Interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsstaterna

Interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsområdet gör det lättare för människor och företag från de båda regionerna att investera i och bedriva handel med varandra och att stimulera utvecklingen i hela Stillahavsområdet. Läs om hur EU:s avtal om ekonomiskt partnerskap med fyra Stillahavsstater kan gynna din handel.

Avtalet i korthet

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsområdet ratificerades av Europaparlamentet i januari 2011 och av Papua Nya Guinea i maj 2011. Fijis regering började tillämpa avtalet i juli 2014. Samoa anslöt sig till avtalet i december 2018 och tillämpar det sedan dess. Salomonöarna anslöt sig också till avtalet i maj 2020 och tillämpar det sedan dess.

Tonga och Östtimor har informerat Europeiska kommissionen om att de har för avsikt att ansluta sig till avtalet om ekonomiskt partnerskap.

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsområdet öppnar för handel med varor med EU. Avtalet omfattar följande:

 • tull- och kvotfritt tillträde till EU:s marknad för alla varor från stater i Stillahavsområdet som ingår i avtalet om ekonomiskt partnerskap
 • asymmetriskt och gradvis öppnande av deras marknader för EU-varor, med fullt beaktande av skillnaderna i utvecklingsnivå och känsliga sektorer.
 • uteslutning av vissa känsliga sektorer och produkter från liberaliseringen på Stillahavssidan
 • Stillahavsstaternas möjlighet att återinföra tullar och kvoter om importen från EU stör eller hotar att störa deras lokala ekonomier
 • regler om tekniska handelshinder och sanitära och fytosanitära åtgärder för att hjälpa exportörer i Stillahavsområdet att uppfylla EU:s importstandarder
 • effektiva tullförfaranden och ökat samarbete mellan förvaltningar
 • förbättrade ursprungsregler för bearbetade fiskeriprodukter från Stilla havet – den så kallade globala anskaffningsbestämmelsen som syftar till att främja skapandet av arbetstillfällen och utvecklingen i regionen.

Stödmottagande länder

 • Fiji
 • Papua Nya Guinea
 • Samoa
 • Salomonöarna

Möjliga framtida stödmottagande länder

 • Tonga uttryckte sin avsikt att ansluta sig till avtalet om ekonomiskt partnerskap.
 • Östtimor uttryckte sin avsikt att ansluta sig till avtalet om ekonomiskt partnerskap
 • Avtalet är fortfarande öppet för anslutning av övriga AVS-länder i Stillahavsområdet

Asymmetriska bestämmelser till förmån för Stillahavsländerna

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsområdet innehåller asymmetriska bestämmelser till förmån för Stillahavsländerna, såsom uteslutning av känsliga produkter från liberalisering, långa liberaliseringsperioder, flexibla ursprungsregler samt särskilda skyddsåtgärder och åtgärder för jordbruk, tryggad livsmedelsförsörjning och nyetablerade industrier.

 

EU:s marknader öppnades omedelbart och fullständigt, men Stillahavsstaterna öppnade sina marknader delvis och gradvis för import från EU, med full hänsyn tagen till skillnaderna i utvecklingsnivå.

Tariffer

 • EU beviljar 100 % tull- och kvotfritt tillträde för all import från länder som omfattas av avtalet om ekonomiskt partnerskap i Stillahavsområdet. Tillträdet till EU-marknaden är permanent, fullständigt och fritt för alla produkter.
 • EPA-länderna i Stillahavsområdet fasar ut tullarna delvis och gradvis enligt följande:
  • Papua Nya Guinea öppnade frivilligt sin marknad för 88 % av EU:s import från dag ett (även om landet skulle ha gynnats av en övergångsperiod på 15 år).
  • Fiji öppnar sin marknad för 87 % av importen från EU under 15 år.
  • Samoa öppnar upp sin marknad för 80 % av importen från EU under 20 år
  • Salomonöarna öppnar upp sin marknad för 83 % av importen från EU under 15 år
 • Om importen av vissa EU-varor till EPA-länder i Stillahavsområdet plötsligt ökar kan EPA-länderna i Stillahavsområdet tillämpa skyddsåtgärder såsom importkvoter och återinförande av tullar under rådande omständigheter.

 

Använd sökalternativet Min handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och tullar för din specifika produkt, med hänsyn tagen till ursprungsland och bestämmelseland. Om du är osäker, kontakta era tullmyndigheter.

 

Ursprungsregler

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla de ursprungsregler som anges i avtalet. Kontrollera det interaktivaverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA) i min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden finns i detta avsnitt.

Ursprung är handelsvarornas ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

För att få omfattas av förmånstullen måste din produkt uppfylla vissa regler som styrker dess ursprung.

Var hittar jag ursprungsreglerna?

Ursprungsreglerna fastställs i protokoll II om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsområdet.

Har min produkt sitt ursprung i EU eller en EPA-stat i Stillahavsområdet?

För att din produkt ska omfattas av en lägre förmånstull eller nolltullsats enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsområdet måste den ha sitt ursprung i EU eller en EPA-stat i Stillahavsområdet. En produkt anses ha ursprung i EU eller i en EPA-stat i Stillahavsområdet om den

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet (t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling, regeln om direkttransport). Det finns också ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler (t.ex. tolerans eller kumulation).

 

Exempel på produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • regeln om mervärde – värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial får inte överstiga en viss procentandel av produktens pris fritt fabrik.
 • ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – produktionsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialet och slutprodukten, t.ex. tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) av massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet).
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer för garn. Sådana regler används främst inom textil- och konfektionssektorn samt den kemiska sektorn.
 • en kombination av dessa olika regler är möjlig om de olika reglerna följs alternativt eller i kombination.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger dig ytterligare flexibilitet så att du kan följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans
 • enligt toleransregeln får tillverkaren använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln upp till 15 % av produktens pris fritt fabrik
 • denna tolerans får inte användas för att överskrida något tröskelvärde för maximalt icke-ursprungsmaterial uttryckt i värde som anges i de produktspecifika reglerna.
 • särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet, vilka ingår i anmärkningarna 5–6 i bilaga 1 ”Inledande anmärkningar”
Kumulation

I avtalet föreskrivs följande typer av ursprungskumulation:

 • bilateral kumulation, som tillåter att material med ursprung i en EPA-stat i Stillahavsområdet räknas som material med ursprung i EU (och vice versa) när den används vid tillverkningen av en produkt
 • fullständig kumulation, som gör det möjligt att räkna icke-ursprungsmaterial med ursprung i EU eller i EPA-staterna i Stillahavsområdet, när de bearbetas eller bearbetas i dessa länder eller i andra AVS-stater eller EU:s utomeuropeiska länder och territorier
 • diagonal kumulation, som tillåter material med ursprung i en EPA-stat i Stillahavsområdet, en annan AVS-stat eller ett utomeuropeiskt land eller territorium i EU, ska på vissa villkor räknas som om de hade ursprung i en EPA-stat i Stillahavsområdet eller EU när de används vid tillverkningen av en produkt. Denna typ av kumulation kräver att det finns ett avtal om administrativt samarbete mellan de två länder från vilka ursprunget kumuleras.

Från och med den 22 februari 2019 får EU tillämpa diagonal kumulation med vissa AVS-stater och med EU:s utomeuropeiska länder och territorier (EUT C 69, 22.2.2019, s. 2).

 • kumulation med angränsande utvecklingsländer som tillåter material med ursprung i sådana länder ska anses ha ursprung i en Stillahavsstat när de används vid tillverkningen av en produkt, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

Andra krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i protokollet, t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport:

Transport genom ett tredjeland: regel om direkttransport

Ursprungsprodukter måste transporteras från EU till en EPA-stat i Stillahavsområdet (och vice versa) utan vidare bearbetning i ett tredjeland.

Omlastning eller tillfällig lagring i ett tredjeland är tillåten om produkterna står under tullmyndigheternas övervakning och inte genomgår någon annan behandling än

 • lossning
 • omlastning
 • åtgärder för att bevara dem i gott skick.

Ursprungsprodukter får transporteras i rörledning genom ett annat territorium än det som tillhör EPA-staterna i Stillahavsområdet eller EU.

Bevis för direkttransporten måste lämnas till tullmyndigheterna i importlandet.

Tullrestitution

Återbetalning av tullar som tidigare betalats för icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull är tillåten enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsområdet.

Förfaranden för ursprung

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Ursprungsförfaranden i samband med ansökningar om förmånstull och tullmyndigheternas kontroll anges i avdelning IV om ursprungsintyg och avdelning V om ordningar för administrativt samarbete. De klargör till exempel hur

 • att deklarera en produkts ursprung
 • för att ansöka om förmånsbehandling
 • tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Hur kan man ansöka om förmånstull?

För att komma i åtnjutande av förmånsbehandling måste du visa upp ett ursprungsintyg.

 • du behöver antingen
  • ett varucertifikat EUR.1 eller
  • en ursprungsdeklaration
 • ursprungsintyget är giltigt i 10 månader från och med dagen för utfärdandet.
 • inget ursprungsintyg krävs när produkternas totala värde inte överstiger
  • 500 EUR för små förpackningar
  • 1,200 EUR för personligt bagage

Bevis på ursprung

Varucertifikat EUR.1

 • Varucertifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet
 • Ibilaga III finns en förlaga till varucertifikat EUR.1 och anvisningar för ifyllande av intyget.
 • den exportör som ansöker om certifikatet bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.

Ursprungsdeklaration (exportörens egen deklaration)

 • exportörer kan själv deklarera att deras produkt har sitt ursprung i EU eller i en EPA-stat i Stillahavsområdet genom att lämna in en ursprungsdeklaration. Ursprungsdeklarationen kan upprättas av
  • en godkänd exportör, eller
  • alla exportörer, om det totala värdet av produkterna inte överstiger 6,000 EUR

 

Godkända exportörer

Exportörer enligt detta avtal kan ansöka om tillstånd från sina tullmyndigheter att upprätta ursprungsdeklarationer för produkter av vilket värde som helst.

Exportören måste ge tullmyndigheterna tillräckliga garantier för att produkternas ursprungsstatus och alla övriga villkor i avtalet (protokollet) kan kontrolleras.

Tullmyndigheterna får återkalla statusen som godkänd exportör i händelse av missbruk.

Vad bör ursprungsdeklarationen innehålla?

 • exportören bör på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling som identifierar produkten typange, stämpla eller trycka följande deklaration (bilaga IV): ”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr... förklarar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung. ”
 • ursprungsdeklarationen kan upprättas på vilket som helst av EU:s officiella språk.
 • du måste underteckna din ursprungsdeklaration för hand. Om du är en godkänd exportör är du befriad från detta krav, förutsatt att du lämnar ett skriftligt åtagande till tullmyndigheterna om att ni tar fullt ansvar för alla deklarationer som identifierar dig.

Inlämning

 • en ursprungsdeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter exporten på villkor att den uppvisas i importlandet senast två år efter det att de produkter som den avser har importerats.
 • när du fyller i en ursprungsdeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker dina produkters ursprungsstatus.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna får kontrollera om en importerad produkt verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra krav på ursprung. Kontrollen grundar sig på följande:

 • administrativt samarbete mellan den importerande och den exporterande partens tullmyndigheter
 • kontroller utförda av lokala tullmyndigheter – den importerande partens besök hos exportören är inte tillåtet

Den exporterande partens myndigheter fastställer ursprunget och informerar den importerande partens myndigheter om resultaten.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • lär dig mer om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen.
 • Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland i min handelsassistent

Hälso- och säkerhetskrav (SPS)

Dokument och förfaranden för tullklarering

För en beskrivning av hur ni kan styrka era produkters ursprung för att ansöka om förmånstullar och av reglerna för tullmyndigheternas kontroll av ursprung, se avsnittet om ursprungsregler ovan.

Läs om andra tullklareringsdokument och förfaranden som krävs för import till Europeiska unionen.

Information om tullförfaranden för import och export i allmänhet finns på webbplatsen för GD Skatter och tullar.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Handel med tjänster

Offentlig upphandling

Investeringar

Andra områden

Konkurrens

 • sedan 2014 har EU stoppat exportsubventionerna för alla produkter som exporteras till länder som omfattas av avtalet om ekonomiskt partnerskap.
 • EU har minimerat åtgärderna med produktion och handelssnedvridande åtgärder
 • om den lokala industrin hotas på grund av ökad import från Europa, är det enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap med Stillahavsstaterna möjligt att vidta åtgärder för att skydda industrisektorer och nyetablerade industrier.

Hållbar utveckling och mänskliga rättigheter

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Stillahavsområdet grundar sig uttryckligen på de ”grundsatser och grundsatser” som anges i Cotonouavtalet, dvs. mänskliga rättigheter, demokratiska principer, rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning.

 • klausulen om icke-genomförande innebär att ”lämpliga åtgärder” (i enlighet med Cotonouavtalet) kan vidtas om någon part underlåter att fullgöra sina skyldigheter i fråga om grundsatserna. Detta kan inbegripa upphävande av handelsförmåner.
 • de gemensamma EPA-institutionerna har till uppgift att övervaka och bedöma effekterna av genomförandet av avtalet om ekonomiskt partnerskap på parternas hållbara utveckling. I enlighet med Cotonouavtalet har det civila samhället och parlamentsledamöter en tydlig roll.

Kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd

EU tillhandahåller tekniskt bistånd för handelsrelaterat bistånd. Detta hjälper länderna att anpassa sina tullförfaranden och minska pappersarbetet. För dig innebär detta mindre besvär i samband med tullfrågor.

Användbara länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar