Западните Балкани

От началото на процеса на стабилизиране и асоцииране ЕС постепенно сключва двустранни споразумения за свободна търговия, наричани „споразумения за стабилизиране и асоцииране“ (ССА) с всеки от партньорите от Западните Балкани.

  • Албания (2009)
  • Северна Македония (2004)
  • Черна гора (2010)
  • Сърбия (2013)
  • Босна и Херцеговина (2015)
  • Косово * (2016)

* Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.)

 

ССА са инструменти, които осигуряват икономическото развитие и политическата стабилизация на държавите в региона, както и създаването на тясно и дългосрочно асоцииране между ЕС и Западните Балкани.  На практика ССА представляват правният инструмент за привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС и за постепенна интеграция на пазара на ЕС.

ССА създадоха зона за свободна търговия в рамките на преходен период, който вече приключи за всички, с изключение на Косово (2026). 

Споразуменията предвиждат премахването на митата и нетарифните ограничения върху двустранната търговия и обхващат стоки от всички глави на Хармонизираната система.  Само няколко изключения, отнасящи се до някои селскостопански и рибни продукти, не са напълно либерализирани и подлежат на намалени мита и/или преференциални количествени отстъпки.

 

За да отговаряте на условията за преференциално третиране, вашият продукт ще трябва да отговаря на правилата за произход съгласно споразумението. Моля, проверете интерактивнияинструмент за самооценка на правилата за произход (ROSA) в моя търговски асистент, за да оцените дали вашият продукт отговаря на правилата за произход и да разберете как да подготвите правилните документи.

 

Правилата за произход се уреждат от Паневросредиземноморската конвенция.

Освен това споразуменията включват разпоредби относно въпроси, свързани с конкуренцията, високо равнище на защита на правата върху интелектуалната собственост и засилено сътрудничество в митническата област. Те включват и допълнителни разпоредби, отнасящи се по-специално до държавните поръчки, сближаването на законодателството в много области, включително стандартизацията, както и разпоредби относно услугите и установяването.

Прочетете повече

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки