Швейцария

Икономическите и търговските отношения на Швейцария с ЕС се уреждат основно от поредица двустранни споразумения, в които Швейцария се е съгласила да поеме определени аспекти на законодателството на ЕС в замяна на достъп до част от единния пазар на ЕС.

Крайъгълният камък на отношенията между ЕС и Швейцария е Споразумението за свободна търговия от 1972 г.

 

Намерете приложимата тарифна ставка за вашия продукт в Моят търговски сътрудник.

През 1999 г. са подписани седем секторни споразумения, известни като „Bilaterals I“.

Те обхващат

  • свободно движение на хора
  • технически пречки пред търговията
  • обществени поръчки
  • селско стопанство
  • въздушен и сухопътен транспорт
  • научни изследвания.

Друг набор от секторни споразумения, подписани през 2004 г. („Bilaterals II“), обхваща:

  • преработени селскостопански продукти
  • статистика
  • борба с измамите.

Съществуват над 100 двустранни споразумения между ЕС и Швейцария, управлявани от над 20 съвместни комитета. Споразуменията задължават Швейцария да приеме съответното законодателство на ЕС в обхванатите сектори.

В замяна на частичната си интеграция в единния пазар на ЕС Швейцария плаща финансов принос за икономическото и социалното сближаване в държавите — членки на ЕС, които се присъединиха след 2004 г.

Споразумения между ЕС и Швейцария, свързани с търговията

 

Правилата за произход се уреждат от Паневросредиземноморската конвенция.

ЕС е основният търговски партньор на Швейцария, а Швейцария е четвъртият по големина търговски партньор на ЕС.

Повече за търговските отношения между ЕС и Швейцария.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки