Chemické výrobky

Tato stránka slouží jako referenční dokument pouze pro požadavky na výrobky platné v celé EU. V závislosti na cílové zemi EU mohou platit zvláštní požadavky. Podrobné informace naleznete na adrese Můj obchodní asistent.

Vezměte prosím na vědomí, že na této stránce je obecný popis každé položky uveden ve všech jazycích EU. Podrobnosti jsou však k dispozici pouze v angličtině.

Kontrola obchodu s nebezpečnými chemickými látkami

Dovoz některých nebezpečných chemických látek (pesticidů a průmyslových chemických látek) je zakázán nebo přísně omezen a podléhá kontrolním opatřením stanoveným Rotterdamskou úmluvou o postupu předchozího souhlasu (PIC).

 

Kontrola obchodu se rtutí

Dovoz kovové rtuti a některých směsí rtuti je zakázán nebo přísně omezen, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

 

Kontrola perzistentních organických znečišťujících látek

Za účelem provedení ustanovení Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách (POP) a Protokolu k regionální úmluvě EHK OSN o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států je dovoz perzistentních organických znečišťujících látek zakázán nebo několikrát omezen.

 

Požadavky na uvádění hnojiv na trh

Některá minerální hnojiva musí splňovat technické požadavky týkající se určení, klasifikace a složení; označování a balení; posuzování shody a sledovatelnost.

 

Požadavky na uvádění detergentů na trh

Detergenty musí splňovat zvláštní ustanovení určená k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí a lidského zdraví (omezení uvádění na trh založená na biologické rozložitelnosti, označování a povinné informace o výrobku, kontrolní a ochranná opatření)

 

Požadavky na uvádění chemických látek na trh

Chemické výrobky musí splňovat požadavky na uvádění na trh, jejichž cílem je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

 

Požadavky na uvádění pesticidů a biocidů na trh

Přípravky na ochranu rostlin, biocidní přípravky a jejich účinné látky musí splňovat požadavky na uvádění na trh, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví.

 

Obchodní normy pro benzin, motorovou naftu, plynový olej a těžký topný olej

Bezolovnatý benzin a motorová nafta uváděné na trh v EU musí splňovat určité kvalitativní a environmentální specifikace, aby se snížily emise znečišťujících látek z motorových vozidel. Na plynový olej a těžký topný olej se vztahují omezení týkající se obsahu síry.

 

Omezení používání některých chemických látek ve špercích

 

Omezení používání některých chemických látek v textilních a kožených výrobcích

 

Omezení používání některých chemických látek v hračkách

 

Kontrola prekursorů drog

Dovoz některých chemických látek, které mohou být nezákonně použity při výrobě drog, podléhá požadavkům na kontrolu, konkrétně licenční a/nebo registraci hospodářských subjektů, jmenování odpovědného úředníka, poskytování informací v dovozní dokumentaci a dovozní povolení.

 
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy