Jednotný trh EÚ

Na jednotnom trhu EÚ, ktorý sa niekedy nazýva vnútorný trh, sa ľudia, tovar, služby a peniaze môžu voľne pohybovať.Vzájomné uznávanie zaručuje, že každý výrobok, ktorý sa legálne predáva v jednej krajine EÚ, sa môže predávať vo všetkých ostatných krajinách. Občania EÚ môžu študovať, žiť, nakupovať, pracovať a tráviť dôchodok v ktorejkoľvek krajine Únie, pričom majú prístup k výrobkom z celej Európy.

Dávky

Podniky EÚ majú prospech z

 • „domáci trh“ pre ich výrobky s viac ako 450 miliónmi spotrebiteľov
 • ľahší prístup k širokej škále dodávateľov
 • nižšie jednotkové náklady
 • väčšie obchodné príležitosti

Občania EÚ majú prospech z

 • nižšie ceny
 • viac inovácií a rýchlejší technologický rozvoj
 • vyššie normy bezpečnosti a ochrany životného prostredia

Právne predpisy

Cieľom právnych predpisov o jednotnom trhu s tovarom je zabezpečiť, aby výrobky uvádzané na trh EÚ spĺňali vysoké zdravotné, bezpečnostné a environmentálne požiadavky a aby sa výrobky, ktoré sa môžu predávať v EÚ, mohli pohybovať bez prekážok obchodu, čím sa administratívna záťaž minimalizuje.

Kľúčové prvky

Vnútorný trh s tovarom má tieto kľúčové prvky:

 • Bezpečnosť — výrobky uvádzané na trh v EÚ musia spĺňať vysoké bezpečnostné a environmentálne požiadavky
 • Normy — normy definujú technické alebo kvalitatívne požiadavky na výrobky, výrobné procesy, služby alebo skúšobné metódy. Normalizácia je pre priemysel nástrojom na zabezpečenie výkonnosti, bezpečnosti a interoperability výrobkov. Viac o európskej normalizácii
 • Posudzovanie zhody — pred uvedením výrobku na trh EÚ sa musí vykonať postup posudzovania zhody. Výrobca môže uviesť výrobok na trh EÚ len vtedy, ak spĺňa všetky uplatniteľné požiadavky. Viac o postupe posudzovania zhody
 • Akreditácia — akreditácia je posledná úroveň verejnej kontroly v európskom systéme posudzovania zhody. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby orgány posudzovania zhody mali technickú kapacitu na vykonávanie svojich povinností. Viac o akreditácii.
 • Notifikované orgány — notifikovaný orgán je organizácia určená krajinou EÚ na posudzovanie zhody určitých výrobkov pred ich uvedením na trh. Viac o notifikovaných orgánoch
 • Dohľad nad trhom — dohľad nad trhom zabezpečuje, aby nepotravinové výrobky na trhu EÚ neohrozovali európskych spotrebiteľov a pracovnú silu a aby boli chránené iné verejné záujmy, ako je ochrana životného prostredia, bezpečnosť a spravodlivosť v obchode. Viac informácií o dohľade nad trhom
 • ICSMS — Informačný a komunikačný systém pre dohľad nad trhom (ICSMS) je IT platforma na uľahčenie komunikácie medzi orgánmi dohľadu nad trhom v EÚ a krajinách EZVO. Viac informácií o systéme ICSMS.
 • Označenie CE — značka CE znamená, že výrobok predávaný v EÚ spĺňa všetky uplatniteľné požiadavky na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia. Viac informácií o označení CE
 • Právna metrológia — uplatňovanie právnych požiadaviek na merania a meradlá. Právne predpisy EÚ týkajúce sa legálnej metrológie sú jedným z pilierov jednotného trhu s výrobkami. Požiadavky EÚ sú zamerané na podporu technologických inovácií, ochranu zdravia a životného prostredia, zaistenie verejnej bezpečnosti a podporu spravodlivého obchodu. Viac o legálnej metrológii
 • Vonkajšie hranice — krajiny EÚ kontrolujú výrobky, ktoré pochádzajú z krajín mimo územia EÚ.
 • Nový legislatívny rámec — s cieľom zlepšiť vnútorný trh s tovarom a posilniť podmienky pre uvádzanie širokej škály výrobkov na trh EÚ bol v roku 2008 prijatý nový legislatívny rámec. Viac o novom legislatívnom rámci.

Voľný pohyb

Mnohé výrobky na trhu EÚ podliehajú harmonizovaným pravidlám, ktoré chránia spotrebiteľov, verejné zdravie a životné prostredie. Harmonizované pravidlá bránia prijatiu prípadných rozdielnych vnútroštátnych pravidiel a zabezpečujú voľný pohyb výrobkov v rámci EÚ. Niektoré sektory sa však stále riadia vnútroštátnymi ustanoveniami. Zásada voľného pohybu tovaru zabezpečuje, aby tieto ustanovenia nevytvárali neodôvodnené prekážky obchodu.

Harmonizované sektory

Harmonizované odvetvia podliehajú spoločným pravidlám v celej EÚ. Poskytujú jasný a predvídateľný právny rámec pre podniky. Ak výrobcovia dodržiavajú tieto pravidlá, ich výrobky sa môžu voľne predávať na trhu

 • Vo väčšine odvetví (napr. elektronické a elektrické zariadenia, stroje, výťahy a zdravotnícke pomôcky) sa právne predpisy EÚ obmedzujú na základné požiadavky na ochranu zdravia, bezpečnosti a životného prostredia – na preukázanie súladu s týmito požiadavkami môžu výrobcovia dobrovoľne používať normy alebo iné technické špecifikácie.
 • V iných odvetviach (napr. automobilový priemysel a chemické látky) sa v právnych predpisoch stanovujú podrobné požiadavky, podľa ktorých musia mať určité druhy výrobkov rovnaké technické špecifikácie.
 • Harmonizované právne predpisy EÚ, ktorými sa stanovuje voľný pohyb nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, riadi Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie.

Neharmonizované sektory

Na neharmonizované odvetvia sa nevzťahujú spoločné pravidlá EÚ a môžu sa na ne vzťahovať vnútroštátne pravidlá. Na tieto odvetvia by sa naďalej mali vzťahovať ustanovenia zmluvy upravujúce voľný pohyb tovaru podľa článkov. 34 – 36 ZFEÚ. Vnútroštátne pravidlá týkajúce sa týchto výrobkov podliehajú oznamovaciemu postupu, ktorým sa zabezpečí, že nevytvárajú neprimerané prekážky obchodu.

Zabezpečiť voľný pohyb tovaru v neharmonizovaných odvetviach, zásadu vzájomného uznávania, postup oznamovania 2015/1535 a uplatňovanie článkov. Zásadný význam má 34 – 36 ZFEÚ.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy