Stroji in tehnični izdelki

Ta stran je referenčni dokument samo za zahteve za izdelke na ravni EU. Glede na namembno državo EU lahko veljajo dodatne zahteve. Za vse podrobnosti glej mojo strokovno-tehnično pomočnico za trgovino.

Opozarjamo vas, da je na tej strani splošen opis vsake rubrike v vseh jezikih EU. Vendar so podrobnosti na voljo samo v angleščini.

Tehnično usklajevanje

Cilj tehničnega usklajevanja v Evropski uniji (EU) je uskladitev bistvenih zahtev, ki jih morajo proizvodi izpolnjevati, ko so dani na trg, z uporabo formule „splošnega sklicevanja na standarde“ in načela vzajemnega priznavanja, da se odpravijo tehnične ovire za prosti pretok blaga. Takšne tehnične specifikacije se razlikujejo glede na kategorijo obravnavanih izdelkov.

 

Tehnični standardi za opremo in zaščitne sisteme, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (ATEX)

Vsa oprema in zaščitni sistemi, namenjeni za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah, morajo izpolnjevati zahteve za standardizacijo in usklajene tehnične specifikacije, preden se dajo na trg EU.

 

Tehnične specifikacije za gradbene proizvode

Vsak proizvod ali komplet, ki je proizveden in dan na trg za vgradnjo v gradbene objekte, mora izpolnjevati zahteve za standardizacijo in usklajene tehnične specifikacije, preden se da na trg EU.

 

Tehnični standardi za igrače

Igrače, uvožene v EU, morajo izpolnjevati posebne varnostne zahteve, ki so specifične za predvideno starostno skupino, in zahteve glede sledljivosti.

 

Tehnični standardi za eksplozive za civilno uporabo

Eksplozivi, ki se uvažajo v EU in so namenjeni civilni uporabi, so predmet direktive EU, ki temelji na priporočilu ZN o prevozu nevarnega blaga.

 

Tehnični standardi za pirotehnične izdelke

Ti tehnični standardi se zahtevajo samo za pirotehnične izdelke za odrska prizorišča (namenjene za uporabo na odrih v zaprtih prostorih ali na prostem, vključno s filmsko in televizijsko produkcijo ali podobno uporabo), izdelke za ognjemete in druge pirotehnične izdelke za tehnične namene.

 

Stroji

 

Tehnični standardi za dvigala

Dvigala, namenjena trajni montaži v stavbah, morajo izpolnjevati zdravstvene in varnostne zahteve v zvezi z omejitvami zmogljivosti, požarno varnostjo in vzdrževanjem, preden se dajo na trg EU.

 

Tehnični standardi za stroje in varnostne komponente

Zasnova in izdelava strojev morata izpolnjevati obvezne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, da se lahko dajo na trg EU.

 

Tehnični standardi za osebno zaščitno opremo

Osebna zaščitna oprema, dana na trg EU, mora izpolnjevati zahteve v zvezi z načrtovanjem, proizvodnjo, materiali, preskušanjem, navodili, informacijami, ki jih mora zagotoviti proizvajalec, in drugimi vidiki.

 

Tehnični standardi za opremo, ki se uporablja na prostem in prispeva k emisijam okoljskega hrupa

Oprema za uporabo na prostem, dana na trg EU, mora izpolnjevati zahteve glede emisij hrupa v okolje.

 

Tlačna oprema

 

Tehnični standardi za tlačno opremo

Tlačne posode, cevovodi, varnostne armature in tlačne armature, ki se dajejo na trg EU, morajo izpolnjevati nekatere zahteve za načrtovanje, proizvodnjo in ugotavljanje skladnosti. To velja samo za opremo z najvišjim dovoljenim tlakom, večjim od 0,5 bara.

 

Tehnični standardi za enostavne tlačne posode

Enostavne varjene tlačne posode, dane na trg EU, morajo izpolnjevati obvezne bistvene varnostne zahteve. To velja samo za varjene posode, ki so izpostavljene tlaku, višjemu od 0,5 bara, in so namenjene za zadrževanje zraka ali dušika ter niso namenjene za kurjenje.

 

Medicinski pripomočki

Dajanje medicinskih pripomočkov na trg EU je pogojeno z izpolnjevanjem bistvenih zahtev, da se zagotovi visoka raven varovanja zdravja in varnosti pacientov, uporabnikov in tretjih oseb ter doseže predvidena raven učinkovitosti.

 

Tehnični standardi za medicinske pripomočke

 

Tehnični standardi za in vitro diagnostične medicinske pripomočke

 

Tehnični standardi za aktivne medicinske pripomočke za vsaditev

 

Električna in elektronska oprema ter plinske naprave

 

Tehnični standardi za elektromagnetno združljivost

Za vsak električni in elektronski aparat velja skladnost z obveznimi bistvenimi zahtevami, določenimi v direktivi o elektromagnetni združljivosti (EMC), da se zagotovi zaščita njihovega delovanja pred elektromagnetnimi motnjami.

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo opreme za terciarno razsvetljavo

Fluorescenčne sijalke brez vdelanih predstikalnih naprav, visokointenzivnostnih sijalk na razelektrenje, predstikalnih naprav in svetilk, ki lahko delujejo s takimi sijalkami, se lahko dajo na trg EU le, če izpolnjujejo nekatere zahteve za okoljsko primerno zasnovo.

 

Tehnični standardi za gospodinjske plinske aparate

Gospodinjski plinski aparati (vključno s prisilnimi sušnimi gorilniki), ki se tržijo v EU, morajo med drugim izpolnjevati obvezne zdravstvene in varnostne zahteve glede vžiga, trajnosti in porabe energije.

 

Tehnični standardi za nizkonapetostno električno opremo

Nizkonapetostna električna oprema je pogojena z izpolnjevanjem obveznih bistvenih zahtev, da se zagotovita zdravje in varnost ljudi, domačih živali in premoženja.

 

Tehnični standardi za radijsko opremo

Za radijsko opremo velja skladnost z obveznimi bistvenimi zahtevami. Primeri zadevnih proizvodov so: naprave, ki jih omogoča splet, nadzor medicinskih pripomočkov na domu, navigacijski ali sledilni sistemi, mobilni telefoni.

 

Prevozu

 

Tehnični standardi za motorna vozila

Nekatere kategorije motornih vozil morajo biti skladne z usklajenimi tehničnimi zahtevami, ki jih določa zakonodaja EU za osebne avtomobile, motorna kolesa in traktorje ter njihove priklopnike, sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote.

 

Tehnični standardi za žičnice za prevoz potnikov

Žičniške naprave, namenjene za prevoz oseb, morajo izpolnjevati nekatere bistvene zdravstvene in varnostne zahteve. Te se uporabljajo zlasti za vzpenjalne železnice ali druga vozila, pri katerih vleko zagotavlja eden ali več kablov, kabelske avtomobile, ki so dvignjeni in/ali premaknjeni z nosilnimi kabli, vključno z gondolami in stolički, ter dvigala za vlečenje.

 

Tehnični standardi za plovila za rekreacijo

Plovila za rekreacijo (vključno z osebnimi vodnimi plovili) morajo upoštevati harmonizirane standarde in ugotavljanje skladnosti.

 

Tehnični standardi za ribiška plovila

Ribiška plovila dolžine 24 metrov in več morajo izpolnjevati varnostne zahteve in potrdila o skladnosti, kot določajo predpisi EU.

 

Tehnični standardi za pomorsko opremo

Pomorska oprema mora izpolnjevati nekatere zahteve in določbe. Te veljajo za naslednjo opremo: reševalne naprave, preprečevanje onesnaževanja morja, protipožarna oprema, navigacijska oprema in radiokomunikacijska oprema.

 

Tehnični standardi za potniške ladje

Varnostne zahteve in ustrezna spričevala se zahtevajo za nove in obstoječe potniške ladje dolžine 24 metrov in več ter visokohitrostna potniška plovila, ki opravljajo notranja potovanja znotraj države članice EU.

 

Tehnični standardi za civilne zrakoplove

Uvoz civilnih zrakoplovov (vključno z njihovimi deli) mora izpolnjevati zahteve EU glede plovnosti, celovitosti, delovanja in organizacijske strukture izdelka.

 

Tehnični standardi za sestavne dele železniškega sistema

Strukturne in operativne vidike železniškega prometa ureja direktiva EU.

 

Meroslovje

 

Tehnični standardi za avtomatske tehtnice

Avtomatske tehtnice morajo izpolnjevati bistvene zahteve iz posebne direktive. Avtomatske tehtnice so opredeljene kot naprave za določanje mase telesa z delovanjem težnosti na to telo brez posredovanja upravljavca.

 

Tehnični standardi za materialne dolžinske mere

Materialna dolžinska merila morajo izpolnjevati zahteve v zvezi z materiali, oznakami, referenčnimi pogoji in največjimi možnimi pogreški.

 

Tehnični standardi za števce

Za števce velja skladnost z bistvenimi zahtevami, določenimi v posebni direktivi. To se uporablja za: vodomeri, plinomeri in naprave za pretvorbo prostornine, merilniki aktivne električne energije, merilniki toplotne energije, merilni sistemi za neprekinjeno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode ter taksimetri

 

Tehnični standardi za neavtomatske tehtnice

Neavtomatske tehtnice morajo izpolnjevati bistvene zahteve iz posebne direktive. Neavtomatske tehtnice so opredeljene kot tehtnice, ki zahtevajo poseg upravljavca med tehtanjem.

 

Okoljsko primerna zasnova izdelkov, ki rabijo energijo

EU je vzpostavila okvir, v skladu s katerim morajo proizvajalci izdelkov, ki rabijo energijo, v fazi načrtovanja zmanjšati porabo energije in druge negativne vplive na okolje, ki nastanejo v življenjskem ciklu izdelka. Informacije o okoljski učinkovitosti in energetski učinkovitosti izdelka morajo biti po možnosti vidne tudi na samem izdelku, kar potrošnikom omogoča primerjavo pred nakupom.

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo nekaterih izdelkov za ogrevanje in hlajenje zraka

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo obtočnih črpalk

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo ventilatorjev

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo vodnih črpalk

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo neusmerjenih sijalk v gospodinjstvu

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo strežnikov in izdelkov za shranjevanje podatkov

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo zunanjih napajalnikov

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo elektromotorjev

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo enostavnih TV-komunikatorjev

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo usmerjenih sijalk, LED-sijalk in sorodne opreme

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo transformatorjev

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo računalnikov in računalniških strežnikov

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo opreme za terciarno razsvetljavo

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo za porabo električne energije pri električni in elektronski gospodinjski ter pisarniški opremi v stanju pripravljenosti in izključenosti ter omrežnem stanju pripravljenosti

 

Energetsko učinkoviti izdelki

Poleg obveznosti iz direktive EU o okoljsko primerni zasnovi glede zmanjšanja porabe energije in drugih negativnih vplivov na okolje pri proizvodnji izdelkov, ki rabijo energijo, direktiva EU o označevanju z energijskimi nalepkami vzpostavlja okvir za označevanje in obveščanje potrošnikov o porabi energije izdelkov, povezanih z energijo. Cilj je potrošnikom omogočiti sprejemanje informiranih odločitev o nakupu na podlagi porabe energije in spodbuditi proizvajalce, da oblikujejo učinkovitejše izdelke, ki bodo zadostili povpraševanju potrošnikov. Naslednji seznam zahtev zajema določbe obeh direktiv za nekatere izdelke, ki rabijo energijo:

 

Zahteve za energetsko učinkovitost klimatskih naprav in komfortnih ventilatorjev

 

Zahteve za energijsko učinkovitost kotlov na trdno gorivo

 

Zahteve glede energijske učinkovitosti gospodinjskih sušilnih strojev

 

Zahteve za energetsko učinkovitost gospodinjskih pralnih strojev

 

Zahteve za energijsko učinkovitost gospodinjskih hladilnih aparatov

 

Zahteve glede energijske učinkovitosti gospodinjskih aparatov za kuhanje

 

Zahteve glede energetske učinkovitosti sesalnikov

 

Zahteve glede energijske učinkovitosti prezračevalnih enot

 

Zahteve glede energijske učinkovitosti za grelnike prostorov in kombinirane grelnike

 

Zahteve glede energijske učinkovitosti lokalnih grelnikov prostorov

 

Zahteve glede energijske učinkovitosti za grelnike vode in hranilnike tople vode

 

Zahteve glede energijske učinkovitosti za profesionalno hladilno opremo

 

Zahteve glede energetske učinkovitosti televizorjev

 

Zahteve glede energijske učinkovitosti gospodinjskih pomivalnih strojev

 
Deli to stran:

Hitre povezave