Швейцария

Икономическите и търговските отношения на Швейцария с ЕС се уреждат главно от редица двустранни споразумения, в които Швейцария се е съгласила да поеме някои аспекти от законодателството на ЕС в замяна на достъпа до част от единния пазар на ЕС.

Крайъгълният камък на отношенията между ЕС и Швейцария е Споразумението за свободна търговия от 1972 г.

За да отговаря на условията за преференциално третиране, вашият продукт ще трябва да отговаря на правилата за произход съгласно споразумението. Моля, проверете интерактивнияинструмент за самооценка на правилата за произход (ROSA)в Моят търговски асистент, за да прецените дали вашият продукт отговаря на правилата за произход и да разберете как да изготвите правилните документи.

Правилата за произход се уреждат от Паневросредиземноморската конвенция.

През 1999 г. са подписани седем секторни споразумения, известни като „двустранни споразумения I“. Те обхващат:

  • свободно движение на хора
  • технически пречки пред търговията
  • обществени поръчки
  • селско стопанство
  • въздушен и сухопътен транспорт
  • научни изследвания.

Допълнителен набор от секторни споразумения, подписани през 2004 г. („двустранни споразумения II“), обхваща:

  • преработени земеделски продукти
  • статистиката
  • борба с измамите.

Съществуват над 100 двустранни споразумения между ЕС и Швейцария, управлявани от над 20 съвместни комитета.  Споразуменията задължават Швейцария да приеме съответното законодателство на ЕС в обхванатите сектори.

В замяна на частичната си интеграция в единния пазар на ЕС Швейцария плаща финансов принос за икономическото и социалното сближаване в държавите — членки на ЕС, които се присъединиха след 2004 г.

Свързани с търговията споразумения между ЕС и Швейцария

 

Намерете приложимата тарифна ставка за вашия продукт в Моят търговски асистент.

ЕС е основният търговски партньор на Швейцария, а Швейцария е четвъртият по големина търговски партньор на ЕС.

Повече за търговските отношения между ЕС и Швейцария.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки