Maszyny i produkty techniczne

Ta strona służy jako dokument referencyjny wyłącznie w odniesieniu do ogólnounijnych wymogów dotyczących produktów. Dodatkowe wymogi mogą mieć zastosowanie w zależności od kraju docelowego UE. Szczegółowe informacje można znaleźć w My Trade Asystent.

Należy pamiętać, że na tej stronie ogólny opis każdej rubryki znajduje się we wszystkich językach UE. Szczegółowe informacje są jednak dostępne wyłącznie w języku angielskim.

Harmonizacja techniczna

Harmonizacja techniczna w Unii Europejskiej (UE) ma na celu harmonizację zasadniczych wymogów, które muszą spełniać produkty przy wprowadzaniu ich do obrotu, poprzez zastosowanie formuły „ogólne odniesienie do norm” oraz zasady wzajemnego uznawania w celu wyeliminowania przeszkód technicznych w swobodnym przepływie towarów. Takie specyfikacje techniczne różnią się w zależności od kategorii rozważanych produktów.

 

Normy techniczne dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX)

Przed wprowadzeniem na rynek UE wszystkie urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem muszą spełniać zlecenia normalizacji i zharmonizowane specyfikacje techniczne.

 

Specyfikacje techniczne wyrobów budowlanych

Każdy wyrób lub zestaw, który jest wytwarzany i wprowadzany do obrotu w celu włączenia do obiektów budowlanych, musi spełniać zlecenia normalizacji i zharmonizowane specyfikacje techniczne przed wprowadzeniem ich do obrotu w UE.

 

Normy techniczne dotyczące zabawek

Zabawki przywożone do UE muszą spełniać specjalne wymogi bezpieczeństwa, które są specyficzne dla zamierzonej grupy wiekowej, a także wymogi dotyczące identyfikowalności.

 

Normy techniczne dotyczące materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Materiały wybuchowe przywożone do UE przeznaczone do użytku cywilnego podlegają dyrektywie UE opartej na zaleceniu ONZ w sprawie transportu towarów niebezpiecznych.

 

Normy techniczne dla wyrobów pirotechnicznych

Te normy techniczne są wymagane wyłącznie w odniesieniu do wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do użytku teatralnego (zaprojektowanych do użytku w pomieszczeniach lub na zewnątrz, w tym produkcji filmowych i telewizyjnych lub podobnych zastosowań), wyrobów pirotechnicznych widowiskowych i innych wyrobów pirotechnicznych do celów technicznych.

 

Maszyny

 

Normy techniczne dotyczące dźwigów

Przed wprowadzeniem na rynek UE dźwigi przeznaczone do zainstalowania na stałe w budynkach muszą spełniać wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa związane z ograniczeniami pojemności, bezpieczeństwem przeciwpożarowym i konserwacją.

 

Normy techniczne dotyczące maszyn i elementów bezpieczeństwa

Projektowanie i budowa maszyn muszą spełniać obowiązkowe zasadnicze wymogi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, aby mogły zostać wprowadzone na rynek UE.

 

Normy techniczne dotyczące środków ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej wprowadzane do obrotu w UE muszą być zgodne z wymogami dotyczącymi projektowania, produkcji, materiałów, testów, instrukcji, informacji dostarczanych przez producenta oraz innych aspektów.

 

Normy techniczne dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń przyczyniających się do emisji hałasu w środowisku

Urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń wprowadzane na rynek UE muszą spełniać wymogi dotyczące emisji hałasu do środowiska.

 

Urządzenia ciśnieniowe

 

Normy techniczne dla urządzeń ciśnieniowych

Zbiorniki ciśnieniowe, rurociągi, osprzęt zabezpieczający i osprzęt ciśnieniowy wprowadzane do obrotu w UE muszą spełniać określone wymogi dotyczące projektowania, produkcji i oceny zgodności. Dotyczy to wyłącznie urządzeń o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu większym niż 0,5 bara.

 

Normy techniczne dotyczące prostych zbiorników ciśnieniowych

Proste spawane zbiorniki ciśnieniowe wprowadzane do obrotu w UE podlegają zgodności z obowiązkowymi zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa. Dotyczy to wyłącznie zbiorników spawanych, poddanych ciśnieniu większemu niż 0,5 bara, przeznaczonych do przechowywania powietrza lub azotu i nieprzeznaczonych do wypalania.

 

Wyroby medyczne

Wprowadzanie wyrobów medycznych do obrotu w UE jest uzależnione od zgodności z zasadniczymi wymogami w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów, użytkowników i osób trzecich oraz osiągnięcia przewidzianego poziomu działania.

 

Normy techniczne dotyczące wyrobów medycznych

 

Normy techniczne dotyczące wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

 

Normy techniczne dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji

 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz urządzenia gazowe

 

Normy techniczne dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Każde urządzenie elektryczne i elektroniczne podlega zgodności z obowiązkowymi zasadniczymi wymaganiami ustanowionymi w dyrektywie w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w celu zapewnienia ochrony ich działania przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń oświetlenia trzeciego stopnia

Lampy fluorescencyjne bez wbudowanego statecznika, lamp wyładowczych dużej intensywności, stateczników i opraw oświetleniowych zdolnych do zasilania takich lamp mogą być wprowadzane do obrotu w UE tylko wtedy, gdy spełniają określone wymogi dotyczące ekoprojektu.

 

Normy techniczne dla urządzeń gazowych dla gospodarstw domowych

Urządzenia gazowe dla gospodarstw domowych (w tym palniki z wymuszoną suszą) wprowadzane do obrotu w UE muszą spełniać obowiązkowe wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące m.in. zapłonu, trwałości i zużycia energii.

 

Normy techniczne dla sprzętu elektrycznego niskiego napięcia

Sprzęt elektryczny niskiego napięcia podlega zgodności z obowiązkowymi zasadniczymi wymaganiami w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa osób, zwierząt domowych i mienia.

 

Normy techniczne dla urządzeń radiowych

Urządzenia radiowe muszą być zgodne z obowiązkowymi zasadniczymi wymaganiami. Przykładami produktów, których to dotyczy, są: urządzenia sieciowe, domowe urządzenia medyczne do monitorowania, systemy nawigacji lub śledzenia, telefony komórkowe.

 

Przemieszczanie

 

Normy techniczne dla pojazdów silnikowych

Niektóre kategorie pojazdów silnikowych muszą spełniać zharmonizowane wymogi techniczne ustanowione w prawodawstwie UE dla samochodów osobowych, motocykli i ciągników, a także ich przyczep, układów, części i oddzielnych zespołów technicznych.

 

Normy techniczne dla kolei linowych do przewozu osób

Urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu osób muszą spełniać pewne zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. W szczególności mają one zastosowanie do kolei linowych lub innych pojazdów, w których trakcja jest dostarczana przez jedną lub więcej kabli, wagonów linowych uniesionych lub przesuniętych kablami nośnymi, w tym gondoli i podnośników krzeseł, oraz podnośników oporowych.

 

Normy techniczne dotyczące rekreacyjnych jednostek pływających

Rekreacyjne jednostki pływające (w tym prywatne jednostki pływające) muszą być zgodne ze zharmonizowanymi normami i ocenami zgodności.

 

Normy techniczne dla statków rybackich

Statki rybackie o długości 24 metrów i większej muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i świadectwa zgodności określone w przepisach UE.

 

Normy techniczne dotyczące wyposażenia morskiego

Wyposażenie morskie musi spełniać określone wymogi i przepisy. Mają one zastosowanie do następujących urządzeń: środki ratunkowe, zapobieganie zanieczyszczeniom mórz, sprzęt ochrony przeciwpożarowej, sprzęt nawigacyjny i sprzęt radiokomunikacyjny.

 

Normy techniczne dla statków pasażerskich

Wymogi bezpieczeństwa i odpowiednie świadectwa są wymagane dla nowych i istniejących statków pasażerskich o długości co najmniej 24 metrów oraz szybkich jednostek pasażerskich odbywających rejsy krajowe w obrębie państwa członkowskiego UE.

 

Normy techniczne dla cywilnych statków powietrznych

Przywóz cywilnych statków powietrznych (w tym ich części) musi spełniać wymogi UE w zakresie zdatności do lotu, integralności, eksploatacji i struktury organizacyjnej wyrobu.

 

Normy techniczne dotyczące elementów systemu kolei

Strukturalne i operacyjne aspekty transportu kolejowego podlegają dyrektywie UE.

 

Metrologia

 

Normy techniczne dla wag automatycznych

Wagi automatyczne muszą spełniać zasadnicze wymagania określone w dyrektywie szczegółowej. Wagi automatyczne definiuje się jako wagi mające na celu określenie masy ciała za pomocą działania grawitacyjnego na tę ciało, bez interwencji operatora.

 

Standardy techniczne dotyczące istotnych miar długości

Materialne mierniki długości muszą spełniać wymagania w odniesieniu do ich materiałów, oznakowania, warunków odniesienia i maksymalnych możliwych błędów.

 

Normy techniczne dotyczące liczników

Liczniki są uzależnione od zgodności z zasadniczymi wymogami ustanowionymi w dyrektywie szczegółowej. Ma to zastosowanie do: wodomierze, gazomierze i przeliczniki objętości, liczniki energii elektrycznej czynnej, liczniki energii cieplnej, instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda oraz taksometry

 

Normy techniczne dla wag nieautomatycznych

Wagi nieautomatyczne muszą spełniać zasadnicze wymagania określone w dyrektywie szczegółowej. Wagi nieautomatyczne definiuje się jako wagi wymagające interwencji operatora podczas ważenia.

 

Ekoprojekt produktów wykorzystujących energię

UE ustanowiła ramy, zgodnie z którymi producenci produktów wykorzystujących energię muszą, na etapie projektowania, ograniczyć zużycie energii i inne negatywne skutki dla środowiska występujące w cyklu życia produktu. Informacje dotyczące efektywności środowiskowej i efektywności energetycznej produktu muszą być również widoczne, o ile to możliwe, na samym produkcie, co umożliwi konsumentom porównanie przed zakupem.

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla niektórych produktów do ogrzewania powietrznego i chłodzenia

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla wentylatorów

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla pomp wodnych

 

Wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla serwerów i produktów do przechowywania danych

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla zasilaczy zewnętrznych

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla silników elektrycznych

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla prostych set-top boksów

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp LED i powiązanego sprzętu

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla transformatorów elektroenergetycznych

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla komputerów i serwerów

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń oświetlenia trzeciego stopnia

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla trybu czuwania i wyłączenia oraz trybu czuwania przy podłączeniu do sieci, zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe

 

Produkty energooszczędne

Oprócz obowiązków nałożonych na mocy unijnej dyrektywy w sprawie ekoprojektu w odniesieniu do zmniejszenia zużycia energii i innych negatywnych skutków dla środowiska podczas wytwarzania produktów wykorzystujących energię, unijna dyrektywa w sprawie etykietowania energetycznego ustanawia ramy etykietowania i informowania konsumentów o zużyciu energii przez produkty związane z energią. Celem jest umożliwienie konsumentom podejmowania świadomych decyzji o zakupie w oparciu o zużycie energii oraz zachęcenie producentów do projektowania bardziej efektywnych produktów w celu zaspokojenia popytu konsumentów. Poniższy wykaz wymogów obejmuje przepisy ustanowione w obu dyrektywach dla niektórych produktów wykorzystujących energię:

 

Wymogi w zakresie efektywności energetycznej dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych

 

Wymogi w zakresie efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe

 

Wymogi w zakresie efektywności energetycznej suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych

 

Wymogi w zakresie efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych

 

Wymogi w zakresie efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych

 

Wymogi dotyczące efektywności energetycznej urządzeń gospodarstwa domowego do gotowania

 

Wymogi w zakresie efektywności energetycznej odkurzaczy

 

Wymogi w zakresie efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych

 

Wymogi w zakresie efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych

 

Wymogi w zakresie efektywności energetycznej dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń

 

Wymogi w zakresie efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej

 

Wymogi w zakresie efektywności energetycznej profesjonalnych urządzeń chłodniczych

 

Wymogi w zakresie efektywności energetycznej dla telewizorów

 

Wymogi w zakresie efektywności energetycznej zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych

 
Udostępnij tę stronę: