Общо споразумение по търговията с услуги (ГАТС)

Какво представлява ГАТС?

Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС) е договор на Световната търговска организация ( СТО), който влезе в сила през 1995 г.

Целите са:

  • създаване на надеждна и предвидима система от международни правила за търговията с услуги
  • за улесняване на постепенното либерализиране на пазарите на услуги

Всички членове на СТО са страни по ГАТС.

Основните принципи на ГАТС по принцип се прилагат за всички сектори на услугите.

Има две изключения

  • услуги, предоставяни при упражняване на държавна власт, като например схеми за социална сигурност, обществено здраве, образование
  • услуги, свързани с въздушния транспорт

ГАТС се прилага и за всички услуги, предоставяни от всички равнища на управление (централно, регионално, местно и др.).

Правителствата запазват свободата да решават кои сектори на услугите те действително либерализират.

Основни принципи

Третиране като най-облагодетелствана нация  (НОН) гарантира, че всяка страна, подписала настоящото споразумение, третира услугите и доставчиците на услуги от всяка държава членка без разграничение, не по-малко благоприятно от тези на която и да е друга държава при условията и ограниченията, посочени в списъка със специфичните задължения.

освен при определени условия две държави не могат да сключват преференциални договорености, които да са дискриминационни по отношение на други държави.

Принципът на национално третиране гласи, че всяка държава членка третира услугите на друга държава членка не по-малко благоприятно от националните си продукти при условията и ограниченията, посочени в списъците със специфични задължения.

държавите не могат да прилагат дискриминационни мерки в полза на местни услуги или доставчици на услуги

Други ангажименти

  • правителствата трябва да публикуват всички съответни законови и подзаконови актове по прозрачен и лесно достъпен начин.
  • правилата трябва да бъдат администрирани по разумен, обективен и безпристрастен начин.
  • държавите членки трябва да гарантират, че монополите и изключителните доставчици на услуги не злоупотребяват с положението си
  • държавите членки ще провеждат консултации относно начините за премахване на бизнес практики, които могат да ограничат конкуренцията.
  • страните могат да се присъединят към споразумения за признаване на професионалните квалификации
  • международните трансфери и плащания за текущи сделки, свързани с ангажименти за предоставяне на услуги, не могат да бъдат ограничавани, освен в случай на затруднения, свързани с платежния баланс, и при определени обстоятелства

Повече информация за Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС)

Класификация на секторите на услугите

ГАТС обхваща всички услуги с малки изключения. Списъкът на секторите и подсекторите в сферата на услугите се съдържа в секторния списък за услуги.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки