Godkänd ekonomisk aktör

Företagare som är etablerade i unionens tullområde och som är en del av den internationella försörjningskedjan och deltar i tullrelaterade transaktioner får ansöka om status som godkänd ekonomisk aktör.

Vem kan bli godkänd ekonomisk aktör? 

Näringsidkare som är etablerade i unionens tullområde och som är en del av den internationella leveranskedjan och som deltar i tullrelaterade transaktioner kan ansöka om AEO-status.

Vad är det?

 • Det är ett EU-partnerskapsprogram mellan tullmyndigheten och den ekonomiska aktören som syftar till att förbättra säkerheten i den internationella leveranskedjan och underlätta laglig handel.
 • Den bygger på det partnerskap mellan tullunion och näringsliv som införts av Världstullorganisationen (WCO).
 • AEO-status (tillstånd) beviljas av den behöriga tullmyndigheten och erkänns av tullmyndigheterna i alla medlemsstater. AEO-tillståndet är därför ett EU-godkännande.

Varför ska jag registrera mig?

Fördelarna är bland annat

 • lättare att få rätt att använda tullförenklingar
 • färre fysiska och dokumentbaserade kontroller
 • förhandsanmälan vid urval för tullkontroll
 • prioriterad behandling om den väljs ut för kontroll
 • möjlighet att begära en särskild plats för tullkontroller
 • indirekta fördelar, t.ex.
  • erkännande som säker och säker affärspartner
  • förbättrade förbindelser med Tullverket och andra statliga myndigheter
  • minskad stöld och färre förluster
  • färre försenade transporter
  • förbättrad planering
  • förbättrad kundservice
  • förbättrad kundlojalitet
  • lägre inspektionskostnader för leverantörer och ökat samarbete

Hur registrerar man sig?

För att registrera dig som godkänd ekonomisk aktör måste du

Hitta mer information om den godkända ekonomiska aktören och EU-portalen för näringsidkare i fråga om GD Skatter och tullar.

Använd min handelsassistent för att kontrollera de tullförfaranden som gäller för en viss produkt eller ett visst partnerland.

För en grundläggande beskrivning av import- och exportförfarandet och de allmänna åtgärder som ska vidtas, se våra stegvisa riktlinjer.

Dela sidan:

Genvägar