Ett djupgående och omfattande frihandelsområde mellan EU och Georgien

EU och Georgien undertecknade ett associeringsavtal i juni 2014 och trädde i kraft i juli 2016. Det djupgående och omfattande frihandelsområdet är en integrerad del av avtalet. Det sänker de tullar som europeiska företag ställs inför när de exporterar till Georgien. Det gör tullförfarandena effektivare. Det underlättar också handeln ytterligare genom att Georgiens lagstiftning, regler och förfaranden, inklusive standarder, gradvis tillnärmas EU:s lagstiftning, regler och förfaranden.

Avtalet i korthet

Associeringsavtalet mellan EU och Georgien trädde i kraft den 1 juli 2016.

Avtalets fullständiga text och bilagor.

Vilka är fördelarna för ditt företag?

Avtalet gör det lättare för ditt företag att exportera till och importera från Georgien som det

 • avskaffar de flesta taxorna
 • föreskriver effektivare tullförfaranden

Vem kan exportera från EU till Georgien enligt associeringsavtalet mellan EU och Georgien?

För att kunna exportera från EU till Georgien måste ditt företag vara registrerat i en av EU:s medlemsstater och ha erhållit en giltig tulldeklaration och, vid behov, en exportlicens.

Vem kan exportera till EU från Georgien inom ramen för associeringsavtalet mellan EU och Georgien?

För att exportera till EU enligt avtalet mellan EU och Georgien måste ditt företag vara registrerat i Georgien.

 

Georgiens viktigaste varuexport är

 • mineraliska produkter
 • maskiner och apparater
 • kemiska produkter
 • transportutrustning

EU är en av Georgiens viktigaste handelspartner. Landet arbetar därför för att anpassa sin handelslagstiftning och handelspraxis till EU:s, vilket särskilt gynnar små och medelstora företag som bedriver handel.

Tariffer

Genom avtalet avskaffas de flesta tullar på varor. 

Industrivaror

Genom associeringsavtalet mellan EU och Georgien avskaffas 100 % av tullarna på industrivaror.

Jordbruksprodukter

Associeringsavtalet mellan EU och Georgien förbjuder användning av tullkvoter för både import och export.

För import till EU finns det dock några undantag för vissa känsliga jordbruksprodukter som omfattas av tullkvoter:

Tullkvot för vitlök

En årlig tullkvot tillämpas på import av vitlök till EU. Enligt avtalet godtar EU import från Georgien på totalt 220 ton vitlök per år. Den import som ingår i den totala importen fastställs enligt principen ”först till kvarn”. När det totala beloppet överskrids kommer EU:s MGN-tull att tillämpas. Kontrollera balansen för varje tillämplig kvot innan du exporterar.

Ingångspris för vissa frukter och grönsaker

Om du importerar vissa frukter och grönsaker till EU, t.ex. tomater, zucchini eller persikor, kommer dina varor att omfattas av ett ingångsprissystem. Enligt avtalet innebär detta att tullen kommer att beräknas som en specifik tull. Om de varor du importerar till EU uppfyller kraven enligt ursprungsreglerna och värderas till ett lägre fakturanspris än det belopp som anges i den specifika tullen, i egenskap av importör, kommer du att bära skillnaden mellan det fasta specifika tullbeloppet och fakturabeloppet.

Du kommer dock inte att behöva betala några avgifter om tullvärdet på den vara som du importerar från Georgien är lika med eller högre än det införselpris som tullkontoret angett.

Se förteckningen över varor som omfattas av ett införselpris.

Måste du betala införselpriset för frukt och grönsaker om du importerar varor från Georgien?

I praktiken har de flesta varor som importeras från Georgien ett tullvärde som är högre än införselpriset, så i de flesta fall kommer du inte att behöva betala ett införselpris.

Åtgärder för att motverka kringgående

De flesta (bearbetade) jordbruksprodukter omfattas av en mekanism för att motverka kringgående, dvs. en tröskel för den totala importvolymen per år. Bilaga II-C till associeringsavtalet mellan EU och Georgien innehåller en förteckning över jordbruksprodukter på vilka en mekanism för att motverka kringgående tillämpas.

Detta innebär att om importen från Georgien överstiger en viss nivå får EU upphäva de lägre tullarna på dessa produkter. Tröskelvärdet kan endast överskridas om den georgiska regeringen kan ge EU en välgrundad motivering till att georgiska tillverkare har kapacitet att tillverka dessa varor och/eller kapacitet att exportera volymer som överstiger tröskelvärdet. Om motiveringen är tillfredsställande kommer tullen inte att tas ut.

Detta görs för att säkerställa att tredjeländer inte drar nytta av avtalet mellan EU och Georgien och på ett bedrägligt sätt exporterar till EU via Georgien.

 

Hitta den tullsats som gäller för din produkt i min handelsassistent

Ursprungsregler

 

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla de ursprungsregler som anges i avtalet. Kontrollera det interaktivaverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA) i min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden finns i detta avsnitt.

Ursprung är handelsvarornas ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

Var hittar jag ursprungsreglerna?

De ursprungsregler som är tillämpliga enligt associeringsavtalet med Georgien fastställs i tillägg I till den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (PEM-konventionen). Dessa regler håller på att ses över och en ny uppsättning alternativa ursprungsregler bör vara tillämpliga senast i mitten av 2021, inbegripet bestämmelser om kumulation, tullrestitution, tolerans och regeln om förbud mot ändringar (se nedan) som kommer att mjukas upp.

PEM-konventionen om ursprungsregler syftar till att fastställa gemensamma ursprungsregler och kumulation mellan 25 fördragsslutande parter (EU, Eftaländerna, Balkanländerna och frihandelspartnerna i EU:s södra och östra grannskapsregion) och EU för att underlätta handeln och integrera leveranskedjorna i området.

Förteckningen över de fördragsslutande parterna i PEM

Detaljerad information om det Europa-Medelhavstäckande systemet finns i användarhandboken.

Har min produkt sitt ursprung i EU eller Georgien i enlighet med PEM-konventionen?

För att din produkt ska omfattas av den lägre förmånstullen eller nolltullsatsen enligt PEM-konventionen måste den ha sitt ursprung i EU eller Georgien.

En produkt ”har sitt ursprung” om den antingen

 • helt framställda i EU eller i Georgien, eller
 • tillverkade i EU eller Georgien med hjälp av icke-ursprungsmaterial, förutsatt att sådana material har bearbetats eller bearbetats tillräckligt i enlighet med de produktspecifika reglerna i bilaga II till tillägg I till PEM-konventionen
  Se även bilaga I Inledande anmärkningar till produktspecifika ursprungsregler. För vissa produkter finns det några alternativa produktspecifika regler – se tillägg II

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet, såsom otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport. Det finns också ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulation.

 

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • regeln om mervärde – värdet av allt icke-ursprungsmaterial som används i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av dess pris fritt fabrik
 • ändringen av regeln om klassificering enligt tulltaxan – produktionsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialet och slutprodukten – t.ex. tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) av massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet)
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer till garn. Sådana regler används främst inom textil- och konfektionssektorn samt den kemiska sektorn.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans
 • toleransregeln gör det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln upp till 10 % av produktens pris fritt fabrik
 • denna tolerans får inte användas för att överskrida ett högsta tröskelvärde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.
 • särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet och som ingår i anmärkningarna 5–6 i bilaga I ”Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II”.
Kumulation

I PEM-konventionen föreskrivs två sätt att kumulera ursprung.

 • bilateral kumulation – material med ursprung i Georgien kan anses ha ursprung i EU (och vice versa) när det används vid tillverkningen av produkten i EU
 • diagonal kumulation – material med ursprung i en fördragsslutande part i PEM-konventionen kan anses ha ursprung i en annan fördragsslutande part vid bedömningen av om slutprodukten har ursprungsstatus för att åtnjuta förmånstillträde när den exporteras till en tredje fördragsslutande part inom Europa-Medelhavstäckande zonen. diagonal kumulation gäller

  dock endast om det finns ett handelsavtal mellan alla berörda fördragsslutande parter och dessa länder tillämpar samma ursprungsregler. Kontrollera ”matrisen” (tabell med alla gällande avtal med hjälp av PEM-konventionen) som anger de fördragsslutande parter med vilka Georgien kan tillämpa diagonal kumulation. I april 2020 var Island, Schweiz (inklusive Liechtenstein) och Norge de av EU:s och Georgiens gemensamma partner som var berättigade till diagonal kumulation.

 

Hur fungerar diagonal kumulation?

Diagonal kumulation är tillåten mellan flera olika länder som har samma ursprungsregler och handelsavtal med varandra. Detta är när en tillverkare av varor i båda länderna kan importera material och använda dem som om de hade sitt ursprung i det egna landet. Enligt PEM-konventionen kan till exempel en georgisk handlare som tillverkar kläder för export till Schweiz använda garn med ursprung i EU och kan räkna dem som varor med ursprung i Georgien. Kravet på dubbel bearbetning, dvs. tillverkning av vävnader från garn (utan ursprungsstatus) och tillverkning av kläder har uppfyllts, och kläderna anses ha ursprung i Georgien när de exporteras till Schweiz och kommer därför att åtnjuta fritt tillträde till den schweiziska marknaden.

Ytterligare förklaringar om kumulation inom ramen för PEM finns här

Andra krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i konventionen, såsom otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport.

Transport genom ett tredjeland: regel om direkttransport

Ursprungsprodukter måste transporteras från EU till Georgien (och vice versa) eller genom de fördragsslutande parters territorier med vilka kumulation tillämpas utan att ytterligare bearbetas i ett tredjeland.

Vissa transaktioner kan utföras i ett tredjeland om produkterna förblir under tullövervakning, t.ex.

 • lossning
 • omlastning
 • andra åtgärder för att bevara produkter i gott skick

För att styrka att dessa villkor är uppfyllda ska för tullmyndigheterna i importlandet uppvisas

 • ett enda transportdokument (t.ex. ett konossement) som omfattar transporten från exportlandet genom det tredjeland genom vilket varorna transiterades.
 • ett intyg utfärdat av tullmyndigheterna i det tredjeland genom vilket du transporterar dina varor.
 • om dokumentet eller intyget saknas, andra styrkande handlingar.

Tullrestitution

Enligt PEM-konventionen i handeln mellan EU och Georgien är det inte möjligt att få återbetalning av tullar som tidigare betalats på icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull.

Förfaranden för ursprung

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Förfarandena fastställs i avdelning V om ursprungsintyg och i avdelning VI om arrangemang för administrativt samarbete. De klargör t.ex. hur man deklarerar en produkts ursprung, hur man ansöker om förmånsbehandling eller hur tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Hur man ansöker om förmånstull

För att omfattas av en förmånstull måste importörerna uppvisa ursprungsintyg.

Ursprungsintyget kan vara antingen

Ursprungsintyget är giltigt i 4 månader från och med dagen för utfärdandet.

Varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED

 • varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet
 • Bilagorna IIIa och IIIb innehåller förlagor till varucertifikat EUR.1 och EUR-MED-certifikat och innehåller anvisningar för ifyllande av dem.
 • den exportör som ansöker om certifikatet bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.

Ytterligare förklaringar om när EUR.1- eller EUR-MED-certifikatet ska användas ges på sidan 72 i handboken.

Ursprungsdeklaration eller EUR-MED-ursprungsdeklaration

Exportörer kan självdeklarera att deras produkt har sitt ursprung i EU eller i den fördragsslutande parten i PEM-konventionen genom att lämna en ursprungsdeklaration. Ursprungsdeklarationen kan upprättas av antingen

 • en godkänd exportör
 • alla exportörer, om försändelsens totala värde inte överstiger 6,000 EUR.
Hur man upprättar en ursprungsdeklaration

Exportören bör på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling som identifierar produkten typange, stämpla eller trycka följande deklaration (bilaga IV a):

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr... förklarar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung. ”

Hur man upprättar en EUR-MED-ursprungsdeklaration

I detta fall är deklarationen följande (bilaga IV b)

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr...) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har förmånsberättigande ursprung.

— Kumulation som tillämpas med... (landets/ländernas namn).

ingen kumulation tillämpas ”

Ursprungsdeklarationen kan upprättas på vilket som helst av EU:s officiella språk eller på något av de officiella språken i PEM-zonen enligt vad som anges i bilaga IV a och b (uttalandet om kumulation bör alltid vara på engelska).

Du måste underteckna din ursprungsdeklaration för hand. Om du är en godkänd exportör är du befriad från detta krav, förutsatt att du lämnar ett skriftligt åtagande till tullmyndigheterna om att ni tar fullt ansvar för alla deklarationer som identifierar dig.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna kan kontrollera om en importerad vara verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra krav på ursprung. Kontrollen grundar sig på följande:

 • administrativt samarbete mellan de importerande och exporterande parternas tullmyndigheter
 • kontroller utförda av lokala tullmyndigheter (den importerande partens besök hos exportören är inte tillåtet)

Myndigheterna i den exporterande parten gör det slutliga fastställandet av ursprung och underrättar den importerande partens myndigheter om resultaten.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

Inom ramen för avtalet tillnärmade Georgien sina tekniska standarder och föreskrifter till EU:s. Detta innebär att de flesta tekniska reglerna i Georgien kommer att vara desamma som i EU.

Georgien tillnärmade förordningar, bland annat

 • ackreditering och saluföring av produkter, där modulerna för förfaranden för bedömning av överensstämmelse fastställs.
 • allmän produktsäkerhet, med kriterier för vad som ska beaktas när en produkt fastställs som säker och för att avgöra när en produkt ska förbjudas på grund av att den utgör en allvarlig risk för hälsa och säkerhet

En förteckning över dessa förordningar och annan lagstiftning som Georgien har genomfört finns i bilaga III-B till associeringsavtalet mellan EU och Georgien.

Georgien enades också om att tillnärma 21 förordningar som omfattar hälso- och säkerhetskraven för ett stort antal produkter, däribland maskiner, hissar, leksaker, medicintekniska produkter och enkla tryckkärl. Dessa förtecknas i bilaga III-A till associeringsavtalet mellan EU och Georgien.

När det gäller standarder har Georgien antagit internationella och europeiska standarder i enlighet med bästa praxis. Av alla registrerade georgiska standarder är 98 % internationella och europeiska, medan 2 % är specifika för Georgien.

Följande typer av standarder kan användas i Georgien, men på frivillig basis:

 • internationella och regionala OS-standarder
 • standarder i alla EU- eller OECD-medlemsstater
 • Georgiska standarder
 • Normer för georgiska företag

 

Om du vill importera varor från en georgisk tillverkare som har valt att använda sina egna specifikationer måste du få en EU-försäkran om överensstämmelse undertecknad av den tillverkaren.

I EU-försäkran om överensstämmelse intygas och intygas att de berörda produkterna uppfyller de relevanta kraven och standarderna. Efter detta kan din tillverkare anbringa märkningen Conformité Européenne (CE) på sina varor, som anger att den uppfyller EU:s standarder.

Om din tillverkare väljer att bevisa överensstämmelse med hjälp av en EU-försäkran om överensstämmelse kan det kosta mer i pengar och tid än att arbeta med de harmoniserade EU-standarder som ger likvärdighet.

Se de harmoniserade standarder som grupperats i de befintliga produktdirektiven.

Hur vet jag att de varor jag importerar uppfyller EU:s regler och standarder?

 • när förfarandena för bedömning av överensstämmelse har genomförts kommer de relevanta dokument som åtföljer din export från EU till Georgien att utfärdas antingen på engelska eller på en bestyrkt georgisk översättning.
 • en bedömning av överensstämmelse måste utföras av ett anmält organ (vanligtvis en särskild organisation såsom ett laboratorium eller ett inspektions- eller certifieringsorgan).
 • om du exporterar dina varor till Georgien kan bedömningen av överensstämmelse utföras av det organ för bedömning av överensstämmelse som ackrediterats i Georgien.
 • om du importerar dina varor till EU från Georgien, se förteckningen över ackrediterade organ för bedömning av överensstämmelse.

Georgien är medlem i Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel samt Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar. Till följd av detta kan import av kemikalier omfattas av förbud eller restriktioner. Ministeriet för miljöskydd och jordbruk är officiell kontaktpunkt för sådana kemikalier.

EU och Georgien arbetar för närvarande med en typ av avtal om ömsesidigt erkännande som kommer att göra det möjligt att släppa ut vissa industriprodukter som uppfyller kraven på överensstämmelse på marknaden utan ytterligare provning eller förfaranden för överensstämmelse.

Kontakter för tekniska krav

Hälso- och säkerhetskrav – sanitära och fytosanitära åtgärder

Livsmedelssäkerhet, djurskydd och växtskydd

Genom avtalet mellan EU och Georgien avskaffas och förbjuds både EU och Georgien att införa bestämmelser som är omotiverade. Detta är särskilt till din fördel om du är en småbrukare som exporterar jordbruksvaror till Georgien.

Detta innebär inte att skyddsnivån i varje land kommer att äventyras. Med tanke på att EU:s livsmedelssäkerhetsstandarder är mycket höga och stränga antar Georgiens regering vissa av EU:s sanitära och fytosanitära åtgärder.

Avtalet mellan EU och Georgien säkerställer också att reglerna om djurskydd och växtskydd återspeglar EU:s normer och utvecklingen av Världsorganisationen för djurhälsa (OIE).

 

Om Georgien fortfarande närmar dig EU-reglerna, hur exporterar eller importerar du?

Om du importerar växter och/eller animaliska produkter till EU måste du erhålla ett intyg från den behöriga myndigheten i Georgien. Denna certifiering bör garantera att din produkt uppfyller de relevanta SPS-kraven.

Enligt associeringsavtalet mellan EU och Georgien är Georgiens regering skyldig att underrätta EU när den har uppnått en tillnärmning av bestämmelserna om djurskydd och växtskydd. Samrådsprocessen för att avgöra om tillnärmningen av förordningarna har uppnåtts kan ta upp till 360 dagar.

Förteckning över behöriga myndigheter
 • Livsmedelsverket (Livsmedelsverket) under Miljö- och jordbruksministeriet ansvarar för tillsyn, övervakning, genomförande av planerade och/eller oplanerade inspektioner, dokumentkontroll, provtagning för testning och övervakning i frågor som rör livsmedelssäkerhet – detta innebär också att Livsmedelsverket i varje produktions-, bearbetnings- och distributionsled kommer att utöva statlig kontroll över efterlevnaden av livsmedel/foder.
  • Livsmedelsverket har också en veterinäravdelning som ansvarar för veterinärkontroller av levande djur och animalieprodukter i Georgien.
  • Livsmedelsverkets växtskyddsavdelning ansvarar för att reglera riskanalyser av skadegörare i Georgien.
 • arbets-, hälso- och socialministeriet ansvarar för hälsorelaterade varor och åtgärder – det bidrar till krishantering i frågor som rör livsmedelssäkerhet och deltar i arbetet med att se till att normer och parametrar för livsmedelssäkerhet införs.

För att skydda människors hälsa kan särskilda importförfaranden tillämpas för kosmetiska produkter och relaterade varor, bland annat ett hygiencertifieringsförfarande och ett särskilt registreringsförfarande för marknadstillträde i Georgien. Du kan kontakta arbets-, hälsovårds- och socialministeriet för att få information om vilka handlingar som krävs.

 • skattemyndigheten är en avdelning vid finansministeriet som ansvarar för efterlevnaden av sanitära och fytosanitära bestämmelser vid Georgiens yttre gränser.
 • laboratorier är en viktig del av det institutionella systemet för sanitära och fytosanitära åtgärder. Det georgiska ackrediteringscentrumet ackrediterar alla laboratorier som verkar i enlighet med erkända internationella standarder.

Tekniska handelshinder

Även om tekniska regler är viktiga kan de ibland fungera som hinder för den internationella handeln och därmed utgöra en betydande börda för dig som exportör.

 • om du tror att du står inför ett handelshinder som bromsar ner ditt företag eller hindrar dig från att exportera kan du berätta för oss.
 • rapportera vad som upphör med din export till Georgien med hjälp av webbformuläret. EU kommer att analysera din situation och vidta lämpliga åtgärder

Kontakta oss

Kontakter om sanitära och fytosanitära krav

Tullklarering – dokument och förfaranden

Avtalet säkerställer mer öppna och förenklade tullförfaranden för att underlätta handeln och minska företagens kostnader.

Dokument

I handledningarna beskrivs de olika typer av dokument som du bör utarbeta för tullklarering av dina produkter.

Beroende på din produkt kan tullmyndigheterna kräva alla eller vissa av nedanstående uppgifter.

 • handelsfaktura (se de särskilda kraven på form och innehåll hos min handelsassistent)
 • packningslista
 • importlicenser för vissa varor
 • intyg som visar att din produkt uppfyller de obligatoriska produktföreskrifterna, t.ex. hälso- och säkerhetskrav, märkning och förpackning.
 • ursprungsintyg – ursprungsdeklaration

För tydlighetens skull påpekas att du kan ansöka om bindande klassificeringsbesked och/eller bindande ursprungsbesked i förväg.

För närmare upplysningar om vilka handlingar du måste uppvisa för tullklarering av din produkt, gå till Min handelsassistent.

Förfaranden för styrkande och kontroll av ursprung

För beskrivningar av hur ni kan styrka era produkters ursprung för att ansöka om förmånstullar och av reglerna för tullmyndigheternas kontroll av ursprung, se avsnittet om ursprungsregler ovan.

Information om tullförfaranden för import och export i allmänhet finns på webbplatsen för GD Skatter och tullar.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Avtalet skyddar dina immateriella rättigheter när du importerar och/eller exporterar dina varor till Georgien.

Varumärken och upphovsrätt

Associeringsavtalet mellan EU och Georgien är förenligt med flera internationella avtal som reglerar förvaltningen av varumärken och upphovsrätt. Om varumärkesmyndigheten avslår din ansökan ska beslutet meddelas dig skriftligen, med angivande av skälen till avslaget.

Formgivning och patent

Dina självständigt skapade formgivningar med särprägel skyddas genom registrering i upp till 25 år. Detta ger dig ensamrätt att använda formgivningen och hindrar tredje man som inte har ditt samtycke från att använda, återskapa, sälja, importera och/eller exportera den.

Geografiska indikatorer 

En särskild kommitté för geografiska indikatorer som inrättas enligt avtalet mellan EU och Georgien kommer att övervaka genomförandet av avtalet på detta område och rapportera till handelskommittén. Mer information om geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och geografiska beteckningar för livsmedel, typer av vin och spritdrycker finns i bilaga XVII-C till associeringsavtalet mellan EU och Georgien.

Hur kan man få skydd?

Sakpati är det georgiska oberoende rättssubjekt som ansvarar för att skydda alla immateriella rättigheter i landet och för att fastställa politiken för immateriella rättigheter.

Du eller din företrädare kan ansöka direkt om registrering av en geografisk beteckning. Ansökan ska lämnas in i pappersform eller elektroniskt på det georgiska språket och bör hänvisa till en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning.

Ansökan ska innehålla följande:

 • en ansökan om registrering av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning
 • sökandens fullständiga namn (titel) och adress.
 • ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen
 • namnet på de varor för vilka registrering av ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen begärs.

Tillsammans med din ansökan om en geografisk beteckning bör du också bifoga ett dokument som innehåller

 • en beskrivning av varorna och råvaran med angivande av deras kemiska, fysikaliska, mikrobiologiska och/eller organoleptiska egenskaper och andra egenskaper.
 • en beskrivning av lokaliseringen av det geografiska ursprungsområdet för varorna, med angivande av dess exakta gränser.
 • en beskrivning av den produktionsteknik för varor och de produktionsvillkor och produktionsmetoder som är specifika för det berörda geografiska området, om sådana finns.
 • uppgifter som bekräftar att ursprungsbeteckningens särskilda kvalitet och egenskaper väsentligen eller uteslutande beror på den särskilda geografiska miljön och mänskliga faktorer.
 • uppgifter som bekräftar att varornas särskilda kvalitet, anseende eller andra egenskaper är kopplade till detta geografiska område.
  • dokument som bekräftar varornas geografiska ursprung.
  • en fullmakt som bekräftar fullmakt från en företrädare.

Handel med tjänster

Både den georgiska regeringen och EU har fastställt alla sina befintliga begränsningar eller reservationer när det gäller tillhandahållandet av tjänster, med en hög grad av öppenhet. Detta ger dig värdefull rättslig säkerhet som EU-tjänsteleverantör. För en förteckning över förbehåll som är specifika för Georgien, se bilagorna XIV-E, XIV-F och XIV-G till associeringsavtalet mellan EU och Georgien.

Hur går du igenom bilagorna?

Avtalet mellan EU och Georgien innehåller följande 4 bilagor med förbehåll från Georgien som kan påverka dig och ditt företag. 

 • om du är intresserad av att starta ett företag i Georgien måste du se bilaga XIV-E, som innehåller en negativ förteckning över alla tjänstesektorer som du inte har tillgång till. Detta innebär att du kan dra nytta av möjligheterna inom alla andra sektorer som inte förtecknas.
 • om du är intresserad av gränsöverskridande handel med dina tjänster måste du se bilaga XIV-F som innehåller en positiv förteckning över de tjänstesektorer som du har tillgång till.
 • om du söker praktikanter med akademisk examen eller nyckelpersonal, se bilaga XIV-G som innehåller en förteckning över de sektorer eller delsektorer där begränsningar tillämpas.
 • om du är en oberoende professionell eller avtalsenlig tjänsteleverantör, se bilaga XIV-H som innehåller en förteckning över de förbehåll som tillämpas.

Vem kan starta ett företag i Georgien?

Om du är

 • ett företag, enligt avtalet mellan EU och Georgien kan du etablera eller förvärva filialer till ditt företag eller representationskontor i Georgien.
 • avtalet mellan EU och Georgien ger dig möjlighet att starta och etablera ditt företag genom egenföretagande eller företag som står under din kontroll.

EU:s tjänsteleverantörer kommer att få samma behandling som georgiska medborgare. Se bilaga XIV-E för en förteckning över sektorer där begränsningar gäller för etablering.

Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster

Avtalet mellan EU och Georgien ger EU:s tjänsteleverantörer tillträde till den georgiska marknaden på samma villkor som georgiska medborgare. Undantag från detta anges också i bilagorna XIV-E, XIV-F och XIV-G till associeringsavtalet mellan EU och Georgien.

Vad händer om du vill flytta till Georgien tillfälligt för att arbeta?

Enligt avtalet mellan EU och Georgien får du tillfälligt flytta till Georgien (eller EU) för att arbeta som praktikant, säljare av företag eller som nyckelpersonal vid ett företag i det landet.

De tillfälliga vistelseperioderna är följande:

 • internt förflyttad personal (nyckelpersonal vid ett företag i Georgien (eller EU) eller praktikanter med akademisk examen) – upp till 3 år
 • affärsresenärer ( t.ex. resa för att etablera ett företag i Georgien (eller EU) eller en affärssäljare) – upp till 90 dagar under en 12-månadersperiod
 • praktikant med akademisk examen som inte är en person som är föremål för företagsintern förflyttning – upp till 1 år

Avtalet mellan EU och Georgien skapar också möjligheter för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis inom specifika sektorer i något av länderna. I detta avseende måste du dock

 • tillfälligt tillhandahålla tjänsten i fråga som anställd hos en enhet som har fått ett tjänstekontrakt på högst 1 år.
 • ha minst 3 års arbetslivserfarenhet inom den sektor som du erbjuder avtalstjänster inom
 • ha en universitetsexamen eller kvalifikation som styrker kunskaper på motsvarande nivå och relevanta yrkeskvalifikationer.

För mer information om de begränsningar som gäller för personal, praktikanter med akademisk examen, säljare av företagstjänster och tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis, se bilaga G till associeringsavtalet mellan EU och Georgien.

Georgiens nationella investeringsbyrå främjar affärskontakter mellan Georgien och EU. Om du söker en georgisk partner, kontakta Georgiens ambassad i någon av EU:s medlemsstater.

Offentlig upphandling

EU och Georgien planerar ömsesidigt tillträde till marknaderna för offentlig upphandling i varje land på nationell, regional och lokal nivå. Detta tillträde kommer att erhållas i etapper för Georgien. Detta gäller både offentliga kontrakt och koncessioner inom de traditionella sektorerna och inom försörjningssektorn.

Avtalet mellan EU och Georgien säkerställer också att behandlingen av anbudsansökningar i båda länderna sker på ett rättvist sätt och att lokala och utländska sökande behandlas på samma sätt.

Enligt avtalet ska både EU och Georgien se till att

 • alla planerade upphandlingar offentliggörs – detta görs för att öppna marknaden för konkurrens och ge dig tillgång till information om den planerade upphandlingen innan kontraktet tilldelas.
 • det finns en icke-diskriminerande beskrivning av kontraktsföremålet, med lämpliga tidsfrister som är tillgängliga för alla ekonomiska aktörer.
 • det förekommer ingen diskriminering av dig som ekonomisk aktör, vilket kan göra det omöjligt för dig att kvalificera dig för anbudet.
 • det finns insyn i förfarandet för tilldelning av anbudet fram till dess att det vinnande anbudet tillkännages.
 • det slutliga beslutet kommer att meddelas alla sökande – på begäran kommer sökande som fått avslag att få en förklaring så att du kan analysera beslutet.

Hur tilldelas kontrakt?

Georgiens myndighet för offentlig upphandling har den ledande rollen när det gäller att samordna, genomföra och övervaka offentlig upphandling. Det finns fem metoder som används för att tilldela ett anbud.

 • elektroniskt anbudsförfarande – används för inköp av homogena föremål till ett värde av minst 75,182 EUR
 • förenklat elektroniskt anbudsförfarande – används för inköp av homogena föremål till ett värde av högst 75,182 EUR
 • förenklad upphandling – används för inköp till ett värde under 1,880 EUR (med olika tröskelvärden för diplomatiska beskickningar och upphandling som rör försvar, säkerhet och upprätthållande av allmän ordning)
 • projekttävlingar – som används för upphandling av designrelaterade projekt och tjänster, på grundval av en upphandlande myndighets beslut
 • konsoliderat anbud – ett enhetligt, centraliserat statligt upphandlingsförfarande som genomförs av det särskilda skyddsområdet för inköp av homogena upphandlade föremål för olika upphandlande enheter

Ett register övervit- och svarta listor finns också på webbplatsen för det särskilda skyddsområdet. Registret innehåller två uppsättningar förteckningar.

 • svartlistade sökande som inte lämnar någon garanti för fullgörandet av ett kontrakt och/eller vägrar att underteckna avtalet med den upphandlande myndigheten och/eller underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt kontraktet – dessa sökande blockeras från att delta i anbud eller tilldelas ett annat anbud inom ett år efter det att de förts upp på den svarta listan.
 • vitlistade sökande som framgångsrikt har uppfyllt ansökningskriterierna, inte är föremål för insolvensförfaranden, inte har någon skuld till statsbudgeten och vars omsättning för de 3 föregående åren inte understiger 375,940 EUR

Vad händer om du har ett klagomål?

Det särskilda skyddsorganet har också en tvistlösningsnämnd (DRB) som består av 6 ledamöter. Tre av styrelseledamöterna utses av det civila samhället för att säkerställa insyn och oberoende i DRB.

Om du har klagomål på upphandlingssystemet kan du vända dig till DRB. Inlämning och hörande av dina klagomål kommer inte att bli föremål för några avgifter.

Hur lämnar du in ditt klagomål?

Du kan skicka in ditt klagomål elektroniskt genom att fylla i ett formulär på anbudssidan. När DRB har bekräftat att ditt klagomål är berättigat kan DRB inom högst tio dagar informera den upphandlande myndigheten om felet och begära rättelse. Alternativt kan DRB också kräva en fullständig översyn eller annullering av upphandlingskommitténs beslut eller rapportera ärendet till brottsbekämpande organ i händelse av en allvarlig överträdelse. Om du är missnöjd med DRB:s beslut kan du överklaga beslutet i domstol.

E-upphandling

Du kan också använda det enhetliga elektroniska systemet, som är Georgiens e-upphandlingsportal. Detta ger enkel tillgång till upphandlingsinformation, inbegripet tillkännagivande av planerad upphandlingsverksamhet, tillgång till elektroniska budgivningsdokument, automatisk bulletin för offentlig upphandling och framtagning av en elektronisk anbudsmall för elektroniska aktörer.

Kontakter för offentlig upphandling

Länkar, kontakter och dokument

Nationella institutioner

Representationer, handelskammare och näringslivsorganisationer

Kontakter för tekniska krav

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Kontakter för offentlig upphandling

Ytterligare länkar

Nationella institutioner

Utrikesministeriet, Sjöekipaget, PB176, 00023 Statsrådet, Finland

Georgien övervakar importen av ämnen som kan användas för att tillverka kemiska vapen. Import av vissa kemikalier kan kräva ett särskilt tillstånd och utrikesministeriet är den utsedda nationella myndigheten.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2945000 (utökning: 1207)

Fax: + 995 32 2945001

Georgiens ministerium för ekonomi och hållbar utveckling

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Fax: + 995 32 2921534

E-post: ministry@moesd.gov.ge

Georgiens nationalbank

GE-0114 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2406120

Georgiens nationella centrum för immateriella rättigheter

Sakpatenti

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2252533

E-post: info@sakpatenti.org.ge

Georgiens nationella statistikkontor

GEOSTAT

Tsotne Dadiani Street 30, GE-0180 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2367210

E-post: info@geostat.ge

Företag i Georgien

Marjanishvli Street 5/6 (Uznadze Street 18), GE-0102 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2960010

E-post: info@enterprise.gov.ge

Representationer, handelskammare och näringslivsorganisationer

Europeiska unionens delegation i Georgien

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2943763

E-post: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Georgiens uppdrag vid Europeiska unionen

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bryssel, Belgien 

Tfn: + 995 32 27611190

Fax: + 995 32 27611199

E-post: geomission.eu@mfa.gov.ge

Webben: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Ministeriet för internationella förbindelser, Georgiens handels- och industrikammare

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2694747

Europeiska företagssammanslutningen Georgien

Rapiel Eristavi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 599 25 66 55

E-post: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgien

Tfn: + 32 27491851

E-post: secretariat@eu4business.eu

Kontakter för tekniska krav

Georgiens nationella byrå för standarder och metrologi

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2612530

Fax: + 995 32 2613500

E-post: geostm@geostm.ge

Det enhetliga nationella ackrediteringsorganet

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

E-post: gac@gac.gov.ge

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Livsmedelsverket (Livsmedelsverket)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2919167

Fax: + 995 32 2919165

Växtskyddsavdelningen vid Livsmedelsverket

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2919167 (förlängningar: 120, 133)

Fax: + 995 32 2919165

Veterinäravdelningen vid Livsmedelsverket

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2919167 (förlängningar: 120, 106)

Fax: + 995 32 2919165

Ministeriet för miljöskydd och jordbruk

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Avdelningen för biologisk mångfald vid ministeriet för miljöskydd och jordbruk

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Arbetsmarknads-, hälsovårds- och socialministeriet

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 272538

Skattemyndigheten, centralkontoret

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Georgien

Informationscentrum:

Tfn: + 995 32 2299299

E-post: info@rs.ge

Laboratorium vid jordbruksministeriet

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2530968

Fax: + 995 32 2541016

E-post: contact@lma.gov.ge

Kontakter för offentlig upphandling

Den statliga upphandlingsmyndigheten

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 22484822

Plattform för den statliga upphandlingsmyndigheten

 

Webben: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Enhetligt elektroniskt system:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

 • mer information om associeringsavtalet och handelsförbindelserna mellan EU och Georgien finns på GD Handels webbplats. Du kan också söka efter annan information om handelsförbindelserna mellan EU och Georgien här
 • om du är intresserad av information om genomförandet av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet i Georgien ger EU Monitor information om det pågående arbetet i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor.
 • Europeiska utrikestjänsten tillhandahåller också detaljerad information om förbindelserna mellan EU och Georgien. En översikt finns också i ett faktablad
Dela sidan:

Genvägar