Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS)

Vad är GATS?

Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) är ett fördrag inom Världshandelsorganisationen (WTO) som trädde i kraft 1995.

Målen är

  • att skapa ett tillförlitligt och förutsägbart system av internationella regler för handel med tjänster.
  • att underlätta en gradvis liberalisering av tjänstemarknaderna.

Alla medlemmar i WTO är parter i GATS.

De grundläggande principerna i GATS gäller i princip för alla tjänstesektorer.

Det finns två undantag

  • tjänster som tillhandahålls i samband med utövandet av statliga befogenheter på samkommersiella grunder, såsom sociala trygghetssystem, folkhälsa, utbildning
  • tjänster i samband med lufttransport

GATS gäller också för alla tjänster som upphandlas på alla förvaltningsnivåer (central, regional, lokal osv.).

Det står regeringarna fritt att bestämma vilka tjänstesektorer de faktiskt liberaliserar.

Centrala principer

Behandling som mest gynnad nation (MGN) säkerställer att varje signatärland utan åtskillnad behandlar tjänster och tjänsteleverantörer från ett medlemsland, inte mindre förmånligt än tjänster och tjänsteleverantörer från något annat land, på de villkor och inom de gränser som anges i bindningslistan över särskilda åtaganden.

utom på vissa villkor kan två länder inte införa förmånsordningar som är diskriminerande gentemot andra länder.

Principen om nationellbehandling innebär att varje medlemsstat behandlar tjänster från ett annat medlemsland inte mindre förmånligt än sina egna nationella produkter, enligt de villkor och begränsningar som anges i förteckningarna över särskilda åtaganden.

länder kan inte tillämpa diskriminerande åtgärder till förmån för inhemska tjänster eller tjänsteleverantörer

Övriga åtaganden

  • regeringarna måste offentliggöra alla relevanta lagar och förordningar på ett öppet och lättillgängligt sätt.
  • reglerna ska tillämpas på ett rimligt, objektivt och opartiskt sätt.
  • medlemsländerna måste se till att monopol och tjänsteleverantörer med ensamrätt inte missbrukar sin ställning.
  • medlemsländerna kommer att samråda om olika sätt att undanröja affärsmetoder som kan begränsa konkurrensen.
  • länder kan ansluta sig till avtal om erkännande av yrkeskvalifikationer
  • internationella överföringar och betalningar för löpande transaktioner som avser tjänsteåtaganden kan inte begränsas, utom i fall av betalningsbalansproblem och under vissa omständigheter.

Läs mer om Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS)

Klassificering av tjänstesektorer

GATS omfattar alla tjänster med få undantag. Förteckningen över tjänstesektorer och delsektorer återfinns i förteckningen över tjänstesektorer.

Dela sidan:

Genvägar