Stroji in tehnični izdelki

Ta stran se uporablja kot referenčni dokument samo za zahteve za izdelke po vsej EU. Glede na namembno državo EU lahko veljajo dodatne zahteve. Za vse podrobnosti glej moj pomočnik za trgovino.

Na tej strani je splošen opis vsakega naslova na voljo v vseh jezikih EU. Vendar so podrobnosti na voljo samo v angleščini.

Tehnično usklajevanje

Namen tehničnega usklajevanja v Evropski uniji (EU) je uskladiti bistvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi, ko so dani na trg, z uporabo formule „splošni sklic na standarde“ in načela vzajemnega priznavanja, da se odpravijo tehnične ovire za prosti pretok blaga. Te tehnične specifikacije se razlikujejo glede na kategorijo obravnavanih proizvodov.

 

Tehnični standardi za opremo in zaščitne sisteme, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (ATEX)

Vsa oprema in zaščitni sistemi, namenjeni za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah, morajo izpolnjevati mandate za standardizacijo in usklajene tehnične specifikacije, preden se dajo na trg EU.

 

Tehnične specifikacije za gradbene proizvode

Vsak proizvod ali sklop, ki se proizvaja in daje na trg za vgradnjo v gradbene objekte, mora pred dajanjem na trg EU izpolnjevati mandate za standardizacijo in usklajene tehnične specifikacije.

 

Tehnični standardi za igrače

Igrače, uvožene v EU, morajo izpolnjevati posebne varnostne zahteve, ki so specifične za predvideno starostno skupino, in zahteve glede sledljivosti.

 

Tehnični standardi za eksplozive za civilno uporabo

Za eksplozive, ki se uvažajo v EU in so namenjeni za civilno uporabo, velja direktiva EU, ki temelji na priporočilu ZN o prevozu nevarnega blaga.

 

Tehnični standardi za pirotehnične izdelke

Ti tehnični standardi se zahtevajo samo za pirotehnične izdelke za odrska prizorišča (za uporabo v zaprtih prostorih ali na prostem, vključno s filmsko in televizijsko produkcijo ali podobno uporabo), izdelke za ognjemete in druge pirotehnične izdelke za tehnične namene.

 

Stroji

 

Tehnični standardi za dvigala

Dvigala, ki so namenjena stalni montaži v stavbah, morajo izpolnjevati zdravstvene in varnostne zahteve v zvezi z omejitvami zmogljivosti, požarno varnostjo in vzdrževanjem, preden se dajo na trg EU.

 

Tehnični standardi za stroje in varnostne komponente

Zasnova in izdelava strojev morata izpolnjevati obvezne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, da se lahko dajo na trg EU.

 

Tehnični standardi za osebno varovalno opremo

Osebna zaščitna oprema, dana na trg EU, mora izpolnjevati zahteve v zvezi z zasnovo, izdelavo, materiali, preskušanjem, navodili, informacijami, ki jih mora predložiti proizvajalec, in drugimi vidiki.

 

Tehnični standardi za opremo na prostem, ki prispeva k emisijam okoljskega hrupa

Oprema, ki se uporablja na prostem in dana na trg EU, mora izpolnjevati zahteve glede emisij hrupa v okolje.

 

Tlačna oprema

 

Tehnični standardi za tlačno opremo

Tlačne posode, cevovodi, varnostne armature in tlačne armature, ki so dani na trg EU, morajo izpolnjevati nekatere zahteve za načrtovanje, proizvodnjo in ugotavljanje skladnosti. To velja samo za opremo z najvišjim dovoljenim tlakom nad 0,5 bara.

 

Tehnični standardi za enostavne tlačne posode

Za enostavne varjene tlačne posode, dane na trg EU, velja skladnost z obveznimi bistvenimi varnostnimi zahtevami. To velja samo za varjene posode, ki so pod tlakom nad 0,5 bara in so namenjene za zadrževanje zraka ali dušika in niso namenjene za žganje.

 

Medicinske pripomočke

Dajanje medicinskih pripomočkov na trg EU je pogojeno z izpolnjevanjem bistvenih zahtev, da se zagotovi visoka raven varovanja zdravja in varnosti pacientov, uporabnikov in tretjih oseb ter doseže predvidena raven učinkovitosti.

 

Tehnični standardi za medicinske pripomočke

 

Tehnični standardi za in vitro diagnostične medicinske pripomočke

 

Tehnični standardi za aktivne medicinske pripomočke za vsaditev

 

Električna in elektronska oprema ter plinske naprave

 

Tehnični standardi za elektromagnetno združljivost

Za vse električne in elektronske aparate velja skladnost z obveznimi bistvenimi zahtevami, določenimi v direktivi o elektromagnetni združljivosti (EMC), da se zagotovi zaščita njihove učinkovitosti pred elektromagnetnimi motnjami.

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo opreme za terciarno razsvetljavo

Fluorescenčne sijalke brez vdelanih predstikalnih naprav, visokointenzivnostnih sijalk na razelektrenje, predstikalnih naprav in svetilk za delovanje teh sijalk se lahko dajo na trg EU le, če izpolnjujejo nekatere zahteve za okoljsko primerno zasnovo.

 

Tehnični standardi za gospodinjske plinske aparate

Gospodinjski plinski aparati (vključno s prisilnimi sušilnimi gorilniki), ki se tržijo v EU, morajo med drugim izpolnjevati obvezne zdravstvene in varnostne zahteve glede vžiga, trajnosti in porabe energije.

 

Tehnični standardi za nizkonapetostno električno opremo

Za nizkonapetostno električno opremo je treba izpolnjevati obvezne bistvene zahteve, da se zagotovi zdravje in varnost ljudi, domačih živali in premoženja.

 

Tehnični standardi za radijsko opremo

Radijska oprema je skladna z obveznimi bistvenimi zahtevami. Primeri zadevnih proizvodov so: spletne naprave, naprave za spremljanje na domu, navigacijski ali sledilni sistemi, mobilni telefoni.

 

Prevoz

 

Tehnični standardi za motorna vozila

Nekatere kategorije motornih vozil morajo biti skladne z usklajenimi tehničnimi zahtevami iz zakonodaje EU za osebna vozila, motorna kolesa in traktorje ter njihove priklopnike, sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote.

 

Tehnični standardi za žičnice za prevoz potnikov

Žičniške naprave, namenjene prevozu oseb, morajo izpolnjevati nekatere bistvene zdravstvene in varnostne zahteve. Uporabljajo se zlasti za vzpenjalne tirnice ali druga vozila, pri katerih se vleka zagotavlja z enim ali več kabli, kabinske žičnice, dvignjene in/ali izpostavljene z nosilnimi kabli, vključno z gondole in dvigali za stole ter vlečnimi dvigali.

 

Tehnični standardi za plovila za rekreacijo

Plovila za rekreacijo (vključno z osebnimi vodnimi plovili) morajo upoštevati harmonizirane standarde in ugotavljanje skladnosti.

 

Tehnični standardi za ribiška plovila

Ribiška plovila dolžine 24 metrov in več morajo izpolnjevati varnostne zahteve in spričevala o skladnosti, kot je določeno v predpisih EU.

 

Tehnični standardi za pomorsko opremo

Pomorska oprema mora izpolnjevati nekatere zahteve in določbe. Ti se uporabljajo za naslednjo opremo: reševalne naprave, preprečevanje onesnaževanja morja, protipožarna oprema, navigacijska oprema in radiokomunikacijska oprema.

 

Tehnični standardi za potniške ladje

Varnostne zahteve in ustrezna spričevala se zahtevajo za nove in obstoječe potniške ladje dolžine 24 metrov in več ter visokohitrostna potniška plovila, ki opravljajo notranja potovanja znotraj države članice EU.

 

Tehnični standardi za civilne zrakoplove

Uvoz civilnih zrakoplovov (vključno z njihovimi deli) mora izpolnjevati zahteve EU glede plovnosti, celovitosti, delovanja in organizacijske strukture proizvoda.

 

Tehnični standardi za komponente železniškega sistema

Strukturni in operativni vidiki železniškega prometa so predmet direktive EU.

 

Metrologija

 

Tehnični standardi za avtomatske tehtnice

Avtomatske tehtnice morajo izpolnjevati bistvene zahteve, določene v posebni direktivi. Avtomatske tehtnice so opredeljene kot tiste, ki so namenjene določanju mase telesa z uporabo delovanja težnosti na to telo brez posredovanja upravljavca.

 

Tehnični standardi za dolžinske mere materiala

Dolžinske mere materiala morajo izpolnjevati zahteve v zvezi z materialom, oznakami, referenčnimi pogoji in največjimi možnimi napakami.

 

Tehnični standardi za števce

Števci so predmet skladnosti z bistvenimi zahtevami, določenimi v posebni direktivi. To velja za: vodomeri, plinomeri in naprave za pretvorbo prostornine, merilniki delovne električne energije, merilniki toplotne energije, merilni sistemi za neprekinjeno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode ter taksimetri

 

Tehnični standardi za neavtomatske tehtnice

Neavtomatske tehtnice morajo izpolnjevati bistvene zahteve, določene v posebni direktivi. Neavtomatske tehtnice so opredeljene kot tehtnice, ki zahtevajo poseg izvajalca med tehtanjem.

 

Okoljsko primerna zasnova izdelkov, ki rabijo energijo

EU je vzpostavila okvir, v skladu s katerim morajo proizvajalci izdelkov, ki rabijo energijo, v fazi zasnove zmanjšati porabo energije in druge negativne vplive na okolje, ki se pojavijo med življenjskim ciklom izdelka. Če je mogoče, morajo biti informacije o okoljski učinkovitosti in energijski učinkovitosti izdelka vidne tudi na samem izdelku, kar potrošnikom omogoča primerjavo pred nakupom.

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo nekaterih izdelkov za toplozračno ogrevanje in hlajenje

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo črpalk brez obtoka

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo ventilatorjev

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo vodnih črpalk

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo neusmerjenih sijalk v gospodinjstvu

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo strežnikov in izdelkov za shranjevanje podatkov

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo zunanjih napajalnikov

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo elektromotorjev

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo enostavnih TV-komunikatorjev

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo usmerjenih sijalk, sijalk LED in pripadajoče opreme

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo transformatorjev

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo računalnikov in računalniških strežnikov

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo opreme za terciarno razsvetljavo

 

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo za stanje pripravljenosti in izključenosti ter omrežno stanje pripravljenosti, porabo električne energije pri električni in elektronski gospodinjski ter pisarniški opremi

 

Energijsko učinkoviti izdelki

Poleg obveznosti iz direktive EU o okoljsko primerni zasnovi glede zmanjšanja porabe energije in drugih negativnih vplivov na okolje pri proizvodnji izdelkov, ki rabijo energijo, direktiva EU o označevanju z energijskimi nalepkami vzpostavlja okvir za označevanje in obveščanje potrošnikov o porabi energije izdelkov, povezanih z energijo. Cilj je potrošnikom omogočiti, da se ozaveščeno odločajo o nakupu na podlagi porabe energije, in spodbuditi proizvajalce k oblikovanju učinkovitejših izdelkov, da bi zadostili povpraševanju potrošnikov. Naslednji seznam zahtev zajema določbe obeh direktiv za nekatere izdelke, ki rabijo energijo:

 

Zahteve glede energijske učinkovitosti za klimatske naprave in komfortne ventilatorje

 

Zahteve glede energijske učinkovitosti za kotle na trdno gorivo

 

Zahteve glede energijske učinkovitosti gospodinjskih sušilnih strojev

 

Zahteve glede energijske učinkovitosti gospodinjskih pralnih strojev

 

Zahteve glede energijske učinkovitosti gospodinjskih hladilnih aparatov

 

Zahteve glede energijske učinkovitosti gospodinjskih aparatov za kuhanje

 

Zahteve glede energijske učinkovitosti sesalnikov

 

Zahteve glede energijske učinkovitosti prezračevalnih enot

 

Zahteve glede energijske učinkovitosti za grelnike prostorov in kombinirane grelnike

 

Zahteve glede energijske učinkovitosti za lokalne grelnike prostorov

 

Zahteve glede energijske učinkovitosti za grelnike vode in hranilnike tople vode

 

Zahteve glede energijske učinkovitosti za profesionalno hladilno opremo

 

Zahteve glede energijske učinkovitosti za televizorje

 

Zahteve glede energijske učinkovitosti gospodinjskih pomivalnih strojev

 
Deli to stran:

Hitre povezave