Временно споразумение за икономическо партньорство между ЕС и държавите от Тихоокеанския басейн

Споразумението за икономическо партньорство (СИП) между ЕС и Тихоокеанския регион улеснява гражданите и предприятията от двата региона да инвестират и търгуват помежду си, както и да стимулират развитието в Тихоокеанския регион. Научете как СИП на ЕС с четири тихоокеански държави може да бъде от полза за вашата търговия.

Накратко споразумението

СИП между ЕС и Тихоокеанския регион беше ратифицирано от Европейския парламент през януари 2011 г. и от Папуа-Нова Гвинея през май 2011 г. Правителството на Фиджи започна да прилага споразумението през юли 2014 г. Самоа се присъедини към споразумението през декември 2018 г. и оттогава го прилага. Соломоновите острови също се присъединиха към споразумението през май 2020 г. и оттогава го прилагат.

Тонга и Източен Тимор информираха Европейската комисия, че възнамеряват да се присъединят към СИП.

СИП между ЕС и Тихоокеанския басейн отваря търговията със стоки с ЕС. Споразумението включва:

 • безмитен и освободен от квоти достъп до пазара на ЕС за всички стоки, идващи от тихоокеанските държави по СИП
 • асиметрично и постепенно отваряне на техните пазари за стоки от ЕС, при пълно отчитане на разликите в равнищата на развитие и чувствителните сектори
 • изключване на някои чувствителни сектори и продукти от либерализацията в Тихоокеанския регион
 • възможността държавите от Тихоокеанския басейн да въведат отново мита и квоти, ако вносът от ЕС нарушава или заплашва да наруши техните местни икономики
 • правила относно техническите пречки пред търговията и санитарните и фитосанитарните мерки, за да се помогне на тихоокеанските износители да изпълнят стандартите на ЕС за внос
 • ефикасни митнически процедури и засилено сътрудничество между администрациите
 • подобрени правила за произход за преработените рибни продукти от Тихоокеанския басейн — т.нар. разпоредба за „снабдяване в световен мащаб“, която има за цел да стимулира създаването на работни места и развитието в региона.

Държави бенефициери

 • Фиджи
 • Папуа-Нова Гвинея
 • Самоа
 • Соломонови острови

Възможни бъдещи страни бенефициери

 • Тонга изрази намерението си да се присъедини към СИП.
 • Източен Тимор изрази намерението си да се присъедини към СИП.
 • Споразумението остава отворено за присъединяване на другите тихоокеански държави от АКТБ

Асиметрични разпоредби в полза на тихоокеанските държави

СИП между ЕС и Тихоокеанския басейн предвижда асиметрични разпоредби в полза на тихоокеанските държави, като например изключване на чувствителни продукти от либерализация, дълги периоди на либерализация, гъвкави правила за произход, в допълнение към специалните предпазни мерки и мерки за селското стопанство, продоволствената сигурност и зараждащите се промишлени отрасли.

 

Докато пазарите на ЕС бяха незабавно и напълно отворени, тихоокеанските държави по СИП отварят пазарите си частично и постепенно за внос от ЕС, като изцяло отчитат разликите в равнищата на развитие.

Тарифи

 • ЕС предоставя 100 % безмитен и освободен от квоти достъп за целия внос от тихоокеанските държави по СИП. Достъпът до пазара на ЕС е постоянен, пълен и безплатен за всички продукти.
 • Държавите от Тихоокеанския басейн, страни по СИП, постепенно и частично премахват митата, както следва:
  • Папуа-Нова Гвинея доброволно е отворила пазара си до 88 % от вноса на ЕС от първия ден (дори ако би се ползвала от преходен период от 15 години)
  • Фиджи отваря своя пазар на 87 % от вноса от ЕС за период от 15 години
  • Самоа отваря своя пазар до 80 % от вноса от ЕС за период от 20 години
  • Соломоновите острови отварят своя пазар до 83 % от вноса от ЕС за период от 15 години
 • Ако вносът на някои стоки от ЕС в тихоокеанските държави по СИП внезапно се увеличи, предпазни мерки като квоти за внос и повторно въвеждане на мита могат да бъдат прилагани от тихоокеанските държави, страни по СИП, при неизменни обстоятелства.

 

Използвайте опцията за търсене на „Моят търговски асистент“, за да намерите точната информация за митата и тарифите за вашия конкретен продукт, като вземете предвид неговата държава на произход и местоназначение. Ако имате съмнения, свържете се с Вашите митнически органи.

 

Правила за произход

За да отговаряте на условията за преференциално третиране, вашият продукт ще трябва да отговаря на правилата за произход съгласно споразумението. Моля, проверете интерактивнияинструмент за самооценка на правилата за произход (ROSA) в моя търговски асистент, за да оцените дали вашият продукт отговаря на правилата за произход и да разберете как да подготвите правилните документи.

Обща информация относноправилата за произходи процедурите, свързани с произхода, може да бъде намерена в настоящия раздел.

Произходът е „икономическата националност“ на търгуваните стоки. Ако сте нови за темата, можете да намерите въведение към основните понятия в раздела за стоките.

Правила за произход

За да отговаряте на условията за преференциална ставка, вашият продукт трябва да отговаря на определени правила, доказващи неговия произход.

Къде мога да намеря правилата за произход?

Правилата за произход са определени в протокол II относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество към Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Тихоокеанския басейн.

Моят продукт произхожда ли от ЕС или от държава по СИП от Тихоокеанския басейн?

За да може вашият продукт да отговаря на условията за по-ниска или нулева преференциална тарифа съгласно Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Тихоокеанския басейн, той трябва да е с произход от ЕС или от държава по СИП от Тихоокеанския басейн. Счита се, че даден продукт е с произход от ЕС или от държава по СИП от Тихоокеанския басейн, ако е

Продуктът трябва също така да отговаря на всички други приложими изисквания, посочени в главата (например недостатъчна обработка или преработка, правилото за директен транспорт). Съществуват и някои допълнителни възможности за гъвкавост, които да ви помогнат да спазвате специфичните за отделните продукти правила (например толеранс или кумулация).

 

Примери за специфични за продуктите правила в търговските споразумения на ЕС

 • правилото за добавената стойност — стойността на всички използвани материали без произход не може да надвишава определен процент от цената на продукта франко завода.
 • промяна в тарифното класиране — производственият процес води до промяна в тарифното класиране между материалите без произход и крайния продукт, например производството на хартия (глава 48 от Хармонизираната система) от целулоза без произход (глава 47 от Хармонизираната система);
 • специфични операции — изисква се специфичен производствен процес, например изпридане на влакна за прежди. Тези правила се използват предимно в текстилния и шивашкия сектор, както и в химическия сектор.
 • възможно е съчетание от тези различни правила, като различните правила се спазват алтернативно или в комбинация.

Съвети, които да ви помогнат да спазвате правилата за отделните продукти

Споразумението предоставя допълнителна гъвкавост, която ви помага да спазвате специфичните за отделните продукти правила, като например толеранс или кумулация.

Толеранс
 • правилото за толеранс позволява на производителя да използва материали без произход, които обикновено са забранени от специфичното правило за продукта, в размер до 15 % от цената на продукта франко завода
 • това допустимо отклонение не може да се използва за надвишаване на който и да е праг на максималните материали без произход, изразени в стойност, посочена в специфичните за отделните продукти правила.
 • специфични допустими отклонения се прилагат за текстилни изделия и облекла, класирани в глави 50—63 от Хармонизираната система, които са включени в бележки 5—6 от приложение 1 „Уводни бележки“
Кумулация

Споразумението предвижда следните видове кумулация на произход:

 • двустранна кумулация, която позволява материалите с произход от държава по СИП от Тихоокеанския басейн да се считат за материали с произход от ЕС (и обратно), когато се използват в производството на продукт
 • пълна кумулация, която позволява материалите без произход да се считат за материали с произход от ЕС или от държавите по СИП от Тихоокеанския басейн, когато са обработени или преработени в тези държави или в други държави от АКТБ или отвъдморски страни и територии на ЕС
 • диагонална кумулация, която позволява материалите с произход от която и да е държава по СИП от Тихоокеанския басейн, друга държава от АКТБ или отвъдморска държава или територия на ЕС, да се считат за материали с произход от държава по СИП от Тихоокеанския басейн или от ЕС, когато се използват в производството на продукт при определени условия. Този вид кумулация изисква наличието на споразумение за административно сътрудничество между двете държави, от които произходът се кумулира.

Считано от 22 февруари 2019 г., ЕС може да прилага диагонална кумулация с някои държави от АКТБ и с отвъдморските страни и територии на ЕС (ОВ C 69, 22.2.2019 г., стр. 2).

 • кумулация със съседни развиващи се държави, която позволява материалите с произход от такива държави да се считат за материали с произход от държава от Тихоокеанския басейн, когато се използват в производството на даден продукт, при условие че са изпълнени определени условия

Други изисквания

Продуктът трябва също така да отговаря на всички други приложими изисквания, посочени в протокола, като например недостатъчна обработка или преработка или правилото за директен транспорт:

Превоз през трета държава: правило за директен транспорт

Продуктите с произход трябва да бъдат транспортирани от ЕС до държава по СИП с Тихоокеанския басейн (и обратно), без да бъдат допълнително преработени в трета държава.

Трансбордиране или временно складиране в трета страна се разрешава, ако продуктите остават под надзора на митническите органи и не претърпяват операции, различни от:

 • разтоварване
 • повторно натоварване
 • всяка операция, предназначена да ги запази в добро състояние.

Продуктите с произход могат да бъдат транспортирани по тръбопровод през територия, различна от тази на държавите по СИП от Тихоокеанския басейн или ЕС.

Доказателствата за директния транспорт ще трябва да бъдат представени на митническите органи на държавата вносител.

Възстановяване на мита

Възстановяването на платени преди това мита за материали без произход, използвани за производството на продукт, който се изнася по преференциална тарифа, е разрешено съгласно Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Тихоокеанския басейн.

Процедури, свързанис произхода

Износителите и вносителите трябва да следват процедурите, свързани с произхода. Процедурите за произход, свързани с искания за преференциална тарифа и проверка от страна на митническите органи, са определени в дял IV относно доказателството за произход и в дял V относно договореностите за административно сътрудничество. Те изясняват например как:

 • за деклариране на произхода на продукта
 • за предявяване на претенции за преференции
 • митническите органи могат да проверят произхода на даден продукт.

Как да поискате преференциална тарифа?

За да се ползвате от преференциално третиране, трябва да представите доказателство за произход.

 • ще се нуждаете от:
  • сертификат за движение EUR.1 или
  • декларация за произход
 • доказателството за произход е валидно за срок от 10 месеца от датата на издаване
 • не се изисква доказателство за произход, когато общата стойност на продуктите не надвишава
  • 500 EUR за малки пакети
  • 1,200 EUR за личен багаж

Доказателство за произход

Сертификат за движение EUR.1

 • Сертификатите за движение EUR.1 се издават от митническите органи на страната износител
 • Приложение III съдържа образец на сертификат EUR.1 и дава инструкции за попълването му.
 • износителят, който подава заявление за сертификат, следва да бъде готов да представи документи, доказващи произхода на съответните продукти.

Декларация за произход (лична декларация от износителя)

 • износителите могат сами да декларират, че техният продукт е с произход от ЕС или от държава по СИП от Тихоокеанския басейн, като представят декларация за произход. Декларацията за произход може да бъде изготвена от
  • одобрен износител, или
  • всеки износител, ако общата стойност на продуктите не надвишава 6,000 EUR

 

Одобрени износители

Износителите по настоящото споразумение могат да поискат разрешение от своите митнически органи да изготвят декларации за произход за продукти с всякаква стойност.

Износителят трябва да предостави достатъчно гаранции на митническите органи, че статутът на продукти с произход на продуктите и изпълнението на всички останали изисквания на споразумението (протокола) могат да бъдат проверени.

Митническите органи могат да отнемат статута на одобрен износител в случай на злоупотреба.

Какво следва да съдържа декларацията за произход?

 • износителят следва да състави, подпечатва или разпечата следната декларация върху фактурата, известието за доставка или друг търговски документ, идентифициращ продукта (приложение IV): „Износителят на продуктите, обхванати от настоящия документ (митническо разрешение №... ) декларира, че освен ако ясно е посочено друго, тези продукти са с... преференциален произход.“
 • декларацията за произход може да бъде изготвена на всеки от официалните езици на ЕС.
 • трябва да подпишете декларацията си за произход на ръка. Ако сте одобрен износител, вие сте освободен от това изискване, при условие че поемете писмена гаранция пред митническите органи, че поемате пълна отговорност за всяка декларация, която ви идентифицира.

Подаване

 • декларация за произход може да бъде изготвена от износителя при износ на продуктите, за които се отнася, или след износ, при условие че е представена в държавата вносител не по-късно от две години след като продуктите, за които се отнася, са били внесени.
 • когато попълвате декларация за произход, трябва да сте готови да представите документи, доказващи произхода на вашите продукти.

Проверка на произхода

Митническите органи могат да проверят дали внесеният продукт действително е с произход или отговаря на други изисквания за произход. Проверката се основава на:

 • административно сътрудничество между митническите органи на страната вносител и страната износител
 • проверки, извършвани от местните митници — не се разрешават посещения на страната вносител при износителя

Органите на страната износител определят произхода и информират органите на страната вносител за резултатите.

Изисквания към продуктите

Технически правила и изисквания

 • научете повече за техническите изисквания, правила и процедури, на които трябва да отговарят стоките, за да бъдат внесени в Европейския съюз
 • търсене на специфичните правила и разпоредби, приложими за вашия продукт и неговата държава на произход, в моя търговски асистент

Изисквания за здраве и безопасност СФС

Документи и процедури за митническо оформяне

За описание на начина, по който може да се докаже произходът на вашите продукти, за да поискате преференциални тарифи, и на правилата, свързани с проверката на произхода от страна на митническите органи, вж. раздела относно правилата за произход по-горе.

Научете повече за други документи и процедури за митническо оформяне, необходими за внос в Европейския съюз.

За информация относно митническите процедури за внос и износ като цяло посетете уебсайта на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“.

Интелектуална собственост и географски означения

Търговия с услуги

Обществени поръчки

Инвестиции

Други области

Конкуренция

 • от 2014 г. насам ЕС е спрял субсидиите за износ на всички продукти, изнасяни за държави, участващи в СИП.
 • ЕС е намалил до минимум мерките с производство и изкривяване на търговията
 • ако местната промишленост е застрашена поради рязкото увеличаване на вноса от Европа, Тихоокеанското СИП позволява да се предприемат мерки за защита на промишлените сектори и зараждащата се промишленост.

Устойчиво развитие и права на човека

СИП между ЕС и Тихоокеанския регион се основава изрично на „съществените и основни“ елементи, определени в Споразумението от Котону, а именно правата на човека, демократичните принципи, принципите на правовата държава и доброто управление.

 • „клаузата за неизпълнение „означава, че „подходящи мерки“ (както е предвидено в Споразумението от Котону) могат да бъдат предприети, ако някоя от страните не изпълни задълженията си по отношение на съществените елементи. Това може да включва спиране на търговските ползи.
 • на съвместните институции по СИП се възлага задачата да наблюдават и оценяват въздействието на прилагането на СИП върху устойчивото развитие на страните. В съответствие със Споразумението от Котону гражданското общество и членовете на парламента имат ясна роля.

Укрепване на капацитета и техническа помощ

ЕС предоставя техническа помощ за подпомагане на търговията. Това помага на държавите да адаптират своите митнически процедури и да намалят бюрокрацията. За вас това означава по-малко неудобства при работата с митниците.

Полезни връзки и документи

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки