Търговски режим и обща безопасност на продуктите

Тази страница служи като референтен документ само за продуктовите изисквания, валидни за целия ЕС. В зависимост от държавата на местоназначение от ЕС могат да се прилагат допълнителни изисквания. За повече подробности направете справка с „Моят търговски асистент“.

Моля, имайте предвид, че на тази страница е предоставено общо описание на всяко заглавие на всички езици на ЕС. Данните обаче са достъпни само на английски език.

Търговски режим — лицензии за внос и документи

Тази група изисквания се прилага за няколко групи продукти, по-специално сектори, за които се изискват специални документи за митническо оформяне.

 

Лицензия за внос на селскостопански продукти

Вносът на избрани продукти подлежи на предварително издаване на лицензия за внос (сертификат за внос) от компетентния орган на внасящата държава членка.

 

Изисквания за внос на огнестрелни оръжия и военни материали

Огнестрелните оръжия и бойните материали не се третират специално в тази база данни.

 

Обща безопасност на продуктите

Обща безопасност на продуктите

Това включва общи изисквания за безопасност, здраве и защита на потребителите за продукти, които не са обхванати от по-специфични изисквания за безопасност на други места на уебсайта на бюрото за помощ.

 
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки