Химични продукти

Тази страница служи като референтен документ само за продуктовите изисквания, валидни за целия ЕС. В зависимост от държавата на местоназначение от ЕС могат да се прилагат допълнителни изисквания. За повече подробности направете справка с „Моят търговски асистент“.

Моля, имайте предвид, че на тази страница е предоставено общо описание на всяко заглавие на всички езици на ЕС. Данните обаче са достъпни само на английски език.

Контрол на търговията с опасни химикали

Вносът на някои опасни химикали (пестициди и промишлени химикали) е забранен или строго ограничен и подлежи на мерки за контрол, основани на Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие (PIC).

 

Контрол на търговията с живак

Вносът на метален живак и някои смеси на живака е забранен или строго ограничен, за да се гарантира високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда.

 

Контрол на устойчивите органични замърсители

С цел прилагане на разпоредбите на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители (УОЗ) и Протокола към Регионалната конвенция на ИКЕ на ООН за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, вносът на УОЗ е забранен или частично ограничен.

 

Изисквания за предлагане на пазара на торове

Някои минерални торове трябва да отговарят на техническите изисквания, отнасящи се до определянето, класификацията и състава; етикетиране и опаковане; оценяване на съответствието и проследимост.

 

Изисквания за предлагане на пазара на детергенти

Детергентите трябва да отговарят на специфични разпоредби, предназначени да гарантират високо равнище на опазване на околната среда и човешкото здраве (ограничения за пускане на пазара въз основа на биоразградимост, етикетиране и задължителна информация за продукта, мерки за контрол и предпазни мерки)

 

Изисквания за предлагане на пазара на химикали

Химичните продукти трябва да отговарят на изискванията за предлагане на пазара, предназначени да осигурят високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда.

 

Изисквания за предлагане на пазара на пестициди и биоциди

Продуктите за растителна защита, биоцидите и техните активни вещества трябва да отговарят на изискванията за пускане на пазара, за да се гарантира високо равнище на защита на човешкото здраве.

 

Пазарни стандарти за бензин, дизелово гориво, газьол и тежко гориво

Безоловният бензин и дизеловото гориво, предлагани на пазара в ЕС, трябва да отговарят на определени изисквания за качество и опазване на околната среда, за да се намалят емисиите на замърсители от моторните превозни средства. Газьолът и мазутът подлежат на ограничения за съдържанието на сяра.

 

Ограничение за употребата на определени химични вещества в бижутерийните продукти

 

Ограничение за употребата на някои химични вещества в текстилни и кожени изделия

 

Ограничаване на употребата на някои химични вещества в детските играчки

 

Контрол на прекурсорите на наркотични вещества

Вносът на определени химични вещества, които могат да се използват незаконно при производството на наркотици, подлежи на изисквания за контрол, а именно лицензиране и/или регистрация на операторите, назначаване на отговорен служител, предоставяне на документация за вноса и разрешение за внос.

 
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки