Klassificering av trä

Denna vägledning hjälper dig att förstå klassificeringen av trä och träartiklar för att fastställa tillämpliga tullsatser och icke-tariffära åtgärder för dina produkter.

Trä och träartiklar klassificeras enligt den europeiska klassificeringen av varor, KN, enligt följande:

 • hur mycket har de arbetat
 • deras art och syfte
 • vilken typ av trä de är tillverkade av

Vissa artiklar – även om inte alla – måste uppfylla särskilda storlekskrav för att klassificeras enligt vissa KN-nummer.

Fackuttryck används ofta för att beskriva både träbearbetningsprocesser och trävaror. Trä och träföremål kan klassificeras beroende på om de är – eller tillverkade av – barrträd, lövträ eller tropiska träslag.

Brännved, träflis, träavfall och träkol

Brännved klassificeras enligt undernummer 4401 11 (barrträ) eller 4401 12 (lövträ). Det finns ingen gräns för den storlek som brännolja kan vara, men det är i allmänhet i form av korta delar av stockar, delade stockar eller billets. Brännved kan också vara i form av

 • kvistar
 • faggotar
 • oslipade stavar
 • stammar av vinstockar
 • stubbar och rötter

Stockar som används för massavrinning eller för tillverkning av matchstickor är inte klassificerade som brännved. Detta beror på att de – till skillnad från bränslestockarna – ”graderas noggrant, kan barkskalas och de är i allmänhet inte krossade, sönderdelade, böjda, knottta eller forkade. Dessa stockar klassificeras enligt KN-nummer 4403.

Trä i form av flis eller spån klassificeras enligt undernumren 4401 21 och 4401 22. Följande träslag klassificeras dock inte enligt dessa undernummer

 • träspån som används för flätning eller tillverkning av siktar, flisor, pillboxar osv. – detta klassificeras enligt nr 4404.
 • träspån som används vid tillverkning av ättika eller för klarning av vätskor – dessa klassificeras också enligt nr 4404.
 • träull och trämjöl – dessa klassificeras enligt nr 4405.

Sågspån, träavfall och småbitar klassificeras enligt undernummer 4401 31 (träpellets) och 4401 39 (Annat). De består av trä som inte kan användas som timmer och omfattar

 • sågverk eller hyvlningskvarn kasserar
 • tillverkningsavfall
 • trasiga plankor
 • gamla lådor
 • bark och spån
 • snickerier och snickerier, avfall och skrot
 • förbrukat färgat trä och garvning av bark

Avfall och småbitar av trä används särskilt vid tillverkning av papper, spånskivor och fiberskivor samt för bränsle. Allt träavfall som är avsett att användas som bränsle – oavsett om det har bildats till vanliga bränsletyper som stockar, briketter eller pelletar – klassificeras alltid som träavfall enligt undernummer 4401 31 och aldrig som brännved.

Massaved i rondeller kvartsglas klassificeras inte som avfall eller småbitar. Den klassificeras i stället enligt KN-nummer 4403.

Träkol, som erhålls genom karbonisering av trä som kommer i kontakt med luften, klassificeras enligt KN-nummer 4402. Detta nummer omfattar även träkol som erhållits genom karbonisering av kokosskal, andra skal och nötter. Träkol kan vara i form av

 • block
 • pinnar
 • granulat
 • pulver
 • briketter
 • tabletter
 • kulor

Träkol som är agglomererat med tjära klassificeras också enligt KN-nummer 4402.

Obearbetat trä och grovt sågat virke på två eller fyra sidor

Obearbetat trä är timmer i naturligt, fällt tillstånd, vanligtvis med avhuggna grenar. Det kan komma att rensas av den yttre och inre barken och alla grova utskjutande delar avlägsnas för att underlätta transporten och förhindra sönderfall. Obearbetat trä klassificeras enligt nummer 4403 och kan omfatta

 • stängselstolpar – endast i primärform
 • virke för sågning
 • telefon-, telegraf- och liknande stolpar
 • utan spetsiga och odelade pålar
 • picketer, störar, störar och störar
 • rund pit-props
 • stockar för massning, som eventuellt kan delas kvartsparter eller inte
 • rund stockar för tillverkning av faner m.m.
 • stockar för tillverkning av matchstickor, trävaror osv.
 • stubbar och rötter från särskilda skogar och vissa ökningar, t.ex. sådana som används för tillverkning av faner eller rökpipor

Grovhuggen trä som används för tillverkning av promenadkäppar, paraplyer, verktygsskaft och liknande produkter klassificeras inte enligt nr 4403. Den klassificeras i stället enligt KN-nummer 4404.

Råvirke behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra konserveringsmedel klassificeras enligt undernummer 4403 10. Trä kan injiceras eller impregneras för att bevara det, göra det mer hållbart, göra det motståndskraftigt mot brand och skydda det från krympning. Processen kan innebära att träet blötläggs i öppna behållare med varm vätska under lång tid och sedan lämnas kvar i vätskan tills det svalnar. Alternativt kan träet behandlas i autoklav, vakuum eller under tryck. Behandlingsprodukter omfattar kreosot, dinitrofenoler och dinitrokresoler.

Stolpar av barrträ behandlas ofta på detta sätt och för att klassificeras enligt undernummer 4403 10 måste de vara minst 6 meter långa men högst 18 meter långa. Omkretsen i stumänden ska vara minst 45 centimeter men får inte vara större än 90 centimeter.

Grovt sågat trä är en trädstamma – eller en del av en trädstam – som har fått sin runda yta reducerad till plana ytor genom en axel, bindning eller grov sågning för att bilda trä med ett grovt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt. Grovt sågat trä klassificeras enligt nummer 4403.

KN-nummer 4403 omfattar även

 • halvkvadrat trä – trä som endast har beretts på två motsatta sidor och är färdigt att skäras vid sågverk för vidare användning som takvirke
 • vissa timmerprodukter – t.ex. teak – som har delats av kilar eller häckats i balar längs kornen

Trä som skurits i form av järnvägs- eller spårvägssliprar – korsningar – klassificeras dock inte enligt nr 4403. Den klassificeras i stället enligt KN-nummer 4406. Trä som huggits i form av plankor, bjälkar och så vidare klassificeras inte heller enligt KN-nummer 4403. Den klassificeras i stället enligt KN-nummer 4407 och 4418.

Klassificering av lätt bearbetat trä, träull och trämjöl

Lätt bearbetat trä är trä som har bearbetats lite mer än rundvirke. Den klassificeras enligt nummer 4404 och omfattar

 • Olipträlängder är kluvna stänger av salik, hassel, björk osv., som kan ha barken kvar på eller grovt raka. Hoopträ används för tillverkning av artiklar som pipor och sköldar, och det är vanligtvis buntat eller i rullar.
 • kluvna stolpar är stjälkar eller grenar av träd som är sönderdelade längs sin längd. De används vanligtvis som stöd inom trädgårdsodling och jordbruk, för inhägnader eller – i vissa fall – för tak- eller taklaster.
 • Spetsiga pålar, betor och pålar är runda eller delade stolpar som är spetsiga i ändarna och kan skalas eller impregneras med konserveringsmedel. De sås inte i längdriktningen. Denna kategori omfattar stängselstolpar.
 • Träkäppar är av en längd och tjocklek som klart lämpar sig för tillverkning av produkter som promenadkäppar, piskor, golfklubbschakt, handtag till verktyg, paraplyer, besoms osv.
 • Träspån tillverkas normalt av en av de vanliga mjukvarorna och används för att tillverka skivor och skivor.
 • Träspån är vanligtvis bok eller hassel och ser ut som träflis. De används huvudsakligen vid framställning av ättika eller för klarning av vätskor. Skillnaden mellan träspån som klassificeras enligt KN-nummer 4404 och avfallspån som klassificeras enligt KN-nummer 4401 är att träspån har enhetlig tjocklek, bredd och längd och är jämnt upprullade.

Blankämnen för borstkroppar och för skoskydd klassificeras inte enligt nr 4404. I stället klassificeras de enligt KN-nummer 4417.

Träull tillverkas av fina slivers av trä som är krökta eller snodda för att bilda en tangerad massa. Bladen är av regelbunden storlek och tjocklek och har en betydande längd. Träull tillverkas av barrträ och presenteras i pressade balar. Den klassificeras enligt KN-nummer 4405.

Trämjöl är ett pulver som framställs genom slipning av sågspån, hyvelspån eller annat träavfall. Det kan också erhållas genom siktning av sågspån, varav högst 8 % av dess vikt behålls av en sikt med en maskstorlek på 0.63 millimeter. Trämjöl klassificeras enligt nummer 4405 och används huvudsakligen vid tillverkning av spånskivor och linoleum.

Sliprar, sågade eller flisade

Järnvägs- och spårvägssliprar är längder på ohyvlat virke som vanligen används för att stödja järnvägs- och spårvägsspår. De klassificeras enligt KN-nummer 4406. Numret omfattar även strömbrytare som är längre, bredare och tjockare än sliprar.

Kanter på sliprar och växelstag kan vara grovt avfasade och kan ha hål eller sittplatser för fastsättning av räler eller stolar. Sliprar och brytare kan också förstärkas i ändarna av häftklamrar, spikar, bultar eller stålband för att förhindra att de splittras.

Sliprar och brytare som har impregnerats med kreosot eller andra konserveringsmedel klassificeras enligt undernummer 4406 91 (barrträ) eller 4406 92 (lövträ). Vid klassificering avses med ”impregnerade” endast att de har behandlats med kreosot eller andra konserveringsmedel för att konserveras under lång tid. Det omfattar inte sliprar och växlar som har behandlats med fungicid eller insekticid för att skydda dem mot svampar eller parasiter under transport eller lagring. Dessa anses inte vara ”impregnerade” och klassificeras enligt undernummer 4406 11 (barrträ) eller 4406 12 (lövträ).

Sågat eller flisat trä är helt enkelt bearbetat timmer som sågats eller flisats längs kornet eller skurits genom skivning eller skalning. Den kan vara vilken längd som helst men måste vara tjockare än 6 mm. Det kan vara hyvlat, slipat eller fingerskarvat. Sågat eller flisat trä klassificeras enligt nr 4407. Några exempel på denna typ av timmer är

 • sågade längder av olika storlekar
 • balkar
 • plankor
 • montörer
 • tavlor
 • sjöar

Skivor av skivat eller skalat trä ingår också.

Observera att termen ”hyvlat” i klassificeringssyfte inte omfattar bearbetat timmer som har planterats för att avlägsna spumpar och vissa av de grova sågmärkena – ibland kallade ”träff eller missad”. Virke som är iordningställt på detta sätt ska klassificeras enligt rätt underkod utöver ”Planerat” som ”Annat”.

Kompletta satser av plattor avsedda för tillverkning av packlådor eller lådor – med eller utan tillbehör såsom förstärkning av hörn eller fot — klassificeras inte enligt undernummer 4407. I stället klassificeras de enligt KN-nummer 4415.

Skivor för fanering och plywood, skivor och plankor

Träskivor som används för fanering och för tillverkning av kryssfaner eller liknande trälaminat klassificeras enligt nr 4408. För att klassificeras enligt denna kod får dessa blad inte vara tjockare än 6 mm. Men de kan skäras, skäras, synas eller limmas ihop till kanten för att tillverka större skivor för användning i plywood och liknande trälaminat. Bladen kan också vara

 • hyvlat
 • slipat
 • längdskarvat
 • fingerskarvat, eventuellt i ett zig-zagmönster

Skivor för fanering kan också framställas genom skivning av block av laminerat trä – som ersättning för fanér tillverkade enligt traditionell metod.

Klassificeringen av plywoodskivor påverkas inte om en defekt har patenterats med papper, plast eller trä.

Skivor, plankor och annat virke som är kontinuerligt formade längs kanter eller sidor – antingen för att underlätta sammanfogning eller skapa konturer – klassificeras enligt nr 4409. ”Likformigt” timmer kan vara spontat, räfflat, fasat, försett med vskarvat, profilerat, format, rundat och på liknande sätt format. Det kan också vara hyvlat, slipat eller fingerskarvat och omfattar

 • trä och rundat trä för pärlor
 • profilerade skivor, inbegripet profilerade kjolar och andra gjutna skivor
 • remsor och parkettstav för golvbeläggning av parkettstav som är kontinuerligt formade

Bearbetat trä som byggts upp genom att en form lagts på en annan bit gjutet eller obearbetat trä klassificeras inte enligt nr 4409. Den klassificeras i stället enligt KN-nummer 4418 eller 4421.

Remsor och parkettstav som inte har bearbetats efter hyvling, slipning eller längdskarvning klassificeras inte heller enligt KN-nummer 4409. I stället klassificeras de enligt KN-nummer 4407 och 4408.

Följande klassificeras inte heller enligt nr 4409:

 • plywood eller fanerade remsor och fanér. Dessa klassificeras enligt KN-nummer 4412.
 • remsor av plywood eller fanerat trä för golvbeläggning av parkettstav. Dessa klassificeras enligt KN-nummer 4412.
 • hyvlade eller andra bearbetade skivor som föreligger i satser som skyltar. Dessa klassificeras enligt KN-nummer 4415.
 • trä som är moraliserat, limmat, kornigt eller på liknande sätt bearbetat i ändarna. Trä som satts ihop till skivor, t.ex. snickeriarbeten, snickeriarbeten och parkettgolv. Alla dessa klassificeras enligt KN-nummer 4418.
 • skivor som består av grovt sågat virke, sammanfogade med lim för transport eller senare bearbetning. Dessa klassificeras enligt KN-nummer 4421.
 • trä som har brons eller fått metallblad tillsatt. Detta klassificeras i allmänhet under KN-nummer 4421.

Spånskivor, oriented strand board och liknande, träfiberskivor

Spånskivor, oriented strand board (OSB) och liknande skivor såsom waferboard klassificeras enligt nr 4410.

Spånskivor, vanligen kallade spånskivor, är en platta produkt som tillverkas i olika storlekar genom pressning eller extrudering. Den klassificeras enligt undernummer 4410 11 och är i allmänhet tillverkad av

 • träflis eller träspån till följd av minskning av rundvirke
 • trärester
 • fragment av trä eller andra vedartade material såsom bagass, bambu, halm och lin

Dessa material agglomereras med ett harts eller annat organiskt bindemedel för att bilda spånskiktet.

Spånskivor är vanligtvis slipade och kan impregneras med ett eller flera ämnen för att ge impregnering av vatten, motståndskraft mot röta, insektsangrepp, eld eller spridning av lågor, kemikalier osv. Strängpressade spånskivor kan ha hål som går invändigt från änden till änden.

Fanerade spånskivor – med eller utan hål som går invändigt från änden till änden — klassificeras inte enligt nr 4410. Den klassificeras i stället enligt KN-nummer 4412.

OSB-skivor utvecklas från ”waferboard”. OSB-skivor skiljer sig från ”waferboard” på så sätt att träkardelerna är orienterade och inte slumpmässigt placerade. Båda är konstruerade av linor, flingor eller plattor skivade av liten diameter, rundvirke och bindemedel av yttre typ under värme och tryck. OSB-skivor klassificeras enligt underkod 4410 12.

”Waferboard” är en strukturell panel tillverkad av stora, tunna skivor av trä eller andra vedartade material. Plattorna ser ut som faner och är täckta med vattentätt lim och sammanfogade under värme och tryck. ”Waferboard” klassificeras enligt undernummer 4410 90.

KN-nummer 4410 omfattar även

 • spånskivor och liknande träskivor som är belagda med plast, färg, papper, textilmaterial eller metall
 • spånskivor och laminerade skivor bestående av flera spånskivor täckta på en eller båda sidor med fiberskivor
 • laminerade skivor bestående av flera spånskivor och flera fiberskivor sammanfogade i vilken ordning som helst

Cellplattor av trä som har spånskivor på båda sidor klassificeras inte enligt nr 4410. I stället klassificeras de enligt KN-nummer 4418.

Fiberskivor är tillverkade av trä och andra vedartade material och kan eller inte vara bundna med harts eller annat organiskt material. Träfiberskivor kan vara formade – t.ex. böjda, korrugerade eller perforerade – och skurna eller formade till annan form än kvadratisk eller rektangulär form. Det kan också vara

 • ytbeläggningar
 • kantarbete
 • överdragna eller belagda med textilier, plast, färg, papper eller metall

I klassificeringssyfte betraktas slipning inte som mekanisk bearbetning.

Träfiberskivor klassificeras enligt nummer 4411 och kan ha hög, medelhög eller låg täthet.

Fiberskivor som erhållits i den ”torra produktionsprocessen” inlindningar, särskilt torrtillverkade fiberskivor (MDF), som tillverkas i en process där ytterligare värmehärdande hartser tillsätts de torkade träfibrerna för att underlätta bindningsprocessen i pressen. Densiteten varierar i allmänhet från 0,45 g/cm³ till 1 g/cm³. I obearbetat skick har den två släta ytor. Medelstora fiberskivor med en densitet som överstiger 0,8 g/cm3 kallas ibland också ”fiberskivor med hög densitet (HDF)”.

MDF klassificeras enligt undernumren 441112–4411 14 beroende på tjocklek.

Fiberskivor som erhålls genom den ”våta tillverkningsprocessen” (hårda fiberskivor, halvfabrikat eller mjuka fiberskivor) omfattas också av detta nummer – (undernr 4411 92 till 4411 94 beroende på densiteten).

I obearbetade hårda fiberskivor har hårda fiberskivor en slät yta och en grov yta. Men den kan ha två släta ytor som skapas genom en särskild ytbehandling.

Riktnummer 4411 omfattar även dörrsfärgar tillverkade av fiberskivor med en densitet som överstiger 0,8 g/cm³ och som är fyllda och gjutna till formen och typen hos en traditionell skyltdörr.

Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och förtätat trä

Kryssfaner(plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat klassificeras enligt nr 4412. Dessa produkter kan vara bearbetade till former – t.ex. böjda, korrugerade eller perforerade – och tillskurna eller formade till annan än kvadratisk eller rektangulär form. De kan också vara

 • ytbeläggningar
 • kantarbete
 • överdragna eller belagda med textilier, plast, färg, papper eller metall

Kryssfaner som är tillverkade av barrträd har ofta fel – eller ihåliga – på det yttre skiktet som har reparerats med träinlägg eller plastfyllnadsmaterial under tillverkningsprocessen. Dessa material betraktas inte som ytterligare ämnen och påverkar inte klassificeringen av kryssfaner enligt KN-nummer 4412.

Kryssfaner kan vara oslipade eller ytterligare preparerade genom sandning. Begreppet ”oslipat” omfattar även ”taktslipat”, vilket är en process för att utjämna ojämnheter på det yttre skiktet som orsakas av beslag, pluggning eller fyllning.

De produkttyper som klassificeras enligt nummer 4412 omfattar följande:

 • Stavlamell
 • laminboard
 • battenboard

De omfattar även följande:

 • plywood eller fanerade skivor, som används som golvskivor och ibland kallas parkettgolv – dessa skivor har en tunn faner av trä som är fastsatta vid ytan för att se ut som golvskivor bestående av parkettstav.
 • laminerade träpaneler för dörrar – så kallade ”dörrlösa” – som har en blockbräd av blocktyp. De exponerade kanterna i kärnan kan bestå av träbitar som kallas ”strumpar” och kanterna kan också vara fanerade. Dessa paneler kan ha bearbetats ytterligare, till exempel genom att lägga till gångjärn eller andra dörrmöbler.

Förtätat trä klassificeras enligt nummer 4413. Den kan vara i form av block, plattor, remsor och profilerade former och är oftast bok, hornbalk, robinia och poppel.

Förtätning kan göras samtidigt med impregnering genom limning av mycket tunna träskikt – vanligtvis bok – med termoplaster under högt tryck vid hög temperatur, så att träet är djupt impregnerat och komprimerat samt limmat.

Ramar, verktyg och köksartiklar

Träramar för målningar, fotografier, speglar och liknande föremål klassificeras enligt KN-nummer 4414. De kan vara av valfri form eller storlek och antingen avskurna i ett stycke från ett massivt träblock eller byggas upp av profilerade eller formade mönster. Ramar kan också vara tillverkade av inläggningar av trä eller marketter och vara försedda med ryggstöd, stöd och enkelt glas.

Verktyg, redskap, verktygsskaft, verktygsskaft, borst- och borstkarosserier samt handtag, skoläster och skoträd klassificeras alla enligt nr 4417. Denna kod omfattar även borsthandtag, rakborsthandtag osv.

Följande träartiklar klassificeras inte enligt nr 4417

 • virke som endast är grovhuggen eller rundat för tillverkning av verktygsskaft – dessa klassificeras enligt nr 4404.
 • trä som endast sågats till block eller andra former som är färdiga att tillverkas till artiklar som klassificeras enligt nr 4417, men som ännu inte formats till blanksteg – dessa klassificeras enligt nr 4407.
 • handtag av trä för bordsknivar, skedar och gafflar – dessa klassificeras enligt nr 4421.

Köks— och bordsartiklar av trä klassificeras enligt nr 4419 och omfattar endast funktionella föremål, t.ex.

 • skedar
 • gafflar
 • salladsservrar
 • tallrikar, skålar och serveringsrätter
 • valsstift
 • smörplåt
 • pestlar
 • brickor
 • brödskivor
 • Diskställ

Prydnadsföremål och möbler är inte täckta. Delar av bords- och köksartiklar av trä som inte är tillverkade enbart av trä klassificeras inte heller enligt nr 4412. I stället klassificeras de enligt KN-nummer 4421.

Packlådor, fat, skaft och prydnadsföremål av trä

Packlådor, askar, häckar, tunnor och liknande förpackningar av trä klassificeras enligt nummer 4415. Dessa föremål kan helt enkelt spikas ihop, förbindas eller ledas på något annat sätt. De kan vara försedda med gångjärn, handtag, fästanordningar, fötter eller hörn och invändigt belagda med material som metall eller papper. Tidigare använda containrar som kan användas igen klassificeras också enligt nr 4415.

Följande artiklar klassificeras också enligt KN-nummer 4415:

 • Kabeltrummor — dessa är stora, tomma trummor som används för att hålla och transportera elektriska ledningar, telefonledningar och liknande kablar och har ofta en diameter på mer än 1 meter.
 • Lastkort — dessa är bärbara plattformar på vilka ett antal varor kan lastas, t.ex. plattformar, postplattformar, kartongplattformar, sidorälsplattformar och sluträlsplattformar.
 • Lastpallar: antingen lastkort med två däck åtskilda av bärare eller med ett enda däck som är avsett att hanteras av en gaffeltruck eller lastpallsvagn.
 • Pallboxar — dessa har minst tre vertikala sidor som är fasta, avtagbara eller hopfällbara och som är avsedda att staplas med en dubbeldäckad lastpall eller en annan låda.

Kompletta uppsättningar av plattor av trä som är omonterade och avsedda att bearbetas till packlådor, lådor och andra behållare klassificeras enligt undernummer 4415 10. Dessa skivor kan sågas, skivas eller skalas och får presenteras i en enda försändelse. Bottnar, sidor, lock och fästen kan vara placerade i en serie.

Ofullständiga uppsättningar träplattor som är avsedda att bearbetas till packlådor, lådor och andra behållare klassificeras inte enligt nr 4415. I stället klassificeras de enligt KN-nummer 4421.

Träfat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar därav, inbegripet tunnstav, klassificeras enligt nr 4416. Detta omfattar fat och tunnor som har en kropp som rymmer i mitten och två stängda ändar. Kar och balkar har vanligtvis en sluten ände och kan ha ett löstagbart lock.

Stavarna är hyvlade, böjda plan som är fyllda eller fasade i ena eller båda ändarna. De har en skåra som kallas ”croze” och som är utformad för att hjälpa till med sammanfogningen. Staver kan vara

 • sågat på endast en av sina huvudytor och inte berett vidare
 • cylindrisk sågad på minst en av sina huvudytor och inte iordningställd ytterligare

Nya fat eller tunnor som importeras för att användas i whiskyhandeln förbereds ibland för användning genom att man tillsätter några galloner av söt sabelblandning till varje fat. Faten lämnas sedan i flera månader och rullas över med jämna mellanrum. Återstoden av sherry mixen avlägsnas före transport.

Prydnadsvirke och prydnadsföremål av trä klassificeras enligt nummer 4420. Dessa innefattar

 • trä med inläggningar
 • skrin, askar, etuier och fodral för smycken, bestick o.d.
 • snusdosor, små lådor som kan transporteras i en ficka, handväska eller på personen, papperskuvert, nållådor, tobaksburkar och askar för sötkött
 • statyetter och andra prydnadsföremål
 • möbler av trä som inte omfattas av kapitel 94, såsom klädhängare, klädhängare, askfat, brevkorgar för kontorsbruk, pennor och bläckhållare

Skivor av trä med inläggningar klassificeras enligt undernummer 4420 90. Markvetri består i allmänhet av tunna träbitar – och eventuellt andra material, såsom oädel metall, skal och elfenben – som limmas på en träbaksida som dekoration.

Byggnadssnickerier, timmermansarbeten och diverse trävaror

Byggnadssnickerier och timmerartiklar klassificeras enligt nr 4418. De omfattar cellplattor, sammansatta golvskivor, ”shingles” och ”shakes”.

Med inredning avses byggnadssnickerier såsom dörrar, fönster, trappor samt dörr- och fönsterkarmar. Snickeriarbeten: träarbeten såsom balkar, flottar och taklinor som används för konstruktionsändamål eller för byggnadsställningar, bågstöd osv. Det omfattar även sammansatta formar för betongbyggnadsarbeten och limträ – eller ”limträ”.

En singel är trä sågat i längdriktningen som är tjockare i ena änden – stumman – och tunnare i den andra änden – spetsen. En skaka är trä som sönderdelas för att avslöja träets naturliga textur.

Skivor av massivt laminerat trä med tjocka kärnor klassificeras enligt undernummer 4418 20, under förutsättning att de ”har bearbetats ytterligare så att de uppenbarligen endast är avsedda att användas som dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar. De kan till exempel ha reglage för handtag, lås och gångjärn i dem. Obearbetade paneler – som ibland kallas fast kärndörr – klassificeras inte enligt denna underkod, även om deras kanter är fanerade. I stället klassificeras de enligt KN-nummer 4412.

Sammansatta golvskivor klassificeras enligt undernummer 4418 73 eller 4418 79. Dessa skivor består av ett ”slitageskikt” bestående av block, remsor, parkettstav osv., som är hopfogade på underlag av lämpligt material, t.ex. trä, spånskivor, papper, plast och kork. Paneler för mosaikgolv är monterade skivor som består av ett antal separata kvadratiska eller rektangulära element. De kan omfatta kabochoner som är ofasetterade, starkt polerade stenar. Remsorna är upplagda enligt ett visst mönster, t.ex. med check, korgvävning och herringben.

Formluckor klassificeras enligt undernummer 4418 40. Den används för alla typer av betongbyggnadsarbeten, t.ex. för fundament, väggar, golv, pelare, stolpar, stolpar och tunnelbanesektioner. I allmänhet är formningen gjord av hartsartade plankor och balkar. Plywoodskivor som används för formning klassificeras inte enligt detta undernummer även om de är belagda på ena eller båda sidorna och klart är avsedda att användas som betongformning. I stället klassificeras de enligt KN-nummer 4412.

Cellplattor klassificeras också enligt undernummer 4418 90.

Diverse trävaror klassificeras enligt nummer 4421 och omfattar

 • träartiklar tillverkade genom svarvning eller på annat sätt
 • djurstallar, såsom kanthögar, hencoops, bikupor och kennlar
 • hoar, teaterkulisser, snickarbänkar, stegar, trappor, trester, etiketter för trädgårdsskötsel, tandproppar, stängselpaneler, rullgardiner, hänghängare, havre, kikare osv.
 • ofullständiga plankor som endast utgör delar av packlådor av trä, t.ex. lock
 • träställningar och hyllor som kan vara monterade eller inte, förutsatt att de inte kan identifieras som möbler
 • trädgårdsstängsel av trellisverk smutsade och sedan sträckta ut – så kallade ”accordion-system” -stängsel
 • sågspån och spetsiga pinnar som används för presentation av vissa livsmedel
 • handtag av trä för bordsknivar, skedar och gafflar
 • träremsor som är tandade eller slättade på en kant för att göra bokmatcher
 • rullgardiner som importeras i satser, vanligtvis bestående av en trärulle som i ena änden är försedd med en metallkapsyl och en fjäder, en metallkapsyl för den andra änden, två fästen, en trälats och en räl och ett spår
 • toalettstolar av fiberskivor som saknar synligt korn och som vanligtvis är belagda med akrylfärg

Trägolv

Det finns ingen enda varukod som omfattar alla typer av trägolv. Klassificeringen beror i stället på vad den består av, i vissa fall hur den tillverkas och vilken typ av trä som används – massivt trä, träfiberskogar, tropiska trä-, plast- eller trälaminat osv.

Skivor av skivad eller skalad – roterande skuren trä samt remsor och parkettstav för golvbeläggning av parkettstav klassificeras enligt nr 4407. Denna typ av trä är inte helt preparerat och ger inte det slutliga intrycket av parkettgolv. Den har inte bearbetats efter hyvling, slipning eller längdskarvning.

Virke som är likformigt bearbetat – t.ex. spontat eller räfflat – på kanter eller sidor klassificeras enligt nr 4409.

Golvbeläggning med en MDF-kärna (medium density fibreboard) som är tongud och räfflad (”slusssystem”) och en yta av en fotografisk träbild på papper som simulerar en parkettskärm som har ett skyddsöverdrag av melaminharts och har en bas av impregnerat papper klassificeras enligt 4411.

Remsor av plywood eller fanerat trä för golvbeläggning – som kan eller inte kan vara likformigt tillformade längs kanter eller sidor – klassificeras enligt nr 4412. Detta nummer omfattar även plywoodskivor eller fanerade skivor som används som golvskivor och har en tunn faner av trä som är fastsatta vid ytan för att se ut som golvskivor bestående av parkettstav. Dessa kan vara kontinuerligt formade längs någon av sina kanter eller sidor.

Parkettstav som är sammanfogade till paneler eller plattor klassificeras enligt nr 4418.

Icke hopfogade band och parkettstav – bestående av smala skivdelar som är likformigt formade längs kanter eller sidor – klassificeras enligt nr 4409.

Cellplattor och sammansatta parkettstavar eller parkettstavar – inbegripet sådana bestående av parkettstav som satts samman på en bärare av ett eller flera träskikt – klassificeras enligt nr 4418.

Egenskaper hos trägolv

Fast och fanerat trä kan slipas och mognadslagring med åldern. Kvaliteten bestäms av antalet synliga knutar, färgvariationer och andra märkningar som finns i träet. ”Primära” kvaliteter med få eller mindre knutar och variationer är dyrare och mindre rusande än de som inte har ett enhetligt utseende.

Många golv av massivt trä levereras färdiga i fabriken, vilket innebär att de har slipats och förseglats före leveransen.

Fanerade golv är alla fabriksfärdiga och eftersom de är en kombination av lövträ och barrträskikt är de i allmänhet stabilare än massivt trä och är mindre benägna att utveckla luckor mellan skivorna.

Skivor och remsor av trägolv får en tung och räfflad konstruktion för att avlägsna dränage. Detta gör dem starkare och lättare att passa, till skillnad från äldre plankor eller block.

Ursprungliga hårda skogar som ek och elm ger utrymme för billigare alternativ av barrträ, t.ex. furu.

Ordlista över trägolv

Några av de trägolv som används i denna vägledning – och i tulltaxan – anges och förklaras nedan.

 • Korgmönster — hopfogning av fingrar, block eller remsor placerade mot kanten för att bilda en kvadrat vars sida är samma längd som fingret, blocket eller remsan
 • Tegelmönster — parkett bestående av delar med samma längd och bredd, där änden befinner sig mitt på det sammanställda elementet.
 • Konstruerat trä — lager av hårda träslag som komprimerats tillsammans, t.ex. massivt trä. Den kan slipas och renoveras efter värpning.
 • Franska golv — golv bestående av delar som har en slumpmässig längd och en serie bredder, ordnade i parallell riktning
 • Herringbone — parkett bestående av bitar av samma storlek, med ändarna skurna i rät vinkel och lagda vinkelrätt mot varandra, i en vinkel av 45 grader i förhållande till väggarnas eller slagarnas riktning
 • Ungerskt mönster — parkett bestående av bitar av samma storlek, med ändarna skurna i vinkel av 45 och 60 grader, som är lagda för att sluta i en rät vinkel eller i en vinkel av 120 grader och bildar parallella mönster
 • Laminerat trä bör inte förväxlas med laminerad plast eller papper. I vissa moderna laminerade golv används en fotografisk återgivning av trä på plast eller papper som appliceras på fiberskivor med hög densitet eller en liknande produkt. Denna typ av laminat är inte äldre och kan vanligtvis inte slipas och renoveras som massivt trä.
 • Flerskiktsgolv – trägolv med en toppskiktstjocklek på minst 2.5 millimeter före installation
 • Parkett — trägolv med en toppskiktstjocklek på minst 2,5 mm före installation
 • Sammansatt parkettstav bestående av parkettstav
 • Plankning — denna finns i olika bredder, antingen med tunga och skåror i längder eller som skurna plankor som helt enkelt sticker upp mot varandra.
 • Parkett av massivt träslag — likformig mursten – vanligtvis ek – i form av fiskben, tegel, stege eller korgbildning
 • Parkett av massivt trä — Fyll upp olika färgade hårda träsektioner för att skapa dekorativ patterering. Denna typ av golv får vanligtvis acklimatisera den byggnad där den ska läggas, eftersom virkets fukthalt kan variera. Detta leder till expansion och minskning, så virket behöver tid för att stabilisera sig.
 • Bandmönster — sammansatt av en enhet av lika bred men slumpmässig längdremsor
 • Faner — ett enkelt tunt eller fint träskikt som har limmats till en tillverkad bas. Fanergolv är i allmänhet monterade ”flytande”, vilket innebär att de inte är fästa vid undervåningen. De ligger på skum- eller korkunderlager och ska ha en plan, jämn yta under dem.
 • Träblock — golv bestående av små träremsor eller träblock, omkring tre breda och nio tum långa, ordnade i fiskbensmönster, korgvävda och andra geometriska mönster
 • Trälaminat — har tunna träskikt som limmas till en bas
 • Träplankor — i långa längder med en bredd av minst 10 cm
 • Träremsor — skivor är smalare och kortare än plankor och har upp till tre träremsor per skiva
Dela sidan:

Genvägar