Interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsstaterna

Interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsområdet gör det lättare för människor och företag från de båda regionerna att investera i och handla med varandra och att stimulera utvecklingen i hela Stillahavsområdet. Lär dig hur EU:s avtal om ekonomiskt partnerskap med fyra Stillahavsstater kan gynna din handel.

Avtalet i korthet

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsområdet ratificerades av Europaparlamentet i januari 2011 och av Papua Nya Guinea i maj 2011. Fijis regering började tillämpa avtalet i juli 2014. Samoa anslöt sig till avtalet i december 2018 och tillämpar det sedan dess. Salomonöarna anslöt sig också till avtalet i maj 2020 och tillämpar det sedan dess.

Tonga och Östtimor har meddelat Europeiska kommissionen att de avser att ansluta sig till avtalet om ekonomiskt partnerskap.

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsområdet öppnar för handel med varor med EU. Avtalet omfattar följande:

 • tull- och kvotfritt tillträde till EU-marknaden för alla varor som kommer från stater i Stillahavsområdet
 • asymmetrisk och gradvis öppning av sina marknader för EU-varor, med full hänsyn tagen till skillnader i utvecklingsnivå och känsliga sektorer.
 • undantag för vissa känsliga sektorer och produkter från avregleringen på Stillahavssidan
 • Stillahavsstaternas möjlighet att återinföra tullar och kvoter om importen från EU stör eller hotar att störa deras lokala ekonomier
 • regler om tekniska handelshinder och sanitära och fytosanitära åtgärder för att hjälpa exportörer i Stillahavsområdet att uppfylla EU:s importstandarder
 • effektiva tullförfaranden och förbättrat samarbete mellan förvaltningar
 • förbättrade ursprungsregler för bearbetade fiskeriprodukter från Stilla havet – den så kallade bestämmelsen om ”global anskaffning” som syftar till att främja skapandet av arbetstillfällen och utvecklingen i regionen.

Förmånsländer

 • Fiji
 • Papua Nya Guinea
 • Västsamoa
 • Salomonöarna

Möjliga framtida förmånsländer

 • Tonga uttryckte sin avsikt att ansluta sig till avtalet om ekonomiskt partnerskap.
 • Östtimor uttryckte sin avsikt att ansluta sig till avtalet om ekonomiskt partnerskap
 • Avtalet förblir öppet för anslutning av övriga AVS-länder i Stillahavsområdet

Asymmetriska bestämmelser till förmån för Stillahavsstaterna

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsområdet innehåller asymmetriska bestämmelser till förmån för Stillahavsländerna, såsom uteslutning av känsliga produkter från liberalisering, långa liberaliseringstider, flexibla ursprungsregler, utöver särskilda skyddsåtgärder och åtgärder för jordbruk, livsmedelstrygghet och nyetablerade industrier.

 

EU:s marknader öppnades omedelbart och fullständigt, medan de avtalsslutande staterna i Stillahavsområdet öppnade sina marknader delvis och gradvis för import från EU, med full hänsyn tagen till skillnaderna i utvecklingsnivå.

Taxor

 • EU beviljar 100 % tull- och kvotfritt tillträde för all import från länder som omfattas av avtalet om ekonomiskt partnerskap i Stillahavsområdet. Tillträdet till EU-marknaden är permanent, fullständigt och fritt för alla produkter.
 • Länder som omfattas av det ekonomiska partnerskapsavtalet i Stillahavsområdet fasar ut tullarna delvis och gradvis enligt följande:
  • Papua Nya Guinea öppnade frivilligt sin marknad för 88 % av EU:s import från dag ett (även om landet skulle ha dragit nytta av en övergångsperiod på 15 år).
  • Fiji öppnar sin marknad för 87 % av importen från EU under 15 år.
  • Samoa öppnar sin marknad till 80 % av importen från EU under 20 år
  • Salomonöarna öppnar sin marknad till 83 % av importen från EU under 15 år
 • Om importen av vissa EU-varor plötsligt ökar till länder som omfattas av det ekonomiska partnerskapsavtalet i Stillahavsområdet, kan skyddsåtgärder som importkvoter och återinförande av tullar tillämpas av de länder som omfattas av avtalet om ekonomiskt partnerskap i Stillahavsområdet under inga omständigheter.

 

Använd sökalternativet Min handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och avgifter för din specifika produkt, med beaktande av ursprungsland och bestämmelseland. Om du är osäker, kontakta dina tullmyndigheter.

Ursprungsregler

I detta avsnitt presenteras de viktigaste ursprungsreglernaoch ursprungsreglerna i handelsavtalet.

Ursprung är handelsvarors ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

För att komma i fråga för förmånstullen måste din produkt uppfylla vissa regler som styrker dess ursprung.

Var hittar jag ursprungsreglerna?

Ursprungsreglerna fastställs i protokoll II om definition av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsområdet.

Har min produkt sitt ursprung i EU eller en EPA-stat i Stillahavsområdet?

För att din produkt ska omfattas av en lägre eller ingen förmånstull enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsområdet måste den ha sitt ursprung i EU eller en EPA-stat i Stillahavsområdet. En produkt anses ha ursprung i EU eller i en EPA-stat i Stillahavsområdet om den

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet (t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling, regeln om direkttransport). Det finns också ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler (t.ex. tolerans eller kumulation).

 

Exempel på produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • Mervärderegeln — värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial får inte överstiga en viss procentandel av produktens pris fritt fabrik.
 • ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan — tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialet och slutprodukten, t.ex. papperstillverkning (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) från pappersmassa utan ursprungsstatus (Harmoniserade systemets kapitel 47).
 • Särskilda åtgärder — en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer för garn. Sådana regler används främst inom textil- och konfektionssektorn samt inom den kemiska sektorn.
 • en kombination av dessa olika regler är möjlig genom att de olika reglerna följs alternativt eller i kombination.

 

Du hittar de särskilda reglerna för din produkt i Min handelsassistent.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger ytterligare flexibilitet som hjälper dig att följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans
 • toleransregeln gör det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln upp till 15 % av produktens pris fritt fabrik
 • denna tolerans får inte användas för att överskrida ett tröskelvärde för maximalt icke-ursprungsmaterial uttryckt i värde som anges i de produktspecifika reglerna.
 • Särskilda toleranser gäller textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet och som ingår i anmärkningarna 5–6 i bilaga 1 ”Inledande anmärkningar”.
Kumulering

I avtalet föreskrivs följande typer av ursprungskumulation:

 • bilateral kumulation som tillåter att material med ursprung i en Stillahavsstat med ekonomiskt partnerskapsavtal räknas som med ursprung i EU (och omvänt) när de används vid tillverkningen av en produkt
 • fullständig kumulation som tillåter att icke-ursprungsmaterial räknas som ursprungsmaterial med ursprung i EU eller i de avtalsslutande staterna i Stillahavsområdet när de bearbetas eller behandlas i dessa länder eller i andra AVS-stater eller EU:s utomeuropeiska länder och territorier
 • diagonal kumulation, som gör det möjligt att räkna med material med ursprung i en EPA-stat i Stillahavsområdet, en annan AVS-stat eller ett utomeuropeiskt land eller territorium i EU som om de användes vid tillverkningen av en produkt på vissa villkor, om de hade ursprung i en Stillahavsstat eller i EU. Denna typ av kumulering kräver att det finns ett avtal om administrativt samarbete mellan de två länder från vilka ursprunget kumuleras.

Från och med den 22 februari 2019 får EU tillämpa diagonal kumulation med vissa AVS-stater och med EU:s utomeuropeiska länder och territorier (EUT C 69, 22.2.2019, s. 2).

 • kumulation med angränsande utvecklingsländer som tillåter att material med ursprung i sådana länder räknas som ursprung i en Stillahavsstat när det används vid tillverkningen av en produkt, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

Övriga krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i protokollet, såsom otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport:

Transport genom ett tredjeland: regeln om direkttransport

Ursprungsprodukter ska transporteras från EU till en EPA-stat i Stillahavsområdet (och omvänt) utan vidare bearbetning i ett tredjeland.

Omlastning eller tillfällig lagring i ett tredjeland är tillåten om produkterna förblir under tullmyndigheternas övervakning och inte genomgår någon annan behandling än

 • lossning
 • omlastning
 • varje åtgärd som syftar till att bevara dem i gott skick.

Ursprungsprodukter får transporteras i rörledning genom ett annat territorium än Stillahavsstaternas eller EU:s territorium.

Bevis för den direkta transporten måste läggas fram för tullmyndigheterna i importlandet.

Tullrestitution

Återbetalning av tullar som tidigare betalats för icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull är tillåten enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsområdet.

Ursprungsförfaranden

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfaranden. Ursprungsförfaranden för ansökningar om förmånstull och tullmyndigheternas kontroll anges i avdelning IV om ursprungsintyg och avdelning V om ordningar för administrativt samarbete. De klargör till exempel hur

 • att deklarera en produkts ursprung
 • för att göra anspråk på förmåner
 • tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Hur ansöker man om en förmånstariff?

För att komma i fråga för förmånsbehandling måste du lämna in ursprungsintyg.

 • du behöver antingen
  • ett varucertifikat EUR.1 eller
  • en ursprungsdeklaration
 • ursprungsintyget är giltigt i 10 månader från och med dagen för utfärdandet.
 • inget ursprungsintyg krävs om produkternas totala värde inte överstiger
  • 500EUR för småförpackningar
  • 1,200EUR för personligt bagage,

Ursprungsintyg

Varucertifikat EUR.1

 • Varucertifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet.
 • Bilaga III innehåller en förlaga till varucertifikat EUR.1 och anvisningar för ifyllande av certifikatet.
 • den exportör som ansöker om ett certifikat bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.

Ursprungsdeklaration (exportörens egen försäkran)

 • Exportörer kan själva deklarera att deras produkter har sitt ursprung i EU eller i en EPA-stat i Stillahavsområdet genom att tillhandahålla en ursprungsdeklaration. Ursprungsdeklarationen kan göras av
  • en godkänd exportör, eller
  • exportörer, om produkternas totala värde inte överstiger 6,000 EUR.

 

Godkända exportörer

Exportörer enligt detta avtal kan ansöka hos sina tullmyndigheter om tillstånd att upprätta ursprungsdeklarationer för produkter av vilket värde som helst.

Exportören måste ge tullmyndigheterna tillräckliga garantier för att produkternas ursprungsstatus och uppfyllandet av alla övriga villkor i avtalet (protokollet) kan kontrolleras.

Tullmyndigheterna får återkalla statusen som godkänd exportör vid missbruk.

Vad bör ursprungsdeklarationen innehålla?

 • exportören ska skriva in, stämpla eller skriva ut följande deklaration på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling som identifierar produkten (bilaga IV):”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tullens tillstånd nr...) förklarar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung. ”
 • ursprungsdeklarationen kan göras på vilket som helst av EU:s officiella språk.
 • du måste underteckna ursprungsdeklarationen för hand. Om du är en godkänd exportör är du undantagen från detta krav förutsatt att du lämnar ett skriftligt åtagande till Era tullmyndigheter att du tar fullt ansvar för alla deklarationer som identifierar dig.

Inlämning

 • en ursprungsdeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter export, på villkor att den uppvisas i importlandet senast två år efter det att de produkter som den avser har importerats.
 • när du fyller i en ursprungsdeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker era produkters ursprungsstatus.

Ursprungskontroll

Tullmyndigheterna får kontrollera om en importerad produkt verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra ursprungskrav. Verifieringen baseras på

 • administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna i den importerande och den exporterande parten
 • kontroller utförda av lokala tullmyndigheter – den importerande partens besök hos exportören är inte tillåtna

Den exporterande partens myndigheter fastställer ursprunget och informerar myndigheterna i den importerande parten om resultaten.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • läs mer om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att kunna importeras till EU
 • Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland i Min handelsassistent

Hälso- och säkerhetskrav SPS

Tullklareringsdokument och tullförfaranden

För en beskrivning av hur man kan bevisa era produkters ursprung för att ansöka om förmånstull och för regler om tullmyndigheternas ursprungskontroll, se avsnittet om ursprungsregler ovan.

Läs mer om andra tullklareringsdokument och tullklareringsförfaranden som behövs för import till EU.

För information om tullförfaranden för import och export i allmänhet, besök GD Skatter och tullar webbplats.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Handeln med tjänster

Offentlig upphandling

Investeringar

Andra områden

Konkurrens

 • sedan 2014 har EU stoppat exportsubventionerna för alla produkter som exporteras till EPA-länder.
 • EU har minimerat åtgärderna med produktion och handelssnedvridande
 • om den lokala industrin hotas på grund av importökningar från Europa tillåter avtalet om ekonomiskt partnerskap i Stillahavsområdet åtgärder för att skydda industrisektorer och nyetablerade industrier.

Hållbar utveckling och mänskliga rättigheter

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsområdet grundar sig uttryckligen på de ”väsentliga och grundläggande” delarna i Cotonouavtalet, dvs. mänskliga rättigheter, demokratiska principer, rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning.

 • klausulen om underlåtenhet att verkställa avtalet innebär att ”lämpliga åtgärder” (i enlighet med Cotonouavtalet) kan vidtas om någon av parterna underlåter att uppfylla sina skyldigheter i fråga om de väsentliga delarna. Detta kan inbegripa tillfälligt upphävande av handelsförmåner.
 • de gemensamma EPA-institutionerna har till uppgift att övervaka och bedöma hur genomförandet av avtalet påverkar parternas hållbara utveckling. I enlighet med Cotonouavtalet har det civila samhället och parlamentsledamöter en tydlig roll.

Kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd

EU tillhandahåller tekniskt bistånd till Aid for Trade. Detta hjälper länderna att anpassa sina tullförfaranden och minska pappersarbetet. För dig innebär det mindre problem när du arbetar med tullen.

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar