Monitorowanie BIZ

Europejskie ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) umożliwią państwom członkowskim UE i Komisji współpracę i wymianę informacji na temat inwestycji z państw trzecich, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w UE.

Rozporządzenie ustanawiające unijne ramy monitorowania BIZ weszło w życie w dniu 10 kwietnia 2019 r., a jego mechanizm współpracy będzie miał zastosowanie od dnia 11 października 2020 r.

Rozporządzenie uzupełnia ogólne ramy polityki inwestycyjnej UE, zapewniając, aby otwartość UE na bezpośrednie inwestycje zagraniczne była równoważona odpowiednimi kontrolami potencjalnych zagrożeń.

Więcej informacji na temat monitorowania BIZ można znaleźć na stronie internetowej DG ds. Handlu.

Udostępnij tę stronę: