Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam

Avtalet i korthet

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam trädde i kraft den 1 augusti 2020.

Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Vietnam kommer att träda i kraft efter det att alla EU-medlemsstater har gett sitt formella godkännande.

Handelsavtalet

 • avskaffar tullar, byråkrati och andra hinder som europeiska företag möter när de exporterar till Vietnam,
 • gör det lättare att handla med viktiga varor som elektronik, livsmedel och läkemedel
 • öppnar Vietnams marknad för EU:s tjänsteexport, till exempel inom transport och telekommunikation.

När investeringsavtalet trätt i kraft kommer det att

 • ytterligare förbättra investeringsklimatet
 • ge europeiska och vietnamesiska investerare större säkerhet.

Vilka är fördelarna för ditt företag?

Handelsavtalet gynnar företagen genom att

 • avskaffande av 99 % av alla tullar och delvis avskaffande av återstående 1 % genom begränsade tullkvoter med nolltullsats.
 • minska rättsliga hinder och överlappande byråkrati
 • skydd av immateriella rättigheter, inklusive geografiska beteckningar som tilldelas särskilda regionala livsmedels- och dryckesprodukter, t.ex. Cognac, Riojavin eller fetaost
 • öppna marknaderna för tjänster och offentlig upphandling
 • se till att de överenskomna reglerna kan verkställas.

Vietnam avskaffade 65 % av sina tullar på EU-varor samma dag som avtalet trädde i kraft. Den kommer gradvis att ta bort återstoden senast 2030.

EU kommer gradvis att avskaffa sina tullar på import från Vietnam senast 2027.

Dessa olika villkor beror på att Vietnam är ett utvecklingsland.

Handelsavtalet avskaffar tullarna på en rad viktiga exportprodukter från EU

 • de flesta maskiner och apparater behöver inte längre betala vietnamesiska importtullar på upp till 35 % – resten kommer inte att göra det förrän i augusti 2025.
 • för motorcyklar med motorer över 150 cm³ kommer Vietnams importtullar på 75 % gradvis att avskaffas helt senast i augusti 2027.
 • för de flesta bilar kommer Vietnams importtullar på 78 % gradvis att avskaffas senast i augusti 2030.
 • de vietnamesiska importtullarna på upp till 32 % kommer gradvis att avskaffas senast i augusti 2027.
 • ungefär hälften av läkemedlen i EU behöver inte längre betala vietnamesiska importtullar på upp till 8 % – resten kommer inte längre att göra det senast i augusti 2027 då EU:s textilexport inte längre behöver betala vietnamesiska importtullar på 12 %.
 • nästan 70 % av EU:s kemikalieexport behöver inte längre betala vietnamesiska importtullar på upp till 5 % – resten kommer att kunna omfattas av tullar på upp till 25 % efter tre, fem eller sju år.

Utöver avskaffandet av tullar har Vietnam också gått med på att

 • avskaffa sina befintliga exporttullar på export till EU
 • inte höja de få tullar som kommer att finnas kvar.

Hur kommer handelsavtalet att gynna EU:s jordbrukssamhällen?

Europeiska producenter och exportörer av jordbruksprodukter kommer att gynnas av Vietnams växande marknad och det gradvisa avskaffandet av tullar.

 

Gällande
vietnamesisk importtull

Importtullen
gradvis avskaffas genom

Nötkött och lamm

20 %

Augusti 2023

Fryst griskött

15 %

Augusti 2027

Färskt fläskkött, färska slaktbiprodukter och skinka

Upp till 25 %

Augusti 2029

Fjäderfä och slaktbiprodukter

Upp till 40 %

Augusti 2030

Mejeriprodukter

Upp till 15 %

Augusti 2025

De flesta ostar med geografisk beteckning

Upp till 15 %

Augusti 2023

Vin och sprit

50 % respektive 48 %

Augusti 2027

Beer

35 %

Augusti 2030

Livsmedelsberedningar

Upp till 40 %

Augusti 2027

Bageri- och bakverk

Upp till 40 %

Augusti 2025

Choklad

30 %

Augusti 2027

Pasta

20 – -38 %

Augusti 2027

Vissa pastaprodukter med köttfyllning

20 – -38 %

Augusti 2030

En detaljerad beskrivning av exportvillkoren för jordbruksbaserade livsmedelsprodukter finns i denna handbok. Handbok för exportörer till Vietnam.

För de känsligaste produkterna kommer EU endast i begränsad utsträckning att öppna sin marknad för vietnamesisk export för att förhindra att EU:s producenter påverkas negativt.

EU beviljar Vietnam tullkvoter med nolltullsats på en fast, begränsad volym utan årlig ökning för

 • dextrin och annan modifierad stärkelse
 • ägg och äggula
 • etanol
 • vitlök
 • maniokstärkelse
 • i mannitol
 • svampar
 • ris
 • sorbitoler
 • socker och produkter med hög sockerhalt
 • sockermajs

Handelsavtalet erkänner och skyddar geografiska beteckningar för viner, spritdrycker, jordbruksprodukter och livsmedel som produceras i EU eller Vietnam.

Sanitära och fytosanitära åtgärder syftar till att skydda människors, djurs och växters liv och hälsa. Sådana åtgärder är exempelvis

 • erkännande av låg-fria skadegörar- eller sjukdomsområden
 • säkerställande av öppenhet och utbyte av information
 • mekanismer för att undvika handelshinder.

Mer information finns i avsnittet nedan.

Hur stor är den vietnamesiska marknaden? Hur mycket handel gör EU med Vietnam?

Med en befolkning på över 97 miljoner är Vietnam en viktig exportmarknad för EU i Asien.

För EU är Vietnam den 17:e största handelspartnern för varor i världen och den näst största i Sydostasien.

För EU är Vietnam en viktig källa till råvaror och andra insatsvaror för varor.

År 2019 hade Vietnam en positiv balans i handeln med jordbruksbaserade livsmedel med EU.

 • Vietnams export till EU – 2.16 miljarder euro
 • EU:s export till Vietnam – 1.14 miljarder euro.

I handelsavtalet kommer handeln mellan EU och Vietnam sannolikt att öka ytterligare inom denna sektor.

Under 2018 hade EU en positiv balans i tjänstehandeln med Vietnam

 • EU:s export av tjänster till Vietnam – 2.1 miljarder euro
 • Vietnams tjänsteexport till EU – 1.8 miljarder euro.

Taxor

För export till Vietnam

Före handelsavtalet tillämpade Vietnam importtullar på upp till 50 % på EU:s export av jordbruksbaserade livsmedelsprodukter och upp till 78 % på industrivaror, såsom bilar och maskiner. Enligt handelsavtalet är Vietnam rättsligt förpliktigat att gradvis sänka sina tullar inom tre och 10 år efter augusti 2020.

För import till EU

Den 1 augusti 2020 hade ungefär 84 % av EU:s import från Vietnam införts tullfritt.

Bland de sektorer som drar nytta av detta ingår

• läkemedel

• de flesta petrokemiska produkter (vissa tullar på petrokemikalier kommer att fasas ut först efter tre år).

EU kommer att fasa ut nästan alla återstående tullar på import från Vietnam senast i november 2030.

EU kommer att fortsätta att tillämpa tullar på ett fåtal produkter även efter utfasningsperiodens slut, bland annat på vissa fiskeriprodukter (tilapia, bonit).

I bilaga 2-A till handelsavtalet anges i detalj de olika stegen för avveckling av tullar för olika kategorier av varor under fem år.

 

Du hittar en detaljerad tidsplan för tullavvecklingen för din specifika produkt i Min handelsassistent.

 

Ursprungsregler

I detta avsnitt presenteras de viktigaste ursprungsreglerna och ursprungsreglerna i handelsavtalet.

Ursprung är handelsvarors ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

För att komma i fråga för förmånstullen måste din produkt följa vissa regler som styrker dess ursprung.

Var hittar jag reglerna?

Ursprungsregler fastställs i protokollet om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoden för administrativt samarbete i frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (EUT L 186, 12.06.2020, s. 1319).

Har min produkt ”ursprung” enligt frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam?

För att din produkt ska omfattas av den lägre eller inga förmånstullen enligt frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam måste den ha sitt ursprung i EU eller Vietnam.

En produkt anses ha sitt ursprung i EU eller Vietnam om den

 • helt framställda i EU eller Vietnam
 • som uteslutande framställts av material med ursprung i EU eller Vietnam, eller
 • som framställts i EU eller Vietnam med användning av icke-ursprungsmaterial, förutsatt att dessa material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling genom att de produktspecifika reglerna i bilaga II uppfylls. Se bilaga I ”Inledande anmärkningar” till produktspecifika ursprungsregler. Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet, t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om förbud mot ändringar. Det finns också en del ytterligare flexibilitet som bidrar till att följa produktspecifika regler, t.ex. toleranser eller kumulation.

 

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet (t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling, regeln om förbud mot ändring). Ytterligare flexibilitet bidrar till att följa de produktspecifika reglerna (t.ex. toleranser eller kumulation).

 

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • Mervärderegeln – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av produktens pris fritt fabrik
 • Ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialet och slutprodukten – t.ex. papperstillverkning (Harmoniserade systemets kapitel 48) av massa utan ursprungsstatus (Harmoniserade systemets kapitel 47).
 • Särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, till exempel spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textil-, konfektions- och kemisektorerna.

 

Du hittar de produktspecifika reglerna i Min handelsassistent.

 

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Det finns ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulation.

Ytterligare flexibilitet planeras för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans

I frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam tillåter toleransregeln tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudet enligt den produktspecifika regeln, förutsatt att deras nettovikt eller värde inte överstiger

 • 10 % av produktens vikt eller pris fritt fabrik för jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter som omfattas av kapitlen 2 och 4–24 i Harmoniserade systemet, utom bearbetade fiskeriprodukter enligt kapitel 16
 • 10 % av produktens pris fritt fabrik för andra industriprodukter än textilier och kläder för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i HS ska tillämpas i enlighet med anmärkning 6 och anmärkning 7 till bilaga A ”Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II”.

Denna tolerans får inte användas för att överskrida något tröskelvärde (i värde eller vikt) för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.

Toleransen gäller inte helt framställda produkter.

Kumulering

I frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam föreskrivs fyra sätt att kumulera ursprung. Observera dock att endast den första gäller för närvarande (bilateral kumulering).

 • bilateral kumulation: Material med ursprung i Vietnam kan anses ha ursprung i EU (och omvänt) när det används vid tillverkningen av en produkt i EU.
 • kumulation med ett Aseanland som har ett förmånsavtal med EU, i vilket material som förtecknas i bilaga III kan räknas som material med ursprung i Vietnam när det bearbetas ytterligare eller införlivas i någon av de produkter som förtecknas i bilaga IV. För närvarande tillämpas inte denna kumulation
 • Vävnader med ursprung i Sydkorea kan anses ha ursprung i Vietnam om de på vissa villkor har bearbetats ytterligare eller införlivats i en av de produkter som förtecknas i bilaga V och som framställts i Vietnam. Denna kumulation tillämpas från och med den 23 december 2020.
 • På begäran av en part kan tyger med ursprung i ett land med vilket både EU och Vietnam tillämpar ett förmånshandelsavtal anses ha ursprung i EU eller Vietnam om de på vissa villkor ytterligare bearbetas eller införlivas i en av de produkter som förtecknas i bilaga V till protokollet och som framställts i den parten. För närvarande tillämpas inte denna kumulation.

Övriga krav

Din produkt måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav i protokollet (t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om förbud mot ändringar).

Regeln om förbud mot ändring

Ursprungsprodukter ska transporteras från EU till Vietnam (och omvänt) utan ytterligare bearbetning i ett tredjeland. Vissa transaktioner kan utföras i ett tredjeland om produkterna fortfarande står under tullövervakning, t.ex.

 • anbringande eller anbringande av märken, etiketter, förseglingar eller annan dokumentation för att säkerställa överensstämmelse med särskilda inhemska krav i importlandet
 • att bevara produkterna under goda förhållanden
 • lagring
 • uppdelning av sändningar.

Tullmyndigheterna får begära bevis för att regeln följs, t.ex.

 • transporthandlingar som konossement
 • faktiska eller konkreta bevis baserade på märkning eller numrering av kollin
 • bevisning som rör själva varorna.
Tullrestitution

Återbetalning av tullar som tidigare betalats för icke-ursprungsmaterial som används för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull är tillåten enligt frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam.

Ursprungsförfaranden

Hur man ansöker om en förmånstariff

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena.

 

Förfarandenaanges i avsnitt B i protokollet om ursprungsregler i avtalet. De klargör t.ex. hur

 • Att deklarera en produkts ursprung
 • För att göra anspråk på förmåner eller
 • Tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Läs mer: Vägledning om ursprungsregler – frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam.

Importörer kan ansöka om förmånlig tullbehandling på grundval av en ursprungsdeklaration från exportören.

Bevis på ursprung

Exportörer från EU kan själva deklarera att deras produkter har sitt ursprung i EU genom att tillhandahålla en ursprungsförsäkran som kan upprättas av

 • En exportör som är registrerad i systemet för registrerade exportörer (REX). Samma REX-nummer kan också användas för andra EU-förmånshandelsavtal (t.ex. EU:s handelsavtal med Kanada).
 • varje exportör, förutsatt att sändningens totala värde inte överstiger 6,000 EUR.

För produkter med ursprung i Vietnam kan exportörer använda följande ursprungsintyg:

 • ursprungsintyg
 • en ursprungsdeklaration upprättad av

exportör, under förutsättning att produkternas totala värde inte överstiger 6,000 EUR.

efter det att Vietnam har anmält ett sådant system till EU (detta är ännu inte fallet), en exportör som godkänts eller registrerats i enlighet med Vietnams relevanta lagstiftning.

Vad bör ursprungsintyget innehålla?

Uttalande om ursprung

Ursprungsförsäkran bör anges på fakturan eller i alla kommersiella dokument som identifierar produkten.

Ursprungsdeklarationen kan upprättas på vilket som helst av EU:s officiella språk och återfinns i bilaga IV till protokollet om ursprungsregler till avtalet. Importlandet får inte kräva att importören lämnar in en översättning av en ursprungsförsäkran.

Inlämning och giltighet

 • Ursprungsförsäkran är giltig i 12 månader från och med den dag den upprättades.
 • Normalt gäller ursprungsförsäkran för en sändning, men den kan också omfatta flera sändningar av identiska produkter under en period på högst 12 månader.

I EU:s och Vietnams vägledning om ursprungsförsäkran för flera sändningar av identiska produkter ges ytterligare förklaringar.

Ursprungsintyg

Ett ursprungsintyg ska utfärdas av Vietnams behöriga myndigheter med hjälp av förlagan i bilaga VII.

Inlämning och giltighet

Ett ursprungsintyg ska utfärdas så snart som möjligt, dock senast 3 arbetsdagar efter exportdatum (deklarerad avsändningsdag).

Ett ursprungsintyg kan utfärdas i efterhand i särskilda situationer.

 • det utfärdades inte vid exporttillfället på grund av fel, förbiseende eller andra giltiga skäl.
 • ett ursprungsintyg utfärdades men godtogs inte vid importen av tekniska skäl, eller
 • slutdestinationen för de berörda produkterna var inte känd vid tidpunkten för exporten. Det är möjligt att utfärda ett duplikat av ett ursprungsintyg vid t.ex. stöld, förlust eller förstörelse. Den ska vara giltig i 12 månader.
Ursprungskontroll

Tullmyndigheterna får kontrollera om en importerad produkt verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra ursprungskrav.

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam bygger på följande principer:

 • kontrollen grundar sig på administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna i den importerande och den exporterande parten.
 • kontroll av produkternas ursprung utförs av lokala tullmyndigheter

Den importerande partens besök hos exportören är inte tillåtna. När kontrollen är avslutad gör den exporterande partens myndigheter det slutgiltiga fastställandet av ursprung och informerar myndigheterna i den importerande parten om resultaten.

Produktkrav

Farmaceutiska produkter

För läkemedel/läkemedel och medicintekniska produkter säkerställer avtalet användning av internationella standarder, metoder och riktlinjer som utarbetats av

 • WHO – Världshälsoorganisationen
 • Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)
 • Internationella konferensen om harmonisering av tekniska krav för registrering av humanläkemedel
 • Konventionen om läkemedelsinspektioner och samarbetssystemet för läkemedelsinspektioner
 • International Medical Device Regulators Forum.

Att erkänna dessa organ som ett riktmärke för fastställande av standarder är avgörande för ett ökat regleringssamarbete mellan EU och Vietnam. Enligt avtalet samtycker Vietnam till att omedelbart offentliggöra eller i ett tidigt lämpligt skede offentliggöra sina regler om prissättning, ersättning eller reglering av läkemedel, läkemedel eller medicintekniska produkter. Vietnam kommer också att förenkla kraven för godkännande för försäljning. Detta kommer att minska förseningar och kostnader för att göra produkter tillgängliga i Vietnam och är av särskild betydelse för forskningsbaserade läkemedel.

Alkoholhaltiga drycker

Vietnam kommer att

 • gradvis avskaffa sina höga tullar på vin (50 %) och spritdrycker (48 %) under sju år och på öl (35 %) under 10 år
 • lätta begränsningar av licenser för tillverkning av drycker och för distribution
 • skydda EU:s geografiska beteckningar.

Hälso- och säkerhetskrav – Sanitära och fytosanitära bestämmelser

Både EU och Vietnam har stränga lagar om livsmedelssäkerhet, djurhälsa och växtskydd. Handelsavtalet syftar till att göra det lättare att exportera jordbruksprodukter och samtidigt säkerställa den nödvändiga skyddsnivån för människors, djurs och växters hälsa. Ökad dialog och handel bör med tiden leda till ökat förtroende mellan parterna. Detta är några av de största fördelarna med denna del av avtalet.

EU som en enda enhet

Avtalets bestämmelser om sanitära och fytosanitära bestämmelser och deras genomförande kommer att dra nytta av mervärdet av EU:s harmoniserade bestämmelser om sanitära frågor. Avtalet kommer att underlätta en enhetlig och öppen ram för godkännande av EU:s export av livsmedelsprodukter till Vietnam. Vietnam åtar sig att tillämpa samma importkrav på likadana produkter från alla EU-medlemsstater. Detta är ett viktigt steg för att påskynda godkännandet av EU:s exportansökningar och för att undvika diskriminerande behandling.

Preliminär förteckning

När Vietnam har godkänt en kategori livsmedelsprodukter av animaliskt ursprung och är övertygat om att den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten har kapacitet att kontrollera och övervaka efterlevnaden av EU:s krav på livsmedelssäkerhet kommer Vietnam automatiskt att tillåta import från alla anläggningar som den medlemsstaten lämnat in. Detta godkännande av anläggningar i den exporterande parten utan föregående individuella inspektioner kallas förhandsförteckning. Det kommer att undvika besvärliga och kostsamma inspektioner av enskilda EU-företag.

Export av frukt och grönsaker

Avtalet innehåller bestämmelser som gör det lättare att exportera eller importera frukt och grönsaker.

När EU eller Vietnam genomför en riskanalys av skadegörare kommer de att göra detta utan onödigt dröjsmål när de får en begäran från den exporterande parten. I händelse av svårigheter kommer EU och Vietnam att enas om en tidsplan för genomförandet av riskanalysen av skadegörare.

 

Hitta de särskilda reglerna och kraven för din produkt i Min handelsassistent.

 

Tekniska handelshinder

Tekniska krav påverkar de flesta produkter vi köper. Dessa tekniska krav kan skapas genom obligatoriska tekniska föreskrifter och frivilliga standarder som bestämmer en produkts

 • storlek och form
 • konstruktion
 • märkning och förpackning,
 • funktion och prestanda.

Förfarandena för att kontrollera om en produkt uppfyller dessa krav kan också utgöra ett tekniskt handelshinder. Dessa så kallade förfaranden för bedömning av överensstämmelse kan omfatta provning, inspektion och certifiering av produkter.

 

Regeringarna brukar ofta införa den här typen av tekniska krav i allmänhetens intresse. Till exempel för att skydda

 • Människors hälsa och säkerhet
 • Liv och hälsa för djur och växter,
 • Miljön
 • Konsumenter från vilseledande metoder.

 

Även om EU och Vietnam kan ha liknande mål när de inför sina tekniska föreskrifter kan de faktiska standarderna och förfarandena för kontroll av produkter skilja sig åt, vilket skapar ett handelshinder. Handelsavtalet syftar till att förbättra EU:s och Vietnams samarbete om tekniska krav på produkter, minska onödiga kostnader och underlätta tillgången till information om produktkrav.

Tekniska föreskrifter

Vietnam har samtyckt till att

 • bedöma alternativ till föreslagna tekniska föreskrifter och göra en konsekvensbedömning av dem.
 • basera tekniska föreskrifter på internationella standarder
 • se över gällande tekniska föreskrifter så att de överensstämmer med internationella standarder.
Bedömning av överensstämmelse

Vietnam har samtyckt till att

 • godta leverantörens försäkran om överensstämmelse (SDoC) som visar överensstämmelse med inhemsk lagstiftning.
 • se till att företagen har tillgång till valmöjligheter för bedömning av överensstämmelse.
 • se till att ackrediteringsorgan och organ för bedömning av överensstämmelse är oberoende av varandra och inte har några intressekonflikter.
 • överväga att ansluta sig till eller uppmuntra provnings-, inspektions- och certifieringsorgan att ansluta sig till internationella avtal eller arrangemang för harmonisering och/eller underlättande av godtagande av resultat av bedömning av överensstämmelse.
Standarder

Avtalet innehåller åtaganden om att

 • uppmuntra standardiseringsorgan att delta i internationella standardiseringsorgans utarbetande av internationella standarder.
 • använda internationella standarder som grund för att utveckla inhemska standarder
 • undvika dubbelarbete eller överlappning med det arbete som utförs av internationella standardiseringsorgan.
 • regelbundet se över nationella och regionala standarder som inte bygger på internationella standarder, i syfte att anpassa dem till internationella standarder.
 • anmäla tekniska föreskrifter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse som gör frivilliga standarder obligatoriska.
Öppenhet

Avtalet innehåller åtaganden om att

 • se till att alla tekniska föreskrifter och obligatoriska förfaranden för bedömning av överensstämmelse är kostnadsfritt tillgängliga på officiella webbplatser.
 • göra det möjligt för företag och andra berörda personer från EU och Vietnam att delta i alla offentliga samråd om nya tekniska föreskrifter på lika villkor
 • svar på synpunkter från den andra parten på förslag till tekniska föreskrifter.
Marknadsövervakning

Handelsavtalet innehåller bestämmelser som ska säkerställa att det inte uppstår någon intressekonflikt mellan

 • marknadsövervakningsfunktionen och funktionen för bedömning av överensstämmelse
 • marknadsövervakningsorgan och företag som är föremål för kontroll eller tillsyn.

Kontakta oss

Bilar – Icke-tariffära handelshinder

Avskaffandet av tullar innebär inte automatiskt tillträde till handelspartnerns marknad: EU:s varor måste fortfarande uppfylla Vietnams regler för bilsektorn. Handelsavtalet innehåller en bilaga som ägnas åt att ta itu med onödiga icke-tariffära handelshinder inom bilsektorn, som syftar till att underlätta handeln. Bilagan träder i kraft i augusti 2023.

Tullklareringsdokument och tullklareringsförfaranden

Handelsavtalet förbättrar tullförfarandena och gör det lättare och billigare för företagen att klarera tullar.

För att stärka säkerheten i leveranskedjan kommer EU och Vietnam att inleda ett ömsesidigt erkännande av handelspartnerskapsprogram, såsom EU:s program för godkända ekonomiska aktörer.

Handlingar

I de stegvisa vägledningarna beskrivs de olika typer av dokument som du bör förbereda för tullklarering av dina produkter. Beroende på din produkt kan tullmyndigheterna kräva alla eller några av nedanstående uppgifter

 • faktura (hitta de särskilda kraven i fråga om form och innehåll i min handelsassistent)
 • packlista
 • importlicenser för vissa varor
 • intyg som visar att produkten uppfyller obligatoriska produktbestämmelser, t.ex. hälso- och säkerhetskrav, märkning och förpackning.
 • ursprungsintyg – ursprungsdeklaration.

För tydlighetens skull kan du vilja ansöka om bindande klassificeringsbesked och/eller bindande ursprungsinformation i förväg.

 

För närmare upplysningar om de dokument som du behöver visa upp för tullklarering av din produkt, gå till Min handelsassistent.

 

Förfaranden

För att ta reda på hur du kan bevisa ursprunget för dina produkter så att du kan omfattas av en förmånstull, se avsnittet om ursprungsregler ovan. Allmän information om tullförfaranden.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Handelsavtalet innehåller också regler för att skydda och upprätthålla immateriella rättigheter.

Geografiska beteckningar

Geografiska beteckningar är tecken som används på traditionella livsmedels- och dryckesprodukter som har särskilda egenskaper eller har ett särskilt anseende på grund av var de produceras. Exempel på detta är roquefortost, Riojavin och parmaskinka. Geografiska beteckningar gör det möjligt för konsumenterna att veta att produkten är äkta och inte förfalskad.

Inom ramen för avtalet har Vietnam stärkt sina befintliga arrangemang för skydd av geografiska beteckningar genom att inrätta ett system för att registrera dem i Vietnam. Detta gör det olagligt att sälja förfalskade produkter under samma namn som den äkta varan.

Till följd av detta åtnjuter 169 vietnamesiska geografiska beteckningar för viner, spritdrycker och vissa jordbruksprodukter skyddsnivåer från att kopieras i Vietnam jämfört med dem i EU. De vietnamesiska konsumenterna kommer att bli mer medvetna om äkta kvalitetsprodukter, viner och spritdrycker från EU.

Fullständig förteckning över geografiska beteckningar i EU och Vietnam

Patent

Enligt handelsavtalet har Vietnam gått med på en effektiv mekanism för att kompensera patenthavare för kortare patenttid till följd av orimliga förseningar i beviljandet av det första godkännandet för försäljning.

Upphovsrätt och närstående rättigheter

Handelsavtalet anpassar Vietnams upphovsrättslagstiftning till EU:s och andra länders lagstiftning så att programföretag och organisatörer av offentliga framföranden betalar royalty till producenter av ljudupptagningar och utövande konstnärer.

Varumärken

EU och Vietnam kommer att skydda välkända varumärken i enlighet med rekommendationerna i

 • Parisunionen för industriellt rättsskydd
 • Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten.

Skydd av testdata

Uppgifter om läkemedel och jordbrukskemikalier kommer att skyddas i fem år.

Industriella formgivningar

Vietnam kommer att ansluta sig till Haagöverenskommelsen om internationell registrering av industriella formgivningar och för att skydda formgivningar under minst 15 år. Vietnam kommer att skydda växtförädlarrätten i enlighet med den internationella konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter (UPOV). Det innebär att nya växtsorter, t.ex. sådana som ger bättre avkastning eller är växtresistenta (t.ex. vissa rissorter som är resistenta mot röta) kommer att skyddas.

Verkställighet

Avtalet förbättrar den rättsliga ramen för verkställighet på alla nivåer. Vietnamesiska myndigheter och tulltjänstemän får också större befogenheter och bättre verktyg för att hantera överträdelser.

Rättighetsinnehavarna kommer att kunna be Vietnams tullmyndigheter att beslagta och förstöra varor som gör intrång i immateriella rättigheter.

Hjälpcentralen för immateriella rättigheter i Sydostasien erbjuder en hjälptjänst för direkt stöd till små och medelstora företag när det gäller immateriella rättigheter.

Tjänster

Handelsavtalet omfattar ett brett spektrum av tjänster och ger ytterligare marknadstillträde för tjänsteleverantörer och för investeringar i tillverkning.

EU och Vietnam har enats om att minska eller avskaffa vissa restriktioner för

 • hur många företag kan tillhandahålla tjänster?
 • värdet av tjänstetransaktioner eller tillgångar
 • antal tjänstetransaktioner eller antal tjänster
 • hur många som kan anställas
 • typ av utländskt dotterbolag som kan etableras lokalt
 • begränsningar av utländskt aktieägande/aktieinnehav.

Detta gäller ett brett spektrum av sektorer, bland annat

 • telekommunikation
 • ekonomiska
 • datorer och tillhörande
 • transporter
 • miljömässiga
 • företagstjänster, inklusive professionella tjänster
 • posttjänster
 • distribution.

EU och Vietnam har också enats om att se till att samma regler och bestämmelser gäller för inhemska och utländska tjänsteleverantörer inom vissa sektorer för att skapa ett förutsägbart företagsklimat och lika villkor.

Detta gäller för

 • posttjänster: Dominerande marknadsaktörer kommer inte att ägna sig åt konkurrenshämmande metoder. Rättvisa licensieringsförfaranden. Tillsynsmyndighetens oberoende
 • telekommunikationstjänster: Större leverantörer måste ge andra operatörer tillträde till specifika nätelement på villkor som är rimliga och öppna. Tillsynsmyndighetens oberoende. Nummerportabilitet
 • internationella sjötransporter
 • datortjänster
 • nationell lagstiftning: Omfattande bestämmelser om licensieringsförfaranden och yrkeskvalifikationer. Investerare som ansöker om tillstånd att tillhandahålla en tjänst eller att investera måste behandlas rättvist och skyddas från godtyckliga restriktioner. Överklagande
 • internationella sjötransporttjänster: Tydliga definitioner av de tjänster som omfattas av åtagandet. Rättvisa villkor för tillträde till hamnar. Och sätta stopp för lastdelningsarrangemang. Tillhandahållande av matar- och ompositionering av tomma containrar i vissa hamnar.

 

EU

Vietnam ”

Yrkesmässiga tjänster

 • arkitekttjänster
 • redovisning
 • ingenjörstjänster och integrerade ingenjörstjänster
 • stadsplanering och landskapsarkitektur
 • företagsrådgivningstjänster
 • internationella kommersiella skiljeförfaranden
 • juridiska tjänster
 • redovisning
 • beskattning
 • arkitekttjänster
 • integrerade tekniska
 • stadsplanering och stadslandskap
 • läkar- och tandläkartjänster
 • veterinärtjänster
 • sjuksköterskor, sjukgymnaster och paramedicinsk personal

Dator- och tillhörande tjänster

Alla relaterade tjänster på detta område

Alla relaterade tjänster på detta område

Forskning och utveckling

 • naturvetenskap och tvärvetenskaplig vetenskap utom offentligt finansierad forskning och utveckling
 • samhällsvetenskap och humaniora
 • naturvetenskap

Företagstjänster

 • reklam för fastighetstjänster
 • hyrtjänster/uthyrningstjänster utan operatörer
 • marknadsundersökning
 • företagsrådgivningstjänster
 • rådgivning och samråd i samband med tillverkning
 • tryckning och förlagsverksamhet
 • konferenstjänster
 • översättning
 • designtjänster
 • inredningsdesign och specialdesign
 • inkassotjänster
 • kreditupplysningstjänster
 • kopieringstjänster
 • telekommunikationstjänster
 • telefonpassning
 • reklam
 • marknadsundersökning
 • företagsrådgivningstjänster
 • teknisk provning och analys
 • tjänster i samband med tillverkning

Posttjänster

Alla tillhörande post- och budtjänster

Alla posttjänster, utom offentliga tjänster och monopoliserade tjänster

 

Telekomtjänster

Tjänster som består i sändning och mottagning av signaler på elektromagnetisk väg, med undantag av utsändning

Tjänster (utom radio- och tv-sändningar), t.ex.

 • grundläggande tjänster och mervärdestjänster, både tjänster och tjänster som inte är baserade på faciliteter (fasta och mobila satellitnät)

Byggtjänster

 

Alla bygg- och anläggningstjänster och tillhörande ingenjörstjänster (förtecknade i förteckningen över sektorsklassificeringar W/120)

 • Alla byggtjänster (förtecknade i förteckningen över sektorsklassificeringar W/120)

 

Fördelning

tjänster

 • tjänster som utförs på provisionsbasis
 • partihandelstjänster
 • detaljhandel
 • franchisingtjänster
 • tjänster som utförs på provisionsbasis
 • partihandelstjänster
 • detaljhandel
 • franchisingtjänster

Miljötjänster

 • avloppstjänster
 • hantering av fast/farligt avfall, utom transport över gränserna av farligt avfall
 • skydd av luft och klimat samt sanering av mark och vatten
 • sanering och rening av mark och vatten
 • buller- och vibrationsdämpning
 • skydd av den biologiska mångfalden och landskapet
 • övriga miljötjänster och stödtjänster
 • avloppstjänster.
 • avfallshantering.
 • tjänster avseende insamling och bortskaffande av avfall, utom deponiverksamhet
 • hantering av skadligt avfall
 • renhållning och liknande tjänster
 • avgasrening
 • bullerdämpningstjänster
 • skydd av naturen och landskapet
 • tjänster avseende miljökonsekvensbedömningar

Finansiella tjänster

 • försäkringstjänster och försäkringsrelaterade tjänster
 • banktjänster och andra finansiella tjänster
 • försäkringstjänster och försäkringsrelaterade tjänster
 • banktjänster och andra finansiella tjänster

 

 

 • hotell, restauranger och catering utom cateringverksamhet inom lufttransport
 • resebyråer och researrangörer (inbegripet reseledare)
 • turistguidetjänster
 • hotell och restaurang, inklusive inkvartering, catering- och restaurangtjänster
 • servering av mat och dryck, utom måltidstjänster i offentliga matserveringsanläggningar
 • resebyråer och researrangörer

Rekreations-, kultur och sporttjänster

 

 • underhållningstjänster (inbegripet teater, levande musik, cirkusuppträdanden och diskotek)
 • nyhets- och nyhetsbyråer
 • biblioteks-, arkiv- och museitjänster och övriga kulturtjänster
 • idrottstjänster
 • tjänster i fritidsparker och badanläggningar
 • underhållningstjänster (inbegripet teater, levande musik och cirkusuppträdanden
 • elektronisk spelverksamhet

Transporter

 • stödtjänster till sjöfart och sjöfart
 • transport på inre vattenvägar
 • flygtransport
 • järnvägstransporttjänster
 • vägtransport 
 • stödtjänster till alla transportsätt
 • andra transportslag

Andra transporttjänster

 • stödtjänster till sjöfart och sjöfart
 • transport på inre vattenvägar
 • flygtransport
 • järnvägstransporttjänster
 • vägtransport
 • stödtjänster till alla transportsätt

Tillverkning

 • livsmedel och drycker
 • kläder
 • skodon
 • maskiner
 • pappersprodukter
 • databehandling och elektriska maskiner
 • livsmedel och drycker
 • kläder
 • pappersprodukter
 • kemikalier
 • viss maskinutrustning
 • databehandling och telekomutrustning

E-handel

EU och Vietnam har enats om

 • att inte införa tullar på elektroniska överföringar
 • främja utvecklingen av elektronisk handel mellan dem.
 • att upprätthålla en dialog om regleringsfrågor som uppstår i samband med elektronisk handel.
 • E-handel bör inte inverka menligt på immateriella rättigheter
 • utvecklingen av e-handeln måste vara förenlig med internationella normer för uppgiftsskydd.

Offentlig upphandling

Enligt avtalet kommer den offentliga upphandlingen att vara lika öppen och rättvisa som de som anges i de handelsavtal som EU har undertecknat med utvecklade och mer avancerade utvecklingsländer.

Det omfattar

 • alla vietnamesiska ministerier på central nivå, även för infrastruktur som vägar och hamnar, samt kommittén för etniska minoritetsfrågor och regeringens inspektionsenhet.
 • offentliga organ i Hanoi och Ho Chi Minh City, som står för 50 % av Vietnams icke-centrala offentliga upphandlingar
 • filialer till Vietnams nationella eloperatör Electricity (EVN) och Vietnams järnvägar (VNR).
 • 34 offentliga sjukhus som kontrolleras av hälsoministeriet
 • två stora universitet och två stora forskningsinstitut
 • nästan alla byggtjänster, inklusive upphandling inom ramen för transportministeriet, och muddringstjänster.

Nyckelfrågor

Vietnam är ett utvecklingsland och kommer därför enligt avtalet att omfattas av differentierad behandling och övergångsåtgärder.

Den kommer att ha en övergångsperiod på 15 år för att gradvis sänka tröskelvärdena till en nivå som är jämförbar med dem som erbjuds av andra länder som är parter i det internationella avtalet om allmän upphandling. Till exempel ska det ursprungliga tröskelvärdet på 1.5 miljoner standarddragningsrätter (SDR) för varor och tjänster för upphandling som genomförs av centrala statliga enheter gradvis sänkas till 130 000 SDR.

Vietnam enades också om att utveckla en central webbportal för offentliggörande av upphandlingskontrakt. Den ska vara i drift senast i augusti 2030.

Handel och hållbar utveckling

Att stödja ekonomisk tillväxt, social utveckling och miljöskydd är tre grundläggande faktorer för att uppnå en hållbar utveckling. Handelspolitiken kan få omfattande effekter på ekonomin, sysselsättningen, arbetsnormerna, den sociala sammanhållningen och miljön. EU vill se till att dess handelspolitik stöder hållbar utveckling inom EU, i partnerländerna och globalt.

De viktigaste målen är följande:

 • främja ömsesidigt stöd mellan handels- och investeringspolitik, arbetsmarknadspolitik och miljöpolitik
 • se till att ökad handel och ökade investeringar inte sker på bekostnad av arbetstagarna och miljöskyddet
 • se till att den inhemska nivån på miljö- och arbetarskyddet är förenlig med grundläggande internationella normer och avtal.

Arbetsnormer

EU och Vietnam åtar sig att genomföra Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner som de har ratificerat. Vietnam åtar sig också att ratificera ILO-konventioner om grundläggande rättigheter som landet ännu inte har undertecknat, t.ex.

 • 2006 års ministerförklaring från Förenta nationernas ekonomiska och sociala råd om att skapa full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla
 • ILO:s deklaration om principer och grundläggande rättigheter i arbetslivet.
 • de grundläggande ILO-konventionerna.

Miljö och klimatförändringar

EU och Vietnam åtar sig att effektivt genomföra multilaterala miljöavtal som de är parter i, t.ex.

 • Förenta nationernas konvention om biologisk mångfald
 • Förenta nationernas konvention om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites)
 • Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) Investeringar EU och Vietnam är överens om att förbättra marknadstillträdet för investeringar i tjänstesektorer och andra sektorer än tjänstesektorn, såsom tillverkningsindustrin. Ett ökat tillträde till den vietnamesiska marknaden bör locka till sig utländska investerare och skapa möjligheter att utveckla tillverkningsindustrin i Vietnam.

Investeringar

EU och Vietnam är överens om att förbättra marknadstillträdet för investeringar i tjänstesektorer och andra sektorer än tjänstesektorn, såsom tillverkningsindustrin. Ett ökat tillträde till den vietnamesiska marknaden bör locka till sig utländska investerare och skapa möjligheter att utveckla tillverkningsindustrin i Vietnam.

Restriktionerna för utländska investeringar har mildrats i följande fall:

 • livsmedelssektorn, t.ex. bearbetning av fisk och vattenbruksprodukter
 • gödselmedelssektorn
 • keramik
 • sammansättning av marina motorer
 • tjänster i samband med maskiner för allmänt ändamål
 • jordbruksmaskiner
 • hushållsapparater
 • cyklar
 • licenser för tillverkning av läskedrycker.

EU och Vietnam har undertecknat ett avtal om investeringsskydd. Det kommer att träda i kraft efter det att alla EU-medlemsstater har gett sitt formella godkännande.

När investeringsavtalet väl trätt i kraft kommer det att ytterligare förbättra investeringsklimatet och ge investerarna större säkerhet. Det kommer att ersätta de 21 bilaterala investeringsavtal som är i kraft mellan Vietnam och EU:s medlemsstater.

Investeringsavtalet kommer att säkerställa att investeringarna har en hög skyddsnivå samtidigt som EU:s och Vietnams rätt att lagstifta bevaras för att uppnå legitima mål för den offentliga politiken, såsom skyddet av hälsa, allmän säkerhet eller miljön.

Det kommer att ge europeiska och vietnamesiska investerare grundläggande garantier för att regeringarna kommer att respektera vissa grundläggande principer för behandling av utländska investerare när de fattar investeringsbeslut.

Dessa garantier omfattar följande:

 • icke-diskriminering
 • ingen expropriation utan snabb och skälig kompensation,
 • möjligheten att överföra och återföra medel i samband med en investering
 • en allmän garanti för rättvis och skälig behandling och fysisk säkerhet
 • ett åtagande om att regeringarna kommer att respektera sina egna skriftliga och rättsligt bindande avtalsförpliktelser gentemot en investerare.

Enligt investeringsavtalet kommer investerare att ha möjlighet att välja ett modernt och reformerat sätt att lösa investeringstvister – investeringsdomstolssystemet.

Hörnstenarna i det nya systemet för investeringsdomstolar är följande:

 • en permanent investeringsdomstol i första instans
 • en överprövningstribunal för överklaganden.

Investeringsdomstolssystemets institutionella karaktär och möjligheten att överklaga beslut kommer att säkerställa att investeringsavtalet tolkas på ett rättsligt korrekt och förutsägbart sätt.

Investeringsavtalet gör också tvister mer kostnadseffektiva och snabbare för användarna, och därmed också mer tillgängliga för mindre företag. Där föreskrivs följande:

 • domarnas löner som ska betalas av EU och Vietnam (normen i internationella domstolar) och inte av parterna i en tvist.
 • tydliga tidsfrister för förfarandet
 • en frivillig medlingsmekanism för att lösa tvister i godo och snabbt
 • möjligheten att väcka talan vid en enda domare (i stället för en avdelning på tre) om talan väcks av mindre företag eller om skadeståndsbeloppet är relativt litet.
 • möjligheten att hålla samråd via videokonferens, särskilt om ett mindre företag är involverat, före de första formella stegen i tvistlösningen.

Investeringsavtalet innehåller också en bestämmelse om övergången från det bilaterala investeringsdomstolssystem som inrättats genom avtalet till en multilateral investeringsdomstol om och när en sådan domstol inrättas. Diskussioner om en multilateral reform av tvistlösning mellan investerare och stat, inbegripet inrättandet av en multilateral investeringsdomstol, pågår för närvarande i FN:s kommission för internationell handelsrätt (Uncitral).

Länkar och kontakter

Vietnams industri- och handelsministerium

Adress: 54 HAI Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi

E-post: Bbt@moit.gov.vn tfn: (+ 84) 24 2220 2108

Fax: (+ 84) 24 2220 2525

Europeiska unionens delegation i Vietnam

Adress: Våning 24, West wing, Lotte Center Hanoi 54 Lieu Giai Street, Ba Dinh-distriktet, Hanoi

E-post: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

Tfn: (+ 84) 24 3941 0099

Fax: (+ 84) 24 3946 1701

Ytterligare länkar:

Kort beskrivning

 

Europeiska unionen och Vietnam har ett frihandelsavtal och ett avtal om investeringsskydd som trädde i kraft den 1 augusti 2020.

Dela sidan:

Genvägar