Instrument dotyczący międzynarodowych zamówień publicznych

Protekcjonizm w zamówieniach publicznych rośnie na całym świecie. W ostatnim dziesięcioleciu badania wykazały, że liczba barier w zamówieniach publicznych wzrosła o 5. Te bariery w udzielaniu zamówień publicznych mogą przybierać różne formy. Mogą to być przepisy prawne ograniczające de iure dostęp do rynku dla zagranicznego oferenta lub praktyki de facto zmniejszające szanse zagranicznych oferentów na powodzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Powszechnie obserwowane systemy restrykcyjne lub środki przyjęte w państwach trzecich obejmują:

  • Wymogi dotyczące zawartości lokalnej
  • Systemy preferencji cenowych faworyzujące oferentów krajowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
  • Prawne ograniczenie/zakaz udziału zagranicznych oferentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Aby uzyskać więcej informacji na temat barier w zamówieniach publicznych, OECD opracowała taksonomię środków w zakresie zamówień publicznych ograniczających dostęp do unijnego rynku zamówień publicznych.

Napotkali Państwo barierę w państwie trzecim?

Skargę dotyczącą międzynarodowego instrumentu zamówień publicznych można złożyć bezpośrednio w pojedynczym punkcie kontaktowym za pośrednictwem formularza skargi IPI.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania pomocy przy składaniu skargi prosimy o kontakt bezpośrednio na stronie Trade-eu-International-procurement-instrument@ec.europa.eu.

Dokonamy oceny Państwa skargi IPI wraz z naszymi ekspertami. Po zakończeniu oceny poinformujemy Państwa o wynikach oceny.

Udostępnij tę stronę: