Chemické výrobky

Tato stránka slouží jako referenční dokument pouze pro celounijní požadavky na výrobky. V závislosti na zemi určení může platit zvláštní požadavky v závislosti na zemi určení. Podrobné informace naleznete na My Trade Assistant.

Vezměte prosím na vědomí, že na této stránce je ve všech jazycích EU uveden obecný popis každého čísla. Tyto údaje jsou však k dispozici pouze v angličtině.

Kontrola obchodu s nebezpečnými chemickými látkami

Dovoz některých nebezpečných chemických látek (pesticidů a průmyslových chemických látek) je zakázán nebo přísně omezen a podléhá kontrolním opatřením stanoveným Rotterdamskou úmluvou o postupu předchozího souhlasu (PIC).

 

Kontrola obchodu se rtutí

Dovoz kovové rtuti a některých směsí rtuti je zakázán nebo přísně omezen, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

 

Řízení perzistentních organických znečišťujících látek

Za účelem provedení ustanovení Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách a protokolu k regionální úmluvě UNECE o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států jsou dovozy perzistentních organických znečišťujících látek zakázány nebo jsou omezeny.

 

Požadavky na uvádění na trh hnojiv

Některá minerální hnojiva musí splňovat technické požadavky uvedené v označení, klasifikaci a složení; označování a balení; posuzování shody a sledovatelnost.

 

Požadavky na uvádění detergentů na trh

Detergenty musí splňovat zvláštní ustanovení, která mají zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a lidského zdraví (omezení uvádění na trh na základě biologické rozložitelnosti, označování a povinných informací o přípravku, kontrolních a ochranných opatření)

 

Požadavky na uvádění chemických látek na trh

Chemické výrobky musí splňovat požadavky na uvádění na trh, které mají zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

 

Požadavky na uvádění pesticidů a biocidů na trh

Přípravky na ochranu rostlin, biocidní přípravky a jejich účinné látky musí splňovat požadavky na uvádění na trh, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví.

 

Obchodní normy pro benzin, motorovou naftu, plynový olej a těžký topný olej

Bezolovnatý benzin a motorová nafta uváděná na trh v EU musí splňovat určité požadavky na jakost a na životní prostředí, aby se snížily emise znečišťujících látek z motorových vozidel. Na plynový olej a těžký topný olej se vztahují omezení obsahu síry.

 

Omezení používání některých chemických látek ve špercích

 

Omezení používání některých chemických látek v textilních a kožených výrobcích

 

Omezení používání některých chemických látek v hračkách

 

Kontrola prekursorů drog

Dovoz některých chemických látek, které mohou být nezákonně použity při výrobě drog, podléhají požadavkům na kontrolu, konkrétně udělování licencí a /nebo registraci provozovatelů, jmenování odpovědného úředníka, předložení dovozní dokumentace pro informace a dovozní povolení.

 
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy