Ръководство за внос на стоки

Вашето дружество планира ли да внася стоки от държави извън ЕС? Този раздел ви помага да разберете дали вашето дружество е готово да импортирате и очертава различните етапи на процеса на импортиране.

4 Стъпки към внос на продукт

 
 

Планирате ли да внесете продукт за първи път в ЕС?

Преди да направите това, проверете дали вашето дружество е готово:

 • Може ли продуктът да бъде успешен на вашия вътрешен пазар или в други страни от ЕС?
 • Вашето дружество има ли капацитета да купува продукта на чуждестранни пазари извън ЕС? Разполага ли с достатъчно персонал, време, финансови и правни ресурси?
 • Вашето дружество готово ли е да извършва международни продажби, да избира най-подходящото транспортно средство и да премине през митнически процедури?
 • Вашето дружество разполага ли с всеобхватен финансов/маркетинг/бизнес план с ясно определени цели в подкрепа на вноса на продукти от държави извън ЕС?
 • Вашето дружество разполага ли с конкретна стратегия за това как да внасяте продукта на вашия пазар? Например можете да внасяте продукта си директно от производителя или непряко, като наемате трета страна – такъв дистрибутор. Както прекият, така и непрекият внос могат да бъдат подпомагани и от платформи за електронна търговия.
 • Ако е приложимо, интелектуалната собственост свързана ли е с вашия продукт защитен ли е на вашия експортен пазар?
 • Вашето предприятие има ли капацитета да анализира и проверява дали продуктът отговаря на стандартите на ЕС в областта на здравето, безопасността, техническите и/или маркетинговите стандарти?

Преди да продължите, внимателно разгледайте въпросите по-горе и ги обсъдийте във вашето дружество, за да решите дали сте готови да търгувате с държави извън ЕС или какви стъпки трябва да предприемете, за да се подготвите за това.

 

1

Стъпка 1: Намиране на доставчик в чужбина

Да се внасят стоки от държави извън ЕС, като се започне с идентифициране на възможните доставчици на продукта.

 • Търговските камари могат да ви предоставят информация за пазари и бизнес партньори и да ви насочат към съответните доклади.
 • От помощ могат да бъдат доставчиците на специфични за търговията новини или агенции за насърчаване на търговията, които обхващат анализ на пазара и оценка на бизнес възможностите. Тези институции често предоставят проучвания за ключови сектори.
 • Търговските консултанти и съответните банки също могат да предоставят консултации.

Как да изберете вашите пазари на доставки?

Проверете потенциалните пазари за внос, за да прецените дали продуктът ви е доставен.

Проверете статистическите данни за търговията на потенциалния пазар на доставки.

Как да намерите потенциални доставчици?

След като изберете пазар на доставки, разгледайте потенциални търговски партньори и бизнес контакти.

Можете да намерите партньори и контакти на адрес:

 • Търговски панаири, организирани специално за среща на купувачи и продавачи. Например мрежата „Enterprise Europe“ организира редовни прояви за намиране на партньори за конкретни сектори, в които участват и дружества от държави извън ЕС.
 • Мероприятия или съдействие, предоставяни от търговските камари за установяване на контакти между потенциални бизнес партньори.

 

2

Проверка на условията и митата за внос и проверка на съответствието на продукта с изискванията на ЕС

Условията и митата за внос ще зависят от това как искате да внасяте и от вашия пазар на доставки.

Кой може да внася в ЕС?

 • Обикновено трябва да сте установен в ЕС като дружество или място на стопанска дейност. Това включва регистрация за целите на ДДС.
 • Ако пребивавате извън ЕС, трябва да имате разрешение за работа, за да извършвате независима търговска дейност; освен това трябва да намерите лице, установено в ЕС, което желае да действа от ваше име като износител (напр. доставчик на логистични услуги или митнически агент).

Като цяло трябва да се регистрирате и в националния търговски регистър. За повече информация вижте местната търговска камара. Като вносител от ЕС трябва да подадете заявление за EORI номер. EORI номерът е идентификационен номер, валиден в целия ЕС.

Съвет: Регистрацията EORI може да отнеме известно време, така че да планира и прилага много по-рано.

В някои държави от ЕС дружествата над определен размер трябва да бъдат вписани в национален търговски регистър.
За повече информация се консултирайте с пазара на ЕС или проверете във вашата местна търговска камара.

 • Ако пребивавате извън ЕС, трябва да сте установени като фирма и/или да имате разрешително за работа, което ви позволява да извършвате независима търговска дейност.

Кои правила за внос или маркетинг важат за вашия вносен продукт в ЕС?

Проверете дали съществуват ограничения върху вноса в ЕС или в конкретна държава членка.

Вносът на някои чувствителни стоки или вносът на определени стоки, идващи от конкретни държави, може да бъде забранен или ограничен. Може да се нуждаете от разрешителни, лиценз или официално одобрено уведомление за внос.

Проверете базата данниТАРИК, за да видите дали се нуждаете от лицензия за внос на вашия продукт

Основните видове продукти, които са обект на ограничения върху вноса, са:

 • селскостопански продукти,
 • лекарствени продукти,
 • химикали,
 • изделия от желязо и стомана,
 • културни ценности,
 • текстилни продукти и облекла,
 • оръжия,
 • фалшифицирани или пиратски стоки,
 • недостойни статии/публикации/видеозаписи,
 • застрашени видове,
 • отпадъци,
 • някои живи животни и продукти, съдържащи субстанции от животински произход,
 • растения и продукти, съдържащи растителни вещества.

За такива продукти да се провери кои правила се прилагат.

Какви вносни мита се прилагат за вашия продукт?

 • Може да се наложи да бъдат платени вносните мита за вашия продукт, когато той влезе в ЕС. ЕС е митнически съюз, което означава, че на мястото на въвеждане, където се изготвя декларацията за внос, се дължи единна вносна тарифа, независимо от държавата – членка на ЕС. След това продуктът може да се движи на пазара на ЕС без допълнителни митнически формалности.
 • Кой плаща тарифите зависи от споразумението с продавача, но често вносните мита се плащат от вносителя.

 

Какво представлява вносната тарифа?

Може ли моето дружество да се възползва от търговско споразумение на ЕС?

Ако ЕС има търговско споразумение със страната, от която желаете да внасяте, тарифите за вашия продукт могат да бъдат намалени или дори премахнати.

 • Те се наричат преференциални тарифни ставки.
 • преференциалната тарифна ставка зависи от това дали вашият продукт е в съответствие с правилата за произход.
 • Квотите могат да се прилагат или въз основа на търговското споразумение, или въз основа на политиката на ЕС за селскостопански продукти, специфичен вид продукти.

За да научите за конкретните действащи правила за вашия продукт и пазар, който представлява интерес, консултирайте се с моя търговски асистент.

Кога се нуждаете от сертификат за произход?

Често вашият доставчик трябва да представи доказателство за произхода на продукта в съответствие с правилата за произход в споразумението. Това доказателство може да бъде сертификат за произход или декларация за произход, издадена от одобрения износител или от регистрирания износител (в системата REX), който също така посочва номера на своето разрешение или регистрация.

Има ли допълнителни мита, които се прилагат?

 • Възможно е ЕС да прилага мерки за търговска защита по отношение на продукт, който се внася от конкретна държава.
 • Най-често използваните мита са антидъмпинговите мерки. Те са показани в „Моят търговски асистент“. Митнически орган на ЕС може да предостави информация дали за вашия продукт се прилагат допълнителни мита като антидъмпингови мита.
 • Обяснение на различните видове мерки за търговска защита е дадено в раздела за стоките.
 • Ако търсите цялостен преглед на конкретните мерки, прилагани от всяка страна, посетете раздела " Пазари".

Какви вътрешни данъци се прилагат?

Данъкът върху добавенатастойност (ДДС) се прилага за стоки, продавани на пазара на ЕС, а следователно и за стоки, внасяни от държави извън ЕС. ДДС варира във всяка държава – членка на ЕС, и обикновено се плаща от вносителя.

 • Ставката е същата, както ако сте купили продукта на вашия вътрешен пазар.
 • Дружествата, регистрирани по ДДС, могат да поискат възстановяване на данъка върху добавената стойност при внос като данък върху входящите ресурси, също както те могат да искат възстановяване на своите вътрешни плащания на ДДС.
 • Изчисляването на Вашите плащания на ДДС се основава на стойността на вашите стоки, Вашето вносно мито и акцизите, ако те са приложими. Тук можете да прочетете повече за ДДС и ставките в държавите членки.
 • За избрани стоки ще трябва да плащате акцизи, които варират в отделните страни от ЕС. Тези данъци се прилагат например за:
  • тютюневи изделия,
  • алкохолни напитки,
  • минерално масло,
  • енергийни продукти.

Как гарантирате, че вашият продукт отговаря на изискванията на ЕС?

За внесените от вас стоки важат същите изисквания, както за стоките, произведени в ЕС за пазара на ЕС.

Какви са здравните, безопасните, екологичните и техническите изисквания за вашия продукт и как да ги сертифицирате?

Повечето продукти трябва да отговарят на определени технически и/или санитарни и хигиенни изисквания. Те могат да изискват различни видове изпитвания и сертифициране.

Такъв често е случаят с техническите изисквания за промишлените продукти, както и със здравните и хигиенните изисквания за храните и селскостопанските продукти.

Важно е да се прави разграничение между задължителни и доброволни изисквания.

Продуктовите групи, за които често се прилагат задължителни изисквания, включват:

 • химикали,
 • козметични,
 • лекарствени продукти,
 • селскостопански стоки, храни и фуражи,
 • живи животни,
 • и животински продукти.

Фитосанитарни сертификати например се изискват за внос на:

 • повечето пресни плодове,
 • зеленчуци,
 • други растителни материали
 • продукти, съставени от животински продукти.

Маркировката „CE“ показва, че продуктът е в съответствие със законодателството на ЕС.

 • Маркировката „СЕ“ е задължителна за някои продукти, като например:
  • електроника,
  • медицински изделия,
  • играчки,
  • електрически уреди,
  • строителни продукти.
 • Маркировката „CE“ не се прилага за:
  • хранителни продукти,
  • моторни превозни средства,
  • химикали,
  • козметични,
  • фармацевтични продукти,
  • и биоциди

Всички те имат свои специфични правила. Прочетете повече за маркировката CEMSE.

Информация за специфичните изисквания, приложими за вашия продукт, можете да намерите в "Моят търговски асистент".

Какви са изискванията за опаковане и етикетиране?

Държавите – членки на ЕС, често имат подробни изисквания за опаковането и етикетирането на продуктите.

Тези изисквания могат да бъдат задължителни или доброволни.

 • Задължителните маркировки и етикети върху потребителските продукти и техните опаковки обикновено са свързани с въпроси, свързани с обществената безопасност, здравето и/или околната среда. Те могат да предоставят информация, като например съставките или срока на годност.
 • Доброволните маркировки са например тези, които указват биологичното производство на стоката на екомаркировката върху промишлените продукти.

Обикновено съществуват различни агенции, които отговарят за различни отрасли, например в областта на медицината, електричеството, храните и химикалите, като всички те имат много различни изисквания.

 

3

Подготовка на продажбата и организиране на транспорта

Как се споделят задълженията между Вас и Вашия доставчик?

Можете да използвате Incoterms®, за да определите договорните си задължения.

Incoterms® 

 • Определяне на отговорностите на продавачите и купувачите за доставката, застраховането и превоза на стоки по договори за продажба
 • определете кой отговаря за митническите формалности по износа в ЕС и формалностите на вашия експортен пазар.

Примери

„Свободно на борда“ (FOB): означава, че вашият доставчик е отговорен за плащането на всички местни разходи:

 • транспортиране на стоките до пристанището на изпращане
 • разходи за зареждане
 • процедури за митническо оформяне в държавата износител.

Като купувач отговаряте за разходите за:

 • транспорт от пристанището на изпращане нататък
 • застраховане
 • разтоварване
 • превоз от пристанището на пристигане до крайното местоназначение.

„Стойност, застраховка и навло“ (CIF) означава, че вашият доставчик отговаря за местните разходи по FOB плюс:

 • такси за навло
 • застраховане

Под номер CIF доставчикът носи отговорност за всички разходи, докато продуктите пристигнат в пристанището на местоназначение.

 

4

Подготовка на документите за митническо оформяне в ЕС

Какви документи трябва да се подготвят за митниците?

 • Трябва да подадете митническа декларация до вашия национален митнически орган. Митнически представител може да ви посъветва по този важен въпрос.
 • Трябва да представите обобщена декларация за въвеждане (ОДВ) преди пристигането на стоките на първия входен пункт в ЕС.
  • ENS следва да бъде представена в първото входно митническо учреждение в ЕС от превозвача на стоките или в някои случаи от вносителя-получател или представител на превозвача или вносителя.
  • Крайният срок за подаване на ENS зависи от вида транспорт на стоките. Още.
 • ЕС има общ формуляр за декларация за внос за всички държави от ЕС, който се нарича единен административен документ (ЕАД). Още.
  • В зависимост от вида на стоките допълнителните документи, които трябва да бъдат представени на митническите органи, могат да включват:
  • търговска фактура,
  • транспортни документи,
  • сертификати за произход,
  • лицензии за внос,
  • резултати от изпитвания и други сертификати,
  • сертификати за инспекция (като здравни, ветеринарни или фитосанитарни сертификати).

Митническото оформяне може да бъде подадено от вносителя или от митнически представител, който е лицето, определено от вносителя да извърши всички митнически формалности, изисквани съгласно митническото законодателство на ЕС.

За повече информация относно документите и процесите се обърнете към вашия национален митнически орган, търговска камара или агенция за насърчаване на търговията. Още.

Какво се случва, когато стоките ви пристигнат на границата?

 • Те се поставят на временно складиране под митнически надзор (не повече от 90 дни) до освобождаването им.
  • Вашите стоки могат да бъдат освободени от митница въз основа на подадените от Вас документи, или
  • Вашите стоки могат да бъдат избрани за проверка на документите и от вас може да бъде поискано да представите допълнителни документи, преди стоките ви да бъдат освободени, или
  • Вашите стоки могат също така да бъдат избрани за проверка на документ или за физическа проверка.

Може ли вашият продукт да бъде продаван навсякъде в ЕС след клиринг?

Когато митническите органи са разрешили даден продукт, той има същия статут като продукт от ЕС и може да се движи свободно в рамките на ЕС и да се продава навсякъде в рамките на пазара на ЕС.

 • Всички държави от ЕС прилагат една и съща тарифа за стоки, внасяни от държави извън ЕС.
 • Същите правила се прилагат за вноса, независимо от държавата от ЕС, през която той навлиза на пазара на ЕС.

Къде можете да намерите повече информация?

Вашият контролен списък: 4 Стъпки за внос на продукт

Стъпка 1: Намиране на доставчик в чужбина

 • Да се оценят потенциалните страни, представляващи интерес, и да се сравни конкурентоспособността на потенциалните доставчици (напр. сравнение на цените, включително разходите, свързани с вноса, като тарифи и транспортни разходи.
 • Идентифициране на бизнес партньори/доставчици.
 • Определяне на агенция/институция/партньор за подпомагане на формалностите при процесите на внос (например за изготвяне на договори, условия за плащане, кредитоспособност на доставчика).

Стъпка 2: Оценка на условията и митата за внос и гарантиране, че продуктът отговаря на изискванията на ЕС

 • Получаване на регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI) ( прилага се достатъчно предварително).
 • Проверете дали не се прилага ограничение за внос.
 • Проверете дали ЕС има търговско споразумение със страната, от която искате да импортирате.
 • Оценява се дали вашият продукт отговаря на съответните правила за произход и се посочва приложимата (преференциална) тарифна ставка.
 • Да се прецени дали се прилагат други мита (напр. търговска защита) или вътрешни данъци.
 • Определяне на здравните, безопасните, екологичните и техническите изисквания в ЕС.
 • Да гарантира, че продуктът отговаря на изискванията и че доставчикът може да предостави необходимото сертифициране.
 • Проверете правилата за опаковане и етикетиране в ЕС.
 • Преценява дали се изисква сертификат за произход, който износителят трябва да представи, и какъв вид сертификат се представя в зависимост от това дали съществува или не търговско споразумение или договореност, приложими между ЕС и държавата на произход на стоките.

Стъпка 3: Подготовка на продажбата и организиране на транспорта

 • Подготвя и подписва договора с доставчика, включително споразумение за това кой носи отговорност, и организира транспортния процес.
 • Координиране с потенциални институции, които подкрепят процеса.

Стъпка 4: Подготвяне на документите за митническо оформяне на границата

 • Свържете се с митнически представител за съвет в случай на съмнения
 • Гарантиране на наличието на обобщената декларация за въвеждане
 • Подготвяне на допълнителни документи за митническо оформяне на вноса (търговска фактура, транспортни документи, сертификат за произход (като формуляр A, Eur.1/Eur.Med, съобщение REX, издадено от регистриран износител, или декларация за произход, издадена от одобрен износител), лиценз за внос, резултати от изпитвания, сертификати за инспекция (като здравни, ветеринарни или фитосанитарни сертификати)Допълване и подаване на декларацията за внос/Единен административен документ (ЕАД)
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки