Ett djupgående och omfattande frihandelsområde mellan EU och Georgien

EU och Georgien undertecknade ett associeringsavtal i juni 2014 och det trädde i kraft i juli 2016. Det djupgående och omfattande frihandelsområdet är en integrerad del av avtalet. Det sänker de tullar som europeiska företag ställs inför när de exporterar till Georgien. Det ökar tullförfarandenas effektivitet. Det underlättar också handeln ytterligare genom en gradvis tillnärmning av Georgiens lagstiftning, regler och förfaranden, inbegripet standarder, till EU:s lagstiftning, regler och förfaranden.

Avtalet i korthet

Associeringsavtalet mellan EU och Georgien trädde i kraft den 1 juli 2016.

Avtalets fullständiga text och bilagor.

Vilka är fördelarna för ditt företag?

Avtalet gör det lättare för ert företag att exportera till och importera från Georgien eftersom det

 • tar bort de flesta tullar
 • möjliggör effektivare tullförfaranden

Vem kan exportera från EU till Georgien enligt associeringsavtalet mellan EU och Georgien?

För att kunna exportera från EU till Georgien måste ditt företag vara registrerat i en av EU:s medlemsstater och ha erhållit en giltig tulldeklaration och, vid behov, en exportlicens.

Vem kan exportera till EU från Georgien enligt associeringsavtalet mellan EU och Georgien?

För att exportera till EU enligt avtalet mellan EU och Georgien måste ditt företag vara registrerat i Georgien.

Georgiens viktigaste varuexport är

 • mineraliska produkter
 • maskiner och apparater
 • kemiska produkter
 • transportutrustning

EU är en av Georgiens viktigaste handelspartner. Därför arbetar landet för att anpassa sin handelslagstiftning och sina handelsmetoder till EU:s, vilket särskilt gynnar små och medelstora företag som bedriver handel.

Tariffer

Genom avtalet avskaffas de flesta tullar på varor.

Industrivaror

Genom associeringsavtalet mellan EU och Georgien avskaffas 100 % av tullarna på industrivaror.

Jordbruksprodukter

Associeringsavtalet mellan EU och Georgien förbjuder användningen av tullkvoter för både import och export.

För import till EU finns det dock ett fåtal undantag för vissa känsliga jordbruksprodukter som omfattas av tullkvoter:

Tullkvot för vitlök

En årlig tullkvot tillämpas på importen av vitlök till EU. Enligt avtalet godtar EU import från Georgien motsvarande totalt 220 ton vitlök per år. Import som ingår i totalsumman fastställs enligt principen ”först till kvarn”. När det totala beloppet överskrids kommer EU:s tull för mest gynnad nation att tillämpas. Kontrollera saldot för varje tillämplig kvot innan du exporterar.

Ingångspris för vissa frukter och grönsaker

Om du importerar vissa frukter och grönsaker till EU, t.ex. tomater, zucchini eller persikor, omfattas dina varor av ett system med ingångspris. Enligt avtalet innebär detta att tullen kommer att beräknas som en specifik tull. Om de varor som du importerar till EU uppfyller kraven i ursprungsreglerna och värderas till ett lägre fakturapris än det belopp som anges i den specifika tullen som importör, kommer du att stå för skillnaden mellan det fasta specifika tullbeloppet och fakturabeloppet.

Du behöver dock inte betala några avgifter om tullvärdet på den vara som du importerar från Georgien är lika med eller högre än det ingångspris som anges av tullkontoret.

Se förteckningen över varor som omfattas av ett ingångspris.

Måste du betala ingångspriset för frukt och grönsaker om du importerar varor från Georgien?

I praktiken har de flesta varor som importeras från Georgien ett tullvärde som är högre än ingångspriset, så i de flesta fall behöver du inte betala något ingångspris.

Bestämmelser mot kringgående

De flesta (bearbetade) jordbruksprodukter omfattas av en mekanism för att motverka kringgående, dvs. ett tröskelvärde för den totala importvolymen per år. Bilaga II-C till associeringsavtalet mellan EU och Georgien innehåller en förteckning över jordbruksprodukter på vilka en mekanism för att motverka kringgående tillämpas.

Detta innebär att om importen från Georgien överstiger en viss nivå får EU upphäva de lägre tullarna för dessa produkter. Tröskelvärdet kan endast överskridas om den georgiska regeringen kan visa EU att georgiska tillverkare har kapacitet att producera dessa varor och/eller kapacitet att exportera volymer som överstiger tröskelvärdet. Om motiveringen är tillfredsställande kommer tullarna att upphävas.

Detta görs för att se till att tredjeländer inte utnyttjar avtalet mellan EU och Georgien och på ett bedrägligt sätt exporterar till EU via Georgien.

Hitta den tullsats som gäller för din produkt i min handelsassistent

Ursprungsregler

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktiva verktyget för självbedömningav ursprungsregler (Rosa)i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden finns i detta avsnitt.

Ursprung är handelsvarornas ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet kan du hitta en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

Var hittar jag ursprungsreglerna?

De ursprungsregler som är tillämpliga enligt associeringsavtalet med Georgien anges i tillägg I till den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (PEM-konventionen). Dessa regler håller på att ses över och en ny uppsättning alternativa ursprungsregler bör tillämpas senast i mitten av 2021, inbegripet bestämmelser om kumulation, tullrestitution, tolerans och regeln om icke-ändring (se nedan) som kommer att mjukas upp.

Konventionen om ursprungsregler syftar till att fastställa gemensamma ursprungsregler och kumulation mellan 25 fördragsslutande parter (EU, Efta, Balkanländerna och frihandelspartnerna i EU:s södra och östra grannskapsregion) och EU för att underlätta handeln och integrera leveranskedjorna inom zonen.

Förteckningen över de avtalsslutande parterna i PEM

Detaljerad information om hela Euromed-systemet finns i användarhandboken.

Har min produkt sitt ursprung i EU eller Georgien enligt PEM-konventionen?

För att din produkt ska kunna omfattas av den lägre eller noll förmånstullen enligt PEM-konventionen måste den ha sitt ursprung i EU eller Georgien.

En produkt ”har sitt ursprung” om den är antingen

 • som är helt framställda i EU eller Georgien, eller
 • som tillverkats i EU eller Georgien med användning av icke-ursprungsmaterial, förutsatt att dessa material har bearbetats eller bearbetats tillräckligt i enlighet med de produktspecifika reglerna i bilaga II till tillägg I till PEM-konventionen
  , se även inledande anmärkningar till produktspecifika ursprungsregler. För vissa produkter finns det några alternativa produktspecifika regler – se tillägg II.

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet, t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport. Det finns också ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulation.

 

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • regeln om mervärde – värdet av allt icke-ursprungsmaterial som används i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av dess pris fritt fabrik
 • ändringen av klassificeringsregeln – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterial och slutprodukten – t.ex. tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) från massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet)
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer till garn. Sådana regler används främst inom textil- och konfektionssektorn och den kemiska sektorn.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans
 • toleransregeln gör det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln upp till 10 % av produktens pris fritt fabrik
 • denna tolerans får inte användas för att överskrida något tröskelvärde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.
 • särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet, vilka ingår i anmärkningarna 5–6 i bilaga I ”Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II”.
Kumulering

I PEM-konventionen föreskrivs två sätt att kumulera ursprung.

 • bilateral kumulation – material med ursprung i Georgien kan anses ha ursprung i EU (och vice versa) när det används vid tillverkningen av produkten i EU
 • diagonal kumulation – material med ursprung i en fördragsslutande part i konventionen kan anses ha ursprung i en annan fördragsslutande part vid bedömningen av om slutprodukten har ursprung för att omfattas av förmånstillträde när den exporteras till en tredje fördragsslutande part i Europa-Medelhavsområdet. diagonal kumulation gäller

  dock endast om det finns ett handelsavtal mellan alla berörda fördragsslutande parter och dessa länder tillämpar samma ursprungsregler. Kontrollera den ”matris” (tabell som innehåller alla gällande avtal enligt PEM-konventionen) som anger med vilka fördragsslutande parter Georgien kan tillämpa diagonal kumulation. I april 2020 var Island, Schweiz (inklusive Liechtenstein) och Norge berättigade till diagonal kumulation.

 

Hur verkar diagonal kumulation?

Diagonal kumulation är tillåten mellan flera olika länder som har samma ursprungsregler och handelsavtal. Detta är när en varuproducent i något av länderna kan importera material och använda dem som om de hade sitt ursprung i det egna landet. Enligt PEM-konventionen kan till exempel en georgisk handlare som tillverkar kläder för export till Schweiz använda garn med ursprung i EU och räkna dem med ursprung i Georgien. Kravet på dubbel bearbetning, dvs. tillverkning av vävnader från (icke-ursprungsgarn) och tillverkning av kläder, har uppfyllts, och kläderna anses ha ursprung i Georgien när de exporteras till Schweiz och kommer därför att få fritt tillträde till den schweiziska marknaden.

Ytterligare förklaringar om kumulation inom ramen för PEM finns här

Övriga krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i konventionen, såsom otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport.

Transport genom ett tredjeland: regeln om direkttransport

Ursprungsprodukter måste transporteras från EU till Georgien (och vice versa) eller genom de avtalsslutande parters territorier med vilka kumulation tillämpas utan att bearbetas ytterligare i ett tredjeland.

Vissa transaktioner kan utföras i ett tredjeland om produkterna förblir under tullövervakning, t.ex.

 • lossning
 • omlastning
 • andra åtgärder för att bevara produkter i gott skick.

För att styrka att dessa villkor har uppfyllts ska för tullmyndigheterna i importlandet uppvisas

 • ett enda transportdokument (t.ex. konossement) som omfattar transporten från exportlandet genom det tredjeland genom vilket varorna transiterades.
 • ett intyg utfärdat av tullmyndigheterna i det tredjeland genom vilket du transporterar dina varor
 • om dokumentet eller intyget saknas, andra styrkande handlingar.

Tullrestitution

Enligt PEM-konventionen i handeln mellan EU och Georgien är det inte möjligt att få återbetalning av tullar som tidigare betalats på icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull.

Förfaranden för ursprung

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Förfarandena fastställs i avdelning V om ursprungsintyg och i avdelning VI om en ordning för administrativt samarbete. De klargör t.ex. hur man deklarerar en produkts ursprung, hur man ansöker om förmånsbehandling eller hur tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Hur man ansöker om förmånstull

För att omfattas av en förmånstull måste importörerna uppvisa ursprungsbevis.

Ursprungsintyget kan vara antingen

Ursprungsintyget är giltigt i 4 månader från och med dagen för utfärdandet.

Varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED

 • varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet.
 • Bilaga III a och bilaga III b innehåller förlagor till varucertifikat EUR.1 och EUR-MED samt instruktioner för hur de ska fyllas i.
 • den exportör som ansöker om certifikatet bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.

Ytterligare förklaringar om när varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED ska användas ges på sidan 72 i handboken.

Ursprungsdeklaration eller EUR-MED-ursprungsdeklaration

Exportörer kan själva deklarera att deras produkt har sitt ursprung i EU eller i den fördragsslutande parten i konventionen genom att tillhandahålla en ursprungsdeklaration. Ursprungsdeklarationen kan upprättas av antingen

 • en godkänd exportör
 • alla exportörer, om sändningens totala värde inte överstiger 6,000 EUR.
Hur man upprättar en ursprungsdeklaration

Exportören ska typa, stämpla eller skriva ut följande deklaration på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling där produkten identifieras (bilaga IVa):

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr...) ) förklarar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung. ”

Hur du gör en EUR-MED-ursprungsdeklaration

I detta fall ska följande deklaration lämnas (bilaga IV b).

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr...) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har förmånsberättigande ursprung.

— kumulation tillämpad med... (landets/ländernas namn).

- ingen kumulation tillämpad ”

Ursprungsdeklarationen kan upprättas på vilket som helst av EU:s officiella språk eller på de officiella språken i den PEM-zon som anges i bilaga IV a och b (uttalandet om kumulation bör alltid vara på engelska).

Du måste underteckna din ursprungsdeklaration för hand. Om du är en godkänd exportör är du befriad från detta krav förutsatt att du ger era tullmyndigheter ett skriftligt åtagande att ta fullt ansvar för alla deklarationer där du identifieras.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna kan kontrollera om en importerad vara verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra krav på ursprung. Verifieringen grundar sig på

 • administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna i de importerande och exporterande parterna
 • kontroller utförda av lokala tullmyndigheter (den importerande parten får inte besöka exportören)

Den exporterande partens myndigheter ska slutligt fastställa ursprunget och underrätta den importerande partens myndigheter om resultaten.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

Inom ramen för avtalet tillnärmade Georgien sina tekniska standarder och föreskrifter för att stämma överens med EU:s. Detta innebär att de flesta tekniska regler i Georgien kommer att vara desamma som i EU.

Tillnärmade bestämmelser för Georgien, bland annat

 • ackreditering och saluföring av produkter, som fastställer modulerna för förfaranden för bedömning av överensstämmelse.
 • allmän produktsäkerhet, kriterier för vad som ska beaktas när en produkt fastställs som säker och fastställande av när en produkt ska förbjudas eftersom den utgör en allvarlig risk för hälsa och säkerhet.

En förteckning över dessa förordningar och annan lagstiftning som Georgien har genomfört finns i bilaga III-B till associeringsavtalet mellan EU och Georgien.

Georgien enades också om att tillnärma 21 förordningar som omfattar hälso- och säkerhetskraven för ett stort antal produkter, däribland maskiner, hissar, leksaker, medicintekniska produkter och enkla tryckkärl. Dessa förtecknas i bilaga III-A till associeringsavtalet mellan EU och Georgien.

När det gäller standarder har Georgien antagit internationella och europeiska standarder i enlighet med bästa praxis. Av alla registrerade georgiska standarder är 98 % internationella och europeiska, medan 2 % är specifika för Georgien.

Följande typer av standarder kan användas i Georgien, om än på frivillig basis

 • internationella och regionala standarder för kommunikations- och informationssystem
 • standarder i ett EU- eller OECD-medlemsland
 • Georgiska standarder
 • Georgiska företagsstandarder

 

Om du vill importera varor från en georgisk tillverkare som har valt att använda sina egna specifikationer måste du få en EU-försäkran om överensstämmelse undertecknad av den tillverkaren.

Genom EU-försäkran om överensstämmelse intygas och försäkras att de berörda produkterna uppfyller de relevanta kraven och standarderna. Efter att ha gjort detta kan din tillverkare anbringa märkningen Conformité Européenne (CE) på sina varor, som anger att den uppfyller EU:s standarder.

Om din tillverkare väljer att bevisa överensstämmelse genom en EU-försäkran om överensstämmelse kan det kosta mer i pengar och tid än att arbeta med de harmoniserade EU-standarder som ger likvärdighet.

Se de harmoniserade standarder som grupperats i de befintliga sektorsspecifika produktdirektiven.

Hur vet jag att de varor jag importerar överensstämmer med EU:s bestämmelser och standarder?

 • när förfarandena för bedömning av överensstämmelse har genomförts kommer de relevanta dokument som åtföljer din export från EU till Georgien att utfärdas antingen på engelska eller på bestyrkt georgisk översättning.
 • en bedömning av överensstämmelse måste utföras av ett anmält organ (som vanligtvis är en särskild organisation såsom ett laboratorium, ett inspektions- eller certifieringsorgan).
 • om du exporterar dina varor till Georgien kan bedömningen av överensstämmelse utföras av det organ för bedömning av överensstämmelse som är ackrediterat i Georgien.
 • om du importerar dina varor till EU från Georgien, se förteckningen över ackrediterade organ för bedömning av överensstämmelse.

Georgien är medlem i Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel samt Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar. Till följd av detta kan import av kemikalier omfattas av förbud eller restriktioner. Ministeriet för miljöskydd och jordbruk är den officiella kontaktpunkten för sådana kemikalier.

EU och Georgien arbetar för närvarande med en typ av avtal om ömsesidigt erkännande som kommer att göra det möjligt att släppa ut vissa industriprodukter som uppfyller kraven på överensstämmelse på marknaden utan ytterligare provning eller överensstämmelseförfaranden.

Kontakter för tekniska krav

Hälso- och säkerhetskrav – sanitära och fytosanitära åtgärder

Livsmedelssäkerhet, djurskydd och växtskydd

Genom avtalet mellan EU och Georgien avskaffas och förbjuds både EU och Georgien att införa bestämmelser som är omotiverade. Detta är särskilt till fördel för dig om du är en småskalig jordbrukare som exporterar jordbruksprodukter till Georgien.

Detta innebär inte att skyddsnivån i vart och ett av länderna kommer att äventyras. Med tanke på att EU:s normer för livsmedelssäkerhet är mycket höga och strikta antar Georgiens regering några av EU:s sanitära och fytosanitära lagstiftningsåtgärder.

Avtalet mellan EU och Georgien säkerställer också att bestämmelserna om djurs välbefinnande och växtskydd återspeglar EU:s normer och utvecklingen inom Världsorganisationen för djurhälsa (OIE).

 

Om Georgien fortfarande närmar sig EU:s regler, hur exporterar du/importerar du?

Om du importerar växter och/eller animaliska produkter till EU måste du få ett intyg från Georgiens behöriga myndighet. Denna certifiering ska garantera att din produkt uppfyller gällande sanitära och fytosanitära krav.

Enligt associeringsavtalet mellan EU och Georgien är Georgiens regering skyldig att underrätta EU när den har uppnått en tillnärmning av bestämmelserna om djurskydd, växtskydd och växtskydd. Samrådsprocessen för att avgöra om tillnärmningen av förordningarna har uppnåtts kan ta upp till 360 dagar.

Förteckning över behöriga myndigheter
 • Livsmedelsverket (Livsmedelsverket) under ministeriet för miljöskydd och jordbruk ansvarar för tillsyn, övervakning, genomförande av planerade och/eller oplanerade inspektioner, genomförande av dokumentkontroller, provtagning för testning och övervakning i frågor som rör livsmedelssäkerhet – detta innebär också att Livsmedelsverket i varje produktions-, bearbetnings- och distributionsled kommer att utöva statlig kontroll av att livsmedel/foder uppfyller kraven.
  • Livsmedelsverket har också en veterinärmyndighet som ansvarar för veterinärkontroller av levande djur och animalieprodukter i Georgien.
  • Livsmedelsverkets växtskyddsavdelning ansvarar för regleringen av riskanalyser av skadegörare i Georgien.
 • arbetsmarknads-, hälso- och socialministeriet ansvarar för hälsorelaterade varor och åtgärder – det bidrar till krishantering i frågor som rör livsmedelssäkerhet och deltar i arbetet med att se till att normer och parametrar för livsmedelssäkerhet införs.

För att skydda människors hälsa kan särskilda importförfaranden tillämpas för kosmetika och relaterade varor, inbegripet ett hygiencertifieringsförfarande och ett särskilt registreringsförfarande för marknadstillträde i Georgien. Du kan kontakta arbets-, hälso- och socialministeriet om du vill veta vilka handlingar du behöver.

 • skattemyndigheten är en avdelning inom finansministeriet som ansvarar för efterlevnaden av sanitära och fytosanitära bestämmelser vid Georgiens yttre gränser.
 • laboratorierna är en viktig del av det institutionella systemet för sanitära och fytosanitära åtgärder. Georgiens ackrediteringscentrum ackrediterar alla laboratorier som verkar i enlighet med erkända internationella standarder.

Tekniska handelshinder

Även om tekniska regler är viktiga kan de ibland fungera som hinder för internationell handel och därmed utgöra en betydande börda för dig som exportör.

 • om du anser att du står inför ett handelshinder som bromsar ditt företag eller hindrar dig från att exportera, kan du berätta för oss
 • anmäl vad som stoppar din export till Georgien med hjälp av webbformuläret. EU kommer att analysera din situation och vidta lämpliga åtgärder.

Kontakta oss

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Tullklarering – dokument och förfaranden

Avtalet säkerställer öppnare och förenklade tullförfaranden för att underlätta handeln och minska kostnaderna för företagen.

Handlingar

I de stegvisa vägledningarna beskrivs de olika typer av dokument som du bör förbereda för tullklarering av dina produkter.

Beroende på din produkt kan tullmyndigheterna kräva alla eller några av de uppgifter som anges nedan.

 • faktura (ange de särskilda kraven på form och innehåll i Min handelsassistent)
 • packningslista
 • importlicenser för vissa varor
 • intyg som visar att din produkt uppfyller obligatoriska produktbestämmelser, t.ex. hälso- och säkerhetskrav, märkning och förpackning
 • ursprungsbevis – ursprungsdeklaration

För tydlighetens skull kan du ansöka om bindande klassificeringsbesked och/eller bindande ursprungsinformation i förväg.

För närmare information om vilka handlingar du måste visa upp för tullklarering för din produkt, gå till Min handelsassistent.

Förfaranden för styrkande och kontroll av ursprung

En beskrivning av hur era produkters ursprung kan styrkas för att ansöka om förmånstullar och regler för tullmyndigheternas kontroll av ursprung finns i avsnittet om ursprungsregler ovan.

Information om tullförfaranden för import och export i allmänhet finns på webbplatsen för GD Skatter och tullar.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Avtalet skyddar dina immateriella rättigheter när du importerar och/eller exporterar dina varor till Georgien.

Varumärken och upphovsrätt

Associeringsavtalet mellan EU och Georgien är förenligt med flera internationella avtal som reglerar förvaltningen av varumärken och upphovsrätt. Om din ansökan avslås av varumärkesmyndigheten ska beslutet meddelas dig skriftligen, med angivande av skälen för avslaget.

Formgivningar och patent

Dina självständigt skapade formgivningar som har särprägel skyddas genom att de registreras i upp till 25 år. Detta ger dig ensamrätt att använda formgivningen och hindrar tredje parter som inte har ditt samtycke från att använda, återskapa, sälja eller importera och/eller exportera den.

Geografiska indikatorer

En särskild kommitté för geografiska indikatorer som inrättas enligt avtalet mellan EU och Georgien kommer att övervaka genomförandet av avtalet på detta område och rapportera till handelskommittén. Mer information om geografiska beteckningar för jordbruksprodukter samt geografiska beteckningar för livsmedel, typer av viner och spritdrycker finns i bilaga XVII-C till associeringsavtalet mellan EU och Georgien.

Hur kan man få skydd?

Sakpatenti är den oberoende georgiska juridiska person som ansvarar för att skydda alla immateriella rättigheter i landet och för att fastställa politiken för immateriella rättigheter.

Du eller din företrädare kan ansöka direkt om registrering av en geografisk beteckning. Ansökan bör lämnas in i pappersform eller elektroniskt på det georgiska språket och bör hänvisa till en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning.

Ansökan bör innehålla följande:

 • en ansökan om registrering av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning
 • sökandens fullständiga namn (titel) och adress.
 • ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen
 • namnet på de varor för vilka registrering av ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen begärs.

I din ansökan om geografisk beteckning bör du också bifoga ett dokument som innehåller

 • en beskrivning av varorna och råvaran, med angivande av deras kemiska, fysikaliska, mikrobiologiska och/eller organoleptiska egenskaper och andra egenskaper.
 • en beskrivning av platsen för det geografiska ursprungsområdet för varorna, med angivande av dess exakta gränser.
 • en beskrivning av produktionstekniken för varor och de produktionsvillkor och produktionsmetoder som är specifika för det berörda geografiska området, om sådana finns.
 • uppgifter som bekräftar att den särskilda kvaliteten på och egenskaperna hos de varor som omfattas av ursprungsbeteckningen väsentligen eller uteslutande beror på den särskilda geografiska miljön och de mänskliga faktorerna.
 • uppgifter som bekräftar att varornas särskilda kvalitet, anseende eller andra egenskaper är kopplade till detta geografiska område.
  • det dokument som bekräftar varornas geografiska ursprung.
  • en fullmakt som bekräftar fullmakt från en företrädare.

Handel med tjänster

Både den georgiska regeringen och EU har fastställt alla sina befintliga begränsningar eller reservationer när det gäller tillhandahållandet av tjänster, med en hög grad av öppenhet. Detta ger dig värdefull rättssäkerhet som tjänsteleverantör i EU. För en förteckning över reservationer som är specifika för Georgien, se bilagorna XIV-E, XIV-F och XIV-G till associeringsavtalet mellan EU och Georgien.

Hur navigerar du genom bilagorna?

Avtalet mellan EU och Georgien innehåller följande 4 bilagor med förbehåll från Georgien som kan påverka dig och ditt företag.

 • om du är intresserad av att starta ett företag i Georgien måste du se bilaga XIV-E som innehåller en negativ förteckning över alla tjänstesektorer som du inte har tillgång till. Detta innebär att du kan utnyttja möjligheterna inom alla andra sektorer som inte finns med i förteckningen.
 • om du är intresserad av gränsöverskridande handel med era tjänster måste du se bilaga XIV-F som innehåller en positivlista över de tjänstesektorer som du har tillgång till – denna förteckning omfattar alla sektorer där du får bedriva handel.
 • om du söker praktikanter med akademisk examen eller möjligheter till nyckelpersonal, se bilaga XIV-G som anger de sektorer eller undersektorer där begränsningar tillämpas.
 • om du är en oberoende professionell eller kontraktsbaserad tjänsteleverantör, se bilaga XIV-Hmed en förteckning över de förbehåll som gjorts.

Vem kan starta ett företag i Georgien?

Denna blankett är inte

 • ett företag, avtalet mellan EU och Georgien, gör det möjligt för dig att etablera eller förvärva filialer eller representationskontor i Georgien.
 • en enskild person, avtalet mellan EU och Georgien, ger dig möjlighet att starta och etablera ditt företag genom egenföretagande eller företag som du har kontroll över.

EU:s tjänsteleverantörer kommer att behandlas på samma sätt som georgiska medborgare. Se bilaga XIV-E för en förteckning över sektorer där begränsningar gäller för etablering.

Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster

Avtalet mellan EU och Georgien ger EU:s tjänsteleverantörer tillträde till den georgiska marknaden på samma villkor som georgiska medborgare. Undantag från detta anges också i bilagorna XIV-E, XIV-F och XIV-G till associeringsavtalet mellan EU och Georgien.

Vad händer om du vill flytta till Georgien för att arbeta?

Avtalet mellan EU och Georgien gör det möjligt för dig att tillfälligt flytta till Georgien (eller EU) för att arbeta som praktikant, säljare av företag eller nyckelpersonal vid ett företag i det landet.

De tillfälliga vistelseperioderna är följande:

 • person som är föremål förföretagsintern förflyttning (nyckelpersonal vid ett företag i Georgien (eller EU) eller praktikanter med akademisk examen) – upp till 3 år
 • affärsresenärer ( t.ex. för att etablera företag i Georgien (eller EU) eller en säljare) – upp till 90 dagar under en 12-månadersperiod
 • praktikant med akademisk examen som inte är föremål för företagsintern förflyttning – upp till 1 år

Avtalet mellan EU och Georgien skapar också möjligheter för tjänsteleverantörer på kontraktsbasis inom specifika sektorer i något av länderna. I detta avseende måste du dock

 • tillfälligt tillhandahålla tjänsten i fråga som anställd i en enhet som har fått ett tjänstekontrakt som inte överstiger 1 år.
 • ha minst 3 års yrkeserfarenhet inom den sektor som du erbjuder avtalstjänster inom
 • ha en universitetsexamen eller kvalifikationer som styrker kunskaper på motsvarande nivå och relevanta yrkeskvalifikationer.

Mer information om de begränsningar som gäller för personal, praktikanter med akademisk examen, säljare av företagstjänster och tjänsteleverantörer på kontraktsbasis finns i bilaga G till associeringsavtalet mellan EU och Georgien.

Georgiens nationella investeringsorgan främjar affärskontakter mellan Georgien och EU. Om du söker en georgisk partner, kontakta Georgiens ambassad i någon av EU:s medlemsstater.

Offentlig upphandling

EU och Georgien planerar ömsesidigt tillträde till marknaderna för offentlig upphandling i varje land på nationell, regional och lokal nivå. Denna tillgång kommer att erhållas i etapper för Georgien. Detta gäller både offentliga kontrakt och koncessioner inom de traditionella sektorerna och inom försörjningssektorn.

Avtalet mellan EU och Georgien säkerställer också att behandlingen av anbudsansökningar i båda länderna sker rättvist och att lokala och utländska sökande behandlas på samma sätt.

Enligt avtalet är både EU och Georgien skyldiga att se till att

 • alla planerade upphandlingar offentliggörs – detta görs för att öppna marknaden för konkurrens och ge dig tillgång till information om den planerade upphandlingen innan kontraktet tilldelas.
 • det finns en icke-diskriminerande beskrivning av kontraktsföremålet som visar lämpliga tidsfrister som är tillgängliga för alla ekonomiska aktörer.
 • det förekommer ingen diskriminering av dig som ekonomisk aktör, vilket skulle kunna göra det omöjligt för dig att delta i upphandlingen.
 • det råder insyn i tilldelningsförfarandet fram till tillkännagivandet av det vinnande anbudet.
 • det slutliga beslutet kommer att meddelas alla sökande – på begäran får sökande vars ansökan avslås en förklaring som gör det möjligt för dig att analysera beslutet.

Hur tilldelas kontrakt?

Georgiens statliga upphandlingsorgan har en ledande roll när det gäller att samordna, genomföra och övervaka offentlig upphandling. Det finns fem metoder som används för att tilldela ett anbud.

 • elektroniskt anbudsförfarande – används för inköp av homogena föremål till ett värde av minst 75,182 EUR
 • förenklat elektroniskt anbudsförfarande – används för inköp av homogena föremål till ett värde av högst 75,182 EUR
 • förenklad upphandling – används för inköp till ett värde under 1,880 EUR (med olika tröskelvärden för diplomatiska beskickningar och upphandling som rör försvar, säkerhet och upprätthållande av allmän ordning)
 • projekttävlingar – som används för upphandling av designrelaterade projekt och tjänster, på grundval av en upphandlande myndighets beslut
 • konsoliderad upphandling – ett enhetligt, centraliserat förfarande för offentlig upphandling som genomförs av SPA för inköp av homogena upphandlade föremål för olika upphandlande enheter

Ettregister över vita och svarta listor förs också på SPA:s webbplats. Registret innehåller två uppsättningar förteckningar.

 • svartlistade sökande som inte lämnar någon garanti för genomförandet av ett kontrakt och/eller vägrar att underteckna avtalet med den upphandlande myndigheten och/eller underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt kontraktet – dessa sökande får inte delta i anbud eller tilldelas ett annat anbud inom ett år efter det att de förts upp på den svarta listan.
 • vitlistade sökande som har uppfyllt ansökningskriterierna, inte är föremål för insolvensförfaranden, inte har någon skuld gentemot statsbudgeten och vars resultat för de 3 föregående åren inte visar en omsättning på mindre än 375,940 EUR.

Vad händer om du har ett klagomål?

SPA har också en tvistlösningsnämnd bestående av 6 ledamöter. Tre av styrelseledamöterna utses av det civila samhället för att säkerställa insyn och oberoende i DRB.

Om du har några klagomål på upphandlingssystemet kan du vända dig till DRB. Det kommer inte att tas ut några avgifter för att lämna in och ta del av dina klagomål.

Hur lämnar du in ditt klagomål?

Du kan lämna in ditt klagomål elektroniskt genom att fylla i ett formulär på anbudssidan. När DRB bekräftar att ditt klagomål är lagenligt kan DRB inom högst tio dagar informera den upphandlande myndigheten om felet och begära en rättelse. Alternativt kan DRB också kräva en fullständig översyn eller annullering av anbudsutskottets beslut eller rapportera ärendet till brottsbekämpande organ i händelse av en allvarlig överträdelse. Om du är missnöjd med DRB:s beslut kan du överklaga beslutet till domstol.

E-upphandling

Du kan också använda det enhetliga elektroniska systemet, som är Georgiens e-upphandlingsportal. Detta ger enkel tillgång till upphandlingsinformation, inbegripet tillkännagivande av planerad upphandlingsverksamhet, tillgång till elektroniska anbudshandlingar, den automatiserade bulletinen om offentlig upphandling och framtagandet av en elektronisk mall för anbud för elektroniska aktörer.

Kontakter för offentlig upphandling

Länkar, kontakter och dokument

Nationella institutioner

Representationer, handelskammare och näringslivsorganisationer

Kontakter för tekniska krav

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Kontakter för offentlig upphandling

Ytterligare länkar

Nationella institutioner

Utrikesministeriet

Georgien övervakar importen av ämnen som kan användas för att tillverka kemiska vapen. Import av vissa kemikalier kan kräva ett särskilt tillstånd och utrikesministeriet är den utsedda nationella myndigheten.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2945000 (utökning: 1207)

Fax: + 995 32 2945001

Georgiens ministerium för ekonomi och hållbar utveckling

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Fax: + 995 32 2921534

E-post: ministry@moesd.gov.ge

Georgiens centralbank

GE-0114 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2406120

Georgiens nationella centrum för immateriella rättigheter

Sakpatenti

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2252533

E-post: info@sakpatenti.org.ge

Georgiens nationella statistikkontor

GEOSTAT

Tsotne Dadiani Street 30, GE-0180 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2367210

E-post: info@geostat.ge

Företag i Georgien

Marjanishvli Street 5/6 (Uznadze Street 18), GE-0102 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2960010

E-post: info@enterprise.gov.ge

Representationer, handelskammare och näringslivsorganisationer

Europeiska unionens delegation i Georgien

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2943763

E-post: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Georgiens uppdrag vid Europeiska unionen

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bryssel, Belgien

Tfn: + 995 32 27611190

Fax: + 995 32 27611199

E-post: geomission.eu@mfa.gov.ge

Webbplats: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Avdelningen för internationella förbindelser, Georgiens handels- och industrikammare

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2694747

European Business Association Georgia (European Business Association Georgia)

Rapiel Eristavi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 599 25 66 55

E-post: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgien

Tfn: + 32 27491851

E-post: secretariat@eu4business.eu

Kontakter för tekniska krav

Georgiens nationella byrå för standarder och metrologi

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2612530

Fax: + 995 32 2613500

E-post: geostm@geostm.ge

Det enhetliga nationella ackrediteringsorganet

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

E-post: gac@gac.gov.ge

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Livsmedelsverket (Livsmedelsverket)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2919167

Fax: + 995 32 2919165

Växtskyddsavdelningen har tilldelats Livsmedelsverket

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2919167 (förlängningar: 120, 133)

Fax: + 995 32 2919165

Veterinäravdelningen tilldelad Livsmedelsverket

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2919167 (förlängningar: 120, 106)

Fax: + 995 32 2919165

Ministeriet för miljöskydd och jordbruk

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Avdelningen för biologisk mångfald vid ministeriet för miljöskydd och jordbruk

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Arbetsmarknads-, hälso- och socialministeriet

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 272538

Intäktstjänst, centralkontoret

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Georgien

Informationscentrum:

Tfn: + 995 32 2299299

E-post: info@rs.ge

Jordbruksministeriets laboratorium

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2530968

Fax: + 995 32 2541016

E-post: contact@lma.gov.ge

Kontakter för offentlig upphandling

Statligt upphandlingsorgan

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 22484822

Plattform för den statliga upphandlingsbyrån

 

Webbplats: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Enhetligt elektroniskt system:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

Dela sidan:

Genvägar