Poglobljeno in celovito območje proste trgovine med EU in Gruzijo

EU in Gruzija sta pridružitveni sporazum podpisali junija 2014, veljati pa je začel julija 2016. Poglobljeno in celovito območje proste trgovine (DCFTA) je sestavni del Sporazuma. Zmanjšuje tarife, s katerimi se soočajo evropska podjetja pri izvozu v Gruzijo. Povečuje učinkovitost carinskih postopkov. Poleg tega dodatno olajšuje trgovino s postopnim približevanjem gruzijske zakonodaje, pravil in postopkov, vključno s standardi, tistim, ki jih uporablja EU.

Na kratko o sporazumu

Pridružitveni sporazum med EU in Gruzijo je začel veljati 1. julija 2016.

Celotno besedilo in priloge k sporazumu.

Kakšne so koristi za vaše podjetje?

Sporazum vašemu podjetju olajša izvoz v Gruzijo in uvoz iz nje, saj

 • odpravlja večino tarif
 • zagotavlja učinkovitejše carinske postopke

Kdo lahko izvaža iz EU v Gruzijo v skladu s pridružitvenim sporazumom med EU in Gruzijo?

Za izvoz iz EU v Gruzijo mora biti vaše podjetje registrirano v eni od držav članic EU ter pridobiti veljavno carinsko deklaracijo in po potrebi izvozno dovoljenje.

Kdo lahko izvaža v EU iz Gruzije v okviru pridružitvenega sporazuma med EU in Gruzijo?

Za izvoz v EU v skladu s sporazumom med EU in Gruzijo bo moralo biti vaše podjetje registrirano v Republiki Gruziji.

 

Glavni izvoz blaga iz Gruzije je:

 • mineralni izdelki
 • stroji in naprave
 • kemični izdelki
 • prevozna oprema

EUje ena glavnih trgovinskih partneric Gruzije. Zato si država prizadeva za racionalizacijo svoje trgovinske zakonodaje in praks z zakonodajo in praksami EU, kar koristi zlasti MSP, ki se ukvarjajo s trgovino.

Tarife

Sporazum odpravlja večino carinskih dajatev na blago. 

Industrijsko blago

Pridružitveni sporazum med EU in Gruzijo odpravlja 100 % carin na industrijsko blago.

Kmetijski proizvodi

Pridružitveni sporazum med EU in Gruzijo prepoveduje uporabo tarifnih kvot za uvoz in izvoz.

Vendar za uvoz v EU obstaja nekaj izjem za nekatere občutljive kmetijske proizvode, za katere veljajo tarifne kvote:

Tarifna kvota za česen

Za uvoz česna v EU se uporablja letna tarifna kvota. V skladu s sporazumom EU sprejema uvoz iz Gruzije v skupni količini 220 ton česna na leto. Uvoz, vključen v skupni znesek, se določi po načelu „kdor prej pride, prej melje“. Ko bo skupni znesek presežen, se bo uporabila carina EU z največjimi ugodnostmi. Pred izvozom preverite stanje vsake veljavne kvote.

Vhodna cena nekaterega sadja in zelenjave

Če v EU uvažate določeno sadje in zelenjavo, npr. paradižnik, bučke ali breskve, bo za vaše blago veljal sistem vhodne cene. V skladu s sporazumom to pomeni, da se bo carina izračunala kot posebna dajatev. Če blago, ki ga uvažate v EU, izpolnjuje zahteve v skladu s pravili o poreklu in je vrednoteno po ceni na računu, ki je nižja od zneska, navedenega na posebni dajatvi, boste kot uvoznik plačali razliko med fiksnim zneskom posebne dajatve in zneskom računa.

Vendar vam ne bo treba plačati nobenih dajatev, če je stopnja carinske vrednosti blaga, ki ga uvažate iz Gruzije, enaka ali višja od vhodne cene, ki jo določi carinski urad.

Glej seznam blaga, za katero velja vhodna cena.

Ali morate plačati vhodno ceno za sadje in zelenjavo, če uvažate blago iz Gruzije?

V praksi ima večina blaga, uvoženega iz Gruzije, carinsko vrednost, ki je višja od vhodne cene, zato vam v večini primerov ne bo treba plačati vhodne cene.

Preprečevanje izogibanja

Za večino (predelanih) kmetijskih proizvodov se uporablja mehanizem za preprečevanje izogibanja, tj. prag za skupni obseg uvoza na leto. Priloga II-C k Pridružitvenemu sporazumu med EU in Gruzijo vsebuje seznam kmetijskih proizvodov, za katere se uporablja mehanizem za preprečevanje izogibanja.

To pomeni, da lahko EU, če uvoz iz Gruzije preseže določeno raven, opusti nižje tarife za te izdelke. Prag se lahko preseže le, če lahko gruzijska vlada EU ustrezno utemelji, da imajo gruzijski proizvajalci zmogljivosti za proizvodnjo tega blaga in/ali zmogljivosti za izvoz, ki presega prag. Če je utemeljitev zadovoljiva, se carine opustijo.

S tem naj bi zagotovili, da tretje države ne bodo izkoristile sporazuma med EU in Gruzijo ter goljufivega izvoza v EU prek Gruzije.

 

Tarifna stopnja, ki se uporablja za vaš izdelek, v Moji trgovinski asistent

Pravila o poreklu

 

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v Moji trgovinski asistent, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in preverite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Splošne informacije o pravilih o poreklu in postopkih glede porekla so na voljo v tem oddelku.

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje. Če ste s temo novi, lahko v razdelku z blagom najdete uvod k glavnim konceptom.

Pravila o poreklu

Kje lahko najdem pravila o poreklu?

Pravila o poreklu, ki se uporabljajo v okviru Pridružitvenega sporazuma z Gruzijo, so opredeljena v Dodatku I k Regionalni konvenciji o panevro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (Konvencija PEM). Ta pravila se pregledujejo in do sredine leta 2021 bi bilo treba začeti uporabljati nov sklop alternativnih pravil o poreklu, vključno z določbami o kumulaciji, povračilu dajatev, toleranci in pravilu o nespreminjanju (glej spodaj), ki se bodo sprostila.

Cilj Konvencije PEM o pravilih o poreklu je določiti skupna pravila o poreklu in kumulaciji med 25 pogodbenicami (EU, EFTA, balkanske države in partnerice sporazuma o prosti trgovini v regiji južnega in vzhodnega sosedstva EU) in EU, da bi olajšali trgovino in vključili dobavne verige v območje.

Seznam pogodbenic PEM

Podrobne informacije o panevro-mediteranskem sistemu so na voljo v priročniku za uporabnike.

Ali moj izdelek izvira iz EU ali Gruzije v skladu s Konvencijo PEM?

Da bi bil vaš izdelek upravičen do nižje ali ničelne preferencialne tarife v skladu s Konvencijo PEM, mora imeti poreklo iz EU ali Gruzije.

Izdelek „izvira“, če je

 • v celoti pridobljeni v EU ali Gruziji, ali
 • proizvedeni v EU ali Gruziji z uporabo materialov brez porekla, če so bili taki materiali dovolj obdelani ali predelani v skladu s pravili za posamezne izdelke iz Priloge II k Dodatku I h Konvenciji PEM; glejtudi uvodne
  opombe k Prilogi I k pravilom o poreklu za določen izdelek. Za nekatere izdelke obstaja nekaj alternativnih pravil za posamezne izdelke – glej Dodatek II.

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz poglavja, kot so nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo o neposrednem prevozu. Obstajajo tudi nekatere dodatne prožnosti za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, na primer toleranca ali kumulacija.

 

Primeri glavnih vrst pravil za posamezne izdelke v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo dodane vrednosti – vrednost vseh materialov brez porekla, uporabljenih v izdelku, ne sme presegati določenega odstotka cene izdelka franko tovarna
 • sprememba pravila o tarifni uvrstitvi – proizvodni postopek povzroči spremembo tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnimi izdelki – na primer izdelava papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (harmonizirani sistem, poglavje 47).
 • posebni postopki – zahteva se poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken v prejo. Takšna pravila se uporabljajo predvsem v tekstilnem in oblačilnem sektorju ter v kemični industriji.

Nasveti za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke

Sporazum zagotavlja dodatno prožnost za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta toleranca ali kumulacija.

Toleranca
 • pravilo dovoljenega odstopanja proizvajalcu omogoča uporabo materialov brez porekla, ki so običajno prepovedani s pravilom za določen izdelek, v višini do 10 % cene izdelka franko tovarna.
 • to odstopanje se ne sme uporabiti za preseganje mejne vrednosti materialov brez porekla, navedenih v pravilih za posamezne izdelke.
 • posebna dovoljena odstopanja se uporabljajo za tekstil in oblačila, uvrščena v poglavja 50 do 63 harmoniziranega sistema, ki so vključena v opombe 5 do 6 Priloge I „Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II“.
Kumulacija

Konvencija PEM določa dva načina kumulacije porekla.

 • dvostranska kumulacija – materiali s poreklom iz Gruzije se lahko štejejo za materiale s poreklom iz EU (in obratno), kadar se uporabljajo pri proizvodnji izdelka v EU.
 • diagonalna kumulacija – materiali s poreklom iz ene pogodbenice Konvencije PEM se lahko štejejo za materiale s poreklom iz druge pogodbenice, kadar se ocenjuje, ali je končni izdelek s poreklom iz ugodnosti preferencialnega dostopa pri izvozu v tretjo pogodbenico znotraj panevro-mediteranskega območja.

  Vendar se diagonalna kumulacija uporablja le, če med vsemi zadevnimi pogodbenicami obstaja trgovinski sporazum in te države uporabljajo enaka pravila o poreklu. Preverite „matriko“ (tabelo, ki vsebuje vse veljavne sporazume z uporabo Konvencije PEM), v kateri so navedene pogodbenice, s katerimi lahko Gruzija uporablja diagonalno kumulacijo. Aprila 2020 so bile skupne partnerice EU in Gruzije, upravičene do diagonalne kumulacije, Islandija, Švica (vključno z Lihtenštajnom) in Norveška.

 

Kako deluje diagonalna kumulacija?

Diagonalna kumulacija je dovoljena med več državami, ki imajo enaka pravila o poreklu in trgovinske sporazume. To pomeni, da lahko proizvajalec blaga iz ene ali druge države uvaža materiale in jih uporablja, kot da imajo poreklo v svoji državi. Na primer, v skladu s Konvencijo PEM lahko gruzijski trgovec, ki proizvaja oblačila za izvoz v Švico, uporablja prejo s poreklom iz EU in jo lahko šteje kot s poreklom iz Gruzije. Izpolnjena je zahteva po dvojni predelavi, tj. proizvodnja tkanin iz preje (brez porekla) in izdelava oblačil, oblačila pa se štejejo za izdelke s poreklom iz Gruzije, kadar se izvažajo v Švico, in bodo zato upravičena do prostega dostopa do švicarskega trga.

Dodatna pojasnila o kumulaciji v okviru PEM so na voljo tukaj.

Druge zahteve

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz Konvencije, kot so nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo o neposrednem prevozu.

Prevoz prek tretje države: pravilo o neposrednem prevozu

Izdelki s poreklom se morajo prevažati iz EU v Gruzijo (in obratno) ali prek ozemelj pogodbenic, s katerimi se uporablja kumulacija, ne da bi bili nadalje obdelani v tretji državi.

Nekatere dejavnosti se lahko izvajajo v tretji državi, če izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom, na primer

 • raztovarjanje
 • ponovno natovarjanje
 • kateri koli drug postopek, namenjen ohranjanju izdelkov v dobrem stanju

Dokazilo, da so bili ti pogoji izpolnjeni, se carinskim organom države uvoznice predloži s predložitvijo

 • enotna prevozna listina (na primer nakladnica), ki zajema prehod iz države izvoznice prek tretje države, prek katere je blago potovalo.
 • potrdilo, ki ga izdajo carinski organi tretje države, prek katere prevažate svoje blago
 • če teh ni, kateri koli dokazni dokumenti

Povračilo dajatev

V skladu s Konvencijo PEM v trgovini med EU in Gruzijo ni mogoče dobiti nadomestila za dajatve, ki so bile predhodno plačane za materiale brez porekla, uporabljene za proizvodnjo izdelka, ki se izvozi po preferencialni tarifi.

Postopki v zvezis poreklom

Izvozniki in uvozniki morajo upoštevati postopke v zvezi s poreklom. Postopki so določeni v naslovu V o dokazilu o poreklu in naslovu VI o ureditvi upravnega sodelovanja. Pojasnjujejo npr., kako prijaviti poreklo izdelka, kako zahtevati preferenciale ali kako lahko carinski organi preverijo poreklo izdelka.

Kako zahtevati preferencialno tarifo

Da bi uvozniki lahko izkoristili preferencialno tarifo, morajo predložiti dokazilo o poreklu.

Dokazilo o poreklu je lahko:

Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje.

Potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED

 • potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED izdajo carinski organi države izvoznice.
 • Priloga III a in Priloga IIIb vsebujeta vzorec potrdil EUR.1 in EUR-MED ter dajeta navodila za njihovo izpolnjevanje.
 • izvoznik, ki zaprosi za potrdilo, mora biti pripravljen predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov.

Dodatna pojasnila o tem, kdaj uporabiti potrdilo EUR.1 ali potrdilo EUR-MED, so na strani 72 priročnika.

Izjava o poreklu ali izjava o poreklu EUR-MED

Izvozniki lahko s predložitvijo izjave o poreklu sami izjavijo, da njihov izdelek izvira iz EU ali pogodbenice Konvencije PEM. Izjavo o poreklu lahko da:

 • pooblaščeni izvoznik
 • katerega koli izvoznika, če skupna vrednost pošiljke ne presega 6 000 EUR
Kako sestaviti izjavo o poreklu

Izvoznik mora na računu, dobavnici ali drugem trgovinskem dokumentu za identifikacijo izdelka (Priloga IV a) natipkati, ožigosati ali natisniti naslednjo izjavo:

„Izvoznik izdelkov, zajetih v tem dokumentu (carinsko dovoljenje št....) ) izjavlja, da imajo ti izdelki... preferencialnega porekla, razen če ni jasno navedeno drugače.“

Kako sestaviti izjavo o poreklu EUR-MED

V tem primeru je izjava naslednja (Priloga IV b)

„Izvoznik izdelkov, ki jih zajema ta dokument (carinsko dovoljenje št....), izjavlja, da imajo ti izdelki, razen kadar je jasno navedeno drugače, preferencialno poreklo.

Kumulacija, uporabljena z... (ime države/držav).

- se kumulacija ne uporablja“

Izjava o poreklu se lahko sestavi v katerem koli uradnem jeziku EU ali v katerem koli uradnem jeziku na območju PEM, kot je navedeno v prilogah IV a in b (izjava v zvezi s kumulacijo mora biti vedno v angleščini).

Izjavo o poreklu morate podpisati ročno. Če ste pooblaščeni izvoznik, ste oproščeni te zahteve, če svojim carinskim organom predložite pisno zagotovilo, da sprejemate polno odgovornost za vsako deklaracijo, ki vas identificira.

Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo dejansko poreklo uvoženega izdelka in ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla. Preverjanje temelji na

 • upravno sodelovanje med carinskimi organi v pogodbenicah uvoznicah in izvoznicah
 • pregledi, ki jih opravijo lokalni carinski organi (obiski pogodbenice uvoznice izvozniku niso dovoljeni)

Organi pogodbenice izvoznice dokončno določijo poreklo in o rezultatih obvestijo organe pogodbenice uvoznice.

Zahteve za proizvode

Tehnična pravila in zahteve

Gruzija je v skladu s sporazumom svoje tehnične standarde in predpise približala tehničnim standardom in predpisom EU. To pomeni, da bo večina tehničnih pravil v Gruziji enaka kot v EU.

Gruzija je približala uredbe, vključno z

 • akreditacija in trženje proizvodov, ki določa module postopkov ugotavljanja skladnosti
 • splošna varnost proizvodov, določitev meril o tem, kaj je treba upoštevati pri opredelitvi proizvoda kot varnega, in določitev, kdaj prepovedati proizvod, ker predstavlja resno tveganje za zdravje in varnost

Za seznam teh predpisov in druge zakonodaje, ki jo izvaja Gruzija, glej Prilogo III-B k pridružitvenemu sporazumu med EU in Gruzijo.

Gruzija se je dogovorila tudi o približno 21 predpisih, ki zajemajo zdravstvene in varnostne zahteve za širok nabor proizvodov, vključno s stroji, dvigali, igračami, medicinskimi pripomočki in enostavnimi tlačnimi posodami. Ti so navedeni v Prilogi III-A k Pridružitvenemu sporazumu med EU in Gruzijo.

Kar zadeva standarde, Gruzija sprejema mednarodne in evropske standarde v skladu z najboljšimi praksami. 98 % vseh registriranih gruzijskih standardov je mednarodnih in evropskih, 2 % pa jih je specifičnih za Gruzijo.

V Gruziji se lahko uporabljajo naslednje vrste standardov, čeprav prostovoljno:

 • mednarodni in regionalni standardi CIS
 • standardi katere koli države članice EU ali OECD
 • Gruzijski standardi
 • Gruzijski standardi za podjetja

 

Če želite uvoziti blago od gruzijskega proizvajalca, ki se je odločil za uporabo svojih specifikacij, morate pridobiti izjavo EU o skladnosti, ki jo podpiše ta proizvajalec.

Izjava EU o skladnosti potrjuje in izjavlja, da zadevni proizvodi izpolnjujejo ustrezne zahteve in standarde. Potem lahko vaš proizvajalec na svoje blago doda oznako Conformité Européenne (CE), ki kaže, da izpolnjuje standarde EU.

Če se vaš proizvajalec odloči za dokazovanje skladnosti z izjavo EU o skladnosti, lahko stane več denarja in časa kot delo s harmoniziranimi standardi EU, ki zagotavljajo enakovrednost.

Pregled usklajenih standardov, razvrščenih v obstoječe sektorske direktive o proizvodih.

Kako vem, da je blago, ki ga uvažam, v skladu s predpisi in standardi EU?

 • po izvedbi postopkov ugotavljanja skladnosti bodo ustrezni dokumenti, ki spremljajo vaš izvoz iz EU v Gruzijo, izdani v angleškem ali overjenem gruzijskem prevodu.
 • ugotavljanje skladnosti mora izvesti priglašeni organ (ki je običajno posebna organizacija, kot je laboratorij ali inšpekcijski ali certifikacijski organ).
 • če izvažate svoje blago v Gruzijo, lahko ugotavljanje skladnosti izvede organ za ugotavljanje skladnosti, akreditiran v Gruziji.
 • če uvažate svoje blago iz Gruzije v EU, glej seznam akreditiranih organov za ugotavljanje skladnosti.

Gruzija je članica Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za nekatere nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini ter Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih. Posledično lahko za uvoz kemikalij veljajo prepovedi ali omejitve. Ministrstvo za varstvo okolja in kmetijstvo je uradna kontaktna točka za takšne kemikalije.

EU in Gruzija trenutno pripravljata vrsto sporazuma o vzajemnem priznavanju, ki bo omogočil, da se nekateri industrijski izdelki, ki izpolnjujejo zahteve glede skladnosti, dajo na trg brez nadaljnjih postopkov preskušanja ali skladnosti.

Kontakti za tehnične zahteve

Zdravstvene in varnostne zahteve – SPS

Varnost hrane, zdravje živali in rastlin

Sporazum med EU in Gruzijo odpravlja in prepoveduje tako EU kot Gruzijo sprejemanje neupravičenih predpisov. To vam zlasti koristi, če ste mali kmet, ki izvaža kmetijske proizvode v Gruzijo.

To ne pomeni, da bo ogrožena raven zaščite vsake od držav. Glede na to, da so standardi EU za varnost hrane zelo visoki in strogi, gruzijska vlada sprejme nekatere zakonodajne ukrepe EU na področju sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov.

Sporazum med EU in Gruzijo zagotavlja tudi, da pravila o dobrobiti živali in zdravju rastlin odražajo norme EU in razvoj Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE).

 

Če Gruzija še vedno približuje pravila EU, kako izvažate/uvozite?

Če v EU uvažate rastline in/ali živalske proizvode, boste morali pridobiti potrdilo pristojnega organa Gruzije. To potrdilo mora zagotoviti, da vaš proizvod izpolnjuje ustrezne sanitarne in fitosanitarne zahteve.

V skladu s pridružitvenim sporazumom med EU in Gruzijo mora gruzijska vlada EU obvestiti, ko je dosegla približevanje pravil v zvezi z dobrim počutjem živali ter zdravjem in varnostjo rastlin. Postopek posvetovanja za ugotovitev, ali je bilo približevanje uredb doseženo, lahko traja do 360 dni.

Seznam pristojnih organov
 • nacionalna agencija za prehrano (NFA) v okviru Ministrstva za varstvo okolja in kmetijstvo je pristojna za nadzor, spremljanje, izvajanje načrtovanih in/ali nenačrtovanih inšpekcijskih pregledov, izvajanje dokumentacijskih pregledov, vzorčenje za preskušanje in nadzor nad zadevami, povezanimi z varnostjo hrane – to pomeni tudi, da bo NFA v vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije izvajal državni nadzor nad skladnostjo živil/krme.
  • NFA ima tudi veterinarski oddelek, ki je pristojen za veterinarski nadzor živih živali in živalskih proizvodov v Gruziji.
  • fitosanitarni oddelek NFA je pristojen za urejanje analiz tveganja škodljivih organizmov v Gruziji.
 • ministrstvo za delo, zdravje in socialne zadeve je odgovorno za blago in ukrepe v zvezi z zdravjem – prispeva k kriznemu upravljanju na področju varnosti hrane in sodeluje pri prizadevanjih za vzpostavitev standardov in parametrov varnosti hrane.

Za varovanje zdravja ljudi se lahko uporabljajo posebni uvozni postopki za kozmetične izdelke in z njimi povezane proizvode, vključno s postopkom izdajanja higienskih spričeval in posebnim postopkom registracije za dostop do trga v Gruziji. Za informacije o vseh zahtevanih dokumentih se lahko obrnete na Ministrstvo za delo, zdravje in socialne zadeve.

 • davčna služba je oddelek ministrstva za finance, ki je odgovoren za skladnost s sanitarnimi in fitosanitarnimi predpisi na zunanjih mejah Gruzije.
 • laboratoriji so ključni del institucionalnega sistema sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov. Gruzijski akreditacijski center akreditira vse laboratorije, ki delujejo v skladu s priznanimi mednarodnimi standardi.

Tehnične ovire v trgovini

Čeprav so tehnična pravila pomembna, lahko včasih ovirajo mednarodno trgovino in so lahko za vas kot izvoznika precejšnje breme.

 • če menite, da se soočate s trgovinsko oviro, ki upočasnjuje vaše podjetje ali vam preprečuje izvoz, nam lahko poveste
 • s spletnim obrazcem sporočite, kaj preprečuje vaš izvoz v Gruzijo. EU bo analizirala vaš položaj in sprejela ustrezne ukrepe

Stik z nami

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahteve (SPS)

Dokumenti v zvezi s postopki carinjenja

Sporazum zagotavlja preglednejše in poenostavljene carinske postopke za olajšanje trgovine in zmanjšanje stroškov za podjetja.

Dokumenti

Vodniki po korakih opisujejo različne vrste dokumentov, ki jih morate pripraviti za carinjenje svojih izdelkov.

Glede na izdelek lahko carinski organi zahtevajo vse ali nekatere spodaj navedene elemente.

 • trgovinski račun (poiščite posebne zahteve v zvezi z njegovo obliko in vsebino v Moji trgovinski pomočnik)
 • dobavnica
 • uvozna dovoljenja za nekatero blago
 • potrdila, ki dokazujejo, da je izdelek skladen z obveznimi predpisi o proizvodih, kot so zdravstvene in varnostne zahteve, označevanje in pakiranje
 • dokazilo o poreklu – izjava o poreklu

Zaradi večje gotovosti lahko zaprosite za zavezujoče tarifne informacije in/ali zavezujoče informacije o poreklu.

Podrobnejše informacije o tem, katere dokumente morate predložiti za carinjenje za izdelek, pojdite na Moj trgovinski pomočnik.

Postopki za dokazovanje in preverjanje porekla

Opis, kako dokazati poreklo izdelkov za uveljavljanje preferencialnih tarif in pravil v zvezi s preverjanjem porekla s strani carinskih organov, je na voljo v oddelku o pravilih o poreklu.

Za informacije o carinskih postopkih za uvoz in izvoz na splošno obiščite spletišče GD za obdavčenje in carinsko unijo.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

Sporazum varuje vaše pravice intelektualne lastnine pri uvozu in/ali izvozu vašega blaga v Gruzijo.

Blagovne znamke in avtorske pravice

Pridružitveni sporazum med EU in Gruzijo je skladen z več mednarodnimi sporazumi, ki urejajo upravljanje blagovnih znamk in avtorskih pravic. Če uprava za blagovne znamke zavrne vašo prijavo, vas mora o odločbi pisno obvestiti in navesti razloge za zavrnitev.

Modeli in patenti

Vaši neodvisno ustvarjeni modeli, ki imajo individualno naravo, so zaščiteni z registracijo za obdobje do 25 let. To vam bo zagotovilo izključno pravico do uporabe modela in tretjim osebam, ki nimajo vašega soglasja, preprečilo, da bi ga uporabljale, ponovno ustvarjale, prodajale ali uvažale in/ali izvažale.

Geografski kazalniki 

Poseben odbor za geografske kazalnike, ustanovljen na podlagi sporazuma med EU in Gruzijo, bo spremljal izvajanje sporazuma na tem področju in poročal Odboru za trgovino. Za več informacij o geografskih označbah kmetijskih proizvodov ter geografskih označbah za živila, vrste vin in žgane pijače glej Prilogo XVII-C k Pridružitvenemu sporazumu med EU in Gruzijo.

Kako pridobiti zaščito?

Sakpatenti je gruzijski neodvisni pravni subjekt, odgovoren za zaščito celotne intelektualne lastnine v državi in za opredelitev politike na področju pravic intelektualne lastnine.

Vi ali vaš zastopnik lahko neposredno zaprosite za registracijo geografske označbe. Zahtevek je treba predložiti v papirni ali elektronski obliki v gruzijskem jeziku in se nanašati na eno označbo porekla ali geografsko označbo.

Vloga bi morala vključevati:

 • zahtevek za registracijo označbe porekla ali geografske označbe
 • polno ime (naziv) in naslov vložnika
 • označba porekla ali geografska označba
 • ime blaga, za katero se zahteva registracija označbe porekla ali geografske označbe

V svojo vlogo za geografsko označbo morate vključiti tudi dokument, ki vsebuje:

 • opis blaga in surovine z navedbo njegovih kemijskih, fizikalnih, mikrobioloških in/ali organoleptičnih in drugih lastnosti
 • opis lokacije geografskega območja porekla blaga z navedbo njegovih točnih meja
 • opis proizvodne tehnologije blaga ter pogojev in načinov proizvodnje, značilnih za zadevno geografsko območje, če obstajajo;
 • podatke, ki potrjujejo, da so posebna kakovost in značilnosti blaga z označbo porekla v bistvu ali izključno posledica posebnega geografskega okolja in človeških dejavnikov
 • podatke, ki potrjujejo, da so posebna kakovost, sloves ali druge značilnosti blaga povezane s tem geografskim območjem;
  • dokument, ki potrjuje geografsko poreklo blaga
  • pooblastilo, ki potrjuje pooblastilo zastopnika

Trgovina s storitvami

Gruzijska vlada in EU sta z visoko stopnjo preglednosti opredelili vse svoje obstoječe omejitve ali pridržke glede opravljanja storitev. To vam kot ponudnik storitev iz EU prinaša dragoceno pravno varnost. Za seznam pridržkov za Gruzijo glej priloge XIV-E, XIV- F in XIV-G k pridružitvenemu sporazumu med EU in Gruzijo.

Kako se premikate po prilogah?

Sporazum med EU in Gruzijo vsebuje naslednje štiri priloge s pridržki Gruzije, ki bi lahko vplivali na vas in vaše podjetje.

 • če želite ustanoviti podjetje v Gruziji, si morate ogledati Prilogo XIV-E z negativnim seznamom vseh storitvenih sektorjev, do katerih nimate dostopa – to pomeni, da lahko izkoristite priložnosti v vseh drugih sektorjih, ki niso navedeni.
 • če vas zanima čezmejna trgovina s svojimi storitvami, si oglejte Prilogo XIV-F s pozitivnim seznamom storitvenih sektorjev, do katerih imate dostop – ta seznam navaja vse sektorje, v katerih lahko trgujete.
 • če iščete diplomirane pripravnike ali priložnosti za ključno osebje,glej Prilogo XIV-G, v kateri so navedeni sektorji ali podsektorji, v katerih se uporabljajo omejitve.
 • če ste neodvisni profesionalni ali pogodbeni ponudnik storitev, glej Prilogo XIV-H, v kateri so navedeni uporabljeni pridržki.

Kdo lahko ustanovi podjetje v Gruziji?

Če ste

 • podjetje, sporazum med EU in Gruzijo vam omogoča, da ustanovite ali pridobite podružnice vašega podjetja ali predstavništva v Gruziji.
 • posameznik – sporazum med EU in Gruzijo vam ponuja priložnosti za ustanovitev in ustanovitev podjetja s samozaposlitvijo ali podjetji, ki so pod vašim nadzorom.

Ponudniki storitev iz EU bodo deležni enake obravnave kot gruzijski državljani. Glej Prilogo XIV-E za seznam sektorjev, v katerih so omejitve glede ustanavljanja.

Čezmejno opravljanje storitev

Sporazum med EU in Gruzijo ponudnikom storitev iz EU omogoča dostop do gruzijskega trga pod enakimi pogoji kot gruzijski državljani. Izjeme od tega so navedene tudi v prilogah XIV-E, XIV-F in XIV-G k Pridružitvenemu sporazumu med EU in Gruzijo.

Kaj če se želite začasno preseliti v Gruzijo zaradi dela?

Sporazum med EU in Gruzijo vam omogoča, da se začasno preselite v Gruzijo (ali EU), da bi delali kot diplomirani pripravnik, prodajalec poslovnih storitev ali eno od ključnih zaposlenih v podjetju v tej državi.

Obdobja začasnega bivanja so naslednja:

 • osebe, premeščene znotraj podjetja (ključno osebje podjetja v Gruziji (ali EU) ali diplomirani pripravniki) – do 3 leta
 • poslovni obiskovalec (npr. potovanje zaradi ustanovitve podjetja v Gruziji (ali EU) ali prodajalec poslovnih storitev) – do 90 dni v katerem koli 12-mesečnem obdobju
 • diplomirani pripravnik, ki ni premeščen znotraj podjetja – do enega leta

Sporazum med EU in Gruzijo ustvarja tudi priložnosti za pogodbene ponudnike storitev v posameznih sektorjih v obeh državah. V zvezi s tem pa morate:

 • začasno opravljati zadevno storitev kot zaposleni v podjetju, ki je pridobilo pogodbo o opravljanju storitev za največ eno leto;
 • imeti vsaj tri leta delovnih izkušenj v sektorju, ki ponuja pogodbene storitve v
 • imeti univerzitetno diplomo ali kvalifikacijo, ki dokazuje enakovredno znanje in ustrezne poklicne kvalifikacije

Za več informacij o omejitvah za osebje, diplomirane pripravnike, prodajalce poslovnih storitev in ponudnike pogodbenih storitev glej Prilogo G k pridružitvenemu sporazumu med EU in Gruzijo.

Gruzijska nacionalna investicijska agencija spodbuja poslovne stike med Gruzijo in EU. Če iščete gruzijskega partnerja, se obrnite na gruzijsko veleposlaništvo v kateri koli državi članici EU.

Javna naročila

EU in Gruzija predvidevata vzajemni dostop do trgov javnih naročil v vsaki državi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Ta dostop bo za Gruzijo na voljo v fazah. To velja za javna naročila in koncesije v tradicionalnih sektorjih, pa tudi v sektorju gospodarskih javnih služb.

Sporazum med EU in Gruzijo prav tako zagotavlja, da se vloge za oddajo ponudb v obeh državah obravnavajo pošteno, pri čemer se enako obravnavajo lokalni in tuji kandidati.

Sporazum zavezuje EU in Gruzijo, da zagotovita, da

 • vsa načrtovana javna naročila se objavijo, da se trg odpre konkurenci in da se vam omogoči dostop do informacij o nameravanem javnem naročilu pred oddajo naročila.
 • je na voljo nediskriminacijski opis predmeta naročila z ustreznimi roki, ki je dostopen vsem gospodarskim subjektom.
 • ni diskriminacije do vas kot gospodarskega subjekta, ki bi vam lahko onemogočila sodelovanje v ponudbi.
 • postopek oddaje javnega naročila je pregleden do objave izbrane ponudbe.
 • končna odločitev bo sporočena vsem vložnikom – na zahtevo bodo neuspešni prosilci prejeli pojasnilo, na podlagi katerega boste lahko analizirali odločitev.

Kako se javna naročila oddajo?

Gruzijska državna agencija za javna naročila ima vodilno vlogo pri usklajevanju, izvajanju in spremljanju javnih naročil. Za oddajo javnega naročila se uporablja pet metod.

 • elektronska avkcija – ki se uporablja za nakup homogenih predmetov v vrednosti 75 182 EUR ali več
 • poenostavljena elektronska avkcija – ki se uporablja za nakup homogenih predmetov v vrednosti do 75 182 EUR
 • poenostavljena javna naročila, ki se uporabljajo za nakupe v vrednosti pod 1 880 EUR (z različnimi mejnimi vrednostmi za diplomatska predstavništva in javna naročila, povezana z obrambo, varnostjo in vzdrževanjem javnega reda)
 • projektni natečaji, ki se uporabljajo za javna naročila projektov in storitev, povezanih z načrtovanjem, na podlagi odločitve javnega naročnika
 • konsolidirana ponudba – enoten, centraliziran postopek javnega naročanja, ki ga izvaja SPA, za nakup homogenih naročenih predmetov za različne naročnike

Register belega in črnega seznama“ se vodi tudi na spletni strani SPA. Ta register vsebuje dva sklopa seznamov.

 • kandidati s črnega seznama, ki ne zagotovijo jamstva za izvajanje pogodbe in/ali zavrnejo podpis pogodbe z naročnikom in/ali ne izpolnijo svojih obveznosti iz pogodbe – ti vložniki ne morejo sodelovati pri ponudbah za zbiranje ponudb ali jim je dodeljena druga ponudba v enem letu od uvrstitve na črni seznam
 • prosilci z belega seznama, ki so uspešno izpolnili merila za prijavo, niso v postopku zaradi insolventnosti, nimajo dolga do državnega proračuna in katerih promet v zadnjih treh letih ni manjši od 375 940 EUR.

Kaj če imate pritožbo?

Sporazum o strateškem partnerstvu ima tudi odbor za reševanje sporov, ki ga sestavlja 6 članov. Tri člane upravnega odbora imenuje civilna družba, ki zagotavlja preglednost in neodvisnost v DRB.

Če imate kakršne koli pritožbe v zvezi s sistemom javnega naročanja, jih lahko naslovite na DRB. Za vložitev in obravnavo vaših pritožb ne bo treba plačati nobenih pristojbin.

Kako vložite pritožbo?

Pritožbo lahko vložite elektronsko, tako da izpolnite obrazec na strani ponudbe. Ko DRB potrdi zakonitost vaše pritožbe, lahko DRB v največ desetih dneh obvesti naročnika o napaki in zahteva popravek. Namesto tega lahko DRB zahteva tudi popolno revizijo ali preklic odločitve razpisne komisije ali pa o zadevi poroča organom kazenskega pregona v primeru hude kršitve. Če niste zadovoljni z odločbo DRB, se lahko zoper odločbo pritožite na sodišču.

E-javna naročila

Uporabite lahko tudi enotni elektronski sistem, ki je gruzijski portal za e-javna naročila. To zagotavlja enostaven dostop do informacij o javnih naročilih, vključno z objavo načrtovanih dejavnosti javnega naročanja, razpoložljivostjo elektronske razpisne dokumentacije, avtomatiziranim biltenom o javnih naročilih in oblikovanjem elektronske predloge za oddajo ponudb za elektronske operaterje.

Kontakti za javna naročila

Povezave, kontakti in dokumenti

Nacionalni nosilci

Predstavništva, gospodarske zbornice in poslovna združenja

Kontakti za tehnične zahteve

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahteve (SPS)

Kontakti za javna naročila

Nadaljnje povezave

Nacionalni nosilci

Ministrstvo za zunanje zadeve

Gruzija spremlja uvoz snovi, ki se lahko uporabljajo za proizvodnjo kemičnega orožja. Za uvoz nekaterih kemikalij je morda potrebno posebno dovoljenje, Ministrstvo za zunanje zadeve pa je imenovani nacionalni organ.

 

Ulica Chitadze 4, GE-0118 Tbilisi, Gruzija

Tel.: +32 2945000 (razširitev: 1207)

Telefaks: +995 32 2945001

Gruzijsko ministrstvo za gospodarstvo in trajnostni razvoj

Ulica Sanapiro 2, GE-0114 Tbilisi, Gruzija

Tel.: +995 32 2991111/+995 32 2991105

Telefaks: +995 32 2921534

E-naslov: ministry@moesd.gov.ge

Nacionalna banka Gruzije

GE-0114 Tbilisi, Gruzija

Tel.: +995 32 2406120

Nacionalni center za intelektualno lastnino Gruzije

Sakpatenti

Ulica Nino Ramishvili 4/31, GE-0179 Tbilisi, Gruzija

Tel.: +995 32 2252533

E-naslov: info@sakpatenti.org.ge

Nacionalni statistični urad Gruzije

GEOSTAT

Ulica Tsotne Dadiani 30, GE-0180 Tbilisi, Gruzija

Tel.: +995 32 2367210

E-naslov: info@geostat.ge

Podjetje Gruzija

Ulica Marjanishvli 5/6 (Uznadze ulica 18), GE-0102 Tbilisi, Gruzija

Tel.: +995 32 2960010

E-naslov: info@enterprise.gov.ge

Predstavništva, gospodarske zbornice in poslovna združenja

Delegacija Evropske unije v Gruziji

Ulica Nino Chkheidze 38, GE-0102 Tbilisi, Gruzija

Tel.: +995 32 2943763

E-naslov: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Misija Gruzije pri Evropski uniji

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruselj, Belgique

Tel.: +995 32 27611190

Telefaks: +995 32 27611199

E-naslov: geomission.eu@mfa.gov.ge

Spletna stran: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Oddelek za mednarodne odnose, gruzijska gospodarska zbornica

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Gruzija

Tel.: +995 32 2694747

Evropsko poslovno združenje Gruzija

Ulica Rapiel Eristavi 3, IV nadstropje, GE-0179 Tbilisi, Gruzija

Tel.: +995 599 25 66 55

E-naslov: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgija

Tel.: +32 27491851

E-naslov: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehnične zahteve

Gruzijska nacionalna agencija za standarde in meroslovje

Ulica Chargali 67, GE-0178 Tbilisi, Gruzija

Tel.: +995 32 2612530

Telefaks: +995 32 2613500

E-naslov: geostm@geostm.ge

Enotni nacionalni organ za akreditacijo

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Gruzija

Tel.: +995 32 2192233/+995 32 2181824

E-naslov: gac@gac.gov.ge

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahteve (SPS)

Nacionalna agencija za hrano (NFA)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzija

Tel.: +995 32 2919167

Telefaks: +995 32 2919165

Fitosanitarni oddelek, dodeljen Nacionalni agenciji za hrano

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzija

Tel.: +32 2919167 (razširitve: 120, 133)

Telefaks: +995 32 2919165

Veterinarski oddelek, dodeljen nacionalni agenciji za hrano

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzija

Tel.: +32 2919167 (razširitve: 120, 106)

Telefaks: +995 32 2919165

Ministrstvo za varstvo okolja in kmetijstvo

Ulica Gulua 6, GE-0114 Tbilisi, Gruzija

Tel.: +995 32 727231/+995 32 727232

Telefaks: +995 32 727231

Oddelek za biotsko raznovrstnost Ministrstva za varstvo okolja in kmetijstvo

Ulica Gulua 6, GE-0114 Tbilisi, Gruzija

Tel.: +995 32 727231/+995 32 727232

Telefaks: +995 32 727231

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Gruzija

Tel.: +995 32 272538

Služba za prihodke, glavni urad

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Gruzija

Informacijski center:

Tel.: +995 32 2299299

E-naslov: info@rs.ge

Laboratorij Ministrstva za kmetijstvo

Ulica Godziashvilis 49, GE-0159 Tbilisi, Gruzija

Tel.: +995 32 2530968

Telefaks: +995 32 2541016

E-naslov: contact@lma.gov.ge

Kontakti za javna naročila

Državna agencija za javna naročila

Ulica Richard Holbrooke 8, GE-0113 Tbilisi, Gruzija

Tel.: +995 32 22484822

Platforma državne agencije za javna naročila

 

Spletna stran: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Enotni elektronski sistem:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

 • več informacij o pridružitvenem sporazumu in trgovinskih odnosih med EU in Gruzijo je na voljo na spletišču GD za trgovino. Tukaj lahko iščete tudi druge informacije o trgovinskih odnosih med EU in Gruzijo.
 • če vas zanimajo informacije o izvajanju poglobljenega in celovitega območja proste trgovine v Gruziji, Pregled EU vsebuje informacije o tekočem delu Pridružitvenega odbora v trgovinski sestavi.
 • podrobne informacije o odnosih med EU in Gruzijo zagotavlja tudi Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD). Za pregled si lahko ogledate tudi informativnipregled.
Deli to stran:

Hitre povezave