Jednolity rynek UE

Na jednolitym rynku UE, nazywanym czasem rynkiem wewnętrznym, ludzie, towary, usługi i pieniądze mogą swobodnie przemieszczać się.Wzajemne uznawanie gwarantuje, że każdy produkt legalnie sprzedawany w jednym kraju UE może być sprzedawany we wszystkich innych krajach. Obywatele UE mogą studiować, mieszkać, robić zakupy, pracować i przechodzić na emeryturę w dowolnym kraju UE, a także korzystać z produktów pochodzących z całej Europy.

Korzyści

Przedsiębiorstwa z UE korzystają z

 • „rynek krajowy” obejmujący ponad 450 mln konsumentów dla swoich produktów
 • łatwiejszy dostęp do szerokiej gamy dostawców
 • niższe koszty jednostkowe
 • większe możliwości handlowe

Obywatele UE korzystają z

 • niższe ceny
 • więcej innowacji i szybszy rozwój technologiczny
 • wyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Prawodawstwo

Przepisy dotyczące jednolitego rynku towarów mają na celu zapewnienie, by produkty wprowadzane na rynek UE spełniały wysokie wymogi w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz aby produkty dopuszczone do sprzedaży w UE mogły być wprowadzane do obrotu bez barier handlowych, ograniczając obciążenie administracyjne do minimum.

Kluczowe elementy

Rynek wewnętrzny towarów składa się z następujących kluczowych elementów:

 • Bezpieczeństwo — produkty wprowadzane do obrotu w UE muszą spełniać wysokie wymogi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska
 • Normy — normy określają wymogi techniczne lub jakościowe dla produktów, procesów produkcji, usług lub metod badań. Normalizacja jest narzędziem dla przemysłu służącym zapewnieniu wydajności, bezpieczeństwa i interoperacyjności produktów. Więcej na temat normalizacji europejskiej
 • Ocena zgodności — przed wprowadzeniem produktu na rynek UE należy przeprowadzić procedurę oceny zgodności. Producent może wprowadzić produkt do obrotu w UE tylko wtedy, gdy spełnia wszystkie mające zastosowanie wymogi. Więcej informacji na temat procedury oceny zgodności
 • Akredytacja — akredytacja jest ostatnim poziomem kontroli publicznej w europejskim systemie oceny zgodności. Jego celem jest zapewnienie, aby jednostki oceniające zgodność posiadały zdolność techniczną do wykonywania swoich obowiązków. Więcej informacji na temat akredytacji
 • Jednostki notyfikowane — jednostka notyfikowana jest organizacją wyznaczoną przez państwo UE do oceny zgodności niektórych produktów przed ich wprowadzeniem do obrotu. Więcej informacji na temat jednostek notyfikowanych
 • Nadzór rynku — nadzór rynku gwarantuje, że produkty nieżywnościowe na rynku UE nie stanowią zagrożenia dla europejskich konsumentów i pracowników oraz że chronione są inne interesy publiczne, takie jak ochrona środowiska, bezpieczeństwo i sprawiedliwość w handlu. Więcej informacji na temat nadzoru rynku
 • ICSMS — system informacyjny i komunikacyjny do celów nadzoru rynku (ICSMS) jest platformą informatyczną ułatwiającą komunikację między organami nadzoru rynku w państwach UE i EFTA. Więcej informacji na temat ICSMS.
 • Oznakowanie CE - oznakowanie CE oznacza, że produkt sprzedawany w UE spełnia wszystkie obowiązujące wymogi w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Więcej informacji na temat oznakowania CE
 • Metrologia prawna — stosowanie wymogów prawnych do przyrządów pomiarowych i pomiarowych. Prawodawstwo UE dotyczące metrologii prawnej jest jednym z filarów jednolitego rynku produktów. Wymogi UE mają na celu promowanie innowacji technologicznych, ochronę zdrowia i środowiska, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz promowanie sprawiedliwego handlu. Więcej informacji na temat metrologii prawnej
 • Granice zewnętrzne — kraje UE kontrolują produkty spoza terytorium UE.
 • Nowe ramy prawne — w celu poprawy wewnętrznego rynku towarów i poprawy warunków wprowadzania szerokiej gamy produktów na rynek UE - w 2008 r. przyjęto nowe ramy prawne. Więcej informacji na temat nowych ram prawnych.

Swobodny przepływ

Wiele produktów na rynku UE podlega zharmonizowanym przepisom, które chronią konsumentów, zdrowie publiczne i środowisko. Zharmonizowane przepisy wykluczają możliwość przyjmowania rozbieżnych przepisów krajowych i zapewniają swobodny obrót produktami w UE. Niektóre sektory są jednak nadal regulowane przepisami krajowymi. Zasada swobodnego przepływu towarów gwarantuje, że przepisy te nie tworzą nieuzasadnionych barier w handlu.

Sektory zharmonizowane

Zharmonizowane sektory podlegają wspólnym przepisom w całej UE. Zapewniają one jasne i przewidywalne ramy prawne dla przedsiębiorstw. Jeżeli producenci przestrzegają tych zasad, ich produkty mogą być swobodnie sprzedawane na rynku.

 • W większości sektorów (np. sprzęt elektroniczny i elektryczny, maszyny, dźwigi i wyroby medyczne) prawodawstwo UE ogranicza się do podstawowych wymogów w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska - aby wykazać zgodność z tymi wymogami, producenci mogą dobrowolnie stosować normy lub inne specyfikacje techniczne.
 • W innych sektorach (np. w sektorze motoryzacyjnym i chemicznym) prawodawstwo zawiera szczegółowe wymogi zobowiązujące niektóre rodzaje produktów do posiadania takich samych specyfikacji technicznych.
 • Unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym, które przewiduje swobodny przepływ niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zarządza Dyrekcja Generalna ds. Środowiska

Sektory niezharmonizowane

Sektory niezharmonizowane nie podlegają wspólnym przepisom UE i mogą być objęte przepisami krajowymi. Sektory te powinny nadal korzystać z postanowień Traktatu regulujących swobodny przepływ towarów zgodnie z art. 34-36 TFUE. Przepisy krajowe dotyczące tych produktów podlegają procedurze powiadamiania, która gwarantuje, że nie tworzą one niepotrzebnych barier w handlu.

W celu zapewnienia swobodnego przepływu towarów w sektorach niezharmonizowanych, zasady wzajemnego uznawania, procedury powiadamiania 2015/1535 oraz stosowania art. Artykuły 34-36 TFUE mają zasadnicze znaczenie.

Udostępnij tę stronę: