Bałkanach Zachodnich

Od rozpoczęcia procesu stabilizacji i stowarzyszenia UE stopniowo zawiera dwustronne umowy o wolnym handlu – zwane „układami o stabilizacji i stowarzyszeniu” (SAA) z każdym z partnerów z Bałkanów Zachodnich.

  • Albania (2009)
  • Macedonia Północna (2004)
  • Czarnogóra (2010)
  • Serbia (2013)
  • Bośnia i Hercegowina (2015)
  • Kosowo* (2016)

* Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.)

 

Układy o stabilizacji i stowarzyszeniu są narzędziami, które zapewniają rozwój gospodarczy i polityczną stabilizację krajów w regionie oraz utworzenie bliskiego, długoterminowego stowarzyszenia między UE a Bałkanami Zachodnimi.  W rzeczywistości układy o stabilizacji i stowarzyszeniu stanowią instrument prawny służący dostosowaniu do dorobku prawnego UE i stopniowej integracji z rynkiem UE.

Układy o stabilizacji i stowarzyszeniu ustanowiły strefę wolnego handlu w okresie przejściowym, który zakończył się obecnie dla wszystkich państw z wyjątkiem Kosowa (2026 r.). 

Przewidują one zniesienie ceł i ograniczeń pozataryfowych w dwustronnym handlu oraz obejmują towary we wszystkich działach systemu zharmonizowanego.  Jedynie kilka wyjątków, dotyczących niektórych produktów rolnych i produktów rybołówstwa, nie jest w pełni zliberalizowanych i podlega obniżonym cłom lub preferencyjnym koncesjom ilościowym.

 

Aby kwalifikować się do preferencyjnego traktowania, Państwa produkt będzie musiał spełniać reguły pochodzenia określone w umowie. Sprawdź interaktywnenarzędzie samooceny reguł pochodzenia (ROSA) w My Trade Asystent, aby ocenić, czy dany produkt spełnia reguły pochodzenia, i dowiedzieć się, jak przygotować prawidłowe dokumenty.

 

Reguły pochodzenia reguluje konwencja paneurośródziemnomorska.

Ponadto umowy zawierają postanowienia dotyczące kwestii konkurencji, wysokiego poziomu ochrony praw własności intelektualnej oraz wzmocnionej współpracy w sprawach celnych. Obejmują one również dodatkowe dyscypliny dotyczące w szczególności zamówień publicznych, zbliżenia przepisów w wielu dziedzinach, w tym normalizacji, a także przepisy dotyczące usług i przedsiębiorczości.

Więcej

Udostępnij tę stronę: