Западните Балкани

От началото на процеса на стабилизиране и асоцииране ЕС постепенно сключва двустранни споразумения за свободна търговия, наричани „споразумения за стабилизиране и асоцииране“ (ССА) с всеки от партньорите от Западните Балкани.

  • Албания (2009)
  • Северна Македония (2004)
  • Черна гора (2010)
  • Сърбия (2013)
  • Босна и Херцеговина (2015)
  • Косово * (2016)

* Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.)

 

ССА са инструменти, които осигуряват икономическото развитие и политическата стабилизация на държавите от региона, както и създаването на тясно, дългосрочно асоцииране между ЕС и Западните Балкани.На практика ССА представляват правният инструмент за привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС и за постепенно интегриране на пазара на ЕС.

ССА създадоха зона за свободна търговия в рамките на преходен период, който вече приключи за всички, с изключение на Косово (2026).

Споразуменията предвиждат премахването на митата и нетарифните ограничения върху двустранната търговия и обхващат стоките във всички глави на Хармонизираната система.Само няколко изключения, отнасящи се до някои селскостопански и рибни продукти, не са напълно либерализирани и подлежат на намалени мита и/или преференциални количествени отстъпки.

 

Правилата за произход се уреждат от Паневросредиземноморската конвенция.

Освен това споразуменията включват разпоредби относно въпросите на конкуренцията, високо равнище на защита на правата върху интелектуалната собственост и засилено сътрудничество по митническите въпроси.Те включват и допълнителни правила, отнасящи се по-специално до държавните поръчки, законодателното сближаване в много области, включително стандартизацията, както и разпоредбите относно услугите и установяването.

Прочетете повече

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки