Interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsstaterna

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsområdet gör det lättare för människor och företag från de båda regionerna att investera i och handla med varandra och att stimulera utvecklingen i hela Stillahavsområdet. Läs om hur EU:s avtal om ekonomiskt partnerskap med fyra Stillahavsstater kan gynna din handel.

Avtalet i korthet

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsområdet ratificerades av Europaparlamentet i januari 2011 och av Papua Nya Guinea i maj 2011. Fijis regering började tillämpa avtalet i juli 2014. Samoa anslöt sig till avtalet i december 2018 och tillämpar det sedan dess. Salomonöarna anslöt sig också till avtalet i maj 2020 och tillämpar det sedan dess.

Tonga och Östtimor har meddelat Europeiska kommissionen att de avser att ansluta sig till avtalet om ekonomiskt partnerskap.

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsområdet öppnar upp handeln med varor med EU. Avtalet omfattar

 • tull- och kvotfritt tillträde till EU-marknaden för alla varor från länder i Stillahavsområdet som omfattas av det ekonomiska partnerskapsavtalet
 • asymmetrisk och gradvis öppnande av deras marknader för EU-varor, med full hänsyn till skillnader i utvecklingsnivå och känsliga sektorer.
 • undantagande av vissa känsliga sektorer och produkter från liberaliseringen av Stillahavsområdet
 • Stillahavsstaternas möjlighet att återinföra tullar och kvoter om importen från EU stör eller hotar att störa deras lokala ekonomier
 • regler om tekniska handelshinder och sanitära och fytosanitära åtgärder för att hjälpa Stillahavsexportörer att uppfylla EU:s importstandarder
 • effektiva tullförfaranden och förbättrat samarbete mellan förvaltningar
 • förbättrade ursprungsregler för bearbetade fiskeriprodukter från Stilla havet – bestämmelsen om ”global anskaffning” som syftar till att främja skapandet och utvecklingen av arbetstillfällen i regionen.

Förmånsländer

 • Fiji
 • Papua Nya Guinea
 • Samoa
 • Salomonöarna

Möjliga framtida förmånsländer

 • Tonga uttryckte sin avsikt att ansluta sig till avtalet om ekonomiskt partnerskap.
 • Östtimor uttryckte sin avsikt att ansluta sig till avtalet om ekonomiskt partnerskap.
 • Övriga AVS-länder i Stillahavsområdet kan fortfarande ansluta sig till avtalet.

Asymmetriska bestämmelser till förmån för länder i Stillahavsområdet

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsområdet innehåller asymmetriska bestämmelser till förmån för Stillahavsländerna, såsom uteslutning av känsliga produkter från liberalisering, långa liberaliseringsperioder, flexibla ursprungsregler, utöver särskilda skyddsåtgärder och åtgärder för jordbruk, livsmedelstrygghet och nyetablerade industrier.

 

Medan EU:s marknader öppnades omedelbart och fullständigt öppnade EPA-staterna i Stillahavsområdet delvis och gradvis sina marknader för import från EU, med full hänsyn till skillnaderna i utvecklingsnivå.

Tariffer

 • EU beviljar 100 % tull- och kvotfritt tillträde för all import från länder som omfattas av det ekonomiska partnerskapsavtalet i Stillahavsområdet. Tillträdet till EU-marknaden är permanent, fullständigt och fritt för alla produkter.
 • Länder med avtal om ekonomiskt partnerskap i Stillahavsområdet fasar ut tullarna delvis och gradvis enligt följande:
  • Papua Nya Guinea öppnade frivilligt sin marknad för 88 % av EU:s import från och med första dagen (även om landet skulle ha dragit nytta av en övergångsperiod på 15 år).
  • Fiji öppnar sin marknad för 87 % av importen från EU under 15 år
  • Samoa öppnar sin marknad för 80 % av importen från EU under 20 år
  • Salomonöarna öppnar sin marknad för 83 % av importen från EU under 15 år
 • Om importen av vissa varor från EU till EPA-länderna i Stillahavsområdet plötsligt ökar kan skyddsåtgärder såsom importkvoter och återinförande av tullar tillämpas av EPA-länderna i Stillahavsområdet under rådande omständigheter.

 

Använd sökalternativet för Min handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och tullar för din specifika produkt, med hänsyn till produktens ursprungsland och bestämmelseland. Om du är tveksam, kontakta era tullmyndigheter.

 

Ursprungsregler

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktiva verktyget för självbedömningav ursprungsregler (Rosa) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden finns i detta avsnitt.

Ursprung är handelsvarornas ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet kan du hitta en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

För att få omfattas av den förmånliga tullsatsen måste din produkt uppfylla vissa regler som styrker dess ursprung.

Var hittar jag ursprungsreglerna?

Ursprungsreglerna fastställs i protokoll II om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsområdet.

Har min produkt sitt ursprung i EU eller i en EPA-stat i Stillahavsområdet?

För att din produkt ska kunna omfattas av en lägre eller ingen förmånstull enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsområdet måste den ha sitt ursprung i EU eller en EPA-stat i Stillahavsområdet. En produkt anses ha ursprung i EU eller i en EPA-stat i Stillahavsområdet, om den är

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet (t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling, regeln om direkttransport). Det finns också ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler (t.ex. tolerans eller kumulation).

 

Exempel på produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • regeln om mervärde – värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial får inte överstiga en viss procentandel av produktens pris fritt fabrik.
 • ändring av klassificering enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterial och slutprodukten, t.ex. tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) från massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet).
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer för garn. Sådana regler används främst inom textil- och konfektionssektorn och den kemiska sektorn.
 • en kombination av dessa olika regler är möjlig om de olika reglerna följs alternativt eller i kombination.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger ytterligare flexibilitet som hjälper dig att följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans
 • toleransregeln gör det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln upp till 15 % av produktens pris fritt fabrik
 • denna tolerans får inte användas för att överskrida något tröskelvärde för maximalt icke-ursprungsmaterial uttryckt i värde som anges i de produktspecifika reglerna.
 • särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet, vilka ingår i anmärkningarna 5–6 i bilaga 1 ”Inledande anmärkningar”.
Kumulering

I avtalet föreskrivs följande typer av ursprungskumulation:

 • bilateral kumulation, som tillåter att material med ursprung i en stat som omfattas av ett avtal om ekonomiskt partnerskap i Stillahavsområdet räknas som material med ursprung i EU (och vice versa) när det används vid tillverkningen av en produkt
 • fullständig kumulation, vilket innebär att icke-ursprungsmaterial kan anses ha ursprung i EU eller i de avtalsslutande Stillahavsstaterna när de bearbetas eller bearbetas i dessa länder eller i andra AVS-stater eller EU:s utomeuropeiska länder och territorier.
 • diagonal kumulation, som tillåter att material med ursprung i en avtalsslutande Stillahavsstat, en annan AVS-stat eller i ett utomeuropeiskt land eller territorium räknas som om de hade sitt ursprung i en avtalsslutande Stillahavsstat eller i EU när de på vissa villkor användes vid tillverkningen av en produkt. Denna typ av kumulation kräver att det finns ett administrativt samarbetsavtal mellan de två länder från vilka ursprunget kumuleras.

Från och med den 22 februari 2019 får EU tillämpa diagonal kumulation med vissa AVS-stater och med EU:s utomeuropeiska länder och territorier (EUT C 69, 22.2.2019, s. 2).

 • kumulation med angränsande utvecklingsländer, vilket innebär att material med ursprung i sådana länder kan anses ha ursprung i Stillahavsområdet när de används vid tillverkningen av en produkt, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

Övriga krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i protokollet, t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport:

Transport genom ett tredjeland: regeln om direkttransport

Ursprungsprodukter måste transporteras från EU till en EPA-stat i Stillahavsområdet (och vice versa) utan att bearbetas ytterligare i ett tredjeland.

Omlastning eller tillfällig lagring i ett tredjeland är tillåtet om produkterna förblir under tullmyndigheternas övervakning och inte genomgår någon annan verksamhet än

 • lossning
 • omlastning
 • varje åtgärd som syftar till att bevara dem i gott skick.

Ursprungsprodukter får transporteras i rörledning genom ett annat territorium än det som tillhör de avtalsslutande Stillahavsstaterna eller EU.

Bevis för direkttransporten måste läggas fram för tullmyndigheterna i importlandet.

Tullrestitution

Återbetalning av tullar som tidigare betalats på icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull är tillåten enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsområdet.

Förfaranden för ursprung

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Ursprungsförfaranden i samband med ansökningar om förmånstull och tullmyndigheternas kontroll fastställs i avdelning IV om ursprungsintyg och avdelning V om arrangemang för administrativt samarbete. De klargör till exempel hur

 • att deklarera en produkts ursprung
 • för att göra anspråk på förmånsrätt
 • tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Hur ansöker man om en förmånstull?

För att omfattas av förmånsbehandling måste du visa upp ett ursprungsintyg.

 • du behöver antingen
  • ett varucertifikat EUR.1, eller
  • en ursprungsdeklaration
 • ursprungsintyget är giltigt i 10 månader från och med utfärdandedagen.
 • inget ursprungsintyg krävs om produkternas totala värde inte överstiger
  • 500 EUR för småförpackningar
  • 1,200 EUR för personligt bagage

Bevis på ursprung

Varucertifikat EUR.1

 • Varucertifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet.
 • Bilaga III innehåller en förlaga till varucertifikat EUR.1 och instruktioner för hur det ska fyllas i.
 • den exportör som ansöker om certifikatet bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.

Ursprungsdeklaration (exportörens egendeklaration)

 • exportörer kan själva deklarera att deras produkt har sitt ursprung i EU eller i en EPA-stat i Stillahavsområdet genom att tillhandahålla en ursprungsdeklaration. Ursprungsdeklarationen kan upprättas av
  • en godkänd exportör, eller
  • alla exportörer, om produkternas totala värde inte överstiger 6,000 EUR.

 

Godkända exportörer

Exportörer enligt detta avtal kan ansöka om tillstånd från sina tullmyndigheter att upprätta ursprungsdeklarationer för produkter av vilket värde som helst.

Exportören måste ge tullmyndigheterna tillräckliga garantier för att produkternas ursprungsstatus och uppfyllandet av alla övriga villkor i avtalet (protokollet) kan kontrolleras.

Tullmyndigheterna får återkalla statusen som godkänd exportör i händelse av missbruk.

Vad bör ursprungsdeklarationen innehålla?

 • exportören ska typa, stämpla eller skriva ut följande deklaration på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling där produkten identifieras (bilaga IV): ”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr...) ) förklarar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung. ”
 • ursprungsdeklarationen kan göras på vilket som helst av EU:s officiella språk.
 • du måste underteckna din ursprungsdeklaration för hand. Om du är en godkänd exportör är du befriad från detta krav förutsatt att du ger era tullmyndigheter ett skriftligt åtagande att du tar fullt ansvar för alla deklarationer där du identifieras.

Inlämning

 • en ursprungsdeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter export, på villkor att den uppvisas i importlandet senast två år efter det att de produkter som den avser har importerats.
 • när du fyller i en ursprungsdeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker era produkters ursprungsstatus.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna får kontrollera om en importerad produkt verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra krav på ursprung. Verifieringen grundar sig på

 • administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna i den importerande och den exporterande parten
 • kontroller som utförs av lokala tullmyndigheter – den importerande partens besök hos exportören är inte tillåtna

Den exporterande partens myndigheter fastställer ursprunget och underrättar den importerande partens myndigheter om resultaten.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • lär dig mer om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen.
 • Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland i Min handelsassistent

Hälso- och säkerhetskrav SPS-system

 • lär dig mer om de allmänna sanitära och fytosanitära standarder som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen.
 • Sök efter de regler om hälsa, säkerhet och sanitära och fytosanitära åtgärder som gäller för din produkt och dess ursprungsland i min handelsassistent

Dokument och förfaranden för tullklarering

För en beskrivning av hur man kan bevisa era produkters ursprung för att ansöka om förmånstullar och av reglerna för tullmyndigheternas kontroll av ursprung, se avsnittet om ursprungsregler ovan.

Läs om andra tullklareringsdokument och tullklareringsförfaranden som behövs för att importera till Europeiska unionen.

Information om tullförfaranden för import och export i allmänhet finns på webbplatsen för GD Skatter och tullar.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Handeln med tjänster

Offentlig upphandling

Investerings —

Övriga områden

Tävling

 • sedan 2014 har EU stoppat exportsubventionerna för alla produkter som exporteras till EPA-länder.
 • EU har minimerat åtgärderna med produktion och snedvridning av handeln
 • om den lokala industrin hotas på grund av den ökade importen från Europa kan enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap i Stillahavsområdet åtgärder vidtas för att skydda industrisektorer och nyetablerade industrier.

Hållbar utveckling och mänskliga rättigheter

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsområdet grundar sig uttryckligen på de ”grundsatser och grundsatser” som anges i Cotonouavtalet, dvs. mänskliga rättigheter, demokratiska principer, rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning.

 • klausulen om att vägra verkställighet innebär att ”lämpliga åtgärder” (i enlighet med Cotonouavtalet) kan vidtas om någon av parterna inte fullgör sina skyldigheter i fråga om grundsatserna. Detta kan inbegripa upphävande av handelsförmåner.
 • de gemensamma EPA-institutionerna har till uppgift att övervaka och bedöma hur genomförandet av avtalet om ekonomiskt partnerskap påverkar parternas hållbara utveckling. I enlighet med Cotonouavtalet har det civila samhället och parlamentsledamöterna en tydlig roll.

Kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd

EU tillhandahåller tekniskt bistånd för Aid for Trade. Detta hjälper länderna att anpassa sina tullförfaranden och minska pappersarbetet. För dig innebär det mindre hassle i kontakterna med tullen.

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar