Bałkany Zachodnie

Od rozpoczęcia procesu stabilizacji i stowarzyszenia UE stopniowo zawierała dwustronne umowy o wolnym handlu, zwane „Układami o stabilizacji i stowarzyszeniu” z każdym z partnerów z Bałkanów Zachodnich.

  • Albania (2009)
  • Macedonia Północna (2004)
  • Czarnogóra (2010)
  • Serbia (2013)
  • Bośnia i Hercegowina (2015)
  • Kosowo* (2016)

* Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.)

 

Układy o stabilizacji i stowarzyszeniu to narzędzia zapewniające rozwój gospodarczy i stabilizację polityczną krajów w regionie oraz tworzenie bliskiego, długoterminowego stowarzyszenia między UE a Bałkanami Zachodnimi.Układy o stabilizacji i stowarzyszeniu stanowią instrument prawny służący dostosowaniu do dorobku prawnego UE i stopniowej integracji z rynkiem UE.

Układy o stabilizacji i stowarzyszeniu ustanowiły strefę wolnego handlu w okresie przejściowym, który dobiegł końca w odniesieniu do wszystkich z wyjątkiem Kosowa (2026 r.).

Umowy przewidują zniesienie ceł i ograniczeń pozataryfowych w handlu dwustronnym i obejmują towary we wszystkich działach Systemu Zharmonizowanego.Tylko nieliczne wyjątki dotyczące niektórych produktów rolnych i produktów rybołówstwa nie zostały w pełni zliberalizowane i podlegają obniżonym cłom lub preferencyjnym koncesjom ilościowym.

 

Reguły pochodzenia reguluje konwencja paneurośródziemnomorska.

Ponadto umowy zawierają postanowienia dotyczące kwestii konkurencji, wysokiego poziomu ochrony praw własności intelektualnej oraz wzmocnionej współpracy w sprawach celnych.Obejmują one również dodatkowe dyscypliny dotyczące w szczególności zamówień publicznych, zbliżenia przepisów w wielu obszarach, w tym normalizacji, a także przepisy dotyczące usług i przedsiębiorczości.

Więcej

Udostępnij tę stronę:

Linki