Ett djupgående och omfattande frihandelsområde mellan EU och Georgien

EU och Georgien undertecknade ett associeringsavtal i juni 2014 och trädde i kraft i juli 2016. Det djupgående och omfattande frihandelsområdet är en integrerad del av avtalet. Det sänker de tullar som europeiska företag ställs inför när de exporterar till Georgien. Det ökar tullförfarandenas effektivitet. Den underlättar också handeln ytterligare genom en gradvis tillnärmning av Georgiens lagstiftning, regler och förfaranden, inbegripet standarder, till EU:s lagstiftning.

Avtalet i korthet

Associeringsavtalet mellan EU och Georgien trädde i kraft den 1 juli 2016.

Avtalets fullständiga text och bilagor.

Vilka är fördelarna för ditt företag?

Avtalet gör det lättare för ert företag att exportera till och importera från Georgien eftersom det

 • avskaffar de flesta tariffer
 • ger effektivare tullförfaranden

Vem kan exportera från EU till Georgien enligt associeringsavtalet mellan EU och Georgien?

För att kunna exportera från EU till Georgien måste ditt företag vara registrerat i en av EU:s medlemsstater och ha erhållit en giltig tulldeklaration och vid behov en exportlicens.

Vem kan exportera till EU från Georgien enligt associeringsavtalet mellan EU och Georgien?

För att exportera till EU enligt avtalet mellan EU och Georgien måste ditt företag vara registrerat i Georgien.

 

Georgiens viktigaste varuexport är

 • mineralprodukter
 • maskiner och apparater
 • kemiska produkter
 • transportmedel

EU är en av Georgiens viktigaste handelspartner. Därför arbetar landet för att anpassa sin handelslagstiftning och handelspraxis till EU:s, vilket särskilt gynnar små och medelstora företag som ägnar sig åt handel.

Taxor

Genom avtalet avskaffas de flesta tullar på varor.

Industrivaror

Associeringsavtalet mellan EU och Georgien avskaffar 100 % av tullarna på industrivaror.

Jordbruksprodukter

Associeringsavtalet mellan EU och Georgien förbjuder användning av tullkvoter på både import och export.

För import till EU finns det dock några undantag för vissa känsliga jordbruksvaror för vilka tullkvoter gäller:

Tullkvot för vitlök

En årlig tullkvot tillämpas på import av vitlök till EU. Enligt avtalet godtar EU import från Georgien som uppgår till totalt 220 ton vitlök per år. Den import som ingår i den totala importen fastställs enligt principen ”först till kvarn”. När det totala beloppet överskrids kommer EU:s tull för mest gynnad nation att tillämpas. Kontrollera återstoden av varje tillämplig kvot innan du exporterar.

Ingångspris för vissa frukter och grönsaker

Om du importerar vissa frukter och grönsaker till EU, t.ex. tomater, zucchini eller persikor, omfattas dina varor av ett ingångspris. Enligt avtalet innebär detta att tullen beräknas som en specifik tull. Om de varor som du importerar till EU uppfyller kraven i ursprungsreglerna och värderas till ett lägre fakturanspris än det belopp som anges på den specifika tullen, som importör, kommer du att bära skillnaden mellan det fasta specifika tullbeloppet och fakturabeloppet.

Du behöver dock inte betala några avgifter om tullvärdet på den vara du importerar från Georgien är lika högt eller högre än det införselpris som anges av tullkontoret.

Se förteckningen över varor som omfattas av ett införselpris.

Måste du betala införselpriset för frukt och grönsaker om du importerar varor från Georgien?

I praktiken har de flesta varor som importeras från Georgien ett tullvärde som är högre än införselpriset, så i de flesta fall kommer du inte att behöva betala ett införselpris.

Kringgående

De flesta (bearbetade) jordbruksprodukter omfattas av en mekanism för att motverka kringgående, dvs. ett tröskelvärde för den totala importvolymen per år. Bilaga II-C till associeringsavtalet mellan EU och Georgien innehåller en förteckning över jordbruksprodukter på vilka en mekanism för att motverka kringgående tillämpas.

Detta innebär att om importen från Georgien överstiger en viss nivå får EU upphäva de lägre tullarna för dessa produkter. Tröskelvärdet kan endast överskridas om den georgiska regeringen kan ge EU en välgrundad motivering till att georgiska tillverkare har kapacitet att producera dessa varor och/eller kapacitet att exportera mer än tröskelvärdet. Om motiveringen är tillfredsställande kommer tullbefrielse att beviljas.

Detta görs för att se till att tredjeländer inte drar fördel av avtalet mellan EU och Georgien och exporterar till EU genom Georgien på ett bedrägligt sätt.

 

Hitta den tullsats som gäller för din produkt i Min handelsassistent

Ursprungsregler

I detta avsnitt presenteras de viktigaste ursprungsreglerna och ursprungsreglerna i handelsavtalet.

Ursprung är handelsvarors ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

Din produkt måste uppfylla vissa regler som styrker dess ursprung för att kunna omfattas av förmånstullen.

Var hittar jag ursprungsreglerna?

De ursprungsregler som är tillämpliga enligt associeringsavtalet med Georgien fastställs i tillägg I till den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (PEM-konventionen). Dessa regler håller på att ses över och en ny uppsättning alternativa ursprungsregler bör vara tillämpliga senast i mitten av 2021, inbegripet bestämmelser om kumulation, tullrestitution, tolerans och regeln om förbud mot ändring (se nedan) som kommer att mjukas upp.

Konventionen om ursprungsregler syftar till att fastställa gemensamma ursprungsregler och kumulation mellan 25 avtalsslutande parter (EU, Efta, Balkanländerna och frihandelspartner i EU:s södra och östra grannskapsregion) och EU för att underlätta handeln och integrera leveranskedjorna i området.

Förteckningen över de avtalsslutande parterna i PEM

Detaljerad information om Euromed-systemet finns i användarhandboken.

Har min produkt sitt ursprung i EU eller Georgien enligt PEM-konventionen?

För att din produkt ska omfattas av den lägre eller inga förmånstullen enligt PEM-konventionen måste den ha sitt ursprung i EU eller Georgien.

En produkt ”har sitt ursprung” om den är antingen

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet, t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport. Det finns också ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulation.

 

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • mervärderegeln – värdet av allt icke-ursprungsmaterial som använts i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av dess pris fritt fabrik
 • ändringen av klassificeringsregeln – tillverkningsprocessen leder till en ändrad klassificering enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialet och slutprodukten – t.ex. papperstillverkning (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) av massa utan ursprungsstatus (Harmoniserade systemets kapitel 47).
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer till garn. Sådana regler används främst inom textil- och konfektionssektorn samt inom den kemiska sektorn.

 

Du hittar de produktspecifika reglerna i Min handelsassistent.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans
 • toleransregeln gör det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln upp till 10 % av produktens pris fritt fabrik
 • denna tolerans får inte användas för att överskrida ett tröskelvärde för högsta värde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.
 • Särskilda toleranser gäller textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet och som ingår i anmärkningarna 5–6 i bilaga I ”Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II”
Kumulering

I PEM-konventionen föreskrivs två sätt att kumulera ursprung.

 • bilateral kumulation – material med ursprung i Georgien kan anses ha ursprung i EU (och omvänt) när det används vid tillverkningen av produkten i EU
 • Diagonal kumulation – material med ursprung i en avtalsslutande part i PEM-konventionen kan anses ha ursprung i en annan fördragsslutande part vid bedömningen av om slutprodukten har ursprung i förmånsursprung när den exporteras till en tredje fördragsslutande part i Europa-Medelhavsområdet. diagonal kumulation tillämpas

  dock endast om det finns ett handelsavtal mellan alla berörda avtalsslutande parter och dessa länder tillämpar samma ursprungsregler. Kontrollera matrisen ( tabell som innehåller alla gällande avtal med hjälp av PEM-konventionen) där det anges med vilka avtalsslutande parter Georgien kan tillämpa diagonal kumulation. I april 2020 var de partner för EU och Georgien som var berättigade till diagonal kumulation Island, Schweiz (inklusive Liechtenstein) och Norge.

 

Hur fungerar diagonal kumulation?

Diagonal kumulation är tillåten mellan flera olika länder som har samma ursprungsregler och handelsavtal med varandra. Det är när en tillverkare av varor i båda länderna kan importera material och använda det som om de hade sitt ursprung i det egna landet. Enligt PEM-konventionen kan exempelvis en georgisk handlare som tillverkar kläder för export till Schweiz använda garn med ursprung i EU och räkna det som att det har ursprung i Georgien. Kravet på dubbel bearbetning, dvs. tillverkning av tyger från garn (utan ursprungsstatus) och tillverkning av kläder, har uppfyllts, och kläderna anses ha ursprung i Georgien när de exporteras till Schweiz och kommer därför att omfattas av fritt tillträde till den schweiziska marknaden.

Ytterligare förklaringar om kumulering inom ramen för PEM finns här

Övriga krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i konventionen, såsom otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport.

Transport genom ett tredjeland: Regeln om direkttransport

Ursprungsprodukter ska transporteras från EU till Georgien (och omvänt) eller genom de avtalsslutande parternas territorier med vilka kumulation tillämpas utan att ytterligare bearbetas i ett tredjeland.

Vissa transaktioner kan utföras i ett tredjeland om produkterna fortfarande står under tullövervakning, t.ex.

 • lossning
 • omlastning
 • varje annan åtgärd som syftar till att bevara produkterna i gott skick.

Bevis för att dessa villkor har uppfyllts ska uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet genom uppvisande av

 • ett enda transportdokument (t.ex. ett konossement) som omfattar transitering från exportlandet genom det tredjeland genom vilket varorna transiterades.
 • ett intyg utfärdat av tullmyndigheterna i det tredjeland genom vilket du transporterar dina varor.
 • om dokumentet eller intyget saknas, andra styrkande handlingar.

Tullrestitution

Enligt PEM-konventionen om handel mellan EU och Georgien är det inte möjligt att få återbetalning av tullar som tidigare betalats för icke-ursprungsmaterial som används för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull.

Ursprungsförfaranden

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Förfarandena fastställs i avdelning V om ursprungsintyg och avdelning VI om arrangemang för administrativt samarbete. De klargör t.ex. hur man deklarerar en produkts ursprung, hur man ansöker om förmånsbehandling eller hur tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Hur man ansöker om en förmånstariff

För att omfattas av en förmånstull måste importörerna tillhandahålla ursprungsintyg.

Ursprungsintyget kan vara antingen

Ursprungsintyget är giltigt i 4 månader från och med dagen för utfärdandet.

Varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED

 • varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet
 • Bilaga III a och bilaga III b innehåller förlaga EUR.1 och EUR-MED-certifikat och innehåller anvisningar för hur de ska fyllas i.
 • den exportör som ansöker om ett certifikat bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.

Ytterligare förklaringar om när varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED ska användas finns på sidan 72 i handboken.

Ursprungsdeklaration eller EUR-MED-ursprungsdeklaration

Exportörer kan själva deklarera att deras produkter har sitt ursprung i EU eller i den fördragsslutande parten i PEM-konventionen genom att tillhandahålla en ursprungsdeklaration. Ursprungsdeklarationen kan göras av antingen

 • godkänd exportör
 • exportör, om försändelsens totala värde inte överstiger 6,000 EUR.
Hur gör man en ursprungsdeklaration?

Exportören ska skriva in, stämpla eller skriva ut följande deklaration på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling som identifierar produkten (bilaga IV a):

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tullens tillstånd nr...) Förklarar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung. ”

Hur gör man en EUR-MED-ursprungsdeklaration?

I detta fall gäller följande deklaration (bilaga IV b):

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr...) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har förmånsberättigande ursprung.

— Kumulation har tillämpats med... (landets/ländernas namn).

— Ingen kumulationhar tillämpats ”

Ursprungsdeklarationen kan göras på vilket som helst av EU:s officiella språk eller på de officiella språken i PEM-zonen enligt bilaga IVa och IV b (uttalandet om kumulation bör alltid vara på engelska).

Du måste underteckna ursprungsdeklarationen för hand. Om du är en godkänd exportör är du undantagen från detta krav förutsatt att du lämnar ett skriftligt åtagande till Era tullmyndigheter att du tar fullt ansvar för alla deklarationer som identifierar dig.

Ursprungskontroll

Tullmyndigheterna får kontrollera om en importerad produkt verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra ursprungskrav. Verifieringen baseras på

 • administrativt samarbete mellan tullmyndigheter i importerande och exporterande parter
 • kontroller utförda av lokala tullmyndigheter (den importerande partens besök hos exportören är inte tillåtna)

Den exporterande partens myndigheter gör det slutgiltiga fastställandet av ursprung och informerar den importerande partens myndigheter om resultaten.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

Enligt avtalet har Georgien tillnärmat sina tekniska standarder och föreskrifter så att de överensstämmer med EU:s. Detta innebär att de flesta av de tekniska reglerna i Georgien kommer att vara desamma som i EU.

Georgien har tillnärmat sina förordningar, bland annat

 • ackreditering och saluföring av produkter, där modulerna för förfaranden för bedömning av överensstämmelse fastställs.
 • allmän produktsäkerhet, fastställande av kriterier för vad som ska beaktas vid fastställande av att en produkt är säker och fastställande av när en produkt ska förbjudas på grund av att den utgör en allvarlig risk för hälsa och säkerhet

En förteckning över dessa förordningar och annan lagstiftning som Georgien har genomfört finns i bilaga III-B till associeringsavtalet mellan EU och Georgien.

Georgien enades också om en tillnärmning av 21 förordningar som omfattar hälso- och säkerhetskrav för ett stort antal produkter, bland annat maskiner, hissar, leksaker, medicintekniska produkter och enkla tryckkärl. Dessa förtecknas i bilaga III-A till associeringsavtalet mellan EU och Georgien.

När det gäller standarder har Georgien antagit internationella och europeiska standarder i enlighet med bästa praxis. Av alla registrerade georgiska standarder är 98 % internationella och europeiska, medan 2 % är georgiska.

Följande typer av standarder kan användas i Georgien, även om det är frivilligt

 • internationella och regionala OSS-standarder
 • standarder i någon EU- eller OECD-medlemsstat
 • Georgiska standarder
 • Georgiska företagsstandarder

 

Om du vill importera varor från en georgisk tillverkare som har valt att använda sina egna specifikationer måste du få en EU-försäkran om överensstämmelse undertecknad av den tillverkaren.

EU:s försäkran om överensstämmelse certifierar och försäkrar att de berörda produkterna uppfyller relevanta krav och standarder. Efter att ha gjort detta kan tillverkaren anbringa märkningen Conformité Européenne (CE) på sina varor, som visar att de uppfyller EU-kraven.

Om din tillverkare väljer att bevisa överensstämmelse genom en EU-försäkran om överensstämmelse kan det kosta mer i pengar och tid än att arbeta med de harmoniserade EU-standarder som ger likvärdighet.

Se de harmoniserade standarder som grupperats i de befintliga sektorsvisa produktdirektiven.

Hur vet jag att de varor jag importerar uppfyller EU:s regler och normer?

 • när förfarandena för bedömning av överensstämmelse har genomförts kommer de relevanta dokument som åtföljer din export från EU till Georgien att utfärdas antingen på engelska eller på en notarierad georgisk översättning.
 • en bedömning av överensstämmelse ska utföras av ett anmält organ (som vanligtvis är en särskild organisation, t.ex. ett laboratorium eller ett inspektions- eller certifieringsorgan).
 • Om du exporterar dina varor till Georgien kan bedömningen av överensstämmelse utföras av det organ för bedömning av överensstämmelse som är ackrediterat i Georgien.
 • om du importerar dina varor till EU från Georgien, se listan över ackrediterade organ för bedömning av överensstämmelse.

Georgien är medlem i Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel samt Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar. Till följd av detta kan import av kemikalier omfattas av förbud eller restriktioner. Ministeriet för miljöskydd och jordbruk är den officiella kontaktpunkten för sådana kemikalier.

EU och Georgien arbetar för närvarande med en typ av avtal om ömsesidigt erkännande som kommer att göra det möjligt att släppa ut vissa industriprodukter som uppfyller kraven på överensstämmelse på marknaden utan ytterligare provning eller förfaranden för överensstämmelse.

Kontakter för tekniska krav

Hälso- och säkerhetskrav – sanitära och fytosanitära åtgärder

Livsmedelssäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd

Genom avtalet mellan EU och Georgien avskaffas och förbjuds både EU och Georgien att införa bestämmelser som är omotiverade. Detta är särskilt bra om du är småbrukare som exporterar jordbruksprodukter till Georgien.

Detta innebär inte att skyddsnivån för vart och ett av länderna kommer att äventyras. Med tanke på att EU:s standarder för livsmedelssäkerhet är mycket höga och strikta antar Georgiens regering vissa av EU:s sanitära och fytosanitära åtgärder.

Avtalet mellan EU och Georgien säkerställer också att reglerna om djurskydd och växtskydd återspeglar EU:s normer och utvecklingen inom Världsorganisationen för djurhälsa (OIE).

 

Om Georgien fortfarande närmar sig EU:s regler, hur exporterar du/importerar du?

Om du importerar vegetabiliska och/eller animaliska produkter till EU måste du få ett intyg från Georgiens behöriga myndighet. Certifieringen ska garantera att din produkt uppfyller de relevanta SPS-kraven.

Enligt associeringsavtalet mellan EU och Georgien är Georgiens regering skyldig att underrätta EU när den har uppnått en tillnärmning av bestämmelserna om djurskydd, växtskydd och växtskydd. Samrådsförfarandet för att avgöra om tillnärmningen av förordningarna har uppnåtts kan ta upp till 360 dagar.

Förteckning över behöriga myndigheter
 • Livsmedelsverket (Livsmedelsverket) under ministeriet för miljöskydd och jordbruk ansvarar för tillsyn, övervakning, genomförande av planerade och/eller oplanerade inspektioner, genomförande av dokumentkontroller, provtagning för testning och övervakning av frågor som rör livsmedelssäkerhet – vilket också innebär att Livsmedelsverket i varje produktions-, bearbetnings- och distributionsled kommer att utöva statlig kontroll av efterlevnaden av livsmedel/foder.
  • Livsmedelsverket har också en veterinäravdelning som ansvarar för veterinärkontroller av levande djur och animalieprodukter i Georgien.
  • Livsmedelsverkets växtskyddsavdelning ansvarar för att reglera riskanalyser av skadegörare i Georgien.
 • Arbetsmarknads-, hälso- och socialministeriet ansvarar för hälsorelaterade varor och åtgärder – det bidrar till krishantering i frågor som rör livsmedelssäkerhet och deltar i arbetet med att se till att normer och parametrar för livsmedelssäkerhet införs.

För att skydda människors hälsa kan särskilda importförfaranden tillämpas på kosmetika och relaterade varor, inbegripet ett hygiencertifieringsförfarande och ett särskilt registreringsförfarande för marknadstillträde i Georgien. Du kan kontakta arbets-, hälso- och socialministeriet för att få information om vilka handlingar som krävs.

 • Skattemyndigheten är en avdelning inom finansministeriet som ansvarar för efterlevnaden av sanitära och fytosanitära bestämmelser vid Georgiens yttre gränser.
 • laboratorierna är en viktig del av det institutionella systemet med samlat gårdsstöd. Georgiens ackrediteringscentrum ackrediterar alla laboratorier som verkar i enlighet med erkända internationella standarder.

Tekniska handelshinder

Även om tekniska regler är viktiga kan de ibland fungera som hinder för internationell handel och kan därför utgöra en betydande börda för dig som exportör.

 • om du tror att du står inför ett handelshinder som bromsar ditt företag eller hindrar dig från att exportera, kan du berätta för oss
 • rapportera vad som stoppar din export till Georgien med hjälp av webbformuläret. EU kommer att analysera din situation och vidta lämpliga åtgärder

Kontakta oss

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Tullklareringsdokument och tullklareringsförfaranden

Avtalet säkerställer öppnare och enklare tullförfaranden för att underlätta handeln och minska kostnaderna för företagen.

Handlingar

I de stegvisa vägledningarna beskrivs de olika typer av dokument som du bör förbereda för tullklarering av dina produkter.

Beroende på din produkt kan tullmyndigheterna kräva alla eller några av nedanstående uppgifter

 • Faktura (hitta de särskilda kraven i fråga om form och innehåll i min handelsassistent)
 • packlista
 • Importlicenser för vissa varor
 • Intyg som visar att produkten uppfyller obligatoriska produktbestämmelser, t.ex. hälso- och säkerhetskrav, märkning och förpackning.
 • Ursprungsintyg — ursprungsdeklaration

För tydlighetens skull kan du vilja ansöka om bindande klassificeringsbesked och/eller bindande ursprungsinformation i förväg.

För närmare upplysningar om vilka dokument du behöver för tullklarering av din produkt, gå till Min handelsassistent.

Förfaranden för styrkande och kontroll av ursprung

För en beskrivning av hur man kan bevisa era produkters ursprung för att ansöka om förmånstull och för regler om tullmyndigheternas ursprungskontroll, se avsnittet om ursprungsregler ovan.

För information om tullförfaranden för import och export i allmänhet, besök webbplatsen för GD Skatter och tullar.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Avtalet skyddar dina immateriella rättigheter när du importerar och/eller exporterar dina varor till Georgien.

Varumärken och upphovsrätt

Associeringsavtalet mellan EU och Georgien är förenligt med flera internationella avtal som reglerar förvaltningen av varumärken och upphovsrätt. Om varumärkesmyndigheten avslår din ansökan måste du underrättas skriftligen om beslutet, med angivande av skälen för avslaget.

Formgivning och patent

Dina självständigt skapade formgivningar som har särprägel skyddas genom registrering i upp till 25 år. Detta ger dig ensamrätt att använda formgivningen och hindrar tredje man som inte har ditt samtycke från att använda, återskapa, sälja, importera och/eller exportera den.

Geografiska indikatorer 

En särskild kommitté för geografiska indikatorer som inrättas inom ramen för avtalet mellan EU och Georgien kommer att övervaka genomförandet av avtalet på detta område och rapportera till handelskommittén. Mer information om geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och geografiska beteckningar för livsmedel, typer av viner och spritdrycker finns i bilaga XVII-C till associeringsavtalet mellan EU och Georgien.

Hur får man skydd?

Sakpati är Georgiens oberoende juridiska person med ansvar för att skydda alla immateriella rättigheter i landet och för att fastställa politiken för immateriella rättigheter.

Du eller ditt ombud kan ansöka direkt om registrering av en geografisk beteckning. Ansökan ska lämnas in på papper eller elektroniskt på georgiska språket och hänvisa till en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning.

Ansökan bör innehålla följande:

 • en ansökan om registrering av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning
 • sökandens fullständiga namn (titel) och adress.
 • ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning
 • namnet på de varor för vilka registrering av ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen begärs.

I din ansökan om en geografisk beteckning bör du också bifoga en handling som innehåller

 • en beskrivning av varorna och råvaran, med angivande av deras kemiska, fysikaliska, mikrobiologiska och/eller organoleptiska och andra egenskaper.
 • en beskrivning av det geografiska område där varorna har sitt ursprung, med angivande av dess exakta gränser.
 • en beskrivning av varors produktionsteknik och de produktionsvillkor och produktionsmetoder som är specifika för det berörda geografiska området, i förekommande fall
 • uppgifter som bekräftar att den särskilda kvaliteten och egenskaperna hos de varor som omfattas av ursprungsbeteckningen huvudsakligen eller uteslutande beror på den särskilda geografiska miljön och de mänskliga faktorerna.
 • uppgifter som bekräftar att varornas specifika kvalitet, anseende eller andra egenskaper är kopplade till detta geografiska område.
  • det dokument som bekräftar varornas geografiska ursprung.
  • en fullmakt som bekräftar ett ombuds fullmakt.

Handel med tjänster

Både den georgiska regeringen och EU har fastställt alla sina befintliga begränsningar eller förbehåll för tillhandahållandet av tjänster, med en hög grad av öppenhet. Detta ger dig värdefull rättssäkerhet som tjänsteleverantör i EU. För en förteckning över förbehåll som är specifika för Georgien, se bilagorna XIV-E, XIV-F och XIV-G till associeringsavtalet mellan EU och Georgien.

Hur går du till med bilagorna?

Avtalet mellan EU och Georgien innehåller följande 4 bilagor med reservationer från Georgien som kan påverka dig och ditt företag.

 • Om du är intresserad av att starta ett företag i Georgien måste du se bilaga XIV-E som innehåller en negativ förteckning över alla de tjänstesektorer som du inte har tillgång till. Detta innebär att du kan utnyttja möjligheterna inom alla andra sektorer som inte är förtecknade.
 • Om du är intresserad av gränsöverskridande handel med dina tjänster måste du se bilaga XIV-F som innehåller en positivlista över de tjänstesektorer som du har tillgång till. I denna förteckning anges alla sektorer där du får bedriva handel.
 • Om du söker praktikanter med akademisk examen eller viktiga möjligheter till personal, se bilaga XIV-G som innehåller en förteckning över de sektorer eller delsektorer där begränsningar tillämpas.
 • Om du är en oberoende professionell eller avtalsenlig tjänsteleverantör, se bilaga XIV-H där de förbehåll som gäller anges.

Vem kan starta ett företag i Georgien?

Denna blankett är inte

 • ett företag, avtalet mellan EU och Georgien, gör det möjligt för dig att etablera eller förvärva filialer till ditt företag eller representationskontor i Georgien.
 • ett enskilt avtal mellan EU och Georgien ger dig möjlighet att starta och starta företag genom egenföretagande eller företag som står under din kontroll.

Tjänsteleverantörer från EU kommer att behandlas på samma sätt som georgiska medborgare. Se bilaga XIV-E för en förteckning över sektorer där etableringen är begränsad.

Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster

Avtalet mellan EU och Georgien ger tjänsteleverantörer från EU tillträde till den georgiska marknaden på samma villkor som georgiska medborgare. Undantag från detta anges också i bilagorna XIV-E, XIV-F och XIV-G till associeringsavtalet mellan EU och Georgien.

Vad händer om du tillfälligt vill flytta till Georgien för att arbeta?

Avtalet mellan EU och Georgien ger dig möjlighet att tillfälligt flytta till Georgien (eller EU) för att arbeta som trainee, affärsförsäljare eller nyckelpersonal vid ett företag i det landet.

De tillfälliga vistelseperioderna är följande:

 • Personer som är föremål förföretagsintern överföring (nyckelpersonal vid ett företag i Georgien (eller EU) eller praktikanter med akademisk examen) – upp till 3 år
 • Affärsbesökare ( t.ex. resa för att etablera sig i Georgien (eller EU) eller en säljare) – upp till 90 dagar under en 12-månadersperiod
 • Trainee som inte är föremål för företagsintern överföring — upp till 1 år

Avtalet mellan EU och Georgien skapar också möjligheter för tjänsteleverantörer på kontraktsbasis inom specifika sektorer i båda länderna. I detta avseende måste du dock

 • tillfälligt tillhandahålla tjänsten i fråga som anställd vid ett företag som har ett tjänsteavtal på högst 1 år,
 • ha minst 3 års yrkeserfarenhet inom den sektor som du erbjuder avtalsenliga tjänster inom
 • ha en universitetsexamen eller kvalifikationer som styrker likvärdiga kunskaper och relevanta yrkeskvalifikationer,

För mer information om de begränsningar som gäller för personal, praktikanter med akademisk examen, säljare av företagstjänster och tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis, se bilaga G till associeringsavtalet mellan EU och Georgien.

Georgiens nationella investeringsbyrå främjar affärskontakter mellan Georgien och EU. Om du söker en georgisk partner, kontakta Georgiens ambassad i någon av EU:s medlemsstater.

Offentlig upphandling

EU och Georgien planerar ömsesidigt tillträde till marknaderna för offentlig upphandling i varje land på nationell, regional och lokal nivå. Detta tillträde kommer att erhållas i etapper för Georgien. Detta gäller både offentliga kontrakt och koncessioner inom de traditionella sektorerna samt inom försörjningssektorn.

Avtalet mellan EU och Georgien säkerställer också att behandlingen av anbudsansökningar i båda länderna sker på ett rättvist sätt, med samma behandling av lokala och utländska sökande.

Enligt avtalet ska både EU och Georgien se till att

 • alla planerade upphandlingar offentliggörs – detta görs för att öppna marknaden för konkurrens och ge dig tillgång till information om den planerade upphandlingen innan kontraktet tilldelas.
 • det finns en icke-diskriminerande beskrivning av kontraktsföremålet med angivande av lämpliga tidsfrister som är tillgängliga för alla ekonomiska aktörer.
 • det finns ingen diskriminering av dig som ekonomisk aktör, som kan stänga av dig från att delta i upphandlingen.
 • det råder insyn i förfarandet för tilldelning av anbud fram till tillkännagivandet av det vinnande anbudet.
 • det slutliga beslutet kommer att meddelas alla sökande – på begäran får de sökande en förklaring som gör att du kan analysera beslutet.

Hur tilldelas kontrakt?

Georgiens statliga upphandlingsbyrå (SPA) har den ledande rollen när det gäller att samordna, genomföra och övervaka offentlig upphandling. Det finns fem metoder som används för att tilldela ett anbud

 • Elektroniskt anbud — används för inköp av homogena objekt till ett värde av minst 75,182 EUR
 • Förenklat elektroniskt anbudsförfarande — används för inköp av homogena föremål med ett värde på upp till 75,182 EUR
 • Förenklad upphandling — används för inköp till ett värde under 1,880 EUR (med olika tröskelvärden för diplomatiska beskickningar och upphandling med anknytning till försvar, säkerhet och upprätthållande av allmän ordning)
 • Projekttävlingar — som används för upphandling av konstruktionsrelaterade projekt och tjänster, på grundval av en upphandlande myndighets beslut
 • Konsoliderat anbud — ett enhetligt centraliserat statligt upphandlingsförfarande som genomförs av det särskilda skyddsområdet för inköp av homogena upphandlade föremål för olika upphandlande enheter

Ett registeröver vita och svarta listor finns också på webbplatsen för det särskilda skyddsområdet. Registret innehåller två uppsättningar listor.

 • svartlistade sökande som inte lämnar någon garanti för genomförandet av ett kontrakt och/eller vägrar att underteckna kontraktet med det upphandlande organet, och/eller inte fullgör sina skyldigheter enligt kontraktet – dessa sökande är förhindrade att delta i anbud eller tilldelas ett annat anbud inom ett år efter det att de förts upp på den svarta listan.
 • vitlistade sökande som framgångsrikt har uppfyllt ansökningskriterierna, inte är föremål för ett insolvensförfarande, inte har någon skuld till statsbudgeten och vars registrering för de föregående 3 åren inte visar en omsättning som understiger 375,940 EUR.

Vad händer om du har ett klagomål?

SPA har också en nämnd för tvistlösning (Dispute Resolution Board, DRB) som består av 6 ledamöter. Tre av styrelseledamöterna utses av det civila samhället för att säkerställa öppenhet och oberoende i DRB.

Om du har klagomål på upphandlingssystemet kan du vända dig till DRB. Inlämningen och hörandet av dina klagomål kommer inte att bli föremål för några avgifter.

Hur lämnar du in ditt klagomål?

Du kan skicka in ditt klagomål elektroniskt genom att fylla i ett formulär på anbudssidan. När DRB bekräftar att ditt klagomål är berättigat kan DRB inom högst tio dagar informera den upphandlande myndigheten om felet och begära en rättelse. Alternativt kan DRB också kräva en fullständig översyn eller annullering av upphandlingskommitténs beslut eller rapportera ärendet till brottsbekämpande organ i händelse av en allvarlig överträdelse. Om du inte är nöjd med DRB:s beslut kan du överklaga beslutet till domstol.

E-upphandling

Du kan också använda det enhetliga elektroniska systemet, som är georgisk e-upphandlingsportal. Detta ger enkel tillgång till upphandlingsinformation, inbegripet tillkännagivande av planerad upphandlingsverksamhet, tillgång till elektroniska buddokument, den automatiska nyhetsbladet om offentlig upphandling och framtagande av en elektronisk anbudsmall för elektroniska operatörer.

Kontakter för offentlig upphandling

Länkar, kontakter och dokument

Nationella institutioner

Representationer, handelskammare och näringslivsorganisationer

Kontakter för tekniska krav

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Kontakter för offentlig upphandling

Ytterligare länkar

Nationella institutioner

Utrikes departementet

Georgien övervakar importen av ämnen som kan användas för att tillverka kemiska vapen. Import av vissa kemikalier kan kräva ett särskilt tillstånd och utrikesministeriet är den utsedda nationella myndigheten.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Tbilisi, Georgien

Tfn: +995 32 2945000 (utökning: 1207)

Fax: + 995 32 2945001

Georgiens ministerium för ekonomi och hållbar utveckling

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Fax: + 995 32 2921534

E-post: Ministry@moesd.gov.ge

Georgiens centralbank

GE-0114 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2406120

Georgiens nationella centrum för immateriella rättigheter

Sakpati

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2252533

E-post: Info@sakpatenti.org.ge

Georgiens nationella statistikkontor

Geostat

Tsotne Dadiani Street 30, GE-0180 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2367210

E-post: Info@geostat.ge

Näringsliv Georgien

Marjanishvli Street 5/6 (Uznadze Street 18), GE-0102 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2960010

E-post: Info@enterprise.gov.ge

Representationer, handelskammare och näringslivsorganisationer

Europeiska unionens delegation i Georgien

Nino Chcheidze Street 38, GE-0102 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2943763

E-post: Delegation-georgia@eeas.europa.eu

Georgiens beskickning vid Europeiska unionen

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bryssel, Belgien

Tfn: + 995 32 27611190

Fax: + 995 32 27611199

E-post: Geomission.eu@mfa.gov.ge

Internet: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Avdelningen för internationella förbindelser, Georgiens handels- och industrikammare

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2694747

European Business Association Georgia

Rapiel Eristavi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 599 25 66 55

E-post: Info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgien

Tfn: + 32 27491851

E-post: Secretariat@eu4business.eu

Kontakter för tekniska krav

Georgiens nationella byrå för standarder och metrologi

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2612530

Fax: + 995 32 2613500

E-post: Geostm@geostm.ge

Det enhetliga nationella ackrediteringsorganet

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

E-post: Gac@gac.gov.ge

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Livsmedelsverket (Livsmedelsverket)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2919167

Fax: + 995 32 2919165

Växtskyddsavdelning vid Livsmedelsverket

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgien

Tfn: +995 32 2919167 (förlängning: 120, 133)

Fax: + 995 32 2919165

Veterinäravdelningen vid Livsmedelsverket

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgien

Tfn: +995 32 2919167 (förlängning: 120, 106)

Fax: + 995 32 2919165

Ministeriet för miljöskydd och jordbruk

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Enheten för biologisk mångfald vid ministeriet för miljöskydd och jordbruk

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Arbetsmarknads-, hälso- och socialministeriet

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 272538

Intäktstjänsten, centralkontoret

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Georgien

Informationscentret:

Tfn: + 995 32 2299299

E-post: Info@rs.ge

Laboratorium vid jordbruksministeriet

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 2530968

Fax: + 995 32 2541016

E-post: Contact@lma.gov.ge

Kontakter för offentlig upphandling

State Procurement Agency (statlig upphandlingsmyndighet)

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Georgien

Tfn: + 995 32 22484822

Den statliga upphandlingskontorets plattform

 

Internet: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Enhetligt elektroniskt system:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

Dela sidan:

Genvägar