Handel cyfrowy

 

Handel cyfrowy odnosi się do handlu, który jest możliwy dzięki technologiom elektronicznym. Dzieje się tak we wszystkich sektorach gospodarki i jest niezwykle ważne dla przemysłu europejskiego.

Światowy rynek handlu elektronicznego rozwija się w szybkim tempie. W ujęciu globalnym sprzedaż w ramach handlu elektronicznego w 2019 r. oszacowano na 3,2 bln EUR, przy czym około 1,5 mld osób robi zakupy przez internet. Jako że UE jest największym eksporterem usług na świecie, może ona w znacznym stopniu skorzystać z możliwości, jakie daje handel elektroniczny.

Nowoczesny handel jest w bardzo dużym stopniu możliwy dzięki technologiom cyfrowym. Na przykład

 • banki są w dużym stopniu uzależnione od międzynarodowego przekazywania danych
 • podmioty handlujące towarami rolnymi stosują podpisy elektroniczne w celu dokonywania zakupów międzynarodowych
 • producenci, przedsiębiorstwa transportowe i logistyczne mogą śledzić i poprawiać wydajność swoich maszyn i pojazdów na całym świecie dzięki elektronicznemu transferowi danych.

Usługi związane z oprogramowaniem stanowią coraz większą część przychodów przedsiębiorstw na całym świecie i tendencja ta będzie się utrzymywać. „Internet rzeczy” ma na celu czerpanie z możliwości stworzonych dzięki połączeniu czujników z urządzeniami wykorzystującymi internet, dużymi zbiorami danych i wysokowydajnymi zdolnościami obliczeniowymi.

Mniejsze przedsiębiorstwa znacznie zwiększyły swój udział w międzynarodowych transakcjach handlowych z wykorzystaniem internetu w celu nawiązania kontaktu z klientami i dostawcami, dostarczania informacji, przyjmowania i realizacji zamówień oraz ułatwiania dostarczania produktów i usług.

Polityka UE w zakresie handlu elektronicznego

Znaczenie, jakie UE przywiązuje do handlu elektronicznego, znajduje odzwierciedlenie zarówno w dwustronnych negocjacjach handlowych, jak i w Światowej Organizacji Handlu.

W negocjacjach dwustronnych UE dąży do ustanowienia horyzontalnych dyscyplin, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania handlu elektronicznego i które mają zastosowanie do handlu towarami, usług, zamówień publicznych w internecie itp. Ogólnym celem jest:

 • zapewnienie przedsiębiorstwom przewidywalności i pewności prawa
 • zapewnienie bezpiecznego środowiska internetowego dla konsumentów
 • usunięcie nieuzasadnionych barier

W Światowej Organizacji Handlu ponad osiemdziesiąt członków uczestniczy w negocjacjach w sprawie handlu elektronicznego. UE postrzega tę inicjatywę jako wyjątkową okazję do zapewnienia od dawna opóźnionych działań w zakresie polityki handlowej i dąży do wynegocjowania kompleksowego i ambitnego zestawu przepisów wzmacniających zarówno krajowy, jak i światowy handel elektroniczny.

Handel usługami cyfrowymi wbudowanymi w produkt

Handel usługami nabiera coraz większego znaczenia, nie tylko w formie niematerialnej, ale również w formie materialnej, tj. poprzez włączenie takich usług do produktu końcowego. Zjawisko „serwizacji produkcji”, skutkujące „usługami zintegrowanymi”, ma wpływ na coraz większy udział handlu towarami. Przykładem takich „usług wbudowanych” jest oprogramowanie, które podróżuje przez granicę jako składnik wielu towarów, w szczególności w sektorze motoryzacyjnym.

Rosnący popyt na towary ekologiczne będzie w coraz większym stopniu wymagał zaawansowanej technologii, która będzie obejmować o wiele więcej „inteligentnych” procesów i oprogramowania.

UE dąży do ułatwienia handlu takimi towarami, w tym poprzez stosowanie odpowiednich procedur celnych, które umożliwią bezcłowe traktowanie usług wbudowanych w produkt końcowy.

Sprzedaż towarów lub usług online

Obecnie handel jest znacznie ułatwiany przez platformy internetowe służące handlowi elektronicznemu. Mogą to być:

 • indywidualne strony internetowe, takie jak sklepy internetowe
 • platformy hostingowe, takie jak internetowe platformy handlowe, w których firma oferuje interfejs i zazwyczaj oprogramowanie zaplecza administracyjnego dla różnych sprzedawców i nabywców

Platformy handlu elektronicznego ułatwiają obrót, ponieważ

 • nabywcy i sprzedawcy w różnych krajach mogą się z łatwością skontaktować.
 • sprzedawcy mogą reklamować i oferować swoje towary i usługi wielu potencjalnym klientom

Internetowe platformy handlowe oferują klientom większy wybór, ponieważ mogą wyszukiwać i porównywać produkty lub usługi od różnych sprzedawców.

Klientami mogą być użytkownicy końcowi (osoby fizyczne lub firmy) lub odsprzedawcy.

Jeśli chcesz sprzedawać swój produkt lub usługę za pośrednictwem takich kanałów internetowych klientom na rynkach poza UE, należy sprawdzić wymogi dotyczące wywozu, tak jak miałoby to miejsce w przypadku tradycyjnych kanałów sprzedaży.

Przy sprzedaży niewielkich ilości użytkownikom końcowym ważne jest poinformowanie się o zasadach de minimis. Często zwalniają one z taryf pozycje o niskiej wartości i nakładają jedynie minimalne wymogi formalne dotyczące dokumentów.

W zależności od produktów lub usług, które chcesz sprzedać, mogą pojawić się dodatkowe wymogi kontroli. Na przykład będziesz musiał wziąć pod uwagę pytania dotyczące:

 • portale płatnicze wykorzystywane online
 • wymogi w zakresie ochrony danych na rynku docelowym i transgraniczne przekazywanie danych
 • jak zarządzać magazynowaniem i logistyką
 • ochrona konsumentów i przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów
 • prawa własności intelektualnej
 • Przepisy dotyczące VAT
 • koszty usług pocztowych/kurierskich itp.

Aby uzyskać pomoc w tym procesie, możesz skontaktować się z izbami handlowymi, agencjami promocji eksportu, firmami konsultingowymi lub podobnymi instytucjami. Sieć Enterprise Europe Network oferuje również ogólne informacje na temat rynków zagranicznych w Europie.

Udostępnij tę stronę:

Linki