Version: 1.0.24.26 (2020-11-23 14:15)

Källor och upphovsrätt

Resultatsidan innehåller information från flera källor. Se nedan en förteckning över avsnitten på resultatsidan och deras respektive källa.

Sektion Beskrivning Källa Uppdateringsfrekvens
Taxor Tillämpade tariffer (för länder utanför EU) Mendel * Minst var 3:e månad uppdateras varje land
Taxor EU-tullar GD Skatter och tullar, Taric-databasen Uppdateras varje dag
Taxor Avveckling av tullar GD handel När nya avtal träder i kraft
Taxor Geografiska beteckningar GD handel När nya avtal träder i kraft
Taxor Handelspolitiska skyddsåtgärder GD handel När en ny åtgärd tillämpas
Ursprungsregler Produktspecifika ursprungsregler GD handel När nya avtal träder i kraft
Skatter Skatter och tilläggstullar (för länder utanför EU) Mendel * Minst var 3:e månad uppdateras varje land
Skatter Interna skatter (för EU:s medlemsstater) TARIC SA Var 3:e månad uppdateras varje land
Förfaranden och formaliteter Importformaliteter (för länder utanför EU) Mendel * Minst var 3:e månad uppdateras varje land
Importkrav Importkrav (för EU:s medlemsstater) TARIC SA Var 3:e månad uppdateras varje land
Handelshinder Handelshinder i länder utanför EU GD handel När ett hinder uppdateras eller skapas
Handelsflödesstatistik Produktrelaterad statistik Eurostat (Comext-databasen) Varje månad

* Informationen i avsnittet Tariffs, Taxes Section eller Procedures and Formalities får inte användas för återförsäljning (eller för tillhandahållande av konsulttjänster), omfördelning, uppbyggnad av databaser, lagring eller för något annat ändamål än referensanvändning av en användare i Europeiska unionen som är personligen belägen i en av Europeiska unionens medlemsstater, Turkiet, Nordmakedonien, Albanien, Montenegro, Serbien och Förenade kungariket * (* endast till och med den 31 december 2020) till stöd för användarens egna internationella affärsprocesser. All annan användning är förbjuden om inte dataägaren uttryckligen skriftligen har godkänt detta: Upphovsrätt: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Tyskland, e-post: info@mendel-verlag.de

Om den dator som din webbläsare driver inte är direkt ansluten till internet i Europeiska unionen via en internetleverantör som är belägen i och registrerad i en av Europeiska unionens medlemsstater (eller Turkiet, Nordmakedonien, Albanien, Montenegro, Serbien och Storbritannien), är det förbjudet att titta på uppgifterna i detta syfte.

Genvägar