Химични продукти

Тази страница служи само за общоевропейски изисквания по отношение на продуктите. В зависимост от държавата от ЕС по местоназначение могат да се прилагат допълнителни изисквания. Моля, обърнете се към „Моят търговски сътрудник“ за подробна информация.

Моля, имайте предвид, че на тази страница общото описание на всяка позиция се предоставя на всички езици на ЕС. Данните обаче са достъпни само на английски език.

Контрол на търговията с опасни химикали

Вносът на някои опасни химикали (пестициди и промишлени химикали) е забранен или строго ограничен и е предмет на контролни мерки, установени в Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие (PIC процедура).

 

Контрол на търговията с живак

Вносът на метален живак и някои смеси на живака е забранен или строго ограничен, за да се гарантира високо ниво на защита на здравето на човека и на околната среда.

 

Контрол на устойчивите органични замърсители

С цел прилагане на разпоредбите на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители (УОЗ) и Протокола към Регионалната конвенция на Икономическата комисия за Европа на ООН за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, вносът на УОЗ е забранен или обект на солидарна отговорност.

 

Изисквания за предлагане на пазара на торове

Някои минерални торове трябва да отговарят на техническите изисквания за определяне, класификация и състав; етикетиране и опаковане; оценка на съответствието и проследимост.

 

Изисквания за предлагане на пазара на детергенти

Детергентите трябва да отговарят на специални разпоредби, предназначени да гарантират високо равнище на опазване на околната среда и опазване на човешкото здраве (ограничения на пазара въз основа на биоразградимостта, етикетирането и задължителната информация за продуктите, мерките за контрол и мерките за контрол).

 

Изисквания за предлагане на пазара на химикали

Химичните продукти трябва да отговарят на изискванията за предлагане на пазара, за да се гарантира високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда.

 

Изисквания за пускане на пазара на пестициди и биоциди

Продуктите за растителна защита, биоцидите и техните активни вещества трябва да отговарят на изискванията за предлагане на пазара, за да се гарантира високо равнище на защита на човешкото здраве.

 

Пазарни стандарти за бензин, дизелово гориво, газьол и мазут

Предлаганите в ЕС безоловен бензин и дизелово гориво трябва да отговарят на определени спецификации за качество и опазване на околната среда, за да се намалят емисиите на замърсители от моторни превозни средства. По отношение на газьола и мазута се прилагат ограничения, свързани със съдържанието на сяра.

 

Ограничение за употребата на определени химични вещества в бижутерийни изделия

 

Ограничение за употребата на определени химични вещества в текстилните и кожени продукти

 

Ограничения за употребата на определени химични вещества в детските играчки

 

Контрол на прекурсорите на наркотични вещества

Вносът на някои химически вещества, които могат да бъдат незаконно използвани в производството на наркотици, подлежи на изисквания за контрол, а именно лицензиране и/или регистрация на операторите, определяне на отговорен служител, предоставяне на документация за внос на информация и разрешение за внос.

 
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки