Všeobecná dohoda o obchode so službami (GATS)

Čo je GATS?

Všeobecná dohoda o obchode so službami (GATS) je zmluva Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorá nadobudla platnosť v roku 1995.

Cieľom je:

  • vytvoriť spoľahlivý a predvídateľný systém medzinárodných pravidiel pre obchod so službami
  • uľahčiť postupnú liberalizáciu trhov so službami

Všetci členovia WTO sú zmluvnými stranami dohody GATS.

Základné zásady GATS sa v zásade vzťahujú na všetky odvetvia služieb.

Existujú dve výnimky

  • služby poskytované pri výkone vládnej moci na konkomerčnom základe, ako sú systémy sociálneho zabezpečenia, verejné zdravie, vzdelávanie
  • služby súvisiace s leteckou dopravou

GATS sa vzťahuje aj na všetky služby obstarávané všetkými úrovňami verejnej správy (ústrednou, regionálnou, miestnou a pod.).

Vlády majú naďalej možnosť slobodne sa rozhodnúť, ktoré odvetvia služieb skutočne liberalizujú.

Základné zásady

Doložka najvyšších výhod (DNV) zabezpečuje, že každá signatárska krajina zaobchádza so službami a poskytovateľmi služieb z ktorejkoľvek členskej krajiny bez rozdielu, nie menej priaznivo ako so službami a poskytovateľmi služieb akejkoľvek inej krajiny, a to za podmienok a obmedzení uvedených v listine špecifických záväzkov.

s výnimkou určitých podmienok dve krajiny nemôžu prijať preferenčné opatrenia, ktoré sú diskriminačné voči iným krajinám.

V zásade národného zaobchádzania sa uvádza, že každá členská krajina nezaobchádza so službami inej členskej krajiny menej priaznivo ako s vlastnými vnútroštátnymi produktmi, a to za podmienok a v rámci obmedzení uvedených v listinách špecifických záväzkov.

krajiny nemôžu uplatňovať diskriminačné opatrenia v prospech domácich služieb alebo poskytovateľov služieb

Ostatné záväzky

  • vlády musia uverejňovať všetky príslušné zákony a nariadenia transparentným a ľahko dostupným spôsobom
  • pravidlá sa musia spravovať primeraným, objektívnym a nestranným spôsobom
  • členské štáty musia zabezpečiť, aby monopoly a výhradní poskytovatelia služieb nezneužívali svoje postavenie
  • členské štáty sa poradia o spôsoboch, ako odstrániť obchodné praktiky, ktoré môžu obmedziť hospodársku súťaž.
  • krajiny by sa mohli pripojiť k dohodám o uznávaní odborných kvalifikácií
  • medzinárodné transfery a platby za bežné transakcie súvisiace so záväzkami v oblasti služieb nemôžu byť obmedzené, s výnimkou prípadov ťažkostí s platobnou bilanciou a za určitých okolností

Podrobnejšie informácie o Všeobecnej dohode o obchode so službami (GATS)

Klasifikácia sektorov služieb

Dohoda GATS sa vzťahuje na všetky služby s niekoľkými výnimkami. Zoznam sektorov a pododvetví služieb, na ktoré sa vzťahuje, sa nachádza v zozname sektorovej klasifikácie služieb.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy