ли вашият продукт да бъде продаван навсякъде в ЕС, след като бъде изчистен?

Когато митническите органи са извършили митническо оформяне на даден продукт, той има същия статут като продукт от ЕС и може да се движи свободно в рамките на ЕС и да се продава навсякъде в рамките на пазара на ЕС.

 • Всички държави от ЕС прилагат една и съща тарифа за стоки, внасяни от държави извън ЕС.
 • Едни и същи правила се прилагат за вноса, независимо от държавата от ЕС, през която той влиза на пазара на ЕС.

Къде можете да намерите повече информация?

Вашият контролен списък: 4 стъпки за внос на продукт

Стъпка 1: Намерете доставчик в чужбина

 • Да оцени потенциалните държави, представляващи интерес, и да сравни конкурентоспособността на потенциалните доставчици (например сравнение на цените, включително разходите, свързани с вноса, като например тарифи и транспортни разходи.
 • Идентифициране на бизнес партньори/доставчици.
 • Определете агенция/институция/партньор за подкрепа във връзка с формалностите на процесите на внос (например за изготвяне на договори, условия за плащане, кредитоспособност на доставчика).

Стъпка 2: Оценява условията за внос и митата и гарантира, че продуктът отговаря на изискванията на ЕС

 • Получаване на регистрационен номер за регистрация и идентификация на икономическите оператори (EORI номер) (кандидатствайте достатъчно рано).
 • Проверете дали не се прилагат ограничения върху вноса.
 • Проверете дали ЕС има търговско споразумение със страната, от която искате да внасяте.
 • най-малко ако вашият продукт отговаря на съответните правила за произход и посочете приложимата (преференциална) тарифна ставка.
 • Да се оцени дали се прилагат други мита (напр. търговска защита) или вътрешни данъци.
 • Определяне на здравни, безопасни, екологични и технически изисквания в ЕС.
 • Да се гарантира, че продуктът отговаря на изискванията и доставчикът може да предостави необходимото сертифициране.
 • Проверете правилата за опаковане и етикетиране в ЕС.
 • Да прецени дали се изисква сертификат за произход, който износителят трябва да представи, и какъв вид сертификат трябва да бъде представен в зависимост от това дали съществува търговско споразумение или договореност, приложими между ЕС и държавата на произход на стоките.

Стъпка 3: Подготвяне на продажбата и организиране на транспорта

 • Подгответе и подпишете договора с доставчика, включително споразумение за това кой за какво носи отговорност, и организирайте процеса на превоз.
 • Да се координира с потенциални институции, които подкрепят процеса.

Стъпка 4: Подготвяне на документите за митническо оформяне на границата

 • Свържете се със свой представител за съвет в случай на съмнения
 • Гарантиране на наличността на обобщената декларация за въвеждане
 • Подготвяне на допълнителни документи за митническо оформяне при внос (търговска фактура, транспортни документи, сертификат за произход (като формуляр А, Eur.1/Eur.Med, съобщение REX, издадено от регистриран износител или декларация за произход, издадена от упълномощен износител), лицензия за внос, резултати от изпитвания, сертификати за инспекция (като здравни, ветеринарни или фитосанитарни сертификати) попълнете и представете декларацията за внос/единния административен документ (ЕАД)
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки